%3
Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları Haluk Hadi Sümer

Sosyal Güvenlik Hukuku Davaları


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
848
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750289224
Boyut
16x24
Baskı
1750,00 TL 727,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 727 puan kazanacaksınız)
   727

Haluk Hadi SÜMER

Hasan KAYIRGAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
DAVA DOSYASI İNCELEME SAFHALARI
 
 
I. DAVACININ İDDİA VE TALEPLERİ BELİRLENMELİDİR 
 
20
II. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNE UYGUN OLARAK BEYANLAR BELİRLENMELİ VE BEYANLARI AŞACAK DEĞERLENDİRME YAPILMAMALIDIR 
 
29
III. SORUMLULUĞA İLİŞKİN BEYANLAR DA DİKKATE ALINMALIDIR 
 
31
IV. KURUMA BAŞVURU ŞARTININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ İNCELENMELİDİR 
 
32
V. SİGORTALILIK İLİŞKİSİNE UYGULANACAK MEVZUAT BELİRLENMELİDİR 
 
34
VI. GÖREV KONUSU İRDELENMELİDİR 
 
35
VII. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER İRDELENMELİDİR. 
 
42
VIII. YETKİLİ MAHKEME TESPİT EDİLMELİDİR. 
 
49
IX. SİGORTALILIK STATÜSÜ BELİRLENMELİDİR 
 
52
A. Sigortalı 
 
52
1. Zorunlu Sigortalı 
 
53
a. Sigortalı Sayılanlar 
 
53
aa. İş Sözleşmesi ile Çalışanlar 
 
53
aaa. Genel Olarak 
 
53
bbb. İş Sözleşmesi İle Çalışanlar Gibi Sigortalı Kabul Edilenler 
 
59
bb. Bağımsız Çalışanlar 
 
63
cc. Kamu Görevlileri 
 
65
aaa. Genel Olarak 
 
65
bbb. Kamu İdarelerinde Çalışanlar 
 
66
ccc. Kamu İdarelerinde Çalışanlar Gibi Sigortalı Sayılanlar 
 
66
ddd. Kısmi Sigortalılar 
 
69
b. Sigortalı Sayılmayanlar 
 
91
B. SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI VE BİRLEŞMESİ 
 
108
1. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 
 
108
a. SSGSSK’nın Yürürlük Tarihinden Önce (01/15.10.2008) Sigortalı Olanların Farklı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Çalışmış Olması 
 
108
b. SSGSSK’nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigortalı Olanların Farklı Zamanlarda Birden Fazla Sigortalılık Tipine Göre Çalışmalarının Bulunması 
 
116
2. Sigortalılık Hallerinin Çakışması 
 
117
a. 5510 sayılı Kanundan Önce 
 
118
b. 5510 sayılı Kanundan Sonra 
 
120
aa. 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Öncesi 
 
121
bb. 6111 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklik Sonrası 
 
122
C. SİGORTALILIĞIN AİDİYETİ DAVALARI 
 
129
D. HİZMET TESPİTİ DAVALARI 
 
132
1. Yetki ve Görev 
 
176
2. Hak düşürücü süre 
 
177
3. Emeklilik sonrası çalışmaların tespiti 
 
187
4. Sigortalının ölümünden sonra açılan hizmet tespiti davaları 
 
187
5. Hizmet tespiti davasında feragatin etkisi 
 
188
6. İspat 
 
190
a. Ücret Bordroları 
 
216
b. Banka Kayıtları 
 
217
c. Tanık Beyanları 
 
218
d. Apartman Görevlileri için İspat Kuralları 
 
239
7. Sigorta Başlangıcının Tespitine Yönelik Davalar 
 
247
8. Hizmet Tespiti Davası Verilen Kararın İcrası 
 
250
9. İkili Sözleşmeler Uyarınca Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Tespiti Talebi (Geçici Görev) 
 
251
E. Bağkur Sigortalılığının Tesbiti 
 
254
F. Tarım Bağkur Sigortalılığının Tesbiti 
 
264
G. Hizmet Borçlanması 
 
269
1. Genel Hizmet Borçlanması 
 
269
a. Tanım ve Borçlanma Halleri 
 
269
b. Koşulları 
 
273
c. Hükümleri 
 
275
2. Yurt Dışı Hizmet Borçlanması 
 
277
a. Tanım ve Borçlanma Koşulları 
 
277
b. Borçlanma Süresi ve Tutarı 
 
284
c. Aylık tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi 
 
297
X. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA SİGORTALI DIŞINDA DİĞER KİŞİLERİN SIFATLARININ BELİRLENMESİ GEREKLİDİR 
 
