Medenî Usûl Hukuku Açısından Babalık Davası Hikmet Bilgin

Medenî Usûl Hukuku Açısından Babalık Davası


Basım Tarihi
2022-07
Sayfa Sayısı
639
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050512632
Boyut
16x24
Baskı
1300,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
KARGO BEDAVA

Dr. Hikmet BİLGİN

 

Konu Başlıkları
- Babalık Davasının Usul Hukuku Açısından Özellikleri
- Babalık Davasında İspat ve Deliller
Babalık Davasında Tahkikat Usulü ve Hüküm

 

İÇİNDEKİLER

TAKDİM vii

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR ix

KISALTMALAR CETVELİ xxiii

GİRİŞ 1

 1 BABALIK DAVASI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 5

A Davanın Tanımı, Sebebi ve Konusu  5

B Mahkemeden İstenen Hukukî Himayeye Göre Davanın Türü  10

C Soybağının Reddi ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İle

Mukayesesi  15

D Türk Pozitif Hukukundaki Durumu ve Tarihsel Gelişimi  25

E   Bazı Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Görünümü  33

I   İsviçre Hukuku 33

II  Alman Hukuku 40

III Fransız Hukuku 51

IV Avusturya Hukuku 55

V KKTC Hukuku 59

VI İslam Hukuku  66

BİRİNCİ BÖLÜM

BABALIK DAVASININ USUL HUKUKU AÇISINDAN

ÖZELLİKLERİ

2 TARAFLAR VE DAVAYA MÜDAHALE 73

A Taraflar            73

I              Davacılar 73

1 Ana ve Çocuk  73

a Davacı Sıfatı (Aktif Husumet) 73

b Ana 83

aa Taraf Ehliyeti  83

bb Dava Ehliyeti ve Davada Temsil  85

xiv İçindekiler

c             Çocuk 91

aa Taraf Ehliyeti  91

bb Dava Ehliyeti ve Davada Temsil  95

d             Heterolog Yapay Döllenme Ürünü Olan Çocuğun

Durumu 105

2 Ananın ve Çocuğun Mirasçıları  110

3 Biyolojik Babanın Dava Hakkı 113

II Davalılar 116

1 Biyolojik Baba Olduğu İddia Edilen Kişi 116

a Davalı Sıfatı (Pasif Husumet) 116

b Dava Ehliyeti ve Davada Temsil 121

2 Biyolojik Baba Olduğu İddia Edilen Kişinin Mirasçıları 124

III Dava Arkadaşlığı 126

IV Cumhuriyet Savcısının Davadaki Konumu 132

1  Genel Olarak 132

2 Babalık Davası Bakımından 136

3 Genel Değerlendirme  140

B  Davaya Müdahale  142

I    Genel Olarak  142

II Babalık Davasında İhbarın ve Fer’î Müdahalenin Arz Ettiği

Özellikler 142

III Hukuk Muhakemesinde Davanın Resen İhbarı İle İlgili

Değerlendirmeler 150

3 GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 153

A   Görevli Mahkeme  153

B    Yetkili Mahkeme 158

I     İç Hukukun Yetki Kuralı  158

II Milletlerarası Yetki Kuralı 161

 4 DAVAAÇMA SÜRESİ 163

A Genel Olarak 163

B Niteliği ve Etkisi  164

C Doğumdan Önce Dava Açma Süresi  167

D Dğumdan Sonra Dava Açma Süresi  168

 E Ek Süre Tanınması  174

5 YARGILAMA USULÜ 178

A Aile Mahkemelerinde Uygulanan Yargılama Usulü  178

I Genel Olarak 178

II  Aile Mahkemelerinde Sulhe Teşvik Ödevi  181

1    Genel Olarak 181

2 Sulhe Teşvik Ödevinin Niteliği ve İşlevi  182

B Babalık Davasında Uygulanan Yargılama Usulünün Özellikleri 187

I Genel Olarak 187

II Değerlendirmeler 189

6 YARGILAMAYA EGEMEN OLAN İLKELER 193

A Genel Olarak 193

B Tasarruf İlkesi  197

I    Genel Olarak  197

II Babalık Davası Açısından Değerlendirme  201

C   Resen Araştırma İlkesi 203 

I     Genel Olarak  204

II Taraflarca Getirilme İlkesi İle Mukayesesi  209

