%3
Haksız Tahrik

Haksız Tahrik


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
240
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291319
Boyut
16x24
Baskı
4352,00 TL 341,44 TL
(Bu ürünü aldığınızda 341 puan kazanacaksınız)
   341

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

 

İÇİNDEKİLER
 
Dördüncü Baskıya Önsöz 
 
7
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
9
İkinci Baskıya Önsöz 
 
11
Önsöz 
 
13
Kısaltmalar 
 
21
GENEL KISIM
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI VE TANIMI – TARİHİ GELİŞİM
 
 
§ 1. HAKSIZ TAHRİK KAVRAMI VE TANIMI 
 
23
A. Genel Anlamda Tahrik 
 
23
B. Haksız Tahrik 
 
23
C. Haksız Tahrik Tanımı 
 
24
§ 2. TARİHİ GELİŞİM 
 
24
A. Genel Olarak 
 
24
B. Ceza Hukuku Dönemleri 
 
25
I. İlkel Ceza Hukuku Dönemi 
 
25
1. Genel Olarak 
 
25
2. Eski Yunan Ceza Hukuku 
 
25
3. Roma Ceza Hukuku 
 
26
II. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi 
 
27
III. Yeni Zamanlar Ceza Hukuku Dönemi 
 
30
IV. Modern Ceza Hukuku Dönemi 
 
31
C. Türk Ceza Hukuku Tarihinde 
 
32
I. Genel Olarak 
 
32
II. İslâm Ceza Hukuku 
 
32
III. Osmanlı Devleti Kanunları 
 
33
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
HAKSIZ TAHRİKİN PSİKOLOJİK VE HUKUKİ ESASI
 
 
§ 1. HAKSIZ TAHRİK VE PSİKOLOJİ 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Heyecan (Affekt) 
 
35
C. Ceza Psikolojisi Yönünden Suçluların Sınıflandırılması 
 
38
§ 2. HAKSIZ TAHRİKİN HUKUKİ ESASI 
 
40
A. Genel Olarak 
 
40
B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası Konusunda İleri Sürülen Görüşler 
 
41
I. Takas Teorisi (Ausgleichsteorie) 
 
41
II. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusura Dayandıran Görüşler 
 
41
1. Genel Olarak 
 
41
2. Subjektif Kusur Belirtileri (Die subjektive Schuldmerkmale) Görüşü 
 
42
3. Objektif Kusur Belirtileri (Die objektive Schuldmerkmale) Görüşü 
 
43
4. Karma Görüş 
 
44
III. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusurun ve Hukuka Aykırılığın Kapsamının Azalmasında Gören Görüş 
 
45
IV. Görüşümüz 
 
46
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HAKSIZ TAHRİK
 
 
§ 1. GENEL OLARAK 
 
49
§ 2. FEDERAL ALMANYA 
 
49
A. Genel Olarak 
 
49
B. Kısmi İsnat Yeteneği 
 
50
C. Cezanın Hesaplanması 
 
51
D. Kasten Öldürmenin Hafif Hali (§ 213) 
 
53
I. Genel Olarak 
 
53
II. Haksız Tahrik Üzerine Öldürme (Birinci İhtimal) 
 
54
1. Kötü Davranış veya Ağır Hakaret 
 
54
2. Failin Kusuru Olmaksızın Tahrik Yapılmalıdır 
 
55
3. Haksız Tahrike Hemen Mukabelede Bulunulmalıdır 
 
56
III. Hafif Hal (İkinci İhtimal) 
 
56
IV. Öldürmenin Hafif Halinde Kısmi İsnat Yeteneğinin Uygulama Alanı 
 
57
1. Birinci İhtimalin Varlığında 
 
57
2. İkinci İhtimalin Varlığında 
 
57
E. Karşılıklı İşlenen Tahkirler (§ 199) 
 
57
F. Askeri Ceza Kanununda Haksız Tahrik 
 
58
§ 3. İSVİÇRE 
 
59
A. Genel Olarak 
 
59
B. Genel Haksız Tahrik (m. 48) 
 
60
C. Heyecan İçerisinde Öldürme (m. 113) 
 
61
D. Uygunsuz Davranış Üzerine Hakaret ve Hakarete Karşılık Verme (m. 177/2, 3) 
 
62
§ 4. AVUSTURYA 
 
63
A. Genel Olarak 
 
63
B. Genel Haksız Tahrik (§ 34/1,b. 8) 
 
64
C. Heyecan İçerisinde Öldürme (§ 76) 
 
64
D. Haksız Davranışa Karşılık Verme (§ 115/3) 
 
65
§ 5. İTALYA 
 
66
§ 6. FRANSA 
 
67
§ 7. POLONYA 
 
68
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
HAKSIZ TAHRİK
 
 
§ 1. GENEL OLARAK 
 
69
§ 2. HAKSIZ TAHRİKİN ŞARTLARI 
 
70
A. Tahriki Teşkil Eden Bir Fiil Olmalıdır 
 
70
B. Bu Fiil Haksız Olmalıdır 
 
76
I. Genel Olarak 
 
76
II. Taksirli Hareket 
 
78
III. Hakkın Kullanılması 
 
79
IV. İlk Haksız Hareketi Yapan ve Haksız Tahrik 
 
81
V. Kusur Yeteneğine Sahip Olmayanların Hareketi 
 
84
VI. Kişisel Cezasızlık 
 
84
VII. Kültürel Algının Etkisi 
 
85
VIII. Tahrike Neden Olan Haksız Fiilin Bağışlanması 
 
86
C. Fail, Bu Fiil Sebebiyle Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmelidir 
 
87
D. Failin İşlediği Suç Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olmalıdır 
 
90
I. Genel Olarak 
 
90
II. Tepkinin Zamanı 
 
90
III. Tepki ile Tahriki Doğuran Hareket Arasında Oran 
 
92
IV. Suç Tahriki Yapana Karşı İşlenmelidir 
 
93
V. Mefruz (Farazi) Tahrik 
 
94
VI. Taksirli Suçlarda Tahrik 
 
97
§ 3. HAKSIZ TAHRİKİN DERECESİ 
 
98
§ 4. HAKSIZ TAHRİKİN DİĞER HALLERLE BİR ARADA BULUNABİLMESİ 
 
101
A. Meşru Savunma 
 
101
B. Kısmi Akıl Hastalığı 
 
102
C. Tasarlama 
 
103
I. Soğukkanlılık Teorisi 
 
103
II. Plân Kurma Teorisi 
 
104
III. Teemmül Teorisi 
 
104
IV. Teorilerin Değerlendirilmesi ve Haksız tahrik 
 
104
F. Haksız Tahrike İlişkin Bazı Özel Durumlar 
 
107
I. Yaş Küçüklüğü 
 
107
II. Takdiri Hafifletici Neden 
 
107
III. Hata ve Sapma 
 
108
IV. İştirak 
 
109
V. Zincirleme Suç 
 
110
VI. Kan Gütme Saiki 
 
110
VII. Töre Saiki 
 
111
VIII. Tazminat 
 
112
ÖZEL KISIM
 
 
TÜRK CEZA KANUNUNDA VE ASKERİ CEZA KANUNUNDA ÖZEL HAKSIZ TAHRİK HALLERİ
 
 
§ 1. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÖZEL HAKSIZ TAHRİK HALLERİ 
 
115
A. Genel Olarak 
 
115
B. HAKARET SUÇLARINDA HAKSIZ TAHRİK HALLERİ (TCK m. 129) 
 
116
I. Genel Olarak 
 
116
II. Kendi Haksız Hareketi ile Hakarete Sebebiyet Verme (TCK m. 129/1) 
 
117
1. Tahrike Neden Olan Haksız Bir Fiilin Varlığı 
 
117
2. Haksız Fiil, Faili Öfke Veya Şiddetli Elem Durumuna Sürüklemelidir 
 
119
3. Failin, Haksız Tahrikin Neden Olduğu Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olarak İşlediği Suç Hakaret Olmalıdır 
 
120
III. Hakaretin Kasden Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2) 
 
122
1. Genel Olarak 
 
122
2. TCK m. 129/2’nin Uygulanma Şartları 
 
124
a. Faile Karşı Kasten Yaralama Suçu İşlenmiş Olmalıdır 
 
124
b. Fail, Öfke Veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmiş Olmalıdır 
 
125
c. Failin Tepkisi Hakaret Şeklinde Olmalıdır 
 
126
3. Mahkemenin Yetkisi 
 
127
IV. Karşılıklı Tahkir (TCK m. 129/3) 
 
129
1. Hukuki Niteliği 
 
129
a. Takas Teorisine Dayanan Görüş 
 
129
b. Meşru Savunmaya Dayanan Görüş 
 
129
c. Şikâyet veya Davadan Zımnen Vazgeçmeye Dayanan Görüş 
 
130
d. Cezalandırılabilme Unsurunun Bulunmamasına Dayanan Görüş 
 
131
e. Kusurun Azalmasına Dayanan Görüş 
 
131
f. Hukuka Aykırılığın ve Kusurun Kapsamının Daralmasına Dayanan Görüş 
 
131
g. Görüşümüz 
 
132
2. TCK m. 129/3’ün Uygulanma Şartları 
 
132
a. İlk Tahkir Haksız Olmalıdır 
 
132
b. Fail, Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmiş Olmalıdır 
 
133
c. Tahkirler Karşılıklı Olmalıdır 
 
135
aa. Faillerin Çokluğu 
 
137
bb. Oran 
 
138
d. Karşılıklı Olarak İşlenen Fiiller, TCK m. 125’de Düzenlenen Hakaret Suçu Olmalıdırlar 
 
139
aa. İlk Failin Cezasının Kaldırılabilmesi Bakımından 
 
140
bb. İkinci Failin (Karşılıkta Bulunan) Cezasının Kaldırılabilmesi Bakımından 
 
141
3. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar 
 
143
a. Karşılıklı Tahkir Fiillerinin İspatı TCK m. 129/3'ün Uygulanabilmesi İçin Şart Değildir 
 
143
b. TCK m. 129/3'ün Uygulanabilmesi İçin Şikâyet Gerekli Değildir 
 
145
c. Mahkemenin Yetkisi 
 
147
d. Muhakeme Masrafları 
 
148
V. TCK m. 129’un Değerlendirilmesi 
 
150
§ 2. ASKERİ CEZA KANUNUNDA HAKSIZ TAHRİK 
 
150
YARGITAY KARARLARI 
 
153
Yararlanılan Kaynaklar 
 
225
Kavram Dizini 
 
237
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,44   
341,44   
2
170,72   
341,44   
3
113,81   
341,44   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,44   
341,44   
2
170,72   
341,44   
3
113,81   
341,44   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,44   
341,44   
2
170,72   
341,44   
3
113,81   
341,44   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,44   
341,44   
2
170,72   
341,44   
3
113,81   
341,44   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,44   
341,44   
2
170,72   
341,44   
3
113,81   
341,44   
Kapat