%1
Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi Halil Ahmet Yüce

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesi


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
484
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385878
Boyut
16x24
Baskı
1425,00 TL 420,75 TL
(Bu ürünü aldığınızda 420 puan kazanacaksınız)
   420

Av. Dr. Halil Ahmet YÜCE

 

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR. i

ÖNSÖZ.iii

İÇİNDEKİLER (ÖZET) v

İÇİNDEKİLER. vii

KISALTMALAR LİSTESİ  xix

GİRİŞ. 1

BİRİNCİ BÖLÜM

REHNİN CEBRİ İCRA YOLUYLA

PARAYA ÇEVRİLMESİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ VE

ÖZEL SATIŞ YÖNTEMİNİN FAYDALARI

“Özel Satış” Yöntemine Dair Terim Sorunu ve Konunun Belirlenmesi11

Rehnin Cebri İcra Yoluna Müracaat Edilmeksizin Paraya Çevrilmesi:

“Teminatı İcra Etme Yetkisi” ve “Özel Satış Yetkisi” Kavramları.12

Esasen “Rehin Hakkının Bir Uzantısı” Olarak Özel Satış Yönteminin

İncelenmesi .14

Rehin Hakkının Teminat Fonksiyonu Bakımından Cebri İcra Yoluyla

Paraya Çevirme Yönteminin Değerlendirilmesi .15

III. Mevcut Haliyle Rehnin Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesinin

Eksiklikleri .17

Takip Sürelerinin Uzunluğu: Özellikle Enflasyon Karşısında Alacaklının

Avantajsız Konumu.18

Takip Sonucunda Ulaşılan Satış Bedelinin Düşüklüğü.22

Kıymet Takdirine İlişkin Eksiklikler.24

İİK m. 115 Uyarınca Açık Arttırmanın “Malın Muhammen Kıymetinin

Yüzde Ellisi” Üzerinden Başlaması .25

Açık Arttırmalara Gösterilen Katılımın Az Olması.26

Cebri İcra Yoluyla Satışların Usulî Zorlukları ve Satış Sürecine Olumsuz

Etkileri 29

Özel Satış Yönteminin Üstünlüğü: Teminat İlişkisine Dahil Olan Tüm

Tarafların Menfaatine Olması31

Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevirmeye İlişkin Problemlere Çözüm Olarak

“Özel Satış Yönteminin” Öne Çıkması31

Rehnin Özel Yoldan Paraya Çevrilmesinin Genel Üstünlüğü 33

Özel Satış Yönteminin Daha Hızlı Sonuç Vermesi.35

Özel Satış Yönteminin Satış Bedeli Bakımından Verimlilik Sağlaması.36

İçindekiler

viii

Özel Satış Yönteminin Sağladığı Şeklî Kolaylık 39

Satış Yöntemindeki Esnekliğin Faydaları.40

Özel Satış Yönteminin Alacaklıya Somut Olayın Gereklerine Uygun

Şekilde Davranma İmkanı Sunması 40

Özel Satış Yönteminin Alıcı Açısından Faydaları: Açık Arttırma

Yoluyla Satışlara Katılmanın Ekonomik Zorlukları43

Ara Sonuç: Özel Satış Yöntemi Paraya Çevirme İlişkisinin Tüm

Taraflarının Menfaatinedir 48

İKİNCİ BÖLÜM

DE LEGE LATA: MEVCUT TÜRK HUKUKUNDA VE

COMMON LAW SİSTEMİNDE ÖZEL SATIŞ YÖNTEMİNİN

DÜZENLENDİĞİ HALLER

Türk Hukukunda Alacaklının “Teminat Konusunu” Özel Yoldan

Paraya Çevirmesinin Düzenlendiği Özel Haller .52

Mülga Kanunlar Bakımından Durum .52

Özel Statüye Sahip Bankaların Mevzuatı52

3202 Sayılı T.C. Ziraat Bankası Kanunu m. 40 vd53

4947 Sayılı Türkiye Emlak Kredi Bankası Kanunu m. 15-26, 7470

Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu m. 17 ve 6219

Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu

1154

1162 Sayılı “2284 Sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa Bazı

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun” m. 1 (2284 Sayılı Kanun’un

Ek Maddesi) 56

Bankalara Özel Satış Yetkisi Tanıyan Kanun Hükümleriyle İlgili

Genel Değerlendirme.57

eTTK m. 919: Gemi İpoteğinde Alacaklıya “Gemiyi Cebri İcra

Yolundan Başka Bir Şekilde Elden Çıkarma Hakkının” Verilmesi

İmkanının Sınırlandırılmış Olması58

Yürürlükteki Hukukta Alacaklının “Teminat Konusunu” Özel Yoldan

Paraya Çevirmesini Konu Alan Düzenlemeler .60

İİK m. 309/g: Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Halinde Rehinli

Alacaklının Taşınır Rehnine Konu Eşyayı Özel Satış Yetkisi Dahilinde

Paraya Çevirmesi 61

TSHK m. 83/I: Hava Araçlarının İpoteği Bakımından Özel Satış

Anlaşmalarının Yasaklanmış Olması 63

TKHK m. 34/III-IV (eTKHK m. 10/B): Konut Finansmanı Kuruluşunun

Sözleşmeye Esas Teşkil Eden Konutu Satışa Çıkarması.65

SPK. m. 47/IV: Teminat Konusu Kaydi Değerlerin Durumu .69

Alacak Rehninde Alacaklıya Alacağı Tahsil Etme Yetkisi Verilmesi71

İçindekiler

ix

Konumuz Bakımından Önemi.71

Alacak Rehninin Paraya Çevrilmesi73

Rehinli Alacaklıya Rehin Konusu Alacağı Tahsil Etme Yetkisi

Tanınmasının Hukuki Niteliği.74

Tahsil Yetkisinin Kullanılışı78

Tahsil Yetkisi Tanınmasının Geçerliliği78

Tahsil Yetkisinin Kullanılmasında Dikkate Alınacak Esaslar.79

Tahsil Yetkisinin Kullanılmasının Sonuçları.80

İİK m. 119 Kapsamında Düzenlenen “Pazarlık Suretiyle Satış” İmkanının

Konumuz Açısından Durumu .82

Pazarlık Suretiyle Satışın Esasları .82

Pazarlık Suretiyle Satışın İİK Nezdindeki İstisnai Yapısı .85

Özel Satış Yöntemi İle İİK m. 119 Arasındaki Farklılıklar.85

Türk Hukukunda Taşınmazların Pazarlık Suretiyle Satış Yönteminin

Kapsamı Dışında Olması .86

Pazarlık Suretiyle Satışın Bir Cebrî İcra İşlemi Olması.87

Pazarlık Usulüyle Satışın Aksayan Yönleri: Özel Satış Yöntemine

Duyulan İhtiyacı Gidermemesi91

7343 Sayılı Kanun ile Yürürlüğe Giren İİK m. 111/a Hükmünün

Değerlendirilmesi: Borçluya Rızaen Satış Yetkisi Verilmesi .93

Karşılaştırmalı Hukukta İİK m. 111/a Benzeri Haller.93

İİK m. 111/a Uyarınca Gerçekleştirilecek Satış İşlemlerine Hakim Olan

Esaslar .94

İİK m. 111/a Hükmünde Öngörülen Satış Sisteminin Eksik Yönleri97

Ara Sonuç: Özel Satış Yetkisinin Özel Hükümlerde Ele Alınmış Olması

Onun Yalnızca İstisnaen Kabul Edildiği Anlamına Gelmez.98

Common Law Sisteminde Özel Satış Yetkisinin Düzenlendiği Bazı

Haller 100

İngiliz Hukuku: Rehinli Alacaklının En Temel Yetkisi Olarak Power of

Sale100

ABD Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi Yöntemleri.106

ABD Hukukunun Konumuz Bakımından Önemi106

ABD Hukukunda Taşınmaz Teminatının Tesis Edilmesinde Kullanılan

Yöntemler106

ABD Hukukunda Taşınmaz Teminatının Paraya Çevrilmesinde

Kullanılan Yöntemler108

Resmi Yolla Paraya Çevirme Yöntemi: Judicial Foreclosure.110

Yargı Dışı Satış Yöntemi: Nonjudicial Foreclosure112

İstisnai Bir Yöntem Olarak Alacaklının Rehin Konusu Eşyaya Malik

Kılınması: Strict Foreclosure 114

Teminat Konusu Eşyanın Paraya Çevrilmesi Aşamasının

Değerlendirilmesi 116

İçindekiler

x

Açık Arttırma Yönteminin ABD Hukukundaki Eksiklikleri.117

Açık Arttırma Usulü Yaygın Olmayan Bir Satış Yöntemi Olmadığı

İçin Tercih Edilmemelidir .118

İlan Aşamasındaki Sorunlar.120

Gerekli Esnekliğin Sağlanamaması: Satışın Bir Ana Sabitlenmesi ve

Finansman Zorluğu122

Alacaklının İhaleye Katılan Diğer Kişilere Göre Üstün Durumu124

Üstün Durumdaki Alacaklının İhalede Kazandığı Taşınmazı Tekrar

Satması: REO Uygulaması 125

(1) Borçlu Açısından Zararları .125

(2) Alacaklı Açısından Zararları.127

(3) REO Yönteminin Zararlı Sonuçlarına Karşı Sunulan Çözüm

Önerileri129

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NORMATİF ENGELLER: TÜRK-İSVİÇRE HUKUKUNDA

ALACAKLIYA “REHİN HAKKININ BİR PARÇASI OLARAK” REHİN

KONUSU EŞYAYI PARAYA ÇEVİRME YETKİSİ TANIYAN ÖZEL SATIŞ

ANLAŞMALARINI GEÇERSİZ KILDIĞI SAVUNULAN SEBEPLER

Maddi Hukuk Kanyaklı Engellerin Değerlendirilmesi 133

Özel Satış Anlaşmalarına Dair Açık Kanun Hükmünün Yokluğu: Kanun

Boşluğu ve Nitelikli Susma İhtimallerinin Değerlendirilmesi134

Açık Hüküm Yokluğunun Kanun Boşluğu Olarak Değerlendirilip

Değerlendirilemeyeceği 135

Açık Hüküm Yokluğunun “Nitelikli Susma” Teşkil Etmemesi.136

Tipe Bağlılık İlkesi Karşısında Özel Satış Anlaşmalarının Geçerliliği.140

Özel Satış Yetkisinin Rehin Hakkının Kanuni Tipine Dahil

Olabilmesinin En Önemli Sonucu: Yetkinin Nisbî Değil Aynî Etki

Doğurması.140

Pratikteki Önemi140

Aynî Etki Tanımayan Görüşler142

(1) Yalnızca Nisbi Etki Tanıyan Görüş142

(2) Güçlendirilmiş Nisbî Hak Olduğu Yönündeki Görüş.143

Aynî Etki Doğurduğuna Yönelik Görüşün Üstün Tutulması

Gerektiği143

Aynî Etkinin Kabulünün Sonuçları .147

Tipe Bağlılık İlkesinin Temel Amacının Tespit Edilmesi.149

Numerus Clausus İlkesine Duyulan Gereksinim.149

Aleniyet İlkesiyle Örtüştüren Unsur: Aynî Hakların Erga Omnes

Etkisi150

Ekonomik Bir Gereklilik Olarak Aynî Hakların Sınırlandırılması 150

İçindekiler

xi

İşlem Güvenliğinin Tesis Edilmesi: Erga Omnes Etkili İşlemler

Bakımından Sözleşme Özgürlüğünün Daraltılması.151

Numerus Clausus İlkesinin Sınırları: Ekonomik Hayatın Unsurları

Olarak Aynî Hakların Dinamik Yapıda Olmaları 152

Rehin Hakkı Açısından Tipe Bağlılık İlkesinin Anlamı: Hakkın Verdiği

Temel Yetki Olarak “Paraya Çevirme Yetkisi”.154

Paraya Çevirme Yetkisini Kullanma Biçimi: TMK Hükümlerinin

Yorumlanması .156

Rehin Hakkının Kanunda Düzenlenen Tipi Karşısında Özel Satış

Anlaşmalarının Geçersiz Olduğunu Savunan Görüş.156

Kanunundaki Sınırların Özel Satış Yetkisini Dahil Etmemesi 156

Numerus Clausus İlkesine Aykırılığın Sonucu: Kesin Hükümsüzlük

Yaptırımı ve Bunun Yumuşatılması 158

Tipe Bağlılık İlkesinin Özel Satış Yetkisinin Kullanılmasına Engel

Olmadığını Savunan Görüş .160

Özel Satış Anlaşmalarının Tipe Bağlılık İlkesini İhlal Etmediğini

Savunan Görüşün Üstünlüğü.162

Konumuz Bakımından Lafzi Yorum Yönteminin Yetersizliği 162

Yasa Hükümleri Yorumlanırken Mevcut İhtiyaç ve Gereksinimlere

Göre Hareket Edilmesi Gerektiği.163

Özel Satış Yetkisinin Rehin Hakkının Niteliğine Yabancı Olmaması.166

Lex Commissoria Yasağı Açısından Değerlendirme: Özel Satış

Anlaşmalarının Lex Commissoria Anlaşması Oluşturup Oluşturmadığı

Sorunu.168

Lex Commissoria Yasağının Baskın Unsuru: Eşyanın Fazlalık Değerine

Alacaklı Tarafından El Konulmasının Önlenmesi.168

Lex Commissoria Anlaşmaları ile Özel Satış Anlaşmalarını Benzer

Kabul Eden Görüş.172

Özel Satış Anlaşmalarının Lex Commissoria Yasağının Kapsamına

Dahil Olmadığını Savunan Görüş175

Özel Satış İşleminin Kendine Has Bir Görünümü: Alacaklının Kendine

Satış Yapması (Alm. “Selbsteintritt”) .179

Alacaklının Kendine Satış Yapabileceğini Kabul Eden Görüş179

Temsilcinin Kendiyle İşlem Yapmasına İlişkin Esasların Kıyasen

Uygulanması Gerektiğini Savunan Görüş .181

İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz: Temsilcinin

Kendiyle İşlem Yapmasına İlişkin Esaslar Rehinli Alacaklıya

Uygulanmamalıdır.183

Özel Satış Anlaşmalarının GİŞ Arasında Yer Almasının Geçerliliğe Olan

Etkisi .187

Bankalara Özel Satış Yetkisi Veren Kayıtların GİŞ Denetimi

Çerçevesinde Değerlendirilmesi187

İçindekiler

xii

İlgili Kayıtların GİŞ Denetiminden Geçemeyeceğini (ve Tüketici

İşlemleri Bakımından Haksız Şart Oluşturacağını) Savunan Görüş187

Özel Satış Yetkisinin Banka GİŞ İçerisinde Tanınabileceğini Savunan

Görüş.188

GİŞ İçerisinde Bulunamayacak Hükümler: Bankanın Satış Esnasındaki

Özen Yükümlülüğünü Sınırlandıran Haller.191

Özel Satış Anlaşmalarını Taşınmaz Teminatı Bakımından Kabul Etmeyen

Görüş 194

Taşınır Eşyanın Özel Satış Anlaşmalarının Temel Uygulama Alanı

Olması .194

Yalnızca Taşınır Eşya Bakımından Özel Satış Anlaşmalarını Geçerli

Kabul Eden Görüş.195

Temsil Yetkisi veya Diğer İlgililerin Rızasının Alınması Yoluyla

Taşınmazlar İçin Özel Satış Yönteminin Uygulanabilmesi: Bir Görüş

Ayrılığı197

Taşınmaz Rehnine Konu Eşyanın Özel Yoldan Paraya Çevrilmesinde

Normatif Açıdan Farklı Bir Durumun Mevcut Olmaması.200

Rehin Konusu Eşya Üzerinde Başka Sınırlı Aynî Haklar Bulunması Halinde

Özel Satış Yöntemini Uygulamanın Özellikle Taşınmaz Rehni Bakımından

Teşkil Ettiği Zorluk.202

Taşınır Rehnindeki Durum202

Taşınmaz Rehnindeki Durum: Tapu Sicili Uygulamasının Özel Satış

İşlemine Etkisi.203

Rehinli Alacaklının Tasarruf Yetkisi Bakımından: Tescil İşlemindeki

Problemler .203

Diğer Sınırlı Aynî Hakların Mevcut Olması Bakımından: Terkin

İşlemindeki Problemler .204

(1) Rehinli Alacaklıya Karşı Önceliği Olan Sınırlı Aynî Haklar

Bakımından.204

(2) Rehinli Alacaklıdan Sonra Gelen Sınırlı Aynî Haklar

Bakımından.206

(3) De Lege Ferenda Müdahaleye Duyulan İhtiyaç .208

Şeklî Hukuk Kaynaklı Engellerin Değerlendirilmesi .210

Özel Satış Anlaşmaları İİK m. 45’te Düzenlenen “Önce Rehne Başvurma

Kuralını” İhlal Eder Mi?.210

İİK m. 45 Hükmünün Ratio Legisi: Beneficium Excussionis Realis.210

İİK m. 45 Hükmünün Emredici Niteliğine Yönelik Tartışma .213

İİK m. 45 Hükmünün Emredici Olduğunu Savunan Görüş.214

İİK m. 45 Hükmünün Emredici Olmadığını Savunan Görüş.215

İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz217

İİK m. 45 Hükmünün Özel Satış Anlaşmalarına Olan Etkisi219

İİK m. 45 Hükmünün Emredici Olduğuna İlişkin Tartışmanın

Konumuz Bakımından Yeri.219

İçindekiler

xiii

Özel Satış Anlaşmalarının İİK m. 45’in Ratio Legisine Aykırı Sonuç

Doğurmamaları221

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibini Düzenleyen İİK m. 145 vd.

Hükümleri Karşısında Özel Satış Anlaşmalarının Geçerliliği.224

İlgili Hükümlerin Hukuki Niteliğinin Konumuz Açısından Önemi 224

Özel Satış Anlaşmalarının Emredici Hükme Aykırılıktan Ötürü

Kesin Hükümsüz Hale Gelip Gelmeyeceği .224

İİK Hükümlerinin Emredici Kabul Edilmelerinin Diğer Sonuçları:

Diğer Normatif Engellerle İlişkisi .224

İİK m. 145 vd. Hükümlerinin Özel Satış Anlaşmalarını Yasakladığını

Savunan Görüş 225

İİK m. 145 vd. Hükümlerinin Aksi Kararlaştırılabilir Olduğunu Savunan

Görüş.232

İhkak-ı Hak (Kendiliğinden Hak Alma) Yasağı Bakımından Değerlendirme 235

İhkak-ı Hak Yasağının Altında Yatan Nedenler235

Türk Hukuk Sisteminde İhkak-ı Hak Yasağının Düzenlenişi235

Özel Satış Anlaşmalarının İhkak-ı Hak Yasağını İhlal Ettiğini Savunan

Görüş.236

Özel Satış Anlaşmalarının İhkak-ı Hak Yasağı ile İlişkisinin

Değerlendirilmesi: Zor Unsurunun Yokluğu.237

Haciz, İflas ve Konkordato Hallerinin Özel Satış Yetkisi Üzerindeki

Etkileri 239

Haciz ve İflas Halleri Bakımından Değerlendirme240

Hakim Görüş: Rehin Konusu Eşyanın Haczi veya Rehin Verenin

İflası Söz Konusu Olduğu Takdirde Özel Satış Yetkisi Kullanılamaz 240

Azınlık Görüş: Yalnızca İflas Hali Özel Satış Yetkisinin

Kullanılmasına Engel Teşkil Eder, Haciz Halinde Özel Satış

Gerçekleştirilebilir.241

İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi242

(1) İflas Bakımından İİK m. 185/I Hükmünün Son Cümlesinin

Etkisi .242

(2) Haczin Özel Satışa Etkisi: Hacizli Eşyanın Satışı Halinde Haczin

Kaldırılması Usulü 245

Konkordatonun Özel Satış Yetkisinin Kullanılması Üzerindeki Etkisi.248

III. Ara Sonuç: Türk Hukukunda Özel Satış Anlaşmalarının Geçerliliği.250

Normatif Engellerin Özel Satış Yöntemini Yasaklamak İçin Yeterli

Olmamaları .250

Özel Satış Anlaşmasının Yapılışı: Paraya Çevirme Anlaşmasının

Gerekliliği .252

Pratikteki Sorunlar: Özellikle Taşınmaz Rehni Açısından Alternatif

Yöntemlerin Keşfedilmesi Zorunluluğu254

İçindekiler

xiv

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NORMATİF ENGELLERİ AŞMAK: ÖZEL SATIŞ İŞLEMİNİ

GERÇEKLEŞTİRMEYİ MÜMKÜN KILAN DİĞER HUKUKİ ARAÇLARIN

DEĞERLENDİRİLMESİ

İnançlı Devir Yoluyla Alacaklının Rehin Konusunu Paraya

Çevirmesinin Sağlanması258

Teminat Amaçlı İnançlı İşlemlerin Özel Bir Görünümü Olarak “Özel Satış

Amacı Taşıyan İnançlı İşlemler” 258

Özel Satış Amacı Taşıyan İnançlı İşlemlerin Hüküm Doğurması 260

Lex Commissoria Yasağı Karşısındaki Durum: Alacaklının Fazlalık

Kısmı İade Borcu.260

Teminat Konusunun Paraya Çevrilmesi: Alacaklının Malik Sıfatıyla

Hareket Etmesi263

Özel Satış Amaçlı İnançlı İşlemlere Özgü Problemler .266

Alacaklının Malik Kılınmasının Rehin Hakkını Baskılaması .266

Teminat Konusunun Alacaklının Malvarlığına Dahil Olmasından Doğan

Riskler: Özellikle İnanılanın İflas Etmesi .268

Rehinli Alacaklının Temsilci Sıfatıyla Özel Yoldan Eşyayı Paraya

Çevirmesi269

Yaygın Bir Yöntem Olarak Alacaklıya Temsil Yetkisi Verilmesi269

Alacaklının Temsilci Kimliğini Kazanması: Temsil Hükümlerinin Etkisi .270

Taraflar Arasında Rehin İlişkisine Ek Olarak Temsil İlişkisinin Ortaya

Çıkması .270

Alacaklıya Verilecek Temsil Yetkisinin Şekli 271

Temsil Yetkisi Çerçevesinde Satışın Gerçekleştirilmesi ve Teminat

İlişkisinin Çözümlenmesi .272

Temsil Yetkisi Vasıtasıyla Satışın Gerçekleşmesine İlişkin Tehlikeler274

Rehin Verenin (Temsil Olunanın) Tasarruf Yetkisine İlişkin Bazı

Hallerin Özel Satış İşlemine Etkisi .274

Temsil İlişkisinin En Büyük Tehlikesi: Rehin Verenin Tek Taraflı İrade

Beyanıyla Temsil Yetkisinin Geri Alınması .275

Geri Alınamaz Temsil Yetkisi Kavramının Türk Hukukunda

Reddedilmesi.275

Borçlandırıcı İşleme veya Temsilcinin Menfaatine Dayanarak Geri

Alma Hakkının Sınırlandırılamayacağı .277

“Sui Generis Tasarruf Yetkisi” Görüşü ve Eleştirisi280

III. Rehin Konusu Eşyanın Bir İfa İkamesi (Özellikle İfa Uğruna Edim)

Olarak Alacaklıya Verilmesi 284

İfa İkamesi Olarak Rehin Konusu Eşya284

Tarafların Menfaatine Olan İfa İkamesinin “İfa Uğruna Edim” Olması 285

Lex Commissoria Yasağı Kapsamında Değerlendirme.287

İçindekiler

xv

İfa Uğruna Edim Kurumunun “Alacaklıya Temsil Yetkisi Tanınması”

Yöntemine Göre Üstünlüğü ve Alacaklının Hukuki Durumunun

Netleştirilmesi.289

Taraflar Arasındaki İfa Uğruna Edim Anlaşmasının Belirleyici Rolü 289

İfa Uğruna Edim Anlaşmasında Açıkça Belirtilmediği Hallerde

Benimsenmesi Gereken Görüş290

Borçlunun Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesiyle Alacaklının Göstereceği

Üçüncü Kişiyle Satış Sözleşmesi Kurma Sözü Vermesi294

Teminat Amaçlı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinin Geçerliliği 294

Teminat Amaçlı Taşınmaz Satış Vaatlerinin Özel Satış Sonucu Doğuracak

Şekilde Kullanılmaları 297

Alacaklıya Karşı Taşınmaz Satış Vaadinde Bulunulması: Sözleşmeden

Doğan Alacağın Üçüncü Kişiye Temliki Yoluyla Borçlunun Alıcıyla

İşlem Yapmaya Zorlanması.298

Alacaklıya Satışın Gerçekleştirileceği Kişiyi Sonradan Tayin Etme

Hakkının Tanınması: Alacaklının Talimatı veya Tam Üçüncü Kişi

Yararına Satış Vaadi Sözleşmesi.301

Alacaklının Talimatı Neticesinde Üçüncü Kişiye İfada Bulunulması .301

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin “İleride Alacaklı Tarafından

Belirlenecek Bir Üçüncü Kişi Yararına” Akdedilmesi 301

Teminat Amaçlı Taşınmaz Satış Vaadi Yönteminin Değerlendirilmesi:

Alacaklının Nisbi Hak Sahibi Olması .304

Alternatif Yöntemlerin Geçerliliği: Muvazaa veya Kanuna Karşı Hile

Sebebiyle Geçersiz Sayılma Tehlikesinin Değerlendirilmesi305

Muvazaa İddiasının Değerlendirilmesi: Tarafların Alternatif Yolları

Seçmekteki Samimiyeti .305

Kanuna Karşı Hile İddiasının Değerlendirilmesi 306

Muvazaa İddiasından Farkı .306

Normatif Engellerin Esas Uygulama Alanı: Rehin Sözleşmesi ve Rehin

Hakkının Bir Unsuru Olarak Özel Satış Yetkisi308

Alternatif Yöntemlerin Geçerli Sayılması Gerekliliği.309

Özel Satışa İlişkin Bir “Amaç Yasağının” Bulunmaması 310

Kanuna Karşı Hile Yasağının Hukukun Gelişimini Engellememesi

Gerektiği 312

Ara Sonuç: Özel Satış Yöntemini Hedefleyen Alternatif Yöntemlerin

Kullanılabilirliği.317

İçindekiler

xvi

BEŞİNCİ BÖLÜM

DE LEGE FERENDA: ÖZEL SATIŞ YÖNTEMİYLE

PARAYA ÇEVİRME İŞLEMİNİN ESASLARI

Hukukun Gelişmesinin Doğal Bir Sonucu Olarak Hukuk Boşluğu 319

Özel Satış İlişkisine Dahil Olan Tarafların Menfaatleri.320

III. Vekilin Özen Sorumluluğu Kapsamında Alacaklının Özel Satış

İşlemindeki Çeşitli Yükümlülüklerinin Belirlenmesi .322

“Vekil” ile “Rehinli Alacaklı” Arasındaki Farklar: Vekâlet Sözleşmesine

Dair Hükümlerin Kıyasen Uygulama Alanı Bulması322

Özel Satış Yöntemine Uygun Düşen Vekâlet Sözleşmesi Hükümlerinin

Belirlenmesi324

Rehin Verenin Alacaklıya “Talimat Verme” Yetkisinin Olmaması 324

Özel Satış Yetkisinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilememesi325

Vekilin Şahsen İfa Yükümlülüğüne Dair Hükümlerin Uygulanıp

Uygulanamayacağı325

Özel Satış İlişkisinde “Şahsen İfa” Benzeri Bir Yükümlülük

Olmamalıdır.325

Alt Vekilin Sorumluluğuna İlişkin Esasların Özel Satış İlişkisine

Uygulanması326

Alt Vekilin Sorumluluğuna İlişkin Esasların Özel Satış Yöntemine

Uygun Düşmeyen Tarafları .327

Vekilin Sadakat Borcuna İlişkin Hükümlerin Özel Satış Yöntemine

Uygulanması .329

Vekilin Hesap Verme Borcunun Özel Satış İlişkisine Uygulanması 332

Vekilin Aldığı Şeyleri Müvekkile Geri Verme Borcunun Özel Satış

İlişkisine Uygulanması334

Geri Verme Borcuna Dair Hükümlerin Özel Satış Yöntemine Uygun

Düşmesi.334

Banka Tarafından Satılan Eşyada Özel Bir Durum: Satıcı Bankanın

Aynı Zamanda Alıcıya Kredi Kullandırması Hali.336

TBK m. 510’da Düzenlenen “Müvekkilin Vekilin Yaptığı Giderleri ve

Avansları Faiziyle Ödeme Yükümlülüğü” Bakımından337

Alacaklının Özel Yoldan Paraya Çevirme İşlemi Sırasında Göstermesi

Gereken Özen Yükümlülüğü337

Rehin Verenin Korunması İhtiyacı Bakımından Alacaklının Özen

Yükümlülüğü 337

Alacaklının Üstün Konumu Karşısında Rehin Vereni Koruma

Gerekliliği .337

Rehin Verenin Menfaatini Geride Tutan Görüş340

Özen Yükümlülüğünün Rehin Vereni Koruyucu Bir Hukuki Araç Olarak

Öne Çıkması: Satışın Verimliliğinin Feda Edilmemesi 341

İçindekiler

xvii

Özen Yükümlülüğünü Tespit Etmeye Yönelik Hükümler: Vekilin Özen

Sorumluluğu ve Ötesi342

Alacaklının Özen Yükümlülüğünün Genel Özellikleri .345

Satışın İlan Edilmesinde Özen Yükümlülüğü .350

Satışın Borçluya Bildirilmesinde Özen Yükümlülüğü 351

Satış Anının Belirlenmesinde Özen Yükümlülüğü .356

Alacaklının Satış Anını Takdir Etme Yetkisi 356

Satış Anının Belirlenmesine İlişkin Özel Durumlar361

Vadeden Önce Satış Yasağı ve Vadeden Önce Gerçekleştirilen

Satışın Geçerliliği Sorunu361

(1) Taşınır Eşya Bakımından Muacceliyet Öncesi Satışların Akıbeti.363

(2) Taşınmaz Eşya Bakımından Muacceliyet Öncesi Satışların

Akıbeti 365

(3) Muacceliyet Öncesi Satışların Geçerliliğine İlişkin Sınırlama

Önerileri368

Alacaklının Satıştan Kaçınmama Yükümlülüğü371

Satış Yönteminin Belirlenmesi Bakımından Özen Yükümlülüğü.373

Satış Bedelinin Belirlenmesi Bakımından Özen Yükümlülüğü 374

Rehin Veren ve Borçlunun Menfaatlerinin Korunması Bakımından 374

Satış Bedelinin Belirlenmesinde Kullanılması Gereken Ölçüt 374

Alacaklının Düşük Satış Bedelinden Ötürü Sorumluluğu .379

Düşük Bedel Üzerinden Gerçekleşen Satış İşleminin Geçerliliği ve

Özel Satış Yetkisinin Kötüye Kullanılması Sorunu.382

Rehin Verenin Diğer Alacaklılarının Menfaatlerinin Korunması

Bakımından .385

Özel Satış İşleminin Uygulanması: Satışın Tabi Olduğu Esaslar ve Satış

Usulü .386

Satış Yönteminin Esnekliği Esası .387

Alacaklının Satış Bedelini Teminat Amacıyla Kullanması.392

Alacaklının Satış Bedeliyle Tatmin Olma Hakkı ve Teminat Amacına

Uygun Davranma Yükümlülüğü .392

Alacaklının Satış Bedeliyle Doğrudan Tatmin Olması: Takas Görüşünün

Rehinli Alacaklıya Uygulanamaması 392

Alacaklının Fazlalık Bedeli İade Yükümlülüğü: Paraya Çevirme Masrafları

Kapsamında Fazlalık Bedelin Tespiti .394

Alacaklının Satışı İlan Etme Usulü: Cebri İcra Yoluyla Satış Kurallarının

Ötesine Geçilmesi .396

İlan Yükümlülüğünün Genel Ölçütü: Sıradan Bir Satış İşlemine

Benzerlik .396

Gerçek Alıcılara Ulaşmak İçin Alacaklının Yapması Gereken İlan

Faaliyetleri.397

İçindekiler

xviii

Alacaklının Rehin Konusu Eşyayı Kendine Satması Hali 401

Geçerli Bir Paraya Çevirme Yöntemi Olarak Kendine Satış Yöntemi401

Kendine Satış İşlemi Esnasında Rehin Veren ile Borçlunun Korunması403

Eşyanın Değerinin Tespiti Bakımından Rehin Veren ve Borçlunun

Korunması .403

Alacağın Mahsup Edilerek Satışın Gerçekleştirilmesi Anında Rehin

Veren ve Borçlunun Korunması 404

Alacaklının Cebri İcraya Başvurma İmkanının Akıbeti406

Alacaklının Özel Satış İşlemi Kapsamında Önce Rehne Başvurma Kuralına

(İİK m. 45) Uyma Yükümlülüğü 409

Alacaklının “Kıymet Takdiri” Çerçevesinde Satış Bedelini Belirleme

Yükümlülüğü 410

İ. Özel Satış Anlaşmalarının Tabi Olduğu Şekil Şartı412

Özel Satış İşlemi Kapsamında Kurulan Satış Sözleşmesinin Hüküm ve

Sonuçları: Özel Satış Yönteminde Özellik Arz Eden Haller413

Özel Satış Yönteminin Cebri İcra Yoluyla Satış Teşkil Etmemesi.413

Satış Konusu Eşyanın Mülkiyetinin Alıcıya Devri.415

Alacaklının Satıcı Sıfatını Haiz Olması: Rehinli Alacaklının Ayıptan Doğan

Sorumluluğu .416

Alacaklının Satış Sözleşmesindeki Satıcı Taraf Olarak Birincil Sorumlu

Kişi Olması .416

Hakim Görüş: Alacaklının Rehin Verene Rücu Edebileceğinin Kabulü.418

Hakim Görüşün Eleştirisi: Teminat İlişkisinin Ruhuna Uygun Olarak

Rehin Verenin Yanında Borçlunun Sorumluluğuna Da Müracaat

Edilebilmelidir 419

SONUÇ 425

KAYNAKÇA.433

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
420,75   
420,75   
2
210,38   
420,75   
3
140,25   
420,75   
Kapat