Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri Hüsnü Aldemir

Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri


Basım Tarihi
2012-02
Sayfa Sayısı
1088
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750217968
Baskı
3"6100 SAYILI YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖREHUKUK DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİHüsnü ALDEMİR ( Cumhuriyet Başsavcısı )1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu hükümleri gereğince, 1 Ekim 2011’den sonra açılan davalar HMK’nu hükümlerine göre çözülecek, 1 Ekimden önce açılan ve devam eden davalarda ise 1 Ekim 2011’den sonra yapılacak yeni işlemlerde yeni Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle HMK’nın yürürlük tarihinde önce açılan ve yargılaması tamamlanan davalarda yargılama giderleri eski HMUK.nun hükümlerine göre takdir ve tayin edilecektir. Ancak 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan ve yargılaması devam eden davalar ile bu tarihten sonra açılan davalarda yargılama giderleri ise HMK’nına göre hükme bağlanacaktır. İşte hukuk davalarında yargılama giderleri bakımından yapılan önemli değişiklikler tek tek ilgili bölümlerde inceleme konusu yapılmış ve uygulamacıların karşılaştırma yapmasını teminen; 1 Ekim 2011 tarihinden önce yayımlanan Yargıtay içtihatlarına dayanak teşkil eden ve HUMK.nunda hükme bağlanan madde metinlerine karşılık gelen 6100 sayılı HMK hükümleri aynı içtihat içerisinde (parantez içerisine alınarak) tek tek işlenmiştir.İÇİNDEKİLERI. GENEL OLARAK 25II. YARGILAMA GİDERLERİNİN TANIMI 26III. YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDENMESİNDE USUL 27A. Gider Avansı ile Yargılama Giderlerinin Peşin Ödenmesi 27

B. Yargılama Giderlerinin Taraflarca Ödenmesi 30

C. Yargılama Giderlerinin Ödenmesi Amacı ile Süre Verilmesi 33

D. Yargılama Giderlerinin Devlet Hazinesinden Ödenmesi 54IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 63A. Yargılama Giderlerinin Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi Kuralı 70

B. Yargılama Giderlerinin Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi Kuralının İstisnaları 116

1. Davada Haklı Çıkan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereken Haller 118

2. Davada Haksız Çıkan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması 129

a. Davanın İlk Duruşmada Kabul Edilmiş Olması Şartı 153

b. Davanın Açılmasına Sebep Olmama Şartı 160

c. Her İki Şartın Gerçekleşmesi Halinde Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Olmaması 172

d. HMK’nın 312/2. Maddesinin Uygulanmayacağı Haller 179V. YARGILAMA GİDERLERİNDEN TARAFLARIN SORUMLU OLMASI KURALI 181VI. YARGILAMA GİDERLERİNE RE’SEN HÜKMEDİLMESİ 189VII. YARGILAMA GİDERLERİNİN AYRI BİR DAVA KONUSU OLMAMASI KURALI 192VIII. YARGILAMA GİDERLERİNİN HÜKÜMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ 197IX. YARGILAMA GİDERLERİNE AİT HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ VEYA GENİŞLETİLEMEMESİ 204X. YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN HÜKMÜN İNFAZI 208XI. DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 220XII. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEK HALLERDE YARGILAMA GİDERLERİ 248

A. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararlarında Yargılama Giderleri 248

B. Dava Dilekçesindeki Kanuni Noksanlıklar Nedeni ile Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Yargılama Giderleri 254

C. Süresi İçerisinde Yenilenmeyen Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Yargılama Giderleri 256

E. HMK’nın 77. Maddesine Göre Davanın Açılmamış Sayılması Gereken Halde Yargılama Giderleri 257XIII. DAVANIN GERİ ALINMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 258XIV. TARAFTA İRADİ DEĞİŞİKLİK HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 261XV. GÖNDERME KARARLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 262XVI. DAVA ŞARTLARININ BULUNMASI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 265XVII. DAVA ARKADAŞLIĞINDA YARGILAMA GİDERLERİ 269A. Mecburi Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderleri 269

1. Mecburi Dava Arkadaşlarının Davada Haksız Çıkması Halinde 270

2. Mecburi Dava Arkadaşlarının Davada Haklı Çıkması 273

B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderleri 273

1. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Haksız Çıkması 274

2. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Haklı Çıkması 275

3. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Kısmen Haklı Çıkması 275XVIII. DELİL TESPİTİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 275XIX. İHTİYATİ TEDBİRDE YARGILAMA GİDERLERİ 282

A. Dava Açılmadan Önce Talep Edilen İhtiyati Tedbirlerde Yargılama Giderleri 283

B. Dava Açıldıktan Sonra Talep Edilen İhtiyati Tedbirlerde Yargılama Giderleri 286XX. DAVAYA (FER’İ) MÜDAHALEDE YARGILAMA GİDERLERİ 287XXI. DAVANIN ISLAHINDA YARGILAMA GİDERLERİ 289XXII. DAVALARIN AYRILMASINDA VE BİRLEŞTİRİLMESİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 293

A. Davaların Ayrılmasında Yargılama Giderleri 293

B. Davaların Birleştirilmesinde Yargılama Giderleri 294XXIII. DAVA KONUSUNUN DEVRİNDE (MÜDDEABİHİN TEMLİKİNDE) YARGILAMA GİDERLERİ 297

A. Davalının Müddeabihi Devretmesinde Yargılama Giderleri 298

B. Davacının Müddeabihi Devretmesi Halinde Yargılama Giderleri 299XIX. DAVAYA SON VEREN USUL İŞLEMLERİNDE YARGILAMA GİDERLERİ 299

A. Davanın Kabulünde Yargılama Giderleri 299

B. Davadan Feragat’ta Yargılama Giderleri 301

C. Sulh Halinde Yargılama Giderleri 305XXV. KARŞILIK DAVADA YARGILAMA GİDERLERİ 306XXVI. ADLİ YARDIMDA YARGILAMA GİDERLERİ 307XXVII. İSTİNAF VE TEMYİZ GİDERLERİ 313

A. İSTİNAF GİDERLERİ 313

a. İstinaf Giderlerinin Neler Olduğu 313

b. Temyiz Giderlerinin Hiç/Eksik Ödenmesi ve Tamamlattırılması 313

B. TEMYİZ GİDERLERİ 314

a. Temyiz Giderlerinin Neler Olduğu 314

b. Temyiz Giderlerinin Eksik Ödenmesi ve Tamamlattırılması 315XXVIII. KADASTRO DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ 324XXIX. DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE YARGILAMA GİDERLERİ 339

A. Eda Davalarında Yargılama Giderleri 339

B. Tesbit Davalarında Yargılama Giderleri 340

C. Belirsiz Alacak ve Tesbit Davalarında Yargılama Giderleri 340

D. İnşai Davalarda Yargılama Gideleri 342

E. Kısmi Davada Yargılama Gideri 342

1. Davaların Yığılmasında Yargılama Gideri 343

2. Terditli Davalarında Yargılama Gideri 344

3. Seçimlik Davalarda Yargılama Gideri 345

4. Topluluk Davalarında Yargılama Gideri 346XXX. TAHKİM YARGILANMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 346XXXI. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI 347

A. Genel Olarak 347

B. Yargılama Harçları 350

1. Genel Olarak 350

2. Kanunsuz Harç Alınamaması 350

3. Harçlar Kanununun Yürürlük Sorunu 351

4. Harçlarla İlgili Temel İlkeler 355

a. Harca Tabi Olmayan Davalarda Davanın Açılma Tarihi 360

b. Harca Tabi Davalarda Davanın Açılma Tarihi 362

5. Yargılama Harçlarının Kapsamı 383

a. Başvuru Harcı 383

aa. Mahiyeti 383

bb. Ödeme Usulü 384

cc. Miktarı 385

dd. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellef) 385

ee. Ödeme Yeri 385

ff. Ödeme Zamanı 385

gg. Başvurma Harcının Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi 385

hh. Başvurma Harcının İadesi Gereken Haller 386

ii. Başvurma Harcının Alınmaması Gereken Haller 386

kk. Çekişmesiz Yargıda Başvurma Harcı 387

b. Celse Harcı 392

aa. Mahiyeti 392

bb. Miktarı 394

cc. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellef) 394

dd. Ödeme Yeri ve Usulü 395

ee. Ödeme Zamanı ve Ödenmemesinin Yaptırımı 395

c. Karar ve İlam Harcı 396

aa. Mahiyeti 396

bb. Çeşitleri 397

aaa. Nisbi Karar ve İlam Harcı 397

bbb. Maktu Karar ve İlam Harcı 404

d. Miktarı 412

aa. Nispi Karar ve İlam Harcında 412

bb. Maktu Karar ve İlam Harcında 413

e. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellefiyet) 414

f. Ödeme Yeri 414

g. Ödeme Usulü 414

h. Ödeme Zamanı 414

ı. Karar ve İlam Harcının Ödenmemesi ve Yaptırımı 418

j. Karar ve İlam Harcının Eksik Alınması ve Tamamlattırılması 430

k. Fazla Alınan Karar ve İlam Harcının İadesi 448

6. Harçtan İstisna ve Muafiyet 448

a. Genel Olarak 448

b. İşçi ve Çıraklar 459

aa. Erler, Onbaşılar ve Çavuşlar 459

bb. İşçi ve Çıraklar 459

cc. Genel Bütçeye Dahil İdareler 461

c. Özel Kanunlarla Harçtan Muafiyet Tanınan Tüzelkişiler 478

aa. Sosyal Güvenlik Kurumu 478

bb. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 480

cc. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 480

dd. Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı 481

ee. 1606 Sayılı Kanunda Belirtilen Dernek ve Kuruluşlar 482

ff. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar 483

gg. 4971 sayılı kanunun 22. maddesi ile değiştirilen 320 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 53. maddesi uyarınca Milli Piyango Genel Müdürlüğü harçtan muaftır. Örnek: 489

hh. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56/a ve 6. bendine göre üniversiteler harçtan muaftır. Örnekler: 489

ii. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu her türlü harçtan muaftır. Örnek: 490

jj. 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü her türlü yargı harçlarından muaftır. 490

d. Harçtan İstisna Olan Dava ve İşler 491

e. Diplomat Muaflığı 498

7. Yargılama Harcından Sorumluluk 498

a. Davanın Tamamen Kabulü Halinde Harç 498

b. Davanın Kısmen Red ve Kısmen Kabulü Halinde Harç 499

c. Davanın Reddi Halinde Harç 501

8. Bazı Usul Konularında Harç Sorunu 501

a. Görevsizlik Kararında Harç 501

b. Yetkisizlik Kararında Harç 506

c. Asli Müdahalede Harç 506

d. Fer’i Müdahalede Harç 513

e. Davaların Birleştirilmesinde Harç 513

f. Davanın Ayrılmasında Harç 517

g. İşlemden Kaldırılan Davanın Yenilenmesinde Harç 518

h. Davayı Sonlandıran Usuli İşlemlerde Harç 528

aa. Davanın Kabulünde Harç 528

bb. Davadan Feragat Halinde Harç 530

cc. Davadan Sulh Olma Halinde Harç 534

i. Dava Konusunun (Müddeabihin) Devrinde (Temlikinde) Harç 535

j. Davanın Islahında Harç 537

k. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Harç 544

l. Karşılık Davada Harç 545

m. Davanın Konusuz Kalmasında Harç: 549

n. Adli Yardımda Harç 550

o. Kanun Yollarında Harç 553

aa. İstinaf’da Harç 553

bb. Temyiz’de Harç 553

cc. Karar Düzeltmede Harç 584

dd. Yargılamanın İadesinde Harç 587

ö. Delil Tespitinde Harç 589

p. İhtiyati Tedbir İsteklerinde Harç 590

9. Dava Çeşitlerine Göre Harç 590

1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin İptali Davasında Harç 591

2. Aktin Feshi Davasında Harç 591

3. Alacak Davasında Harç 591

4. Anonim Ortaklık Pay Senedinin İptal ve İhdası Davasında Harç 592

5. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Harç 592

6. Aynı İkametgah İttihazı Hakkında Açılan Davada Harç 592

7. Ayrılık Davasında Harç 592

8. Babalık Davasında Harç 593

9. Boşanma Davasında Harç 593

10. Cebri Tescil Davasında (Ferağa İcbar Davasında) Harç 603

11. Çalınan Tahvillerin İadesi Davasında Harç 604

12. Çek İstirdadı Davasında Harç 605

13. Çocukla Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davasında Harç 605

14. Dernek Feshi Davasında Harç 605

15. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davasında Harç 605

16. Ercirimisil Davalarında Harç 605

17. Evlenmeye İzin Davalarında Harç 606

18. Evlat Edinmeye İzin Davasında Harç 606

19. Evliliğin Butlanı Davasında Harç 607

20. Gaiplik İsteminde Harç 607

21. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İçin İzin Taleplerinde Harç 607

22. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasında Harç 607

23. Hizmet Tesbit Davalarında Harç 607

24. İflas Davasında Harç 607

25. İhalenin Feshi Davasında Harç 608

26. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Halinde Harç 608

27. İpoteğin Fekki Davasında Harç 608

28. İptal Davasında Harç 609

29. İrtifak Hakkı Tesisi Davasında Harç 610

30. İsteğe Bağlı Sigortalılık Kararının İptali Davasında Harç 610

31. İstihkak Davalarında Harç 611

32. İstirdat Davasında Harç 614

33. İş Güçlüğü Tazminatı Davasında Vekalet Ücreti 614

34. İşe İade Davalarında Harç 615

35. İtirazın İptali Davasında Harç 615

36. İtirazın Kaldırılmasında Harç 616

37. İzaleyi Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarında Harç 616

38. Kadastro Davalarında Harç 619

39. Kamulaştırma Davalarında Harç 628

40. Kamulaştırmasız Elatma ve Tazminat Davalarında Harç 628

41. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalarda Harç 629

42. Kayıp Hisse Senetlerinin İptali Davasında Harç 629

43. Kayıt – Kabul Davasında Harç 629

44. Kaza-i Rüşt Davalarında Harç 630

45. Kıymetli Evrakın İptali (Zayi Nedeniyle) Davasında Harç 630

46. Kira Tespit Davasında Harç 630

47. Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararının İptali Davasında Harç 632

48. Kooperatif Ortaklık Payının Devrine Dair Davalarda Harç 632

49. Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Harç 632

50. Menfi Tespit Davasında Harç 635

51. Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptali ve Tescil Davasında Harç 637

52. Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Harç 637

53. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davasında Harç 638

54. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Verilmesi Talebinde Harç 638

