İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları Ramazan Arslan

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
345
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050510225
Boyut
16x24
Baskı
18Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

Doç. Dr. Emel HANAĞASI

 

SUNUŞ 9

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR CETVELİ 19

BİBLİYOGRAFYA 21

 

I Bölüm: PROBLEMLER 23

 

1 Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN PROBLEMLER 25

Problem No 1: Cebrî İcra Türleri - İcra Organları - İcra Harç ve
Giderleri - İcra İşlerinde Tebligat - Süreler 25

Problem No 2: Şikâyet - Tatiller ve Ertelemeler - Takibin Tarafları 28

Problem No 3: Genel Haciz Yolu ile Takibin Başlaması - İtiraz -
İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması- İtirazın İptali
Davası 33

Problem No 4: İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi - Zamanaşımı
Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması - Menfî Tespit
Davası - İstirdat Davası 40

Problem No 5: Mal Beyanı - Haciz Talebi - Haczin Yapılması -
Hacizde Tertip 43

Problem No 6: Haczin Konusu - Haczi Caiz Olmayan Mal ve Haklar - Haczin Etkisi 48

Problem No 7: Hacze İştirak 51

Problem No 8: Haciz - İstihkak Davası - Borcun Taksitle
Ödenmesi 55

Problem No 9: İhale - İhalenin Feshi 59

Problem No 10: Paraların Ödenmesi 64

Problem No 11: Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan
Para Alacakları Hakkında Haciz Yoluyla
İlâmsız Takip 67

Problem No 12: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip 70

Problem No 13: Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi 73

Problem No 14: İlâmlı İcra 75

Problem No 15: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 78

Problem No 16: İhtiyatî Haciz 82

Problem No 17: İflâs Yolu ile Takip 85

Problem No 18: İflâsın Sonuçları 88

Problem No 19: İflâsın Sonuçları 92

Problem No 20: İflâsın Sonuçları 94

Problem No 21: İptal Davası 98

Problem No 22: Konkordato 103

 

2 Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN PROBLEMLER 109

Problem No 1: Şikâyet – İcra Harç ve Giderleri –Tebligat– Süreler –Tatil ve Talikler – Takibin Tarafları - Yetki 109

Problem No 2: Ödeme Emrine İtiraz 111

Problem No 3: İtirazın Hükümden Düşürülmesi - Takibin İptali-
Menfi Tespit Davası 112

Problem No 4: Mal Beyanı 113

Problem No 5: Haciz - Paraya Çevirme 113

Problem No 6: Haciz - Hacizde Tertip - Taksitli Ödeme
Sözleşmesi 114

Problem No 7: Haciz - İstihkak İddiası 115

Problem No 8: Haciz - Şikâyet 116

Problem No 9: Haciz- Takibin İptali 116

Problem No 10: Menfi Tespit Davası – İstirdat Davası 117

Problem No 11: Hacze İştirak - İstihkak Davası 118

Problem No 12: Paraya Çevirme - İhalenin Feshi – Sıra Cetveli 119

Problem No 13: Kambiyo Senetlerine Özgü Takip 120

Problem No 14: İlâmsız Tahliye 121

Problem No 15: İlâmlı İcra - İstinaf Yoluna Başvurulmasının İlâmın
İcrasına Etkisi 122

Problem No 16: İlâmlı İcra - İcranın Geri Bırakılması -
İcranın İadesi 123

Problem No 17: Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi - İpoteğin Paraya Çevrilmesi 123

Problem No 18: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 124

Problem No 19: İhtiyatî Haciz 124

Problem No 20: İflâs Takibinde Menfi Tespit Davası 125

Problem No 21: İflâs - Adi Tasfiye 125

Problem No 22: İflâs - Ödemelerin Tatili 126

Problem No 23: İflâsın Sonuçları 127

Problem No 24: İptal Davası 128

Problem No 25: Konkordato 128

 

II Bölüm: YARGI KARARLARI 133

 

1 Alt Bölüm: ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 131

Karar No 1: Borçlu Cari Hesap veya Kısa, Orta, Uzun Vadeli Kredi Şeklinde İşleyen Kredilerde, İçeriğine İtiraz Edilmeyen Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığının Ancak Borç Ödendikten Sonra Dava Edilebilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 131

Karar No 2: 3 Kişinin Elinde Bulunan ve Haciz Sırasında Hak İddia Ettiği Malların Ancak Alacaklının Muvafakati Hâlinde Yediemin Olarak 3 Kişinin Elinde Bırakılması Anayasa’ya Aykırıdır 131

Karar No 3: Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Borçlunun Hapis Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya
Aykırı Değildir 134

Karar No 4: Devlet Mallarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 134

Karar No 5: Haciz İşleminin Sadece Belediye Tarafından Gösterilen Mallar Üzerinde Uygulanabilmesi Anayasa’ya Aykırıdır – Yeterli mal Beyan Edilmemesi Durumunda Yapılacak Haciz İşleminin Alacak Miktarını Aşacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırı Değildir – Yeterli Mal Beyan Edilmemesi Durumunda Belediye Aleyhine Haciz İşleminin Kamu Hizmetlerini Aksatacak Şekilde Yapılamaması Anayasa’ya Aykırıdır 139

Karar No 6: Emekli Maaşlarının Haczedilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 142

Karar No 7: Taksitle Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Borçlunun Ayrıca Tazyik Hapsi ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırı Değildir 145

Karar No 8: Hacizli Mallara İlişkin Olarak Öngörülen Satış Talebinde Bulunma Süreleri Anayasa’ya Aykırı Değildir 145

Karar No 9: İİK’nun Mal Üzerindeki Haczin Kalkmasını Öngördüğü Durumlar Anayasa’ya Aykırı Değildir -
Hacizli Malın Satılması Yönündeki Talebin Sadece
Bir Defa Geri Alınabilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 145

Karar No 10: Elektronik Ortamda İhaleye Katılma İmkânına İlişkin Kurallar Anayasa’ya Aykırı Değildir - Hem Birinci Hem İkinci İhalede Artırma Bedelinin Malın Tahmin Edilen Bedelinin % 50’sini Bulması Şartı Anayasa’ya Aykırı Değildir 146

Karar No 11: İhalenin Feshi Talebinin Reddine Karar Verilmesi Durumunda Davacının Para Cezasına Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 147

Karar No 12: Sosyal Güvenlik Kurumu Aleyhine İlâmlı İcra Takibi Başlatmadan Önce Kuruma Başvurma Zorunluluğu Anayasa’ya Aykırı Değildir 149

Karar No 13: Aile Hukukuna İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe
İcra Edilememesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 151

Karar No 14: Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmların İcrasında İcra Emrinin “Lehine Hüküm Verilen
Taraf ile Şahsi Münasebette Bulunulmasına Mani Olunmaması” Şeklindeki Düzenlenme Anayasa’ya aykırı değildir 151

Karar No 15: Tasarrufun İptali Davası Yönünden Borçlunun Neseben Üçüncü Dereceye Kadar Hısımları ile Yaptığı İvazlı Tasarrufların Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırıdır – Tasarrufun İptali Davası Yönünden Akdin Yapıldığı Sırada Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun İvaz Olarak Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Akitlerin Bağışlama Gibi Kabul Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 152

Karar No 16: Mal Beyanında Bulunulduktan Sonra Mal ve Kazançta Olan Artışın Bildirilmemesi Nedeniyle Verilen Disiplin Hapsi Cezasının, İcra Takibine Konu Olan Borcun Tamamen Ödenmesi ile Düşmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 155

Karar No 17: Müddeti İçinde Mazereti Olmaksızın İcra Dairesine Gelmeyen veya Yazılı Olarak Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Disiplin Hapsi Cezası ile Cezalandırılması Anayasa’ya Aykırıdır – Disiplin veya Tazyik Hapsine İcra Mahkemesi Tarafından Karar Verilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir – İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Bazı Suçlar İçin Farklı Bir Yargılama Usulü Öngörülmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 156

Karar No 18: Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Tazyik Hapsine Mahkûm Edilmesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 158

Karar No 19: İcra Mahkemelerince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararlara Karşı Başvurulacak
Kanun Yolu Usulüne İlişkin Düzenlemeler
Anayasa’ya Aykırı Değildir 159

Karar No 20: Ticareti Terk Edip, İİK m 337/a, I’de Sayılan Fiillerden Birini İşleyen Borçluya, Alacaklının
Zarar Görmediğini İspat Etmesi Durumunda
Ceza Verilmemesi Anayasa’ya Aykırı Değildir 159

 

2 Alt Bölüm: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 163

Karar No 1: Konusu Altın Olan Alacaklar İçin İlâmsız İcraya Başvurulamaz 163

Karar No 2: İlâma Dayanan Alacaklar İçin İlâmsız İcra Takibi Yapılamaz 163

Karar No 3: Takip Talebinde Temerrüt Tarihi Açıkça Belirtilmemişse Faiz Takip Talebi Tarihinden İtibaren Hesap Edilir 166

Karar No 4: Borç Tutarının Azlığı ve Borçlunun Memur Olması Gibi Durumlar Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmaz 167

Karar No 5: Malı Haksız Yere Haczolunan 3 Kişi, Bu Yüzden Doğan Gerçek Zararının Ödetilmesini Genel Hükümlere Göre Dava Açarak İsteyebilir 167

Karar No 6: Alacaklının Yasal Süresi İçinde Usulüne Uygun Olarak Yaptığı Satış Talebinin Reddine İlişkin
Kararın Şikâyet Yolu ile Ortadan Kaldırılmaması Hâlinde Yasal Sürenin Geçmesi Haczin Düşmesi Sonucunu Doğurmaz 169

Karar No 7: Satışa Arz Olunan Taşınmazların Son Durumunun İmar ve Belediye Dairelerinden Sorularak Alınacak Cevabın Satış İlânına ve Artırma Şartnamesine Yazılması Gerekir 172

Karar No 8: İhale Bedeli ile Artırma Şartnamesinde Alıcıya Ait Olduğu Belirtilen Tel­lâliye Resminin Hemen veya Verilen Süre İçinde Ödenmemesi Durumunda
İhale Satış Memurluğunca Re’sen Feshedilmelidir 173

Karar No 9: Haczedilen Şey Para ise İcra Mahkemesi Kararının Temyiz Edilmiş Olması İcra Veznesindeki Bu Paranın Alacaklıya Ödenmesine Engel Değildir 173

Karar No 10: İhtiyatî Haciz Kararına Karşı Alacaklının İddia Ettiği Alacağın Mevcut Olmadığı İtirazında Bulunmak İsteyen Borçlu, Genel Hükümlere Göre Dava Açabilir 174

Karar No 11: İhtiyatî Haciz İcra İşlemi Değil, Özel Geçici Hukukî Koruma Müessesi Olup, İİK m 257’deki Şartlar Çerçevesinde Sadece Para Alacakları İçin Öngörüldüğünden, Teminat Alacakları İçin İhtiyatî Haciz Kararı Verilemez 175

Karar No 12: Kira Tespitine İlişkin İlâmların İcrası İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekir 178

Karar No 13: Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebine Dayanan İlâmsız Tahliye Takibinde, Borçlunun İtirazı Kaldırılıp Taşınmazın Boşaltılmasına Karar Verilirse, Tahliye İşlemine Borçluya Ayrıca Tahliye Emri Gönderilmeksizin Başlanır 181

 

Karar No 14: Kira Süresinin Bitmesi Sebebine Dayanan
İlâmsız Tahliye Takibinde Kiracı, Adi Yazılı Kira Sözleşmesindeki İmzasını İnkâr Ederse İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmelidir 182

Karar No 15: İcranın Geri Bırakılması Talebinin Reddine İlişkin
İcra Mahkemesi Kararını Temyiz Eden Borçlu Devlet, Temyiz Talebinin Dinlenebilmesi İçin Teminat Göstermek Zorundadır 182

Karar No 16: Tasarrufun İptali Davasında Kural Olarak Genel Mahkemeler Görevli Olup, Bu Dava Ancak İstihkak Davasına Karşılık Dava Olarak Açılmışsa İcra Mahkemesinde Görülebilir 183

 

