%3
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Ticari İşletme Rehni

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Ticari İşletme Rehni


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
248
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647493
Boyut
16x24
Baskı
1350,00 TL 339,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 339 puan kazanacaksınız)
   339

Hatice Beyza AVCU

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 7

İÇİNDEKİLER  9

KISALTMALAR . 15

GİRİŞ . 17

BİRİNCİ BÖLÜM

TAŞINIR, TİCARİ İŞLETME VE REHİN KAVRAMLARI, REHİN HAKKINA

HÂKİM OLAN İLKELER VE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR

REHNİ KANUNU’NA GENEL BİR BAKIŞ

TAŞINIR, TİCARİ İŞLETME ve REHİN KAVRAMLARI 19

TAŞINIR KAVRAMI . 19

TİCARİ İŞLETME KAVRAMI . 21

Genel Olarak. 21

Ticari İşletmenin Nitelikleri. 23

Gelir Sağlamayı Hedef Tutma 23

Devamlılık 25

Bağımsızlık . 26

Esnaf İşletmesi İçin Öngörülen Sınırın Aşılması . 27

Ticari İşletmeyi Oluşturan Malvarlığı Unsurları 31

REHİN KAVRAMI 32

Roma Hukukunda Rehin . 32

Türk Hukukunda Rehin . 36

TAŞINIR REHNİNE HÂKİM OLAN İLKELER ve BUNLARIN TİTRK

BAKIMINDAN İNCELENMESİ. 41

GENEL OLARAK 41

ALACAĞA BAĞLILIK İLKESİ . 41

BELİRLİLİK İLKESİ 46

ALENİYET İLKESİ. 51

GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ . 55

TEMİNAT YÜKÜNÜN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ 58

ÖNCELİK İLKESİ 61

 

10 İçindekiler

III. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NA GENEL BİR BAKIŞ.66

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU’NUN AYRI BİR KANUN İLE

DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİ . 66

Genel Olarak . 66

Kanuni Gelişmeler . 68

GENEL OLARAK TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU ve

KANUN’A GETİRİLEN ELEŞTİRİLER  74

KANUN’DAKİ TERMİNOLOJİK SORUNLAR 77

KANUN’UN AMACI. 86

KANUN’UN KAPSAMI . 89

Genel Olarak . 89

Zaman Bakımından . 90

Konu Bakımından 95

Genel Olarak. 95

Sermaye Piyasası Araçları ve Türev Araçlara İlişkin Finansal

Sözleşmeler  97

Tapu Kütüğüne Kaydedilen Taşınırlar. 99

Diğer Kanunlar Uyarınca Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Taşınır

Rehinleri . 100

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TİCARİ İŞLETME REHNİNİN ÖZELLİKLERİ, KAPSAMI,

REHİN SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE REHNİN KURULUŞU

 

GENEL OLARAK103

TİCARİ İŞLETME REHNİNİN ÖZELLİKLERİ104

III. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN KAPSAMI107

GENEL OLARAK 107

MENKUL İŞLETME TESİSATI 115

TİCARİ İŞLETMEYE SONRADAN EKLENECEK VARLIKLAR. 116

TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI121

GENEL OLARAK 121

REHİN ALACAKLISI 123

Genel Olarak . 123

Kredi Kuruluşları 123

Genel Olarak. 123

 

İçindekiler 11

Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Bankalar ve

Finansal Kuruluşlar. 124

(1) Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Bankalar 124

(2) Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Finansal

Kuruluşlar 125

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf

Finansman Şirketleri Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren

Finansal Kuruluşlar. 125

Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar. 125

Tacir ve/veya Esnaf. 126

REHİN BORÇLUSU 126

Genel Olarak. 126

Rehin Borçlusu Tacir . 127

Genel Olarak 127

Gerçek Kişi Tacir. 127

(1) Genel Olarak . 127

(2) Tacir Sayılanlar  130

(3) Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  131

(4) Küçük ve Kısıtlılar  132

(5) Ticaret Yapmaktan Menedilenler 134

Tüzel Kişi Tacir 134

(1) Genel Olarak . 134

(2) Ticaret Şirketleri 135

(3) Vakıflar ve Dernekler 136

(4) Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve

Kuruluşlar 138

(5) Donatma İştiraki 139

(6) Hâkim Teşebbüs 140

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN REHİN BORÇLUSU OLMASI 140

Genel Olarak. 140

Üçüncü Kişinin Rehin Borçlusu Olması . 141

REHİN SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ SONRADAN DEĞİŞMESİ 148

TİCARİ İŞLETME REHNİNİN KURULMASI . 153

GENEL OLARAK 153

REHİN SÖZLEŞMESİNİN KURULMA SÜRECİ . 154

 

12 İçindekiler

Genel Olarak . 154

Sözleşmenin Konusu ve Hukuki Niteliği 154

Sözleşmenin Şekli 155

Sözleşmedeki Zorunlu Kayıtlar 162

Genel Olarak. 162

Rehin Sözleşmesinin Tarafları 163

Borcun Konusu, Borcun Miktarı, Borcun Miktarı Belirli Değilse

Rehnin Ne Miktar İçin Güvence Teşkil Ettiği, Ödenecek Para

Cinsi ve Rehnin Azami Miktarı 164

Rehne Konu Varlık ile Bu Varlığın Ayırt Edici Özellikleri . 167

TİTRK m. 4/6’da Düzenlenmemiş Zorunlu Kayıtlar. 169

Rehin Sözleşmesinin Bağlayıcılığı . 171

Rehin Sözleşmesine Konulamayacak Kayıtlar. 172

(1) Zilyetliğin Devredilmesi Kaydı Yasağı. 172

(2) Kullanımlı Rehin Kaydı . 173

(3) Rehin Verenin Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kayıt . 173

(4) Mülk Edinme Kaydı 174

REHİN SÖZLEŞMESİNİN SİCİLE TESCİLİ SÜRECİ. 175

Genel Olarak . 175

Rehinli Taşınır Sicili 176

Rehinli Taşınır Sicilinin Aleniyeti ve Buna Bağlı Sonuçlar 178

Rehinli Taşınır Siciline Tescil 184

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TİCARİ İŞLETME REHNİNİN HÜKÜMLERİ, TARAFLARIN HAK VE

YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REHNİN SONA ERMESİ

 

TİCARİ İŞLETME REHNİNİN HÜKÜMLERİ .187

GENEL OLARAK 187

REHİNDE SIRA 187

Genel Olarak . 187

İlerleme Sistemi 188

Sabit Derece Sistemi . 190

Genel Olarak. 190

Teminat Miktarı 191

Rehinler Arası Sıra İlişkisi 192

 

İçindekiler 13

Boşalan Dereceye İlerleme 192

Türk Medenî Kanunu’na Yapılan Atıf . 196

DEĞER TESPİTİ. 199

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 201

GENEL OLARAK 201

REHİN VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 202

Rehin Verenin Hakları. 202

Rehne Rağmen Taşınıra Zilyet Olma 202

Taşınırı Kullanma 203

Tasarruf Etme 205

Rehin Hakkının Sicilden Terkinini Talep . 206

Art Rehin 206

Rehin Verenin Yükümlülükleri 208

Rehnin Paraya Çevrilmesine Katlanma 208

Taşınırın Değerini Koruyucu Tedbirleri Alma . 208

Giderleri Tazmin Etme . 209

Değer Düşüren Tasarruflar Nedeniyle Tazminat Ödeme. 210

Sicile Bildirim ve Tescil. 210

Katlanma 211

Devretme . 211

REHİN ALACAKLISININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 211

Rehin Alacaklısının Hakları 211

Rehnin Paraya Çevrilmesini Talep Etme 211

Kanun’un 14. Maddesinde Tanınan Haklar 212

(1) Genel Olarak . 212

(2) Mülkiyetin Devrini Talep Etme 213

(3) Alacağın Varlık Yönetim Şirketlerine Devrini Talep Etme 218

(4) Kiralama ve Lisans Hakkını Talep Etme . 218

Önlem Alma . 219

Giderleri Talep Etme 221

Aynî Hakkı Koruyan Davaları Açma 223

Denetleme . 224

Tazminat Talep Etme . 224

Alt Rehin Kurma. 224

 

14 İçindekiler

Rehin Alacaklısının Yükümlülükleri . 225

Tescil Talebinde Bulunma. 225

Terkin 225

III. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN SONA ERMESİ.226

REHİN HAKKININ SONA ERMESİ. 226

Genel Olarak . 226

Alacağın Sona Ermesi 227

Sürenin Sona Ermesi . 227

Ticari İşletmenin Yok Olması. 228

SİCİL KAYDININ TERKİNİ . 229

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 232

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME. 234

SONUÇ.237

KAYNAKÇA.241

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
339,50   
339,50   
2
169,75   
339,50   
3
113,17   
339,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
339,50   
339,50   
2
169,75   
339,50   
3
113,17   
339,50   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
339,50   
339,50   
2
169,75   
339,50   
3
113,17   
339,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
339,50   
339,50   
2
169,75   
339,50   
3
113,17   
339,50   
Kapat