55. Mirasın Reddi Sebebiyle Alacak Davalarında Harç 638

56. Mirasta İstihkak Davalarında Harç 638

57. Mirasta İade Davasında Harç 639

58. Mirastan İskatın İptali Davasında Harç 639

59. Muarazanın Men’i Davasında Harç 639

60. Müdahalenin Önlenmesi (Men’i) Davasında Harç 640

61. Nafaka Davalarında Harç 648

62. Nafaka Artırım veya Eksilttim Davasında Harç 651

63. Nişan Hediyelerinin İadesi Davasında Harç 652

64. Nüfus Davalarında Harç 653

65. Ortak Yerlere Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Davalarında Harç 653

66. Ölçümleme Yoluyla Tahakkuk Ettirilen Prim Borcunun İptali Davasında Harç 653

67. Prim Alacağı Davasında Harç 654

68. Projeye Aykırı Şekilde Yapılan Tesislerin Yıkılması Davasında Harç 654

69. Rücuan Alacak Davasında Harç 655

70. Rücuan Tazminat Davalarında Harç 656

71. Satışa İzin Taleplerinde Harç 656

72. Senet İptali Davasında Harç 656

73. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Harç 657

74. Senet İptali Davasında Harç 657

75. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç 658

76. Suya Vaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında Harç 660

77. Şirketin Fesih ve Tasfiye Davasında Harç 660

78. Şuf’a Davalarında Harç 661

79. Tahliye Davalarında Harç 661

80. Tapu İptal ve/veya Tescil Davalarında Harç 663

81. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Harç 669

82. Tasarrufun İptali Davası 670

83. Tasfiye Memuru Tayini Taleplerinde Harç 672

84. Temliken Tescil Davalarında Harç 672

85. Teminat Mektubunun İadesi (ve Tespit) Davasında Harç 673

86. Tenkis Davalarında Harç 674

87. Terekenin Borca Batıklık Davasında Harç 675

88. Tevdi Yerinin Belirlenmesi Davasında Harç 675

89. Ticaret Sicil Memurluğunun Kararının İptali Davasında Harç 675

90. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti Kararının İptali Davasında Harç 676

91. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davasında Harç 676

92. Uyarlama Davalarında Harç 676

93. Vakfın Tescili Taleplerinde Harç 676

94. Vakıf Senedi Değişikliğinin Tescili Taleplerinde Harç 677

95. Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Harç 677

96. Vasiyet Edilen Malların Teslimi Davasında Harç 677

97. Vasiyetnamenin İptali Davasında Harç 678

98. Vasiyetnamenin Tenfizi Davalarında Harç: 679

99. Velayetin Düzenlenmesi Davasında Harç 680

100. Velayetin Kaldırılması Davasında Harç 680

101. Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi Davasında Harç 680

102. Yaşlılık Aylığının İptali İşleminin Ortadan Kaldırılması Davasında Harç 681

103. Zayi Belgesi Verilmesi Taleplerinde Harç 681

104. Zilyetlik Davalarında Harç 681

105. Zilyetliğe Dayalı Tescil Davalarında Harç 681

C. Vekalet Ücreti 682

1. Genel Olarak 682

2. Yargılama Gideri Olan Vekalet Ücretinin Özelikleri 688

a. Yargılama Giderlerine Dahil Olması 688

b. Re’sen Hükmolunması 694

c. Ayrı Bir Dava Açılamaması 698

ç. Avukatın Duruşmalara Katılmasının Şart Olmaması 700

d. Ücretin Tamamına Hak Kazanma 705

e. Ücretin Davanın Taraflarına Ait Olması 706

f. Kesin Hüküm Elde Edilinceye Kadar Olan Dava, İş ve İşlemlerin Karşılığı Olması 717

g. Vekalet Ücreti Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmaması Kuralı 718

ğ. Aleyhe Bozma Yapılmaması 720

h. Tavzih Yolu ile Hükme Vekalet Ücreti Eklenememesi ve Miktarının Değiştirilememesi 721

ı. Vekalet Ücretinden Kural Olarak Vazgeçilememesi 724

i. Vekalet Ücretinin Kusur Esasına Göre Takdir Edilememesi 725

j. Bir Vekalet Ücretinden Fazlasının Yükletilmemesi 725

k. Vekalet Ücretinin Eksik veya Fazla Hesaplanamaması 729

l. Vekalet Ücretinden İndirim Yapılamaması Kuralı 731

m. Davaya Sonradan Dahil Edilen Taraf Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi ve Sorumlu Tutulamaması 731

n. Vekalet Ücretinin Belli Bir Miktardan Az ve Üç Katından Fazla Olamaması 732

o. Müteselsilen Sorumlu Olanlar Aleyhine Açılan Davaların Takibinde Vekalet Ücreti 733

ö. Avukatlık Ücretinin Asgari Ücret Tarifesine Göre Hesaplanması 733

p. Vekalet Ücretinin Re’sen Takas Edilmemesi 740

r. Vekalet Ücretinin Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi 742

s. Kanuni Hasım Olan Taraf Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi 743

ş. Vekalet Ücretinin Tahsil Şekli 743

t. Vekalet Ücretine KDV’nin Dahil Olması 748

u. Vekalet Ücretinin TL Olarak Hüküm Altına Alınması Zorunluluğu 756

ü. Vekalet Ücretinin Haczedilememesi Kuralı 756

v. Vekalet Ücretinin Takdir Edilmemesi Gereken Haller 756

y. Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri 767

aa. Genel Olarak 767

bb. Tarifelerin Hazırlanması 767

cc. Tarifelerin Yürürlük Zamanı 768

dd. Tarifelerin Avukat ve Dava Vekilleri Hakkında Uygulanması 775

ee. Tarifelerce Vekalet Ücretinin Hesaplanması 776

aaa. Maktu Vekalet Ücreti 776

bbb. Nispi Vekalet Ücreti 779

z. Davasının Esası Hakkında Verilen Kararlarda Vekalet Ücreti 797

aa. Davanın Tamamen Kazanılması Halinde Vekalet Ücreti 797

aaa. Nisbi Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 799

bbb. Maktu Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 799

bb. Davanın Tamamen Reddedilmesi Halinde Vekalet Ücreti 799

aaa. Nisbi Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 803

bbb. Maktu Vekalet Ücretine Tabi Davalarda 804

cc. Davanın Kısmen Red ve Kısmen Kabulü Halinde Vekalet Ücreti 805

x. Özellik Arzeden Bazı Durumlarda Vekalet Ücreti 821

aa. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararlarında Vekalet Ücreti 821

bb. Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti 834

cc. Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti: 844

dd. Davanın Yenilenmemesi Sebebi ile Davanın Açılmamış Sayılması Kararında Vekalet Ücreti 845

ee. Avukatın İstifası veya Azlinde Vekalet Ücreti 853

ff. Dava Şartlarının Bulunmaması Sebebi ile Davanın Usulden Reddi Halinde Vekalet Ücreti 858

gg. Davaların Birleştirilmesinde Vekalet Ücreti 861

hh. Davaların Ayrılmasında Vekalet Ücreti 865

ii. Davayı Sonlandıran Usul İşlemlerinde Vekalet Ücreti 865

aaa. Davayı Kabulde Vekalet Ücreti 865

bbb. Davadan Feragat’ta Vekalet Ücreti 873

ccc. Sulh Halinde Vekalet Ücreti 884

kk. Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Halinde Vekalet Ücreti 888

ll. Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 895

aaa. Mecburi Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 895

bbb. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti 897

mm. Davaya Müdahalede Vekalet Ücreti 903

aaa. Fer’i Müdahalede Vekalet Ücreti 903

bbb. Asli Müdahalede Vekalet Ücreti 904

n. Karşılık Davada Vekalet Ücreti 906

oo. Derdestlikte Vekalet Ücreti 910

öö. Davanın Islahında Vekalet Ücreti 911

pp. Vekaletnamesinin İbraz Edilmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Vekalet Ücreti 914

rr. Delil Tespitinde Vekalet Ücreti 915

ss. İhtiyati Tedbirde Vekalet Ücreti 917

şş. Tespit Davalarında Vekalet Ücreti 917

tt. Temyizde Vekalet Ücreti 918

uu. Yargılamanın İadesinde Vekalet Ücreti 920

üü. Adli Yardımda Vekalet Ücreti 921

vv. Objektif Dava Birleştirmesinde Vekalet Ücreti 921

yy. Davanın Naklinde Vekalet Ücreti 921

w. Dava Çeşitlerine Göre Vekalet Ücreti 922

1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti 922

2. Aktin Feshi Davasında Vekalet Ücreti 922

3. Alacak Davasında Vekalet Ücreti 923

4. Anonim Ortaklık Pay Senedinin İptali ve İhdası Davasında Vekalet Ücreti 923

5. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Vekalet Ücreti 923

6. Ayrı İkametgah İttihazı Hakkında Açılan Davada Vekalet Ücreti 924

7. Ayrılık Davasında Vekalet Ücreti 924

8. Babalık Davasında Vekalet Ücreti 924

9. Boşanma Davasında Vekalet Ücreti 924

10. Cebri Tescil Davasında (Ferağa İcbar Davasında) Vekalet Ücreti 927

11. Çalınan Tahvillerin İadesi Davasında Vekalet Ücreti 929

12. Çek İstirdadı Davasında Vekalet Ücreti 929

13. Çocuklar Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davasında Vekalet Ücreti 929

14. Dernek Feshi Davasında Vekalet Ücreti 929

15. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 930

16. Ecrimisil Davalarında Vekalet Ücreti 930

17. Evlenmeye İzin Davalarında Vekalet Ücreti 931

18. Evlat Edinmeye İzin Davasında Vekalet Ücreti 931

19. Evliliğin Butlanı Davasında Vekalet Ücreti 931

20. Gaiplik İsteminde Vekalet Ücreti 931

21. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı İçin İzin Talebinde Vekalet Ücreti 932

22. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasında Vekalet Ücreti 932

23. Hizmet Tesbit Davalarında Vekalet Ücreti 932

24. İflas Davasında Vekalet Ücreti 933

25. İhalenin Feshi Davasında Vekalet Ücreti 933

26. İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminat Davasında Vekalet Ücreti 933

27. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Halinde Vekalet Ücreti 933

28. İpoteğin Fekki Davasında Vekalet Ücreti 934

29. İptal Davasında Vekalet Ücreti 934

30. İrtifak Hakkı Tesisi Davasında Vekalet Ücreti 935

31. İsteği Bağlı Sigortalılık Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 935

32. İstihkak Davalarında Vekalet Ücreti 935

33. İstirdat Davasında Vekalet Ücreti 939

34. İş Güçlüğü Tazminatı Davasında Vekalet Ücreti 939

35. İtirazın İptali Davasında Vekalet Ücreti 939

36. İtirazın Kaldırılmasında Vekalet Ücreti 944

37. İzaleyi Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarında Vekalet Ücreti 944

38. Kadastro Davalarında Vekalet Ücreti 947

39. Kamulaştırma ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Vekalet Ücreti 952

40. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Vekalet Ücreti 956

41. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalarda Vekalet Ücreti 958

42. Kayıp Hisse Senetlerinin İptali Davasında Vekalet Ücreti 958

43. Kayıt – Kabul Davalarında Vekalet Ücreti 958

44. Kıymetli Evrakın İptali Davasında Vekalet Ücreti 959

45. Kira Tespit Davalarında Vekalet Ücreti 959

46. Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 964

47. Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti 964

aa. Maddi Tazminat Davlarında Vekalet Ücreti 965

bb. Manevi Tazminat Davasında Vekalet Ücreti 971

48. Menfi Tespit Davasında Vekalet Ücreti 979

49. Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptal ve Tescil Davasında Vekalet Ücreti 981

50. Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Vekalet Ücreti 981

51. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti 981

52. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Verilmesi Taleplerinde Vekalet Ücreti 982

53. Mirasın Reddi Nedeniyle Alacak Davasında Vekalet Ücreti 982

54. Mirasta İstihkak Davasında Vekalet Ücreti 982

55. Mirasta İade Davasında Vekalet Ücreti 982

56. Mirastan Iskatın İptali Davasında Vekalet Ücreti 984

57. Muarazanın Men’i Davasında Vekalet Ücreti 984

58. Müdahalenin Önlenmesi Davasında Vekalet Ücreti 984

59. Nafaka Davalarında Vekalet Ücreti 988

60. Nafaka Artırım ve Eksiltim Davasında Vekalet Ücreti 991

61. Nişan Hediyelerinin İadesi Davalarında Vekalet Ücreti 993

62. Nüfus Davalarında Vekalet Ücreti 994

63. Ortak Yerlere Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Davasında Vekalet Ücreti 994

64. Ölçümleme Yoluyla Tahakkuk Ettirilen Prim Borçlarının İptali veya Tahsili Davasında Vekalet Ücreti 994

65. Prim Alacağı Davasında Vekalet Ücreti 996

66. Projede Aykırı Şekilde Yapılan Tesislerin Yıkılması Davasında Vekalet Ücreti 996

67. Rücuan Alacak Davasında Vekalet Ücreti 996

68. Rücuan Tazminat Davasında Vekalet Ücreti 996

69. Satışa İzin Taleplerinde Vekalet Ücreti 998

70. Senet İptali Davasında Vekalet Ücreti 998

71. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Vekalet Ücreti 998

72. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Vekalet Ücreti 999

73. Suya Vaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında Vekalet Ücreti 999

74. Şirketin Fesih ve Tasfiye Davasında Vekalet Ücreti 1000

75. Şuf’a Davalarında Vekalet Ücreti 1000

76. Tahliye Davalarında Vekalet Ücreti 1004

77. Tapu İptali ve/veya Tescil Davalarında Vekalet Ücreti 1006

78. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Vekalet Ücreti 1009

79. Tasarrufun İptali Davalarında Vekalet Ücreti 1012

79. Tasfiye Memuru Tayini Talebinde Vekalet Ücreti 1015

80. Teminat Mektubunun İadesi (ve Tespit) Davasında Vekalet Ücreti 1016

81. Tenkis Davasında Vekalet Ücreti 1016

83. Terekenin Borca Batıklık Davasında Vekalet Ücreti 1018

84. Tevdi Yerinin Belirlenmesi Davalarında Vekalet Ücreti 1018

85. Ticaret Sicil Memurluğu Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 1018

86. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti 1018

87. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davasında Vekalet Ücreti 1018

88. Uyarlama Davalarında Vekalet Ücreti 1019

89. Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı Davalarında Vekalet Ücreti 1019

90. Vakfın Tescili Talebinde Vekalet Ücreti 1020

91. Vakıf Senedi Değişikliğinin Tescili Talebinde Vekalet Ücreti 1020

92. Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Vekalet Ücreti 1020

93. Vasiyet Edilen Malların Teslimi Davasında Vekalet Ücreti 1020

94. Vasiyetnamenin İptali Davasında Vekalet Ücreti 1020

95. Vasiyetnamenin Tenfizi Davalarında Vekalet Ücreti 1021

96. Velayetin Düzenlenmesi Davasında Vekalet Ücreti 1021

97. Velayetin Kaldırılması Davasında Vekalet Ücreti 1021

98. Veraset İlamının İptali Davasında Vekalet Ücreti 1021

99. Yabancı Mahkeme İlamının Tenfizi Davasında Vekalet Ücreti 1021

100. Yaşlılık Aylığının İptali İşleminin Ortadan Kaldırılası Davasında Vekalet Ücreti 1022

101. Zayi Belgesi Verilmesi Taleplerinde Vekalet Ücreti 1022

102. Zilyetlik Davalarında Vekalet Ücreti 1022

103. Zilyetliğe Dayalı Tescil Davalarında Vekalet Ücreti 1023

D. Tebligat ve Posta Giderleri 1023

E. Keşif Giderleri 1027

1. Genel Olarak 1027

2. Keşif Giderlerinin Neler Olduğu 1030

a. Keşif Harcı Avansı 1030

b. Yol Tazminatları 1030

aa. Hakimlerin Yol Tazminatları 1030

bb. Zabıt Katiplerinin Yol Tazminatı 1031

cc. Mübaşir ve Hizmetlilerin Yol Tazminatı 1031

b. Ulaşım Giderleri 1032

c. Bilirkişi Ücreti 1035

d. Tanık Ücretleri 1035

e. Davetiye Giderleri 1037

3. Keşif Giderlerinin Taraflarca Ödenmesi Kuralı 1037

4. Keşif Giderlerinin Devlet Hazinesinden Ödenmesi 1038

5. Keşif Giderlerinin Hangi Sürede Ödenmesi Gerektiği 1041

6. Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerinin Yatırılmaması Halinde Keşiften Vazgeçmiş Sayılması Kuralı (HMK’nın 324, II) 1045

F. Haciz Giderleri 1056

G. Duruşma Oturumu Giderleri 1057

H. Tanık Giderleri 1057

I. Bilirkişi Ücreti ve Giderleri 1062

K. Taraflara Ait Seyahat ve İkamet Giderleri 1074

L. Resmi Dairelerden İstenen Belgelere Ödenen Giderler 1075

M. Delil Tespiti Giderleri 1075

N. İhtiyati Tedbir Giderleri 1076

O. Diğer Yargılama Giderleri 1076

Yararlanılan Kaynaklar 1077

Kavramlar Dizini 1079"

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat