İkale Sözleşmesi Hasan Ali Özyörük

İkale Sözleşmesi


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
400
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257902
Boyut
16x24
Baskı
2122,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 122 puan kazanacaksınız)
   122

Konu Başlıkları
- İkale Kavramı, İkalenin Hukukî Dayanağı ve Benzer Hukukî İşlemlerden Ayrılması
- İkale Sözleşmesinin Kurulması
İkalenin Hukukî Denetimi

 


İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz 7
Önsöz 9
Kısaltmalar 17
Giriş 19
Birinci Bölüm
İKALE KAVRAMI, İKALENİN HUKUKÎ DAYANAĞI VE
BENZER HUKUKÎ İŞLEMLERDEN AYRILMASI
I. İKALE KAVRAMI VE İKALENİN HUKUKÎ DAYANAĞI 21
II. İKALENİN TÜRK HUKUKUNDA YERİ, TARAFLARCA TERCİH EDİLME NEDENLERİ VE TARAFLAR AÇISINDAN RİSKLERİ 25
A. Türk Hukukunda Yeri 25
B. Taraflarca Tercih Edilme Nedenleri 28
1. İşçi Açısından Tercih Nedenleri 29
2. İşveren Açısından Tercih Nedenleri 35
C. Taraflar Yönünden Riskleri 39
D. Zorunlu Arabuluculuk Karşısında İkalenin Durumu 42
III. İKALEDE İŞÇİ LEHİNE YORUM 47
IV. İKALENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 54
A. Sözleşme Niteliği 54
B. Tasarruf İşlemi Niteliği 56
C. İkale Sözleşmesinin Borç Altına Giren Tarafları Bakımından Niteliği 57
V. İKALENİN BENZER HUKUKÎ İŞLEMLERDEN FARKI 59
A. İkale ve Fesih 59
B. İkale ve İbra Sözleşmesi 61
C. İkale ve Sulh Sözleşmesi 63
D. İkale ve Tasfiye Sözleşmesi 67
E. İkale ve Diğer Örnekler 69
VI. YARGITAY KARARLARI 75
İkinci Bölüm
İKALE SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
I. İKALE SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 81
A. Sözleşmede Düzenlenen Hususlar 81
1. Sözleşmede Asgari Bulunması Gereken Hususlar 82
2. Sözleşmede Düzenlenmesi Tarafların Lehine olan Hususlar 85
a. İşveren Lehine Hükümler 86
b. İşçi Lehine Hükümler 89
3. İkale Sözleşmesindeki Diğer Hükümler 96
a. İkalede İşçilik Alacaklarına İlişkin Hükümler ve Makul Yarar Ölçütü Kapsamında Yapılan Ödemeler 96
aa. Sözleşmede Belirtilen İşçilik Alacakları 99
bb. Makul Yarar Kapsamında Yapılan Ödemenin Hukukî Durumu 108
cc. Makul Yarar Kapsamında Yapılan Ödemenin Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi 116
b. Rekabet Yasağı Hükümleri 121
c. İbra ve Feragat Hükümleri 128
II. TBK IŞIĞINDA İKALENİN KURULMASI 131
A. Karşılıklı Açık İrade Beyanları 132
1. İkale Önerisi ve Kabul 133
a. Bireysel ve Herkese Açık İkale Önerisi 135
b. Önerinin Bağlayıcılığı, Süresi, Öneri ve Kabulün Geri Alınması 136
c. İkale Önerenin veya Kabul Edenin Ölmesi 139
B. Örtülü İrade Beyanları 140
1. Feshe İlişkin Beyanların Yorumlanması 143
2. Devamsızlık, Eylemli Fesih ve İş Değişikliği Örneklerinin Yorumlanması 155
3. Diğer Örtülü İrade Örnekleri 160
C. İkalenin Kurulması, Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması 162
III. İKALEDE EHLİYET VE ŞEKİL 163
A. İkalede Ehliyet 163
B. İkalede Şekil 166
IV. İKALENİN İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİ VE DOĞURDUĞU HUKUKÎ SONUÇLAR 170
A. İkalenin İş İlişkisini Sona Erdirmesi 170
1. İkalenin İş İlişkisini Sona Erdirme Bakımından Hükmü 170
2. İkale ile Sona Ermenin Zaman Bakımından Etkisinin İncelenmesi 171
3. İş İlişkisinin Sonrasına Sarkan Bazı Yükümlülükler Bakımından İkalenin Hükmü 179
a. İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hususu 180
b. Sır Saklama Yükümlülüğü 183
c. Çalışma Belgesi 185
d. Geri Verme Yükümlülüğü 185
e. Yeni İş Arama İzni 186
f. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 187
4. İkale ile İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Feshe Karşı Koruyucu Hükümlerin Hukukî Sonuçları Kapsamında İncelenmesi 187
a. İhbar, Kıdem ve Kötü Niyet Tazminatı Yönünden Sonuçlar 188
b. İş Güvencesi Yönünden Sonuçlar 189
c. İşsizlik Sigortası Yönünden Sonuçlar 190
5. İkale ile İş Hukukunda Feshi Sınırlandıran Özel Hükümlerin Karşılaştırılması 192
a. İkalenin Eşit İşlem Borcu Bakımından Değerlendirilmesi 192
b. İkalenin İşyeri Devri Kuralları Yönünden Değerlendirilmesi 197
