Borçlar Hukuku Genel Bölüm Hüseyin Hatemi

Borçlar Hukuku Genel Bölüm


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
431
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9789753686808
Boyut
16x24
Baskı
555,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 55 puan kazanacaksınız)
   55

Beşinci Bası’nın Sunuşu   V

Dördüncü Bası’nın Sunuş’u             VI

Üçüncü Bası’nın Sunuş’u VII

İkinci Bası’nın Sunuş’u     VIII

Birinci Bası’nın Sunuş’u   IX

Kısaltmalar          XXVII

 • 1. Giriş 1
 • Genel Olarak 1
 • Borçlar Hukuku ve Borçlar Kanunu Tarihine Kısa Bir Bakış 2
 • . Borç İlişkisi ve Borç Kavramları 7
 • Borç İlişkisi Kavramı 7
 • Borç Kavramı 11
 • Borçlanma İşlemi Kavramı 11
 • Akit Kavramı 13
 • “Borçlu Taraf’ın Sayısı Açısından Akitlerin Sınıflandırılması 16
 • Fiilî Akit İlişkisi Kavramı 17
 • Alacak Hakkı 18
 • Talep Yetkisi ve Alacak Hakkı 19
 • Hatır İlişkileri (Gefâlligkeitsverhâltnis) 20
 • Centilmen Anlaşmaları 22
 • Eksik (Tabiî) Borç Kavramı 22
 • Ahlâkî vazife (TBK 78/2) 23
 • Zamanaşımına uğrayan alacak hakkına tekabül eden borç   23
 • Kumar ve bahis borçları (TBK 604-606) 24
 • Evlenme tellallığında karşı-edim (TBK 524) 25
 • Yüklenti (Obliegenheit, incombance) Kavramı 25

 

 • Kazandırma Sebebi Kavramı 27
 • Realobligation (Nesnel borç kavramı) 29
 • Bağımlı Hak Kavramı 29
 • “Intuitus Personae” Unsuru Olan Akitler (Borçlunun Kişisel Vasıfları Göz Önünde Tutularak Yapılan Akitler) 30
 • . Borçlar Hukuku Alanına Hakim Olan Temel İlkeler 30
 • “Temel Hürriyet”e Dayanan Akit Hürriyeti (Sözleşme Serbestisi, Sözleşme Özgürlüğü) İlkesi 30
 • “Iustitia distributiva”ya (Oran Adaleti, Dağıtım Adaleti, Hakkaniyet, Somut Olay Adaleti) Dayanan Alt İlkeler 30
 • 4. Sözleşme (Akit) ve Kuruluşu 31
 • Genel Açıklama 31
 • İcap (Öneri) ve İcaba (Öneriye) Davet 32
 • Esaslı “Noktalar” ve İkincil (Tali) “Noktalar” 32
 • İcabın (Önerinin) ve Kabulün Hukukî Niteliği 35
 1. İcabın hukukî niteliği 35
 2. Kabulün hukukî niteliği 36
 • Akdin Kurulması 36
 1. Genel açıklama 36
 2. Akdin kurulması anı 38
 • Akdin Hüküm Doğurması Anı 39
 • Açık Bir Kabul Gerektirmeyen Haller 39
 • İcabın (Önerinin) Bağlayıcılık Süresi 41
 • Bağlayıcı Olmayan İcaplar (Öneriler) 42
 • İcap (Öneri) ve Kabulün Geri Alınması 42
 • İnternet Vasıtası ile Akit Kurma 43
 • Vasıtalı-Vasıtasız Beyanlar 44
 • Varması Gerekli Beyanlar 44
 • Ismarlanmamış (Sipariş Edilmemiş) Şey Gönderilmesi 44
 • Alenî Mükâfat Vaadi (İlân Yoluyla Ödül SözüVerme) ve Müsabaka (Yarışma) İlanı 46
 • 5. Şekil 47

 

 • Adî Yazılı Şekil 52
 • Resmî Yazılı Şekil (Düzenleme) 54
 • İradî Şekil 55
 • Şekil Kurallarına Uymayışın Yaptırımı 56
 • . Sebep Göstermeksizin (Mücerret) Borç Tanıması (İkrarı) ve Borç Vaadi ..
 • Genel Açıklama 57
 • Kazandırma Sebebi Ne Olabilir? 58
 • TBK 18’de Gerçek Anlamda Soyutluk mu Söz Konusudur? 59
 • . Ön Akit (ÖnSözleşme) Kavramı ve Hükümleri 61
 • Genel Açıklama 61
 • Ön Akdin Gerekli Olabileceği Durumlar 61
 • Ön Akdin Şekli 62
 • Ön Akitten Doğan “Yapma” Borcunun İfasının İstenmesi (Taşınmaz Satış Vaadi Örneği) 62
 • . Akit Serbestisi (Vertragsfreiheit, İrade Özgürlüğü, Sözleşme Özgürlüğü, Autonomie de la Volonte) 64
 • Kavram 64
 • Akit Yapıp Yapmama Özgürlüğü             64
 • Akdin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü 65
 • Tip Seçme Özgürlüğü (Typenfreiheit)    65
 • Şekil Özgürlüğü 66
 • Akdi Çözme veya Değiştirme Özgürlüğü 66
 • . Genel İşlem Şartları 67
 • Genel Açıklama 67
 • “Genel İşlem Şartları” Alanında Akit Serbestîsinin Sınırlanması     68
 1. “Genel işlem şartları” hangi şartlarla akdin içeriğine dahil olmuş sayılmalıdır? 68
 2. Genel işlem şartları akdin içeriğine dahil olabilmiş iseler dahi, bunların bir tür “kısmî hükümsüzlük” yaptırımı ile karşılaşmaları mümkün müdür? 68
 • . Akitlerin Yorumu, Tamamlanması ve Tahvil (= Çevirme, Konversion) ...71

I- Yorum                71

 

 1. Genel açıklama 71
 2. Taraflar arasındaki yorum anlaşmazlıklarında 72
 • Akdin tamamlanması 72
 1. Genel açıklama 72
 2. Akdin örtülü içeriğinin tamamlayıcı kurallar ile tamamlanması 73
 3. Akitlere hâkim müdahalesi 74
 • Tahvil (Çevirme, Konversion, Conversion) 75
 • 11. Geçersizlik Yaptırımları 75
 • Genel Açıklama 75
 • Ehliyet Unsurundaki Eksiklikler ve Yaptırım 76
 • Akitlerin “Konu”suna İlişkin Geçersizlik Halleri 78
 1. Genel açıklama 78
 2. “Akdin konusu” kavramının açıklanması 79
 3. Konuda kanuna aykırılık 80
 4. Konuda ahlâka aykırılık 84
 5. Konuda İmkânsızlık 85
 • Yasak İşlemler 86
 • Geçersizlik Yaptırımları ve Butlan Yaptırımı 88
 1. Genel olarak geçersizlik yaptırımları 88
 2. Butlan (Kesin hükümsüzlük) yaptırımı 90
 3. Butlan yaptırımının özellikleri 91
 4. Butlan itirazının kötüye kullanılması 92
 5. Kısmî butlan (Kısmî hükümsüzlük) 92
 6. Esnek hükümsüzlük kavramı 93
 • 12. İrade Bozuklukları ve Gabin (Aşırı Yararlanma) ile Yaptırımları 94
 • Genel Açıklama 94
 • İstenerek (Kasden) Meydana Getirilen İç İrade-Beyan Uyuşmazlığı 95
 1. Tek taraflı 95
 2. İki taraflı 95
 • Nisbî Muvazaanın Türleri 96
 • Nâm-ı Müsteâr, Kişide Muvazaa, İnançlı İşlem ve Dolayısı ile Temsilli Vekâlet Kavramları 97
 • Beyan Hataları (Açıklamada yanılma) 98

 

 1. Beyan hatasının (Açıklamada yanılmanın) türleri 101
 • İç İradenin Oluşumunda Bozukluk ve Temel Hatası 104
 • Dış Etkenlerle İç İradenin Bozuk Oluşması (Hile = aldatma ve ikrah: korkutma ve zorlama) 106
 1. Genel açıklama 106
 2. Hile (Aldatma) (TBK 36)          106
 3. İkrah (korkutma) (TBK 37-38)    107
 4. Üçüncü kişinin hilesi ve ikrahı (aldatması ve korkutması) 107
 5. Beyan hatası failini uyarmayıp saymaca uyuşma doğurma hali: 108
 • Vasıta Hatası İletmede Yanılma (TBK 33) 108
 • Yanılma (Hata), Aldatma (Hile), Korkutma (İkrah) Hallerinde Yaptırım: İşlemin İptal Edilebilirliği (TBK 39) 108
 • Aşırı Yararlanma (Gabin) ve Yaptırımı              (TBK 28)              110
 1. Şartları 110
 2. Yaptırımı 111
 • İptal Edilebilirlik Yaptırımında Kısmî     İptal       veya “Düzeltme” 112
 • 13. Temsil 113
 • Genel Açıklamalar: Temsil Kavramı ve “Vekâlet”den Ayrılması 113
 • Temsil Yetkisinin Kullanılması 114
 • “Kendisi ile İşlem”ler ve Çifte Temsil 115
 • Temsil Yekisinin Kapsamı 115
 • Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 116
 1. Sona erme sebepleri 116
 2. (M)’nin yetkisinin sona ermesi halinde, (M) sıfatı ile yapılan işlemlerin durumu 117
 • (M)’nin İrade Bozukluğu 118
 • Yetkisiz Temsil 118
 1. Genel açıklama 118
 2. Yetkisiz temsil halinde (M)’nin giderim yükümü 118
 3. Hukukî görünüşe güvenin korunması ilkesinin (MK 2/1) devreye girmesi (görünüşde temsil yetkisi) halleri     118
 • 14. Sözleşme Dışı Sorumluluk Borç İlişkileri 119
 • Genel Açıklama 119
 • Sözleşme Dışı ve Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 120
 • Ceza Sorumluluğu ve Özel Hukuk Sorumluluğu 121
 • İdare Hukuku Alanında Sorumluluk İlişkisi 122
 • Haksız Fiil Borç İlişkisinin Unsurları 122
 • 15. Haksız Fiillerde Hukuka Aykırılık Unsuru 123
 • Genel Açıklama 123
 • Haksız Fiil Sorumluluğu Çerçevesine Alınan “Ahlâka Aykırılık” (TBK 49/2) 124
 • Eylemsizlik de Eylem Gibi Hukuka Aykırı Sayılabilir mi? 127
 • Hukuka Uygunluk Sebepleri 129
 1. Genel açıklama 129
 2. Hukuka uygunluk sebeplerinin kanunda sayılmış olması gereği               130
 3. Hukuka uygunluk sebepleri                131
 • 16. Sorumluluk Borç İlişkilerinin Onsuz Olmaz Unsuru: Zarar 138
 • Genel Açıklama 138
 • Doğrudan Zarar - Dolay ısı ile Zarar 138
 • Sözleşme Zararı ve Haksız Fiil Zararı 140
 • Yarışma Bulunmayan Hallerde Bir Haksız Fiil Zararının Akdî Sorumluluk Hükümleri Çerçevesinde Giderimi İstenebilir mi? 141
 • Normatif Zarar 142
 • 17. İlliyet (Nedensellik) Bağı 143
 • Genel Açıklama 143
 • Eylemsizlik (Unterlassung) İllet Sayılabilir mi? 144
 • Şart Kuramı ve Uygun İlliyet Kuramı - Süreci Başlatmada Etken Olan Olgunun Tesbiti 146
 • İlliyet Bağının Kesilmesi 146
 1. Genel açıklama 146
 2. İlliyet bağı süreci (F)’nin eylemi ile başladıktan sonra başka bir illiyet bağı süreci ile            kesilebilir mi?      148
 • Öne Geçen İlliyet Bağı Zarar Sonucunu Doğurmuş ise, Önüne Geçilen İlliyet Bağının da Aynı Sonucu Doğuracağı İleri Sürülerek Zarar Sonucunu Doğuran İlliyet Bağını Başlatan (F) Sorumluluktan Kurtulabilir mi? 149
 • İlliyet Varsayımı (=Fiction) = Varsayılan İlliyet 149
 • Hukuka Aykırılık Bağı Kavramı 150
 • . Kusur Unsuru 151
 • Genel Açıklama 151
 • Bireylerde İsnad Kabiliyeti 153
 • Tüzel Kişilerde Sorumluluk Ehliyeti 154
 • Kusur Kavramı ve Türleri 155
 1. Kusur kavramı 155
 2. Kusurun türleri 155
 3. Ağır kusur ve hafif kusur ayırımı 156
 4. Haksız fiil sorumluluğu borç ilişkisinin kurulması için “kasd” aranan haller 156
 5. İhmalin ölçütü 157
 • . Kusursuz Sorumluluk Borç İlişkileri 158
 • Genel Açıklama 158
 • Kanunun Yüklediği Nezaret Ödevinin Yerine Getirilmemiş Olmasından Doğan -Kurtuluş Kanıtlı- Kusursuz Sorumluluk Halleri. 159
 1. Kusursuz sorumluluk olguları 159
 2. Kurtuluş kanıtlı kusursuz sorumluluk hallerinde kurtuluş kanıtı türleri 161
 • Kurtuluş Kanıtsız Kusursuz Sorumluluk Halleri    164
 1. Yapı (bina) ve inşa eseri malikinin sorumluluğu (TBK 69) 164
 2. Taşınmaz malikinin sorumluluğu (MK 730) 165
 3. Araç işletenin sorumluluğu (KTK 85) 165
 4. İşverenin iş kazasından dolayı sorumluluğu 167
 5. Sivil hava araçlarının verdikleri zarardan dolayı sorumluluk 167
 6. Çevreye verilen zarardan dolayı sorumluluk 167
 7. Uzay araçlarının verdikleri zararlardan dolayı sorumluluk ve kusursuz sorumluluğu genişletme eğilimleri 167
 • 20. Akit Dışı Sorumlulukta Zarar Giderimi 168
 • Genel Açıklama 168
 • Maddî Zarar Giderimi (TBK 50-55) 169
 1. Nesne (mal, eşya) zararı 169
 2. Ölüm ve beden bütünlüğü ihlâli dolayısı ile maddî zarar 170
 • Denkleştirme ve Mahsup Sorunu 191
 • Aynen Tazmîn 192
 • Yansıma Zararlarının Giderimi 193
 • İrat Şeklinde Giderim 194
 • Geçici Ödemeler 195
 • Manevî Zarar ve Giderimi 196
 1. Manevî zarar kavramı ve terim 196
 2. Manevî zarar giderimi halleri 197
 3. “Manevî zarar” bulunması halinde (TBK 58) kusursuz sorumluluk mu söz konusudur? 201
 4. Tüzel kişiler manevî tazminat talep edebilirler mi? 202
 5. Kişiliğin “post-mortal” korunması dolayısı ile manevî tazminat talep edilebilir mi? 203
 6. “Manevî yansıma zararı” kavramı 204
 7. Sözleşme ihlâli halinde manevî zarar giderimi istenebilir mi? 205
 8. Malvarlığı zararları (Nesne zararları) dolayısı ile manevî tazminat istenebilir mi? 206
 9. Para dışındaki manevî giderim araçları 207
 10. Manevî giderimin para olarak belirlenmesinde giderimin belirlenmesi ilkeleri 208
 11. Manevî tazminat talebinin devir ve intikali   209
 12. Haksız rekabet olgularında ve maddî olmayan mallar üzerindeki mutlak malvarlığı haklarının ihlâlinde manevî tazminat 210
 • 21. Ceza ve İdare Hukukunda Sözleşme Dışı Sorumluluk 213
 • Ceza Yargısı ve Sözleşme Dışı (Akit Dışı) Sorumluluk 213
 1. Genel açıklama 213
 2. Somut olayda ceza ilâmının Hukuk yargılamasına etkisi 213
 • İdarî Yargı ve Sözleşme Dışı Sorumluluk 213
 • . Dayanışmalı (Müteselsil) Sorumluluk ve Rücu İlişkisi 214
 • Genel Açıklama 214
 • Tam (Gerçek) Dayanışmalı Sorumluluk (eBK 50, TBK 61) 215
 • Eksik (Gerçek Olmayan) Dayanışmalı Sorumluluk (Nakıs Teselsül) (eBK 51; TBK 61) 216
 1. Genel açıklama 216
 2. Sonuçları 216
 • Rücu İlişkisi 217
 • . Sorumluluk Borç İlişkisinde Zamanaşımı 218
 • Genel Açıklama 218
 • Daimî Def’i 220
 • . Sebepsiz İktisap Borç      İlişkisi   222
 • Genel Açıklama 222
 • Varsıllaşma ve Yoksullaşma İlişkisi 224
 • Haklı Bir İktisap Sebebi Bulunmayışı 227
 • Kazandırıcı İşlemin Sebebe Bağlılığı ve Soyutluğu Sorunu 227
 • Sebepsiz İktisap Halleri 231
 1. İfa dışı sebepsiz iktisap 231
 2. İfa eylemlerine ilişkin sebepsiz iktisaplar 231
 • Hukuka ve Ahlâka Aykırı Amaçla Kazandırma (TBK 81) 233
 • İade Talebinin Kapsamı 235
 1. Genel açıklama 235
 2. İade talebinin kapsamı 235
 3. İadenin şekli 236

VIII- Zamanaşımı      237

 • 25. Borçların İfası 238
 • Genel Açıklama 238
 • Verme Borçlarında Cins (Çeşit) ve Parça Borcu Ayırımı 241
 • Seçimlik Borçların İfası (TBK 87) 244
 1. Seçimlik borç kavramı 244
 2. Seçimlik borç ve ifa yerine edim (= datio in solutum) yapma imkânını başta borçluya veren sözleşmeler 246
 3. “İfa yerine edim” ve “ifa uğruna edim” kavramlarının farklılığı 248
 • “Para Borcu” Türünden Verme Borçları 248
 1. Genel açıklama 248
 2. Yabancı para ile borçlanma ve yabancı para kaydı 250
 3. Para borçlarında para değerinin düşmesine karşı başvurulan özel önlemler 252
 4. Para borçlarında faiz 253
 • İfanın Borçludan Başkası Tarafından Yapılması 259
 • İfanın Alacaklıdan Başkasına Yapılması 260
 • Kısmen İfa (Tediye) 260
 • Bölünebilir Olmayan Borçlarda İfa (TBK 85)          261
 1. Genel açıklama 261
 2. Birden fazla alacaklı 261
 3. Birden fazla borçlu 262
 • İfa Yeri (TBK 89) 262
 • İfa Zamanı 263
 1. Genel açıklama 263
 2. İfa için belirli süre kararlaştırılmış olması halinde, ifanın istenebilir (muaccel) olduğu günün belirlenmesi 264
 3. Ertelenmiş borç; vâdesinden önce ifa edilebilir mi? 267
 4. Tatil gününe rastlayan vade 267
 5. İş saatleri içinde ifa 267
 6. İfa için belirlenen sürenin uzatılması 267
 • Alacaklıya Para Borcunun veya Borçlarının Tamamının Ödenmemesi Halinde Hangi Borç için Ödeme Yapılmış             Sayılacağı            268
 • İfa Karineleri 269
 • İfa Eden Borçlunun; Makbuz İşleme ve Senedin Geri Verilmesini İsteme Hakkı 269
 • Tam İki Tarafa Borç Yükleyen (Sinallagmatik)    Sözleşmelerde İfa              270
 1. Her iki taraf da kendi edimi açısından borçlu olduğuna göre, hangisi önce ödeyecektir? 270
 2. Önce ifa etme yükümü olmayan tarafdan ifa talep edildiğinde ileri sürülebileceği savunma (ödemezlik def’i) 271
 3. Ödemezlik (ödeme aczi) durumundaki def’i ve dönme hakkı 272
 • 26. İfa Arızalan 272
 • Genel Açıklama 272
 • Alacaklıya İsnad Edilebilen Sebeplerle Ortaya Çıkan İfa Engeli ve Alacaklı Temerrüdü 277
 1. Genel açıklama 277
 2. Alacaklı temerrüdünün şartları 278
 3. Alacaklının kusuru şart mıdır? 279
 4. Alacaklı temerrüdünün hükümleri 281
 5. Alacaklı temerrüdü dışında alacaklıya isnad edilebilen ifa ârızaları. 283
 • Gereği Gibi İfa Etmeme Hallerinden: Akdin Müsbet İhlâli (Positive Vertragsverletzung) 284
 • İmkânsızlık 286
 • İfa Mümkün Olmasına Rağmen Borçlunun İfa Etmemesi 291
 1. Genel açıklama 291
 2. Borçlunun muaccel borcu ifa etmemekle temerrüde düşmesinin şartlan ve hükümleri (Borçlu temerrüdü) 292

