%3
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi Gökhan Yılm

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi


Basım Tarihi
2024-04
Sayfa Sayısı
1200
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750292569
Boyut
16x24
Baskı
21.395,00 TL 1.353,15 TL

Doç. Dr. Seracettin GÖKTAŞ ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı )

Gökhan YILMAZ ( Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi )

 

İÇİNDEKİLER
 
2. Baskıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
35
GENEL GEREKÇE 
 
37
Birinci Bölüm
 
 
AMAÇ VE TANIMLAR
 
 
§1. AMAÇ 
 
41
I. MADDE METNİ 
 
41
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
41
§2. TANIMLAR 
 
41
I. MADDE METNİ 
 
41
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
42
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
Kuruluş Esasları ve Organlar
 
 
§3. KURULUŞ SERBESTİSİ 
 
45
I. MADDE METNİ 
 
45
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
45
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
45
A. Genel Olarak 
 
45
B. Serbest Kuruluş İlkesi 
 
46
C. İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma 
 
46
1. Genel Olarak 
 
46
2. Meslek Sendikacılığı 
 
47
3. İşyeri Sendikacılığı 
 
47
4. İşkolu Sendikacılığı ve Türk Hukuku 
 
47
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
50
§4. İŞKOLLARI 
 
53
I. MADDE METNİ 
 
53
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
53
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
53
A. Hukukumuzda İşkolları 
 
53
B. Yardımcı İşlerin İşkolu Tespiti 
 
54
C. Alt İşverenin İşkolu Tespiti 
 
54
D. Bir İşkoluna Giren İşlerin Belirlenmesi 
 
55
§5. İŞKOLUNUN TESPİTİ 
 
57
I. MADDE METNİ 
 
57
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
57
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
58
A. Genel Olarak 
 
58
B. İşyerinin Tescili Aşaması 
 
58
C. İşkolu Tespit İşlemi 
 
62
D. İşkolu Tespitine İtiraz Davası 
 
63
1. Genel Olarak 
 
63
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
63
3. Davanın Tarafları 
 
64
4. Yargılama Usûlüne İlişkin Özel Durumlar 
 
65
5. Davanın Esası 
 
67
aa. İşyeri Kavramı 
 
67
aaa. İşyerinin Unsurları 
 
69
bbb. İşyerinden Sayılan Yerler 
 
70
aaaa. Eklentiler 
 
70
bbbb. Araçlar 
 
71
cccc. Bağlı Yerler 
 
71
i. Genel Olarak 
 
71
ii. Hukuki Bağlılık 
 
73
iii. Amaçta Birlik 
 
74
iv. Yönetimde Birlik 
 
74
bb. Asıl İşin Belirlenmesi 
 
75
b. Asıl İş–Yardımcı İş Ayrımı 
 
77
c. Alt İşveren İşyerleri 
 
79
d. Zaman Bakımından Uygulama 
 
80
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
81
§6. KURUCULUK ŞARTLARI 
 
148
I. MADDE METNİ 
 
148
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
148
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
148
A. Genel Olarak 
 
148
B. İşçi Sendikası Bakımından 
 
148
1. İşçi Sıfatına Sahip Olma 
 
148
2. Fiilen Çalışma 
 
149
3. Fiil Ehliyetine Sahip Olma 
 
153
4. Belirli Suçlardan Kesinleşmiş Mahkûmiyet Kararı Bulunmaması 
 
153
C. İşveren Sendikası Bakımından 
 
154
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
154
§7. KURULUŞ USULÜ 
 
169
I. MADDE METNİ 
 
169
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
169
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
170
A. Genel Olarak 
 
170
B. Tüzük ve Belgelerin Valiliğe Teslimi 
 
170
C. Kuruluş Belgelerinde Kanuna Aykırılık veya Eksiklik Bulunması 
 
171
D. Sendikanın Kapatılması Davası 
 
172
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
172
2. Davanın Tarafları 
 
173
3. Yargılama Usûlü 
 
173
4. Davanın Esası 
 
173
E. Tüzük Değişiklikleri 
 
175
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
175
§8. KURULUŞLARIN TÜZÜĞÜ 
 
185
I. MADDE METNİ 
 
185
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
185
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
186
A. Genel Olarak 
 
186
B. Tüzük Düzenleme Hakkı ve Kapsamı 
 
186
C. Tüzük Hükümlerinin Yargısal Denetimi 
 
189
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
190
§9. ORGANLARA DAİR ORTAK HÜKÜMLER 
 
200
I. MADDE METNİ 
 
200
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
200
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
202
A. Genel Olarak 
 
202
B. Kuruluşların Genel Kurul Dışındaki Organları 
 
203
1. Organ Üyeliğinin Şartları 
 
203
2. Organ Üyeliğinin Son Bulması 
 
203
3. Yönetim Kurulu 
 
205
a. Genel Olarak 
 
205
b. Oluşumu 
 
205
c. İşleyişi 
 
207
d. Görev ve Yetkileri 
 
207
e. Yargısal Denetim–Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Davaları 
 
