İdare Hukuku Dersleri Cilt - 1 Halil Kalabalık

İdare Hukuku Dersleri Cilt - 1


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
528
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251221
Boyut
16x24
Baskı
460,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 60 puan kazanacaksınız)
   60

Prof. Dr. Halil KALABALIK

 

Konu Başlıkları
- İdare Hukukuna Giriş
- Organik İdare (İdari Teşkilat)
İdarenin Beşeri ve Ayni Vasıtaları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü (9.) Baskı için önsöz 5
Kısaltmalar 31
Birinci Kısım
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
Bölüm I İDARE HUKUKU 37
I. TANIM VE İDARE HUKUKU SİSTEMLERİ 37
A. Tanım 37
B. İdare Hukuku Sistemleri 37
1. Anglo–Sakson Sistemi 37
2. Kara Avrupası Sistemi 38
II. İDARE HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 39
A. Avrupa’da 39
B. Türkiye’de 40
III. İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 40
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 41
A. Anayasa 41
B. Kanun ve Kanunlara Eşdeğer Metinler 42
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 43
D. Düzenleyici İdari İşlemler ve Örf ve Adetler 44
V. İDARE HUKUKUNUN ALANINI BELİRLEYEN ÖLÇÜTLER 45
A. Kamu Gücü Ölçütü 45
B. Kamu Hizmeti Ölçütü 46
C. Karma Ölçüt 47
D. Kamu Yararı Ölçütü 47
VI. İDARE HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ 48
Bölüm II
ORGANİK VE İŞLEVSEL İDARE
I. ORGANİK İDARE 50
II. İŞLEVSEL İDARE 52
A. İdari İşlevin Devletin Diğer İşlevlerinden Ayırt Edilmesi 52
1. Yasama İşlevinden Ayırt Edilmesi 52
2. Yargı İşlevinden Ayırt Edilmesi 54
3. Yürütme İşlevinden Ayırt Edilmesi 57
B. İdari İşlevin Konusu, Kapsamı, Amacı ve Nitelikleri 58
1. İdari İşlevin Konusu 58
2. İdari İşlevin Kapsamı 58
3. İdari İşlevin Amacı 58
4. İdari İşlevin Nitelikleri 59
a. İdari İşlev Kamu Gücü Kullanır 59
b. İdari İşlev Sürekli Bir Devlet İşlevidir 60
c. İdari İşlev Teknik Bir İşlevdir 60
ç. İdari İşlev Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanır 60
d. İdari İşlevin Amacı Kamu Yararını Gerçekleştirmektir 61
e. İdari İşlev İdari İşlem ve Eylemlerle Yerine Getirilir 61
f. İdari İşlevin İfasından Doğan Uyuşmazlıklara İdari Yargıda Bakılır 61
Bölüm III
İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN
TEMEL İLKELER
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ (İDARENİN HUKUKA BAĞLILIĞI) 63
A. Kavram ve Tanım 63
B. Hukuk Devleti Anlayışının Tarihi Gelişimi 65
1. Mülk Devleti Anlayışı 65
2. Polis Devleti Anlayışı 65
3. Hazine Teorisi 66
4. Mülk Devleti ve Polis Devleti Anlayışları Karşısında Osmanlı Devleti’nin Durumu 67
C. Hukuk Devletinin Asgari Varlık Şartları 68
1. Temel Hak ve Hürriyetlerin Güvence Altına Alınması 68
a. Şekli Güvenceler 68
b. Asli (Yargısal) Güvenceler 69
aa. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi 69
bb. İdarenin Yargısal Denetimi 70
cc. Yürütmenin Durdurulması 70
çç. Bazı Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması İçin Mahkeme Kararının Gerekmesi 71
dd. Haksız Yere Tutuklananlara Devletçe Tazminat Ödenmesi 71
ee. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 71
2. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi 72
3. Kanunî İdare İlkesi 72
a. Kanuna Dayanma İlkesi 73
b. Kanuna Aykırı Olmama 74
4. Açıklık İlkesi 75
5. İdarenin Yargısal Denetimi 77
6. İdarenin Malî Sorumluluğu 77
7. Mahkemelerin Bağımsızlığı 78
II. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI 79
A. Eşitlik İlkesi 79
1. Tarihi Gelişimi, Hukuki Niteliği ve Anlamı 79
2. Hakkın Ulusal ve Uluslararası Normlarda Düzenlenişi 81
a. Hakkın İçeriği 81
