%3
İcra ve İflas Suçları İsmail Ercan

İcra ve İflas Suçları


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
606
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284328
Boyut
16x24
Baskı
4875,00 TL 848,75 TL
(Bu ürünü aldığınızda 848 puan kazanacaksınız)
   848

İsmail ERCAN ( İstanbul Hakimi )

 

İÇİNDEKİLER
 
Ön Söz 
 
5
Kısaltmalar 
 
27
BİRİNCİ KİTAP
 
 
İCRA CEZA MUHAKEMESİ
 
 
Birinci Bölüm
 
 
GİRİŞ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
31
II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR 
 
38
III. FAİL 
 
41
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ 
 
45
A. Niteliği 
 
45
B. Üç Aylık Süre 
 
46
C. Bir Yıllık Süre 
 
47
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
50
A. Görevli Mahkeme 
 
50
B. Yetkili Mahkeme 
 
52
C. Uygulama Örnekleri 
 
54
İkinci Bölüm
 
 
MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ
 
 
I. UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ 
 
55
II. MUHAKEMENİN BAŞLAMASI 
 
55
III. MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER 
 
58
A. Duruşma Gününün Belirlenmesi ve Şikâyetçiye Bildirilmesi 
 
58
B. Sanığa Duruşma Gününün Bildirilmesi 
 
59
1. Aynı Yargı Çevresinde Oturan Sanığın Duruşmaya Çağrılması 
 
59
2. Farklı Yargı Çevresinde Oturan Sanığın İstinabe Yoluyla Savunmasının Alınması 
 
61
C. Tanıkların Duruşmaya Çağrılması 
 
64
D. Duruşma Açılması 
 
64
1. Kural 
 
64
2. Sanığın Duruşmaya Gelmemesi 
 
66
3. Şikâyetçinin Duruşmaya Gelmemesi 
 
69
4. Tanıkların Duruşmaya Gelmemesi 
 
74
5. Kanıtların Değerlendirilmesi 
 
74
IV. KARAR 
 
79
A. Mahkûmiyet Kararı 
 
82
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar 
 
83
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar 
 
93
a. Hapis Cezası 
 
93
aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
 
94
bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme 
 
95
cc. Cezanın Ertelenmesi 
 
98
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
 
99
ee. Uzlaştırma 
 
101
ff. Ön Ödeme 
 
109
gg. Basit Yargılama Usulü 
 
114
b. Adli Para Cezası 
 
118
B. Beraat Kararı 
 
119
C. Düşme Kararı 
 
121
1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar 
 
121
a. Şikâyetten Vazgeçme 
 
121
b. Borcun Ödenmesi 
 
121
c. Sanığın Ölümü 
 
122
d. Süre Aşımı 
 
123
e. Duruşmaya Katılmama 
 
123
f. Ön Ödeme 
 
124
g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması 
 
125
h. Zamanaşımı 
 
127
aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar 
 
127
bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar 
 
128
2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine ve Diğer Yargılama Giderlerine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu 
 
129
3. Uygulama Örnekleri 
 
133
D. Davanın Reddi Kararı 
 
143
1. Davanın Reddi Kararı Verilmesi Gereken Durumlar 
 
143
2. Uygulama Örnekleri 
 
145
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı 
 
147
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı 
 
147
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 
 
150
3. Uygulama Örnekleri 
 
151
V. YASA YOLLARI 
 
152
A. Olağan Yasa Yolları 
 
152
1. İtiraz 
 
152
2. İstinaf 
 
155
3. Temyiz 
 
157
B. Olağanüstü Yasa Yolları 
 
162
İKİNCİ KİTAP
 
 
ÖZEL HÜKÜMLER
 
 
BİRİNCİ KISIM
 
 
YAPTIRIMI TAZYİK VEYA DİSİPLİN HAPSİ OLAN SUÇLAR
 
 
Birinci Bölüm
 
 
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
167
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
167
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
167
1. Fail ve Mağdur 
 
167
2. Eylem 
 
168
a. Geçerli Bir İcra Takibinin Varlığı 
 
168
b. Hukuken Geçerli Bir Ödeme Taahhüdünde Bulunulması 
 
168
aa. Borcun Belirli Bir Sürede veya Dönemde Ödeneceğinin Taahhüt Edilmesi 
 
169
bb. Taahhüt Beyanının Takip Kesinleştikten Sonra Verilmesi 
 
170
cc. Tarafların Gerçek Kişiler Yönünden Hukuksal İşlem Ehliyetinin ve Tüzel Kişiler Yönünden Temsil Yetkisinin Bulunması 
 
172
dd. Taahhüt Tutanağının Zorunlu Unsurları İçermesi 
 
173
aaa. Asıl Alacak 
 
173
bbb. İşlemiş ve İşleyecek Faiz 
 
173
ccc. Vekâlet Ücreti 
 
181
ddd. İcra Harçları 
 
181
eee. Takip Giderleri 
 
184
fff. Toplam Borç Tutarı 
 
186
ggg. Taksit Sayısı ve Tutarları ile Ödeme Tarihleri 
 
188
hhh. Düzenleme Tarihi 
 
188
ııı. İcra Kefili Varsa Onun Beyan ve İmzası 
 
188
iii. İcap ve Kabul Beyanları ile İmza 
 
193
jjj. İcra Memurunun Beyan ve İmzası 
 
194
c. Taahhüt Konusu Borcun Ödenmemesi 
 
194
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
195
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
195
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
196
A. Teşebbüs 
 
196
B. İştirak 
 
197
C. İçtima 
 
197
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
198
A. Muhakeme 
 
198
B. Yaptırım 
 
200
C. Zamanaşımı 
 
209
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
210
A. Dilekçe Örneği 
 
210
B. Tensip Örneği 
 
212
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
213
İkinci Bölüm
 
 
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
221
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
221
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
221
1. Fail ve Mağdur 
 
221
2. Eylem 
 
221
a. Nafakanın Ödenmesine Yönelik Bir Mahkeme Kararının Bulunması 
 
221
b. Nafakanın Tahsiline Yönelik Geçerli Bir İcra Takibinin Varlığı 
 
222
c. Ödeme veya İcra Emrinin Borçluya Tebliğ Edilmesi 
 
224
d. En Az Bir Aylık Cari Nafaka Borcunun Bulunması ve Bu Borcun Ödenmemesi 
 
224
e. Nafakanın Hukuken Devam Ediyor Olması 
 
233
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
235
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
235
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
235
A. Teşebbüs 
 
235
B. İştirak 
 
236
C. İçtima 
 
236
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
236
A. Muhakeme 
 
236
B. Yaptırım 
 
237
C. Zamanaşımı 
 
238
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
240
A. Dilekçe Örneği 
 
240
B. Tensip Örneği 
 
244
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
245
Üçüncü Bölüm
 
 
MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN
 
 
ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
251
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
251
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
251
1. Fail ve Mağdur 
 
251
2. Eylem 
 
251
a. Derdets ve Geçerli Bir Takibinin Bulunması 
 
251
b. Mal Varlığındaki Artışları Bildirme Zorunluluğunun Bulunması 
 
252
c. Mal Varlığında Sonradan Artış Olması 
 
253
d. Artışın Bildirilmemesi 
 
253
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
253
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
253
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
254
A. Teşebbüs 
 
254
B. İştirak 
 
254
C. İçtima 
 
254
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
254
A. Muhakeme 
 
254
B. Yaptırım 
 
255
C. Zamanaşımı 
 
256
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
258
A. Dilekçe Örneği 
 
258
B. Tensip Örneği 
 
262
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
263
Dördüncü Bölüm
 
 
MAL BEYANINDA BULUNMAMA
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
265
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
265
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
265
1. Fail ve Mağdur 
 
265
2. Eylem 
 
266
a. Geçerli Bir İcra Takibinin Olması 
 
266
b. Ödeme ve İcra Emrinin Borçluya Tebliğ Edilmesi 
 
266
c. Ödeme veya İcra Emrinde Hapisle Tazyik İhtarının Bulunması 
 
267
d. Borçlunun Mal Beyanında Bulunmaması 
 
268
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
270
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
270
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
270
A. Teşebbüs 
 
270
B. İştirak 
 
271
C. İçtima 
 
271
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
271
A. Muhakeme 
 
271
B. Yaptırım 
 
271
C. Zamanaşımı 
 
275
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
276
A. Dilekçe Örneği 
 
276
B. Tensip Örneği 
 
278
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
279
Beşinci Bölüm
 
 
İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
281
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
281
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
281
1. Fail ve Mağdur 
 
281
2. Eylem 
 
281
a. Özel Hukuka İlişkin Bir İlam Bulunması 
 
282
b. İlamın İcraya Konulması ve Borçluya İhtarlı İcra Emrinin Tebliğ Edilmiş Olması 
 
284
c. Borçlunun İlamın Gereğini Yerine Getirmemiş Olması 
 
284
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
287
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
288
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
288
A. Teşebbüs 
 
288
B. İştirak 
 
288
C. İçtima 
 
288
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
289
A. Muhakeme 
 
289
B. Yaptırım 
 
289
C. Zamanaşımı 
 
290
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
291
A. Dilekçe Örneği 
 
291
B. Tensip Örneği 
 
293
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
294
Altıncı Bölüm
 
 
HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN
 
 
ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
297
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
297
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
297
1. Fail ve Mağdur 
 
297
2. Eylem 
 
297
a. Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Alınmış Olması 
 
298
b. Borçlunun Asgari Ücretin Üstünde Bir Geçim Sürdürdüğünün İspatlaması 
 
298
c. Yasal Süre İçerisinde İcra Mahkemesine Başvurulması 
 
298
d. Mahkemece Borçlunun Ödeme Yükümlülüğünün Belirlenmesi 
 
298
e. Borçlunun Kesinleşen Karara Rağmen Ödeme Yükümlülüğüne Uymaması 
 
298
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
299
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
299
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
299
A. Teşebbüs 
 
299
B. İştirak 
 
300
C. İçtima 
 
300
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
300
A. Muhakeme 
 
300
B. Yaptırım 
 
300
C. Zamanaşımı 
 
301
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
302
A. Dilekçe Örneği 
 
302
B. Tensip Örneği 
 
305
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
306
Yedinci Bölüm
 
 
İFLAS SÜRECİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN
 
 
YERİNE GETİRİLMEMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
309
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
309
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
309
1. Fail ve Mağdur 
 
309
2. Eylem 
 
309
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
310
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
310
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
311
A. Teşebbüs 
 
311
B. İştirak 
 
311
C. İçtima 
 
311
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
311
A. Muhakeme 
 
311
B. Yaptırım 
 
312
C. Zamanaşımı 
 
313
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
314
A. Dilekçe Örneği 
 
314
B. Tensip Örneği 
 
318
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
319
İKİNCİ KISIM
 
 
YAPTIRIMI HAPİS VE/VEYA
 
 
ADLİ PARA CEZASI OLAN SUÇLAR
 
 
Birinci Bölüm
 
 
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA
 
 
MEVCUDUNU EKSİLTME
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
321
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
322
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
322
1. Fail ve Mağdur 
 
322
2. Eylem 
 
322
a. Borçlunun Mevcudunu Azaltan Seçimlik Hareketlerden Birini Yapması 
 
322
b. Borçluya Karşı Yapılan Takibin Haciz veya İflas Takibi Olması 
 
334
c. Eylemin Belirli Bir Zaman Dilimi İçerisinde Gerçekleştirilmesi 
 
336
d. Alacaklının Zarara Uğraması 
 
337
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
341
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
342
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
342
A. Teşebbüs 
 
342
B. İştirak 
 
343
C. İçtima 
 
343
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
344
A. Muhakeme 
 
344
B. Yaptırım 
 
347
C. Zamanaşımı 
 
350
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
351
A. Dilekçe Örneği 
 
351
B. Tensip Örneği 
 
361
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
362
İkinci Bölüm
 
 
GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
369
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
369
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
369
1. Fail ve Mağdur 
 
369
2. Eylem 
 
370
a. İcra ve İflas Yasası Hükümlerine Göre Bir Beyanın İstenmesi 
 
370
b. Beyanın Hukuken Geçerli Olması 
 
370
c. Bildirimin Bizzat Borçlu Tarafından Yapılması 
 
372
d. Bildirimin Gerçeğe Aykırı Olması 
 
372
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
372
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
372
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
373
A. Teşebbüs 
 
373
B. İştirak 
 
373
C. İçtima 
 
373
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
373
A. Muhakeme 
 
373
B. Yaptırım 
 
375
C. Zamanaşımı 
 
376
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
378
A. Dilekçe Örneği 
 
378
B. Tensip Örneği 
 
380
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
381
Üçüncü Bölüm
 
 
HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI
 
 
BEYANDA BULUNMA
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
385
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
385
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
385
1. Fail ve Mağdur 
 
385
2. Eylem 
 
385
a. Üçüncü Kişiye Haciz İhbarnamesinin Tebliğ Edilmesi 
 
386
b. Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Yasal Süre İçerisinde İtiraz Etmesi 
 
386
c. Asıl Borçluya Olan Borcun İtiraz Beyanında Gizlenmesi 
 
388
d. Bildirimin Bizzat Üçüncü Kişi Tarafından Yapılması 
 
395
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
396
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
396
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
396
A. Teşebbüs 
 
396
B. İştirak 
 
396
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
397
A. Muhakeme 
 
397
B. Yaptırım 
 
406
1. Ceza 
 
406
2. Tazminat 
 
407
C. Zamanaşımı 
 
411
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
413
A. Dilekçe Örneği 
 
413
B. Tensip Örneği 
 
416
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
417
Dördüncü Bölüm
 
 
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
421
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
421
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
421
1. Fail ve Mağdur 
 
421
2. Eylem 
 
424
a. Ticareti Terk Olgusunun Gerçekleşmesi 
 
425
b. Seçimlik Hareketlerden Birinin Yapılması 
 
426
c. Ticareti Terk Eden Borçlunun Tacir Sıfatı Taşıması 
 
429
d. Alacaklının Zarar Görmesi 
 
430
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
439
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
439
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
439
A. Teşebbüs 
 
439
B. İştirak 
 
440
C. İçtima 
 
440
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
447
A. Muhakeme 
 
447
B. Yaptırım 
 
453
C. Zamanaşımı 
 
454
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
457
A. Dilekçe Örneği 
 
457
B. Tensip Örneği 
 
459
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
460
Beşinci Bölüm
 
 
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
465
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
465
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
465
1. Fail ve Mağdur 
 
465
2. Eylem 
 
466
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
475
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
475
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
475
A. Teşebbüs 
 
475
B. İştirak 
 
475
C. İçtima 
 
475
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
478
A. Muhakeme 
 
478
B. Yaptırım 
 
480
C. Zamanaşımı 
 
484
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
486
A. Dilekçe Örneği 
 
486
B. Tensip Örneği 
 
489
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
490
Altıncı Bölüm
 
 
TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN
 
 
İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
493
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
493
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
493
1. Fail ve Mağdur 
 
493
2. Eylem 
 
494
a. Bir Ticaret Şirketinin Bulunması 
 
494
b. Şirket Hakkında Geçerli Bir İcra Takibinin Bulunması 
 
494
c. Borçlu Şirketin Ödeme Gücüne Sahip Olması 
 
495
d. Borcun Kısmen veya Tamamen Ödenmemesi 
 
502
e. Alacaklının Zarara Uğraması 
 
502
f. Eylemin Başka Bir Suç Oluşturmaması 
 
502
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
503
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
505
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
505
A. Teşebbüs 
 
505
B. İştirak 
 
505
C. İçtima 
 
506
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
506
A. Muhakeme 
 
506
B. Yaptırım 
 
508
C. Zamanaşımı 
 
509
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
510
A. Dilekçe Örneği 
 
510
B. Tensip Örneği 
 
513
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
514
Yedinci Bölüm
 
 
ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA
 
 
KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
519
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
519
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
519
1. Fail ve Mağdur 
 
519
2. Eylem 
 
519
a. Yasada Sayılan Eylemlerden Birinin Gerçekleştirilmesi 
 
520
b. Eylemin Belli Bir Zaman Dilimi İçerisinde Gerçekleştirilmesi 
 
521
c. Alacaklının Zarara Uğraması 
 
522
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
523
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
523
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
523
A. Teşebbüs 
 
523
B. İştirak 
 
523
C. İçtima 
 
523
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
524
A. Muhakeme 
 
524
B. Yaptırım 
 
525
C. Zamanaşımı 
 
526
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
527
A. Dilekçe Örneği 
 
527
B. Tensip Örneği 
 
530
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
531
Sekizinci Bölüm
 
 
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE
 
 
ÖZEL YARAR SAĞLANMASI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
535
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
535
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
535
1. Fail ve Mağdur 
 
535
2. Eylem 
 
535
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
536
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
536
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
536
A. Teşebbüs 
 
536
B. İştirak 
 
536
C. İçtima 
 
536
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
536
A. Muhakeme 
 
536
B. Yaptırım 
 
537
C. Zamanaşımı 
 
538
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
539
A. Dilekçe Örneği 
 
539
B. Tensip Örneği 
 
541
Dokuzuncu Bölüm
 
 
KONKORDATO VEYA YENİDEN YAPILANDIRMA
 
 
HÜKÜMLERİNİN İHLALİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
543
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
543
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
543
1. Fail ve Mağdur 
 
543
2. Eylem 
 
543
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
544
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
544
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
544
A. Teşebbüs 
 
544
B. İştirak 
 
544
C. İçtima 
 
544
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
544
A. Muhakeme 
 
544
B. Yaptırım 
 
545
C. Zamanaşımı 
 
546
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
547
A. Dilekçe Örneği 
 
547
B. Tensip Örneği 
 
550
Onuncu Bölüm
 
 
KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
551
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
551
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
551
1. Fail ve Mağdur 
 
551
2. Eylem 
 
551
a. Kira Sözleşmesinin Olması 
 
551
b. Kiralayana Hapis Hakkı Tanınmış ve Eşyaların Defterinin Tutulmuş Olması 
 
552
c. Eşyaların Kiracı Tarafından Kaçırılması veya Gizlenmesi 
 
552
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
552
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
553
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
553
A. Teşebbüs 
 
553
B. İştirak 
 
553
C. İçtima 
 
553
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
553
A. Muhakeme 
 
553
B. Yaptırım 
 
554
C. Zamanaşımı 
 
555
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
556
A. Dilekçe Örneği 
 
556
B. Tensip Örneği 
 
558
Onbirinci Bölüm
 
 
TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI
 
 
İŞGAL ETTİRME SUÇU
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
559
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
559
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
559
1. Fail ve Mağdur 
 
559
2. Eylem 
 
559
a. Kira Sözleşmesinin Olması 
 
560
b. Kiracıya, Kiralanan Yeri Tahliye Etmesinin Emredilmesi 
 
560
c. Kiralanan Yerin Üçüncü Bir Kişi Tarafından Kiracının İsteği ile İşgal Edilmesi 
 
560
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
560
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
560
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
560
A. Teşebbüs 
 
560
B. İştirak 
 
560
C. İçtima 
 
561
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
561
A. Muhakeme 
 
561
B. Yaptırım 
 
561
C. Zamanaşımı 
 
562
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
563
A. Dilekçe Örneği 
 
563
B. Tensip Örneği 
 
565
Onikinci Bölüm
 
 
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İFLAS TASFİYESİNDEKİ
 
 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETMESİ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
567
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
567
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
567
1. Fail ve Mağdur 
 
567
2. Eylem 
 
567
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
567
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
568
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
568
A. Teşebbüs 
 
568
B. İştirak 
 
568
C. İçtima 
 
568
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
568
A. Muhakeme 
 
568
B. Yaptırım 
 
569
C. Zamanaşımı 
 
569
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
570
A. Dilekçe Örneği 
 
570
B. Tensip Örneği 
 
572
Onüçüncü Bölüm
 
 
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
573
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
573
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
573
1. Fail ve Mağdur 
 
573
2. Eylem 
 
573
a. Borçlunun İcra Dairesi Aracılığıyla Taşınmazdan veya Gemiden Tahliye Edilmesi 
 
573
b. Taşınmaz veya Geminin Alacaklıya veya Alıcıya Teslim Edilmesi 
 
574
c. Borçlunun Taşınmaz veya Gemiye Yeniden Girmesi 
 
575
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
577
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
577
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
577
A. Teşebbüs 
 
577
B. İştirak 
 
577
C. İçtima 
 
578
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
578
A. Muhakeme 
 
578
B. Yaptırım 
 
578
C. Zamanaşımı 
 
579
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
580
A. Dilekçe Örneği 
 
580
B. Tensip Örneği 
 
582
Ondördüncü Bölüm
 
 
SAĞLANAN YARAR KARŞILIĞINDA ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
583
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
583
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
583
1. Fail ve Mağdur 
 
583
2. Eylem 
 
583
a. İcra ve İflas Yasası’na Göre Yapılan Bir İhalenin Varlığı 
 
583
b. Menfaat Vaadi veya Sağlanması 
 
584
c. Kişinin Artırmadan Çekilmesi veya Artırmaya Katılmaması 
 
584
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
584
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
584
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
584
A. Teşebbüs 
 
584
B. İştirak 
 
585
C. İçtima 
 
585
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
585
A. Muhakeme 
 
585
B. Yaptırım 
 
586
C. Zamanaşımı 
 
587
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
588
A. Dilekçe Örneği 
 
588
B. Tensip Örneği 
 
590
EK:
 
 
İCRA VE İFLAS YASASI KAPSAMINDAN ÇIKARILAN
 
 
ÇOCUKLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ SUÇLARI
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
591
II. SUÇUN UNSURLARI 
 
592
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
592
1. Fail ve Mağdur 
 
592
2. Eylem 
 
592
a. Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Yönelik Bir Mahkeme İlamının veya Tedbir Kararının Bulunması 
 
593
b. Sanığa Açıklamalı Teslim Emri Gönderilmesi ve Sonuçlarının İhtar Edilmesi 
 
593
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
597
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
597
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
597
A. Teşebbüs 
 
597
B. İştirak 
 
597
C. İçtima 
 
597
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI 
 
598
A. Muhakeme 
 
598
B. Yaptırım 
 
598
C. Zamanaşımı 
 
599
V. UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
600
A. Dilekçe Örneği 
 
600
B. Tensip Örneği 
 
606
C. Gerekçeli Karar Örnekleri 
 
607
Kaynakça 
 
611
Kavram Dizini 
 
613
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
848,75   
848,75   
2
424,38   
848,75   
3
282,92   
848,75   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
848,75   
848,75   
2
424,38   
848,75   
3
282,92   
848,75   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
848,75   
848,75   
2
424,38   
848,75   
3
282,92   
848,75   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
848,75   
848,75   
2
424,38   
848,75   
3
282,92   
848,75   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
848,75   
848,75   
2
424,38   
848,75   
3
282,92   
848,75   
Kapat