VI- Yardımcının Eyleminden Dolayı Sorumluluk          (TBK      116)       306

 1. Genel açıklama 306
 2. Karşılaştırma 306

VII- Sorumluluktan Kurtulma (Sorumsuzluk)   Anlaşmaları         308

 • . Yarışma (Telâhuk, Konkurrenz, Concours) Sorunları 310
 • Kavram Hakkında Genel Bilgi 310
 • Sözleşme Dışı Borç İlişkileri 311
 • Yükümlülük Borç İlişkileri 312
 • Hukukî Sebeplerin Yarışması Konusunda TBK 60’ın Getirdiği Düzen­leme 323
 • . Sözleşme ve Üçüncü Kişi 325
 • Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 325
 1. Kavram 325
 2. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin         türleri      326
 3. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin         özellikleri               327
 4. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin         hükümleri             328
 • Bir Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması (Alacaklı Yerine Geçmesi, Subrogation) (TBK 127) 331
 1. Genel Olarak 331
 2. Halefiyetin hükmü 332
 • Garanti Sözleşmesi 332
 • Üçüncü Kişinin Fiilini (Edimini) Taahhüt 334
 1. Kavram 334
 2. Üçüncü kişinin fiilini taahhüdün hukukî niteliği       335
 3. Üçüncü kişinin fiilini taahhüdün özellikleri               337
 4. Üçüncü kişinin fiilini taahhüdün hükümleri              339
 5. Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme 341
 • Üçüncü Kişinin Sözleşme İhlâli 342
 • Üçüncü Kişinin Yansıma Zararının Giderimi Borcu Var mıdır?            342
 • Üçüncü Kişinin, “Güven Sorumluluğu” Dolayısı ile            Zararın  Giderimi 343
 • . Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Ermesi 345
 • Genel Olarak 345
 • Borcun Sona Ermesinin Etkisi 346
 • . İbra 347
 • Kavram 347
 • İbra Anlaşmasının Hukukî Niteliği 347
 • İbra Anlaşmasının Şekli 349
 • İbra Anlaşmasının Hüküm ve Sonuçları 350
 • . Yenileme 350
 • Kavram 350
 • Yenilemenin Sonuçları 351
 1. Eski borcun ortadan kaldırılması 351
 2. Yeni bir borcun kurulması 351
 3. İki borç arasında bir fark bulunması 352
 4. Yenileme iradesinin bulunması 352
 • Carî Hesap 353
 • Yenilemenin Hüküm ve Sonuçları 353
 • . Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi 354
 • Kavram 354
 • Hüküm ve Sonuçları 354
 • . İfa İmkânsızlığı 355
 • Kavram 355
 • İmkânsızlığın Borcu Sona Erdirmesinin Şartları   356
 1. Borçlanılan edim sonradan imkânsız               hâle        gelmelidir              356
 2. Borçlu imkânsızlıktan sorumlu olmamalıdır         358
 • Hüküm ve Sonuçları 359
 • . Takas 361
 • Kavram 361
 • Takasın Hukukî Niteliği 362
 • Takasın Şartları 363
 1. Tarafların birbirinden -karşılıklı- alacaklı olması 363
 2. Alacakların özdeş (aynı cinsten) olması 364
 3. Alacakların muaccel olması 364
 4. Takastan feragat edilmemiş ve takas yetkisinin ortadan kaldırılmamış olması 365
 • Hüküm ve Sonuçları 366
 • . Zamanaşımı 366
 • Kavram 366
 • Zamanaşımının Hukukî Niteliği 368
 • Zamanaşımı Süreleri 369
 • Zamanaşımının Durması 372
 • Zamanaşımının Kesilmesi 373
 • Zamanaşımının Hüküm ve Sonuçları 375
 • . Müteselsil Borçluluk 377
 • Kavram 377
