Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m.134) Güçlü Akyürek

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m.134)


Basım Tarihi
2021-11
Sayfa Sayısı
368
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750273292
Boyut
16x24
Baskı
3103,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 103 puan kazanacaksınız)
   103

Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK

 

Konu Başlıkları
- Özel Hayat Kavramı
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Hukuksal Yapısı

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Teşekkür / Remerciements 9
Kısaltmalar 17
Giriş 19
I. Bölüm:
ÖZEL HAYAT KAVRAMI
A) ÖZEL HAYAT KAVRAMININ AÇIKLANMASI 23
1) Genel Olarak 23
2) Özel Hayatı Açıklama Yönündeki Teoriler 25
a) Alman “Üç Alan” Teorisi 25
b) Başka Hak veya Kavramlarla İlişkilendiren Teoriler 28
c) Özel Hayat – Kamusal Hayat Ayırımına Dayanan Teoriler 33
d) “Özel Hayatın Gizliliğine Makul Saygı Beklentisi” (Reasonable Expectation Of Privacy) Teorisi 35
e) Kavramın İçeriğini Sayarak Belirlemeye Çalışan Teoriler 36
3) Özel Hayatın Korunması ve İhlali 39
a) Korumanın Nedeni 39
b) İhlal 41
4) Görüşümüz 45
B) ÖZEL HAYAT KAVRAMININ İÇERİĞİ 52
1) Özel Hayata Dahil Olan Konular 52
a) Kişisel Veriler 53
aa) Kişisel Veriler – Özel Hayat İlişkisi 53
ab) Kişisel Veri Kavramının İçeriği ve Korunması 55
ac) Hukuksal Düzenlemeler ve ‘Anayasallaşma’ Eğilimi 61
b) Sırlar 63
ba) Genel Olarak 63
bb) Unutulma Hakkı 64
bc) Sağlık Bilgileri 67
c) Elektronik İletişim 69
ca) Teknolojik Gelişim 69
cb) Elektronik İletişimin İzlenmesi 71
d) Telekomünikasyon Yoluyla İletişim 75
e) Kameralar ve Özel Hayatın Gizliliği 78
ea) Gelişim 78
eb) Kameralarla Takip 80
f) Konut 83
fa) Konut Kavramı 83
fb) İhlal 85
2) Bazı Tartışmalı Gruplar Açısından Özel Hayatın Korunması 87
a) İşçiler 87
aa) Batı Dünyasındaki Tartışmalar 88
ab) İşçiler ve Kişisel Verilerin Korunması 94
ac) İşyerindeki Korunmaya İlişkin Öneriler 96
b) Kişisel Özgürlükleri Kanun Gereği Kısıtlananlar 98
ba) Genel Olarak 98
bb) İletişimin Denetlenmesi 100
bc) Arama 101
bd) Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması 102
c) Aile Üyeleri 103
ca) Eşler Arasında Özel Hayat 103
cb) Ebeveynler ve Çocuklar 107
d) Ölen Kişi 109
e) Tüzel Kişi 112
C) ÖZEL HAYAT KAVRAMININ GELİŞİMİ 115
1) Tarihsel Gelişim 115
a) İlk Çağ 115
b) Orta Çağ 116
c) XVIII. ve XIX. Yüzyıl 117
d) XX. Yüzyıl ve Günümüz 119
2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması 122
a) Mahkeme’ye Göre 8. Maddenin Kapsamının Değerlendirilmesi 123
aa) Kişisel Veriler 125
ab) Konut 127
ac) Haberleşme 127
ad) Diğer Konular 128
ae) Pozitif Yükümlülükler 129
b) Mahkeme’ye Göre Hukuka Uygun Kısıtlamanın Koşulları 131
ba) Yasal Dayanak 133
bb) Haklı Sebep 134
bc) Orantılılık 135
3) Çeşitli Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlardaki Uygulamalardan Örnekler 138
a) Özel Hayatın Gizliliği Hakkını Tanımayan veya Geç Tanıyan Anglo–Sakson Ülkeleri 138
aa) İngiltere 138
ab) Amerika Birleşik Devletleri 143
aba) Tarihsel Gelişim 143
abb) Anayasal Temel Olarak Ek 4. Madde 145
abc) ABD’de İfade Özgürlüğü ve Özel Hayat 148
abd) ABD’de Güvenlik–Özel Hayat Tartışması 150
ac) Kanada 152
ad) Diğer Birkaç Ülkeden Örnekler 153
b) Özel Hayatın Gizliliği Hakkını Tanıyan Kıta Avrupası Ülkeleri 154
ba) Fransa 154
baa) Tarihsel Gelişim 154
bab) Anayasal Temel Tartışması 156
bac) Uygulamadan Örnekler 157
bb) Almanya 159
bc) İsviçre 161
bd) Belçika 163
be) Diğer Ülkelerden Örnekler 165
c) AİHM Dışındaki Uluslararası Kurumların Yaklaşımı 166
D) ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI 168
1) Anayasa Hukuku 168
a) Anayasadaki Düzenlemeler 168
b) Anayasa Mahkemesi İçtihadı 171
ba) İptal–İtiraz Başvuruları 171
bb) Bireysel Başvurular 173
2) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku 174
a) Türk Hukuku 175
b) Yabancı Hukuk 176
3) Diğer Hukuk Dallarından Örnekler 177
II. Bölüm:
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ
İHLAL SUÇUNUN HUKUKSAL YAPISI
A) ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ CEZAİ DÜZENLEMELER 179
1) Genel Olarak 179
2) Doğrudan Düzenleme Yapan Ülkeler 181
a) Fransa 181
b) İsviçre 185
c) Almanya 187
d) İtalya 189
e) İspanya 190
f) Rusya 190
g) Amerika Birleşik Devletleri 191
h) Diğer Ülkelerden Örnekler 191
3) Dolaylı Koruma Örnekleri 193
a) İngiltere 193
b) Avustralya 196
c) İsveç 196
B) 765 SAYILI MÜLGA TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME 196
1) Sırrın Masuniyeti Aleyhine Cürümler (m. 195 – m. 200) 197
2) Haksız Arama Suçu (m. 183) 203
3) Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (m. 193 – 194) 205
4) Halkı Rahatsız Etme Kabahati (m. 547) 207
C) KORUNAN HUKUKİ MENFAAT 208
D) KANUNİLİK UNSURU 210
1) Yasallık Tartışması 210
2) Tasarı ile Kanun Arasındaki Farklılık 211
E) MADDİ UNSUR 213
1) Özel Hayatın Gizliliğinin Genel Olarak İhlali (1. Fıkra) 213
a) Doğrudan 134. Madde Kapsamına Giren İhlaller 215
b) “Torba Suç” Düzenlemesinden Doğan Uygulama 221
ba) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal 221
bb) Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 224
bc) Kişisel Verilerin Korunması 226
bd) Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Haksız Arama 228
c) Özel Hayattaki Sesler ve Görüntüler 229
2) Özel Hayatın Gizliliğinin İfşa Yolu ile İhlali (2. Fıkra) 230
a) Genel Olarak 230
b) Özel Hayat Olaylarının Tekrar İfşası 233
c) Basın–Yayın Yoluyla İfşa 235
3) Teşebbüs 236
4) Ek Düzenleme Gereği 239
F) HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 240
1. Hukuka Uygunluk Sebepleri 241
a) Kanunun Hükmü ve Amirin Emri 241
aa) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 241
aaa) Dünyada ve Türkiye’de Gelişim 242
aab) Koşulları 247
aaba) Soruşturma veya Kovuşturma Bulunması 247
aabb) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı 248
aabc) Son Çare İlkesi 249
aabd) Katalogda Sayılan Suçlardan Birinin Bulunması 252
aabe) Yargıç Kararı 255
aabf) Mutlak Olarak Korunan Gizli Alan 262
aabg) Önlemin Yakalama veya Araştırma Amacıyla Uygulanması 264
aac) Özel Dinleme ve Kayıt 265
aad) Önlemin Kötüye Kullanılmaması ve Çözüm Önerileri 267
aae) Yasal Sisteme Aykırı Yönetmelik Hükmü ve Sonrası 272
ab) Teknik Araçlarla İzleme 275
aba) Koşulları 276
abb) MOBESE Kameraları 279
abc) İletişimin Denetlenmesi ve Teknik Araçlarla İzlemenin Birlikte Uygulanabilmesi Sorunu 283
ac) Arama 284
ad) Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 285
b) Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali 286
ba) Meşru Savunma 286
bb) Zorunluluk Hali 287
c) Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası 290
ca) Hakkın Kullanılması Olarak Basının Haber Verme Hakkı 291
caa) Hakkın Sınırları 292
caaa) Gerçeklik 295
caab) Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi 297
caac) Güncellik 299
caad) Düşünsel İlişki ve Haberin Verilişinde Ölçülülük 300
caae) Gizli Kamera Tartışması 304
cab) Kamuya Mal Olmuş Kişi Kavramı 306
cb) İlgilinin Rızası 311
cba) Rızaya Ehliyet 312
cbb) Rızanın Açıklanması 314
cbc) Ceza Muhakemesi Önlemlerinde Rıza 320
2) Hukuka Özel Aykırılık 321
G) MANEVİ UNSUR 323
H) İÇTİMA VE İŞTİRAK 325
1) İçtima 325
a) Maddedeki Suçların İçtimaı 325
b) Fikri İçtima 326
c) Zincirleme Suç 329
d) Gerçek İçtima 330
2) İştirak 331
I) SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 333
1) Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–a) 333
2) Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1–b) 334
J) YAPTIRIM VE USUL 336
1) Yaptırım 336
2) Usul 337
Sonuç 343
Kaynakça 347
Kavramlar Dizini 367

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
103,00   
103,00   
2
51,50   
103,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
103,00   
103,00   
2
51,50   
103,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
103,00   
103,00   
2
51,50   
103,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
103,00   
103,00   
2
51,50   
103,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
103,00   
103,00   
2
   
   
Kapat