III Hâkimin Taraflarla İşbirliği ve Teksif İlkesi İle İlişkisi 217

IV Babalık Davası Açısından Değerlendirilmesi  222

V Resen Araştırma İlkesinin Babalık Davası Bağlamında

Doğurduğu Sonuçlar  227

1 İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi

Yasağı ile İstisnalarının Uygulanmaması 227

a  Genel Olarak 227

b Babalık Davası Bakımından  230

2   İkinci Tanık Listesi Verme Yasağının Geçersiz Olması 232

3  İkrarın ve Delil Sözleşmesinin Hâkimi Bağlamaması 234

4 Tarafların İsticvap Edilememesi 237

5 Yemin Teklif Edilememesi 240

6 Yargılama Giderlerinin Devlet Hazinesinden Karşılanması241

D Hâkimin Delilleri Serbestçe Değerlendirmesi İlkesi 245

E Aleniyet İlkesi  247

I Genel Olarak 247

 I Aleniyet İlkesinin Sınırlandırılması  252

1 Genel Olarak  252

2 Aleniyetin Sınırlandırılmasına İlişkin Hukukî

Dayanaklar 253

3             Özel Olarak Çocuğun ve Aile Sırlarının Korunması

Aacıyla Aleniyetin Sınırlandırılması  256

III Babalık Davası Açısından Aleniyet İlkesi  259

1 Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Durum 259

2 Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme 263

F Doğrudanlık İlkesi  265

I Genel Olarak 265

II Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Duruşma İcrası  269

III Babalık Davası Açısından Değerlendirme 272

G Sözlülük İlkesi  276

I Genel Olarak 276

II Yargılamadaki Diğer İlkelerle İlişkisi  277

 III Bazı Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Yeri  281

1 Alman Hukuku  281

2 Avusturya Hukuku 284

3 İsviçre Hukuku 285

IV Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulanışı  287

1 Genel Olarak  287

2 Sözlülük İlkesi ve Sözlü Yargılama Hakkında Düşünceler28 

V Babalık Davası Bakımından Değerlendirme 292

İKİNCİ BÖLÜM

BABALIK DAVASINDA İSPAT VE DELİLLER

 7 BABALIK DAVASINDA İSPAT KURALLARI 295

A Babalık Karinesi  295

I Genel Olarak 295

II Babalık Karinesinin Hukukî Niteliği, Unsurları ve

Sonuçları  296

 

III Karinelerin Çakışması 299

B Babalık Davasında İspat Yükü  300

I Genel Olarak  300

II Davacı Bakımından (Babalık Karinesine Dayanan İspat)  302

III Davalı Bakımından (Babalık Karinesinin Çürütülmesi) 305

1 Genel Olarak  305

2 Davalının Babalığının İmkânsız Olması (İmkânsızlık

Defi) 308

3 Üçüncü Bir Kişinin Babalığının Daha Kuvvetli Bir

Olasılık Olması  309

4 Ananın Evli Olması 313

IV Çürütülen Babalık Karinesinin Yeniden Canlandırılması  314

C            Babalığın (Karineye Dayanmaksızın) Doğrudan Doğruya İspatı 316

8 BABALIK DAVASINDA DELİLLER 317

A Genel Olarak 317

B            Bilirkişi İncelemesi 320

I              Genel Olarak  320

II Tıbbî Bilirkişi İncelemesinde Öne Çıkan Hususlar 323

III Soybağının Tespitine Yönelik İncelemeyi Yapacak Olan

Bilirkişiler  326

1 Genel Olarak Resmî Bilirkişilik 326

2 Adli Tıp Kurumu 329

3 Adli Tıp Kurumu Dışındaki Diğer Resmî Bilirkişiler 332

IV Soybağının Tespitine Yönelik Bilirkişi İncelemesinde

Uygulanan Tıbbî Yöntemler 334

1             Genel Olarak 334

2 Kan Grupları Muayenesi ve HLA Yöntemi  336

3             Benzerlik Muayenesi (Antropobiyolojik Kalıtımsal

İnceleme) Yöntemi 341

a             Vücut Ölçüleri Orantılarına Göre (Antropobiyometrik)

Yöntem 341

b Yüz ve Vücut Benzerliklerine Göre Yöntem

(Similarite) 343

4 Genetik İncelemeler ve Özellikle DNAAnalizi Yöntemi 345

a Gen ve DNA Hakkında Genel Olarak 345

b Gen Analizinin Türleri 347

c DNAAnalizinin Bilimsel Esası  349

d DNAAnalizinin Yapılış Aşamaları 351

e             DNAAnalizinin İspat Ölçüsü ve Analiz Sonucundaki

Hata Payının Doğurduğu Sonuçlar 359

f Yargılama Dışında Gizlice Elde Edilen DNAAnalizi

Raporu  364

g             DNAAnalizi Yapan Laboratuvarların Tâbi Olduğu

Asgari Standartlar ve Akreditasyon Hakkında

Düşünceler 368

h             Adlî DNAAnalizinin Mevzuattaki Düzenlenme

Biçimi  371

aa Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Durum 371

bb Türk Hukukundaki Durum  376

V            Soybağının Tespitine Yönelik Tıbbi Bilirkişi Raporunun

Delil Niteliği ve Bağlayıcılığı  380

C            Diğer Delil Türlerinin Durumu 388

I              Tanık Beyanı  388

II Belge  389

III Kesin Hüküm 390

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BABALIK DAVASINDA TAHKİKAT USULÜ VE HÜKÜM

9 TAHKİKAT KAPSAMINDA SOYBAĞININ TESPİTİNE

YÖNELİK İNCELEME KARARI 395

A Hukuk Muhakemesinde İnsan Vücudu Üzerinde Yapılan

Genetik İncelemeler 395

I              Genel Olarak  395

II Hukuk Muhakemesi Açısından Ortaya Çıkan Düzenleme

Boşluğu  396

III Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Anayasa’ya

Uygunluğu 402

1             Temel Hakların Sınırlandırılmasına İlişkin Çatışa 

Menfaatler Yönünden 402 

2 Susma Hakkı ve Kendi Aleyhine Delil Gösterme

Yasağı Yönünden 409

IV Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Meseleye Bakışı 415

V            İncelemenin Konusu ve Niteliği 419

VI İncelemenin Zorla Yapılabilmesinin Şartları 425

1             Soybağının Tespiti Konulu Derdest Davada Esasa

Girilmiş Olması  425

2 Biyolojik Babalığa İlişkin Makul ve Haklı Şüphe

Bulunması 426

3             İncelemenin, Soybağının Aydınlatılabilmesi İçin

Gerekli ve Zorunlu Olması  428

4 İncelemenin, Bilimsel Esaslara Uygun, Elverişli ve

Orantılı Olması  431

5             İncelemenin, Kişinin Sağlığı Yönünden Sakıncasız ve

Katlanılabilir Olması  434

6 Genetik Verilerin Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin

Alınması 438

a Genel Olarak  438

b Babalık Davası Bakımından  441

7 İncelemenin Muhatabına Önceden Bildirim Yapılması  446

VII           Haklı Sebeplerle İncelemeden Kaçınma Talebi 448

1 Haklı Sebebin Değerlendirilmesi 448

2 Kaçınma Talebinin Usulü 450

B            Soybağının Tespiti İçin İnceleme Kararına Katlanma

Zorunluluğu  452

I              Genel Olarak Keşfe Katlanma Zorunluluğu  452

II            Soybağı Tespiti İçin İncelemeye Katlanma Zorunluluğunun

Kapsamı  455

1             Kişi Bakımından  455

2 Konu ve Şekil Bakımından  459

 

III Katlanma Zorunluluğunun İhlâli Hâlinde Ortaya Çıkan

Sonuçlar  460

1 1086 sayılı (mülga) HUMK Döneminde 460

2 6100 Sayılı HMK Döneminde  463

3 TMK m284/1, b2 İle İlgili Değerlendirmeler  466

a Genel Olarak  466

b             TMK m284/1, b2 Çerçevesinde Keşfe Katlanma

Zorunluluğunun Niteliği, Yaptırımı ve Doğabilecek

Sorunlar  467

4 HMK m292 İle İlgili Değerlendirmeler 473

a TMK m284/1, b2 İle Mukayesesi ve Farklılaşan

Yönleri 473

b HMK m292 Hükmüne Yönelik Eleştiriler 476

5 HMK m292 İle TMK m284 Arasındaki İlişki 484

a Genel Değerlendirme  484

b Görüşümüz 48

10 YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ İLE ADLÎ YARDIM 491

A Yargılama Harç ve Giderleri 491

I Genel Olarak 491

II            Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  493

1             Türk Hukukundaki Durum  493

2 Yabancı Hukuk Düzenlerindeki Durum 494

3 Babalık Davası Bakımından Değerlendirme 497

B Adlî Yardım 498

I Genel Olarak 498

II Koşulları 500

III Babalık Davası Bakımından Değerlendirme  502

11 DAVANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM 504

A Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 504

I Davadan Feragat 504

II Davayı Kabul  506

III Sulh  509

B            Hükmün Verilmesi  512

I              Genel Olarak  512

II Hükmün Tefhimi  513

III Babalık Davasındaki Hükmün Usulî Özellikleri  515

1 Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Hâlinde 515 

a Genel Olarak  515

b Babalık Hükmünün Hukukî Niteliği, İnşai Etkisi ve

İcrası  516

c Babalık Hükmünün Maddî Anlamda Kesin Hüküm

Etkisi 522

2 Davanın Esastan Reddine Karar Verilmesi Hâlinde 526

12 KANUN YOLLARI 527

A Olağan Kanun Yolları  527

I Genel Olarak 527

II            İstinaf  529

1             Genel Olarak 529

2 İstinaf Başvurusu 530

3 İstinaf İncelemesi  535

4 İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar 543

III Temyiz 547

B            Olağanüstü Kanun Yolları 553

I              Yargılamanın İadesi 553

1             Genel Olarak 553

2 Babalık Davası Bakımından Yargılamanın İadesi

Sebepleri  556

3 Yargılamanın İadesi Sebebi Olarak DNAAnalizine

İlişkin Tartışmalar  559

a Genel Olarak  559

b Yargıtay’ın Görüşü ve AİHM İçtihadı  564

c Değerlendirmeler  568

II Kanun Yararına Temyiz 571

SONUÇ  573

KAYNAKÇA  587

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
   
   
Kapat