c. İkalenin Toplu İşçi Çıkarma Hükümleri Yönünden Değerlendirilmesi 198
6. Örnek İkale Sözleşmesi 200
V. YARGITAY KARARLARI 204
Üçüncü Bölüm
İKALENİN HUKUKÎ DENETİMİ
I. İŞÇİNİN İRADESİNİ KORUMA AMACI İLE YAPILAN DENETİMLER 236
A. İkalenin Olumsuz Sonuçları ile İlgili İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü 237
1. İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğünün Hukukî Temeli 239
2. İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğünün Kapsamı 241
3. İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğüne Aykırılığın Hukukî Sonuçları 248
B. İkale ve Cayma Hakkı 253
1. Genel Olarak 253
2. İkalede Cayma Hakkının Kullanılmasının Hukukî Sonuçları 255
C. İkalenin İrade Sakatlıkları Bakımından Denetimi 256
1. Genel Olarak 256
2. Yanılma 258
a. Kavram 258
b. Beyanda Esaslı Yanılma 259
c. Saik Yanılması 262
3. Aldatma 264
a. Kavram 264
b. Aldatmanın Unsurları 265
aa. Aldatma Fiili 265
bb. Aldatma Kastı 267
cc. Nedensellik Bağının Bulunması 268
c. Üçüncü Kişinin Aldatması 269
4. Korkutma 270
a. Kavram 270
b. Korkutmanın Hukuken Dikkate Alınması için Gerekli Unsurlar 271
c. İşçinin Fesih veya Tazminatları ile İşçilik Alacaklarının Ödenmeyeceği ile Korkutulması 273
d. İşverenin İşçiyi Yasal Makamlara Şikâyet Etmekle Korkutması 283
5. İkalenin İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali ve Hukukî Sonuçlar 287
a. İptal Hakkı 287
b. İptal Hakkının Kullanılması, Süresi ve İptalin Hukukî Sonucu 288
D. İkalede Aşırı Yararlanma (Gabin) 292
1. Kavram 292
2. Aşırı Yararlanmanın Unsurları 294
3. Aşırı Yararlanmanın Sözleşmeye Etkisi 296
4. İkalede Aşırı Yararlanma 297
II. İKALENİN SÖZLEŞME DÜZENLEME ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN İÇERİK DENETİMİ 298
A. İkale İçeriğinin Hukuka Uygun Olması 298
1. Genel Olarak 298
2. Emredici Hükümlere Aykırılık 299
3. Kanuna Karşı Hile 299
a. Genel Olarak 299
b. Unsurları 300
c. Yaptırımı 300
d. İkalede Kanuna Karşı Hile ve Makul Yarar Ölçütü 300
aa. Feshe Karşı Koruma Hükümlerini Dolanma Amacı İkale Sözleşmesi Yapılması 305
bb. Makul Yarar Ölçütünün Kanuna Karşı Hile Yorumunda Kullanılması 307
cc. Koşula (Şarta) Bağlı İkale 309
aaa. Genel Anlamda Koşul (Şart) 309
bbb. İkalenin Koşula Bağlanması 311
ccc. Geciktirici Koşula Bağlı İkale ile Kanuna Karşı Hile Yapılması 314
dd. İkalede İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Uzak Bir Tarih Olarak Belirlenmesi Sonucunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi Sınırlamalarını Dolanma 315
ee. İkale ve İşyeri Devrinde Fesih Yasağı 317
B. Ahlâk Kurallarına Uygunluk 320
III. İKALE VE MUVAZAA 320
A. Genel Olarak 320
B. Muvazaanın Çeşitleri ve Unsurları 321
C. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları 323
D. Muvazaanın İspatı 324
E. İkalede Muvazaa 325
IV. İKALE VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ 327
A. Kavram 327
B. İkalede Aşırı İfa Güçlüğü 329
C. İkaleye Karşı Aşırı İfa Güçlüğü Talebinin Hukukî Sonuçları 331
V. İKALENİN GEÇERSİZLİĞİNİN DAVA EDİLMESİ VE GEÇERSİZLİĞİN SONUÇLARI 332
A. İş Hukukunda Geçersizlik Yaptırımının Yorumu 332
B. Fesih Olarak Nitelendirme Yaptırımı 335
C. İkalenin Geçersizliğinin Dava Yolu ile İleri Sürülmesi 336
1. Dava Türü 336
2. Dava Açma Süresi 338
3. Görevli, Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü 340
4. Davada İspat Yükü 341
a. İşçinin İspat Yükü 342
b. İşverenin İspat Yükü 343
5. Yenilenen İş Mahkemeleri Kanunu Kapsamında Durum 344
D. İkalenin Geçersizliğinin veya İptal Edilmesinin Sonuçları 345
1. İş İlişkisi Yönünden Sonuçlar 345
2. İşe İade Davasında İkalenin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi 348
VI. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 349
VII. YARGITAY KARARLARI 350
Sonuç 383
Kaynakça 385
İçtihat Dizini 389
Kavram Dizini 395

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
61,00   
122,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
122,00   
122,00   
2
   
   
Kapat