3 Alt Bölüm: YARGITAY KARARLARI 185

A DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN YARGITAY KARARLARI 185

Karar No 1: Adi Ortaklığa Ait Mal veya Alacağa Haciz 185

Karar No 2: İhalenin Feshi – İcra Mahkemesi Kararlarının
Kesin Hüküm Niteliği 196

B DEĞERLENDİRMESİ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN YARGITAY
KARARLARI 204

Karar No 1: Şikâyet - Takibin Tarafı Olmayan 3 Kişi - İlgili 204

Karar No 2: İcra Takibinde İradi Taraf Değişikliği 204

Karar No 3: İtirazın İptali Davası – Kısmi Dava 205

Karar No 4: Menfi Tespit Davası-Dava Şartı Arabuluculuk 206

Karar No 5: Nokta Haczi – Şikâyette Yetkili İcra Mahkemesi 209

Karar No 6: Meskeniyet İddiası – Mesken Üzerinde İpotek Bulunması 210

Karar No 7: Haczin İhyası 210

Karar No 8: İhalenin Feshi - Vekil Varken Asıla Tebligat- Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi 216

Karar No 9: İcranın Geri Bırakılması – Temyiz Yolunun Açık Olması Durumunda Mehil Vesikası Verilmesi Gereği 217

Karar No 10: İcranın Geri Bırakılması – Aşkın Hâle Gelen Hacizlerin Kaldırılması 218

Karar No 11: Mahcuz Taşınmaz Satışı - Satış Talep Etme Süresi -Haczin Düşmesi 218

Karar No 12: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip – Önce Rehne Başvuru Zorunluluğu- Mükerrer Takip 219

Karar No 13: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip - İmzaya İtirazın İncelenmesi 220

Karar No 14: İlâmlı İcra Takibi - İlâmın Bölünmezliği - Dürüstlük Kuralı 223

Karar No 15: Taşınır Teslimine İlişkin İlâmların İcrası – Birlikte İfaya Hükmedilen İlâmların İcrası 224

 

4 Alt Bölüm: BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMESİ KARARLARI 227

Karar No 1: İhtiyatî Hacze İtiraz – İtiraz Bakımından Görevli Mercii 227

Karar No 2: İtirazın İptali Davası - Dava Şartı Arabuluculuk 228

Karar No 3: Konkordato Mühleti - İhtiyatî Haciz Kararı 232

 

III Bölüm: SINAV SORULARI 233

1 Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ VERİLEN SINAV SORULARI 235

1) 24052019 235

2) 28052019 239

3) 27042020 242

4) 31052020 243

 

2 Alt Bölüm: ÇÖZÜMÜ ÖĞRENCİYE BIRAKILAN SINAV
SORULARI 247

1) 10012011 247

2) 06042011 248

3) 18042011 249

4) 23052011 250

5) 23052011 251

6) 31052011 253

7) 06062011 254

8) 18072011 256

9) 16112011 258

10) 27112011 258

11) 09012012 259

12) 25012012 261

13) 25012012 262

14) 06022012 263

15) 08022012 265

16) 14042012 266

17) 28052012 267

18) 04062012 268

19) 24052012 270

20) 01112012 272

21) 03012013 272

22) 05022013 274

23) 01042013 275

24) 21072013 276

25) 02062014 278

26) 25072014 282

27) 01082014 287

28) 21102015 289

29) 25112015 290

30) 26122015 291

31) 15022016 294

32) 22032016 297

33) 06042016 297

34) 12042016 298

35) 16042016 299

36) 29042016 300

37) 09052016 300

38) 01072016 301

39) 03082016 302

40) 27052017 305

41) 20072017 307

42) 21112017 308

43) 11012018 309

44) 06022018 310

45) 18042018 311

46) 02042018 312

47) 20052018 313

48) 31052018 314

49) 01062018 316

50) 12072018 317

51) 02062018 318

52) 25062018 319

53) 17072018 321

54) 28072018 322

55) 15112018 324

56) 03012019 325

57) 15032019 328

58) 08042019 329

59) 07082020 330

60) 26082020 331

 

 

3 Alt Bölüm: TEST SORULARI 333

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat