Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Hüsnü Aldemir

Ceza YargılamasındaSeri Muhakeme ve Basit Yargılama UsulleriAçıklamalı-Notlu-Yorumlu Karar ve Yazışma Örnekli


Basım Tarihi
2019-11
Sayfa Sayısı
267
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053009016
Boyut
16x24
Baskı
1 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
BİRİNCİ BÖLÜM SERİ MUHAKEME USULÜ
I. GENEL OLARAK 15
II. İLGİLİ MEVZUAT VE GEREKÇE 16
III. YÜRÜRLÜK VE DERDEST DOSYALARA ETKİSİ 22
IV. SERİ MUHAKAME USULÜNÜN UYGULANABİLECEĞİ SUÇLAR 23
A. GENEL OLARAK 23
B. İLGİLİ SUÇLAR 24
1. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz (TCK m. 154/2 ve 3) 24
2. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması (TCK m. 170) 26
3. Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (TCK m. 179/2 ve 3) 30
4. Gürültüye Neden Olma (TCK m. 183) 33
5. Parada Sahtecilik (TCK m. 197/2 ve 3) 34
6. Mühür Bozma (TCK m. 203) 35
7. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK m. 206) 36
8. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (TCK m. 228/1) 37
9. Başkasına Ait Kimlik ve Kimlik Bilgilerinin Kullanılması (TCK m. 268) 39
10. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda Yazılı Bir Kısım Suçlar 40
a) 6136 s. Kanun m. 13/1 42
b) 6136 s. Kanun m. 13/3 45
c) 6136 s. Kanun m. 13/5 Hükmündeki Suç 46
d) 6136 s. Kanun m. 15/1 Hükmündeki Suç 47
e) 6136 s. Kanun m. 15/3 Hükmündeki Suç 50
11. 6831 Sayılı Orman Kanunu m. 93/1 Hükmündeki Suç 51

12. 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen Suç 52
13. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç 53
V. SERİ MUHAKAME USULÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI 55
A. SUÇ KATALOG SUÇLARDAN OLMASI KOŞULU 55
B. KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ KARARI VERİLMEMİŞ
OLMASI KOŞULU 56
C. ŞÜPHELİ, MÜDAFİSİ HUZURUNDA SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMASINI KABUL ETMESİ KOŞULU 57
VI. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANAMAYACAĞI HALLER 58
VII. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMA SÜRECİ 58
A. SERİ MUHAKEME USULÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 58
B. SERİ MUHAKEME USULÜNÜN TEKLİF EDİLMESİ 61
C. ŞÜPHELİ HAKKINDA CEZANIN BELİRLENMESİ 63
1. Genel Olarak 63
2. Temel Cezanın Belirlenmesi 64
a) Genel Olarak 64
b) Temel Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Kriterler 68
aa) Suçun İşleniş Biçimi (m. 61/1-a bendi) 68
bb) Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar (m. 61/1 – b bendi) 68
cc) Suçun İşlendiği Zaman ve Yer ( m. 61/ 1- c bendi) 69
dd) Suçun Konusunun Önem ve Değeri (m. 61/ 1 – d bendi) 69
ee) Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı (m. 61/1-
e bendi) 70
ff) Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Yoğunluğu
(m. 61/1- f bendi ) 70
gg) Failin Güttüğü Amaç ve Saik (m. 61/1-g bendi) 71
3. Temel Cezada Yarı Oranında İndirim Yapılması 73
D. HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ 74
1. Genel Olarak 74
2. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 75
a) Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara
Çevrilmesinin Koşulları 76
aa) Hapis Cezası Kısa Süreli Olmalıdır 76
bb) Cumhuriyet Savcısı, Seçenek Yaptırıma Çevirme
Konusunda Kanaate Ulaşmalıdır 78

b) Seçenek Yaptırımların Türleri 81
aa) Adli Para Cezası. 81
bb) Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade, Suçtan Önceki Hâle Getirme veya Tazmin Suretiyle,
Tamamen Giderilmesi 82
cc) Eğitim Kurumuna Devam Etme 82
dd) Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri
Yapmaktan Yasaklanma 83
ee) Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir
Meslek veya Sanatı Yapmaktan Yasaklama 83
ff) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma 84
E. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ 85
1. Genel Olarak 85
2. Ertelemenin Koşulları 87
a) Hapis Cezası Olmalıdır 87
b) Ceza Belli Sınırları Aşmamalıdır 88
c) Fail Bazı Koşulları Sağlamış Olmalıdır 88
d) Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmemiş Olmalıdır 90
e) Erteleme Yönünde Karar Verilmelidir 90
3. Denetim Süresinin Takdiri 90
4. Denetim Süresi İçerisinde Hükümlünün Tabi Olacağı
Yükümlülükler 91
F. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ 92
1. Genel olarak 92
2. Koşulları 94
a) Cumhuriyet Savcısınca Bir Ceza Belirlenmesi 94
b) Açıklanması Geri Bırakılacak Sonuç Ceza İki Yıl veya Daha Az
Süreli Hapis veya Adli Para Cezası Olmalıdır 95
c) Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Edilmemiş Olmalıdır 95
d) Şüphelinin Kişilik Özellikleri ve İfadelerdeki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç
İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılmalıdır 95
e) Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zarar, Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin
Suretiyle Tamamen Giderilmelidir. 97
f) Şüphelinin Kabul Etmesi 97
3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Karar 97

4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karşı Kanun Yolu 99
a) Kanun Yolunun Türü ve Süresi. 99
b) Kanun Yoluna Başvurabilecek İlgililer 99
c) İtiraz Mercii 99
d) İtiraz Merciinin İnceleme Kapsamı 99
G. TALEPNAMENİN HAZIRLANMASI 100
1. Genel Olarak 100
2. Seri Muhakeme Usulü Kapsamındaki Suçlara İlişkin Talepname Örnekleri 104
a) Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Talepname Örneği 104
b) Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak Suçunda
Talepname Örneği 107
c) Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçunda
Talepname Örneği 110
d) Gürültüye Neden Olma Suçunda Talepname Örneği 116
e) Parada Sahtecilik Suçunda Talepname Örneği 119
f) Mühür Bozma Suçunda Talepname Örneği 122
g) Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunda Talepname Örneği 125
h) Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunda
Talepname Örneği 128
i) Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak
Suçunda Talepname Örneği 132
j) 6136 s. Kanun m. 13/1 Kapsamında Talepname Örneği 135
k) 6136 s. Kanun m. 13/3 Kapsamında Talepname Örneği 139
l) 6136 s. Kanun m. 13/5 Kapsamında Talepname Örneği 143
m) 6136 s. Kanun m. 15/1 Kapsamında Talepname Örneği 147
n) 6831 s. Orman Kanunu’nun m. 93/1 Kapsamında Talepname Örneği 151
o) 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen
Suç Kapsamında Talepname Örneği 154
ö) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç
Kapsamında Talepname Örneği 157
H. MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER 161
1. Genel Olarak 161
2. Sanığın Dinlenmesi 161

3. Şartların Gerçekleştiği ve Eylemin Seri Muhakeme Usulü
Kapsamında Olduğunun Tespiti 163
4. Talepte Belirlenen Yaptırım Doğrultusunda Karar Verilmesi 163
5. İlgili Suçlara Göre Mahkeme Hüküm Örnekleri 165
a) Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Mahkeme Hüküm
Örneği 165
b) Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak Suçunda
Mahkeme Hüküm Örneği 169
c) Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçunda
Mahkeme Hüküm Örneği 172
d) Gürültüye Neden Olma Suçunda Mahkeme Hüküm Örneği 178
e) Parada Sahtecilik Suçunda Mahkeme Hüküm Örneği 181
f) Mühür Bozma Suçunda Mahkeme Hüküm Örneği 184
g) Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunda
Mahkeme Hüküm Örneği 187
h) Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçunda
Mahkeme Hüküm Örneği 190
i) Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak
Suçunda Mahkeme Hüküm Örneği 194
j) 6136 s. Kanun m. 13/1 Kapsamında Mahkeme Hüküm
Örneği 197
k) 6136 s. Kanun m. 13/3 Kapsamında Mahkeme Hüküm
Örneği 200
l) 6136 s. Kanun m. 13/5 Kapsamında Mahkeme Hüküm
Örneği 203
m) 6136 s. Kanun m. 15/1 Kapsamında Mahkeme Hüküm
Örneği 206
n) 6831 s. Orman Kanunu’nun m. 93/1 Kapsamında Mahkeme
Hüküm Örneği 209
o) 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinde Belirtilen
Suç Kapsamında Mahkeme Hüküm Örneği 212
ö) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (1) Numaralı Bendinde Belirtilen Suç
Kapsamında Mahkeme Hüküm Örneği 216
İ. DELİL OLARAK KULLANMA YASAĞI 219
J. MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLU 220
K. SERİ MUHAKEME USULÜ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ 221

İKİNCİ BÖLÜM BASİT YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK 229
II. İLGİLİ MEVZUAT VE GEREKÇE. 230
III. YÜRÜRLÜK VE DERDEST DOSYALARA ETKİSİ 236
IV. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANABİLECEĞİ SUÇLAR 237
A. GENEL OLARAK 237
B. BASİT MUHAKEME USULÜ KAPSAMINDA BULUNAN SUÇLAR 238
1. Türk Ceza Kanunu Kapsamındaki Suçlar 238
2. Özel Ceza Yasalarındaki Bir Kısım Suçlar 242
a) 6136 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bir Kısım Suçlar 242
aa) 6136 Sayılı Kanun m. 13/3 242
bb) 6136 Sayılı Kanun m. 13/4 242
cc) 6136 Sayılı Kanun m. 15/1, 2, 3, 4 242
b) 6831 Sayılı Orman Kanunundaki Bir Kısım Suçlar. 243
aa) Orman Kanunu m. 91/6 243
bb) Orman Kanunu m. 93/1 243
cc) Orman Kanunu m. 94/1 243
dd) Orman Kanunu m. 98/1 243
ee) Orman Kanunu m. 104/1 244
ff) Orman Kanunu m. 108/1 244
c) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Bir Kısım Suçlar 244
aa) 5846 Sayılı FSEK m. 71/1-3, 4, 5 ve 6. Bentler 244
bb) 5846 Sayılı FSEK m. 71/2 245
cc) 5846 Sayılı FSEK m. 72 245
d) 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu m. 3/6 245
e) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Ek Madde 2 245
f) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundaki
Bir Kısım Suçlar 246
aa) 2863 Sayılı Kanun m. 66/1-İkinci Cümle 246
bb) 2863 Sayılı Kanun m. 69 246
cc) 2863 Sayılı Kanun m. 71 247
dd) 2863 Sayılı Kanun m. 73 247
ee) 2863 Sayılı Kanun m. 74/2 247
g) 2313 Sayılı Kanun m. 23/4 247

V. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI 248
A. SUÇ BASİT YARGILAMA USULÜ KAPSAMINDA OLMALIDIR. 248
B. YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ, AKIL HASTALIĞI, AKIL ZAYIFLIĞI HALLERİ İLE SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA YAPILMASININ İZNE VEYA
TALEBE BAĞLI OLDUĞU HALLER BULUNMAMALIDIR 248
C. SUÇUN BASİT YARGILAMA USULÜ KAPSAMI DIŞINDAKİ BİR SUÇLA
BİRLİKTE İŞLENMEMİŞ OLMASI GEREKİR 248
D. MAHKEMECE BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASINA
KARAR VERİLMELİDİR 248
VI. MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER 251
A. TENSİP ZAPTININ HAZIRLANMASI 251
B. İDDİANAMENİN TARAFLARA TEBLİĞİ 252
C. İLGİLİ DELİLLERİN TOPLANMASI 253
D. MAHKEMECE KARAR VERİLMESİ 254
E. SONUÇ CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI 256
F. SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVİRME, ERTELEME VEYA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI MÜMKÜNDÜR 257
G. DURUŞMA AÇILARAK YARGILAMAYA NORMAL USULDE DEVAM
ETMEDE TAKDİR HAKKI 257
H. BASİT YARGILAMA USULÜNDE HÜKÜM ÖRNEĞİ 258
VII. MAHKEME KARARINA KARŞI İTİRAZ 260
A. GENEL OLARAK 260
B. İTİRAZIN SONUÇLARI 261
1. Duruşma Açılır ve Genel Hükümlere Göre Yargılamaya Devam
Olunur 261
2. Taraflar Gelmese de Duruşma Yapılır ve Karar Verilir 262
3. Duruşmadan Önce İtirazdan Vazgeçilirse Duruşma Yapılmaz 262
4. Mahkeme Önceki Hükümle Bağlı Değildir 262
a) İtirazın Sanık Tarafından Yapılması Hali 262
b) İtirazın Sanık Dışındaki Kişilerce (Katılan, Cumhuriyet Savcısı
vs.) Yapılması Hali 263
5. Verilecek Yeni Hüküm Normal Kanun Yollarına Tabi Olacaktır 263
C. İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI 263
D. BASİT YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ 264

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat