Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ve Belediyelerde Alt İşverenlik Uygu

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ve Belediyelerde Alt İşverenlik Uygulaması


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
353
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128505
Boyut
16x24
Baskı
1250,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 250 puan kazanacaksınız)
   250

Av. İlbars SEVİ ( LL.M. )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.3

ÖZET5

İÇİNDEKİLER.7

KISALTMALAR CETVELİ15

GİRİŞ .19

TÜRK İŞ HUKUKUNDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

İLİŞKİSİ VE BELEDİYELERDE ALT İŞVERENLİK

UYGULAMASI

BİREYSEL İŞ HUKUKU AÇISINDAN ASIL

İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ23

Asıl İşveren ve Alt İşveren Kavramları.23

Asıl İşveren Kavramı .23

Alt İşveren Kavramı.26

a) Genel Olarak 26

b) Tanımı27

c) Alt İşveren Kavramı Yerine Kullanılan Diğer

Terimler ve Farkları.29

Asıl İşveren ve Alt İşveren Arasındaki Hukuki İlişki ve

Alt İşverenlik Sözleşmesi .33

Asıl İşveren ve Alt İşveren Arasındaki Hukuki İlişki33

Alt İşverenlik Sözleşmesi ve Sözleşmenin Hukuki

Niteliği36

Tarihsel Süreç İçinde Asıl İşveren Alt İşverenlik

İlişkisine Yönelik Yasal Düzenlemeler 40

3008 Sayılı İş Kanunu Dönemi 40

931 Sayılı İş Kanunu Dönemi 43

1475 Sayılı İş Kanunu Dönemi 45

İçindekiler

8

4857 Sayılı İş Kanunu Dönemi46

Alt İşverenlik Yönetmeliği.51

Kanuna Uygun Bir Alt İşveren İlişkisi İçin Aranan

Koşullar 52

Bir İş Organizasyonuna Sahip ve Kendisi de İşçi

Çalıştıran Bir Asıl İşverenin Bulunması 52

Bir İşverenden İş Alan Diğer Bir İşverenin Bulunması .58

Asıl İşverenden İş Alan Alt İşverenin Daha Önce Almış

Olduğu İşin Yapıldığı İşyerinde Çalışmamış Olması 65

İşi Alan İşverenin Aldığı İşte Çalıştırdığı İşçilerini

Oraya Özgülenmiş Biçimde Çalıştırması.70

Alt İşveren Tarafından Yapılan İşin Asıl İşverenin

İşyerinde Yapılması73

İşin “İşyerinde Yürütülen Mal veya Hizmet Üretimine

İlişkin Yardımcı İşlerinde veya Asıl İşin Bir

Bölümünde İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik

Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren İşlerden” Olması .76

a) İşin İşyerinde Yürütülen Mal veya Hizmet

Üretimine İlişkin Olması .76

b) Alt İşverene Verilen İşin Yardımcı İşlerde veya Asıl

İşin Bir Bölümünde Olması.79

(1) Asıl İş Kavramı 79

(2) Yardımcı İş Kavramı80

c) İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Nedenlerle

Uzmanlık Gerektiren İşlerden Olması.84

Alt İşveren İşçisinin Asıl İşverenle Alt İşveren

Arasında Yapılan Sözleşmeye Göre Alt İşverenin

Üstlendiği İşte Çalıştırılmaması.90

Asıl İşveren ve Alt İşveren İşçilerinin Birlikte

Çalıştırılması Hususu .93

İçindekiler

9

İşverenlerin Muvazaalı Bir İlişki İçine Girmemesi

Gereği .96

a) Asıl İşveren İşçilerinin Haklarının Kısıtlanarak Alt

İşveren Bünyesinde Çalıştırılmaları Hususu .96

b) Asıl İşverenin Bünyesinde Çalışan İşçilerin Sayısını

Düşürmek İçin Alt İşverene İş Vermesi Hali 101

Mevzuatta Öngörülen Koşullara Uyulmamasının

Yaptırımı.102

Genel Olarak.102

Genel Geçersizlik Nedenlerinden Oluşan Aykırılık.103

İş Kanunu’nun 2. Maddesinin 6. ve 7. Fıkralarında

Belirtilen Koşullara Uyulmaması.104

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Olması 106

a) Genel Olarak106

b) Geçersizliğin Türü .107

c) Geçersizliğin Kapsamı.108

d) Geçersizliğin Sonuçları109

Muvazaa Kavramı.111

Genel Olarak.111

Muvazaanın Tespiti 118

a) Mahkemece Muvazaa Tespiti118

b) Muvazaanın İş Müfettişlerince Tespiti 120

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İşverenlerin

Sorumluluğu ve Birlikte Sorumluluk Kavramı.130

Genel Olarak.130

Sözleşmelerin Nispiliği İlkesinin İstisnası: Asıl İşveren

– Alt İşveren İlişkisinde Birlikte Sorumluluk 131

Birlikte Sorumluluk ve Müteselsil Sorumluluk

Kavramları134

Asıl İşverenin Sorumluluğu139

İçindekiler

10

Alt İşverenin Sorumluluğu.144

İdari Para Cezalarından Sorumluluk 145

a) Asıl İşverenin Sorumluluğu.145

b) Alt İşverenin Sorumluluğu 146

Asıl İşverenin Rücu Hakkı .150

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Diğer İlişkilerden

Farkları154

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ile İşyeri Devri

Arasındaki Farklar154

Asıl İşveren Alt işveren İlişkisi ile İş Aracılığı

İlişkisiyle Arasındaki Farklar.158

Asıl İşveren Alt işveren İlişkisi ile Meslek Edinilmiş

Geçici İş İlişkisi Arasındaki Farklar.161

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ile Geçici (Ödünç) İş

İlişkisi Arasındaki Farklar165

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ile Takım Sözleşmesi

Arasındaki Farklar168

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ile Dolaylı İş İlişkisi

Arasındaki Farklar171

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ile İş Sözleşmesinin

Devri İlişkisi Arasındaki Farklar172

Alt İşverenin İşçi Kavramından Farkları174

Alt İşverenin İşveren Vekili Kavramından Farkları.176

Diğer Özellik Arz Eden Konular178

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri için Alt İşverenlik İlişkisi

Objektif Neden Sayılır Mı?178

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İşverenlerin

Değişmesinin Alt İşverenliğe Etkisi.182

a) Asıl İşverenlerin Değişmesi 182

(1)İşyeri Devri .182

İçindekiler

11

(2) Alt İşverence İşçinin Başka Bir Asıl İşverenden

Alınan İş Kapsamında Çalıştırılmaya Başlanması185

(3) Alt İşveren İşçilerinin Asıl İşveren Yanında

Çalışmaya Devam Etmesi.187

(4) Asıl İşverenin Değişmesinin Alt İşveren İşçisi

Yönünden İş Güvencesine Etkisi189

b) Alt İşverenlerin Değişmesi 191

(1) Alt İşverenler Arasındaki İlişkinin Hukuki İşleme

Dayanması Hali.191

(a) Alt İşverenin İşi/İşyerini Tamamen Devri .191

(b) Alt İşverenin İşyerinin Bir Bölümünün Devri193

(c) Alt İşveren İşçisinin İş Sözleşmesinin Devri .196

(2) Alt İşverenler Arasında Hukuki Bir İşlem

Bulunmaması 196

(3) Alt İşverenin Değişmesinin Alt İşveren İşçisi

Yönünden İş Güvencesine Etkisi201

(4) Alt İşverenin Değişmesinin Toplu İş Hukuku

Yönünden İncelenmesi203

(5) Alt İşverenin Değişmesinin İşçilik Haklarına

Olan Etkileri203

(a) Kıdem Tazminatı203

(b) İhbar Tazminatı 207

(c) Yıllık Ücretli İzin Hakkı 208

(d) Ücret Niteliğinde Olan Fazla Çalışma Alacağı

ve Diğer Haklar210

(6) Alt İşverenin Değişmesinin Muvazaa Yönünden

İncelenmesi .210

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İşe İade Davasının

Sonuçları.214

Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu Açısından Asıl

İşveren Alt İşveren İlişkisi221

İçindekiler

12

Alt İşverenlik İlişkisi Kapsamında Çıkan

Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme.223

TOPLU İŞ HUKUKUNDA ASIL İŞVEREN ALT

İŞVEREN İLİŞKİSİ.227

Genel Olarak.227

Bütün/Tek İşyeri Görüşü227

Bağımsız İşyeri Görüşü230

Sendika Kurma, Sendikaya Üyelik ve İşkolu Tespiti.232

Toplu İş Sözleşmesi Yapılması ve Sözleşmeden

Yararlanma .235

Grev ve Lokavt Kararının Alınması ve Uygulanması241

Kamu Kurumları Yönünden Toplu İş Hukukuna İlişkin

Hususlar245

III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

BAKIMINDAN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

İLİŞKİSİ VE İŞVERENLERİN

SORUMLULUKLARI .248

Genel Olarak.248

Asıl İşverenin Sorumluluğu250

Alt İşverenin Sorumluluğu .252

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ.261

Genel Olarak.261

Dünden Bugüne Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi

Açısından Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Mevzuat

Hükümleri.263

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Asıl İşveren Alt İşveren

İlişkisinde Aranacak Koşullar 266

Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İşverenlerin

Yükümlülükleri.268

Genel Olarak 268

İçindekiler

13

Alt İşverenin Yükümlülükleri.268

a) Genel Olarak268

b) İşyerini ve Sigortalıyı Bildirme Yükümlülüğü269

c) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme

Yükümlülüğü .271

d) Prim Ödeme Yükümlülüğü271

e) İş Kazası veya Meslek Hastalığını Bildirme

Yükümlülüğü .272

Asıl İşverenin Yükümlülükleri.273

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Durumunda İşverenlerin

Sorumluluğu275

İdari Para Cezalarından İşverenlerin Sorumluluğu.276

BELEDİYELERDE ALT İŞVERENLİK

UYGULAMASI.278

Giriş 278

Kamu İşvereni Kavramı ve Kamu İşvereninin

Hizmetinin Özellikleri 282

Genel Olarak.282

Kamu İşverenlerin Türleri 283

Alt İşverenlik İlişkisinde Kamu Kurum ve

Kuruluşlarına Yüklenen Sorumluluklar .284

Kamuda Çalışan Personellerin Statüleri .285

Hizmet Alımı Kavramı ve Hizmet Alım Sözleşmesi290

94 sayılı UÇÖ Sözleşmesi ve Bu Kapsamda İş Kanunu

Maddenin Değerlendirilmesi 304

UÇÖ ve UÇÖ Sözleşmelerinin İç Hukuka Etkisi.304

94 No’lu UÇÖ Sözleşmesi ve İş Kanunu’nun 36.

Maddesinin Değerlendirilmesi .308

a) 94 No’lu UÇÖ Sözleşmesi.308

b) İş Kanunu’nun 36. Maddesi.310

İçindekiler

14

Kamu Kurumlarının Alt İşverenlere Rücu Hakkı ve Bu

Hususta Uygulamada Yaşanan Sorunlar 316

İş Kanunu’nun 2. Maddesine Sonradan Eklenen

Hükümlerin Değerlendirilmesi.319

SONUÇ327

KAYNAKÇA 331

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
250,00   
250,00   
2
125,00   
250,00   
3
83,33   
250,00   
4
62,50   
250,00   
5
50,00   
250,00   
6
41,67   
250,00   
Kapat