209
aa. Genel Olarak 
 
209
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
210
cc. Davanın Esası 
 
210
4. Denetleme Kurulu 
 
211
a. Genel Olarak 
 
211
b. Oluşumu ve İşleyişi 
 
211
c. Görev ve Yetkileri 
 
212
5. Disiplin Kurulu 
 
213
a. Genel Olarak 
 
213
b. Oluşumu ve İşleyişi 
 
213
c. Disiplin Kurulu Kararları ve Yargısal Denetim 
 
214
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
215
A. Zorunlu Organ Kararlarının Denetimi 
 
215
B. Profesyonel Yöneticilik ile İlgili Kararlar 
 
249
§10. GENEL KURULUN OLUŞMASI 
 
287
I. MADDE METNİ 
 
287
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
287
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
287
A. Genel Olarak 
 
287
B. Delegelik Sistemi 
 
289
1. Şube Genel Kurulunu Oluşturan Delegelerin Belirlenmesi 
 
289
2. Sendika Genel Kurulunu Oluşturan Delegelerin Belirlenmesi 
 
291
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
291
§11. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
294
I. MADDE METNİ 
 
294
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
294
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
295
§12. GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI 
 
296
I. MADDE METNİ 
 
296
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
296
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
297
A. Genel Olarak 
 
297
B. Kurucular Genel Kurulu 
 
298
C. Olağan Genel Kurul 
 
298
1. Toplanma Zamanı 
 
298
2. Çağrı Yöntemi 
 
299
3. Genel Kurulun Olağan Toplantıya Çağrılmaması 
 
301
D. Olağanüstü Genel Kurul 
 
303
1. Toplanma Şartları ve Zamanı 
 
303
2. Çağrı Yöntemi 
 
304
3. Olağanüstü Genel Kurul Yapılması/Yapılmaması Kararının Yargısal Denetimi 
 
304
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
307
§13. GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI 
 
330
I. MADDE METNİ 
 
330
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
330
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
331
A. Genel Kurul Kararları 
 
331
1. Genel Kurulun Çalışmaları 
 
331
2. Toplantı Nisabı 
 
332
3. Karar Nisabı 
 
333
B. Genel Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi 
 
333
1. Hukuki Dayanağı 
 
333
2. İptal Davası 
 
334
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
335
§14. GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR 
 
337
I. MADDE METNİ 
 
337
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
338
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
340
§15. SEÇİMLERE İTİRAZ 
 
341
I. MADDE METNİ 
 
341
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
341
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
342
A. Hükmün Kapsamı 
 
342
C. Seçimlerin veya Genel Kurulun İptali 
 
343
1. Genel Olarak 
 
343
2. Seçimlerin İptali Davası 
 
343
3. Genel Kurulun İptali Davası 
 
343
4. Yargılama Usûlü ve Davanın Esası 
 
344
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
348
§16. GENEL KURUL DIŞINDA YAPILAN DELEGE SEÇİMİ 
 
385
I. MADDE METNİ 
 
385
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
385
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
385
A. Genel Olarak 
 
385
B. Delege Seçimlerinin İptali Davası 
 
386
IV. YARGI KARARLARI 
 
387
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
Üyelik
 
 
§17. SENDİKA ÜYELİĞİ VE ÜYELİĞİN KAZANILMASI 
 
389
I. MADDE METNİ 
 
389
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
389
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
390
A. İşçi Sendikası Üyeliği Koşulları 
 
390
1. İşçi Sıfatı 
 
390
2. Onbeş Yaş Sınırı 
 
392
3. Tüzük ile Belirlenen Özel Koşullar 
 
392
4. İşkolu Şartı ve Birden Fazla Sendikaya Üyelik 
 
392
B. İşveren Sendikası Üyeliği Koşulları 
 
394
1. İşveren Sıfatı 
 
394
2. Diğer Şartlar 
 
395
C. Sendikaya Üyelik Usûlü 
 
395
1. Genel Olarak 
 
395
2. İşçi Sendikalarına Üyelik Prosedürü 
 
398
3. İşçinin Üyelik Başvurusunun Reddine İtiraz 
 
400
D. Sendika Üyeliğine Dair Kişisel Verilerin İşlenmesi 
 
401
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
404
§18. ÜYELİK AİDATI 
 
405
I. MADDE METNİ 
 
405
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
405
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
405
A. Üyelik Aidatı Kavramı 
 
405
B. Üyelik Aidatı Miktarı 
 
406
C. Kaynakta Kesinti (Check–Off) Yöntemi 
 
408
D. Aidat Alacaklarının Tahsili Davaları 
 
411
1. Genel Olarak 
 
411
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
412
3. Davanın Niteliği 
 
412
4. Davanın Esası 
 
413
5. Zamanaşımı 
 
414
6. Faiz Uygulaması 
 
415
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
417
§19. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE ASKIYA ALINMASI 
 
462
I. MADDE METNİ 
 
462
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
463
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
463
A. Genel Olarak 
 
463
B. Sendika Üyeliğini Sona Erdirmeyen Durumlar 
 
463
1. Geçici İşsizlik 
 
463
2. İşçi Kuruluşunda Yöneticilik 
 
464
3. Yaşlılık veya Malullük Aylığı ya da Toptan Ödeme Alarak İşten Ayrılınmasına Karşın Çalışmaya Devam Edilmesi veya Zorunlu Organ Üyeliğinin Devamı 
 
464
C. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması 
 
466
1. Genel Olarak 
 
466
2. İşçi Sıfatının Kaybı 
 
466
3. İşkolu Değişikliği 
 
466
4. Yaşlılık, Malullük Aylığı ya da Toptan Ödeme Almak İçin İşten Ayrılma 
 
466
D. Üyelikten Çekilme 
 
467
1. İşçi Sendikası Üyeliğinden Çekilme 
 
467
2. İşveren Sendikası Üyeliğinden Çekilme 
 
469
E. Üyelikten Çıkarılma 
 
469
F. Üyeliğin Askıda Bulunduğu Durum 
 
472
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
472
§20. ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK 
 
476
I. MADDE METNİ 
 
476
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
476
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
476
A. Genel Olarak 
 
476
B. Üye Olma Usûlü 
 
476
C. Üyelikten Çekilme 
 
477
D. Üyelikten Çıkarılma 
 
477
E. Bakanlığa Bildirim 
 
477
§21. ULUSLARARASI İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK 
 
478
I. MADDE METNİ 
 
478
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
478
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
478
§22. KURULUŞLARIN KATILMASI VEYA BİRLEŞMESİ 
 
479
I. MADDE METNİ 
 
479
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
479
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
479
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
§23. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ 
 
481
I. MADDE METNİ 
 
481
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
481
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
482
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
487
§24. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ 
 
488
I. MADDE METNİ 
 
488
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
488
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
488
A. İşyeri Sendika Temsilciliği Güvencesi 
 
488
B. Amatör Sendika Yöneticiliği Güvencesi 
 
492
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
493
§25. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ 
 
503
I. MADDE METNİ 
 
503
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
504
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
505
A. Genel Olarak 
 
505
B. İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi 
 
507
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
513
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
 
§26. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ 
 
523
I. MADDE METNİ 
 
523
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
524
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
525
A. Genel Olarak 
 
525
B. Toplu Pazarlık Düzenine İlişkin Faaliyetleri 
 
525
C. Yargılama Alanına İlişkin Faaliyetler 
 
526
1. Kendi Hak Alanına İlişkin Dava Açma Hakkı 
 
526
2. Kolektif Nitelikte Dava Açma Hakkı 
 
526
3. Bireysel Temsile Dayalı Dava Açma Hakkı 
 
527
D. Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler 
 
527
E. Yasak Faaliyetler 
 
528
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
529
§27. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI VE GÖREVLERİ 
 
543
I. MADDE METNİ 
 
543
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
543
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
544
A. Genel Olarak 
 
544
B. İşyeri Sendika Temsilcisinin Belirlenmesi 
 
545
1. Atanması 
 
545
2. Sayısı 
 
546
C. Temsilcilerin Görev ve Yetkileri 
 
546
D. Temsilcilik Görevinin Sona Ermesi 
 
547
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
548
ALTINCI BÖLÜM
 
 
Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması
 
 
§28. KURULUŞLARIN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
 
553
I. MADDE METNİ 
 
553
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
554
§29. KURULUŞLARIN DENETİMİ VE ŞEFFAFLIK 
 
555
I. MADDE METNİ 
 
555
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
555
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
556
A. Genel Olarak 
 
556
B. İç Denetim 
 
556
C. Dış Denetim 
 
557
D. Denetim Raporları ve İlanı 
 
558
E. Mal Bildirimi Zorunluluğu 
 
559
§30. TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR 
 
560
I. MADDE METNİ 
 
560
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
560
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
560
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
562
§31. KAPATMA 
 
566
I. MADDE METNİ 
 
566
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
566
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
566
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
567
§32. KURULUŞUN SONA ERMESİ HÂLİNDE MALLARIN DEVRİ 
 
571
I. MADDE METNİ 
 
571
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
571
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
571
YEDİNCİ BÖLÜM
 
 
Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları
 
 
§33. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 
 
573
I. MADDE METNİ 
 
573
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
573
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
574
A. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı 
 
574
1. Genel Olarak 
 
574
2. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 
 
574
3. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği 
 
575
B. Hukuki Niteliği İtibariyle Toplu İş Sözleşmesi 
 
576
1. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve İşlevleri 
 
576
2. Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği 
 
577
a. Genel Olarak 
 
577
b. Normatif Hükümler 
 
578
aa. Kavram 
 
578
bb. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler 
 
578
c. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler 
 
578
d. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler 
 
579
c. Borç Doğurucu Hükümler 
 
579
C. Çerçeve Sözleşme 
 
580
1. Kavram 
 
580
2. Çerçeve Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
 
584
3. Çerçeve Sözleşmenin Toplu İş Sözleşmelerine Etkisi 
 
586
D. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 
 
588
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
591
§34. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE DÜZEYİ 
 
597
I. MADDE METNİ 
 
597
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
597
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
598
A. Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi 
 
598
B. Toplu İş Sözleşmesi Türleri 
 
598
1. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 
 
598
2. İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
 
599
a. Genel Olarak 
 
599
b. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi” ile Faaliyet Yürüten Alt İşveren İşyerleri 
 
601
c. İşletme Niteliğine İlişkin Uyuşmazlıklar 
 
603
3. Grup Toplu İş Sözleşmesi 
 
603
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
605
§35. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE SÜRESİ 
 
607
I. MADDE METNİ 
 
607
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
607
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
607
A. Toplu İş Sözleşmesinin Şekli 
 
607
B. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi 
 
608
1. Belirli Süre 
 
608
2. İstisna 
 
609
C. Yetki Tespit Başvuru Süresi 
 
610
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
610
§36. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ 
 
613
I. MADDE METNİ 
 
613
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
613
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
613
A. Genel Olarak 
 
613
B. Doğrudan ve Emredici Etki 
 
613
1. Kural 
 
613
2. İstisna 
 
614
a. Genel Olarak 
 
614
b. Emredici Etkinin Aksinin Kararlaştırılması 
 
614
c. İşçi Yararına Hüküm 
 
615
C. Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi 
 
617
1. Art Etki Kavramı 
 
617
2. Art Etkiye Sahip Hükümler 
 
618
3. Art Etkinin Niteliği ve Kapsamı 
 
618
4. Düzen İlkesi 
 
619
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
620
§37. TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK 
 
632
I. MADDE METNİ 
 
632
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
632
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
632
§38. İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 
 
635
I. MADDE METNİ 
 
635
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
635
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
635
A. Genel Olarak 
 
635
B. İşyeri Devri 
 
636
C. İşyeri Devrinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi 
 
640
1. Devre Konu İşyerinin Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Yer Alması 
 
640
a. Devralan İşverenin Bir Toplu İş Sözleşmesine Taraf Olması 
 
640
b. Devralan İşverenin Bir Toplu İş Sözleşmesine Taraf Olmaması 
 
641
2. Devre Konu İşyerinde Yürürlükte Bir Toplu İş Sözleşmesi Bulunmaması 
 
641
a. İşletme Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki İşverene Devir 
 
641
b. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki İşverene Devir 
 
642
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
642
§39. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 
 
644
I. MADDE METNİ 
 
644
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
644
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
645
A. Genel Olarak 
 
645
B. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma 
 
646
1. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Kavramı 
 
646
2. Taraf Sendika Üyelerinin Yararlanma Koşulları 
 
647
a. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olma 
 
647
b. Sözleşme Kapsamındaki Bir İşyerinde Çalışma 
 
650
3. Yararlanmanın Başlangıcı 
 
655
a. İmza Tarihinde Taraf Sendika Üyeliği Bulunan İşçiler 
 
655
b. İmza Tarihinden Sonra Taraf Sendikaya Üye Olan İşçiler 
 
658
c. Yararlanmanın Sona Ermesi 
 
660
aa. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 
 
661
aaa. İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Önce Sona Ermesi 
 
661
bbb. İş Sözleşmesinin İmza Tarihinden Sonra Sona Ermesi 
 
662
bb. Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi 
 
663
cc. İşyerinin Devri veya Kapanması 
 
665
4. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olmayan İşçilerin Yararlanması 
 
668
a. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma 
 
668
aa. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanmanın Koşulları 
 
671
aaa. Genel Olarak 
 
671
bbb. Taraf İşçi Sendikasına Üye Olmamak 
 
671
ccc. Talepte Bulunmak 
 
672
bb. Dayanışma Aidatı Miktarı 
 
676
cc. Yararlanmanın Başlangıcı ve Sona Ermesi 
 
678
2.3.2. İşçi Sendikasının Yazılı Onayı ile Yararlanma 
 
685
C. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak Kişiler 
 
689
1. Kanun Hükmü ile Kapsam Dışında Kalanlar 
 
690
a. İşveren Vekili 
 
690
b. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde İşvereni Temsil Edenler 
 
692
c. Greve Katılmayıp da İşyerinde Çalışanlar 
 
693
2. Tarafların İradeleriyle Kapsam Dışında Kalanlar 
 
696
a. Genel Olarak 
 
696
b. Kapsam Dışı Personel 
 
700
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
703
§40. TEŞMİL 
 
728
I. MADDE METNİ 
 
728
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
728
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
729
A. Genel Olarak 
 
729
B. Teşmilin Koşulları 
 
732
1. Taraf İşçi Sendikasında Aranan Koşullar 
 
732
2. Teşmil Edilecek İşyeri İçin Aranan Koşullar 
 
733
3. Talep Koşulu 
 
734
C. Teşmil Kararı 
 
735
D. Teşmilin Sonuçları 
 
737
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
 
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
 
 
§41. YETKİ 
 
739
I. MADDE METNİ 
 
739
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
740
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
741
A. Genel Olarak 
 
741
B. Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti 
 
742
1. Ehliyet Kavramı 
 
742
2. İşçi Tarafı Adına Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti 
 
743
3. İşveren Tarafı Adına Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti 
 
743
a. Genel Olarak 
 
743
b. 6552 sayılı Kanun ile Öngörülen Ayrıksı Durum 
 
743
C. Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 
 
745
1. Yetki Kavramı 
 
745
2. İşkolu Barajı 
 
745
a. Kural 
 
745
b. İşkolu Barajına İlişkin Ayrıksı Düzenlemeler ve Kanun Değişiklikleri 
 
747
c. İşkolu Barajının Belirlenmesi ve İstatistiklere İtiraz 
 
750
aa. Genel Olarak İstatistikler 
 
750
bb. Dava Süresi, Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
751
cc. Davanın Tarafları 
 
751
dd. Davanın Esası 
 
752
3. İşyeri ve İşletme Barajı 
 
753
a. Genel Olarak 
 
753
b. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 
 
754
c. İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
 
755
4. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim Zorunluluğu 
 
756
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
756
A. Yetki Tespitine İtiraz İstemine İlişkin Kararlar 
 
756
B. İstatistiklere İtiraz İstemine İlişkin Kararlar 
 
841
§42. YETKİ TESPİTİ İÇİN BAŞVURU 
 
859
I. MADDE METNİ 
 
859
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
859
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
860
A. Genel Olarak 
 
860
B. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 
 
860
C. Başvuru Zamanı 
 
861
D. Başvuru Usûlü 
 
862
E. Başvurunun İncelenmesi 
 
863
1. Genel Olarak 
 
863
2. Yetki Tespitinde Dikkate Alınacak İşçiler 
 
864
a. Nitelik İtibariyle Belirleme 
 
864
b. Zaman İtibariyle Belirleme 
 
866
F. Bildirim 
 
870
1. Olumlu Yetki Tespiti 
 
870
2. Olumsuz Yetki Tespiti 
 
871
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
871
§43. YETKİ İTİRAZI 
 
883
I. MADDE METNİ 
 
883
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
883
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
884
A. Genel Olarak 
 
884
B. Yetki Tespitine İtiraz Davası 
 
885
1. Davanın Tarafları 
 
885
a. Olumlu Yetki Tespitine İtiraz 
 
885
b. Olumsuz Yetki Tespitine İtiraz 
 
885
2. Dava Süresi ve Özel Dava Şartı 
 
886
a. Hak Düşürücü Süre 
 
886
b. İtiraz Dilekçesinin Kayıt Zorunluluğu 
 
887
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
889
4. Davanın Esası 
 
891
a. Genel Olarak 
 
891
b. İşçi ve Üye Sayısına Yönelik İtirazlar 
 
891
aa. İşçi Sayısına Yönelik İtirazlar 
 
892
bb. Sendika Üye Sayısına Yönelik İtirazlar 
 
893
c. İşkolu İtirazı 
 
894
d. İşletme Niteliği ve İşyerinin Kapsamına Yönelik İtirazlar 
 
896
aa. Farklı İşkollarında Yer Alan Birimlerin Niteliği 
 
896
bb. Aynı İşkolunda Yer Alan Birimlerin Niteliği 
 
900
5. Yargılama Usûlüne İlişkin Özel Durumlar ve Hüküm 
 
906
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
910
§44. YETKİ BELGESİ 
 
928
I. MADDE METNİ 
 
928
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
928
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
928
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
930
§45. YETKİ BELGESİ BULUNMAKSIZIN YAPILAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
 
940
I. MADDE METNİ 
 
940
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
940
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
940
A. Genel Olarak 
 
940
B. Toplu İş Sözleşmesinin İptali Davası 
 
941
1. Davanın Tarafları 
 
941
2. Özel Dava Şartı ve Dava Süresi 
 
941
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
941
4. Davanın Esası 
 
942
5. Hüküm ve Sonuçları 
 
943
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
943
§46. TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI 
 
945
I. MADDE METNİ 
 
945
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
945
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
945
§47. TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ 
 
947
I. MADDE METNİ 
 
947
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
947
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
947
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
948
§48. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI, TEVDİ EDİLMESİ VE İŞYERİNDE İLANI 
 
955
I. MADDE METNİ 
 
955
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
955
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
955
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
956
DOKUZUNCU BÖLÜM
 
 
Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
 
 
§49. UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ 
 
961
I. MADDE METNİ 
 
961
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
961
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
961
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
962
§50. ARABULUCULUK 
 
968
I. MADDE METNİ 
 
968
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
968
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
969
A. Genel Olarak 
 
969
B. Toplu İş Uyuşmazlığında Arabuluculuk 
 
969
1. Arabulucu 
 
969
2. Arabulucunun Atanması 
 
970
3. Arabuluculuk Faaliyeti 
 
971
4. Arabuluculuk Aşamasının Son Bulması 
 
972
a. Anlaşma Yoluyla Son Bulma 
 
972
b. Uyuşmazlık Yoluyla Son Bulma 
 
972
§51. YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA 
 
973
I. MADDE METNİ 
 
973
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
973
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
973
A. Genel Olarak 
 
973
B. Tahkim (Hakem) Kavramı 
 
974
C. Mecburi Tahkim Yöntemi 
 
975
1. Genel Olarak 
 
975
2. Uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kurulu Tarafından Çözümü 
 
975
a. Genel Olarak 
 
975
b. Grev Yapılmaması Kararı 
 
976
c. Grev ve Lokavt Yasağının Bulunması 
 
976
d. Grevin Ertelenmesi 
 
978
3. Yüksek Hakem Kurulu Kararı ve Kararın Niteliği 
 
978
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
979
§52. ÖZEL HAKEME BAŞVURMA 
 
986
I. MADDE METNİ 
 
986
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
986
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
986
A. Genel Olarak 
 
986
B. Hak Uyuşmazlığı ve Çıkar Uyuşmazlığı 
 
987
C. Toplu Hak Uyuşmazlıklarında Tahkim 
 
987
1. Genel Olarak 
 
987
2. Tahkim Usûlü 
 
988
D. Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarında Tahkim 
 
990
1. Genel Olarak 
 
990
2. Tahkim Usûlü 
 
990
§53. YORUM DAVASI VE EDA DAVASINDA FAİZ 
 
991
I. MADDE METNİ 
 
991
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
991
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
991
A. Genel Olarak 
 
991
B. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu 
 
992
1. Yorum Esasları 
 
992
2. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davası 
 
993
a. Dava Şartı 
 
993
b. Davanın Tarafları 
 
993
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
993
d. Davanın Esası 
 
994
e. Mahkeme Kararı ve Niteliği 
 
994
C. Toplu İş Sözleşmesine Dayalı Eda Davasında Faiz 
 
995
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
996
ONUNCU BÖLÜM
 
 
Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları
 
 
§54. KURULUŞU 
 
1003
I. MADDE METNİ 
 
1003
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1004
§55. YÖNETİM YAPISI 
 
1005
I. MADDE METNİ 
 
1005
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1005
§56. ÇALIŞMA ESASLARI 
 
1006
I. MADDE METNİ 
 
1006
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1006
§57. HAKEME VE ARABULUCUYA BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ 
 
1008
I. MADDE METNİ 
 
1008
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1008
ON BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
Grev ve Lokavt
 
 
§58. GREVİN TANIMI 
 
1009
I. MADDE METNİ 
 
1009
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1009
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1010
A. Genel Olarak 
 
1010
B. Grev Kavramı 
 
1011
C. Hukukumuzda Grev Hakkı 
 
1013
1. Genel Olarak 
 
1013
2. Grevin Unsurları 
 
1014
a. Maddi Unsur 
 
1014
aa. İşçilerin İş Bırakması 
 
1014
bb. İşin Tamamen Bırakılması 
 
1014
cc. Yapılması Gereken İşin Bırakılması 
 
1014
b. Manevi Unsur 
 
1015
3. Kanuni Grev–Kanun Dışı Grev 
 
1015
D. Toplu Eylem Hakkı 
 
1016
1. Toplu Eylem Kavramı ve Özellikleri 
 
1016
2. Toplu Eylem Türleri 
 
1017
a. Grev 
 
1017
b. İş Yavaşlatma 
 
1017
c. Aşırı Kurallı Çalışma 
 
1018
d. Boykot 
 
1018
3. Toplu Eylem Hakkının Hukuki Dayanakları 
 
1018
a. Ulusal Mevzuat 
 
1018
b. Uluslararası Sözleşmeler 
 
1019
aa. Genel Olarak 
 
1019
bb. 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunmasına İlişkin Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi 
 
1019
cc. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
 
1020
dd. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 
 
1023
ee. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
 
1025
4. Yargı Kararlarında Toplu Eylem Hakkı 
 
1025
5. Toplu Eylem Hakkının Unsurları 
 
1027
a. Genel Olarak 
 
1027
b. Mesleki Amaç 
 
1028
c. Barışçıl Nitelik 
 
1029
d. Ölçülülük 
 
1029
aa. Kavram 
 
1029
bb. Uygulama 
 
1031
e. Son Çare Olma İlkesi 
 
1033
6. Toplu Eylem Hakkına Dair Genel Değerlendirme 
 
1033
IV. YARGI KARARLARI 
 
1035
§59. LOKAVTIN TANIMI 
 
1055
I. MADDE METNİ 
 
1055
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1055
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1055
A. Lokavt Kavramı 
 
1055
B. Lokavtın Unsurları 
 
1056
1. Lokavt Kararı 
 
1056
2. Geçici Şekilde Topluca İşten Uzaklaştırma 
 
1057
3. Faaliyetin Tamamen Durması 
 
1057
4. İşten Uzaklaştırmanın Başka Bir Hakka Dayanmaması 
 
1057
C. Kanuni Lokavt– Kanun Dışı Lokavt 
 
1058
1. Genel Olarak 
 
1058
2. Amaç Unsuru 
 
1058
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
1058
§60. KANUNİ GREV VE LOKAVT KARARININ ALINMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI 
 
1063
I. MADDE METNİ 
 
1063
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1063
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1064
A. Genel Olarak 
 
1064
B. Kanuni Grev Usûlü 
 
1065
1. Grev Kararı 
 
1065
a. Usûl 
 
1065
b. Grev Kararının Kapsamı 
 
1066
2. Grev Kararının Uygulanması 
 
1066
C. Kanuni Lokavt Usûlü 
 
1067
1. Lokavt Kararı 
 
1067
2. Lokavt Kararının Uygulanması 
 
1068
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
1068
§61. GREV OYLAMASI 
 
1071
I. MADDE METNİ 
 
1071
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1071
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1072
A. Genel Olarak 
 
1072
B. Grev Oylaması 
 
1073
1. Talep 
 
1073
2. Oylama 
 
1075
3. İtiraz 
 
1076
4. Kesinleşmiş Oylamanın Hukuki Sonucu 
 
1077
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
1078
§62. GREV VE LOKAVT YASAKLARI 
 
1080
I. MADDE METNİ 
 
1080
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1080
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1081
A. Genel Olarak 
 
1081
B. Sürekli Grev Yasakları 
 
1082
1. STİSK’da Düzenlenen Sürekli Grev Yasakları 
 
1082
2. Özel Kanunlarda Düzenlenen Sürekli Grev Yasakları 
 
1084
C. Geçici Grev Yasakları 
 
1084
1. Afet Hâlinde Grev Yasağı 
 
1084
2. Ulaşım Araçlarında Grev Yasağı 
 
1085
§63. GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ 
 
1086
I. MADDE METNİ 
 
1086
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1086
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1087
A. Genel Olarak 
 
1087
B. Grev Ertelemenin Şartları 
 
1087
C. Grev Erteleme Kararının Hüküm ve Sonuçları 
 
1089
IV. YARGI KARARLARI 
 
1089
§64. GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 
 
1102
I. MADDE METNİ 
 
1102
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1102
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1103
A. Kanuni Greve Katılma 
 
1103
B. Grevin Üretime ve Ürünlere Etkisi 
 
1105
C. Kanuni Grevde Maddi Zarardan Sorumluluk 
 
1105
§65. KANUNİ GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİLER 
 
1108
I. MADDE METNİ 
 
1108
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1108
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1109
A. Genel Olarak 
 
1109
B. Greve Katılamayacak İşçiler 
 
1110
1. Nitelikleri 
 
1110
2. İşçilerin Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi ve İtiraz Süreci 
 
1110
a. İşveren Tarafından Yapılan Tespit 
 
1110
b. Görevli Makam Tarafından Yapılan Tespit 
 
1111
3. İşçilerin İsmen Belirlenmesi 
 
1111
C. Yeni İşçi Alımı 
 
1111
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
1111
§66. GREV HAKKININ VE LOKAVTIN GÜVENCESİ 
 
1113
I. MADDE METNİ 
 
1113
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1113
§67. KANUNİ GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 
 
1114
I. MADDE METNİ 
 
1114
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1114
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1114
A. Genel Olarak 
 
1114
B. Askı Hali 
 
1115
1. İşçi Bakımından Askıda Olan Borçlar 
 
1115
2. İşveren Bakımından Askıda Olan Borçlar 
 
1115
3. Askı Halinin Muhtelif Haklara Etkisi 
 
1116
a. Kıdem Tazminatı 
 
1116
b. Hafta Tatili 
 
1117
c. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri 
 
1117
d. Yıllık Ücretli İzin Hakkı 
 
1117
e. İhbar Öneli ve İhbar Tazminatı 
 
1117
§68. İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞE GİRME YASAĞI 
 
1119
I. MADDE METNİ 
 
1119
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1119
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1120
A. Genel Olarak 
 
1120
B. İşverenin Başka İşçi veya Başkalarını Çalıştırma Yasağı 
 
1121
1. Zaman İtibariyle 
 
1121
2. Kapsam İtibariyle 
 
1121
a. Başka İşçi Çalıştırma Yasağı 
 
1121
b. Başkalarını Çalıştırma Yasağı 
 
1121
3. Denetim 
 
1121
4. Yasağın İstisnası 
 
1122
C. Grevci İşçilerin Başka İşte Çalışma Yasağı 
 
1122
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
1123
§69. KANUNİ GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKLARINA ETKİSİ 
 
1124
I. MADDE METNİ 
 
1124
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1124
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1124
§70. KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 
 
1127
I. MADDE METNİ 
 
1127
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1127
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1127
A. Genel Olarak 
 
1127
B. Kanun Dışı Grevin Hukuki Sonuçları 
 
1128
1. İşverence İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi 
 
1128
a. Genel Olarak 
 
1128
b. Kanun Dışı Grev İcrası 
 
1128
c. Kanun Dışı Greve Katılma 
 
1128
d. İşçinin Kusuru 
 
1129
e. Feshin Niteliği ve Süresi 
 
1129
2. Kanun Dışı Grevin İş İlişkisine Diğer Etkileri 
 
1130
a. İşverenin Ücret Ödeme Borcuna Etkisi 
 
1130
b. Kıdem Tazminatına Esas Çalışma Süresine Etkisi 
 
1130
c. Konut Hakkına Etkisi 
 
1130
d. Grevci İşçiler Tarafından Yapılan İşlere Etkisi 
 
1131
3. İşverenin Uğradığı Zararın Tazmini 
 
1131
a. Genel Olarak 
 
1131
b. Sorumluluk 
 
1131
c. Zararın Kapsamı 
 
1132
C. Kanun Dışı Lokavtın Hukuki Sonuçları 
 
1132
§71. TESPİT DAVASI 
 
1134
I. MADDE METNİ 
 
1134
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1134
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1134
A. Davanın Tarafları 
 
1134
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
1135
C. Davanın Açılması Gereken Süre 
 
1135
D. Yargılama, Hüküm ve Kanun Yolu 
 
1136
E. Mahkeme Kararının Niteliği 
 
1136
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
1136
§72. GREV HAKKININ VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI 
 
1139
I. MADDE METNİ 
 
1139
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1139
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1139
A. Genel Olarak 
 
1139
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanılması 
 
1141
1. Kötüye Kullanma Kavramı 
 
1141
2. Grevin Durdurulması 
 
1142
a. Şartları 
 
1142
b. Davanın Tarafları 
 
1143
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
1144
d. Yargılama, Hüküm ve Kanun Yolu 
 
1144
C. Lokavtın Kötüye Kullanılması 
 
1144
§73. GREV VE LOKAVT GÖZCÜLERİ 
 
1146
I. MADDE METNİ 
 
1146
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1146
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1146
§74. GREV VE LOKAVT HÂLİNDE MÜLKÎ AMİRİN YETKİLERİ 
 
1148
I. MADDE METNİ 
 
1148
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1148
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1148
§75. GREV VE LOKAVTI SONA ERDİRME KARARI 
 
1150
I. MADDE METNİ 
 
1150
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1150
III. MADDENİN ŞERHİ 
 
1150
A. Genel Olarak 
 
1150
B. Kanuni Grevin Sona Ermesi 
 
1151
1. Grevin Kendiliğinden Sona Ermesi 
 
1151
2. Sendikanın Kararıyla Grevin Son Bulması 
 
1152
3. Üye Kaybı Sebebiyle Grevin Son Bulması 
 
1152
a. Şartları 
 
1152
b. Yetki Belgesine Etkisi 
 
1154
4. Grevi Sona Erdiren Diğer Durumlar 
 
1154
C. Kanuni Lokavtın Sona Ermesi 
 
1155
IV. YARGITAY KARARLARI 
 
1155
ON İKİNCİ BÖLÜM
 
 
§76. SENDİKANIN FAALİYETİNİN DURDURULMASI 
 
1161
I. MADDE METNİ 
 
1161
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1161
§77. TUTANAKLAR VE SİCİL 
 
1162
I. MADDE METNİ 
 
1162
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1162
§78. CEZA HÜKÜMLERİ 
 
1163
I. MADDE METNİ 
 
1163
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1164
§79. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
1165
I. MADDE METNİ 
 
1165
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1165
III. YARGITAY KARARLARI 
 
1165
§80. DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI 
 
1169
I. MADDE METNİ 
 
1169
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1169
§81. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
 
1169
I. MADDE METNİ 
 
1169
II. MADDE GEREKÇESİ 
 
1169
§82. EK VE GEÇİCİ MADDELER İLE YÜRÜRLÜK MADDELERİ 
 
1170
Kaynakça 
 
1175
Kavram Dizini 
 
1191
 
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.353,15   
1.353,15   
2
676,58   
1.353,15   
3
451,05   
1.353,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.353,15   
1.353,15   
2
676,58   
1.353,15   
3
451,05   
1.353,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.353,15   
1.353,15   
2
676,58   
1.353,15   
3
451,05   
1.353,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.353,15   
1.353,15   
2
676,58   
1.353,15   
3
451,05   
1.353,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.353,15   
1.353,15   
2
676,58   
1.353,15   
3
451,05   
1.353,15   
Kapat