311
A. İşveren 
 
311
B. Alt İşveren 
 
312
C. Ödünç Alan İşveren 
 
317
D. İşveren Vekili 
 
319
XI. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI BELİRLENMELİDİR 
 
320
A. İŞYERİ 
 
320
1. Asıl işyeri 
 
321
2. İşyerine bağlı yerler 
 
321
3. Eklentiler 
 
321
4. Araçlar 
 
321
XII. TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN VE PRİME ESAS KAZANCIN BELİRLENMESİ 
 
322
A. Bordro Okuma 
 
322
B. Bordro Hilesi 
 
324
XIII. USULİ KAZANILMIŞ HAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
332
XIV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ 
 
334
A. Genel Olarak 
 
334
B. Prime Esas Kazançlar 
 
335
1. 5510 Sayılı Kanunun 4/1,a Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi 
 
335
a. Prime Esas Alınacak Kazançlar 
 
335
b. Kısmen Prime Esas Alınacak Kazançlar 
 
339
c. Prime Esas Alınmayan Kazançlar 
 
344
d. Kazancın Belirlenmesine İlişkin Esaslar 
 
347
e. Prime Esas Günlük Ücret ve Gün Sayısının Saptanması 
 
348
f. Prime Esas Günlük Kazancın Sınırları 
 
349
2. 5510 Sayılı Kanunun 4/1,b Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi 
 
351
3. 5510 Sayılı Kanunun 4/1,c Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi 
 
352
4. Sadece Genel Sağlık Sigortasının Kapsamında Yer Alan Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi 
 
354
g. İşçilik Alacakları Davasında Hükmolunan Ücretlerin Prime Esas Kazançlara Etkisi 
 
355
C. Prim Oranları ve Türleri 
 
362
D. Prim Teşvikleri 
 
368
E. Prim Belgeleri 
 
372
1. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi 
 
372
2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
 
376
3. Eksik Gün Bildirimi 
 
377
4. Prim Belgelerinin Verilmesinin ve Prim Borçlarının Ertelenmesi 
 
378
F. Primlerin Ödenmesi 
 
379
1. Prim Ödeme Yükümlüsü 
 
379
2. Prim Ödeme Süresi ve Yöntemi 
 
382
3. Primlerin Süresinde Ödenmemesinin Sonuçları 
 
384
4. Yanlış ve Yersiz Alınan Primleri Geri Verilmesi 
 
385
5. Prim Borcundan Sorumluluk 
 
386
6. Primlerin Tahsili 
 
407
G. Prime Esas Kazancın Tespiti Davaları 
 
416
H. Asgari İşçilik 
 
431
1. Genel Olarak 
 
431
2. Asgari İşçilik Tespit Komisyonu 
 
433
3. Uzlaşma 
 
433
4. Eksik İşçilik Bildirimlerine Yönelik Davalar 
 
434
İkinci Bölüm
 
 
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN
 
 
DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR
 
 
I. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI 
 
452
A. Genel Olarak 
 
452
B. İş Kazası Kavramı 
 
452
1. Genel Olarak 
 
452
2. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından İş Kazası 
 
453
a. Tanımı 
 
453
b. Unsurları 
 
457
aa. Sigortalı Olma 
 
457
bb. Kazaya Uğrama 
 
459
cc. Bedensel veya Ruhsal Bir Zarara Uğrama 
 
470
dd. Kaza ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması 
 
470
c. İş kazasının tespiti davası 
 
471
3. Bireysel İş Hukuku Bakımından İş Kazası 
 
479
C. Meslek Hastalığı Kavramı 
 
483
1. Tanım 
 
483
2. Unsurları 
 
483
a. Sigortalı Olma 
 
483
b. İşin Niteliği veya İşin Yürütüm Koşullarına Bağlı Bir Hastalığın Ortaya Çıkması 
 
484
c. Bedensel ve Ruhsal Zarara Uğrama 
 
485
d. Meslek Hastalığı ile Zarar Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 
 
486
3. Saptanması 
 
486
D. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi 
 
487
E. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Yardımlar 
 
490
1. Genel Olarak 
 
490
2. Sağlık Yardımları 
 
490
3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
 
492
4. Sürekli İş Göremezlik Geliri 
 
498
5. Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması 
 
508
a. Koşulları 
 
508
b. Gelirin Hak Sahiplerine Paylaştırılması 
 
509
c. Gelirin Başlangıcı, Kesilmesi ve Gelir Bağlanmayacak Haller 
 
512
6. Evlenme Ödeneği 
 
514
7. Cenaze Ödeneği 
 
515
F. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Ödemelerin Birleşmesi 
 
516
G. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Kurumun Rücu Hakkı 
 
516
1. Gerçek Zarar Hesabı 
 
545
2. İş göremezlik oranının değişmesi 
 
552
3. Birden Fazla İş Kazasının Bulunması 
 
556
4. Bağlanan Gelirin Kesilmesi Halinde Rücu Davasının Akıbeti 
 
558
5. Rücu Davasında İşverenin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunduğu Haller 
 
562
6. Üçüncü Kişilere Açılan Rücu Davaları 
 
568
7. Ölen Kusurlu Sigortalının Hak Sahiplerine Rücu Davası Açılıp Açılamayacağı 
 
581
8. Rücu Davalarında Faiz 
 
581
9. Rücu Davalarında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu 
 
582
10. Zamanaşımı 
 
584
II. HASTALIK SİGORTASI 
 
586
A. Genel Olarak 
 
586
B. Hastalık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 
 
587
1. Sağlık Yardımları 
 
587
2. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
 
587
C. Hastalık Nedeniyle Kurumun Rücu Hakkı 
 
590
D. Hastalık Sigortası Bakımından Dikkate Alınmayacak Süreler 
 
592
III. ANALIK SİGORTASI 
 
592
A. Genel Olarak 
 
592
B. Analık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 
 
594
1. Sağlık Yardımları 
 
594
2. Emzirme Ödeneği 
 
595
3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 
 
596
C. Analık Sigortasından Kurumun Rücu Hakkı 
 
598
D. Analık Sigortası Bakımından Dikkate Alınmayacak Süreler 
 
598
Üçüncü Bölüm
 
 
UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE
 
 
İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR
 
 
I. MALULLÜK SİGORTASI 
 
601
A. Genel Olarak 
 
601
B. Malul Kavramı 
 
602
1. Tanımı ve Koşulları 
 
602
2. Özel Düzenlemeler 
 
605
C. Maluliyetin Saptanması 
 
606
D. Malullük Sigortasından Sağlanan Yardım 
 
611
E. Kontrol Muayenesi 
 
618
F. Malullük Sigortasından Kurumun Rücu Hakkı 
 
619
G. Harp Malulleri ve Vazife Malulleri 
 
619
1. Vazife Malulü 
 
619
2. Harp Malulü 
 
630
3. Vazife Malullüğü Aylığı Alanların Yeniden Çalışmaları 
 
631
II. YAŞLILIK SİGORTASI 
 
632
A. Genel Olarak 
 
632
B. Yaşlılık Kavramı 
 
632
C. Yaşlılık Sigortası Yardımları 
 
633
1. Yaşlılık Aylığı 
 
634
a. Genel Yaşlılık Aylığı Koşulları 
 
634
aa. 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Olanlar 
 
635
bb. 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar 
 
636
b. Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı Koşulları 
 
642
aa. İleri Yaşta Olanlar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı 
 
642
bb. Engelli Olanlar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı 
 
642
cc. Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışanlar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı 
 
645
dd. Erken Yaşlanmış Olduğu Saptanan Sigortalılar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı 
 
646
ee. Ağır Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar İçin Kolaylaştırılmış Yaşlılık Aylığı 
 
647
ff. Maluliyeti Dolayısıyla Vergi İndirim Belgesi Alanlarla Sigortalı Olduğu Tarihten Önce Malul Olduğuna Karar Verilenler 
 
647
c. İşten Ayrılma ve Kuruma Başvurma 
 
653
d. Yaşlılık Aylığına Etki Eden Hususlar 
 
655
aa. Sigortalılık Süresi 
 
655
aaa. Sigortalılık Süresinin Başlangıcı ve Sonu 
 
655
bbb. Fiili Hizmet Süresi Zammı 
 
657
ccc. 5434 sayılı ESK’ya göre Fiili Hizmet Süresi Zammı 
 
665
ddd. 506 sayılı SSK’na Göre İtibari Hizmet Süreleri 
 
668
eee. Hizmet Birleştirilmesi Yapılması Halinde Fiili Hizmet Süresi Zammı İle İtibari Hizmet Sürelerinin Birlikte Değerlendirilmesi 
 
676
fff. Fiili Hizmet Süresi Kapsamındaki Çalışmaların Bildirilmesi 
 
678
ggg. İtibari Hizmet Süresi 
 
679
hhh. Hizmet Borçlanması 
 
680
bb. Sigortalının Yaşı 
 
680
cc. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması 
 
687
dd. Aylıkların Ödenmesinin Durdurulması ve Kesilmesi 
 
689
ee. Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma 
 
698
2. Yaşlılık Aylığı İle Diğer Gelir ve Aylıkların Birleşmesi 
 
708
3. Vakıf Emeklileri 
 
711
4. Toptan Ödeme 
 
711
D. Kurumun Hatalı Bildirimi Nedeniyle İşten Ayrılan Kişinin Zararının Tazmini 
 
714
III. ÖLÜM SİGORTASI 
 
715
A. Genel Olarak 
 
715
B. Ölüm Sigortası Yardımları 
 
716
1. Koşulları 
 
716
2. Ölüm Aylığı Bağlanması 
 
717
a. Koşulları 
 
717
b. Çifte Aylık Bağlanması Sorunu 
 
721
c. Hesaplanması 
 
729
d. Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması 
 
730
e. Ölüm Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Aylık Bağlanamayacak Haller 
 
733
3. Toptan Ödeme 
 
737
4. Evlenme Ödeneği 
 
738
5. Cenaze Ödeneği 
 
738
C. Ölüm Sigortasından Kurumun Rücu Hakkı 
 
739
IV. YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI 
 
744
A. Sigortalının Kasıtlı veya Kusurlu Davranışlarından Kaynaklanan Yersiz Ödemeler 
 
749
1. Eşinden Boşandığı Halde Eşiyle Fiilen Birlikte Yaşama Hali 
 
749
2. Sahte Sigortalılığa Dayanan Davalar 
 
761
3. Tarım Bağkur Sigortalı Hesaplarına Usulsüz Tevkifat Yüklenmesi 
 
770
4. Kurumun Hatalı İşlemlerinden Kaynaklanan Yersiz Ödemeler 
 
772
5. Aylık Almakta İken Şirket Ortaklığı Nedeniyle 18 Yaşını Doldurduğu Tarih İtibariyle Aylığın Kesilmesi Gerektiği 
 
773
B. Kurum Kontrol Memurları Tutanaklarının Geçerlilik Karinesi 
 
775
C. Yersiz Sağlık Giderlerinin Rücu Edilmesi 
 
776
D. Zamanaşımı ve Faiz Oranları 
 
778
E. İcra İnkar Tazminatı 
 
779
V. İLAÇ BEDELİNİN TAHSİLİNE YÖNELİK DAVALAR 
 
780
VI. GENEL SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI 
 
795
A. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamında Olan Kişiler 
 
795
B. Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olarak Genel Sağlık Sigortasının Kapsamına Giren Kişiler 
 
801
C. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamının Dışında Kalan Kişiler 
 
807
D. Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi Tescili ve Sona Ermesi 
 
808
E. Gelir Tespiti 
 
812
VII. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARARLANMA KOŞULLARI 
 
815
A. Sağlık Hizmetleri 
 
815
1. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri 
 
815
2. Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri 
 
817
3. Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri 
 
818
4. Yurt Dışında Tedavi 
 
819
B. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları 
 
822
C. Katılım Payı Alınması 
 
825
1. Katılım Payı Alınacak Sağlık Hizmetleri ve Tutarları 
 
825
2. Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetleri ve Kişiler 
 
827
3. Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri 
 
828
4. Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi 
 
829
Kaynakça 
 
831
Kavram Dizini 
 
847
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
727,50   
727,50   
2
363,75   
727,50   
3
242,50   
727,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
727,50   
727,50   
2
363,75   
727,50   
3
242,50   
727,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
727,50   
727,50   
2
363,75   
727,50   
3
242,50   
727,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
727,50   
727,50   
2
363,75   
727,50   
3
242,50   
727,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
727,50   
727,50   
2
363,75   
727,50   
3
242,50   
727,50   
Kapat