Türk Ceza Kanunu ( 2 Cilt Takım ) Hasan Gerçeker

Yorumlu & UygulamalıTürk Ceza Kanunu ( 2 Cilt Takım )


Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
2832
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259357
Boyut
16x24
Baskı
5570,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 570 puan kazanacaksınız)
   570
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Genel Anlamda Ceza Hukuku
- Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
- Ceza Hukukuna İlişkin Görüşler
- Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (En Son Değişikliklerle), 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Karşılaştırmalı Açıklamalar,
Güncel Yargıtay Kararları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 41
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ 43
I. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI 43
II. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU 46
III. CEZA KANUNUNUN AMACI 47
IV. CEZA HUKUKUNUN BİLİM DALI OLARAK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 47
A. Maddi Ceza Hukuku 47
B. Ceza Muhakemesi (Usul) Hukuku (Şekli Ceza Hukuku) 49
C. İnfaz Hukuku 50
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 50
A. İnsancıllık İlkesi (Hümanite) 51
B. Yasallık (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) İlkesi (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) 53
1. İlkenin Tarihçesi 53
2. Yasallık İlkesinin Unsurları 55
3. Türk Hukukundaki Durum 57
C. Kusur (Kusursuz suç ve ceza olmaz) İlkesi; (nullum crimen sine culpa) 58
VI. CEZA HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ 60
A. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku ile İlişkisi 60
B. Ceza Hukukunun Devletler Hukuku ile İlişkisi 61
C. Ceza Hukukunun İdare Hukuku ile İlişkisi 61
D. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk– Borçlar Hukuku ile İlişkisi 63
E. Ceza Hukukunun Kriminoloji (Suç Bilimi) ile İlişkisi 63
F. Ceza Hukukunun Adli ilimler (adli tıp) ile İlişkisi 63
VII. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 63
A. Ceza Hukukunun Temel Kaynakları 64
1. Anayasa 64
2. Yasa 64
B. Tamamlayıcı (Dolaylı) Kaynaklar 65
1. Örf ve adet kuralları (gelenekler); 65
2. Ahlak Kuralları 65
3. Yüksek Mahkeme içtihatları (Kesinleşmiş, Kararlılık Kazanmış, Emsal Oluşturabilecek Nitelikteki Kararlar) 66
4. Öğreti (Doktrin) 67
5. Yorum 67
VIII. TÜRK CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 72
A. Doğrudan kaynaklar 72
a. Anayasa 72
b. Türk Ceza Kanunu ve Diğer Özel Ceza Kanunları 72
c. Uluslararası Sözleşmeler 73
B. Dolaylı Kaynaklar 73
IX. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİ 73
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi (Kişisel Öç, İlahi ve Kamusal Öç Dönemi) 73
B. Roma – Cermen Hukuku Dönemi 74
C. İslam Ceza Hukuku (Ukubat); 74
D. Ortaçağ Ceza Hukuku (Kanonik Hukuk– Katolik Kilisesi Hukuku) 75
E. Müşterek Hukuk (Pandekt Hukuku) 75
F. Aydınlanma Dönemi Ceza Hukuku (İnsancıllık Dönemi– Çağdaş Dönem) 75
X. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 77
A. Zaman Bakımından Uygulama 77
B. Yer Bakımından Uygulama (Uluslararası Ceza Hukuku) 78
XI. SUÇ GENEL TEORİSİ 78
A. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller 79
1. Haksız Fiiller 79
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller 86
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller 86
a. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiiller 87
b. Kabahatler 87
B. Suçun Unsurları 90
1. Sistemler 90
a. Klasik Sistem 90
b. Neo–Klasik Sistem 91
c. Finalist Sistem 91
d. Teleolojik Sistem 91
2. Cezalandırmaya Etkili Diğer Koşullar 91
a. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları 91
b. Kişisel Cezasızlık Nedenleri 92
3. Tipiklik 92
a. Tipikliğin Unsurları 94
aa. Objektif Unsurlar (Maddi Unsurlar) 94
aaa. Fiil (Hareket) 94
bbb. Netice 95
ccc. Nedensellik (İlliyet) Bağı 95
ddd. Fail 95
eee. Mağdur 95
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI 98
A. Kusurluluk (Manevi Unsur) 98
1. Klasik Teori 98
2. Pozitivist Teori 99
3. Karma Teori 100
4. Toplumsal Savunma Akımı 101
XIII. ASKERİ YARGININ KALDIRILMASI 104
XIV. İSTİNAF KANUN YOLU 104
TÜRK CEZA KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
MADDE 1: Ceza Kanununun Amacı 121
AÇIKLAMALAR 122
MADDE 2: Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi 123
AÇIKLAMALAR 124
1. Maddi Unsurlar 126
a. Fiil 126
b. Netice 127
c. Nedensellik Bağı 127
d. Fail 128
e. Mağdur 128
f. Suçun Konusu 128
2. Manevi Unsurlar 129
a. Kast 129
b. Taksir 129
c. Amaç 129
d. Saik 129
3. Hukuka Aykırılık 130
YARGITAY KARARLARI 130
MADDE 3: Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 131
AÇIKLAMALAR 132
Cezada Adalet (Orantılılık) İlkesi 133
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (Ayrımcılık Yasağı) 133
YARGITAY KARARLARI 133
MADDE 4: Kanunun Bağlayıcılığı 136
AÇIKLAMALAR 137
MADDE 5: Özel Kanunlarla İlişki 139
AÇIKLAMALAR 139
MADDE 6: Tanımlar 142
AÇIKLAMALAR 144
1. Vatandaşlık 144
2. Çocuk 145
a. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Çocuk”la İlgili Hükümleri 145
b. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun “Çocuk” la İlgili Hükümleri 146
c. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin “Çocuk” ile İlgili 19’uncu Maddesi 147
d. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda “Çocuk” ile İlgili Hükümler 148
3. Kamu Görevlisi 149
4. Yargı Görevi Yapan 152
5. Gece Vakti 153
6. Silah 153
7. Basın ve Yayın Yolu İle 154
8. İtiyadı Suçlu 155
9. Suçu Meslek Edinen Kişi 155
10. Örgüt Mensubu Suçlu 156
YARGITAY KARARLARI 157
MADDE 7: Zaman Bakımından Uygulama 170
AÇIKLAMALAR 172
YARGITAY KARARLARI 178
MADDE 8: Yer Bakımından Uygulama 184
AÇIKLAMALAR 185
YARGITAY KARARI 188
MADDE 9: Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi 189
AÇIKLAMALAR 190
MADDE 10: Görev Suçları 191
AÇIKLAMALAR 192
MADDE 11: Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 194
AÇIKLAMALAR 195
YARGITAY KARARLARI 197
MADDE 12: Yabancı Tarafından İşlenen Suç 200
AÇIKLAMALAR 204
YARGITAY KARARLARI 206
MADDE 13: Diğer Suçlar 207
AÇIKLAMALAR 210
YARGITAY KARARI 211
MADDE 14: Seçimlik Cezalarda Soruşturma 211
AÇIKLAMALAR 212
MADDE 15: Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması 212
AÇIKLAMALAR 213
MADDE 16: Cezadan Mahsup 213
AÇIKLAMALAR 213
YARGITAY KARARI 214
MADDE 17: Hak Yoksunlukları 216
AÇIKLAMALAR 216
MADDE 18: Geri Verme 217
AÇIKLAMALAR 236
YARGITAY KARARLARI 243
MADDE 19: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 250
AÇIKLAMALAR 251
İKİNCİ KISIM
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
MADDE 20: Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği 252
AÇIKLAMALAR 253
1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 254
a. Genel Olarak 254
b. Cezanın Şahsiliği İlkesi 255
c. Kusurluluk İlkesi 256
2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu 257
a. Genel Olarak 257
b. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesinin Koşulları 259
aa. Orantılılık İlkesi 259
bb. Güvenlik Tedbirinin Sadece Kanunda Ayrıca Belirtilmiş Olan Suçlarda Uygulanması 259
c. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 260
aa. Faaliyet İzninin İptali 260
bb. Müsadere 261
MADDE 21: Kast 261
AÇIKLAMALAR 263
Kast Teorileri 264
Tasavvur Teorisi 264
İrade Teorisi 265
Bilinç ve İrade Teorisi 265
Kast ve Diğer Bazı Kavramlar 265
Kastın Unsurları 266
1. Bilme Unsuru 266
2. İsteme Unsuru 267
Kastın Türleri 271
a. Başlangıçta Kast–Eklenen Kast–Sonradan Oluşan Kast 271
b. Ani Kast–Düşünce Kastı (Tasarlama) 272
c. Tasarlama (Taammüt) 272
d. Zarar Kastı–Tehlike Kastı 273
e. Genel Kast–Özel Kast 273
f. Alternatifli (Seçimlik) Kast 274
g. Doğrudan Kast 274
h. Olası Kast 274
Kastın Belirlenmesi 275
YARGITAY KARARLARI 277
“Olası Kast”a İlişkin Yargıtay Kararları 285
MADDE 22: Taksir 288
AÇIKLAMALAR 291
Taksirin Unsurları 293
a. Eylemin Taksirli Bir Suçu Oluşturması 294
b. Neticenin Öngörülebilir Olması 294
c. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 295
d. Hareketin İradi Olması 295
e. Neticenin İstenilmemesi 295
f. Hareketle Netice Arasında İlliyet (Nedensellik) Bağının Varlığı 296
Bilinçsiz/Normal/Basit Taksir – Bilinçli Taksir 296
Bilinçli Taksir – Olası Kast 297
Taksirli Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler 298
Taksirli Suçlarda Sorumluluğun Belirlenmesi ve Cezanın Tayini 299
Şahsi Cezasızlık ya da Cezada İndirim Nedeni 299
Aile Kavramı 300
YARGITAY KARARLARI 303
MADDE 23: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 310
AÇIKLAMALAR 312
YARGITAY KARARLARI 315
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya
Azaltan Nedenler
MADDE 24: Kanunun Hükmü ve Amirin Emri 323
AÇIKLAMALAR 324
Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 324
Hukuka Uygunluk Nedenleri 325
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme 325
b. Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi 334
YARGITAY KARARLARI 338
MADDE 25: Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli 339
AÇIKLAMALAR 341
Meşru Savunma 341
a. Sübjektif Teoriler 341
b. Objektif Teoriler 341
c. Saldırıya İlişkin Koşullar 343
d. Savunmaya İlişkin Koşulları 344
Zorunluluk Hali (Zaruret, Istırar) 345
YARGITAY KARARLARI 346
MADDE 26: Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası 348
AÇIKLAMALAR 349
Hakkın Kullanılması 349
İlgilinin Rızası 360
YARGITAY KARARLARI 361
MADDE 27: Sınırın Aşılması 363
AÇIKLAMALAR 364
Hukuka Uygunluk Nedenlerinde (TCK’ya Göre Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde) Sınırın Aşılması Koşulları 365
YARGITAY KARARLARI 367
MADDE 28: Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 368
AÇIKLAMALAR 369
MADDE 29: Haksız Tahrik 370
AÇIKLAMALAR 371
YARGITAY KARARLARI 374
MADDE 30: Hata 388
AÇIKLAMALAR 390
Hata Halleri 390
a. Fiili Hata 390
b. Hukuki Hata 392
c. Şahısta Hata 392
Hedefte/İsabette Sapma 392
YARGITAY KARARLARI 393
MADDE 31: Yaş Küçüklüğü 395
AÇIKLAMALAR 398
Çocuklar Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma 404
Çocuklar Hakkında Ceza Hukukumuzdaki Diğer Düzenlemeler 406
YARGITAY KARARLARI 407
MADDE 32: Akıl Hastalığı 409
AÇIKLAMALAR 411
Kusur Yeteneğini Etkileyen Akıl Hastalıkları 411
Kusur Yeteneğinin İncelenmesi 412
YARGITAY KARARLARI 414
MADDE 33: Sağır ve Dilsizlik 415
AÇIKLAMALAR 416
YARGITAY KARARLARI 417
MADDE 34: Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 418
AÇIKLAMALAR 419
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
MADDE 35: Suça Teşebbüs 421
AÇIKLAMALAR 423
Teşebbüsün Cezalandırılması Gerektiğine İlişkin Görüşler 424
Suç Yolu (İter Criminist) 425
Teşebbüsün Koşulları 425
Teşebbüs Halinde Ceza Tayini 427
Teşebbüs ve Farklı Suç Tipleri 427
YARGITAY KARARLARI 429
MADDE 36: Gönüllü Vazgeçme 437
AÇIKLAMALAR 438
Gönüllü Vazgeçme/ Etkin Pişmanlık 439
YARGITAY KARARLARI 440
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
MADDE 37: Faillik 443
AÇIKLAMALAR 445
Müşterek Faillik 445
Dolaylı Faillik 446
Suç Ortaklığı 447
Müşterek Failliğin Unsurları 447
YARGITAY KARARLARI 448
MADDE 38: Azmettirme 451
AÇIKLAMALAR 452
Azmettirmenin Koşulları 453
YARGITAY KARARLARI 454
MADDE 39: Yardım Etme 454
AÇIKLAMALAR 455
Yardım Etmenin Türleri 455
Yardım Etmenin Koşulları 456
YARGITAY KARARLARI 456
MADDE 40: Bağlılık Kuralı 459
AÇIKLAMALAR 461
Bağlılık Kuralının Koşulları 461
YARGITAY KARARI 461
MADDE 41: İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 462
AÇIKLAMALAR 463
MADDE 42: Bileşik Suç 463
AÇIKLAMALAR 464
YARGITAY KARARLARI 468
MADDE 43: Zincirleme Suç 469
AÇIKLAMALAR 470
a. Birden Fazla Suç İşlenmiş Olması 472
b. Zincirleme Suçun Söz Konusu Olabilmesi İçin Fail Aynı Suç İşleme Kararını Yerine Getirmek Amacıyla Hareket Etmelidir 472
c. Kanunun Aynı Hükmü İhlal Edilmelidir 473
d. Failin Eylemi, Aynı Mağdura Karşı İse Farklı Zamanlarda Olmalı, Farklı Mağdurlara Karşı İse Aynı Zamanda Gerçekleştirilmelidir 474
Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar 474
Zincirleme Suçun Sonuçları 474
Zincirleme Suçta Cezanın Belirlenmesi 474
Zincirleme Suçta Zamanaşımının ve Yetkili Mahkemenin Saptanması 475
YARGITAY KARARLARI 476
MADDE 44: Fikrî İçtima 485
AÇIKLAMALAR 485
Fikri İçtimaın Koşulları 486
Fikri İçtimaın Sonuçları 489
YARGITAY KARARLARI 489
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
MADDE 45: Cezalar 493
AÇIKLAMALAR 494
MADDE 46: Hapis Cezaları 494
AÇIKLAMALAR 495
MADDE 47: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 495
AÇIKLAMALAR 496
MADDE 48: Müebbet Hapis Cezası 500
AÇIKLAMALAR 501
MADDE 49: Süreli Hapis Cezası 501
AÇIKLAMALAR 503
YARGITAY KARARLARI 506
MADDE 50: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 506
AÇIKLAMALAR 510
Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları 510
Tedbire Çevirmede Takdir Yetkisinin Sınırları 511
Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar 513
Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı 514
YARGITAY KARARLARI 516
Madde 51: Hapis Cezasının Ertelenmesi 521
AÇIKLAMALAR 524
Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları 526
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması) 529
YARGITAY KARARLARI 531
MADDE 52: Adli Para Cezası 535
AÇIKLAMALAR 537
Adli Para Cezasının İnfazı 541
YARGITAY KARARLARI 545
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
MADDE 53: Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 549
AÇIKLAMALAR 565
Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği 565
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Koşulları 570
Mahkûmiyetin Yasal Sonucu Olarak Uygulanacak Yasaklılıklar 572
Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu 575
Memuriyete/Kamu Görevine Etkisi 576
YARGITAY KARARLARI 578
MADDE 54: Eşya Müsaderesi 582
AÇIKLAMALAR 585
Eşya Müsaderesinin Koşulları 586
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir 586
b. Eşyanın Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılması, Suçun İşlenmesine Tahsis Edilmesi Veya Suçtan Meydana Gelmesi Ya Da Suç İçin Hazırlanması Gerekir 587
c. Eşyanın İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerekir 587
d. Ele Geçirilemeyen Eşya Müsadere Edilemeyecektir 588
e. Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin, Bu Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olmaması Gerekir 588
f. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşya 588
g. Kısmen Müsadere 588
Müsadere Usulü 589
YARGITAY KARARLARI 590
MADDE 55: Kazanç Müsaderesi 591
AÇIKLAMALAR 593
Kazanç Müsaderesinin Koşulları 593
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir 593
b. Kazanç Suçla Bağlantılı Olarak Elde Edilmiş Olmalıdır 593
c. Elde Edilen Maddi Menfaatler ve Ekonomik Kazançların İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Veya Mağduruna İade Edilememesi Gerekir 594
YARGITAY KARARLARI 594
MADDE 56: Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 595
AÇIKLAMALAR 595
YARGITAY KARARLARI 599
MADDE 57: Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 600
AÇIKLAMALAR 602
YARGITAY KARARLARI 604
MADDE 58: Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 608
AÇIKLAMALAR 611
Tekerrürün Koşulları 612
a. Sanığın Önceden İşlediği Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkûmiyetinin Bulunması 612
b. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması 619
c. Yeni Suçun Tekerrür Süresi Geçmeden İşlenmiş Olması 619
Tekerrürün Sonuçları 620
a. Tekerrür Halinde, Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası ile Adli Para Cezası Öngörülmüş İse Hapis Cezasına Hükmolunur 620
b. Tekerrür Halinde Hükmolunan Ceza Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilir 620
c. Tekerrür Halinde Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacaktır 622
Tekerrürürün Çeşitleri 627
a. Genel Tekerrür– Özel Tekerrür 628
b. Ulusal Tekerrür–Uluslararası Tekerrür 628
YARGITAY KARARLARI 629
MADDE 59: Sınır Dışı Edilme 636
AÇIKLAMALAR 636
TCK’nın 59’uncu Maddesinin Uygulanma Koşulları 636
a. Mahkûm Yabancı Olmalıdır 636
b. Yabancı Kişi, Türkiye’de Hapis Cezasına Mahkûm Olmalıdır 637
c. Yabancıya Verilen Hapis Cezasının Tamamen İnfaz Edilmiş Olması Veya Yabancının Koşullu Salıverilmiş Olması Gerekmektedir 637
MADDE 60: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 637
AÇIKLAMALAR 639
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Koşulları 639
a. Tüzel Kişinin Bir Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Gerekir 639
b. Bir Suçla İlgili Olarak Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesi İçin Kanunda Bu Konuda Açık Hüküm Olması Zorunludur 639
Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 641
a. Faaliyet İzninin İptali 641
b. Müsadere 643
Güvenlik Tedbirleri Konusunda Hâkimin Takdir Hakkı 643
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve
Bireyselleştirilmesi
MADDE 61: Cezanın Belirlenmesi 645
AÇIKLAMALAR 648
a. Soyut Aşama 650
b. Cezanın Çeşidinin Belirlenmesi Aşaması 650
c. Temel Cezanın Belirlenmesi Aşaması 650
d. Temel Cezanın Belirlenmesinden Sonraki Aşamalar 652
YARGITAY KARARLARI 656
MADDE 62: Takdiri İndirim Nedenleri 661
AÇIKLAMALAR 662
YARGITAY KARARLARI 664
MADDE 63: Mahsup 667
AÇIKLAMALAR 668
YARGITAY KARARLARI 669
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
MADDE 64: Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 671
AÇIKLAMALAR 671
YARGITAY KARARLARI 673
MADDE 65: Af 675
AÇIKLAMALAR 675
a. Bir Dönemi Kapatan Af 678
b. Yatıştırma ve Toplumsal Barış Affı 679
c. Hükmü Düzeltici Af 679
Affın Çeşitleri 679
a. Genel Af 679
b. Özel Af 680
MADDE 66: Dava Zamanaşımı 681
AÇIKLAMALAR 683
Dava Zamanaşımı 683
a. Zamanaşımı Süreleri 684
b. Zamanaşımı Sürelerinin Nasıl Tespit Edileceği Sorunu 685
c. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 686
YARGITAY KARARLARI 687
MADDE 67: Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi 696
AÇIKLAMALAR 698
Dava Zamanaşımının Durması 698
a. İzin Alma 698
b. Karar Alma 699
c. Ön Mesele 700
d. Kaçaklık Durumu 701
e. Diğer Durma Sebepleri 703
Zamanaşımının Kesilmesi 707
a. Şüpheli Veya Sanıklardan Birinin, C.Savcısı Huzurunda İfadesinin Alınması Veya Mahkemece Sorguya Çekilmesi 708
b. Şüpheli veya Sanıklardan Birisi Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi 708
c. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi 709
d. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında Da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi 709
Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Durumunda Verilecek Karar 710
YARGITAY KARARLARI 710
MADDE 68: Ceza Zamanaşımı 712
AÇIKLAMALAR 714
Ceza Zamanaşımını Durduran ve Kesen Nedenler 716
MADDE 69: Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 716
AÇIKLAMALAR 717
MADDE 70: Müsaderede Zamanaşımı 718
AÇIKLAMALAR 718
MADDE 71: Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 719
AÇIKLAMALAR 719
Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler 720
a. Mahkûmiyet Hükmünün İnfazı İçin Yapılan Tebligat 720
b. Mahkûmun (Hükümlünün) Yakalanması 720
c. Hükümlünün İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Başka Bir Kasıtlı Suç İşlemesi 722
Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları 722
MADDE 72: Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 722
AÇIKLAMALAR 723
MADDE 73: Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar 723
AÇIKLAMALAR 725
a. Şikâyet Fiile İlişkindir 728
b. Şikâyet Bölünemez 728
c. Şikâyet Edenin Eylemi Nitelendiriş Şekli Önemsizdir 729
d. Şikâyete Yetkili Olanlar 729
e. Şikâyet Süresi 729
f. Şikâyetten Vazgeçme 730
YARGITAY KARARLARI 737
MADDE 74: Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 739
AÇIKLAMALAR 739
MADDE 75: Önödeme 740
AÇIKLAMALAR 744
Önödeme Miktarının Belirlenmesi 746
Memnu Hakların İadesi Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi 747
Adli Sicil Bilgilerinin Kayda Alınması ve Silinmesi 748
YARGITAY KARARLARI 754
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
ULUSLARARASI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
MADDE 76: Soykırım 755
AÇIKLAMALAR 757
Soykırım Suçunun Maddi Unsuru 758
a. Kasten Öldürme 759
b. Kişilerin Bedensel Veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme 759
c. Grubun Tamamen Veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması 759
d. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması 760
e. Grup İçindeki Çocukları Başka Bir Gruba Zorla Nakletmek 760
Soykırım Suçunun Manevi Unsuru 760
Soykırım ve Teşebbüs 760
Soykırım Suçuna İştirak 761
Soykırım ve İçtima 761
MADDE 77: İnsanlığa Karşı Suçlar 761
AÇIKLAMALAR 762
İnsanlığa Karşı Suçların Maddi Unsuru 765
Suçun Manevi Unsuru 766
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Teşebbüs 766
İnsanlığa Karşı Suçlara İştirak 767
İnsanlığa Karşı Suçlarda İçtima 767
MADDE 78: Örgüt 767
AÇIKLAMALAR 768
Suçun Maddi Unsuru 768
Suçun Manevi Unsuru 769
Örgüt Suçu ve İçtima, Teşebbüs, İştirak 769
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
MADDE 79: Göçmen Kaçakçılığı 771
AÇIKLAMALAR 774
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Maddi Unsuru 774
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Manevi Unsuru 776
Göçmen Kaçakçılığı ve Teşebbüs, İştirak, İçtima 776
YARGITAY KARARLARI 778
MADDE 80: İnsan Ticareti 779
AÇIKLAMALAR 781
İnsan Ticareti Suçunun Maddi Unsuru 782
İnsan Ticareti Suçunun Manevi Unsuru 784
İnsan Ticareti Suçuna Teşebbüs, İştirak, İçtima 785
YARGITAY KARARLARI 786
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
MADDE 81: Kasten Öldürme 789
AÇIKLAMALAR 789
Kasten Öldürme Suçunun Maddi Unsuru 790
Teşebbüs 791
İştirak 791
İçtima 791
Suçun Manevi Unsuru 792
YARGITAY KARARLARI 793
MADDE 82: Nitelikli Hâller 823
AÇIKLAMALAR 827
Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri 827
YARGITAY KARARLARI 838
MADDE 83: Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi 852
AÇIKLAMALAR 854
Suçun Maddi Unsurları 855
Suçun Manevi Unsuru 855
YARGITAY KARARI 857
MADDE 84: İntihara Yönlendirme 857
AÇIKLAMALAR 859
Suçun Maddi Unsuru 859
Suçun Manevi Unsuru 860
İtihara Yönlendirme ve Teşebbüs 861
Suçun Yaptırımı 861
YARGITAY KARARLARI 862
MADDE 85: Taksirle Öldürme 862
AÇIKLAMALAR 863
Suçun Maddi Unsuru 864
Suçun Manevi Unsuru 864
YARGITAY KARARLARI 867
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
MADDE 86: Kasten Yaralama 889
AÇIKLAMALAR 892
Yaralama Suçunun Maddi Unsuru 892
a. Suçun, Üstsoya, Altsoya, Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi 895
b. Suçun, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 896
c. Suçun, Kamu Görevlisine Karşı Görevi Nedeniyle İşlenmesi 896
d. Suçun, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 896
e. Suçun Silahla İşlenmesi 897
Suçun Manevi Unsuru 897
Hukuka Aykırılık Unsuru 898
Teşebbüs 898
Suça İştirak 898
Suçların İçtimaı 899
Kasten Yaralama Suçunun Yaptırımı 899
YARGITAY KARARLARI 900
MADDE 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 913
AÇIKLAMALAR 916
(4) üncü Fıkranın Uygulama Koşulları 919
Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 920
a. 87’nci Maddenin (1)’inci Fıkrası Hükmüne Göre 920
b. 87’nci Maddenin (2)’nci Fıkrası Hükmüne Göre 922
YARGITAY KARARLARI 925
MADDE 88: Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi 933
AÇIKLAMALAR 934
MADDE 89: Taksirle Yaralama 935
AÇIKLAMALAR 936
Suçun Maddi Unsuru 937
Suçun Manevi Unsuru 937
YARGITAY KARARLARI 939
MADDE 90: İnsan Üzerinde Deney 944
AÇIKLAMALAR 947
Suçun Maddi Unsurları 947
Suçun Manevi Unsuru 950
MADDE 91: Organ veya Doku Ticareti 951
AÇIKLAMALAR 953
Suçun Maddi Unsurları 953
Suçların Manevi Unsuru 959
MADDE 92: Zorunluluk hali 960
AÇIKLAMALAR 960
MADDE 93: Etkin Pişmanlık 961
AÇIKLAMALAR 961
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
MADDE 94: İşkence 963
AÇIKLAMALAR 968
Suçun Maddi Unsurları 969
İnsan Onuru ve İnsan Hakları İlişkisi 971
Suçun Manevi Unsuru 974
YARGITAY KARARLARI 975
MADDE 95: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 975
AÇIKLAMALAR 976
YARGITAY KARARI 977
MADDE 96: Eziyet 977
AÇIKLAMALAR 978
Suçun Maddi Unsurları 978
Suçun Manevi Unsuru 979
Eziyet Suçunun İşkence Suçundan Ayrımı 980
YARGITAY KARARLARI 981
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya
Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
MADDE 97: Terk 983
AÇIKLAMALAR 984
Suçun Maddi Unsurları 984
Suçun Manevi Unsuru 986
YARGITAY KARARLARI 986
MADDE 98: Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 987
AÇIKLAMALAR 988
Suçun Maddi Unsurları 989
Suçun Manevi Unsuru 989
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
MADDE 99: Çocuk Düşürtme 991
AÇIKLAMALAR 993
Suçun Maddi Unsurları 993
Suçun Manevi Unsuru 997
YARGITAY KARARLARI 998
MADDE 100: Çocuk Düşürme 1000
AÇIKLAMALAR 1000
Suçun Maddi Unsurları 1000
Suçun Manevi Unsuru 1001
MADDE 101: Kısırlaştırma 1002
AÇIKLAMALAR 1002
Suçun Maddi Unsurları 1003
Suçun Manevi Unsuru 1004
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
MADDE 102: Cinsel Saldırı 1007
AÇIKLAMALAR 1012
Basit Cinsel Saldırı Suçu 1013
Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu 1014
Suçun Basit Veya Nitelikli Haline Teşebbüs 1019
Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs 1020
İçtima ve Başka Suçlardan Ayrımı 1020
YARGITAY KARARLARI 1021
MADDE 103: Çocukların cinsel istismarı 1025
AÇIKLAMALAR 1042
Suçun Maddi Unsurları 1044
a. On Beş Yaşını Tamamlamamış Çocuklar 1045
b. Oniki Yaşını Tamamlamamış Çocuklar 1045
c. Onbeş Yaşını Tamamlamış Çocuklar 1045
d. Onbeş Yaşını Tamamlamış Ancak, Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Bulunmayan Çocuklar 1046
Suçun Manevi Unsuru 1053
YARGITAY KARARLARI 1055
MADDE 104: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 1074
AÇIKLAMALAR 1076
Suçun Maddi Unsurları 1076
Suçun Manevi Unsuru 1078
YARGITAY KARARLARI 1080
MADDE 105: Cinsel Taciz 1085
AÇIKLAMALAR 1087
Suçun Maddi Unsurları 1087
Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri 1090
Suçun Manevi Unsuru 1092
YARGITAY KARARLARI 1093
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
MADDE 106: Tehdit 1101
AÇIKLAMALAR 1104
Tehdit Suçunun Özellikleri 1106
Tehdit Suçunun Maddi Unsurları 1106
Tehdit Suçunun Manevi Unsuru 1111
YARGITAY KARARLARI 1112
MADDE 107: Şantaj 1118
AÇIKLAMALAR 1120
Suçun Maddi Unsurları 1121
Şantaj Suçunun Manevi Unsuru 1123
YARGITAY KARARLARI 1124
MADDE 108: Cebir 1125
AÇIKLAMALAR 1126
Suçun Maddi Unsurları 1127
Suçun Manevi Unsuru 1128
YARGITAY KARARI 1129
MADDE 109: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma 1129
AÇIKLAMALAR 1134
Suçun Maddi Unsurları 1135
Suçun Nitelikli Halleri 1136
a. Suçun Silahla İşlenmesi 1137
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 1137
c. Hürriyetten Yoksun Kılma Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi 1138
d. Hürriyetten Yoksun Kılma Suçunun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi 1138
e. Suçun Üstsoy, Altsoy Veya Eşe Karşı İşlenmesi 1138
f. Suçun Çocuğa ya da Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 1138
Suçun Manevi Unsuru 1140
YARGITAY KARARLARI 1143
MADDE 110: Etkin Pişmanlık 1149
AÇIKLAMALAR 1150
YARGITAY KARARLARI 1151
MADDE 111: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1152
AÇIKLAMALAR 1152
MADDE 112: Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi 1152
AÇIKLAMALAR 1155
Suçun Maddi Unsurları 1156
Suçun Manevi Unsuru 1158
YARGITAY KARARLARI 1159
MADDE 113: Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi 1159
AÇIKLAMALAR 1161
Suçun Maddi Unsurları 1161
Suçun Manevi Unsuru 1163
MADDE 114: Siyasî Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 1164
AÇIKLAMALAR 1165
Suçun Maddi Unsurları 1166
Suçun Manevi Unsuru 1168
MADDE 115: İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme 1169
AÇIKLAMALAR 1171
Suçun Maddi Unsurları 1172
Suçun Manevi Unsuru 1174
YARGITAY KARARI 1175
MADDE 116: Konut Dokunulmazlığının İhlâli 1176
AÇIKLAMALAR 1179
Suçun Maddi Unsurları 1181
Suçun Manevi Unsuru 1186
YARGITAY KARARLARI 1187
MADDE 117: İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli 1193
AÇIKLAMALAR 1194
Suçun Maddi Unsurları 1196
Suçun Manevi Unsuru 1198
YARGITAY KARARLARI 1200
MADDE 118: Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi 1202
AÇIKLAMALAR 1203
Suçun Maddi Unsuru 1204
Suçun Manevi Unsuru 1209
MADDE 119: Ortak Hüküm 1210
AÇIKLAMALAR 1213
1. Suçun Silahla İşlenmesi 1214
2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 1214
3. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi 1215
4. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 1215
5. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi 1215
6. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi 1216
7. Suçun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 1216
YARGITAY KARARLARI 1217
MADDE 120: Haksız Arama 1217
AÇIKLAMALAR 1218
Suçun Maddi Unsurları 1219
Suçun Manevi Unsuru 1222
MADDE 121: Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi 1241
AÇIKLAMALAR 1242
Suçun Maddi Unsurları 1242
Suçun Manevi Unsuru 1244
MADDE 122: Nefret ve Ayırımcılık 1245
AÇIKLAMALAR 1247
Suçun Maddi Unsurları 1248
Suçun Manevi Unsuru 1249
MADDE 123: Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma 1250
AÇIKLAMALAR 1251
Suçun Maddi Unsurları 1251
Suçun Manevi Unsuru 1252
YARGITAY KARARLARI 1253
MADDE 124: Haberleşmenin Engellenmesi 1255
AÇIKLAMALAR 1256
Suçun Maddi Unsurları 1257
Suçun Manevi Unsuru 1259
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
MADDE 125: Hakaret 1261
AÇIKLAMALAR 1267
Suçun Maddi Unsuru 1268
Suçun Manevi Unsuru 1273
YARGITAY KARARLARI 1275
MADDE 126: Mağdurun Belirlenmesi 1287
AÇIKLAMALAR 1287
MADDE 127: İsnadın İspatı 1288
AÇIKLAMALAR 1290
1. İsnada Konu Fiilin Suç Olması ve Mağdurun Mahkûmiyeti 1291
2. İsnat Olunan Fiilin Doğru Olup Olmadığının Anlaşılmasında Kamu Yararı Bulunması Gerekliliği 1292
3. Şikâyetçinin İspata Razı Olması 1292
MADDE 128: İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 1293
AÇIKLAMALAR 1295
YARGITAY KARARLARI 1296
MADDE 129: Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret 1296
AÇIKLAMALAR 1297
YARGITAY KARARLARI 1299
MADDE 130: Kişinin Hatırasına Hakaret 1301
AÇIKLAMALAR 1302
Suçun Maddi Unsurları 1303
Suçun Manevi Unsuru 1304
MADDE 131: Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu 1305
AÇIKLAMALAR 1306
YARGITAY KARARLARI 1307
DOKUZUNCU
BÖLÜM Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
MADDE 132: Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl 1309
AÇIKLAMALAR 1313
Suçun Maddi Unsurları 1313
Suçun Manevi Unsuru 1316
MADDE 133: Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması 1317
AÇIKLAMALAR 1319
Suçun Maddi Unsurları 1320
Suçun Manevi Unsuru 1322
MADDE 134: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 1322
AÇIKLAMALAR 1325
Suçun Maddi Unsurları 1326
Suçun Manevi Unsuru 1328
YARGITAY KARARLARI 1328
MADDE 135: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 1334
AÇIKLAMALAR 1336
Suçun Maddi Unsurları 1336
Suçun Manevi Unsuru 1338
MADDE 136: Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 1356
AÇIKLAMALAR 1357
Suçun Maddi Unsurları 1357
Suçun Manevi Unsuru 1359
YARGITAY KARARLARI 1360
MADDE 137: Nitelikli hâller 1361
AÇIKLAMALAR 1361
a. Suçun, Kamu Görevlisi Tarafından Görevinin Verdiği Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 1362
b. Suçun, Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 1362
MADDE 138: Verileri Yok Etmeme 1363
AÇIKLAMALAR 1363
Suçun Maddi Unsurları 1364
Suçun Manevi Unsuru 1365
YARGITAY KARARLARI 1366
MADDE 139: Şikâyet 1366
AÇIKLAMALAR 1367
MADDE 140: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1367
AÇIKLAMALAR 1367
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
MADDE 141: Hırsızlık 1405
AÇIKLAMALAR 1406
Suçun Maddi Unsurları 1407
Suçun Manevi Unsuru 1410
YARGITAY KARARLARI 1412
MADDE 142: Nitelikli Hırsızlık 1421
AÇIKLAMALAR 1429
YARGITAY KARARLARI 1438
MADDE 143: Suçun Gece Vakti İşlenmesi 1449
AÇIKLAMALAR 1450
YARGITAY KARARLARI 1451
MADDE 144: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâller 1452
AÇIKLAMALAR 1453
YARGITAY KARARLARI 1454
MADDE 145: Malın Değerinin Az Olması 1455
AÇIKLAMALAR 1456
YARGITAY KARARLARI 1456
MADDE 146: Kullanma Hırsızlığı 1458
AÇIKLAMALAR 1458
MADDE 147: Zorunluluk Hâli 1460
AÇIKLAMALAR 1461
YARGITAY KARARLARI 1461
MADDE 148: Yağma 1462
AÇIKLAMALAR 1464
Suçun Maddi Unsurları 1465
Suçun Manevi Unsuru 1468
YARGITAY KARARLARI 1471
MADDE 149: Nitelikli Yağma 1474
AÇIKLAMALAR 1476
a. Yağma Suçunun Silahla İşlenmiş Olması 1476
b. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi 1476
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 1476
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut Veya İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 1477
e. Yağma Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 1477
f. Yağma Suçunun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 1478
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İşlenmesi 1478
h. Yağma Suçunun Geceleyin İşlenmesi 1478
YARGITAY KARARLARI 1479
MADDE 150: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 1491
AÇIKLAMALAR 1493
YARGITAY KARARLARI 1496
MADDE 151: Mala Zarar Verme 1500
AÇIKLAMALAR 1501
Suçun Maddi Unsurları 1502