 • Müteselsil Borçluluğun Hukukî Niteliği 378
 • Müteselsil Borçluluğun Kaynakları 378
 • Müteselsil Borçluluğun Özellikleri 379
 • Müteselsil Borçluluğun Hükümleri 380
 1. Alacaklı ile borçlular arasındaki ilişki 381
 2. Borçlular arasındaki ilişki 384
 3. Borcun sona ermesinin etkisi 385
 • 37. Müteselsil Alacaklılık 388
 • Kavram 388
 • Müteselsil Alacaklılığın Hukukî Niteliği 388
 • Müteselsil Alacaklılığın Kaynakları 389
 • Müteselsil Alacaklılığın Hükümleri 389
 • 38. Şarta Bağlı Borçlar (Koşullar) 390
 • Kavram 390
 • Benzer Kavramlardan Farkı 392
 1. Vadeden farkı 392
 2. “Önolgu”dan farkı 392
 3. “Hukukî şart” ve “Sözleşme şartlan”ndan farkı 392
 4. Yüklemeden (mükellefiye) farkı       393
 • Şartın Türleri 393
 1. Olumlu ve olumsuz şartlar 393
 2. İradî, tesadüfi ve karma şartlar 393
 3. Geciktirici ve bozucu şartlar 395
 • Şartın Hüküm ve Sonuçları 396
 1. Geciktirici şartın hüküm ve sonuçları 396
 2. Bozucu şartın hüküm ve sonuçları 397
 3. Şartın gerçekleşmiş sayılması 398
 • 39. Ceza Koşulu (Cezaî Şart) 399
 • Kavram 399
 • Ceza Koşulunun Hukukî Niteliği 400
 • Ceza Koşulunun Türleri ve Dönme Cezası 403
 1. Seçimlik ceza koşulu 403
 2. İfaya eklenen ceza koşulu 404
 3. Dönme cezası 405
 • Ceza Koşulunun Borçlunun Kusuru ve Alacaklının Zararı ile İlişkisi.. 406
 1. Ceza koşulunun borçlunun kusuru ile ilişkisi 406
 2. Ceza koşulunun alacaklının zararı ile ilişkisi 407
 • Ceza Koşulunun İndirilmesi 407
 • . Bağlanma Parası (Pey Akçesi), Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi) ve Ücret Kesintisi 410
 • Bağlanma Parası (Pey Akçesi) 410
 • Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi) 410
 • Ücret Kesintisi 411
 • . Alacağın Devri (Alacağın Temliki) 413
 • Kavram 413
 • Alacağın Devrinin Hukukî Niteliği 415
 • Alacağın Devrinin Unsurları 416
 1. Geçerli bir sözleşme bulunması 416
 2. Devredilen alacak hakkının mevcut veya belirli olması 416
 3. Bir devir engelinin bulunmaması 417
 • Alacağın Devrinin Hükümleri 418
 1. Alacağın, alacağa bağlı imtiyazlarla fer’ilerin intikali 418
 2. İyiniyetle ifanın borçluyu borçtan kurtarması 419
 3. Borçlunun tevdi suretiyle borçtan kurtulması            419
 4. Borçlunun savunmaları 420
 5. Devreden alacaklının garanti yükümlülüğü 421
 • 42. Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli) 422
 • Kavram 422
 • İç Üstlenme Sözleşmesi (Borçtan Kurtarma Taahhüdü, Borcun İç Yüklenimi) 423
 • Gerçek Anlamda Borcun Üstlenilmesi (Dış Üstlenme Sözleşmesi, Borcun Dış Yüklenimi) 424
 1. Kavram 424
 2. Sözleşmenin kurulması 425
 3. Sözleşmenin hüküm ve sonuçları 425
 • Bir Malvarlığı ya da İşletmenin Devralınması Yoluyla Borcun Üstlenilmesi 427
 • 43. Borca Katılma, Sözleşmenin Devri (Sözleşmenin Yüklenilmesi) ve Sözleş­

meye Katılma     429

 • Borca Katılma 429
 • Sözleşmenin Devri (Sözleşmenin Yüklenilmesi) 430

Sözleşmeye Katılma          431

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
27,50   
55,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
55,00   
55,00   
2
   
   
Kapat