Anonim Şirketlerde Özel Denetim Gülnur Ceren Uçar Bulut

Anonim Şirketlerde Özel Denetim


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
224
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005872
Boyut
16x24
Baskı
162,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 62 puan kazanacaksınız)
   62

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Özel Denetim
- Özel Denetçinin Atanması
- Özel Denetimin Yerine Getirilmesi
Özel Denetimin Sona Ermesi ve Özel Denetçinin Hukuki Sorumluluğu

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ϱ
İÇİNDEKİLER ϵ
KISALTMALARϭϯ
ÖZET .ϭϱ
GİRİŞ .ϭϵ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ÖZEL DENETİM
I. ÖZEL DENETİM KURUMUNUN ϲϳϲϮ SAYILI MÜLGA TİCARET
KANUNU’NDAKİ DÜZENLEMESİNİN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNDAN
FARKLILIKLARI .Ϯϯ
II. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ ÖN ŞARTI OLAN BİLGİ ALMA VE
İNCELEME HAKKI .Ϯϲ
A. BİLGİ ALMA HAKKI. Ϯϲ
ϭ. GeŶel Olarak Ϯϲ
Ϯ. Bilgi Alŵa HakkıŶıŶ Nitelikleri . Ϯϵ
a. BireLJsel Hak . Ϯϵ
ď. Vazgeçileŵez Hak Ϯϵ
Đ. Bağıŵsız Hak ϯϬ
ϯ. Bilgi Alŵada Eşit İşleŵ ϯϬ
ϰ. Bilgi Alŵa HakkıŶıŶ KoŶusu ǀe Kapsaŵı ϯϭ
ϱ. Bilgi Alŵa HakkıŶıŶ SıŶırları ϯϯ
a. Şirket Sırrı ϯϯ
i. Mutlak Şirket Sırrı ϯϲ
ii. Nispi Şirket Sırrı . ϯϲ
ď. ŞirketiŶ KoruŶŵası GerekeŶ Diğer MeŶfaatleri ϯϴ
Đ. HakkıŶ KötüLJe KullaŶılŵası . ϯϵ
ϲ. Bilgi Verŵekle Yüküŵlü Kişiler ϯϵ
ϳ. Bilgi Alŵa HakkıŶıŶ Mahkeŵe YoluLJla KullaŶılŵası ϰϬ
B. İNCELEME HAKKI . ϰϮ
C. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ BİLGİ ALMA VEYA İNCELEME
HAKKI İLE İLİŞKİSİ. ϰϯ
10 İçindekiler
II. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE BENZER KURUMLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI .ϰϰ
A. ÖZEL DENETİM KAVRAMI ϰϰ
B. ÖZEL DENETİMİN ÖNEMİ ϰϱ
C. ÖZEL DENETİMİN AMACI. ϰϲ
D. ÖZEL DENETİMİN DİĞER BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI ϰϵ
ϭ. Bağıŵsız DeŶetiŵ . ϰϵ
Ϯ. BakaŶlık DeŶetiŵi . ϱϭ
E. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ NİTELİĞİ ϱϯ
F. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKININ KANUN SİSTEMATİĞİNDEKİ YERİ ϱϴ
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL DENETÇİNİN ATANMASI
I. ÖZEL DENETİM İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR .ϱϵ
II. ÖZEL DENETÇİ ATANMASINA İLİŞKİN KOŞULLAR.ϲϰ
A. PAY SAHİBİNİN GENEL KURULDA ÖZEL DENETİM TALEBİNDE
BULUNMASI ϲϰ
B. BİLGİ ALMA VEYA İNCELEME HAKKININ ÖNCEDEN KULLANILMIŞ
OLMASI ϲϴ
C. BİLGİ İSTEMİNİN KONUSU İLE ÖZEL DENETİMİN KONUSUNUN AYNI
OLMASI ϳϳ
D. ÖZEL DENETİMİN PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANILMASI İÇİN
GEREKLİ OLMASI . ϳϴ
E. BELİRLİ OLAYLARIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI. ϴϬ
F. GENEL KURULUN ÖZEL DENETÇİ ATANMASINA İLİŞKİN KARARI. ϴϰ
ϭ. GeŶel Olarak . ϴϰ
Ϯ. ToplaŶtı ǀe Karar Nisaďı ϴϰ
ϯ. GeŶel KuruluŶ OŶaLJ ǀeLJa Ret Kararı. ϴϴ
III. ÖZEL DENETÇİ ATANMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURUDA
BULUNULMASI ϵϬ
A. GENEL OLARAK ϵϬ
B. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME ϵϭ
C. ÖZEL DENETİM İSTEMİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN
ONAYLANMASI HALİNDE ÖZEL DENETÇİNİN MAHKEME
TARAFINDAN BELİRLENMESİ. ϵϮ
ϭ. MahkeŵeLJe Başǀuru HakkıŶa Sahip OlaŶlar ϵϮ
Ϯ. MahkeŵeŶiŶ Kararı ϵϱ
İçindekiler 11
D. ÖZEL DENETİM İSTEMİNİN GENEL KURUL TARAFINDAN
REDDEDİLMESİ HALİNDE ÖZEL DENETÇİNİN MAHKEME
TARAFINDAN ATANMASI. ϵϵ
ϭ. MahkeŵeLJe Başǀuru HakkıŶa Sahip OlaŶlar ϵϵ
Ϯ. Mahkeŵe TarafıŶdaŶ Özel DeŶetiŵe Karar Verileďilŵesi içiŶ AraŶaŶ
Maddi Bir Koşul: KuruĐularıŶ ǀeLJa Şirket OrgaŶlarıŶıŶ KaŶuŶu ǀeLJa
Esas SözleşŵeLJi İhlali SeďeďiLJle ŞirketiŶ ǀeLJa PaLJ SahipleriŶiŶ Zarara
UğratıldığıŶıŶ İkŶa EdiĐi Bir Şekilde OrtaLJa KoŶulŵasıϭϬϲ
ϯ. DaǀaŶıŶ Niteliği . ϭϭϬ
ϰ. MahkeŵeŶiŶ Kararı. ϭϭϮ
E. YARGILAMA USULÜ . ϭϮϯ
F. ÖZEL DENETİM İSTEMİNDE KİŞİSEL AYNİYET SORUNU ϭϮϰ
IV. MAHKEMENİN UZMAN BİR KİŞİYİ ÖZEL DENETÇİ OLARAK ATAMASI. ϭϮϴ
A. ÖZEL DENETÇİNİN GÖREV ALANININ BELİRLENMESİ ϭϮϴ
B. ÖZEL DENETÇİNİN NİTELİKLERİ ϭϮϵ
C. ÖZEL DENETÇİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ ϭϯϮ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL DENETİMİN YERİNE GETİRİLMESİ
I. ÖZEL DENETÇİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ϭϯϳ
A. ÖZEL DENETÇİNİN HAKLARI. ϭϯϳ
ϭ. Özel DeŶetçiŶiŶ ÜĐret Hakkı . ϭϯϳ
Ϯ. Özel DeŶetçiŶiŶ Bilgi Alŵa Hakkı ϭϯϳ
a. GeŶel Olarak ϭϯϳ
ď. Bilgi Verŵekle Yüküŵlü OlaŶlar ϭϯϴ
Đ. Bilgi Alŵa HakkıŶıŶ SıŶırı ǀe HâkiŵiŶ Rolü ϭϰϬ
ϯ. Özel DeŶetçiŶiŶ İŶĐeleŵe Hakkı . ϭϰϰ
a. GeŶel Olarak ϭϰϰ
ď. İŶĐeleŵe HakkıŶıŶ Kapsaŵı. ϭϰϲ
Đ. İŶĐeleŵe HakkıŶıŶ SıŶırı ϭϰϳ
B. ÖZEL DENETÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. ϭϰϴ
ϭ. Özel DeŶetiŵiŶ AŵaĐa Yararlı Sürede ǀe Şirket İşleriŶi
AksatŵaksızıŶ Yapılŵası . ϭϰϴ
Ϯ. Şirket YöŶetiŵiŶiŶ GörüşüŶüŶ AlıŶŵası Yüküŵü . ϭϱϬ
ϯ. Özel DeŶetçiŶiŶ ÖzeŶ Yüküŵü ϭϱϰ
ϰ. Özel DeŶetçiŶiŶ Sır Saklaŵa Yüküŵlülüğü ϭϱϲ
a. GeŶel Olarak ϭϱϲ
ď. Şirket SırrıŶıŶ KoruŶŵası . ϭϱϴ
ϱ. Özel DeŶetiŵ Raporu DüzeŶleŵe Yüküŵü. ϭϲϭ
12 İçindekiler
II. ÖZEL DENETİM RAPORU ϭϲϭ
A. RAPORUN HAZIRLANMASI VE MAHKEMEYE SUNULMASI ϭϲϭ
B. RAPORUN ŞİRKETE SUNULMASI, ŞİRKETİN RAPORA İTİRAZ HAKKI VE
RAPORUN DÜZELTİLMESİ ϭϲϱ
C. GÖRÜŞ BİLDİRME VE TAMAMLAYICI SORULAR YÖNELTEBİLME
İMKÂNI ϭϲϴ
D. RAPORUN HUKUKİ SONUÇLARI. ϭϳϬ
E. RAPORUN HUKUKİ NİTELİĞİ ϭϳϰ
III. ÖZEL DENETİM GİDERLERİϭϳϳ
A. GENEL OLARAK ϭϳϳ
B. GENEL KURULUN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI TALEBİNİ KABUL
ETMESİ HALİNDE . ϭϳϵ
C. GENEL KURULUN ÖZEL DENETÇİ ATANMASI TALEBİNİ REDDETMESİ
HALİNDE ϭϴϬ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL DENETİMİN SONA ERMESİ VE
ÖZEL DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. ÖZEL DENETİM İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ ϭϴϯ
A. OLAĞAN ŞEKİLDE SONA ERME ϭϴϯ
B. OLAĞANÜSTÜ ŞEKİLDE SONA ERME . ϭϴϯ
II. ÖZEL DENETÇİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU .ϭϴϴ
A. GENEL OLARAK ϭϴϴ
B. ÖZEL DENETÇİNİN KANUNİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMESİNDE
KUSURLU DAVRANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU . ϭϵϬ
ϭ. GeŶel Olarak . ϭϵϬ
Ϯ. Soruŵluluk Daǀası Açŵa HakkıŶa Sahip OlaŶlar ϭϵϮ
C. ÖZEL DENETÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
ETMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU. ϭϵϱ
SONUÇ.ϮϬϱ
KAYNAKÇA Ϯϭϱ
ÖZGEÇMİŞ .ϮϮϯ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
12,40   
62,00   
6
10,33   
62,00   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
12,40   
62,00   
6
10,33   
62,00   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
62,00   
62,00   
2
31,00   
62,00   
3
20,67   
62,00   
4
15,50   
62,00   
5
13,02   
65,10   
6
10,95   
65,72   
7
9,48   
66,34   
8
8,37   
66,96   
9
7,51   
67,58   
Kapat