Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi ( 2 Cilt ) Harun Bulut

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi ( 2 Cilt )


Basım Tarihi
2022-02
Sayfa Sayısı
2877
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750275289
Boyut
16x24
Baskı
11.095,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1095 puan kazanacaksınız)
   1095
KARGO BEDAVA

Harun Bulut

 

Konu Başlıkları
- I. Cilt
- Medeni Yargılama Hukukunda Görevli ve Yetkili Mahkemeler
- Yargılamaya Hakim Olan İlkeler
- Taraf Ehliyeti, Tarafların Sıfat (Husumet) Ehliyeti
- Dava Ehliyeti
- Dava Takip Yetkisi
- Dava Arkadaşlığı Çeşitleri
- Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
- Davaya Vekalet
- Davada Teminat
- Süreler – Kesin Süre
- Eski Hâle Getirme
- Dava Çeşitleri
- Dava Şartları
- Dava Şartlarının İncelenme Usulü
- Yazılı Yargılama Usulü
- Davanın Geri Alınması
- İradi ve Zorunlu Taraf Değişikliği
- Karşı Dava ve Koşulları
- Ön İnceleme Safhası
- Ön İnceleme Duruşması
- Tahkikat Safhası
- e–Duruşma
- Tarafların Davayı Takip Etmemeleri ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi
- II. Cilt
- Ön Sorun – Davaların Birleştirilmesi, Ayrılması
- İsticvap – Islah – Yemin
- Maddi Hataların Düzeltilmesi
- Tahkikatın Sona Ermesi
- Sözlü Yargılama Safhası
- İspat Kuralları, Karineler, Kanuni ve Fiili Karinler,
- İkrar – Karşı İspat – Belge Kavramı
- Senet – Senetle İspat Zorunluluğu, İstisnaları, Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti Hali
- Sahtelik İncelemesi ve Sahte Senedin İptali
- Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olmasının Şartları
- Tanık Delili – Bilirkişi Görüşü Delili – Keşif Delili – Uzman Görüşü Delili
- Hüküm, Hükmün Kapsamı – Kesin Hüküm – Hükmün Tashihi
- Tavzihi ve Tamamlanması
- Davadan Feragat, Davanın Kabulü
- Sulh – Basit Yargılama Usulü
- Delil Tespiti – Delillerin İkamesi – Delil İkame Avansı
- İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı
- Yargılama Giderleri
- Kanun Yolları – İstinaf Kanun Yolu – Temyiz Kanun Yolu
- Çekişmesiz Yargı Kriterleri
- Tahkim – İhtiyati Tedbir Kararı
- Hakem Kararlarının İptali Davası
- Elektronik İşlemler – Disiplin Para Cezası
- Bu Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması
Bu Kanundaki Parasal Sınırların Artırılması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür 7
Önsöz 9
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Madde 1– Görevin Belirlenmesi ve Niteliği 31
AÇIKLAMALAR 31
1. GENEL OLARAK 31
2. TABİÎ HÂKİM İLKESİ VE BU İLKENİN GEREKLİLİĞİ 32
3. GÖREVE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI VE HUKUKUMUZDA KAMU DÜZENİ KAVRAMI, NELERİN KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU, KAMU DÜZENİNİN KAYNAKLARI VE KAMU DÜZENİNDEN OLAN HUSUSLARIN TESPİTİ 34
EMSAL İÇTİHATLAR 37
4. YÜKSEK MAHKEMELER–İLK DERECE VE İKİNCİ DERECE MAHKEMELER AYRIMI 39
5. SAYIŞTAY'IN YÜKSEK MAHKEME OLMADIĞI 40
6. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ (HUKUK MAHKEMELERİ) 41
7. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ – GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDEKİ KISTASLAR– ASLOLANIN GENEL MAHKEMELERİN GÖREVLİ OLDUĞU ÖZEL MAHKEMELERİN GÖREVİNİN İSTİSNAİ OLDUĞU 42
8. ÖZEL MAHKEMELER 44
8.1. İcra Hukuk Mahkemeleri 44
EMSAL İÇTİHATLAR 47
8.2. İş Mahkemeleri 51
EMSAL İÇTİHATLAR 56
8.3. Aile Mahkemeleri 65
EMSAL İÇTİHATLAR 73
8.4. Kadastro Mahkemeleri 78
EMSAL İÇTİHATLAR 80
8.5. Tüketici Mahkemeleri 84
EMSAL İÇTİHATLAR 90
8.6. Asliye Ticaret Mahkemeleri 97
EMSAL İÇTİHATLAR 103
8.7. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri 112
EMSAL İÇTİHATLAR 113
8.8. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 117
EMSEL İÇTİHATLAR 118
9. MECBURİ TAHKİM YARGILAMASI 122
9.1. 3533 Sayılı Kanun Uyarınca Mecburi Tahkim 124
9.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Düzenlenen Zorunlu Tahkim 128
EMSAL İÇTİHATLAR 130
10. GENEL MAHKEME İLE ÖZEL MAHKEME VEYA BİRDEN ÇOK ÖZEL MAHKEMENİN GÖREV ALANINA GİREN TALEPLERİN BİRLİKTE GÖRÜLECEĞİ DURUMLARDA GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ 138
EMSAL İÇTİHATLAR 139
11. İKİNCİ DERECE MAHKEMELER (BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ) 142
Madde 2– Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 143
AÇIKLAMALAR 143
EMSAL İÇTİHATLAR 144
Madde 3– Ölüm Veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev 153
Madde 4– Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 153
AÇIKLAMALAR 153
EMSAL İÇTİHATLAR 156
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Madde 5– Genel Kural 167
AÇIKLAMALAR 167
EMSAL İÇTİHATLAR 168
Madde 6– Genel Yetkili Mahkeme 169
AÇIKLAMALAR 169
1. YERLEŞİM YERİ KAVRAMI 169
1.1. Gerçek Kişiler Bakımından Yerleşim Yeri ve Özellikler 170
1.2. Tüzel Kişiler Bakımından Yerleşim Yeri ve Özellikler 171
2. KESİN YETKİ KURALININ KABUL EDİLDİĞİ DURUMLARDA SADECE KESİN YETKİ KURALININ UYGULANACAĞI 173
EMSAL İÇTİHATLAR 174
Madde 7– Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki 184
AÇIKLAMALAR 184
EMSAL İÇTİHATLAR 186
Madde 8– Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki 191
AÇIKLAMALAR 191
EMSAL İÇTİHATLAR 192
Madde 9– Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki 194
AÇIKLAMALAR 194
EMSAL İÇTİHATLAR 195
Madde 10– Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 197
AÇIKLAMALAR 197
EMSAL İÇTİHATLAR 200
Madde 11– Mirastan Doğan Davalarda Yetki 206
AÇIKLAMALAR 206
EMSAL İÇTİHATLAR 208
Madde 12– Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 213
AÇIKLAMALAR 213
EMSAL İÇTİHATLAR 216
Madde 13– Karşı Davada Yetki 221
AÇIKLAMALAR 221
EMSAL İÇTİHATLAR 222
Madde 14– Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki 222
AÇIKLAMALAR 222
1. ŞUBENİN YETKİSİ 223
2. ŞİRKETİN KENDİ BÜNYESİNDEN DOĞAN DAVALARDA ŞİRKET MERKEZİNİN KESİN YETKİSİ 225
EMSAL İÇTİHATLAR 225
Madde 15– Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki 231
AÇIKLAMALAR 231
EMSAL İÇTİHATLAR 232
MADDE 16– Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki 234
AÇIKLAMALAR 234
EMSAL İÇTİHATLAR 235
Madde 17– Yetki Sözleşmesi 237
AÇIKLAMALAR 237
EMSAL İÇTİHATLAR 242
MADDE 18– Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları 250
AÇIKLAMALAR 250
EMSAL İÇTİHATLAR 252
Madde 19– Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 255
AÇIKLAMALAR 255
EMSAL İÇTİHATLAR 259
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve
Yargı Yeri Belirlenmesi
Madde 20– Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 269
AÇIKLAMALAR 269
EMSAL İÇTİHATLAR 276
Madde 21– Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 289
AÇIKLAMALAR 289
EMSAL İÇTİHATLAR 291
Madde 22– İnceleme Yeri 299
AÇIKLAMALAR 299
EMSAL İÇTİHATLAR 300
Madde 23– İnceleme Usulü ve Sonucu 302
AÇIKLAMALAR 302
EMSAL İÇTİHATLAR 303
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Madde 24– Tasarruf İlkesi 305
AÇIKLAMALAR 305
EMSAL İÇTİHATLAR 308
Madde 25– Taraflarca Getirilme İlkesi 310
AÇIKLAMALAR 310
EMSAL İÇTİHATLAR 313
Madde 26– Taleple Bağlılık İlkesi 318
AÇIKLAMALAR 318
EMSAL İÇTİHATLAR 320
Madde 27– Hukuki Dinlenilme Hakkı 325
AÇIKLAMALAR 325
1. BİLGİLENDİRİLME HAKKI 327
1.1. Tebligat Ne Şekilde ve Kim Tarafından Yapılır? 330
EMSAL İÇTİHATLAR 333
1.2. Gerçek Kişilere Tebligat Usulleri 338
1.2.1. Muhatabın Konutunda Tebligat 338
1.2.2. Muhatabın Tebligat Yapılacak Adreste Geçici Olarak Bulunmaması Hali 339
EMSAL İÇTİHATLAR 340
EMSAL İÇTİHATLAR 345
1.2.3. Muhatabın Tebliğ Adresinden Ayrılması Hali 349
EMSAL İÇTİHATLAR 353
1.2.4. Mernis Adresi İtibariyle Tebligat 354
EMSAL İÇTİHATLAR 357
1.2.5. Madde 35 Gereği Tebligat 359
EMSAL İÇTİHATLAR 362
1.2.6. İlanen Tebligat 366
EMSAL İÇTİHATLAR 367
1.2.7. Askeri Şahıslara Tebligat 369
EMSAL İÇTİHATLAR 370
1.2.8. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 370
EMSAL İÇTİHATLAR 370
1.2.9. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat 371
EMSAL İÇTİHATLAR 371
1.2.10. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat 372
EMSAL İÇTİHATLAR 372
1.2.11. Vekile Tebligat Usulü 373
EMSAL İÇTİHATLAR 375
1.2.12. Cumhuriyet Savcısına Tebligat Usulü 379
EMSAL İÇTİHATLAR 379
1.2.13. Elektronik Tebligat Usulü 380
EMSAL İÇTİHATLAR 381
1.3. Tüzel Kişilere Tebligat Usulü 383
EMSAL İÇTİHATLAR 385
1.4. Usulsüz Tebligat 388
EMSAL İÇTİHATLAR 388
2. AÇIKLAMA VE İSPAT HAKKI 391
EMSAL İÇTİHATLAR 393
3. MAHKEMENİN, AÇIKLAMALARI DİKKATE ALARAK DEĞERLENDİRME VE KARARLARIN SOMUT VE AÇIK OLARAK GEREKÇELENDİRİLME GÖREVİ 395
EMSAL İÇTİHATLAR 397
Madde 28– Aleniyet İlkesi 398
AÇIKLAMALAR 399
EMSAL İÇTİHATLAR 403
Madde 29– Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 406
AÇIKLAMALAR 406
EMSAL İÇTİHATLAR 412
Madde 30– Usul Ekonomisi İlkesi 414
AÇIKLAMALAR 414
EMSAL İÇTİHATLAR 422
Madde 31– Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 425
AÇIKLAMALAR 425
EMSAL İÇTİHATLAR 428
Madde 32– Yargılamanın Sevk ve İdaresi 432
AÇIKLAMALAR 432
EMSAL İÇTİHATLAR 435
Madde 33– Hukukun Uygulanması 437
AÇIKLAMALAR 437
EMSAL İÇTİHATLAR 440
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Madde 34– Yasaklılık Sebepleri 447
AÇIKLAMALAR 447
EMSAL İÇTİHATLAR 450
Madde 35– Çekinme Kararının Sonuçları 451
AÇIKLAMALAR 451
Madde 36– Ret Sebepleri 452
AÇIKLAMALAR 453
EMSAL İÇTİHATLAR 455
Madde 37– Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli 464
AÇIKLAMALAR 464
Madde 38– Ret Usulü 465
AÇIKLAMALAR 465
EMSAL İÇTİHATLAR 467
Madde 39– Çekilme Kararının İncelenmesi 468
AÇIKLAMALAR 468
EMSAL İÇTİHATLAR 469
Madde 40– Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci 470
AÇIKLAMALAR 470
EMSAL İÇTİHATLAR 472
Madde 41– Ret Talebinin Geri Çevrilmesi 473
AÇIKLAMALAR 473
EMSAL İÇTİHATLAR 475
Madde 42– Ret Talebinin İncelenmesi 479
AÇIKLAMALAR 479
EMSAL İÇTİHATLAR 481
Madde 43– Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 483
AÇIKLAMALAR 483
Madde 44– Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 484
AÇIKLAMALAR 485
EMSAL İÇTİHATLAR 486
Madde 45– Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi 486
AÇIKLAMALAR 486
EMSAL İÇTİHATLAR 487
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
Madde 46– Devletin Sorumluluğu ve Rücu 489
AÇIKLAMALAR 489
EMSAL İÇTİHATLAR 499
1. HAKİMİN KAYIRMA VEYA TARAF TUTMA YAHUT TARAFLARDAN BİRİNE OLAN KİN VEYA DÜŞMANLIK SEBEBİYLE HUKUKA AYKIRI BİR HÜKÜM VEYA KARAR VERİLMİŞ OLMASI HALİ. 503
2. SAĞLANAN VEYA VAAT EDİLEN BİR MENFAAT SEBEBİYLE KANUNA AYKIRI BİR HÜKÜM VEYA KARAR VERİLMİŞ OLMASI HALİ. 504
3. FARKLI BİR ANLAM YÜKLENEMEYECEK KADAR AÇIK VE KESİN BİR KANUN HÜKMÜNE AYKIRI KARAR VEYA HÜKÜM VERİLMİŞ OLMASI HALİ. 505
4. DURUŞMA TUTANAĞINDA MEVCUT OLMAYAN BİR SEBEBE DAYANILARAK HÜKÜM VERİLMİŞ OLMASI HALİ. 506
5. DURUŞMA TUTANAKLARI İLE HÜKÜM VEYA KARARLARIN DEĞİŞTİRİLMİŞ YAHUT TAHRİF EDİLMİŞ VEYA SÖYLENMEYEN BİR SÖZÜN HÜKÜM YA DA KARARA ETKİLİ OLACAK ŞEKİLDE SÖYLENMİŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ VE BUNA DAYANILARAK HÜKÜM VERİLMİŞ OLMASI HALİ 507
6. HAKKIN YERİNE GETİRİLMESİNDEN KAÇINILMIŞ OLMASI HALİ 508
EMSAL İÇTİHATLAR 510
Madde 47– Davaların Açılacağı Mahkeme 521
AÇIKLAMALAR 521
EMSAL İÇTİHATLAR 523
Madde 48– Dava Dilekçesi ve Davanın İhbarı 526
AÇIKLAMALAR 526
EMSAL İÇTİHATLAR 527
Madde 49– Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza 530
AÇIKLAMALAR 530
EMSAL İÇTİHATLAR 530
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Madde 50– Taraf Ehliyeti 531
AÇIKLAMALAR 531
1. TARAFLARIN SIFAT (HUSUMET) EHLİYETİ 531
EMSAL İÇTİHATLAR 545
2. TARAF EHLİYETİ 573
2.1. İnsanlar (Gerçek Kişiler) Bakımından Taraf Ehliyeti 574
EMSAL İÇTİHATLAR 576
2.2. Tüzel (Özel Hukuk–Kamu Hukuku) Kişilerin Taraf Ehliyeti 577
EMSAL İÇTİHATLAR 582
2.3. Taraf Ehliyetine ve Sıfatına Sahip İdare ve Kamu Tüzel Kişileri 586
Madde 51– Dava Ehliyeti 594
AÇIKLAMALAR 594
1. GERÇEK KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ 595
2. TÜZEL KİŞİLERİN DAVA EHLİYETİ 596
EMSAL İÇTİHATLAR 597
Madde 52– Davada Kanuni Temsil 599
AÇIKLAMALAR 599
1. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ HALİ (ERGİN OLMAYAN KÜÇÜKLERİN DAVA EHLİYETİ) 600
EMSAL İÇTİHATLAR 602
2. AYIRT ETME YETENEĞİ BULUNUP HAKKINDA KISITLANMA KARARI BULUNMAMAKLA BERABER KENDİSİNE DANIŞMAN ATANAN ERGİNLERİN DAVA YETENEĞİ 604
EMSAL İÇTİHATLAR 606
3. TARAFIN VESAYET ALTINDA OLMASI HALLERİNDE DURUM 609
EMSAL İÇTİHATLAR 610
Madde 53– Dava Takip Yetkisi 613
AÇIKLAMALAR 613
EMSAL İÇTİHATLAR 615
1. GERÇEK KİŞİLERDE DAVA TAKİP YETKİSİ 616
EMSAL İÇTİHATLAR 619
2. TÜZEL KİŞİLERDE DAVA TAKİP YETKİSİ 624
EMSAL İÇTİHATLAR 625
Madde 54 – Temsil veya İzin Belgelerinin Verilmesi 627
AÇIKLAMALAR 627
EMSAL İÇTİHATLAR 629
Madde 55– Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü 632
AÇIKLAMALAR 632
EMSAL İÇTİHATLAR 634
Madde 56– Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi 636
AÇIKLAMALAR 636
EMSAL İÇTİHATLAR 637
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
Madde 57– İhtiyari Dava Arkadaşlığı 639
AÇIKLAMALAR 639
EMSAL İÇTİHATLAR 642
Madde 58– İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu 644
AÇIKLAMALAR 644
EMSAL İÇTİHATLAR 647
Madde 59– Mecburi Dava Arkadaşlığı 651
AÇIKLAMALAR 651
EMSAL İÇTİHATLAR 655
1. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE TARAF EHLİYETİ VE TARAF SIFATI 661
EMSAL İÇTİHATLAR 667
2. ADİ ORTAKLIKTA TARAF EHLİYETİ VE TARAF SIFATI 682
EMSAL İÇTİHATLAR 686
Madde 60– Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu 691
AÇIKLAMALAR 691
EMSAL İÇTİHATLAR 693
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
Madde 61– İhbar ve Şartları 699
AÇIKLAMALAR 699
EMSAL İÇTİHATLAR 700
Madde 62– İhbarın Şekli 702
AÇIKLAMALAR 702
EMSAL İÇTİHATLAR 703
Madde 63– İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu 705
AÇIKLAMALAR 705
EMSAL İÇTİHATLAR 705
Madde 64– İhbarın Etkisi 706
AÇIKLAMALAR 706
EMSAL İÇTİHATLAR 707
Madde 65– Asli Müdahale 707
AÇIKLAMALAR 707
EMSAL İÇTİHATLAR 711
Madde 66– Fer’î Müdahale 719
AÇIKLAMALAR 719
EMSAL İÇTİHATLAR 720
Madde 67– Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi 721
AÇIKLAMALAR 721
EMSAL İÇTİHATLAR 722
Madde 68– Fer’î Müdahilin Durumu 723
AÇIKLAMALAR 723
EMSAL İÇTİHATLAR 724
Madde 69– Fer'i Müdahalenin Etkisi 725
AÇIKLAMALAR 725
EMSAL İÇTİHATLAR 727
Madde 70– Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması 728
AÇIKLAMALAR 729
EMSAL İÇTİHATLAR 731
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
DAVAYA VEKALET
Madde 71– Genel Olarak 735
AÇIKLAMALAR 735
EMSAL İÇTİHATLAR 736
Madde 72– Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler 740
AÇIKLAMALAR 740
EMSAL İÇTİHATLAR 744
Madde 73– Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı 746
AÇIKLAMALAR 746
EMSAL İÇTİHATLAR 748
Madde 74– Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller 749
AÇIKLAMALAR 749
EMSAL İÇTİHATLAR 751
Madde 75– Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi 755
AÇIKLAMALAR 755
EMSAL İÇTİHATLAR 755
Madde 76– Vekâletnamenin İbrazı 756
AÇIKLAMALAR 756
EMSAL İÇTİHATLAR 758
Madde 77– Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması 759
AÇIKLAMALAR 760
EMSAL İÇTİHATLAR 762
Madde 78– Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı 765
AÇIKLAMALAR 766
EMSAL İÇTİHATLAR 766
Madde 79– Vekilin Veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 767
AÇIKLAMALAR 767
Madde 80– Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması 769
AÇIKLAMALAR 769
Madde 81– Vekilin Azli ve İstifasının Şekli 770
AÇIKLAMALAR 770
EMSAL İÇTİHATLAR 770
Madde 82– Vekilin İstifası 772
AÇIKLAMALAR 772
EMSAL İÇTİHATLAR 774
Madde 83– Vekilin Azli 777
AÇIKLAMALAR 778
EMSAL İÇTİHATLAR 778
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TEMİNAT
Madde 84– Teminat Gösterilecek Hâller 779
AÇIKLAMALAR 779
1. TÜRKİYE’DE MUTAD MESKENİ OLMAYAN TÜRK VATANDAŞININ DAVA AÇMASI, DAVACI YANINDA DAVAYA MÜDAHİL OLARAK KATILMASI VEYA TAKİP YAPMASI 781
EMSAL İÇTİHATLAR 782
2. DAVACININ DAHA ÖNCEDEN İFLASINA KARAR VERİLMİŞ, HAKKINDA KONKORDATO VEYA UZLAŞMA SURETİYLE YENİDEN YAPILANDIRMA İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMIŞ BULUNMASI; BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİNİN VARLIĞI GİBİ SEBEPLERLE, ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNDUĞUNUN BELGELENMESİ 783
EMSAL İÇTİHATLAR 784
Madde 85– Teminat Gerektirmeyen Hâller 785
AÇIKLAMALAR 786
1. DAVACININ ADLİ YARDIMDAN YARARLANMASI 786
EMSAL İÇTİHATLAR 787
2. DAVACININ, YURT İÇİNDE İSTENEN TEMİNATI KARŞILAMAYA YETERLİ TAŞINMAZ MALININ VEYA AYNİ TEMİNATLA GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ BİR ALACAĞININ BULUNMASI 788
EMSAL İÇTİHATLAR 788
3. DAVANIN, SIRF KÜÇÜĞÜN MENFAATLERİNİ KORUMAYA YÖNELİK OLARAK AÇILMIŞ OLMASI 789
4. İLAMA BAĞLI ALACAK İÇİN İLAMLI İCRA TAKİBİ YAPILMIŞ OLMASI 789
Madde 86– Teminat Kararı 790
AÇIKLAMALAR 790
EMSAL İÇTİHATLAR 790
Madde 87– Teminatın Tutarı ve Şekli 790
AÇIKLAMALAR 791
EMSAL İÇTİHATLAR 791
Madde 88– Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 794
AÇIKLAMALAR 794
EMSAL İÇTİHATLAR 794
Madde 89– Teminatın İadesi 796
AÇIKLAMALAR 796
EMSAL İÇTİHATLAR 796
ALTINCI BÖLÜM:
SÜRELER, ESKİ HÂLE GETİRME VE ADLİ TATİL
BİRİNCİ AYIRIM:
SÜRELER
Madde 90– Sürelerin Belirlenmesi 797
AÇIKLAMALAR 797
EMSAL İÇTİHATLAR 799
Madde 91– Sürelerin Başlaması 800
AÇIKLAMALAR 800
EMSAL İÇTİHATLAR 800
Madde 92– Sürelerin Bitimi 801
AÇIKLAMALAR 801
EMSAL İÇTİHATLAR 802
Madde 93– Tatil Günlerinin Etkisi 804
AÇIKLAMALAR 804
EMSAL İÇTİHATLAR 805
Madde 94– Kesin Süre 807
AÇIKLAMALAR 807
1. GENEL OLARAK 807
2. KESİN SÜRENİN HUKUKİ SONUÇ DOĞURABİLMESİ İÇİN KESİN SÜREYE İLİŞKİN ARA KARARDA BULUNMASI GEREKLİ UNSURLAR 809
EMSAL İÇTİHATLAR 810
EMSAL İÇTİHATLAR 813
EMSAL İÇTİHATLAR 815
EMSAL İÇTİHATLAR 819
İKİNCİ AYIRIM:
ESKİ HÂLE GETİRME
Madde 95– Talep 825
AÇIKLAMALAR 825
EMSAL İÇTİHATLAR 827
Madde 96– Süre 833
AÇIKLAMALAR 833
EMSAL İÇTİHATLAR 834
Madde 97– Talebin Şekli ve Kapsamı 835
AÇIKLAMALAR 836
EMSAL İÇTİHATLAR 836
Madde 98– Talep ve İnceleme Mercii 836
AÇIKLAMALAR 836
EMSAL İÇTİHATLAR 837
Madde 99– Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi 839
AÇIKLAMALAR 839
EMSAL İÇTİHATLAR 839
Madde 100– İnceleme ve Karar 839
AÇIKLAMALAR 839
EMSAL İÇTİHATLAR 840
Madde 101– Giderler 841
AÇIKLAMALAR 841
ÜÇÜNCÜ AYIRIM:
ADLİ TATİL
Madde 102 – Adli Tatil Süresi 843
AÇIKLAMALAR 843
Madde 103– Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler 843
AÇIKLAMALAR 844
EMSAL İÇTİHATLAR 845
Madde 104– Adli Tatilin Sürelere Etkisi 847
AÇIKLAMALAR 847
EMSAL İÇTİHATLAR 848
İKİNCİ KISIM:
DAVA ÇEŞİTLERİ, DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR
BİRİNCİ BÖLÜM:
DAVA ÇEŞİTLERİ
Madde 105– Eda Davası 851
AÇIKLAMALAR 851
EMSAL İÇTİHATLAR 854
Madde 106– Tespit Davası 856
AÇIKLAMALAR 856
EMSAL İÇTİHATLAR 862
Madde 107– Belirsiz Alacak Davası 876
AÇIKLAMALAR 876
EMSAL İÇTİHATLAR 891
Madde 108– İnşaî Dava 906
AÇIKLAMALAR 906
EMSAL İÇTİHATLAR 908
Madde 109– Kısmi Dava 910
AÇIKLAMALAR 910
EMSAL İÇTİHATLAR 915
Madde 110– Davaların Yığılması 920
AÇIKLAMALAR 920
EMSAL İÇTİHATLAR 924
Madde 111– Terditli Dava 928
AÇIKLAMALAR 928
EMSAL İÇTİHATLAR 931
Madde 112– Seçimlik Dava 934
AÇIKLAMALAR 934
EMSAL İÇTİHATLAR 936
Madde 113– Topluluk Davası 936
AÇIKLAMALAR 937
Şartları; 937
EMSAL İÇTİHATLAR 938
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Madde 114– Dava Şartları 941
AÇIKLAMALAR 941
1. GENEL OLARAK DAVA ŞARTLARI 941
1.1. Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 946
EMSAL İÇTİHATLAR 950
1.2. Yargı Yolunun Caiz Olması 954
1.2.1. İdari Davalar 961
1.2.1.1. İdari İşlemler Hakkında Açılan İptal Davaları 961
EMSAL İÇTİHATLAR 962
1.2.1.2. İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Hakları Doğrudan Muhtel Olanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları 965
EMSAL İÇTİHATLAR 968
1.2.1.3. Tahkim Yolu Öngörülen İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Hariç, Kamu Hizmetlerinden Birinin Yürütülmesi İçin Yapılan Her Türlü İdari Sözleşmelerden Dolayı Taraflar Arasından Çıkan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar 989
EMSAL İÇTİHATLAR 992
1.2.2. Yargı Yolu Yokluğu Halinde Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilecek Kararlar ve Usul 995
EMSAL İÇTİHATLAR 998
1.2.3. Yargı Yolu Uyuşmazlığı – Uyuşmazlık Mahkemesi 999
EMSAL İÇTİHATLAR 1005
1.3. Mahkemenin Görevli Olması 1007
1.4. Yetkinin Kesin Olduğu Hâllerde, Mahkemenin Yetkili Bulunması 1007
EMSAL İÇTİHATLAR 1009
1.5. Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları; Kanuni Temsilin Söz Konusu Olduğu Hâllerde, Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 1011
1.6. Dava Takip Yetkisine Sahip Olunması 1011
1.7. Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda, Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması ve Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması 1011
EMSAL İÇTİHATLAR 1016
1.8. Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 1021
1.9. Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 1021
1.9.1. Türk Vatandaşlarının Türkiye’de Açacakları Hukuk Davalarında Dava Şartı Olan Teminat 1021
1.9.2. Yabancıların Tükiye’de Açacakları Hukuk Davalarında Dava Şartı Olan Teminat 1025
EMSAL İÇTİHATLAR 1026
1.10. Hukuki Yarar 1032
EMSAL İÇTİHATLAR 1037
EMSAL İÇTİHATLAR 1047
1.11. Derdestlik 1053
EMSAL İÇTİHATLAR 1058
1.12. Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 1070
2. DİĞER KANUNLARDAKİ ÖZEL DAVA ŞARTLARI 1070
2.1. Arabuluculuk 1071
2.2. Hak Düşürücü Süreler 1079
EMSAL İÇTİHATLAR 1080
Madde 115– Dava Şartlarının İncelenmesi 1093
AÇIKLAMALAR 1093
EMSAL İÇTİHATLAR 1098
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
Madde 116– Konusu 1115
AÇIKLAMALAR 1115
1. İtirazlar 1115
2. İlk İtirazlar 1115
2.1. Kesin Yetki Kurallarının Bulunmadığı Hallerde Yetki İtirazı 1116
EMSAL İÇTİHATLAR 1117
2.2. Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Gerektiği İtirazı 1119
EMSAL İÇTİHATLAR 1120
Madde 117– İleri Sürülmesi ve İncelenmesi 1121
AÇIKLAMALAR 1122
EMSAL İÇTİHATLAR 1123
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAZILI YARGILAMA USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Madde 118– Davanın Açılma Zamanı 1129
AÇIKLAMALAR 1129
EMSAL İÇTİHATLAR 1133
Madde 119– Dava Dilekçesinin İçeriği 1135
AÇIKLAMALAR 1136
1. MAHKEMENİN ADI 1136
2. DAVACI İLE DAVALININ ADI, SOYADI VE ADRESLERİ 1138
EMSAL İÇTİHATLAR 1142
3. DAVACININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI 1145
EMSAL İÇTİHATLAR 1145
4. VARSA TARAFLARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN VE DAVACI VEKİLİNİN ADI, SOYADI VE ADRESLERİ 1146
EMSAL İÇTİHATLAR 1148
5. DAVANIN KONUSU VE MALVARLIĞI HAKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA, DAVA KONUSUNUN DEĞERİ 1149
EMSAL İÇTİHATLAR 1150
6. DAVACININ İDDİASININ DAYANAĞI OLAN BÜTÜN VAKIALARIN SIRA NUMARASI ALTINDA AÇIK ÖZETLERİ 1152
EMSAL İÇTİHATLAR 1154
7. İDDİA EDİLEN HER BİR VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİ 1156
EMSAL İÇTİHATLAR 1159
8. DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER 1160
EMSAL İÇTİHATLAR 1162
9. AÇIK BİR ŞEKİLDE TALEP SONUCU 1163
EMSAL İÇTİHATLAR 1164
10. DAVACININ, VARSA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN VEYA VEKİLİNİN İMZASI 1167
EMSAL İÇTİHATLAR 1168
EMSAL İÇTİHATLAR 1170
Madde 120– Harç ve Avans Ödenmesi 1176
AÇIKLAMALAR 1176
1. YARGILAMA HARÇLARI 1176
EMSAL İÇTİHATLAR 1182
1.1. Yargı Harçlarından Muaf Olan Kişiler İle Yargı Harcı Alınmayacak Dava ve İşler 1194
1.1.1. Harçtan Müstesna İşlemler 1196
1.1.2. Harçtan Muaf Olanlar 1196
1.1.3. Harçlar Kanunu Md. 123 Gereği Genel Muaflıklar ve İstisnalar Özel Kanunlardaki Hükümler 1196
1.2. İcra ve İflas Harçları 1199
EMSAL İÇTİHATLAR 1200
2. GİDER AVANSI 1208
EMSAL İÇTİHATLAR 1212
Madde 121– Belgelerin Birlikte Verilmesi 1219
AÇIKLAMALAR 1220
EMSAL İÇTİHATLAR 1221
Madde 122– Dava Dilekçesinin Tebliği 1223
AÇIKLAMALAR 1223
EMSAL İÇTİHATLAR 1224
Madde 123– Davanın Geri Alınması 1226
AÇIKLAMALAR 1226
EMSAL İÇTİHATLAR 1229
Madde 124– Tarafta İradî Değişiklik 1236
AÇIKLAMALAR 1236
EMSAL İÇTİHATLAR 1246
Madde 125– Dava Konusunun Devri 1262
AÇIKLAMALAR 1263
EMSAL İÇTİHATLAR 1271
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Madde 126– Cevap Dilekçesinin Verilmesi 1281
AÇIKLAMALAR 1281
EMSAL İÇTİHATLAR 1282
Madde 127– Cevap Dilekçesini Verme Süresi 1282
AÇIKLAMALAR 1283
EMSAL İÇTİHATLAR 1285
Madde 128– Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu 1285
AÇIKLAMALAR 1285
EMSAL İÇTİHATLAR 1287
Madde 129– Cevap Dilekçesinin İçeriği 1289
AÇIKLAMALAR 1290
EMSAL İÇTİHATLAR 1290
Madde 130– Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması 1292
AÇIKLAMALAR 1292
Madde 131– Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu 1293
AÇIKLAMALAR 1293
EMSAL İÇTİHATLAR 1294
Madde 132– Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları 1294
AÇIKLAMALAR 1294
EMSAL İÇTİHATLAR 1298
Madde 133– Karşı Davanın Açılması ve Süresi 1303
AÇIKLAMALAR 1303
EMSAL İÇTİHATLAR 1304
Madde 134– Asıl Davanın Sona Ermesi 1305
AÇIKLAMALAR 1305
Madde 135– Uygulanacak Hükümler 1306
AÇIKLAMALAR 1306
EMSAL İÇTİHATLAR 1306
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Madde 136– Tarafların İkinci Dilekçeleri 1307
AÇIKLAMALAR 1307
EMSAL İÇTİHATLAR 1308
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Madde 137– Ön İncelemenin Kapsamı 1309
AÇIKLAMALAR 1309
EMSAL İÇTİHATLAR 1311
Madde 138– Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Karar 1314
AÇIKLAMALAR 1314
EMSAL İÇTİHATLAR 1316
Madde 139– Ön İnceleme Duruşmasına Davet 1318
AÇIKLAMALAR 1318
EMSAL İÇTİHATLAR 1319
Madde 140– Ön İnceleme Duruşması 1321
AÇIKLAMALAR 1322
EMSAL İÇTİHATLAR 1328
Madde 141– İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 1335
AÇIKLAMALAR 1336
EMSAL İÇTİHATLAR 1340
Madde 142– Süreler Hakkında Karar 1350
AÇIKLAMALAR 1350
EMSAL İÇTİHATLAR 1354
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Madde 143– Tahkikatın Konusu 1359
AÇIKLAMALAR 1359
EMSAL İÇTİHATLAR 1360
Madde 144– Tarafların Dinlenilmesi 1361
AÇIKLAMALAR 1361
EMSAL İÇTİHATLAR 1363
Madde 145– Sonradan Delil Gösterilmesi 1365
AÇIKLAMALAR 1366
EMSAL İÇTİHATLAR 1368
Madde 146– Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması 1374
AÇIKLAMALAR 1374
EMSAL İÇTİHATLAR 1375
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Madde 147– Tarafların Duruşmaya Daveti 1379
AÇIKLAMALAR 1379
EMSAL İÇTİHATLAR 1381
Madde 148– Mahkemenin Çalışma Zamanı 1384
AÇIKLAMALAR 1384
Madde 149– Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Veya Başka Yerde Duruşma İcrası 1385
AÇIKLAMALAR 1385
Madde 150– Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması 1391
AÇIKLAMALAR 1391
EMSAL İÇTİHATLAR 1402
Madde 151– Duruşma Düzeni 1434
AÇIKLAMALAR 1434
EMSAL İÇTİHATLAR 1436
Madde 152– Soru Yöneltme 1438
AÇIKLAMALAR 1439
EMSAL İÇTİHATLAR 1439
Madde 153– Kayıt ve Yayın Yasağı 1440
AÇIKLAMALAR 1440
Madde 154– Tutanak 1441
AÇIKLAMALAR 1442
EMSAL İÇTİHATLAR 1444
Madde 155– Tutanağın İmzalanması ve İmza Atamayanların Durumu 1446
AÇIKLAMALAR 1446
EMSAL İÇTİHATLAR 1447
Madde 156– Tutanağın İspat Gücü 1448
AÇIKLAMALAR 1448
EMSAL İÇTİHATLAR 1448
Madde 157– Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu 1449
AÇIKLAMALAR 1450
Madde 158– Tutanak Örneği Verilmesi 1450
AÇIKLAMALAR 1450
Madde 159– Dosyaya Belge Konulması ve Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi 1451
AÇIKLAMALAR 1451
EMSAL İÇTİHATLAR 1452
Madde 160– Dizi Listesi 1452
AÇIKLAMALAR 1452
EMSAL İÇTİHATLAR 1452
Madde 161– Dosyanın Taraflar ve İlgililerce İncelenmesi 1453
AÇIKLAMALAR 1453
Madde 162– Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması 1453
AÇIKLAMALAR 1453
Kavram Dizini 1455
II. CİLT
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Madde 163– Ön Sorunun İleri Sürülmesi 1495
AÇIKLAMALAR 1495
EMSAL İÇTİHATLAR 1496
Madde 164– Ön Sorunun İncelenmesi 1497
AÇIKLAMALAR 1497
EMSAL İÇTİHATLAR 1499
Madde 165– Bekletici Sorun 1501
AÇIKLAMALAR 1501
EMSAL İÇTİHATLAR 1505
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Madde 166– Davaların Birleştirilmesi 1515
AÇIKLAMALAR 1515
EMSAL İÇTİHATLAR 1522
Madde 167– Davaların Ayrılması 1535
AÇIKLAMALAR 1535
EMSAL İÇTİHATLAR 1536
Madde 168– Kanun Yolları 1540
AÇIKLAMALAR 1540
EMSAL İÇTİHATLAR 1541
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Madde 169– Konusu 1543
AÇIKLAMALAR 1543
EMSAL İÇTİHATLAR 1546
Madde 170– İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi 1554
AÇIKLAMALAR 1554
EMSAL İÇTİHATLAR 1554
Madde 171– İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi 1556
AÇIKLAMALAR 1556
EMSAL İÇTİHATLAR 1558
Madde 172– Bizzat İsticvap Olunma 1561
AÇIKLAMALAR 1561
EMSAL İÇTİHATLAR 1561
Madde 173– İsticvabın Yapılması 1562
AÇIKLAMALAR 1563
Madde 174– Tutanak Düzenlenmesi 1563
AÇIKLAMALAR 1563
AÇIKLAMALAR 1564
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Madde 176– Kapsamı ve Sayısı 1565
AÇIKLAMALAR 1565
EMSAL İÇTİHATLAR 1572
Madde 177– Islahın Zamanı ve Şekli 1584
AÇIKLAMALAR 1584
EMSAL İÇTİHATLAR 1590
Madde 178– Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi 1598
AÇIKLAMALAR 1598
EMSAL İÇTİHATLAR 1600
Madde 179– Islahın Etkisi 1605
AÇIKLAMALAR 1605
EMSAL İÇTİHATLAR 1607
Madde 180– Davanın Tamamen Islahı 1609
AÇIKLAMALAR 1609
EMSAL İÇTİHATLAR 1611
Madde 181– Kısmen Islah 1612
AÇIKLAMALAR 1612
EMSAL İÇTİHATLAR 1613
Madde 182– Kötüniyetli Islah 1614
AÇIKLAMALAR 1614
EMSAL İÇTİHATLAR 1615
Madde 183– Maddi Hataların Düzeltilmesi 1617
AÇIKLAMALAR 1617
EMSAL İÇTİHATLAR 1618
Madde 183/A– Toplu Mahkemelerde Tahkikat 1619
AÇIKLAMALAR 1619
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Madde 184– Tahkikatın Sona Ermesi 1623
AÇIKLAMALAR 1623
EMSAL İÇTİHATLAR 1624
Madde 185– Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi 1628
AÇIKLAMALAR 1628
Madde 186– Sözlü Yargılama 1629
AÇIKLAMALAR 1629
EMSAL İÇTİHATLAR 1630
DÖRDÜNCÜ KISIM
İSPAT VE DELİLLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 187– İspatın Konusu 1633
AÇIKLAMALAR 1633
EMSAL İÇTİHATLAR 1639
Madde 188– İkrar 1643
AÇIKLAMALAR 1644
EMSAL İÇTİHATLAR 1647
Madde 189– İspat Hakkı 1653
AÇIKLAMALAR 1654
1. TARAFLARIN İSPAT HAKKINI KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDE VE USULDE İSPATLAYABİLECEKLERİ HUSUSU 1654
2. TARAFLARIN, HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLMİŞ DELİLLERE DAYANAMAYACAKLARI VE BU TÜR DELİLLERİN HER HANGİ BİR DELİLİN İSPATINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI HUSUSU 1655
3. KANUNUN, BİR HUSUSUN SADECE BELİRLİ BİR DELİLLE İSPATINI ZORUNLU KILDIĞI HUSUSLARDA, KANUNUN EMRETTİĞİ DELİL DIŞINDA BAŞKA BİR DELİL İLE İSPATIN MÜMKÜN OLMADIĞI HUSUSU 1656
4. MADDİ VAKIALARIN İSPATI İÇİN TARAFLARIN GÖSTERDİKLERİ DELİLLERİN HUKUKEN CAİZ OLUP OLMADIĞI HAKKINDA KARARIN MAHKEMECE VERİLECEĞİ HUSUSU 1656
EMSAL İÇTİHATLAR 1657
Madde 190– İspat Yükü 1669
AÇIKLAMALAR 1670
EMSAL İÇTİHATLAR 1676
Madde 191– Karşı İspat 1695
AÇIKLAMALAR 1695
EMSAL İÇTİHATLAR 1696
Madde 192– Kanunda Düzenlenmemiş Deliller 1699
AÇIKLAMALAR 1699
Madde 193– Delil Sözleşmesi 1700
AÇIKLAMALAR 1700
EMSAL İÇTİHATLAR 1703
Madde 194– Somutlaştırma Yükü ve Delillerin Gösterilmesi 1707
AÇIKLAMALAR 1707
EMSAL İÇTİHATLAR 1711
Madde 195– Başka Yerden Getirtilecek Deliller 1714
AÇIKLAMALAR 1714
EMSAL İÇTİHATLAR 1715
Madde 196– Delilden Vazgeçme 1717
AÇIKLAMALAR 1717
EMSAL İÇTİHATLAR 1718
Madde 197– Delillerin İncelenmesi ve İstinabe 1718
AÇIKLAMALAR 1719
EMSAL İÇTİHATLAR 1720
Madde 198– Delillerin Değerlendirilmesi 1721
EMSAL İÇTİHATLAR 1721
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Madde 199– Belge 1723
AÇIKLAMALAR 1723
EMSAL İÇTİHATLAR 1723
Madde 200– Senetle İspat Zorunluluğu 1725
AÇIKLAMALAR 1725
EMSAL İÇTİHATLAR 1728
Madde 201– Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı 1732
AÇIKLAMALAR 1732
EMSAL İÇTİHATLAR 1733
Madde 202– Delil Başlangıcı 1736
AÇIKLAMALAR 1736
EMSAL İÇTİHATLAR 1737
Madde 203– Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları 1742
AÇIKLAMALAR 1742
1. ALTSOY VE ÜSTSOY, KARDEŞLER, EŞLER, KAYINBABA, KAYNANA İLE GELİN VE DAMAT ARASINDAKİ İŞLEMLER 1743
2. İŞİN NİTELİĞİNE VE TARAFLARIN DURUMLARINA GÖRE, SENEDE BAĞLANMAMASI TEAMÜL OLARAK YERLEŞMİŞ BULUNAN HUKUKİ İŞLEMLER 1745
3. YANGIN, DENİZ KAZASI, DEPREM GİBİ SENET ALINMASINDA İMKÂNSIZLIK VEYA OLAĞANÜSTÜ GÜÇLÜK BULUNAN HÂLLERDE YAPILAN İŞLEMLER 1745
4. HUKUKİ İŞLEMLERDE İRADE BOZUKLUĞU İLE AŞIRI YARARLANMA İDDİALARI 1746
5. HUKUKİ İŞLEMLERE VE SENETLERE KARŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MUVAZAA İDDİALARI 1747
6. BİR SENEDİN SAHİBİ ELİNDE BEKLENMEYEN BİR OLAY VEYA ZORLAYICI BİR NEDENLE YAHUT USULÜNE GÖRE TESLİM EDİLEN BİR MEMUR ELİNDE VEYA NOTERLİKTE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KAYBOLDUĞU KANISINI KUVVETLENDİRECEK DELİL VEYA EMARELERİN BULUNMASI HÂLİ 1748
EMSAL İÇTİHATLAR 1748
Madde 204– İlamların ve Resmî Senetlerin İspat Gücü 1759
AÇIKLAMALAR 1760
EMSAL İÇTİHATLAR 1761
Madde 205– Adi Senetlerin İspat Gücü 1763
AÇIKLAMALAR 1763
EMSAL İÇTİHATLAR 1764
Madde 206– İmza Atamayanların Durumu 1765
AÇIKLAMALAR 1765
EMSAL İÇTİHATLAR 1767
Madde 207– Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti 1768
AÇIKLAMALAR 1768
EMSAL İÇTİHATLAR 1769
Madde 208– Yazı veya İmza İnkârı 1772
AÇIKLAMALAR 1772
EMSAL İÇTİHATLAR 1774
Madde 209– Yazı veya İmza İnkârının Sonucu 1777
AÇIKLAMALAR 1777
EMSAL İÇTİHATLAR 1779
Madde 210– Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı 1784
AÇIKLAMALAR 1784
Madde 211– Sahtelik İncelemesi 1785
AÇIKLAMALAR 1785
EMSAL İÇTİHATLAR 1788
Madde 212– Sahte Senedin İptali 1794
AÇIKLAMALAR 1794
Madde 213– Haksız Yere Sahtelik İddiası 1794
AÇIKLAMALAR 1794
Madde 214– Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 1795
AÇIKLAMALAR 1795
EMSAL İÇTİHATLAR 1795
Madde 215– Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması ve Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler İçin … 1798
AÇIKLAMALAR 1798
EMSAL İÇTİHATLAR 1799
Madde 216– Mahkemece Belge Aslının İstenmesi ve Geri Verilmesi 1800
AÇIKLAMALAR 1800
EMSAL İÇTİHATLAR 1801
Madde 217– Belge Aslının İbrazı Usulü 1804
AÇIKLAMALAR 1805
EMSAL İÇTİHATLAR 1805
Madde 218– Belgenin Yerinde İncelenmesi 1807
AÇIKLAMALAR 1807
EMSAL İÇTİHATLAR 1808
Madde 219– Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu 1810
AÇIKLAMALAR 1810
EMSAL İÇTİHATLAR 1810
Madde 220– Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi 1812
AÇIKLAMALAR 1813
EMSAL İÇTİHATLAR 1814
Madde 221– Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi 1819
AÇIKLAMALAR 1820
EMSAL İÇTİHATLAR 1820
Madde 222 – Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması 1825
AÇIKLAMALAR 1825
EMSAL İÇTİHATLAR 1830
Madde 223– Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler 1848
AÇIKLAMALAR 1848
EMSAL İÇTİHATLAR 1848
Madde 224– Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu 1849
AÇIKLAMALAR 1849
EMSAL İÇTİHATLAR 1850
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Madde 225– Yeminin Konusu 1853
AÇIKLAMALAR 1853
EMSAL İÇTİHATLAR 1854
Madde 226– Yemine Konu Olamayacak Vakıalar 1856
AÇIKLAMALAR 1856
EMSAL İÇTİHATLAR 1858
Madde 227– Yemin Teklifi 1863
AÇIKLAMALAR 1864
EMSAL İÇTİHATLAR 1867
Madde 228– Yemine Davet 1878
AÇIKLAMALAR 1878
EMSAL İÇTİHATLAR 1881
Madde 229– Yemin Etmemenin Sonuçları 1891
AÇIKLAMALAR 1891
EMSAL İÇTİHATLAR 1892
Madde 230– Yeminin İade Olunamayacağı Hâller 1895
AÇIKLAMALAR 1895
EMSAL İÇTİHATLAR 1896
Madde 231– Ölüm veya Fiil Ehliyetinin Kaybı 1897
AÇIKLAMALAR 1897
Madde 232– Yemini Yerine Getirecek Kimseler 1897
AÇIKLAMALAR 1897
EMSAL İÇTİHATLAR 1899
Madde 233– Yeminin Şekli 1902
AÇIKLAMALAR 1902
EMSAL İÇTİHATLAR 1905
Madde 234– Sağır ve Dilsizlerin Yemini 1913
AÇIKLAMALAR 1913
Madde 235–Hasta veya Engellilerin Mahkeme Dışında Yemin 1914
AÇIKLAMALAR 1914
Madde 236– Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması 1915
AÇIKLAMALAR 1915
EMSAL İÇTİHATLAR 1916
Madde 237– Yemin Konusunun Açıklattırılması 1917
AÇIKLAMALAR 1917
EMSAL İÇTİHATLAR 1918
Madde 238– Yemin Tutanağının Düzenlenmesi 1920
AÇIKLAMALAR 1920
EMSAL İÇTİHATLAR 1921
Madde 239– Yalan Yere Yemin İddiası 1922
AÇIKLAMALAR 1922
EMSAL İÇTİHATLAR 1923
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Madde 240– Tanık Gösterme Şekli 1925
AÇIKLAMALAR 1925
EMSAL İÇTİHATLAR 1929
Madde 241– Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi 1937
AÇIKLAMALAR 1937
EMSAL İÇTİHATLAR 1939
Madde 242– Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Hâller 1943
AÇIKLAMALAR 1943
Madde 243– Tanığın Davet Edilmesi 1944
AÇIKLAMALAR 1945
EMSAL İÇTİHATLAR 1946
Madde 244– Davetiyenin İçeriği 1951
AÇIKLAMALAR 1951
Madde 245– Çağrıya Uyma Zorunluluğu 1951
AÇIKLAMALAR 1951
EMSAL İÇTİHATLAR 1952
Madde 246– Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi 1953
AÇIKLAMALAR 1954
EMSAL İÇTİHATLAR 1954
Madde 247– Tanıklıktan Çekinme Hakkı 1954
AÇIKLAMALAR 1955
EMSAL İÇTİHATLAR 1956
Madde 248– Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme 1957
AÇIKLAMALAR 1958
EMSAL İÇTİHATLAR 1958
Madde 249– Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 1959
AÇIKLAMALAR 1959
EMSAL İÇTİHATLAR 1960
Madde 250– Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 1962
AÇIKLAMALAR 1962
EMSAL İÇTİHATLAR 1963
Madde 251– Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları 1964
AÇIKLAMALAR 1964
Madde 252– Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi 1964
AÇIKLAMALAR 1964
EMSAL İÇTİHATLAR 1965
Madde 253– Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu 1965
AÇIKLAMALAR 1966
Madde 254– Tanığın Kimliğinin Tespiti 1966
AÇIKLAMALAR 1966
EMSAL İÇTİHATLAR 1967
Madde 255– Tanıklara İtiraz 1967
AÇIKLAMALAR 1967
EMSAL İÇTİHATLAR 1968
Madde 256– Tanığa Görevinin Önemini Anlatma 1971
AÇIKLAMALAR 1971
Madde 257– Yeminsiz Dinlenecekler 1971
AÇIKLAMALAR 1971
Madde 258– Yeminin Zamanı ve Şekli 1972
AÇIKLAMALAR 1972
Madde 259– Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi 1972
AÇIKLAMALAR 1973
EMSAL İÇTİHATLAR 1973
Madde 260– Tanığın Bilgilendirilmesi 1975
AÇIKLAMALAR 1975
Madde 261– Tanığın Dinlenilme Şekli 1975
AÇIKLAMALAR 1975
EMSAL İÇTİHATLAR 1977
Madde 262– Yasak Davranışlar 1979
AÇIKLAMALAR 1979
Madde 263– Tercüman ve Bilirkişi Kullanılması 1979
AÇIKLAMALAR 1979
EMSAL İÇTİHATLAR 1980
Madde 264– Yalan Yere Veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi ve Sonuçları 1980
AÇIKLAMALAR 1981
Madde 265– Tanığa Ödenecek Ücret ve Giderler 1981
AÇIKLAMALAR 1981
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Madde 266– Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller 1983
AÇIKLAMALAR 1983
EMSAL İÇTİHATLAR 1987
Madde 267– Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi 1995
AÇIKLAMALAR 1995
EMSAL İÇTİHATLAR 1995
Madde 268– Bilirkişilerin Görevlendirilmesi 1996
AÇIKLAMALAR 1996
Madde 269– Bilirkişilik Görevinin Kapsamı 1998
AÇIKLAMALAR 1998
Madde 270– Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar 1999
AÇIKLAMALAR 1999
Madde 271– Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi 2000
AÇIKLAMALAR 2000
EMSAL İÇTİHATLAR 2001
Madde 272– Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi 2002
AÇIKLAMALAR 2002
EMSAL İÇTİHATLAR 2004
Madde 273– Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi 2006
AÇIKLAMALAR 2006
EMSAL İÇTİHATLAR 2007
Madde 274– Bilirkişinin Görev Süresi 2007
AÇIKLAMALAR 2008
Madde 275– Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü 2008
AÇIKLAMALAR 2009
Madde 276– Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 2010
AÇIKLAMALAR 2010
Madde 277– Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü 2010
AÇIKLAMALAR 2010
Madde 278– Bilirkişinin Yetkileri 2011
AÇIKLAMALAR 2011
EMSAL İÇTİHATLAR 2012
Madde 279– Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor 2012
AÇIKLAMALAR 2013
EMSAL İÇTİHATLAR 2014
Madde 280– Bilirkişi Raporunun Verilmesi 2015
AÇIKLAMALAR 2015
EMSAL İÇTİHATLAR 2016
Madde 281– Bilirkişi Raporuna İtiraz 2017
AÇIKLAMALAR 2017
EMSAL İÇTİHATLAR 2020
Madde 282– Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 2024
AÇIKLAMALAR 2025
EMSAL İÇTİHATLAR 2025
Madde 283– Bilirkişi Gider ve Ücreti 2027
AÇIKLAMALAR 2027
AÇIKLAMALAR 2028
Madde 285– Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu 2028
AÇIKLAMALAR 2028
EMSAL İÇTİHATLAR 2029
Madde 286– Davaların Açılacağı Mahkeme 2032
AÇIKLAMALAR 2032
EMSAL İÇTİHATLAR 2032
Madde 287– Rücu Davasında Zamanaşımı 2033
AÇIKLAMALAR 2033
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Madde 288– Keşif Kararı 2035
AÇIKLAMALAR 2035
EMSAL İÇTİHATLAR 2037
Madde 289– Keşfe Yetkili Mahkeme 2041
AÇIKLAMALAR 2041
Madde 290– Keşfin Yapılması 2042
AÇIKLAMALAR 2042
EMSAL İÇTİHATLAR 2044
Madde 291– Keşfe Katlanma Zorunluluğu 2050
AÇIKLAMALAR 2050
EMSAL İÇTİHATLAR 2051
Madde 292– Soybağı Tespiti İçin İnceleme 2053
AÇIKLAMALAR 2053
EMSAL İÇTİHATLAR 2056
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Madde 293– Uzman Görüşü 2059
AÇIKLAMALAR 2059
EMSAL İÇTİHATLAR 2061
BEŞİNCİ KISIM
HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Madde 294– Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi 2067
AÇIKLAMALAR 2067
EMSAL İÇTİHATLAR 2073
Madde 295– Hükmün Müzakeresi 2078
AÇIKLAMALAR 2078
Madde 296– Hükmün Oylanması ve Yeter Sayı 2079
AÇIKLAMALAR 2079
Madde 297– Hükmün Kapsamı 2080
AÇIKLAMALAR 2080
EMSAL İÇTİHATLAR 2087
Madde 298– Hükmün Yazılması 2100
AÇIKLAMALAR 2100
EMSAL İÇTİHATLAR 2102
Madde 299– Hükmün İmza Edilememesi 2108
AÇIKLAMALAR 2108
EMSAL İÇTİHATLAR 2108
Madde 300– Hükmün Korunması 2109
AÇIKLAMALAR 2109
Madde 301– Hüküm Nüshası 2109
AÇIKLAMALAR 2109
EMSAL İÇTİHATLAR 2110
Madde 302– İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar 2112
AÇIKLAMALAR 2112
EMSAL İÇTİHATLAR 2113
Madde 303– Kesin Hüküm 2114
AÇIKLAMALAR 2114
1. GENEL OLARAK 2114
2. MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN ŞARTLARI 2120
2.1. Taraflarda Ayniyet 2121
2.2. Davanın Konusunda Ayniyet 2123
2.3. Dava Sebebinde Ayniyet 2125
EMSAL İÇTİHATLAR 2128
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması
Madde 304– Hükmün Tashihi 2147
AÇIKLAMALAR 2147
EMSAL İÇTİHATLAR 2151
Madde 305– Hükmün Tavzihi 2159
AÇIKLAMALAR 2159
EMSAL İÇTİHATLAR 2162
Madde 305/A– Hükmün Tamamlanması 2170
AÇIKLAMALAR 2170
Madde 306– Tavzih ve Tamamlama Talebi ile Usulü 2172
AÇIKLAMALAR 2173
EMSAL İÇTİHATLAR 2174
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Madde 307– Davadan Feragat 2177
AÇIKLAMALAR 2177
EMSAL İÇTİHATLAR 2180
Madde 308– Davayı Kabul 2182
AÇIKLAMALAR 2182
EMSAL İÇTİHATLAR 2185
Madde 309– Feragat ve Kabulün Şekli 2186
AÇIKLAMALAR 2186
EMSAL İÇTİHATLAR 2192
Madde 310– Feragat ve Kabulün Zamanı 2202
AÇIKLAMALAR 2202
EMSAL İÇTİHATLAR 2203
Madde 311– Feragat ve Kabulün Sonuçları 2204
AÇIKLAMALAR 2205
EMSAL İÇTİHATLAR 2208
Madde 312– Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri 2213
AÇIKLAMALAR 2213
EMSAL İÇTİHATLAR 2215
Madde 313– Sulh 2218
AÇIKLAMALAR 2218
EMSAL İÇTİHATLAR 2220
Madde 314– Sulhun Zamanı 2222
AÇIKLAMALAR 2222
EMSAL İÇTİHATLAR 2222
Madde 315– Sulhun Etkisi 2223
AÇIKLAMALAR 2223
EMSAL İÇTİHATLAR 2226
ALTINCI KISIM
BASİT YARGILAMA USULÜ
Madde 316– Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler 2229
AÇIKLAMALAR 2229
EMSAL İÇTİHATLAR 2231
Madde 317– Dilekçelerin Verilmesi 2232
AÇIKLAMALAR 2233
EMSAL İÇTİHATLAR 2234
Madde 318– Delillerin İkamesi 2235
AÇIKLAMALAR 2236
EMSAL İÇTİHATLAR 2237
Madde 319– İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 2238
AÇIKLAMALAR 2239
EMSAL İÇTİHATLAR 2239
Madde 320– Ön İnceleme ve Tahkikat 2241
AÇIKLAMALAR 2241
EMSAL İÇTİHATLAR 2244
Madde 321– Hüküm 2252
AÇIKLAMALAR 2253
EMSAL İÇTİHATLAR 2255
Madde 322– Uygulanacak Hükümler 2258
AÇIKLAMALAR 2258
EMSAL İÇTİHATLAR 2259
YEDİNCİ KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Madde 323– Yargılama Giderlerinin Kapsamı 2263
AÇIKLAMALAR 2263
1. BAŞVURMA, KARAR VE İLAM HARÇLARI 2264
2. DAVA NEDENİYLE YAPILAN TEBLİĞ VE POSTA GİDERLERİ 2265
3. DOSYA VE SAİR EVRAK GİDERLERİ 2265
4. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ VE PROTESTO, İHBAR, İHTARNAME VE VEKALETNAME DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN GİDERLER 2265
5. KEŞİF GİDERLERİ 2266
6. TANIK İLE BİLİRKİŞİYE ÖDENEN ÜCRET VE GİDERLER 2266
7. RESMİ DAİRELERDEN ALINAN BELGELER İÇİN ÖDENEN HARÇ, VERGİ, ÜCRET VE SAİR GİDERLER 2266
8. VEKİL İLE TAKİP EDİLMEYEN DAVALARDA TARAFLARIN HAZIR BULUNDUKLARI GÜNLERE AİT GÜNDELİK, SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİNE KARŞILIK HÂKİMİN TAKDİR EDECEĞİ MİKTAR; VEKİLİ BULUNDUĞU HÂLDE MAHKEMECE BİZZAT DİNLENMEK, İSTİCVAP OLUNMAK VEYA YEMİN ETMEK ÜZERE ÇAĞRILAN TARAF İÇİN TAKDİR EDİLECEK GÜNDELİK, YOL VE KONAKLAMA GİDERLERİ 2267
9. VEKİLLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA KANUN GEREĞİNCE TAKDİR OLUNACAK VEKÂLET ÜCRETİ 2267
10. YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN DİĞER GİDERLER 2268
EMSAL İÇTİHATLAR 2269
Madde 324– Delil İkamesi İçin Avans 2273
AÇIKLAMALAR 2273
EMSAL İÇTİHATLAR 2276
Madde 325– Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler 2279
AÇIKLAMALAR 2279
EMSAL İÇTİHATLAR 2281
Madde 326– Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 2285
AÇIKLAMALAR 2285
EMSAL İÇTİHATLAR 2293
Madde 327– Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 2309
AÇIKLAMALAR 2309
EMSAL İÇTİHATLAR 2310
Madde 328– Fer’î Müdahale Gideri 2313
AÇIKLAMALAR 2313
EMSAL İÇTİHATLAR 2313
Madde 329– Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları 2314
AÇIKLAMALAR 2314
EMSAL İÇTİHATLAR 2316
Madde 330– Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi 2317
AÇIKLAMALAR 2317
EMSAL İÇTİHATLAR 2318
Madde 331– Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri 2319
AÇIKLAMALAR 2319
EMSAL İÇTİHATLAR 2323
Madde 332– Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi 2328
AÇIKLAMALAR 2329
EMSAL İÇTİHATLAR 2329
Madde 333– Avansın İadesi 2331
AÇIKLAMALAR 2331
EMSAL İÇTİHATLAR 2332
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Madde 334– Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler 2333
AÇIKLAMALAR 2333
EMSAL İÇTİHATLAR 2337
Madde 335– Adli Yardımın Kapsamı 2340
AÇIKLAMALAR 2341
EMSAL İÇTİHATLAR 2341
Madde 336– Adli Yardım Talebi 2344
AÇIKLAMALAR 2344
EMSAL İÇTİHATLAR 2345
Madde 337– Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 2348
AÇIKLAMALAR 2349
EMSAL İÇTİHATLAR 2351
Madde 338– Adli Yardım Kararının Kaldırılması 2354
AÇIKLAMALAR 2354
Madde 339– Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 2354
AÇIKLAMALAR 2355
EMSAL İÇTİHATLAR 2355
Madde 340– Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi 2357
AÇIKLAMALAR 2357
EMSAL İÇTİHATLAR 2357
SEKİZİNCİ KISIM
KANUN YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
Madde 341– İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar 2359
AÇIKLAMALAR 2359
EMSAL İÇTİHATLAR 2370
Madde 342– İstinaf Dilekçesi 2372
AÇIKLAMALAR 2373
EMSAL İÇTİHATLAR 2374
Madde 343– İstinaf Dilekçesinin Verilmesi 2375
AÇIKLAMALAR 2375
EMSAL İÇTİHATLAR 2376
Madde 344– Harç ve Giderlerin Yatırılması 2377
AÇIKLAMALAR 2377
EMSAL İÇTİHATLAR 2378
Madde 345– Başvuru Süresi 2379
AÇIKLAMALAR 2379
EMSAL İÇTİHATLAR 2380
Madde 346– İstinaf Dilekçesinin Reddi 2380
AÇIKLAMALAR 2381
EMSAL İÇTİHATLAR 2382
Madde 347– İstinaf Dilekçesine Cevap 2383
AÇIKLAMALAR 2384
EMSAL İÇTİHATLAR 2384
Madde 348– Katılma Yolu ile Başvurma 2384
AÇIKLAMALAR 2385
EMSAL İÇTİHATLAR 2386
Madde 349– Başvurma Hakkından Feragat 2388
AÇIKLAMALAR 2388
Madde 350– Başvurunun İcraya Etkisi 2389
AÇIKLAMALAR 2389
EMSAL İÇTİHATLAR 2390
Madde 351– Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma 2391
AÇIKLAMALAR 2391
EMSAL İÇTİHATLAR 2391
Madde 352– Ön İnceleme 2392
AÇIKLAMALAR 2392
EMSAL İÇTİHATLAR 2393
Madde 353– Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar 2395
AÇIKLAMALAR 2396
EMSAL İÇTİHATLAR 2402
Madde 354– İnceleme 2413
AÇIKLAMALAR 2413
EMSAL İÇTİHATLAR 2413
Madde 355– İncelemenin Kapsamı 2414
AÇIKLAMALAR 2414
EMSAL İÇTİHATLAR 2414
Madde 356– Duruşma Yapılması ve Karar Verilmesi 2416
AÇIKLAMALAR 2416
EMSAL İÇTİHATLAR 2417
Madde 357– Yapılamayacak İşlemler 2418
AÇIKLAMALAR 2418
EMSAL İÇTİHATLAR 2419
Madde 358– Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi 2422
AÇIKLAMALAR 2423
EMSAL İÇTİHATLAR 2424
Madde 359– Karar ve Tebliği 2426
AÇIKLAMALAR 2426
EMSAL İÇTİHATLAR 2427
Madde 360– Uygulanacak Diğer Hükümler 2429
AÇIKLAMALAR 2429
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Madde 361– Temyiz Edilebilen Kararlar 2431
AÇIKLAMALAR 2431
EMSAL İÇTİHATLAR 2436
Madde 362– Temyiz Edilemeyen Kararlar 2438
AÇIKLAMALAR 2439
EMSAL İÇTİHATLAR 2446
Madde 363– Kanun Yararına Temyiz 2456
AÇIKLAMALAR 2456
EMSAL İÇTİHATLAR 2458
Madde 364– Temyiz Dilekçesi 2460
AÇIKLAMALAR 2460
EMSAL İÇTİHATLAR 2461
Madde 365– Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 2463
AÇIKLAMALAR 2463
EMSAL İÇTİHATLAR 2464
Madde 366– Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler 2467
AÇIKLAMALAR 2467
EMSAL İÇTİHATLAR 2470
Madde 367– Temyizin İcraya Etkisi 2473
AÇIKLAMALAR 2473
EMSAL İÇTİHATLAR 2476
Madde 368– Kötüniyetle Temyiz 2479
AÇIKLAMALAR 2479
EMSAL İÇTİHATLAR 2480
Madde 369– Temyiz İncelemesi ve Duruşma 2481
AÇIKLAMALAR 2481
EMSAL İÇTİHATLAR 2486
Madde 370– Onama Kararları 2491
AÇIKLAMALAR 2491
EMSAL İÇTİHATLAR 2494
Madde 371– Bozma Sebepleri 2502
AÇIKLAMALAR 2503
EMSAL İÇTİHATLAR 2505
Madde 372– Yargıtay Kararlarının Tebliği 2511
AÇIKLAMALAR 2511
EMSAL İÇTİHATLAR 2512
Madde 373– Bozmaya Uyma veya Direnme 2512
AÇIKLAMALAR 2512
1. MAHKEMENİN BOZMA KARARINA KARŞI DİRENME KARARI VERMESİ 2515
2. MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYMA KARARI VERMESİ 2518
EMSAL İÇTİHATLAR 2530
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Madde 374– Konu 2561
AÇIKLAMALAR 2561
EMSAL İÇTİHATLAR 2562
Madde 375– Yargılamanın İadesi Sebepleri 2565
AÇIKLAMALAR 2565
1. MAHKEMENİN KANUNA UYGUN OLARAK TEŞEKKÜL ETMEMİŞ OLMASI 2566
2. DAVAYA BAKMASI YASAK OLAN YAHUT HAKKINDAKİ RET TALEBİ, MERCİİNCE KESİN OLARAK KABUL EDİLEN HÂKİMİN KARAR VERMİŞ VEYA KARARA KATILMIŞ BULUNMASI 2568
3. VEKİL VEYA TEMSİLCİ OLMAYAN KİMSELERİN HUZURUYLA DAVANIN GÖRÜLMÜŞ VE KARARA BAĞLANMIŞ OLMASI 2568
4. YARGILAMA SIRASINDA, ALEYHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAFIN ELİNDE OLMAYAN NEDENLERLE ELDE EDİLEMEYEN BİR BELGENİN, KARARIN VERİLMESİNDEN SONRA ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI 2569
5. KARARA ESAS ALINAN SENEDİN SAHTELİĞİNE KARAR VERİLMİŞ VEYA SENEDİN SAHTE OLDUĞUNUN MAHKEME VEYA RESMÎ MAKAM ÖNÜNDE İKRAR EDİLMİŞ OLMASI 2571
6. İFADESİ KARARA ESAS ALINAN TANIĞIN, KARARDAN SONRA YALAN TANIKLIK YAPTIĞININ SABİT OLMASI 2572
7. BİLİRKİŞİ VEYA TERCÜMANIN, HÜKME ESAS ALINAN HUSUS HAKKINDA KASTEN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDUĞUNUN SABİT OLMASI 2574
8. LEHİNE KARAR VERİLEN TARAFIN, KARARA ESAS ALINAN YEMİNİ YALAN YERE ETTİĞİNİN, İKRAR VEYA YAZILI DELİLLE SABİT OLMASI 2575
9. KARARA ESAS ALINAN BİR HÜKMÜN, KESİNLEŞMİŞ BAŞKA BİR HÜKÜMLE ORTADAN KALKMIŞ OLMASI 2576
10. LEHİNE KARAR VERİLEN TARAFIN, KARARA TESİR EDEN HİLELİ BİR DAVRANIŞTA BULUNMUŞ OLMASI 2579
11. BİR DAVA SONUNDA VERİLEN HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA TARAFLARI, KONUSU VE SEBEBİ AYNI OLAN İKİNCİ DAVADA, ÖNCEKİNE AYKIRI BİR HÜKÜM VERİLMİŞ VE BU HÜKMÜN DE KESİNLEŞMİŞ OLMASI 2579
12. KARARIN, İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞMENİN VEYA EKİ PROTOKOLLERİN İHLALİ SURETİYLE VERİLDİĞİNİN, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARIYLA TESPİT EDİLMİŞ OLMASI VEYA KARAR ALEYHİNE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA DOSTANE ÇÖZÜM YA DA TEK TARAFLI DEKLARASYON SONUCUNDA DÜŞME KARARI VERİLMESİ 2582
EMSAL İÇTİHATLAR 2583
Madde 376– Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi 2617
AÇIKLAMALAR 2617
EMSAL İÇTİHATLAR 2618
Madde 377– Süre 2622
AÇIKLAMALAR 2622
EMSAL İÇTİHATLAR 2624
Madde 378– İnceleyecek Mahkeme ve Teminat 2629
AÇIKLAMALAR 2629
EMSAL İÇTİHATLAR 2630
Madde 379– Talebin Ön İncelemesi 2631
AÇIKLAMALAR 2632
EMSAL İÇTİHATLAR 2633
Madde 380– Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 2638
AÇIKLAMALAR 2639
EMSAL İÇTİHATLAR 2640
Madde 381– İcranın Durdurulması 2643
AÇIKLAMALAR 2643
EMSAL İÇTİHATLAR 2643
DOKUZUNCU KISIM
ÇEKİŞMESİZ YARGI
Madde 382– Çekişmesiz Yargı İşleri 2645
AÇIKLAMALAR 2648
EMSAL İÇTİHATLAR 2652
Madde 383– Görevli Mahkeme 2657
AÇIKLAMALAR 2657
EMSAL İÇTİHATLAR 2658
Madde 384–Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki 2661
AÇIKLAMALAR 2661
EMSAL İÇTİHATLAR 2661
Madde 385– Yargılama Usulü 2661
AÇIKLAMALAR 2662
EMSAL İÇTİHATLAR 2663
Madde 386– Mühürleme, Deftere Geçirme ve Yemin Tutanağı Düzenlenmesi Usulü 2666
AÇIKLAMALAR 2666
Madde 387– Kararlara Karşı Başvuru Yolları 2667
AÇIKLAMALAR 2667
EMSAL İÇTİHATLAR 2667
Madde 388– Kararların Niteliği 2668
EMSAL İÇTİHATLAR 2668
ONUNCU KISIM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
Madde 389– İhtiyati Tedbirin Şartları 2671
AÇIKLAMALAR 2671
EMSAL İÇTİHATLAR 2675
Madde 390– İhtiyati Tedbir Talebi 2677
AÇIKLAMALAR 2678
EMSAL İÇTİHATLAR 2679
Madde 391– İhtiyati Tedbir Kararı 2682
AÇIKLAMALAR 2682
EMSAL İÇTİHATLAR 2684
Madde 392– İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi 2685
AÇIKLAMALAR 2685
EMSAL İÇTİHATLAR 2687
Madde 393– İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 2689
AÇIKLAMALAR 2689
EMSAL İÇTİHATLAR 2691
Madde 394– İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz 2691
AÇIKLAMALAR 2692
EMSAL İÇTİHATLAR 2694
Madde 395– Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 2696
AÇIKLAMALAR 2696
EMSAL İÇTİHATLAR 2697
Madde 396– Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 2699
AÇIKLAMALAR 2699
EMSAL İÇTİHATLAR 2700
Madde 397– İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler 2701
AÇIKLAMALAR 2701
EMSAL İÇTİHATLAR 2702
Madde 398– Tedbire Muhalefetin Cezası 2706
AÇIKLAMALAR 2706
Madde 399– Tazminat 2710
AÇIKLAMALAR 2710
EMSAL İÇTİHATLAR 2711
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
Madde 400– Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller 2715
AÇIKLAMALAR 2715
EMSAL İÇTİHATLAR 2717
Madde 401– Görev ve Yetki 2719
AÇIKLAMALAR 2719
EMSAL İÇTİHATLAR 2720
Madde 402– Delil Tespiti Talebi ve Karar 2720
AÇIKLAMALAR 2721
EMSAL İÇTİHATLAR 2722
Madde 403– Acele Hâllerde Tespit 2723
AÇIKLAMALAR 2723
EMSAL İÇTİHATLAR 2724
Madde 404– Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler 2726
AÇIKLAMALAR 2726
EMSAL İÇTİHATLAR 2727
Madde 405– Tutanak ve Diğer Belgeler 2728
AÇIKLAMALAR 2728
EMSAL İÇTİHATLAR 2728
Madde 406– Diğer Geçici Hukuki Korumalar 2729
AÇIKLAMALAR 2729
EMSAL İÇTİHATLAR 2731
ONBİRİNCİ KISIM
TAHKİM
Madde 407– Uygulanma Alanı 2735
AÇIKLAMALAR 2735
EMSAL İÇTİHATLAR 2739
Madde 408– Tahkime Elverişlilik 2742
AÇIKLAMALAR 2742
EMSAL İÇTİHATLAR 2743
Madde 409– İtiraz Hakkından Feragat 2743
AÇIKLAMALAR 2743
EMSAL İÇTİHATLAR 2743
Madde 410– Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme 2744
AÇIKLAMALAR 2744
EMSAL İÇTİHATLAR 2745
Madde 411– Mahkemenin Yardımı 2746
AÇIKLAMALAR 2746
Madde 412– Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli 2746
AÇIKLAMALAR 2747
EMSAL İÇTİHATLAR 2750
Madde 413– Tahkim İtirazı 2757
AÇIKLAMALAR 2757
EMSAL İÇTİHATLAR 2758
Madde 414– İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti 2762
AÇIKLAMALAR 2763
Madde 415– Hakem Sayısı 2764
AÇIKLAMALAR 2764
Madde 416– Hakemlerin Seçimi 2764
AÇIKLAMALAR 2765
EMSAL İÇTİHATLAR 2767
Madde 417– Ret Sebepleri 2769
AÇIKLAMALAR 2769
EMSAL İÇTİHATLAR 2770
Madde 418– Hakemin Reddi Usulü 2771
AÇIKLAMALAR 2771
EMSAL İÇTİHATLAR 2773
Madde 419– Hakemlerin Sorumluluğu 2774
AÇIKLAMALAR 2774
EMSAL İÇTİHATLAR 2775
Madde 420– Görevin Yerine Getirilememesi 2775
AÇIKLAMALAR 2776
Madde 421– Yeni Hakem Seçilmesi 2776
AÇIKLAMALAR 2776
EMSAL İÇTİHATLAR 2777
Madde 422– Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 2778
AÇIKLAMALAR 2778
EMSAL İÇTİHATLAR 2780
Madde 423– Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı 2783
AÇIKLAMALAR 2783
EMSAL İÇTİHATLAR 2783
Madde 424– Yargılama Usulünün Belirlenmesi 2786
AÇIKLAMALAR 2787
EMSAL İÇTİHATLAR 2787
Madde 425– Tahkim Yeri 2788
AÇIKLAMALAR 2788
Madde 426– Dava Tarihi 2788
AÇIKLAMALAR 2789
EMSAL İÇTİHATLAR 2789
Madde 427– Tahkim Süresi 2789
AÇIKLAMALAR 2790
EMSAL İÇTİHATLAR 2791
Madde 428– Dava ve Cevap Dilekçesi 2793
AÇIKLAMALAR 2793
Madde 429– Duruşma Yapılması veya Dosya Üzerinden İnceleme 2794
AÇIKLAMALAR 2795
EMSAL İÇTİHATLAR 2795
Madde 430– Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması 2796
AÇIKLAMALAR 2796
Madde 431– Hakem veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi 2797
AÇIKLAMALAR 2798
EMSAL İÇTİHATLAR 2798
Madde 432– Delillerin Toplanması 2799
AÇIKLAMALAR 2799
Madde 433– Hakem Kurulunun Karar Vermesi 2800
AÇIKLAMALAR 2800
EMSAL İÇTİHATLAR 2801
Madde 434– Sulh 2804
AÇIKLAMALAR 2804
Madde 435– Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi 2804
AÇIKLAMALAR 2805
Madde 436– Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Saklanması 2806
AÇIKLAMALAR 2807
EMSAL İÇTİHATLAR 2807
Madde 437– Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması 2808
AÇIKLAMALAR 2809
EMSAL İÇTİHATLAR 2810
Madde 438– Tebligat 2811
AÇIKLAMALAR 2811
Madde 439– İptal Davası 2811
AÇIKLAMALAR 2812
EMSAL İÇTİHATLAR 2816
Madde 440– Hakem Ücreti 2825
AÇIKLAMALAR 2826
EMSAL İÇTİHATLAR 2826
Madde 441– Yargılama Giderleri 2830
AÇIKLAMALAR 2830
EMSAL İÇTİHATLAR 2830
Madde 442– Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi 2831
AÇIKLAMALAR 2831
Madde 443– Yargılamanın İadesi 2832
AÇIKLAMALAR 2833
EMSAL İÇTİHATLAR 2834
Madde 444– Uygulanmayacak Hükümler 2835
AÇIKLAMALAR 2835
EMSAL İÇTİHATLAR 2836
ONİKİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 445– Elektronik İşlemler 2837
AÇIKLAMALAR 2837
EMSAL İÇTİHATLAR 2840
Madde 446– Disiplin Para Cezası 2844
AÇIKLAMALAR 2844
EMSAL İÇTİHATLAR 2845
Madde 447– Diğer Kanunlardaki Yargılama Usulü ile İlgili Hükümler 2845
AÇIKLAMALAR 2845
EMSAL İÇTİHATLAR 2846
Madde 448– Zaman Bakımından Uygulanma 2847
AÇIKLAMALAR 2847
EMSAL İÇTİHATLAR 2848
Madde 449– Yönetmelik 2852
AÇIKLAMALAR 2852
Madde 450– Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 2852
AÇIKLAMALAR 2852
Ek Madde 1– Parasal Sınırların Artırılması 2852
AÇIKLAMALAR 2853
Geçici Madde 1– 2853
AÇIKLAMALAR 2853
EMSAL İÇTİHATLAR 2854
Geçici Madde 2– 2854
AÇIKLAMALAR 2854
Geçici Madde 3 – 2854
AÇIKLAMALAR 2855
EMSAL İÇTİHATLAR 2856
Geçici Madde 4– 2857
AÇIKLAMALAR 2858
EMSAL İÇTİHATLAR 2858
Madde 451– Yürürlük 2860
Madde 452– Yürütme 2860
Yararlanılan Kaynaklar 2861
Kavram Dizini 2867
Özgeçmiş 2879

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.095,00   
1.095,00   
2
547,50   
1.095,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.095,00   
1.095,00   
2
547,50   
1.095,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.095,00   
1.095,00   
2
547,50   
1.095,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.095,00   
1.095,00   
2
547,50   
1.095,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.095,00   
1.095,00   
2
   
   
Kapat