Şikayet Hakan Pekcanıtez

İcra - İflas HukukundaŞikayet


Basım Tarihi
2017-11
Sayfa Sayısı
533
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786059263788
Boyut
16x24
Baskı
2150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 150 puan kazanacaksınız)
   150
KARGO BEDAVA

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Yrd. Doç. Dr. Cemil SİMİL

 

İÇİNDEKİLER

 


 

 


İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ V

 


BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ VII

 


KISALTMALAR XVII

 


KAYNAKÇA XIX

 


GİRİŞ 1

 


 1. KONUNUN ÖNEMİ VE SUNULUŞU 1

 


 1. ŞİKÂYET MÜESSESESİNE DUYULAN İHTİYAÇ 2

 


 

 


 1. BÖLÜM

 


ŞİKÂYET KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ 

 


VE DİĞER HUKUK SİSTEMLERİNDE 

 


BENZER MÜESSESELER

 


 

 


 • 1.  ŞİKÂYET KAVRAMI 5

 


 1. TANIM 5

 


 1. ŞİKÂYETİN AMACI 7

 


 • 2.  ŞİKÂYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ 12

 


 1. ŞİKÂYETİN BİR KANUN YOLU OLDUĞU GÖRÜŞÜ 12

 


 1. Genel Bilgi 12

 


 1. Eleştirisi 17

 


 1. ŞİKÂYETİN İDARİ BİR YOL OLDUĞU GÖRÜŞÜ 18

 


 1. Genel Bilgi 18

 


 1. Eleştirisi 19

 


 1. ŞİKÂYETİN KENDİNE ÖZGÜ BİR YOL OLDUĞU 

 


GÖRÜŞÜ 20

 


 1. Genel Bilgi 20

 


 1. Eleştirisi 21

 


 1. GÖRÜŞÜMÜZ 22

 


 1. İcra Organlarının İşlemlerinin Hukuki Niteliği 22

 


 1. Şikâyetin Hukuki Niteliği 27

 


 1. Genel Olarak 27

 


 1. Şikâyetin Kendine Özgü Bir Yol Olduğunu 

 


Gösteren Özellikler 27

 


 1. Şikâyet Medenî Usûl Hukukuna Özgü 

 


Bir Yol Değildir 27

 


 1. Şikâyet ve İtiraz Farklı Kavramlardır 33

 


 1. Şikâyet İdari Bir Yol Değildir 44

 


 1. Şikâyet Bir Kanun Yolu Değildir 45

 


 1. Sonuç 48

 


 • 3.  DİĞER HUKUK SİSTEMLERİNDE BENZER 

 


MÜESSESELER 50

 


 1. İSVİÇRE HUKUKUNDA 50

 


 1. ALMAN HUKUKUNDA 52

 


 1. AVUSTURYA HUKUKUNDA 54

 


 

 


 1. BÖLÜM

 


ŞİKÂYETİN KOŞULLARI

 


 

 


 • 4.  ŞİKÂYETE KONU OLABİLEN İŞLEMLER 57

 


 1. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİNİN İŞLEMLERİ 57

 


 1. DİĞER İCRA ORGANLARININ ŞİKÂYETE 

 


KONU OLABİLEN İŞLEMLERİ 70

 


 1. Alacaklılar Toplanması Kararları 70

 


 1. Birinci Alacaklılar Toplanması Kararları 71

 


 1. İkinci Alacaklılar Toplanması Kararları 73

 


 1. İflâs Bürosunun İşlemleri 76

 


III. İflâs İdaresinin İşlemleri 78

 


 1. Konkordato Komiserinin İşlemleri 79

 


 1. Konkordato Tasfiye Memurlarının İşlemleri 81

 


 • 5.  ŞİKÂYET NEDENLERİ 82

 


 1. KANUNA AYKIRILIK 82

 


 1. OLAYA UYGUN OLMAMA 91

 


 1. BİR HAKKIN YERİNE GETİRİLMEMESİ 101

 


 1. BİR HAKKIN SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMASI 107

 


 • 6.  ŞİKÂYET SÜRESİ 110

 


 1. GENEL OLARAK 110

 


 1. SÜRENİN HESAPLANMASI 114

 


 1. Sürenin Başlangıcı 114

 


 1. İcra Tatilleri İle Takibin Ertelenmesinin Şikâyet 

 


Süresine Etkisi 126

 


III. Sürenin Sona Ermesi 131

 


 1. ŞİKÂYET SÜRESİ İÇİNDE İŞLEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ 

 


  VEYA KALDIRILMASI 133

 


 1. SÜRENİN ESKİ HÂLE (DURUMA) GETİRİLMESİ 138

 


 1. SÜRENİN SONA ERMESİNİN ETKİLERİ 142

 


 1. SÜRESİZ ŞİKÂYET 145

 


 1. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi veya Sebepsiz 

 


Sürüncemede Bırakılması 145

 


 1. Kamu Düzenine Aykırılık 146

 


 1. Genel Olarak 146

 


 1. Kamu Düzenine Aykırılık Sayılan 

 


Başlıca Durumlar 152

 


 1. İlâmsız İcranın Konusu Yapılamayan 

 


Takipler 152

 


 1. Takip Talebinin Usûle Uygun Olmaması 159

 


 1. Taraf Ehliyetinin, Takip Ehliyetinin ve İcra 

 


Takip Yetkisinin Bulunmaması 164

 


ç.  Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmemesine Rağmen 

 


Takibe Devam Edilmesi 169

 


 1. Takip Talebine Uygun Olmayan Ödeme 

 


Emrinin Tebliğ Edilmesi 171

 


 1. Haciz Taleplerinde ve Haczin Uygulanmasında 

 


Kamu Düzenine Aykırılık Halleri 175

 


 1. İlâma veya İlâm Niteliğindeki Belgeye 

 


Aykırı İcra Emrinin Gönderilmesi 183

 


 1. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlâmların 

 


Bu Şart Gerçekleşmeden İcraya Konulması 192

 


ğ.  Önce Rehne Başvurma Zorunluluğuna 

 


Aykırı Davranılması 204

 


ı.  150/ı Maddesine Aykırı İşlemler 207

 


 1. İpotekli Takibin Düşmesine Rağmen 

 


Takibe Devam Edilmesi 218

 


 1. İflâsın Ertelenmesi Kararının Etkisine 

 


Aykırı İşlemler 221

 


 1. Hukuken Mevcut Olmayan ve Hiçbir 

 


Hukuki Sonuç Doğurmayan İşlemler 222

 


 • 7.  ŞİKÂYETTE TARAFLAR 223

 


 1. ŞİKÂYET HAKKI SAHİBİ 223

 


 1. Ehliyet 223 

 


 1. Taraf Ehliyeti 223

 


 1. Şikâyet Ehliyeti 225

 


 1. Gerçek Kişilerin Şikâyet Ehliyeti 225

 


 1. Tüzel Kişilerin Şikâyet Ehliyeti 229

 


 1. Hukuki Yarar 231

 


 1. Genel Olarak 231

 


 1. Özel Hâller 234

 


 1. Borçlunun Hukuki Yararı 235

 


 1. Alacaklının Hukuki Yararı 238

 


 1. İflâs İdaresinin Hukuki Yararı 241

 


 1. Üçüncü Kişilerin Hukuki Yararı 243

 


 1. İcra veya İflâs Memurunun Hukuki Yararı 254

 


 1. ŞİKÂYETTE KARŞI TARAF 257

 


 1. ŞİKÂYET ARKADAŞLIĞI VE ŞİKÂYETE KATILMA 266

 


 1. Şikâyet Arkadaşlığı 266

 


 1. İhtiyari Şikâyet Arkadaşlığı 266

 


 1. Zorunlu Şikâyet Arkadaşlığı 268

 


 1. Şikâyete Katılma 269

 


 1. ŞİKÂYETTE TEMSİL 272

 


 

 


 1. BÖLÜM

 


ŞİKÂYET USÛLÜ

 


 

 


 • 8.  ŞİKÂYETİN İLERİ SÜRÜLMESİ 279

 


 1. ŞİKÂYETTE GÖREVLİ VE YETKİLİ MERCİİ 279

 


 1. Görev 279

 


 1. Yetki 282

 


 1. Genel Yetkili Mahkeme 282

 


 1. Genel Yetki Kuralının İstisnası 283

 


III. Görevli veya Yetkili Olmayan Mercie Başvurulması 288

 


 1. ŞİKÂYETİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN 

 


ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 296

 


 1. Şekli 296

 


 1. İçeriği 304

 


 1. ŞİKÂYETİN İLERİ SÜRÜLME ZAMANININ TESPİTİ 309

 


 1. ŞİKÂYETİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN ETKİLERİ 316

 


 1. Genel Olarak 316

 


 1. Şikâyet İsteminden Vazgeçme ve Kabul 319

 


III. Şikâyetin İcrayı Durdurucu Etkisi 323

 


 • 9.  ŞİKÂYETİN İNCELENMESİ 331

 


 1. GENEL OLARAK 331

 


 1. İCRA MAHKEMESİNİN İNCELEME YETKİSİNİN 

 


KAPSAMI 332

 


 1. UYGULANACAK YARGILAMA USÛLÜ 340

 


 1. DURUŞMA YAPILMASI 341

 


 1. Duruşma Yapılması Gereken Haller 341

 


 1. Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Hâller 360

 


 1. İSPAT YÜKÜ 363

 


 1. DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ 366

 


 1. ŞİKÂYETİN İNCELENMESİNE HÂKİM 

 


OLAN İLKELER 373

 


 1. Tasarruf İlkesi ve Kendiliğinden Harekete 

 


Geçme İlkesi 373

 


 1. Taraflarca Hazırlama İlkesi ve Kendiliğinden 

 


Araştırma İlkesi 376

 


III. Teksif İlkesi 380

 


 1. Hâkimin Yargılamayı Yürütmesi 381

 


 1. Yazılılık ve Sözlülük 382

 


 

 


 1. BÖLÜM

 


ŞİKÂYETİN KARARA BAĞLANMASI 

 


VE SONUÇLARI

 


 

 


 • 10.  ŞİKÂYET ÜZERİNE VERİLEN KARAR 383

 


 1. GENEL OLARAK 383  

 


 1. KARARIN ŞEKLİ 384

 


 1. Şikâyet Talebinin Reddi Hâlinde 384

 


 1. Şikâyet Talebinin Usûlden Reddi 384

 


 1. Şikâyet Talebinin Esastan Reddi 390

 


 1. Şikâyet Talebinin Kabulü Hâlinde 391

 


 1. İşlemin Bozulması 392

 


 1. İşlemin Düzeltilmesi 399

 


 1. İşlemin Yapılmasının Emredilmesi 401

 


 1. KARARIN İÇERECEĞİ KAYITLAR 402

 


 1. ŞİKÂYETTE HARÇ VE GİDERLER 407

 


 • 11.  ŞİKÂYET KARARINA KARŞI GİDİLEBİLECEK 

 


KANUN YOLLARI 420

 


 1. GENEL OLARAK 420

 


 1. 5311 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 

 


ZAMAN İTİBARİYLE UYGULAMASI 421

 


 1. İSTİNAF 423

 


 1. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 423

 


 1. Başvuru Süresi 427

 


III. İstinaf Yoluna Başvurulamayan Kararlar 430

 


 1. İstinaf Yoluna Başvurulması ve Etkisi 435

 


 1. İstinaf İncelemesi 439

 


 1. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilecek Karar 442

 


 1. İstinaf Başvurusunun Haksız Olması ve Reddi 442

 


 1. İstinaf Başvurusunun Haklı Olması ve Kabulü 442

 


 1. İcra Mahkemesi Kararının Kaldırılarak 

 


Gönderme Kararı Verilmesi 442

 


 1. İcra Mahkemesi Kararının Kaldırılarak 

 


Talebin Kabulü Kararı Verilmesi 443

 


 1. İcra Mahkemesi Kararının Kaldırılarak 

 


Talebin Reddine Karar Verilmesi 443

 


VII.İstinaf İncelemesi Sonunda Verilecek Kararın İçeriği 443

 


 1. TEMYİZ 444

 


 1. Temyize Başvurulabilecek Kararlar ve 

 


Başvuru Süresi 444

 


 1. Temyiz Yoluna Başvurulması ve Etkisi 446

 


III. Temyiz İncelemesi 447

 


 1. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Karar 448

 


 1. Bozma Kararı 448

 


 1. Genel Olarak 448

 


 1. Bozma Kararına Uyulması 448

 


 1. Bozma Kararına Karşı Direnilmesi 450

 


 1. Onama Kararı 451

 


 1. Düzelterek Onama Kararı 451

 


 1. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 452

 


 1. KANUN YARARINA TEMYİZ 456

 


 • 11A. 5311 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN 

 


ÖNCEKİ HÜKÜMLERE GÖRE ŞİKÂYET KARARINA 

 


KARŞI GİDİLEBİLECEK KANUN YOLLARI 460

 


 1. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ 

 


KANUN YOLLARINDAN FARKI 460

 


 1. TEMYİZ 463

 


 1. Temyiz Edilemeyen Kararlar 463

 


 1. Temyiz Edilebilen Kararlar 471

 


 1. Görev ve Yetki İle İlgili Kararların Temyizi 473

 


 1. Ödeme, Tahliye, İcra Emirleri ve Bunların 

 


Tebliği İle İlgili Kararların Temyizi 474

 


 1. Takip Tarihinden Sonra İşleyen Faiz, Masraf ve 

 


Sair Alacak Kalemlerinin Hesabına Dair 

 


Kararlarının Temyizi 480

 


 1. Hacze İlişkin Kararların Temyizi 481

 


 1. Yediemine İlişkin Kararların Temyizi 485

 


 1. İhâlenin Feshine İlişkin Kararların Temyizi 486

 


 1. Sıra Cetveline İlişkin Kararların Temyizi 488

 


III. Temyiz Süresi 489

 


 1. Temyiz Yoluna Başvurulması 493

 


 1. Temyiz İncelemesi ve Sonuçları 497

 


 1. KARAR DÜZELTME 500

 


 • 12.  ŞİKÂYET ÜZERİNE VERİLEN KARARIN 

 


SONUÇLARI 505

 


 1. KARARIN KESİN HÜKÜM GÜCÜ 505

 


 1. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm 505

 


 1. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 508

 


 1. KARARIN ETKİLERİ 515

 


 1. Kararın Yerine Getirilmesi 515

 


 1. Kararın Objektif Etkisi 516

 


SONUÇ 519

 


KAVRAM FİHRİSTİ 521

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
   
   
Kapat