Suçun Manevi Unsuru 1506
YARGITAY KARARLARI 1510
MADDE 152: Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hâlleri 1516
AÇIKLAMALAR 1520
(1)’inci Fıkrada Belirlenen Nitelikli Haller Şunlardır; 1520
a. Mala Zarar Verme Suçunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis Veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi 1520
b. Mala Zarar Verme Suçunun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya Veya Tesis Hakkında İşlenmesi 1520
c. Mala Zarar Verme Suçunun Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi 1520
d. Mala Zarar Verme Suçunun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına Veya Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi 1520
e. Mala Zarar Verme Suçunun Grev Veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin Veya İşçilerin Veya İşveren Veya İşçi Sendika Veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi 1521
f. Mala Zarar Verme Suçunun Siyasi Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi 1521
g. Mala Zarar Verme Suçunun Sona Ermiş Olsa Bile Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi 1521
Maddenin (2)’nci Fıkrasında 1521
a. Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak, Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi 1521
b. Mala Zarar Verme Suçunun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 1522
c. Mala Zarar Verme Suçunun Radyasyona Maruz Bırakarak Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi 1522
YARGITAY KARARLARI 1522
MADDE 153: İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme 1524
AÇIKLAMALAR 1525
Suçun Maddi Unsuru 1525
Suçun Manevi Unsuru 1526
MADDE 154: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 1526
AÇIKLAMALAR 1528
Suçun Maddi Unsurları 1529
Suçun Manevi Unsuru 1531
YARGITAY KARARLARI 1532
MADDE 155: Güveni Kötüye Kullanma 1533
AÇIKLAMALAR 1534
Suçun Maddi Unsurları 1535
Suçun Manevi Unsuru 1537
YARGITAY KARARLARI 1537
MADDE 156: Bedelsiz Senedi Kullanma 1541
AÇIKLAMALAR 1541
Suçun Maddi Unsurları 1542
Suçun Manevi Unsuru 1543
YARGITAY KARARLARI 1543
MADDE 157: Dolandırıcılık 1544
AÇIKLAMALAR 1545
Suçun Maddi Unsurları 1546
Suçun Manevi Unsuru 1549
YARGITAY KARARLARI 1551
MADDE 158: Nitelikli Dolandırıcılık 1557
AÇIKLAMALAR 1564
a. Dolandırıcılık Suçunun, Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi 1564
b. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 1564
c. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 1565
d. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf Veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 1565
e. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi 1565
f. Dolandırıcılık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 1566
g. Dolandırıcılık Suçunun, Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 1567
h. Dolandırıcılık Suçunun, Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi 1567
i. Dolandırıcılık Suçunun, Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 1567
j. Dolandırıcılık Suçunun, Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 1568
k. Dolandırıcılık Suçunun, Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi 1568
l. (6763 sayılı Kanunla ek.) Dolandırıcılık Suçunun Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi 1568
YARGITAY KARARLARI 1569
MADDE 159: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 1575
AÇIKLAMALAR 1576
YARGITAY KARARI 1577
MADDE 160: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf 1578
AÇIKLAMALAR 1579
Suçun Maddi Unsurları 1579
Suçun Manevi Unsuru 1580
YARGITAY KARARLARI 1581
MADDE 161: Hileli İflâs 1581
AÇIKLAMALAR 1582
Suçun Maddi Unsurları 1583
a. Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Kaçırılması, Gizlenmesi Veya Değerinin Azalmasına Neden Olunması 1584
b. Malvarlığını Kaçırmaya Yönelik Tasarruflarının Ortaya Çıkmasını Önlemek İçin Ticari Defter, Kayıt Veya Belgelerin Gizlenmesi Veya Yok Edilmesi 1585
c. Gerçekte Bir Alacak Ve Borç İlişkisi Olmadığı Halde Sanki Böyle Bir İlişki Mevcutmuş Gibi, Borçların Artmasına Neden Olacak Şekilde Belge Düzenlenmesi 1585
d. Gerçeğe Aykırı Muhasebe Kayıtlarıyla Veya Sahte Bilânço Tanzimi İle Aktifin Olduğundan Az Gösterilmesi 1585
Suçun Manevi Unsuru 1585
YARGITAY KARARLARI 1586
MADDE 162: Taksirli İflâs 1588
AÇIKLAMALAR 1589
MADDE 163: Karşılıksız Yararlanma 1591
AÇIKLAMALAR 1593
Suçun Maddi Unsurları 1593
YARGITAY KARARLARI 1595
MADDE 164: Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi 1596
AÇIKLAMALAR 1597
Suçun Maddi Unsurları 1597
Suçun Manevi Unsuru 1598
MADDE 165: Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi 1599
AÇIKLAMALAR 1601
Suçun Maddi Unsurları 1601
Suçun Manevi Unsuru 1602
YARGITAY KARARLARI 1603
MADDE 166: Bilgi Vermeme 1604
AÇIKLAMALAR 1604
Suçun Maddi Unsuru 1605
Suçun Manevi Unsuru 1605
MADDE 167: Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep 1606
AÇIKLAMALAR 1607
a. Suçun Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin Zararına Olarak İşlenmesi 1608
b. Suçun Üstsoy Veya Altsoy Veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin Veya Evlat Edinen Veya Evlatlığın Zararına Olarak İşlenmesi 1608
c. Suçun Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Biri Zararına Olarak İşlenmesi 1608
YARGITAY KARARLARI 1610
MADDE 168: Etkin Pişmanlık 1610
AÇIKLAMALAR 1613
YARGITAY KARARLARI 1616
MADDE 169: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1623
AÇIKLAMALAR 1623
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
MADDE 170: Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması 1625
AÇIKLAMALAR 1628
Suçun Maddi Unsurları 1630
a. Suçun Yangın Çıkarılması Suretiyle İşlenmesi 1631
b. Suçun Bina Çökmesine Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi 1631
c. Suçun Toprak Kaymasına Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi 1631
d. Suçun Çığ Düşmesine Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 1631
e. Suçun Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi 1631
f. Suçun Silahla Ateş Etmek Suretiyle İşlenmesi 1632
g. Suçun Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle İşlenmesi 1632
Suçun Manevi Unsuru 1633
YARGITAY KARARLARI 1634
MADDE 171: Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması 1635
AÇIKLAMALAR 1636
Suçun Maddi Unsurları 1636
Suçun Manevi Unsuru 1638
YARGITAY KARARLARI 1638
MADDE 172: Radyasyon Yayma 1641
AÇIKLAMALAR 1642
Suçun Maddi Unsurları 1642
Suçun Manevi Unsuru 1644
MADDE 173: Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme 1645
AÇIKLAMALAR 1645
Suçun Maddi Unsurları 1645
Suçun Manevi Unsuru 1646
MADDE 174: Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi 1646
AÇIKLAMALAR 1650
Suçun Maddi Unsurları 1650
Suçun Manevi Unsuru 1653
YARGITAY KARARLARI 1654
MADDE 175: Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâli 1655
AÇIKLAMALAR 1656
Suçun Maddi Unsurları 1656
Suçun Manevi Unsuru 1657
MADDE 176: İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama 1658
AÇIKLAMALAR 1659
Suçun Maddi Unsurları 1659
Suçun Manevi Unsuru 1661
MADDE 177: Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 1662
AÇIKLAMALAR 1663
Suçun Maddi Unsurları 1663
Suçun Manevi Unsuru 1664
YARGITAY KARARLARI 1665
MADDE 178: İşaret ve Engel Koymama 1666
AÇIKLAMALAR 1666
Suçun Maddi Unsurları 1666
Suçun Manevi Unsuru 1667
MADDE 179: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 1668
AÇIKLAMALAR 1670
Suçun Maddi Unsurları 1670
Suçun Manevi Unsuru 1675
YARGITAY KARARLARI 1677
MADDE 180: Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma 1678
AÇIKLAMALAR 1678
Suçun Maddi Unsurları 1678
Suçun Manevi Unsuru 1679
YARGITAY KARARLARI 1680
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
MADDE 181: Çevrenin Kasten Kirletilmesi 1681
AÇIKLAMALAR 1682
Suçun Maddi Unsurları 1683
Suçun Manevi Unsuru 1687
MADDE 182: Çevrenin Taksirle Kirletilmesi 1710
AÇIKLAMALAR 1710
Suçun Maddi Unsurları 1710
Suçun Manevi Unsuru 1711
MADDE 183: Gürültüye Neden Olma 1711
AÇIKLAMALAR 1712
Suçun Maddi Unsurları 1713
Suçun Manevi Unsuru 1714
YARGITAY KARARLARI 1716
MADDE 184: İmar Kirliliğine Neden Olma 1716
AÇIKLAMALAR 1718
Suçun Maddi Unsurları 1718
Suçun Manevi Unsuru 1722
YARGITAY KARARLARI 1723
Anayasa Mahkemesi Kararı 1725
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
MADDE 185: Zehirli Madde Katma 1727
AÇIKLAMALAR 1728
Suçun Maddi Unsurları 1728
Suçun Manevi Unsuru 1729
MADDE 186: Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti 1746
AÇIKLAMALAR 1747
Suçun Maddi Unsurları 1747
Suçun Manevi Unsuru 1748
YARGITAY KARARLARI 1749
MADDE 187: Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma 1749
AÇIKLAMALAR 1750
Suçun Maddi Unsurları 1750
Suçun Manevi Unsuru 1752
MADDE 188: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 1752
AÇIKLAMALAR 1760
Suçun Maddi Unsurları 1760
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek 1769
b. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek 1770
c. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etmek 1771
Ağırlaştırıcı Nedenler 1774
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoit ve Türevleri veya Baz Morfin Olması 1775
b. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 1775
c. Suçun Sağlık Mesleğinde Çalışanlar Tarafından İşlenmesi 1777
d. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Uyuşturucu Madde Sokmak 1777
e. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmesi 1778
Suçun Manevi Unsuru 1781
YARGITAY KARARLARI 1783
MADDE 189: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 1798
AÇIKLAMALAR 1799
MADDE 190: Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 1799
AÇIKLAMALAR 1801
Suçun Maddi Unsurları 1801
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlama 1802
b. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların Yakalanmasını Zorlaştıracak Önlemler Alma 1803
c. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi Hakkında Başkalarına Bilgi Verme 1803
Maddenin (2)’nci Fıkrasındaki Hareket Unsurları İse Şunlardır 1803
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirme 1803
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak 1803
Suçun Manevi Unsuru 1804
MADDE 191: Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak 1805
AÇIKLAMALAR 1811
Suçun Maddi Unsurları 1811
Suçun Manevi Unsuru 1816
YARGITAY KARARLARI 1818
MADDE 192: Etkin Pişmanlık 1822
AÇIKLAMALAR 1824
A. Failin, Etkin Pişmanlığı Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Göstermesi Gerekir 1825
B. Failin, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi Gerekir 1826
C. Fail Tarafından Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını Veya Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış Olması Gerekir 1826
YARGITAY KARARLARI 1830
MADDE 193: Zehirli Madde İmal ve Ticareti 1831
AÇIKLAMALAR 1831
Suçun Maddi Unsurları 1832
Suçun Manevi Unsuru 1833
MADDE 194: Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 1833
AÇIKLAMALAR 1834
Suçun Maddi Unsurları 1834
Suçun Manevi Unsuru 1835
MADDE 195: Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 1836
AÇIKLAMALAR 1836
Suçun Maddi Unsurları 1837
Suçun Manevi Unsuru 1838
MADDE 196: Usulsüz Ölü Gömülmesi 1838
AÇIKLAMALAR 1839
Suçun Maddi Unsurları 1839
Sucun Manevi Unsuru 1840
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
MADDE 197: Parada Sahtecilik 1841
AÇIKLAMALAR 1842
Suçun Maddi Unsurları 1843
Suçun Manevi Unsuru 1846
YARGITAY KARARLARI 1847
MADDE 198: Paraya Eşit Sayılan Değerler 1847
AÇIKLAMALAR 1849
YARGITAY KARARLARI 1849
MADDE 199: Kıymetli Damgada Sahtecilik 1850
AÇIKLAMALAR 1852
Suçun Maddi Unsurları 1853
Suçun Manevi Unsuru 1854
YARGITAY KARARLARI 1854
MADDE 200: Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar 1856
AÇIKLAMALAR 1856
Suçun Maddi Unsurları 1857
Suçun Manevi Unsuru 1857
MADDE 201: Etkin Pişmanlık 1857
AÇIKLAMALAR 1858
YARGITAY KARARI 1860
MADDE 202: Mühürde Sahtecilik 1860
AÇIKLAMALAR 1861
Suçun Maddi Unsurları 1861
Suçun Manevi Unsuru 1863
YARGITAY KARARLARI 1863
MADDE 203: Mühür Bozma 1863
AÇIKLAMALAR 1864
Suçun Maddi Unsurları 1865
Suçun Manevi Unsuru 1866
YARGITAY KARARLARI 1868
MADDE 204: Resmî Belgede Sahtecilik 1872
AÇIKLAMALAR 1875
Suçun Maddi Unsurları 1876
Suçun Manevi Unsuru 1882
YARGITAY KARARLARI 1883
MADDE 205: Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 1893
AÇIKLAMALAR 1895
Suçun Maddi Unsurları 1895
Suçun Manevi Unsuru 1895
ASKERİ YARGITAY KARARLARI 1896
MADDE 206: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 1896
AÇIKLAMALAR 1897
Suçun Maddi Unsurları 1897
Suçun Manevi Unsuru 1898
YARGITAY KARARLARI 1899
MADDE 207: Özel Belgede Sahtecilik 1901
AÇIKLAMALAR 1902
Suçun Maddi Unsurları 1902
Suçun Manevi Unsuru 1905
YARGITAY KARARLARI 1906
MADDE 208: Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek 1908
AÇIKLAMALAR 1909
Suçun Maddi Unsurları 1909
Suçun Manevi Unsuru 1909
YARGITAY KARARLARI 1910
MADDE 209: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması 1910
AÇIKLAMALAR 1911
Suçun Maddi Unsurları 1911
Suçun Manevi Unsuru 1913
YARGITAY KARARLARI 1913
MADDE 210: Resmi Belge Hükmünde Belgeler 1913
AÇIKLAMALAR 1915
A. Emre Veya Hamiline Yazılı Kambiyo Senetleri 1915
C. Hisse Senedi, Tahvil Veya Vasiyetnameler 1916
YARGITAY KARARLARI 1918
MADDE 211: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 1922
AÇIKLAMALAR 1922
YARGITAY KARARLARI 1923
MADDE 212: İçtima 1924
AÇIKLAMALAR 1924
YARGITAY KARARLARI 1925
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
MADDE 213: Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit 1927
AÇIKLAMALAR 1928
Suçun Maddi Unsurları 1928
Suçun Manevi Unsuru 1929
MADDE 214: Suç İşlemeye Tahrik 1929
AÇIKLAMALAR 1930
Suçun Maddi Unsurları 1931
Suçun Manevi Unsuru 1932
YARGITAY KARARLARI 1932
MADDE 215: Suçu ve Suçluyu Övme 1933
AÇIKLAMALAR 1934
Suçun Maddi Unsurları 1934
Suçun Manevi Unsuru 1935
YARGITAY KARARLARI 1935
MADDE 216: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 1937
AÇIKLAMALAR 1939
Suçun Maddi Unsurları 1939
Suçun Manevi Unsuru 1943
YARGITAY KARARLARI 1943
MADDE 217: Kanunlara Uymamaya Tahrik 1948
AÇIKLAMALAR 1948
Suçun Maddi Unsurları 1948
Suçun Manevi Unsurları 1949
MADDE 218: Ortak Hüküm 1950
AÇIKLAMALAR 1950
MADDE 219: Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma 1951
AÇIKLAMALAR 1953
Suçun Maddi Unsurları 1953
Suçun Manevi Unsuru 1954
MADDE 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 1955
AÇIKLAMALAR 1961
YARGITAY KARARLARI 1973
MADDE 221: Etkin Pişmanlık 1989
AÇIKLAMALAR 1991
YARGITAY KARARLARI 1996
MADDE 222: Şapka ve Türk Harfleri 1997
AÇIKLAMALAR 1997
Suçun Maddi Unsuru 1999
Suçun Manevi Unsuru 2000
YARGITAY KARARI 2001
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
MADDE 223: Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması 2003
AÇIKLAMALAR 2005
Suçun Maddi Unsurları 2005
Suçun Manevi Unsuru 2006
MADDE 224: Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali 2007
AÇIKLAMALAR 2008
Suçun Maddi Unsuru 2008
Suçun Maddi Unsuru 2009
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
MADDE 225: Hayâsızca Hareketler 2011
AÇIKLAMALAR 2012
Suçun Maddi Unsuru 2012
Suçun Manevi Unsuru 2013
YARGITAY KARARLARI 2014
MADDE 226: Müstehcenlik 2014
AÇIKLAMALAR 2018
Suçun Maddi Unsurları 2018
YARGITAY KARARLARI 2032
MADDE 227: Fuhuş 2034
AÇIKLAMALAR 2038
Suçun Maddi Unsurları 2039
YARGITAY KARARLARI 2045
MADDE 228: Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama 2050
AÇIKLAMALAR 2052
Suçun Maddi Unsurları 2052
Suçun Manevi Unsuru 2054
YARGITAY KARARLARI 2055
MADDE 229: Dilencilik 2057
AÇIKLAMALAR 2058
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
MADDE 230: Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören 2061
AÇIKLAMALAR 2068
Suçun Maddi Unsurları 2068
Suçun Manevi Unsuru 2071
MADDE 231: Çocuğun Soybağını Değiştirme 2073
AÇIKLAMALAR 2074
Suçun Maddi Unsurları 2074
Suçun Manevi Unsurları 2075
YARGITAY KARARLARI 2076
MADDE 232: Kötü Muamele 2077
AÇIKLAMALAR 2078
Suçun Maddi Unsurları 2078
Suçun Manevi Unsuru 2081
YARGITAY KARARLARI 2081
MADDE 233: Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli 2082
AÇIKLAMALAR 2083
Suçun Maddi Unsurları 2083
Suçun Manevi Unsuru 2085
MADDE 234: Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması 2085
AÇIKLAMALAR 2087
Suçun Maddi Unsurları 2087
Suçun Manevi Unsuru 2088
YARGITAY KARARLARI 2089
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
MADDE 235: İhaleye Fesat Karıştırma 2091
AÇIKLAMALAR 2096
Suçun Maddi Unsurları 2096
A. Hileli Davranışlarla 2109
1. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye Veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarına Engel Olmak 2109
2. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak 2109
3. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak 2110
4. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak 2110
B. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak 2110
C. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Ya Da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek 2111
D. İhaleye Katılmak İsteyen Veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları 2112
Suçun Manevi Unsuru 2115
YARGITAY KARARLARI 2116
MADDE 236: Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2118
AÇIKLAMALAR 2119
Suçun Maddi Unsurları 2119
a. İhale Kararında Veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2121
b. İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2121
c. Edimin İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2122
d. Yapım İhalelerinde Eserin Veya Kullanılan Malzemenin Şartname Veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar Veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2122
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine Veya Eksik Verilmesine Rağmen, Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma 2122
Suçun Manevi Unsuru 2123
MADDE 237: Fiyatları Etkileme 2124
AÇIKLAMALAR 2125
Suçun Maddi Unsurları 2126
Suçun Manevi Unsuru 2129
MADDE 238: Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma 2129
AÇIKLAMALAR 2130
Suçun Maddi Unsurları 2130
Suçun Manevi Unsuru 2131
MADDE 239: Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması 2131
AÇIKLAMALAR 2132
Suçun Maddi Unsurları 2133
Suçun Manevi Unsuru 2135
MADDE 240: Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma 2135
AÇIKLAMALAR 2137
Suçun Maddi Unsurları 2137
Suçun Manevi Unsuru 2138
MADDE 241: Tefecilik 2139
AÇIKLAMALAR 2145
Suçun Maddi Unsurları 2145
Suçun Manevi Unsuru 2146
YARGITAY KARARLARI 2147
MADDE 242: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 2148
AÇIKLAMALAR 2149
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
MADDE 243: Bilişim Sistemine Girme 2151
AÇIKLAMALAR 2152
Suçun Maddi Unsurları 2152
Suçun Manevi Unsuru 2154
MADDE 244: Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme 2155
AÇIKLAMALAR 2156
Suçun Maddi Unsurları 2156
Suçun Manevi Unsuru 2159
YARGITAY KARARLARI 2160
MADDE 245: Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 2161
AÇIKLAMALAR 2163
Suçun Maddi Unsurları 2164
Suçun Manevi Unsuru 2169
YARGITAY KARARLARI 2184
MADDE 246: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 2186
AÇIKLAMALAR 2186
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 247: Zimmet Suçu 2187
AÇIKLAMALAR 2188
Suçun Maddi Unsurları 2188
Suçun Manevi Unsuru 2192
YARGITAY KARARLARI 2193
MADDE 248: Etkin Pişmanlık 2197
AÇIKLAMALAR 2198
YARGITAY KARARLARI 2200
MADDE 249: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl 2200
AÇIKLAMALAR 2201
MADDE 250: İrtikap 2202
AÇIKLAMALAR 2205
Suçun Maddi Unsurları 2205
Maddenin 6352 Sayılı Kananla Değişik (1) İnci Fıkrasında İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir 2206
Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması 2207
İcbar Öğesi 2208
Maddenin (2)’nci Fıkrasında İkna Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir 2208
Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması 2208
İkna Öğesi 2208
Maddenin (3) Üncü Fıkrasında Hatadan Yararlanılarak İşlenen İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir 2209
Suçun Manevi Unsuru 2209
YARGITAY KARARLARI 2211
MADDE 251: Denetim Görevinin İhmali 2215
AÇIKLAMALAR 2216
YARGITAY KARARLARI 2218
MADDE 252: Rüşvet 2221
AÇIKLAMALAR 2228
Suçun Maddi Unsurları 2228
Suçun Manevi Unsuru 2235
YARGITAY KARARLARI 2237
MADDE 253: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 2240
AÇIKLAMALAR 2240
MADDE 254: Etkin Pişmanlık 2240
AÇIKLAMALAR 2243
YARGITAY KARARLARI 2245
MADDE 255: Nüfuz Ticareti 2245
AÇIKLAMALAR 2247
Suçun Maddi Unsuru 2247
Suçun Manevi Unsuru 2249
YARGITAY KARARLARI 2249
MADDE 256: Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması 2252
AÇIKLAMALAR 2252
YARGITAY KARARLARI 2254
MADDE 257: Görevi Kötüye Kullanma 2257
AÇIKLAMALAR 2261
Suçun Maddi Unsurları 2261
Suçun Manevi Unsuru 2264
YARGITAY KARARLAR 2275
A. Suç Öğeleriyle İlgili Kararlar 2291
1. Genel Olarak Suç Öğelerini Açıklayan Kararlar 2291
2. Kamu Zararına Neden Olan Fiiller ile İlgili Kararlar 2293
3. Kişilere Haksız Kazanç Sağlayan Fiiller 2297
4. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiiller 2299
a. Yargı Kararına Uymama Fiili ile İlgili Kararlar 2299
b. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olabilecek Diğer Fiiller 2305
6. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma ile İlgili Kararlar (257/2) 2307
7. Çıkar Sağlayarak Görevi Kötüye Kullanma Suçu (M.257/3) ile İlgili Kararlar 2312
8. İçtima, İştirak ve Teşebbüs ile İlgili Kararlar 2314
MADDE 258: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması 2315
AÇIKLAMALAR 2315
Suçun Maddi Unsurları 2316
Suçun Manevi Unsuru 2317
YARGITAY KARARI 2317
MADDE 259: Kamu Görevlisinin Ticareti 2319
AÇIKLAMALAR 2319
YARGITAY KARARI 2320
MADDE 260: Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması 2320
AÇIKLAMALAR 2321
Suçun Maddi Unsuru 2322
YARGITAY KARARLARI 2323
MADDE 261: Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf 2324
AÇIKLAMALAR 2324
YARGITAY KARARLARI 2325
MADDE 262: Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi 2326
AÇIKLAMALAR 2326
YARGITAY KARARLARI 2327
MADDE 263: Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma ve İşletme 2328
AÇIKLAMALAR 2329
YARGITAY KARARLARI 2330
MADDE 264: Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma 2332
AÇIKLAMALAR 2333
MADDE 265: Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 2334
AÇIKLAMALAR 2336
Suçun Maddi Unsurları 2336
YARGITAY KARARLARI 2347
MADDE 266: Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma 2361
AÇIKLAMALAR 2361
YARGITAY KARARLARI 2362
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
MADDE 267: İftira 2363
AÇIKLAMALAR 2372
Suçun Maddi Unsurları 2373
Suçun Manevi Unsuru 2378
YARGITAY KARARLARI 2379
MADDE 268: Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması 2400
AÇIKLAMALAR 2400
Suçun Maddi Unsurları 2401
Suçun Manevi Unsuru 2403
Yaptırım 2405
Etkin Pişmanlık 2405
YARGITAY KARARLARI 2406
MADDE 269: Etkin Pişmanlık 2410
AÇIKLAMALAR 2411
Etkin Pişmanlığın Zamanı ve Hükümleri 2411
a. Suçlar Hakkında Etkin Pişmanlığın Hükümleri 2411
b. İdari Yaptırım Gerektiren Fiiller Hakkında Etkin Pişmanlık 2413
c. Basın ve yayın yoluyla iftirada etkin pişmanlık 2413
YARGITAY KARARLARI 2413
MADDE 270: Suç Üstlenme 2418
AÇIKLAMALAR 2418
Suçun Maddi Unsurları 2419
Suçun Manevi Unsuru 2422
YARGITAY KARARLARI 2425
MADDE 271: Suç Uydurma 2427
AÇIKLAMALAR 2427
Suçun Maddi Unsurları 2427
Suçun Manevi Unsuru 2432
İçtima 2432
YARGITAY KARARLARI 2434
MADDE 272: Yalan Tanıklık 2438
AÇIKLAMALAR 2445
Suçun Maddi Unsurları 2445
Suçun Manevi Unsuru 2453
İçtima 2453
YARGITAY KARARLARI 2455
MADDE 273: Şahsî Cezasızlık veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler 2458
AÇIKLAMALAR 2459
MADDE 274: Etkin Pişmanlık 2460
AÇIKLAMALAR 2461
YARGITAY KARARLARI 2463
MADDE 275: Yalan Yere Yemin 2464
AÇIKLAMALAR 2465
Suçun Maddi Unsurları 2467
YARGITAY KARARLARI 2469
MADDE 276: Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık 2469
AÇIKLAMALAR 2470
Suçun Maddi Unsurları 2470
Suçun Manevi Unsuru 2472
YARGITAY KARARLARI 2473
MADDE 277: Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 2474
AÇIKLAMALAR 2477
Suçun Maddi Unsurları 2477
Suçun Manevi Unsuru 2480
YARGITAY KARARLARI 2481
MADDE 278: Suçu Bildirmeme 2486
AÇIKLAMALAR 2489
Suçun Maddi Unsurları 2489
Suçun Manevi Unsuru 2494
MADDE 279: Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 2498
AÇIKLAMALAR 2498
Suçun Maddi Unsurları 2499
Suçun Manevi Unsuru 2501
YARGITAY KARARLARI 2501
MADDE 280: Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi 2505
AÇIKLAMALAR 2506
Suçun Maddi Unsurları 2506
YARGITAY KARARLARI 2507
MADDE 281: Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme 2507
AÇIKLAMALAR 2509
Suçun Maddi Unsurları 2509
Suçun Manevi Unsuru 2511
YARGITAY KARARLARI 2511
MADDE 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 2512
AÇIKLAMALAR 2516
Suçun Maddi Unsurları 2516
Suçun Manevi Unsuru 2519
MADDE 283: Suçluyu Kayırma 2532
AÇIKLAMALAR 2534
Suçun Maddi Unsurları 2534
Manevi Unsur 2536
YARGITAY KARARLARI 2536
MADDE 284: Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme 2538
AÇIKLAMALAR 2539
Suçun Maddi Unsurları 2539
Suçun Manevi Unsuru 2541
YARGITAY KARARI 2541
MADDE 285: Gizliliğin İhlali 2541
AÇIKLAMALAR 2547
Suçun Maddi Unsurları 2547
Suçun Manevi Unsuru 2551
YARGITAY KARARI 2552
MADDE 286: Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması 2553
AÇIKLAMALAR 2553
Suçun Maddi Unsurları 2554
Suçun Manevi Unsuru 2554
MADDE 287: Genital Muayene 2555
AÇIKLAMALAR 2555
Suçun Maddi Unsurları 2556
Suçun Manevi Unsuru 2557
YARGITAY KARARI 2558
MADDE 288: Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs 2559
AÇIKLAMALAR 2560
Suçun Maddi Unsurları 2561
Suçun Manevi Unsuru 2563
YARGITAY KARARI 2563
MADDE 289: Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 2565
AÇIKLAMALAR 2567
Suçun Maddi Unsurları 2567
Suçun Manevi Unsuru 2570
YARGITAY KARARLARI 2571
MADDE 290: Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması 2580
AÇIKLAMALAR 2580
Suçun Maddi Unsurları 2580
Suçun Manevi Unsuru 2582
YARGITAY KARARLARI 2582
MADDE 291: Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme 2583
AÇIKLAMALAR 2583
Suçun Maddi Unsurları 2584
Suçun Manevi Unsuru 2584
MADDE 292: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 2584
AÇIKLAMALAR 2586
Suçun Maddi Unsuru 2586
Suçun Manevi Unsuru 2588
YARGITAY KARARLARI 2588
MADDE 293: Etkin Pişmanlık 2589
AÇIKLAMALAR 2590
MADDE 294: Kaçmaya İmkân Sağlama 2590
AÇIKLAMALAR 2593
Suçun Maddi Unsurları 2593
Suçun Manevi Unsuru 2596
YARGITAY KARARLARI 2596
MADDE 295: Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması 2596
AÇIKLAMALAR 2598
Suçun Maddi Unsurları 2598
Suçun Manevi Unsuru 2599
YARGITAY KARARI 2599
MADDE 296: Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması 2599
AÇIKLAMALAR 2600
Suçun Maddi Unsurları 2600
Suçun Manevi Unsuru 2601
YARGITAY KARARLARI 2601
MADDE 297: İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak 2602
AÇIKLAMALAR 2604
Suçun Maddi Unsurları 2604
Suçun Manevi Unsuru 2609
YARGITAY KARARLARI 2609
MADDE 298: Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme 2614
AÇIKLAMALAR 2615
Suçun Maddi Unsurları 2615
Suçun Manevi Unsuru 2617
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
MADDE 299: Cumhurbaşkanına Hakaret 2619
AÇIKLAMALAR 2620
Suçun Maddi Unsurları 2620
Suçun Manevi Unsuru 2622
YARGITAY KARARLARI 2623
MADDE 300: Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama 2624
AÇIKLAMALAR 2625
Suçun Maddi Unsurları 2625
Suçun Manevi Unsuru 2629
YARGITAY KARARLARI 2630
MADDE 301: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını 2630
AÇIKLAMALAR 2632
Suçun Maddi Unsurları 2633
Suçun Manevi Unsuru 2636
YARGITAY KARARLARI 2637
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
MADDE 302: Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak 2643
AÇIKLAMALAR 2645
Suçun Maddi Unsurları 2645
Suçun Manevi Unsuru 2651
YARGITAY KARARLARI 2652
MADDE 303: Düşmanla İşbirliği Yapmak: Düşmanla İşbirliği Yapmak 2655
AÇIKLAMALAR 2657
Suçun Maddi Unsurları 2657
MADDE 304: Devlete Karşı Savaşa Tahrik 2658
AÇIKLAMALAR 2660
Suçun Maddi Unsurları 2660
Suçun Manevi Unsuru 2661
MADDE 305: Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama 2662
AÇIKLAMALAR 2664
Suçun Maddi Unsurları 2664
Suçun Manevi Unsuru 2665
MADDE 306: Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama 2665
AÇIKLAMALAR 2667
Suçun Maddi Unsurları 2667
Suçun Manevi Unsuru 2668
YARGITAY KARARLARI 2668
MADDE 307: Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma 2668
AÇIKLAMALAR 2671
Suçun Maddi Unsurları 2671
Suçun Manevi Unsuru 2673
YARGITAY KARARI 2673
MADDE 308: Düşman Devlete Maddî ve Malî Yardım 2674
AÇIKLAMALAR 2676
Suçun Maddi Unsurları 2676
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 309: Anayasayı İhlâl 2679
AÇIKLAMALAR 2681
Suçun Maddi Unsurları 2681
Suçun Manevi Unsuru 2686
YARGITAY KARARLARI 2687
MADDE 310: Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı 2697
AÇIKLAMALAR 2697
Suçun Maddi Unsurları 2698
Suçun Manevi Unsuru 2699
MADDE 311: Yasama Organına Karşı Suç 2699
AÇIKLAMALAR 2701
Suçun Maddi Unsurları 2701
Suçun Manevi Unsuru 2702
MADDE 312: Hükümete Karşı Suç 2703
AÇIKLAMALAR 2704
Suçun Maddi Unsurları 2704
Suçun Manevi Unsuru 2705
YARGITAY KARARLARI 2705
MADDE 313: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silâhlı İsyan 2709
AÇIKLAMALAR 2711
Suçun Maddi Unsurları 2711
Suçun Manevi Unsuru 2712
MADDE 314: Silâhlı Örgüt 2712
AÇIKLAMALAR 2713
Suçun Maddi Unsurları 2714
Suçun Manevi Unsuru 2755
YARGITAY KARARLARI 2756
MADDE 315: Silah Sağlama 2766
AÇIKLAMALAR 2766
Suçun Manevi Unsuru 2771
YARGITAY KARARLARI 2772
MADDE 316: Suç İçin Anlaşma 2773
AÇIKLAMALAR 2775
Suçun Maddi Unsurları 2775
Suçun Manevi Unsuru 2776
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
MADDE 317: Askerî Komutanlıkların Gasbı 2777
MADDE 318: Halkı Askerlikten Soğutma 2777
MADDE 319: Askerleri İtaatsizliğe Teşvik 2778
MADDE 320: Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma 2780
MADDE 321: Savaş Zamanında Emirlere Uymama 2781
MADDE 322: Savaş Zamanında Yükümlülükler 2782
MADDE 323: Savaşta Yalan Haber Yayma 2783
MADDE 324: Seferberlikle İlgili Görevin İhmali 2785
MADDE 325: Düşmandan Unvan ve Benzerî Payeler Kabulü 2786
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
MADDE 326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler 2787
İLGİLİ YARGI KARARI 2788
MADDE 327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme 2789
MADDE 328: Siyasal veya Askerî Casusluk 2790
MADDE 329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama 2792
MADDE 330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama 2794
MADDE 331: Uluslararası Casusluk 2794
MADDE 332: Askerî Yasak Bölgelere Girme 2795
MADDE 333: Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik 2796
MADDE 334: Yasaklanan Bilgileri Temin 2798
MADDE 335: Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini 2799
MADDE 336: Yasaklanan Bilgileri Açıklama 2799
MADDE 337: Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama 2800
MADDE 338: Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi 2801
MADDE 339: Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma 2802
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
MADDE 340: Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç 2803
MADDE 341: Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret 2803
MADDE 342: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç 2804
MADDE 343: Karşılıklılık Koşulu 2804
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 344: Yürürlük 2807
MADDE 345: Yürütme 2807
5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 2809
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKANUN 2815
Kaynakça 2819
Kavram Dizini 2827

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
570,00   
570,00   
2
285,00   
570,00   
3
190,00   
570,00   
4
142,50   
570,00   
5
119,70   
598,50   
6
100,70   
604,20   
7
87,13   
609,90   
8
76,95   
615,60   
9
69,03   
621,30   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
570,00   
570,00   
2
285,00   
570,00   
3
190,00   
570,00   
4
142,50   
570,00   
5
119,70   
598,50   
6
100,70   
604,20   
7
87,13   
609,90   
8
76,95   
615,60   
9
69,03   
621,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
570,00   
570,00   
2
285,00   
570,00   
3
190,00   
570,00   
4
142,50   
570,00   
5
119,70   
598,50   
6
100,70   
604,20   
7
87,13   
609,90   
8
76,95   
615,60   
9
69,03   
621,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
570,00   
570,00   
2
285,00   
570,00   
3
190,00   
570,00   
4
142,50   
570,00   
5
119,70   
598,50   
6
100,70   
604,20   
7
87,13   
609,90   
8
76,95   
615,60   
9
69,03   
621,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
570,00   
570,00   
2
285,00   
570,00   
3
190,00   
570,00   
4
142,50   
570,00   
5
119,70   
598,50   
6
100,70   
604,20   
7
87,13   
609,90   
8
76,95   
615,60   
9
69,03   
621,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
570,00   
570,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat