%1
Avukat Suçları Gökhan Taneri

Uygulamadan Örnek HükümlerleAvukat Suçları


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
940
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385885
Boyut
16x24
Baskı
2800,00 TL 792,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 792 puan kazanacaksınız)
   792

Dr. Gökhan TANERİ

Av. Ömer TANERİ

 

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ i

BİRİNCİ BÖLÜM

AVUKATLIK TANIMI VE AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIĞIN TANIMI1

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ .1

UNSURLARI.1

Hukuki Yardım1

Ücret .2

Tarafların Anlaşması.3

AVUKAT SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL .3

VEKALETNAME7

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ.10

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE SÖZLEŞME TARAFLARI10

Avukat.10

Müvekkil.11

AVUKATIN AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN

BORÇLARI12

AVUKATIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HUKUKİ

SORUMLULUĞU .12

III. CEZA YARGILAMASINDA AVUKATLIK MESLEĞİNİN KAMU

GÖREVİ NİTELİĞİ13

İŞ HUKUKU HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇALIŞAN AVUKATLAR 15

VEKALET ÜCRETİ VE YARGITAY KARARLARI.18

AVUKATLIK MESLEĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER47

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU AVUKATLARI

KAVRAM VE KAPSAM .67

TEMEL MEVZUAT 68

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME68

MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA

178 SAYILI KHK 70

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN

USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK71

İçindekiler

iv

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 72

Genel Olarak 72

Memur Ceza Soruşturması .73

Genel Kurallara Göre73

3628 Sayılı Kanun’a Göre 73

4483 Sayılı Kanun’a Göre 73

Memur Olan Avukat Hakkında Yargılama Usulü74

İhbar veya Şikayet.74

Ön İnceleme ve Soruşturma İzni.74

iii. İtiraz75

Hazırlık Soruşturması .75

Yargılama 75

Haksız İsnatlara Karşı Memur-Avukatın Korunması 75

Memur Olan Avukat Hakkında Disiplin Soruşturması .76

Genel Olarak.76

Usûl.77

Yetki77

Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVUKATIN SORUMLULUĞU

HUKUKİ SORUMLULUĞU79

AVUKATIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU .79

III. AVUKATIN CEZA SORUMLULUĞU80

AVUKATIN YARGILANMASI USULÜ80

SORUŞTURMA USULÜ 80

KOVUŞTURMA .82

Avukatlar Hakkında Koruma Tedbirlerinin Uygulanması 82

Yakalama 83

Tutuklama .83

Arama .84

İletişimin Denetlenmesi 86

İçindekiler

v

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AVUKATLIK KANUNU İLE ÖNGÖRÜLEN DİSİPLİN CEZALARI

GENEL OLARAK .87

CEZALARIN UYGULANMASI 87

KINAMA CEZASI.87

PARA CEZASI.92

MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI93

III. SAVUNMA HAKKI .94

BAROYA YAZILMADAN ÖNCE VE MESLEKTEN AYRILDIKTAN

SONRAKİ EYLEM VE DAVRANIŞLAR .94

DİSİPLİN KOVUŞTURMASI YETKİSİ.95

CEZA KOVUŞTURMASININ ETKİSİ.95

VII. ÖRNEK BAROLAR BİRLİĞİ KARARLARI96

VIII. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KARARLARINA KARŞI ÖRNEK

DANIŞTAY KARARLARI135

BEŞİNCİ BÖLÜM

CEZA HÜKÜMLERİ UYGULAMALARI

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA.143

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.143

SUÇUN KONUSU.144

SUÇUN MADDİ UNSURU 144

Genel Olarak.144

Suçun Faili145

Suçun Mağduru.146

Hareket .147

Genel Olarak .147

İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK 257/1).147

İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK 257/2)152

Netice 182

Kişilerin Mağduriyetine Neden Olunması 182

Kamu Zararına Neden Olunması.182

Kişilere Haksız Menfaat Sağlanması 183

İlliyet Bağı 184

Manevi Unsur .185

Yaptırım186

İçindekiler

vi

Suçun Özel Görünüş Şekilleri 186

Teşebbüs .186

İştirak 187

İçtima 187

Soruşturma, Kovuşturma, Zamanaşımı 188

Soruşturma188

Dava ve Ceza Zamanaşımı206

Görevli ve Yetkili Mahkeme .208

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .209

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA.274

GENEL OLARAK.275

BENZER SUÇLAR .278

Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanma .278

Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık.280

Güveni Kötüye Kullanma ve Yağma 282

Güveni Kötüye Kullanma ve Zimmet Suçu282

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Bankacılık Zimmeti Suçu .297

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.297

SUÇUN UNSURLARI 297

Tipiklik.297

Suçun Maddi Unsurları.299

Mal299

Malın Başkasına Ait Olması .300

Önşart Olarak Malın Zilyetliğinin Devri 301

Suçun Faili302

Suçun Manevi Unsuru 303

Hukuka Aykırılık Unsuru305

Nitelikli Haller (765 sayılı TCK m. 510; 5237 sayılı

TCK m. 155/2) .318

Suçun Özel Görünüş Biçimleri.318

Teşebbüs .318

İçtima 318

İştirak 319

Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı ve Dava

Zamanaşımı 320

Soruşturma ve Kovuşturma 320

Görevli Mahkeme .321

Yaptırım 322

İçindekiler

vii

Zamanaşımı.325

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI325

III. RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK 386

GENEL OLARAK .388

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR.388

SUÇUN MADDİ UNSURLARI388

Fail ve Mağdur388

Suçun Maddi Konusu .392

Belgenin Unsurları 393

Yazılı Olma .393

Hukuki Değer Taşıyan İçerik Bulunması 394

Düzenleyenin Bilinmesi 395

Belge Türleri .395

Resmi Belgeler395

Resmi Belgenin Unsurları 395

Resmi Belge Niteliğinde Görülen Belgeler 396

Özel Belgeler.396

Suçun Ortak Unsurları 397

Zarar Verme İhtimali.397

Aldatma Yeteneği397

Hareket398

Kamu Görevlisi Olmayan (Özel) Kişinin Resmi Belgede

Sahtecilik Suçunda TCK 204/1 Maddesinde Düzenlenen

Suçta Hareket Unsuru .398

Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek398

Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde

Değiştirmek 399

iii. Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak399

Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçu .400

SUÇUN MANEVİ UNSURU400

SUÇA ETKİ EDEN HALLER.400

Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Haller400

Daha Az Cezayı Gerektiren Haller .400

SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN HALLERİ.401

Teşebbüs .401

İştirak401

İçtima401

İçindekiler

viii

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE

ZAMANAŞIMI401

Kovuşturma 401

Görevli Mahkeme.401

Suçun Yaptırımı401

Zamanaşımı 401

ÖZEL EVRAKTA SAHTEKÂRLIK402

GENEL OLARAK.402

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.402

SUÇUN KONUSU 402

SUÇUN FAİL VE MAĞDURU.403

SUÇUN MADDİ UNSURU 403

TCK 207/1 Maddesinde Düzenlenen Suç Açısından403

TCK 207/2 Maddesinde Düzenlenen Suç Açısından403

SUÇUN MANEVİ UNSURU403

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ403

Teşebbüs.403

İştirak403

İçtima404

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .404

Ağırlatıcı Nedenler.404

Cezada İndirim Öngörülen Hal.404

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE

ZAMANAŞIMI404

Kovuşturma 404

Görevli Mahkeme.404

Suçun Yaptırımı404

Zamanaşımı 404

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .405

HAKARET .430

GENEL OLARAK.435

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.436

SUÇUN MADDİ UNSURLARI438

Hareket .438

Somut Bir Fiil ya da Olgu Yükleme .439

Sövmek Suretiyle Onur, Şeref ve Saygınlığa Yönelik Söz ya da

Davranış442

Beddua Niteliğindeki Sözler ve Hakaret - Sövme Suçları 443

İçindekiler

ix

Yazışma Kurallarına Uymayan Yazı .444

İsnadın Şeref ve Saygınlığı İncitici Olması.444

İsnadın Mağdura Yüklenmesi ve Yöneltilmesi .446

İsnadın Mağdurun Yokluğunda Yapılması Halinde, İhtilâtın

Bulunması .448

Mağduru Hedef Alan Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İletiyle

İşlenmesi .449

Kanunilik (Tipiklik)450

Fail451

Mağdur .454

Genel Olarak .454

Akıl Hastaları ve Küçükler Yönünden 455

Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar456

Tüzel Kişilerin Suç Mağduru Olması458

Ölüler Açısından .459

Geçmişteki Hallerine Göre Mağdurlar460

Mağdurun Kamu Görevlisi Olması.461

Mağdurun Belirli Olması 463

SUÇUN MANEVİ UNSURU467

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 470

Genel Olarak.470

Hakkın Kullanılması.472

Eleştiri ve Hakaret 472

Şikâyet Hakkı ve Hakaret .495

Haber Verme Hakkı 496

Savunma Dokunulmazlığı 496

Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi504

Kanun Hükmünü Yerine Getirme504

Yetkili Merciin Emrini İfa.506

Mağdur Rızası.507

Terbiye Etme Hakkı509

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ510

İçtima510

Gerçek İçtima510

Bileşik Suç 510

Zincirleme Suç 511

Teşebbüs .513

İştirak514

İçindekiler

x

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ515

Genel Olarak 515

Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi 515

Kamusal Faaliyet 516

Faaliyete Katılma Şekli.517

Avukatların Kamu Görevlisi Olup Olmaması.519

Haksız Tahrik Uygulanmasını Gerektiren Nedenler ve Kamu

Görevlisinin Görevini Kötüye Kullanması Halinde Hakaret 531

Suçun Dinî, Siyasî, Sosyal, Felsefî İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini

Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup

Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı

İşlenmesi.532

Suçun Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden

Bahisle İşlenmesi533

Suçun Alenen İşlenmesi .534

CEZAYI HAFİFLETEN ya da KALDIRAN HALLER 536

Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi536

Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi .538

Suçun Karşılıklı Olarak İşlenmesi542

Karşılıklı Olarak İşlenen Suçların Sadece Hakaret Suçu Olması542

İlk Hakaret Eden Kişinin Haksız Olması543

Hakaretin Karşılıklı Olması 543

HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI.544

Genel Olarak 544

Konusu Suç Teşkil Eden İsnatların İspatlaması 545

Konusu Suç Teşkil Etmeyen İsnatların İspatlanması 546

KOVUŞTURMA .552

Genel Olarak 552

Şikâyetçi Haklarının Hatırlatılmaması .554

Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçme .554

Uzlaşma554

Görevli Mahkeme.555

Yaptırım556

ÖRNEK YARGI KARARLARI.558

YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME (TCK m. 277).582

GENEL OLARAK.582

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.582

İçindekiler

xi

SUÇUN MADDİ UNSURLARI582

Suçun Faili582

Suçun Mağduru.582

Hareket .583

SUÇUN MANEVİ UNSURU583

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER583

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ583

Teşebbüs .583

İştirak583

İçtima583

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN

YAPTIRIMI, DAVA ZAMANAŞIMI.583

Soruşturma - Kovuşturma.583

Görevli Mahkeme .583

Yaptırım584

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI584

VII. İNFAZ KURUMUNA YASAK EŞYA SOKMAK 584

GENEL OLARAK .585

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.585

SUÇUN MADDİ UNSURU 586

Fail586

Suçun Failinin Hükümlü ya da Tutuklunun Bizzat Kendisi

Olması.586

Hükümlü ya da Tutukluyu Ziyarete Gelen Kişiler586

Ceza İnfaz Kurumunda Çalışan Personel587

Avukatlar.587

Diğer Kişiler589

Mağdur .590

Hareket .590

Genel Olarak .590

Birinci Fıkra Yönünden.591

Suçun Konusunu Oluşturan Eşya 591

Silah591

Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler .592

iii. Elektronik Haberleşme Aracı .593

Bulundurma ve Sokma 593

Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevi .593

İkinci Fıkrada Düzenlenen Hareket 594

İçindekiler

xii

SUÇUN MANEVİ UNSURU595

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ595

Teşebbüs.595

İştirak596

İçtima596

CEZADA ARTIRIM ve İNDİRİM NEDENLERİ .597

Suçun, Hükümlü veya Tutukluların Muhafazasıyla Görevli Kişiler

Tarafından İşlenmesi Hali.597

Etkin Pişmanlık 598

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

ZAMANAŞIMI598

Kovuşturma 598

Görevli Mahkeme.599

Zamanaşımı 599

Suçun Yaptırımı599

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ600

Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi .600

Meşru Savunma600

Hakkın Kullanılması.602

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 604

VIII. DOLANDIRICILIK 609

GENEL OLARAK.613

BENZER SUÇLAR .615

Hırsızlık615

Güveni Kötüye Kullanma.615

Yağma.616

Evrakta Sahtecilik.616

HUKUKİ YARAR .618

SUÇUN UNSURLARI 618

Tipikliğin Unsurları618

Maddi Konu618

Fail ve Mağdur .619

Fail619

Mağdur620

Hareket622

Hileli Davranış623

5237 Sayılı TCK’da “Hile” Kavramının Yer Aldığı Diğer

Hükümler 627

İçindekiler

xiii

Aldatma.628

Haksız Yarar629

Zarar630

Hukuka Aykırılık 630

Genel Olarak .630

Hukuka Uygunluk Sebepleri.631

İlgilinin Rızası.631

Kanun Hükmünü Yerine Getirme632

Meşru Savunma.632

Zaruret Hali.632

Kusurluluk 633

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER633

Şahsi Cezasızlık Nedenleri (TCK m. 167/1).633

Genel Olarak .633

Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin Zararına

İşlenmesi (TCK m. 167/1-a) .635

Üstsoy veya Alt Soyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından

Birinin veya Evlat Edinen veya Evlatlığın Zararına İşlenmesi

(TCK m. 167/1-b) .636

Genel Olarak .636

Kan Hısımlığı636

Kayın Hısımlığı.636

Evlat Edinme.637

Aynı Çatı Altında Yaşayan Kardeşler Zararına İşlenmesi .637

Şahsi Cezadan İndirim Nedenleri (TCK m. 167/2).638

Genel Olarak .638

Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri Zararına

İşlenmesi .638

Aynı Konutta Birlikte Yaşamayan Kardeşlerden Biri Zararına

İşlenmesi .639

Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen

veya İkinci Derecede Kayın Hısımları Zararına İşlenmesi .640

TCK m. 168’de Düzenlenen Hafifletici Neden - Etkin Pişmanlık640

Genel Olarak .640

Teşebbüs Aşamasında Kalan Suçlar644

Zararın Giderilmesi.644

Zararın Giderilmesi Zamanı645

Bizzat Pişmanlık Gösterme .646

İçindekiler

xiv

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ647

Teşebbüs.647

İçtima647

İştirak648

Tekerrür648

Nitelikli Haller649

Suçun Dinsel İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle

İşlenmesi (TCK m. 158/1-a) .649

Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor

Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 158/1-b) 649

Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak

Suretiyle İşlenmesi (TCK 158/1-c).649

Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek

Kuruluşlarının, Siyasal Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel

Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi

(TCK m. 158/1-d).650

Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi

(TCK m. 158/1-e) .650

Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç

Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 158/1-f).650

Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan

Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 158/1-g) 651

Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket

Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif

Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi

(TCK m. 158/1-h) .652

ı. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden

Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması

Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 158/1-i).652

Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi

Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi

(TCK m. 158/1-j)652

Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi

(TCK m. 158/1-k) .653

Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi

Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve

Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık

(TCK m. 158/1-l)653

Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı

Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle

Aldatarak, Başkasından Menfaat Temin Etme (Nüfuz Ticareti)

(TCK m. 158/2) 654

İçindekiler

xv

Üç veya Daha Fazla Kişi Birlikte ya da Örgüt Halinde

Dolandırıcılık (TCK m. 158/3 Fıkrası) .654

Daha Az Cezayı Gerektiren Hal664

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, YETKİLİ MAHKEME,

MÜSADERE664

Soruşturma - Kovuşturma.664

Görevli Mahkeme .664

Yaptırım665

Uzlaşma 667

Zamanaşımı 669

Müsadere 669

Kazanç Müsaderesi.671

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI672

KASTEN YARALAMA .677

GENEL OLARAK .678

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER .678

SUÇUN KONUSU.679

SUÇUN MADDİ UNSURLARI679

Suçun Faili679

Suçun Mağduru.680

Hareket .681

SUÇUN MANEVİ UNSURU685

Genel Olarak.685

Yaralama Suçu Bakımından Kast .685

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu .687

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Kasten Yaralama Suçlarında Kasıt

Ayrımı.688

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ689

Teşebbüs .689

İştirak689

İçtima690

SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 691

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER692

Ağırlaştırıcı Nedenler .692

Üstsoy, Altsoy, Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi .693

Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda

Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi693

İçindekiler

xvi

Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak

Suretiyle İşlenmesi693

Silahla İşlenmesi.694

Neticeden Kaynaklanan Sebepler.695

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, ZAMANAŞIMI.696

Soruşturma - Kovuşturma.696

Görevli Mahkeme.696

Zamanaşımı 696

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .697

TEHDİT697

GENEL OLARAK.697

TEHDİT SUÇUNUN DİĞER SUÇLARDAN FARKLARI 698

Şantaj Suçu ve Tehdit .698

Cebir Suçu ve Tehdit 699

Yağma Suçu ve Tehdit699

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Tehdit700

Hakaret Suçu ve Tehdit.700

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.700

SUÇUN MADDİ UNSURLARI700

Fail700

Mağdur .701

Hareket .702

Genel Olarak.702

Tehdit Açısından Aranan Özellikler703

Gerçekleştirilecek Saldırının Haksızlığı .703

Zararın Ağırlığı veya Hafifliği 707

Tehdidin Elverişliliği.707

Tehdidin Yöneltileceği Kimse.709

Tehdidin Mağdura Bildirilmesi.709

Tehdidin Konusunu Oluşturan Durumlar710

Hayat 710

Vücut Dokunulmazlığı .710

iii. Cinsel Dokunulmazlık711

Malvarlığı.712

Sair Kötülük Bildirimi713

SUÇUN MANEVİ UNSURU714

İçindekiler

xvii

KUSURLULUĞU ETKİLEYEN SEBEPLER 715

Amirin Emrini Yerine Getirme .715

Zorunluluk Hali 716

Cebir, Şiddet ve Tehdit Sonucu Suç İşleme 717

Haksız Tahrik717

Hata.717

HUKUKA AYKIRILIK718

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ718

Kanun Hükmünü Yerine Getirme .718

Meşru Savunma 718

Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası .719

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ.720

Cezayı Hafifleten Nedenler 720

Cezayı Ağırlaştıran Nedenler720

Suçun Silahla İşlenmesi 720

Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması

Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi721

Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 721

Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları

Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi .721

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ722

Teşebbüs .722

İştirak722

İçtima722

SORUŞTURM, KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN

YAPTIRIMI ve DAVA ZAMANAŞIMI.723

Soruşturma - Kovuşturma.723

Görevli Mahkeme .723

Yaptırım724

Zamanaşımı 724

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI724

ZİMMET.727

GENEL OLARAK .727

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.728

SUÇUN KONUSU.728

SUÇUN MADDİ UNSURU 729

Fail729

Mağdur .729

İçindekiler

xviii

Hareket Unsuru.729

SUÇUN MANEVİ UNSURU730

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ730

Teşebbüs.730

İştirak730

İçtima730

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .730

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

ZAMANAŞIMI730

Kovuşturma 730

Görevli Mahkeme.730

Suçun Yaptırımı731

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .731

XII. GÖREVLİ MEMURA DİRENME (TCK m. 265) 732

GENEL OLARAK.732

HUKUKİ DEĞER732

SUÇUN UNSURLARI 733

Fail733

Mağdur .733

Hareket .733

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .734

Suçun Yargı Görevini Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi .734

Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle ya da

Birden Fazla Kişi Tarafından Suçun İşlenmesi.734

Silahla ya da Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin

Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi.734

MANEVİ UNSUR.735

HUKUKA AYKIRILIK .735

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ735

Teşebbüs.735

İştirak736

İçtima736

SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA .736

Kovuşturma 736

Yaptırım736

Zamanaşımı 736

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .736

İçindekiler

xix

XIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA .737

GENEL OLARAK .737

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.738

SUÇUN MADDİ UNSURLARI738

Fail738

Mağdur .738

Hareket .738

MANEVİ UNSUR .738

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ738

Teşebbüs .738

İştirak738

İçtima739

SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA .739

Kovuşturma 739

Görevli Mahkeme .739

Zamanaşımı 739

Şahsi Cezasızlık Nedeni .739

Etkin Pişmanlık Hali.739

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI740

XIV. İFTİRA740

GENEL OLARAK .742

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.743

SUÇUN KONUSU.744

SUÇUN MADDİ UNSURU 745

Fail745

Mağdur .746

Hareket Unsuru.747

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ751

Basının Haber Verme Hakkı .752

İhbar - Şikâyet Hakkı752

Savunma Dokunulmazlığı 753

İspat Hakkı754

Kamu Yararı Bulunması754

İsnadın İspatına Mağdurun Razı Olması.755

İsnadın Hakkının Kullanılması .755

Rıza .755

SUÇUN MANEVİ UNSURU755

İçindekiler

xx

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ756

Teşebbüs.756

İştirak757

İçtima757

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .758

Nitelikli Haller758

Fiilin Maddi Eser ve Delillerini Uydurmak (TCK. m. 267/2) 758

Masum Kişi Hakkında Tutuklama ve Gözaltı Dışında Koruma

Tedbiri Uygulanması (TCK m. 267/3)758

Masum Kişinin Tutuklanması veya Gözaltına Alınması

(TCK m. 267/4) 759

İftiraya Uğrayan Kişi Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet ya da

Müebbet Hapis Cezasına Mahkûmiyet (TCK m. 267/5).759

İftiraya Uğrayan Kişi Hakkında Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının

İnfazına Başlanması (TCK m. 267/6) .759

İftiraya Uğrayan Kişi Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli veya

İdari Yaptırım Uygulanması (TCK m. 267/7).759

Etkin Pişmanlık 760

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

ZAMANAŞIMI760

Kovuşturma760

Görevli Mahkeme 760

Suçun Yaptırımı760

Zamanaşımı761

İlan .762

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .762

İRTİKAP 763

GENEL OLARAK.764

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.764

SUÇUN KONUSU 764

SUÇUN FAİLİ.764

SUÇUN MAĞDURU 764

SUÇUN MADDİ UNSURU 765

İcbar Suretiyle İrtikap.765

İkna Suretiyle İrtikap765

SUÇUN MANEVİ UNSURU765

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ765

Teşebbüs.765

İçindekiler

xxi

İştirak765

İçtima766

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER766

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

ZAMANAŞIMI766

Kovuşturma 766

Görevli Mahkeme .766

Suçun Yaptırımı 767

Zamanaşımı 767

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI767

XVI. ŞANTAJ 768

GENEL OLARAK .769

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.770

SUÇUN KONUSU.770

SUÇUN FAİL ve MAĞDURU.770

SUÇUN MADDİ UNSURU 770

SUÇUN MANEVİ UNSURU771

HUKUKA AYKIRILIK771

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ772

Teşebbüs .772

İştirak772

İçtima772

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER772

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

ZAMANAŞIMI773

Kovuşturma 773

Görevli Mahkeme .773

Suçun Yaptırımı 773

Zamanaşımı 773

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI773

XVII. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL.774

GENEL OLARAK .774

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER .774

SUÇUN UNSURLARI 775

Fail775

Mağdur .775

Hareket Unsuru.775

MANEVİ UNSUR .777

İçindekiler

xxii

NİTELİKLİ HALLER .777

Kamu Görevlisi Tarafından, Görevin Kötüye Kullanılması Suretiyle

Işlenmesi (TCK m. 137/1-a).777

Belirli Bir Meslek ya da Sanatın Verdiği Kolaylıktan Istifade Edilmek

Suretiyle Işlenmesi (TCK m. 137/1-b) .778

Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Ihlalin Haberleşme

Içeriklerinin Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi (TCK m. 132/1-c. 2)778

Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Içeriğinin Basın ve Yayın Yoluyla

Yayınlanması (TCK m. 132/4) .778

HUKUKA AYKIRILIK .778

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ778

Teşebbüs.778

İştirak779

İçtima779

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME ve

ZAMANAŞIMI779

Kovuşturma 779

Görevli Mahkeme.779

Zamanaşımı 779

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .779

XVIII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI 780

GENEL OLARAK.780

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.783

SUÇUN KONUSU 783

SUÇUN MADDİ UNSURLARI784

Fail784

Mağdur .785

Hareket .785

TCK 209/1 Maddesinde Düzenlenen “İmzalı Boş Belgeyi

Anlaşmaya Aykırı Doldurma” Suçu785

TCK 209/2 Maddesinde Düzenlenen “İmzalı Boş Belgeyi Hukuka

Aykırı Ele Geçirme ve Doldurma” Suçu.785

SUÇUN MANEVİ UNSURU785

HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 785

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .786

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ786

Teşebbüs.786

İştirak786

İçtima786

İçindekiler

xxiii

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

DAVA ZAMANAŞIMI.787

Kovuşturma 787

Görevli Mahkeme .787

Suçun Yaptırımı 787

Zamanaşımı 787

İspat 787

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI790

XIX. YAĞMA 791

GENEL OLARAK .794

YAĞMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARDAN FARKI 795

Hırsızlık 795

Dolandırıcılık796

Mala Zarar Verme .797

Cebir .797

Tehdit799

Şantaj 800

İcbar Suretiyle İrtikap Suçu 801

Cebir Karinesi (TCK m. 148/3)802

Yağmaya Dönüşen Hırsızlık .803

HUKUKİ YARAR803

SUÇUN UNSURLARI 804

Tipiklik .804

Suçun Maddi Konusu .804

Cebir ve Şiddet805

Tehdit 806

Cebir Karinesi (765 sayılı TCK m. 501, 5237 sayılı

TCK m. 149/3)807

Cebir, Şiddet veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı 807

Malın Alınması807

Fail ve Mağdur808

Hukuka Aykırılık 808

MANEVİ UNSUR .809

NİTELİKLİ HALLER809

Suçun Silahla İşlenmesi809

Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle

İşlenmesi.810

Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi811

İçindekiler

xxiv

Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde İşlenmesi 811

Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi.811

Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları

Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi.812

Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi .812

Suçun Gece Vakti İşlenmesi .812

DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER 812

Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir ve Şiddet Kullanılması (5237 sayılı

TCK m. 150/1) .812

Genel Olarak.812

Üçüncü Kişiler813

Alacağın Gerçekten Var Olması815

Görevli Mahkeme, Uzlaşma, Şikâyet .817

Malın Değerinin Az Olması (5237 sayılı TCK m. 150/2) 817

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI .817

SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA 818

GENEL OLARAK.822

ÖRGÜT TANIM VE AMAÇLARI822

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU YÖNÜNDEN ÖRGÜT.827

Genel Olarak 827

Örgüt Kavramına Yer Veren Maddeler .831

765 Sayılı Yasa ile 5237 Sayılı Yasa Arasındaki Farklar833

SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.836

SUÇUN MADDİ UNSURLARI837

Hareket .837

Suçun Faili837

Mağdur .837

SUÇUN MANEVİ UNSURU837

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ837

Teşebbüs.837

İştirak838

İçtima838

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER .838

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

ZAMANAŞIMI839

Kovuşturma 839

Görevli Mahkeme.839

İçindekiler

xxv

Suçun Yaptırımı 839

Zamanaşımı 840

KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI840

XXI. SİLÂHLI ÖRGÜT .842

GENEL OLARAK .843

KORUNAN HUKUKİ DEĞER.845

SUÇUN KONUSU.845

SUÇUN MADDİ UNSURU 845

Fail845

Mağdur .845

Hareket Unsuru.845

SUÇUN MANEVİ UNSURU847

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ847

Teşebbüs .847

İştirak847

İçtima847

SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER847

KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI ve

ZAMANAŞIMI847

Kovuşturma 847

Görevli Mahkeme .848

Suçun Yaptırımı 848

Zamanaşımı 848

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI848

XXII. İDARİ PARA CEZALARI 899

KAYNAKÇA. 901

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
792,00   
792,00   
2
396,00   
792,00   
3
264,00   
792,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
792,00   
792,00   
2
396,00   
792,00   
3
264,00   
792,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
792,00   
792,00   
2
396,00   
792,00   
3
264,00   
792,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
792,00   
792,00   
2
396,00   
792,00   
3
264,00   
792,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
792,00   
792,00   
2
396,00   
792,00   
3
264,00   
792,00   
Kapat