b. Kanun Önünde Eşitlik 81
c. Eşit Kanuni Koruma 83
B. Ayrımcılık Yasağı 84
İkinci Kısım
TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI
Bölüm IV
İDARİ TEŞKİLATA HAKİM OLAN
ANAYASAL İLKELER
I. MERKEZDEN YÖNETİM İLKESİ 90
A. Tanım ve Özellikleri 90
B. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri 91
1. Faydalı Yönleri 91
2. Sakıncalı Yönleri 92
C. Yetki Genişliği 93
1. Tanımı ve Özellikleri 93
2. Yetki Genişliğinin Türleri 94
a. Coğrafi Yetki Genişliği 94
b. Fonksiyonel Yetki Genişliği 96
3. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri 96
II. YERİNDEN YÖNETİM (ADEM–İ MERKEZİYET) İLKESİ 96
A. Kavram ve Tanım 96
B. Yerinden Yönetimin Şartları 97
1. Kamu Tüzelkişiliği 97
2. Özerklik 97
a. İdarî Özerklik 98
b. Fonksiyonel Özerklik 98
c. Mali Özerklik 98
3. İdari Vesayet 99
C. Faydalı ve Sakıncalı Yönleri 100
1. Faydalı Yönleri 100
2. Sakıncalı Yönleri 101
Ç. Yerinden Yönetim Türleri 101
1. Otokratik – Demokratik Yerinden Yönetim 102
2. Siyasî Yerinden Yönetim – İdarî Yerinden Yönetim 103
a. Siyasî Yerinden Yönetim 103
b. İdarî Yerinden Yönetim 103
c. Coğrafi Yerinden Yönetim 104
ç. Hizmet Yerinden Yönetim 105
3. Yerinden Yönetim Türlerinin Karşılaştırılması 105
III. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 107
A. Kavram ve Tanım 107
B. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Mekanizmalar 108
1. Hiyerarşi (Silsile–i Meratip, Sıralı Düzen) 108
a. Tanımı ve Pozitif Temelleri 108
b. Hiyerarşik Denetimin Kapsadığı Yetkiler 109
c. Hiyerarşik Denetim Dışında Kalan Kamu Görevlileri 111
2. İdarî Vesayet 112
a. Tanımı ve Gerekliliği 112
b. İdari Vesayetin Özellikleri 114
c. İdari Vesayetin Çeşitleri 115
ç. İdari Vesayetin Uygulanma Şekli 115
aa. İdarî İşlemler Üzerinde 115
bb. Eylemler Üzerinde 116
cc. Organlar Üzerinde 116
çç. Personel Üzerinde 117
d. İdari Vesayetin Kapsadığı Yetkiler 117
aa. İptal 117
bb. Erteleme 118
cc. İzin 118
çç. Yerine Geçme 118
dd. Onama (Tasdik) 120
ee. İdari Yargıya Başvuru 121
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ 121
A. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması 121
1. Kamu Tüzelkişiliğinin Kurulması 121
a. Anayasa İle Kurulma 122
b. Kanunla Kurulma 122
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulma 123
2. Kamu Tüzelkişiliğinin Kaldırılması 124
B. Kamu Tüzelkişiliğinin Ölçütleri 124
1. İdare Tarafından Kurulmuş Olması 125
2. Kamu Gücünü Kullanma Yetkisine Sahip Kılınması 125
3. Ek Ölçütler 126
C. Yetenek ve Organları 127
Ç. Uğraş Konuları ve Alanları 128
D. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri 128
1. Yapıları Bakımından 128
2. Amaçları Bakımından 129
3. Kuruluş Tarzları Bakımından 129
4. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Ayrımı 129
a. Kamu idareleri 129
b. Kamu Kurumları 130
c. Kamu İdareleri – Kamu Kurumları Arasındaki Farklar 131
E. Kamu Tüzel Kişilerinin Bütçeleri 132
1. Genel Bütçeli Kuruluşlar 132
2. Özel Bütçeli Kuruluşlar 133
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeleri 133
4. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi 133
5. Mahalli İdare Bütçesi 133
6. KİT’lerin Bütçesi 134
Bölüm V
CUMHURBAŞKANI VE
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
I. CUMHURBAŞKANI 135
A. Seçilmesi, Niteliği ve Görev ve Yetkileri 135
1. Seçilmesi 135
2. Nitelikleri 138
3. Görev ve Yetkileri 138
B. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri 141
1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 142
a. Olağan Kararnameler 142
b. Olağanüstü Kararnameler 147
2. Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri 148
3. Cumhurbaşkanlığı Kararları 148
C. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu 149
1. Cezai Sorumluluğu 149
a. Göreviyle İlgili Suçlar 149
b. Göreviyle İlgili Olmayan Suçlar 150
2. Hukuki Sorumluluğu 151
II. CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 152
A. Cumhurbaşkanlığı Makamı 152
B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 154
1. İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı 154
a. İdari İşler Başkanı 154
b. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü 154
c. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 155
ç. Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü 156
d. Destek ve Mali İşler Genel Müdürlüğü 157
2. Personel Rejimi 157
C. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 160
1. Kuruluşu 160
2. Görev ve Yetkileri 161
3. Çalışma Usul ve Esasları 161
4. Kurullarla İlgili Mali Hükümler 163
Ç. Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar 163
D. Devlet Denetleme Kurulu 163
1. Kapsamı 164
2. Görev ve Yetkileri 165
3. Kuruluşu, Teşkilatı ve Personeli 167
4. Denetim ve Denetçiler 167
5. Raporlar 168
E. Cumhurbaşkanı Yardımcıları 169
1. Atanması 169
2. Cumhurbaşkanı İle Hukuki İlişkileri 169
3. Görev ve Yetkileri 170
4. Sorumluluğu 170
a. Cezai Sorumluluğu 170
b. Hukuki Sorumluluğu 171
F. Bakanlıklar ve Bakanlar 171
1. Bakanlıklar 171
a. Tanım ve Kurulması 171
b. Bakanlık Yurtiçi Teşkilatı 172
c. Yurtdışı Teşkilatı 174
aa. Elçilik Niteliğindeki Dış Temsilcilikler 174
bb. Diplomatik Temsilcilikler 175
cc. Daimi Temsilcilikler ve Temsilcilikler 175
çç. İhtisas Birimleri 176
dd. Dış Temsilcilik Niteliği Taşımayan Yurtdışı Teşkilatı 176
ee. Yurtdışı Teşkilatı ile Merkez Araszındaki Yazışmalar 176
ç. Bakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları 177
2. Bakanlar 178
a. Atanması 178
b. Cumhurbaşkanı İle Hukuki İlişkileri 178
c. Görev ve Yetkileri 179
d. Sorumluluğu 179
aa. Cezai Sorumluluğu 179
bb. Hukuki Sorumluluğu 180
3. Bakan Yardımcıları 180
4. Bakan Müşavirleri 181
G. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri 182
1. Kuruluş 182
2. Ofislerin Görevleri 182
3. Ofislerin Teşkilatı ve Koordinasyon 184
4. Ofis Başkan ve Yöneticilerinin Sorumluluğu 184
5. Ofislerde Personel İstihdamı ve Görevlendirme 185
6. Ofislerin Bütçe Gelirleri 186
H. İdari Kurul, Konsey ve Komisyonlar 186
1. Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu 186
2. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 187
3. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu 187
4. Maden İşletme Faaliyetleri ile Diğer Yatarımların Kamu Yararı Açısından Önceliğini ve Önemini Tespit ve Karar Kurulu 188
5. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu 189
6. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu 189
7. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 190
8. 5015 Sayılı Kanunun 16/5’te Belirtilen Komisyon 190
9. Toptancı Hal Konseyi 191
10. Göç Kurulu 191
Bölüm VI
BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR
I. DANIŞTAY 193
A. İdari Görevleri 194
1. Danışma Kararları 194
2. Diğer İdari Kararları 196
B. İdari Teşkilatları 198
C. Danıştay Personeli 200
D. Danıştay’ın Çalışma Usulü 200
II. SAYIŞTAY 201
A. Sayıştay Denetimine Tabi Kurum ve Kuruluşlar ve Sayıştay Denetiminin Kapsamı 202
B. Sayıştay’ın Hukuki Niteliği 203
C. İdari Görevleri 208
1. Denetim Görevleri 209
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Rapor Sunma Görevleri 210
3. Görüş Bildirme Görevleri 212
4. İdari Nitelikteki Kararların Birleştirilmesi Görevleri 212
D. Teşkilatı ve Personeli 213
E. Çalışma Şekil ve Usulleri 215
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU 216
A. Kuruluşu ve Teşkilatı 216
B. Milli Güvenlik Kurulu’nun Görevleri 218
C. Personel Rejimi 218
D. Kararlarının Hukuki Niteliği 219
E. Çalışma Şekil ve Usulleri 219
IV. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 220
V. YÜKSEK PLANLAMA KURULU 221
VI. PARA–KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU 222
Bölüm VII
TAŞRA TEŞKİLATI
I. İL GENEL İDARESİ 226
A. Vali 227
1. Hukuki Statüsü 227
2. Görev ve Yetkileri 229
3. Askeriye İle İlişkileri 231
4. Adliye İle İlişkileri 235
5. İdari Vesayet Yetkileri 235
6. Yurtdışı İlişkileri 236
B. İl İdare Şube Başkanları 236
C. İl İdare Kurulu 237
II. İLÇE İDARESİ 238
A. Kaymakam 239
1. Atanması ve Hukuki Statüsü 239
2. Görev ve Yetkileri 240
B. İlçe İdare Şube Başkanları 242
C. İlçe İdare Kurulu 243
III. BUCAK İDARESİ 243
A. Tanım ve Kuruluşu 243
B. Organları 244
1. Bucak Müdürü 244
2. Bucak Meclisi 245
3. Bucak Komisyonu 245
IV. BÖLGE İDARESİ 245
A. Hukuki Niteliği ve Kuruluşu 245
B. Türleri 246
1. Taşra Bölge Teşkilatları 246
2. Bölge Valiliği 246
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 247
4. Serbest Bölgeler 248
Bölüm VIII
İL ÖZEL İDARELERİ
I. MAHALLİ İDARELERİN ANAYASAL NİTELİKLERİ 251
II. İL ÖZEL İDARELERİNİN TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ VE KURULUŞU 252
A. Tanım 252
B. Tarihi Gelişimi 252
C. Kuruluşu 252
III. GÖREV VE YETKİLERİ 253
A. Görevleri 253
B. Yetkileri ve İmtiyazları 255
IV. ORGANLARI 256
A. İl Genel Meclisi 256
1. Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi 256
2. Çalışma Usul ve Esasları 257
a. Başkanlık Divanı 258
b. Toplantıları 258
c. İhtisas Komisyonları 259
d. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 261
3. Görev ve Yetkileri 261
4. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 263
B. İl Encümeni 263
1. Oluşumu ve Çalışma Esas ve Usulleri 263
2. Görev ve Yetkileri 264
C. Vali 264
V. TEŞKİLATI VE PERSONELİ 266
A. Teşkilatı 266
B. Personeli 266
VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ 269
A. Gelirleri 269
1. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatından Ayrılacak Paylar 269
2. Borçlanma Gelirleri 270
B. Giderleri 271
C. Bütçesi 271
VII. İDARİ VESAYET 272
A. Organlar Üzerinde 272
1. İl Genel Meclisinin Feshi ve Sonuçları 272
2. Görevden Uzaklaştırma 272
B. Hizmetlerde Aksama 273
VIII. YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 273
A. Kuruluşu ve Görevleri 273
B. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi 275
C. Teşkilatı ve Personeli 276
Bölüm IX
BELEDİYE İDARESİ
I. BELEDİYELERİN KURULMASI VE KALDIRILMASI 277
A. Belediyelerin Kurulması 277
B. Birleşme ve İltihak 278
C. Belde Adının Değişmesi 278
D. Belediyelerin Kaldırılması 279
II. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 279
A. Belediyelerin Görevleri 279
1. Zorunlu Görevleri 279
2. İhtiyari Görevleri 280
B. Belediyelerin Yetkileri 281
III. BELEDİYELERİN ORGANLARI 285
A. Belediye Meclisi 285
1. Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi 285
2. Üyeliğin Sona Ermesi 286
3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler 287
4. Görevleri 287
5. Çalışma Esas ve Usulleri 288
a. Başkanlık Divanı 289
b. Toplantıları 289
c. İhtisas Komisyonları 291
ç. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 291
6. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 293
B. Belediye Encümeni 294
1. Oluşumu ve Çalışma Usulü 294
2. Encümen Toplantıları 295
3. Encümenin Görevleri 295
4. Encümen Üzerinde İdari Vesayet 296
C. Belediye Başkanı 296
1. Seçilmesi veya Görevlendirilmesi 296
2. Görevleri 297
3. Özlük Hakları 297
4. Görevini Sona Erdiren Haller 298
5. Başkanlığın Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler 299
IV. BELEDİYE ÜZERİNDE İDARİ VESAYET 300
A. Belediye Meclisinin Feshi 300
B. Hizmetlerde Aksama 301
V. BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ 302
A. Belediye Teşkilatı 302
B. Belediye Personeli 302
1. Belediye Zabıtası 302
2. Belediye İtfaiyesi 302
3. Belediye Personeli 303
VI. BELEDİYENİN GELİRLERİ VE BÜTÇESİ 305
A. Belediyenin Gelirleri 306
1. Vergi Gelirleri 306
2. Borçlanma Gelirleri 307
3. İller Bankası Kârının Dağıtımından Elde Edilen Gelirleri 308
B. Belediye Bütçesi 309
VII. MAHALLE İDARESİ 309
A. Tanım 310
B. Kurulması ve Kaldırılması 310
C. Görevleri 310
D. Birimleri 310
1. Oluşumu 311
2. Görevleri 311
E. Gelirleri 311
VIII. İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİN DENETİMİ 311
A. Denetimin Amacı 311
B. Denetimin Kapsamı ve Türleri 312
C. Faaliyet Raporu 312
Bölüm X
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
I. TANIM, KURULUŞ VE SINIRLARI 313
II. BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA GÖREV VE YETKİ BÖLÜŞÜMÜ 314
A. Büyükşehir Belediyesinin Görevleri 314
B. İlçe Belediyelerinin Görevleri 317
C. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Ortak Görevleri 318
D. Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve İmtiyazları 318
1. Normal Yetkiler 318
2. İmar Uygulamalarını Denetleme Yetkisi 319
III. ORGANLARI 319
A. Büyükşehir Belediye Meclisi 319
1. Oluşumu 319
2. Çalışma Usul ve Esasları 320
a. Toplantıları 320
b. İhtisas Komisyonları 320
c. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi 321
3. Görevleri 322
B. Büyükşehir Belediye Encümeni 322
1. Oluşumu 322
2. Görevleri 322
C. Büyükşehir Belediye Başkanı 322
1. Seçilmesi ve Görevinin Sona Ermesi 322
2. Görev ve Yetkileri 323
IV. TEŞKİLATI VE PERSONELİ 324
A. Teşkilatı 324
B. Personeli 325
V. KOORDİNASYON MERKEZLERİ 326
A. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 326
B. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 327
VI. GELİRLERİ, GİDERLERİ VE BÜTÇESİ 328
A. Gelirleri 328
B. Giderleri 329
C. Büyükşehir Bütçesi 329
Bölüm XI
KÖY İDARESİ
I. TANIM, KURULMASI/KALDIRILMASI VE SINIR UYUŞMAZLIKLARI 331
A. Tanım 331
B. Kurulması/Kaldırılması 331
C. Sınır Uyuşmazlıkları ve Giderilmesi 332
II. KÖY İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 332
A. Görevleri 332
B. Yetkileri 333
III. KÖY İDARESİNİN ORGANLARI 334
A. Köy Derneği 334
1. Oluşumu 334
2. Görevleri 334
3. İdari Vesayet 334
B. İhtiyar Meclisi 334
1. Oluşumu 334
2. Toplantıları 335
3. Görevleri 335
a. İdari Görevleri 335
b. Yargısal Görevleri 335
4. İdari Vesayet 336
C. Köy muhtarı 336
1. Seçilmesi 336
2. Görevleri 336
a. Devlete İlişkin Görevleri 336
b. Köy İdaresine İlişkin Görevleri 336
3. İdari Vesayet 337
IV. KÖY İDARESİNİN PERSONELİ 337
A. Köy Korucuları 337
B. Köy Katibi 339
C. Köy İmamı 339
V. KÖY İDARESİNİN MALLARI, GELİRLERİ VE BÜTÇESİ 339
A. Malları 339
B. Gelirleri 340
C. Köy Bütçesi 341
Bölüm XII
BOZCAADA VE İMROZ İDARESİ
I. GENEL OLARAK 343
II. ORGANLARI 343
A. Nahiye Meclisi 343
B. Nahiye Müdürü 344
III. GELİRLERİ VE BÜTÇESİ 344
IV. PERSONELİ 344
Bölüm XIII
MAHALLİ İDARELERARASI İLİŞKİLER
I. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 345
A. Tanım 345
B. Kuruluşu 346
C. Yetkileri 347
Ç. Birliğin Organları 347
1. Birlik Meclisi 347
2. Birlik Encümeni 347
3. Birlik Başkanı 348
D. Birlik Teşkilatı 348
E. Birlik Gelirleri 348
II. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ 348
A. Kuruluşu 348
B. Organları 349
C. Görevleri 349
Ç. Personeli 349
III. SULAMA BİRLİKLERİ 350
A. Birlik Başkanlığı’nın Oluşumu, Görev ve Yetkileri 351
B. Birliğin Görev ve Yetkileri 351
C. Birlik Gelirleri ve Bütçesi 352
1. Birliğin Gelirleri 352
2. Birlik Bütçesi 352
Ç. Birlik Personeli 353
D. Birliklerin Denetimi ve Mallarının Durumu 353
E. Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Başka Birlikle Birleştirme 354
IV. TURİZM ALTYAPI BİRLİKLERİ 354
V. BİRLİKLERİN DENETİMİ 355
A. İki veya Daha Fazla Köyler Arasındaki İşlerin Müştereken Halli 355
B. Belediyelerin Diğer Kuruluşlarla İlişkileri 356
VI. MAHALİ İDARELERİN YURTDIŞI İLİŞKİLERİ 357
Bölüm XIV
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
(KAMU KURUMLARI)
I. TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞLARI 363
II. KURULMALARI VE KALDIRILMALARI 364
III. ORTAK NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ 364
A. Kamu Tüzelkişiliği 364
B. Özerklik 365
C. İdare Vesayet 365
D. İhtisas (Uzmanlık) Kuralı 366
IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ 366
A. Faaliyet Alanları Bakımından 367
1. Milli Kamu Kurumları 367
2. Bölgesel Kamu Kurumları 367
3. Mahallî Kamu Kurumları 367
B. Yönetim Şekilleri Bakımından 368
1. Kamusal Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları 368
2. Özel Yönetim Şekilleri Uygulanan Kamu Kurumları 368
Bölüm XV
MİLLİ KAMU KURUMLARI
I. İDARİ KAMU KURUMLARI 369
A. Tanım ve Ortaya Çıkışları 369
B. Görev ve Yetkileri 370
C. Teşkilatı ve Personeli 370
D. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi 371
E. Hukuki Rejimi ve Özellikleri 372
II. İKTİSADİ KAMU KURUMLARI 372
A. Kavram 372
B. Teşebbüsler 374
1. İktisadi Devlet Teşekkülleri 374
2. Kamu İktisadi Kuruluşları 375
C. Kurulmaları 375
Ç. Organları 376
D. Personeli 377
E. Özellikleri 378
F. Müesseseler 380
G. Bağlı Ortaklıklar 381
H. Kamu İştirakleri 382
İ. KİT’lerin Özelleştirilmesi 382
III. SOSYAL KAMU KURUMLARI 386
A. Tanım ve Kavram 386
B. Türleri 387
1. Sosyal Güvenlik Kurumu 387
2. Türkiye İş Kurumu 387
C. Ortak Özellikleri 388
IV. BİLİMSEL–TEKNİK–KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI 389
A. Tanım Kavram 389
B. Ortak Özellikleri 391
V. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KAMU KURUMLARI 394
A. Kavram ve Kavram 394
B. Hukuki Niteliği 395
C. Ortak Özellikleri 396
1. Kuruluş Amaçları 396
2. Devlet Nam ve Hesabına Çalışma 396
3. Tüzel Kişilik 397
4. Bağımsızlık 397
4. Özerklik 398
5. İdari Vesayet 399
6. Yargı Denetimi 399
7. Düzenleme ve Denetleme Yetkilerine Sahiptirler 400
8. Yaptırım Uygulama 400
9. Diğer özellikleri 401
D. Faydalı ve Zararlı Yönleri 402
Bölüm XVI
BÖLGESEL VE YEREL KAMU KURUMLARI
I. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 405
A. Hukuki Statüsü 405
B. Hukuki Niteliği 406
C. Görevleri 406
D. Teşkilatı ve Personeli 407
E. Gelirleri ve Bütçesi 407
F. Özellikleri 409
II. KALKINMA AJANSLARI 410
A. Kavram 410
B. Ülkemizde Bölgesel Kalkınma Ajansları 411
1. Kuruluşu 411
2. Hukuki Rejim 411
3. Ajansların Koordinasyonu 412
4. Görev ve Yetkileri 413
5. Ajansın Teşkilat Yapısı 414
a. Kalkınma Kurulu 414
b. Yönetim Kurulu 414
c. Genel Sekreterlik 416
ç. Yatırım Destek Ofisleri 416
6. Personeli 417
7. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi 418
a. Ajansın Gelirleri 418
b. Ajansın Giderleri 418
c. Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu 418
ç. Ajansın Bütçesi 419
8. Ajansın Denetimi 419
III. DOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARI 420
A. Kuruluşu 420
B. Görevleri 420
C. Teşkilatı ve Personeli 421
D. Gelir ve Giderleri 421
IV. MAHALLİ KAMU KURUMLARI 422
Bölüm XVII
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE
MESLEK KURULUŞLARI
I. KAVRAM VE TANIM 425
II. ORTAK ÖZELLİK VE NİTELİKLERİ 426
A. Kamu Kurumu Niteliğinde Kuruluşlardır 426
B. Kanunla Kurulurlar 427
C. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanırlar 427
Ç. Kamu Gücü Kullanma Yetkisi İle Donatılmışlardır 428
D. Özerkliğe Sahiptirler 429
E. Gelirleri Parafiskal Gelir Niteliğindedir 429
F. Kendi Bütçeleri Vardır 429
G. Organları, Üyeleri Tarafından Yargı Gözetimi Altında Seçilir 430
H. İdari Vesayete Tabidirler 431
İ. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamazlar 432
J. Yönetim Şekli, Malları ve Personeli 432
Üçüncü Kısım
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ
BÖLÜM XVIII
KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE ŞARTLARI
I. KAMU GÖREVLİSİ TANIMI 437
A. Geniş Anlamda Kamu Görevlileri 437
1. Hizmete Alınmaları Yönünden 437
2. Hizmet Süreleri Yönünden 437
3. Esas ve Yardımcı Olma Yönünden 438
4. Ücret Yönünden 438
5. Uygulanan Hukuk Yönünden 438
6. Üst Kademe Yöneticisi Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Görevlileri 439
a. Üst Kademe Kamu Yöneticileri Kavramı ve Tanım 439
b. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Özellikleri 440
c. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Yönetim Sistemleri 440
ç. Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmasında Sistemler 442
d. Türk Hukukunda Üst Kademe Kamu Yöneticileri 442
B. Dar Anlamda Kamu Görevlileri 445
II. KAMU GÖREVLİLİĞİNİN ŞARTLARI 446
BÖLÜM XIX
DEVLET MEMURLUĞU
I. TANIM 447
A. Anayasa’da 447
B. Ceza Hukukunda 447
C. Memur Yargılama Hukukunda 447
D. Memur Hukukunda 448
II. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ 448
A. Sınıflandırma 449
1. Rütbe Sınıflandırması 449
2. Kadro Sınıflandırması 449
3. Sınıflandırmada Türk Sistemi 450
a. Tanım ve Özellikleri 450
b. Memurların Sınıfları ve Kapsamı 451
B. Kariyer 453
C. Liyakat 453
III. DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 454
A. Memurlar 454
B. Sözleşmeli Personel 454
C. İşçiler 457
IV. MEMURLUĞA GİRİŞ 457
A. Anayasal İlkeler 458
B. Memurlukta Aranan Şartlar 458
1. Genel Şartlar 458
a. Türk Vatandaşı Olmak 458
b. Yaş Şartı 458
c. Eğitim Şartı 459
ç. Sağlıklı Olma Şartı 459
d. Askerlikle İlginin Bulunmaması 460
e. Mahkum Olmamak 460
2. Özel Şartlar 460
C. Memurluğa Alma Yöntemleri 461
1. Sınav 461
2. Yerleştirme 462
V. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA 465
A. Adaylık 465
B. Asli Memurluğa Atama 466
C. İşe Başlama 468
VI. HİZMETİÇİ EĞİTİM 469
VII. MEMURLARIN ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YASAKLAR 470
A. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri 470
1. Sadakat 470
2. Tarafsızlık 470
3. Davranış ve İşbirliği 471
4. Emirlere Uyma ve Kanunsuz Emir 471
5. İşbaşında Bulunma 471
6. Devlet Malını Koruma 472
7. Mal Bildiriminde Bulunma 472
8. Kıyafet Yükümlülüğü 474
9. Resmî Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme 474
B. Memurlar İçin Konan Yasaklar 474
1. İkinci Bir Görev Alma Yasağı 474
2. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 475
3. Grev Yasağı 476
4. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 476
5. Hediye Alma ve Çıkar Sağlama Yasağı 477
6. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 478
7. Siyasi Partilere Girme Yasağı 478
8. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı 479
9. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı 479
VIII. MEMURLARIN TEMEL VE SOSYAL HAKLARI 480
A. Memurların Temel Hakları 480
1. Memurluk Statüsünün Kanunla Düzenlenmesi 480
2. Güvenlik Hakkı 480
3. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı 481
4. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı 481
5. Sendika Kurma Hakkı 482
6. İzin Hakkı 486
a. Yıllık İzin Hakkı 486
b. Sağlık İzni 487
c. Mazeret İzni 487
aa. Amirin Takdirine Bağlı Mazeret İzinleri 487
bb. Amirin Takdirine Bağlı Olmayan Mazeret İzinleri 487
aaa. Analık İzni 487
bbb. Babalık İzni 488
ccc. Süt İzni 488
ççç. Hastalık Mazeret İzni 488
ç. Hastalık İzni 489
d. Refakat İzni 489
e. Aylıksız İzin 490
7. Aylık Hakkı 491
B. Memurların Sosyal Hakları 492
1. Aile Yardımı 493
2. Ölüm Yardımı 493
3. Cenaze Giderleri Yardımı 493
4. Yiyecek ve Giyecek Yardımı 494
5. Emeklilik Hakkı 494
a. Re’sen Emeklilik 494
b. İstek Üzerine Emeklilik 495
c. Malulen Emeklilik 495
ç. Emeklilere Sağlanan Haklar 496
d. Vazife Malullüğü 497
IX. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 497
A. Memurlar Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası 497
B. Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesi 497
X. MEMURLARIN YÜKSELMELERİ 498
A. Kademe İlerlemesi (Yatay İlerleme) 498
B. Derece Yükselmesi (Dikey İlerleme) 499
XI. DİSİPLİN SORUŞTURMASI 500
A. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar 500
B. Disiplin Soruşturmalarında Usul 501
1. Zamanaşımı Süreleri 501
2. Karar Süreleri 501
3. Savunma Hakkı 502
4. Disiplin Usulleri 502
5. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları 502
6. Disiplin Cezalarının Uygulanması 503
7. Disiplin Suçu Teşkil Eden Fiiller 504
8. Disiplin Cezalarının Verilmesi 504
XII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 505
XIII. KADRO AÇIĞI 506
XIV. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ 507
A. Çekilme 507
B. Çekilmiş Sayılma 507
C. Çıkarılma 508
D. Şartlarda Eksiklik 509
E. Bağdaşmazlık 509
F. Ölüm ve Emeklilik 509
XV. DEVLET MEMURLARININ SORUMLULUĞU 509
A. Hukuki Sorumluluk 509
B. Cezai Sorumluluk 511
1. Adi Suçlar 511
2. 3628 Sayılı Kanunda Yer Alan Suçlar 511
3. 4483 Sayılı Kanun Kapsamındaki Suçlar 511
a. 4483 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri 512
b. 4483 sayılı Kanuna Tabi Suçlar 512
c. 4483 sayılı Kanuna Göre Ceza Soruşturması 513
aa. Soruşturma İzni 513
bb. Ön İnceleme 515
cc. Soruşturma İzni Verilmemesine/Verilmesine İtiraz 516
çç. Hazırlık Soruşturması 517
dd. Yetkili ve Görevli Mahkeme 517
ee. Cumhuriyet Başsavcılığınca Re’sen Dava Açılabilecek Haller 518
ff. Ön İnceleme ve İdari Soruşturmalar Nedeniyle İdarenin Sorumluluğu 518
Kavramlar Dizini 519

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
3
20,00   
60,00   
4
15,00   
60,00   
5
12,60   
63,00   
6
10,60   
63,60   
7
9,17   
64,20   
8
8,10   
64,80   
9
7,27   
65,40   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
3
20,00   
60,00   
4
15,00   
60,00   
5
12,60   
63,00   
6
10,60   
63,60   
7
9,17   
64,20   
8
8,10   
64,80   
9
7,27   
65,40   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
3
20,00   
60,00   
4
15,00   
60,00   
5
12,60   
63,00   
6
10,60   
63,60   
7
9,17   
64,20   
8
8,10   
64,80   
9
7,27   
65,40   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
3
20,00   
60,00   
4
15,00   
60,00   
5
12,60   
63,00   
6
10,60   
63,60   
7
9,17   
64,20   
8
8,10   
64,80   
9
7,27   
65,40   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
30,00   
60,00   
3
20,00   
60,00   
4
15,00   
60,00   
5
12,60   
63,00   
6
10,60   
63,60   
7
9,17   
64,20   
8
8,10   
64,80   
9
7,27   
65,40   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
60,00   
60,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat