Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları Hamza Şahin

Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları


Basım Tarihi
2019-06
Sayfa Sayısı
620
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007661
Boyut
16x24
Baskı
1135,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135
KARGO BEDAVA

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 5
İÇİNDEKİLER 7
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER
I. SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN TARİHÇESİ 23
II. SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN KURULUŞUNA DAİR KANUN HÜKÜMLERİ 23
III. SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN GÖREVLERİ 25
A. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre sulh ceza hakimliğinin görevleri 25
B. Diğer Kanunlara göre sulh ceza hakimliğinin görevleri 27
İKİNCİ BÖLÜM KORUMA TEDBİRLERİ
I. TUTUKLAMA 29
A. Tutuklama 29
1. Tutuklamamanın Amacı 29
2. Şüphelinin sorgusunu yapılması 29
II. TUTUKLAMANIN ŞARTLARI 31
A. Maddi Şartlar 31
1. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması 31
2. Tutuklama nedeninin bulunması 31
3. Tutuklama sebebi varsayılan katalog suçlar 33
B. Şekil Şartları 33
1. Tutuklama yasağının bulunmaması 33
a. Tutuklama yasağı olan haller 34
2. Muhakeme engelinin bulunmaması 35
a. Akıl Hastasının tutuklanması 35
b. Akıl hastasının tutuklu yargılanmasına dair Yargıtay kararı 38
3. Sanığa güvence belgesi verilmemiş olması 39
4. Tutuklamanın ölçülü olması 39
a. Tutuklulukta geçecek azami süreler 39
III. TUTUKLAMA TALEBİNİN SÖZ KONUSU OLMAKSIZIN TUTUKLAMANIN
OLABİLECEĞİ HALLER 41
IV. GEREKÇESİZ TUTUKLAMA KARARI VERİLEMEZ 41

V. TUTUKLAMA İSTEMİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 42
1. Sanık veya şüphelinin sorguya çekilmesi 42
2. Sanık veya şüphelinin müdafi yardımından faydalandırılması 43
3. Tutukluluk kararının şüpheli/sanık veya yakınlarına bildirilmesi 43
4. Tutuklama kararının geri alınması (serbest bırakılması) 44
5. Tutuklama kararının gözden geçirilmesi 44
6. C. Savcısı şüphelinin tahliyesine karar verebilir mi? 45
7. Özel tutuklama durumları 46
a. Tanıklıktan veya yeminden çekinen tanığın tutuklanması 46
b. CMK' nın 123 üncü maddesinde yazılı eşya veya diğer malvarlığı değerlerini
yanında bulunduran kişinin tutuklanması 46
c. Kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya
gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişinin Tutuklanması 47
VI. TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ 47
A. Tutuklama Kararına İtiraz Hakkı 47
B. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 48
VII. TUTUKLAMAYA VEYA SALIVERİLMEYE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI CUMHURİYET SAVCISININ KANUN YOLUNA BAŞVURABİLMESİ 49
VIII. ADLİ KONTROL 49
A. Adli Kontrolün Şartları 50
B. Adli Kontrol Kapsamındaki Yükümlülükler: (CMK' nın 109/3) 51
C. Güvence 52
D. Adli Kontrol Kararında Usul 53
E. Adli Kontrol Hükümlerinin Çelişmesi 54
F. Adli Kontrolün Kaldırılması, Değiştirilmesi veya Geçici Muaf Tutulma 54
G. Adli kontrol Altında Geçen Sürenin Cezadan Mahsup Edilmesi 54
H. Adli Kontrol Yükümlülüklerini Kasıtlı Yerine Getirmeyen Şüpheli veya Sanık
Tutuklanabilir 55
İ. Tutukluluk Süresinin Dolması Nedeniyle Verilen Adli Kontrol Tedbirinin İhlali Hâlinde
De Tutuklama Tedbiri Uygulanabilir 55
İ. Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı Adli Kontrolü Resen Kaldırabilir 55
IX. ARAMA. 55
A. Önleme Araması 56
B Adli Arama 58
1. Arama şartları 58
2. Arama kararı 60
a. Arama kararı veya emri vermeye yetkili merciler 60
b. Arama kararı veya emrinin unsurları 61
c. Gece yapılacak arama 61

d. Aramada hazır bulunabilecekler 61
e. Arama işleminin tutanağa bağlanması 62
f. Arama sonunda verilecek belge 62
g. Belge veya kağıtlar inceleme yetkisi 62
h. Avukat bürolarında arama 63
3. Aramada tesadüfen elde edilen deliller 63
X. EL KOYMA 65
A. Genel olarak 65
B. El Koyma emrinin onaylanması gerekir mi? 65
C. El konulan en uyuşturucu maddenin onaylanması gerekir mi? 66
D. Yargıtay kararı 66
E. CMK 128. Maddesi Kapsamında El Koyma 67
F. MASAK Raporu Olmadan El Koyma 68
G. 5271 Sayılı CMK 128. Maddesi 69
H. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
İlgili Maddeleri 71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARLAR 73
A. Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açıp Açmada da Taktir Hakkı Var mıdır? 73
B. CMK 171/2 f. de Düzenlenen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenme Süresi Ne
Kadardır? 74
C. SSÇ Hakkında TCK 191/2. f. Gereğince Kamu Davasının Açılmasının Ertelenme
Süresi Ne Kadardır? 74
D. SSÇ Hakkında TCK 191/2. f. Gereğince Kamu Davasının Açılmasının Ertelenme
Süresine Dair Yargıtay Kararı 74
E. Cumhuriyet Savcısı Soruşturma Neticesinde Kamu Davası Açmaz ise Nasıl Bir Karar
Vermesi Gerekir? 75
F. C. Savcısının Vermiş Olduğu KYOK'a Karşı Nasıl Bir Hukuki Yol İzlenmesi Gerekir? 75
G. Sulh Ceza Hakimi Nasıl Karar vermesi gerekiyor? 75
Örnek Yargıtay Kararı 76
H. Sulh Ceza Hakiminin kararını kim tebliğ eder 77
İ. Sulh Ceza Hakiminin Kararı Kesin midir? 77
İ. KYOK' un İtiraz Olmadan Kesinleşmesi Sonrasında Yeniden Soruşturma Yapılabilir
mi? Kamu Davası Açılabilir mi? 77
J. KYOK' un İtiraz Üzerine Kesinleşmesi Sonrasında Yeniden Soruşturma Yapılabilir
mi? Kamu Davası Açılabilir mi? 77
K. Sulh Ceza Hakimi KYOK İtirazını CMK 173/3. ve 173/4. Fıkralarını Birlikte
Değerlendirip Karar Verebilir mi? 78
L. Örnek Yargıtay İçtihadı 79

M. Örnek Hakimlik Kararı 82
N. C. Savcılığının Verdiği Kyokların Değerlendirilmesine Dair Örnek Kararlar 85
O. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması ile İlgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 86
Ö. Örnek Hakimlik kararı 87
▫ Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması ile İlgili KYOK Kararı 89
▫ Bu Kararın Değerlendirilmesine İlişkin Hakimlik Kararı 90
▫ Hakaret Suçuna İlişkin KYOK Kararı 94
▫ Değişik Gerekçe ile İtirazın Reddine Dair Örnek Hakimlik Kararı 95
▫ Karşılıklı Hakaret Nedeniyle Verilen KYOK Kararı 97
▫ Karşılıklı Hakaret Suçunda C.Savcısının Takdir Hakkı Olmadığına Dair Hakimlik Kararı 98
▫ Tefecilik Suçundan Verilen KYOK Kararı 102
▫ Hakimliğin Değerlendirme Kararı 105
▫ Karşılıksız Yararlanma Suçu Yönünden Verilen KYOK Kararı 107
▫ Bu Kararın Değerlendirilmesine İlişkin Örnek Hakimlik Kararı 108
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I. ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE TEKZİP TALEBİ 111
A. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 111
1. 5651 sayılı Kanunun 8.Maddesi Kapsamında Erişimin Engellenmesi 111
2. 5651 sayılı kanunun 9.maddesi kapsamında erişimin engellenmesi 112
B. 5651 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri 114
C. Erişimin Engellenmesi Hususunda Örnek Hakimlik Kararları 118
D. 5187 Sayılı Basın Kanunu 121
1. Basın Özgürlüğü 121
2. Düzeltme Ve Cevap (Tekzip) 121
2a. Tanımı 121
2b. Tekzip Hakkı 121
2c. Başvuru Süresi ve Usûlü 123
2d. Tekzip Metni, İlgili Kişi Tarafından Bizzat mı İmzalamalıdır? Vekil, Asil Yerine
Metni İmzalayabilir mi? 123
2e. Görevli ve Yetkili Mahkeme 124
3. El Koyma, Dağıtım Ve Satış Yasağı 125
4. El Konulmasına Karar Verilen Basılmış Eserlerin Muhafazası veya Elden
Çıkarılması Nasıl olur? 126
E. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 127
1. Amaç ve Kapsamı 127

2. Tekzip Hakkı 127
3. Başvuru Süresi ve Usûlü 128
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme 129
F. Basın Kanunun İlgili Maddelerini Paylaşıyoruz 129
G. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 131
H. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 131
İ. Anayasa Mahkemesinin Tekzip Talebi ile İlgili Kararı 133
İ. Tekzip Talebinin Reddine Dair Örnek Hakimlik Kararı 140
J. Tekzip Talebinin Kabulüne Dair Örnek Hakimlik Kararı 143
K. Yayın Yasağı ile İlgili Örnek Hakimlik Kararı 144
L. Cumhuriyet Savcısının Basın Kanunu 25/2. Maddesi Gereği Talebi 145
M. Basın Kanunu 25/2. Madde Kapsamında Kitap Toplatma (El Koyma) Örnek Kararlar 146
BEŞİNCİ BÖLÜM
I. MÜSADERE 151
A. Müsadere Nedir? 151
B. Kazanç Müsaderesi Nedir?. 151
C. Müsadere Talebi İçin Başvuru Usulü Nasıldır? 151
D. Müsadere Kararı İçin Başvuru Usulü Nedir? 151
E. Kamu Davası Açılmamış İse Müsadere İçin Başvuru Yolu Nedir? 152
F. Kamu Davası Açıldığında Mahkeme Müsadere Hususunda Karar Vermemiş İse Nasıl
Bir Yol İzlenir? 152
G. Müsadere Talebi Mahkeme Tarafından Nasıl Değerlendirilir? 152
H. Müsadere Kararları İçin Kanun Yolu var mıdır? 152
İ. Kanun Yoluna Kimler Başvurabilir? 152
İ. Suç Konusu Olmayan Eşyalar Müsadere Olabilir mi? 152
J. Suç Konusu Olmayan Eşyaların Müsaderesinde Hangi Mahkeme Görevlidir?. 153
K. Suç Konusu Olmayan Eşyaların Müsaderesinde Duruşma Açılır mı? 153
L. CMK 256 ve 259. Maddelerinin Karşılaştırılması 153
1. CMK 256. maddesinin şartları 153
2. CMK 259. maddesinin şartları 153
II. UYUŞTURUCU MADDENİN MÜSADERESİ 154
A. Uyuşturucu Madde Kullanmaktan İşlem Yapılan ve Hakkında Kamu Davasının Ertelenmesine Karar Verilen Şüphelide Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddenin
Müsaderesinde Hangi Mahkeme Görevlidir? 154
B. Cumhuriyet Savcılığının Talebi 155
C. Örnek Hakimlik Kararı 156

III. 6136 Sayılı Yasa Kapmasında Kalan Silahın Müsaderesi 157
A. 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Tabancanın Müsaderesinde Asliye Ceza
Mahkemesi Görevlidir 157
İlgili Yargıtay Kararı 157
B. Cumhuriyet Savcılığının Talebi 158
C. Örnek Hakimlik kararı 158
IV. PARADA SAHTECİLİK İLE İLGİLİ C. SAVCILIĞININ MÜSADERE TALEBİ 160
A. Cumhuriyet Savcılığının Müsadere Talebi 160
B. Hakimlik Kararı 160
C. Cumhuriyet Savcısının talebi 161
D. Hakimlik Kararı 162
V. AV TÜFEKLERİNİN MÜSADERESİ 162
A. Suçta kullanılmayan av tüfeklerinin müsaderesi mümkün müdür? 162
B. Yargıtay kararı 163
ALTINCI BÖLÜM
I. CUMHURİYET SAVCILIĞININ DİĞER TALEPLERİ 165
A. Soruşturma Dosyasında Gebeliğin Sonlandırılması Mümkün müdür? 165
1. Cinsel saldırı veya cinsel istismar soruşturmasında mağdur kadının rızası
bulunduğu taktirde gebeliğinin sonlandırılmasına kim karar verecektir? 166
2. Yargıtay Kararı 167
3. Cumhuriyet Savcısının Talebi 168
4. Hakimlik Kararı 168
B. Devlet Kurumu Tarafından Velisine Verilmeyen Yeni Doğan Çocuğun Annesine
Tesliminde Sulh Ceza Hakimliği Görevli midir? 170
C. Soruşturma Aşamasında Noter Evraklarının İstenilmesi 172
1. Noterlik evrakları ve defterlerini nerede muhafaza eder? 172
2. Noterlik evrakları incelenebilir mi? 172
3. Noterlik evraklarının daire dışına çıkarılması mümkün müdür? 172
4. Noter evrakının aslı soruşturma dosyasında kalması durumunda nasıl bir işlem
yapmak gerekiyor? 173
5. Soruşturma aşamasında istenilecek noter evrak örneklerinoterlik ücretine tabi midir? 173
YEDİNCİ BÖLÜM
I. KABAHATLER KANUNU VE UYGULAMASI. 175
A. Kabahatler Nerde Düzenlenmiştir? 175
B. Kabahatler Kanununda Yer Verilen Kabahatler Hangileridir? 175
C. Bir Kanunda Haksızlık ya da Hukuka Aykırılığın Kabahat mi Yoksa Suç mu Olduğu
Nasıl Anlaşılır? 176

II. KABAHATLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR: (m.16) 176
A. İdari Para Cezaları: (17) 176
A. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi: (m.18) 177
▫ Mülkiyetin Kamuya geçirilmesi kararının idari para cezası kesinleşmeden yerine getirilemeyeceğine dair yargıtay kararı 178
C. Diğer İdari Tedbirler (m.19) 178
III. İDARİ YAPTIRIMLARA HAKİM OLAN İLKELER 178
A. Kanunilik İlkesi 178
B. Kusur İlkesi 179
▫ Kast veya Taksirin bulunmamasına dair örnek hakimlik kararı 181
C. Gerekçeli Olma İlkesi 182
▫ Yargıtay Kararı 182
D. Non bis İdem İlkesi 183
▫ Yargıtay kararı 183
IV. KABAHATLER KANUNUN UYGULAMA ALANI 184
A. Konu bakımından: Genel kanundur 184
B. Zaman Bakımından: m.5 184
1. Kabahat ne zaman işlenmiş sayılır? 184
2. Lehe düzenleme nasıl belirlenir? 185
3. Yargıtay Kararı 185
4. Örnek Hakimlik Kararı 186
C. Yer Bakımından Uygulanma 187
▫ Yetkili hakimlik ile ilgili örnek hakimlik kararı 188
D. Kabahatlerde Özel Soruşturma Usulü Var mıdır? 188
▫ Yargıtay Kararı 189
V. KABAHATİN İŞLENMESİNDE ÖZEL DURUMLAR 191
▫ KK. 15/2 fıkrası kapsamında iki ayrı idari para cezası verilmesi nedeniyle yapılan
itiraza örnek hakimlik kararı 192
VI. İDARİ YAPTIRIM VERMEYE YETKİLİ MAKAM VE KİŞİLER 195
▫ Örnek yargıtay kararları 196
VII. KANUN YOLLARI 201
▫ Örnek Yargıtay Kararı 201
A. Adli Yargı Yolu 202
▫ Başvurunun süreden reddine dair örnek hakimlik kararı 204
▫ Başvurunun sıfat yokluğu nedeniyle reddine dair örnek hakimlik kararı 205
▫ Görev yönünden talebin reddine dair örnek hakimlik kararları 207
B. İtiraz Yolu 210
1. Tek eylem ile birden fazla yaptım uygulanması 210
2. Örnek hakimlik kararı 213

VIII. İDARENİN YAPTIRIM KARARINI GERİ ALMASI 216
▫ Örnek hakimlik kararı 216
IX. KABAHATLER KANUNUNDA YER ALAN KABAHATLER 217
A. Emre Aykırı Davranış 217
B. Dilencilik 217
C. Kumar 218
D. Sarhoşluk 218
E. Gürültü 218
F. Rahatsız Etme 218
G. İşgal 218
H. Tütün Mamullerinin Tüketilmesi 219
İ. Kimliği Bildirmeme 219
İ. Çevreyi Kirletme 220
J. Afiş Asma 220
K. Silah Taşıma 221
X. ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA
CEZALARINA BAKMAKLA GÖREVLİ MAHKEMELER 221
1. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları
Düzenlenmesi Hakkında Kanun 221
2. 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 223
3. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 225
4. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 226
▫ Örnek Hakimlik Kararı 231
5. 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun 232
▫ Örnek hakimlik kararı 238
6. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 240
▫ 6502 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 245
7. 6831 sayılı Orman Kanunu 245
8. 5253 sayılı Dernekler Kanunu 249
▫ 5253 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 251
9. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu 252
▫ 2860 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 253
10. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 253
11. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 255
▫ 1380 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 259

12. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 260
▫ 5996 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 272
13. 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu 272
▫ 5262 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 274
14. 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 274
▫ 6331 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 278
15. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun 278
▫ 4703 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 279
16. 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 280
17. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 281
▫ Örnek hakimlik kararı 282
18. 2872 sayılı Çevre Kanunu 284
▫ 2872 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 291
19. 1111 sayılı Askerlik Kanunu 293
▫ 1111 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 295
Örnek hakimlik kararı 297
20. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 298
▫ 1593 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 300
21. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun 301
22. 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun 305
2521 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli
mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 306
23. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 307
▫ 1136 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 309
24. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanun 309
25. 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu 311
26. 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 311
▫ 4632 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 316

27. 3092 Sayılı Çay Kanunu 316
28. 3039 Sayılı Çeltik Ekimi Kanunu 317
▫ 3039 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 319
29. 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 320
▫ 4081 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 321
30. 854 Sayılı Deniz İş Kanunu 322
31. 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 324
▫ 4922 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 327
32. 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli
Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun 328
33. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 329
▫ 4925 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 331
34. 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 334
35. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 338
▫ 4858 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 346
36. 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması
ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 347
37. 984 Sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve
Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun 349
38. 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 349
▫ 6197 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 350
39. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 353
▫ 6446 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Danıştay karar örnekleri 357
40. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 359
▫ 5070 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 361
41. 2844 Sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi
Hakkında Kanun 361
42. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 362
43. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 362
▫ 5199 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 364
44. 6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu 365

45. 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu 365
46. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 367
▫ 5302 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 368
47. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 369
▫ 222 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli
mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 371
48. 3194 Sayılı İmar Kanunu 371
▫ 3194 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dairYargıtay karar örnekleri 378
49. 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 380
▫ 1262 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 381
50. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 382
▫ 4915 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 385
51. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 385
▫ 1774 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 388
▫ Örnek hakimlik kararı 389
52. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 390
▫ 3621Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli
mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 391
53. 618 Sayılı Limanlar Kanunu 391
▫ 618 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli
mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 392
54. 3213 Sayılı Maden Kanunu 392
55. 2972 Sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun 418
56. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 419
57. 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 420
58. 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun 421
59. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 422
▫ 5490 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 423
60. 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu 423
61. 2866 Sayılı Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca
Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun 424
62. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 425
▫ 3516 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 427

63. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 428
▫ 5188 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 430
64. 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 430
▫ 5580 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 434
65. 2903 Sayılı Pamuk Islahı Kanunu 435
66. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu 435
▫ 5682 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 436
67. 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu 437
68. 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 439
69. 3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi
Müesseseleri Hakkında Kanun 441
▫ 3153 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 441
70. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 442
71. 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu 444
▫ 3093 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 447
72. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 447
73. 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu 450
▫ 6948 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 450
74. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 451
75. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 452
▫ 6356 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 454
76. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 454
77. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu 456
▫ 1618 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 458
78. 5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle DesteklenmesiHakkında Kanun 459
▫ 5224 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 461
79. 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 462
80. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu 463
81. 6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 464
▫ 6222 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 466

82. 4634 Sayılı Şeker Kanunu 466
83. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 468
▫ 1219 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Yargıtay karar örnekleri 469
84. 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun 470
▫ 1705 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 471
85. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 471
▫ 2634 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 473
86. 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu 473
87. 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu 474
88. 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 475
▫ 2920 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dairDanıştay karar örnekleri 477
89. 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu 477
90. 815 Sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun 479
91. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 480
92. 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun. 481
▫ 6343 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 482
93. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 482
▫ 6458 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 484
94. 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 484
▫ 167 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli
mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 485
95. 2841 Sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde
Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun 486
96. 4857 Sayılı İş Kanunu 487
▫ 4857 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 490
97. 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu 490
▫ 5324 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 492
98. 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallık Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun 492

▫ 1608 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 493
99. 4342 Sayılı Mera Kanunu 493
▫ 4342 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 494
100. 5651 Sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar
yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 495
101. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 495
▫ 5510 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 503
102. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun 503
▫ 6001 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 505
103. 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun 505
▫ 5193 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 506
104. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 507
▫ 1567 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli mahkemenin tespitine dairYargıtay karar örnekleri 508
105. 5729 Sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun 509
▫ Örnek hakimlik kararı 510
106. 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 512
▫ Örnek hakimlik kararı 513
107. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 515
XI. 2918 SAYILI KTK DA EN ÇOK KARŞILAŞILANKABAHATLER. 549
A. 918 Sayılı KTK nın 48/5. Fıkrası; 549
1. Yargıtay 19. Ceza Dairesinin kararını aşağıda paylaşıyoruz. 550
2. Örnek hakimlik kararı 550
B. 2918 sayılı KTK'nın 48/9 fıkrasının uygulaması 552
1. Örnek hakimlik kararı 552
2. Alkolmetre Cihazını üflemeyi reddeden sürücüye nasıl bir işlem yapılır? 553
3. Örnek hakimlik kararı 554
C. Trafik kazası tespit tutanaklarının iptali ile ilgili sulh ceza hakimliğine başvurular yapıldığı görülmektedir. Bu başvurular ile ilgili olarak sulh ceza hakimlikleri görevli midir? 555
▫ Trafik kazası tespit tutanağının iptali istemli örnek hakimlik kararı 556
D. Radar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 560
▫ Tuzak yöntemler ile radar uygulamasına dair idari yaptırım kararlarının iptaline
yönelik Yargıtay kararı 560
E. Elektronik Denetleme Sistemi (eds) İle Yapılan Hız Tespitleri 564
▫ Örnek hakimlik kararı 565

XII. MURİS ADINA KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINDA MİRASÇILARIN
SORUMLULUĞU 566
A. Muris adına kesilen idari para cezalarından mirasçıların sorumlu olmadığına dair
örnek hakimlik kararı 567
B. 2918 Sayılı Yasada düzenlenen idari para cezalarında itiraza bakmakla görevli
mahkemenin tespitine dair Uyuşmazlık Mahkemesi karar örnekleri 571
C. 2918 sayılı yasa ile ilgili örnekhakimlik kararları 574
SEKİZİNCİ BÖLÜM
I. YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA İDARİ
GÖZETİM 591
A. Kavramlar 591
B. Sınır Dışı Etme Kararı 592
C. Sınır Dışı Etme Kararı Alınacaklar 592
D. Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacaklar 593
E. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yargı Yolu 594
1. İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri 594
2. İdari gözetim kararı 594
3. İdari gözetim kararına karşı yargı yolu 595
F. Türkiye’yi Terke Davet 596
G. Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi 596
H. Sınır Dışı Edilecek Yabancının Seyahat Masrafları 596
İ. Sorularla YUKK Kapsamında Sınır Dışı Etme Süreci 597
1. Sınır dışı etme kararı 597
2. İdare Mahkemesine Başvuru 599
3. Türkiye’yi terke davet 599
4. İdari gözetim 600
5. Sınır dışı etme kararının uygulanması 602
İ. Örnek Hakimlik Kararları 603
İdari Gözetim ile ilgili örnek hakimlik kararları 603
DOKUZUNCU BÖLÜM
I. KAÇAK EŞYALARIN TASFİYESİ 611
A. Sorularla 5607 Sayılı Kmk'nın Tasfiyeye İlişkin Düzenmemesinin Açıklanması 612
B. Yargıtay Kararı 613
YARALANILAN KAYNAKLAR 615

 

 

Yorum yaz
Ahmet ş. - 01.08.2019 15:04
1 kişi beğendi
Gerçekten çok faydalı bilgiler içeren bir kitap.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
67,50   
135,00   
3
45,00   
135,00   
4
33,75   
135,00   
5
28,35   
141,75   
6
23,85   
143,10   
7
20,64   
144,45   
8
18,23   
145,80   
9
16,35   
147,15   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
135,00   
135,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat