Patent ve Faydalı Model Hukuku İlhami Güneş

Patent ve Faydalı Model Hukuku


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
720
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252792
Boyut
16x24
Baskı
2Konu Başlıkları
- Patent Hukukunda Amaç ve Temel Kavramlar
- Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Patent Hükümleriyle Gelen Yenilikler
- Patentin Tescil Şartları ve Buluş Basamağının Belirlenmesi
- Patent Hak Sahipliği, İşçi Buluşları ve Serbest Buluş
- Patentin Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi; Devri
- Lisansa Konu Edilmesi ve Zorunlu Lisans
- Patentin Koruma Kapsamı
- Patent Sahibinin Hakları ve Patentten Doğan Hakkın Sınırları
- Patentten Doğan Çekişmeler
- Hukuki Koruma Yolları Tecavüz, Tazminat ve Hükümsüzlük Davaları
- Faydalı Model Hakkı, Tescil Şartları, Koruma Kapsamı
- İhlal ve Hakkın Sona Ermesi, Hükümsüzlük
Konuyla İlgili İçtihatlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 5
Önsöz 7
Giriş 17
1. Bölüm
TARİHÇE, TANIMLAR, KAYNAKLAR, PATENT HUKUKUNDA
AMAÇ VE TEMEL KAVRAMLAR, SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN PATENT HÜKÜMLERİYLE GELEN YENİLİKLER
I. PATENT HUKUKU’NUN TARİHÇESİ 21
II. TÜRK PATENT HUKUKU’NUN KISA TARİHÇESİ 22
III. PATENT HUKUKU’NUN KAYNAKLARI 24
IV. PATENT HUKUKU’NUN AMAÇ VE İŞLEVİ 26
V. SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR 29
A. Patent Hukuku Alanındaki Önemli Kavramlar 30
1. Patent Tescili ve Buluş 30
a. Buluş Sahibi 33
b. Buluşçu 34
c. Serbest Buluş ve Hizmet Buluşu 35
2. Patent Hukukunda Yenilik Kavramı 36
3. Patent Hukukunda Buluş Basamağı 40
4. Faydalı Model Tescili 41
5. Avrupa Patenti 43
VI. KOMŞU DİSİPLİNLERDEKİ KAVRAMLAR VE PATENT HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ 43
A. Tasarım Tescil Belgesi ve Yeni Tasarım 43
B. Entegre Devre Topoğrafyaları Üzerindeki Koruma 45
C. Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakları 47
D. Haksız Rekabet ve Know–How 48
VII. SINAİ MÜLKİYET KANUNU SİSTEMİNDE PATENT HAKKININ KORUNMASI İLKESİ VE PATENTTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER 52
A. Patent Hakkından Yararlanabilecekler 52
B. Patent Hakkının Korunması İlkesi 53
C. İstemlere Dayalı Koruma İlkesi 55
1. Ana İstem 58
2. Bağımlı İstem 58
3. Çoklu Bağımlı İstem 59
VIII. PATENT VERİLEMEYEN KONULAR VE BULUŞLAR 59
A. Buluş Niteliğinde Olmadıkları İçin Patent Verilemeyenler 60
B. Belli Özelliği Olan Buluşlar Patentten İstisna Edilmiştir 66
IX. BULUŞ SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN HAKLAR VE TESCİLİN NİTELİĞİ 69
X. PATENT BAŞVURUSU VE RÜÇHAN HAKKI 72
2. Bölüm
PATENTİN TESCİL ŞARTLARI VE
BULUŞ BASAMAĞININ BELİRLENMESİ
I. GENEL OLARAK PATENT TESCİLİ 73
II. PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI 74
A. Patent Süreci ve Şekli Şartlar 76
B. Buluşun Patentlenmesi İçin Aranan Olumlu Unsurlar 79
1. Patent Bakımından Yenilik Şartı ve Yeniliğin Bozulmadığı Haller 80
a. Objektif Yenilik 88
b. Özellikli Yenilik Halleri 97
2. Buluş Basamağı; Tekniğin Bilinen Durumunu Nitelikli Olarak Aşmak 105
3. Buluş Sanayiye Elverişlilik Özelliği Taşımalıdır 113
III. BULUŞ BASAMAĞININ İNCELENMESİ USULÜ 116
A. Buluş Basamağının İncelenmesinde Anahtar Konular 120
1. Tekniğin İlgili Alanında Uzman Kişi 120
2. En Yakın Teknik Öğretinin Belirlenmesi Gereği 122
3. Çözümü Hedeflenen Teknik Bilginin Belirlenmesi 125
4. Buluş Basamağının Belirlenmesinde Ürünün Ticari Başarısının Etkisi 126
IV. BULUŞA PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE ÇALIŞAN BULUŞLAR 127
A. Patentten İstisna Edilen Konular 127
B. Bilgisayar Programı ile Çalışan Buluşlar 132
V. PATENT BAŞVURUSUNUN FAYDALI MODELE VE FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN PATENTE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 135
3. Bölüm
PATENT HAK SAHİPLİĞİ,
İŞÇİ BULUŞLARI VE SERBEST BULUŞ
I. BULUŞLARIN PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESİ VERİLMEK SURETİYLE KORUNMASI 137
A. Buluş ve Patent Hakkı 137
1. Buluş / Patent Tipleri 140
a. Ürün Patentleri / Buluşları 140
b. Usul Patentleri / Buluşları 141
2. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri 142
a. Özel Hukuk Alanına İlişkin Tekelci (İnhisari) Yetkiler Sağlaması 142
b. Mutlak Hak Niteliği Taşır 144
c. Süreyle Sınırlıdır 144
d. Devir ve Ferağı Mümkündür 144
e. Ülkesellik İlkesine Tabidir 145
B. Buluş Hakkından Yararlanacaklar 146
II. PATENTE HAK SAHİPLİĞİ 147
A. Gerçek Buluş Sahipliği 148
B. Tescilin Önemi ve Faraziyenin Yaşam Süresi 149
C. Buluş Sahipliği Sorunu; Ferdi ve Müşterek Buluş 150
D. Çalışanların buluş sahipliği 151
1. Genel Olarak 152
2. Çalışan Kavramı, Çalışan Sayılanlar 153
3. Hizmet Buluşları 154
a. Hizmet Buluşunun Sahibi 155
b. Hizmet Buluşunda İşçinin Hakları 157
4. Serbest Buluşlar 159
5. Kamu Hizmeti Görenler ve Üniversite Mensuplarının Buluşları 160
6. Kamu Destekli Proje Buluşları 160
7. Avrupa Birliği’nde İşçi Buluşları 161
a. Genel Olarak 161
b. Avrupa Patent Sözleşmesinde İşçi Buluşları 161
c. İngiliz Hukuku’nda İşçi Buluşu ve İşverenin Mali Çıkarları 162
d. Alman Hukuku’nda İşçi Buluşları 163
8. Ülkemizde İşçi Buluşlarına Uygun Bedel Tayini, Tahkim 166
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 169
4. Bölüm
PATENTİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ;
DEVRİ, LİSANSA KONU EDİLMESİ VE ZORUNLU LİSANS
I. GENEL OLARAK 181
II. PATENT VE FAYDALI MODELLERİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU EDİLMESİ 182
A. Patent Lisans Sözleşmelerinin Önemi 186
B. Patent Lisanslarının İşlevleri 186
III. PATENT HAKKININ DEVRİ 187
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ 191
A. İhtiyari Lisans Sözleşmesi 193
B. Zorunlu Lisans 198
1. Türk patent ve Marka Kurumu ve Zorunlu Lisansta Rolü 202
2. Zorunlu Lisans İçin Mahkeme’ye Başvurma 202
C. Lisans Sözleşmelerinden Kaynaklanan Çekişmeler 203
1. Patent Lisansı Alanın Hak ve Yükümlülükleri 208
2. Lisans Verenin Hak ve Yükümlülükleri 208
5. Bölüm
PATENTİN KORUMA KAPSAMI, PATENT SAHİBİNİN
HAKLARI VE PATENTTEN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI
I. PATENTTEN DOĞAN HAKLAR VE HUKUKİ KORUMA 213
A. Genel Olarak 213
B. Korumanın Konusu; İstemler 214
C. Patent Sahibinin Hak ve Yetkileri 218
D. SMK’ya Göre Patent ve Faydalı Modele Tecavüz ve Koruma 220
II. PATENT HAKKININ SINIRLARI 226
A. Genel Olarak 226
B. Objektif Sınırlamalar 228
1. Sınai ve Ticari Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller 229
2. Deneme Amaçlı Fiiller 229
3. Eczanelerde Tek Reçetelik Uygulamalar 230
4. Buluşun Gemi, Uçak, Uzay Aracı ve Kara Nakil Araçlarında Kullanılması 230
5. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na Uygun Kullanımlar 230
6. Zaman Sınırlaması 231
7. Ülkesellik İlkesinden Kaynaklanan Sınırlama 235
8. İlaçların Ruhsatlandırılması ve Bunun İçin Gerekli Test ve Deneyler de Dâhil Olmak Üzere, Ruhsat Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller 236
C. Subjektif Sınırlamalar 241
1. Ön Kullanım Hakkı 241
2. Zorunlu Lisans 243
3. Patent Hakkının Tükenmesi 243
6. Bölüm
PATENTTEN DOĞAN ÇEKİŞMELER VE
HUKUKİ KORUMA YOLLARI; TECAVÜZ, TAZMİNAT VE HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARI
I. PATENT HAKKINDAN DOĞAN ÇEKİŞMELER 245
A. Genel Olarak 245
B. Patent Hukuku Uygulamasında Görülen Uyuşmazlıklar 247
II. PATENT HAKKININ HUKUKİ VE CEZAİ OLARAK KORUNMASI 249
A. Patent Hakkının Hukuki Koruması 249
B. Patent Hakkının Cezai Koruması 254
III. PATENTE TECAVÜZ OLUŞTURAN EYLEMLER 255
A. Doğrudan Doğruya Tecavüz 261
1. Ürün Patentine Tecavüz 262
a. Patentli Ürünün Üretilmesi 264
b. Ürünün Satışı, Satışa Sunma ve Benzeri Eylemler 265
c. Patentli Ürünün Kullanılması 266
2. Usul Patentlerine Tecavüz 266
B. Dolaylı Tecavüz 269
C. Kısmen Tecavüzün Anlamı 270
D. Davalının Üründe Eklemeler, Değişiklikler Yapması 271
E. Parçalar veya Kit Formu ile Tecavüz 271
F. Lisans Haklarının Aşılması, Genişletilmesi Hali 272
G. Bilgi Yükümlülüğüne Aykırılık 272
IV. PATENTE TECAVÜZ HALİNDE HUKUKİ ÇARELER 273
A. Patente Tecavüze Karşı Davalar 274
1. Patente Tecavüzün Tespiti ve Men’i Davası 274
2. Patente Tecavüzün Durdurulması ve Giderilmesi 277
a. Tecavüz Davalarında İzlenen Yöntem 280
b. Usul Patentlerine Tecavüz Davalarında Yöntem ve İstisnaların Uygulanması 282
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 284
B. Patente Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası 303
C. Delillerin Tespiti Davası Sorunu; Tespit ve İhtiyati Tedbirler 315
1. Delillerin Tespiti Davası Sorunu 315
2. Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbirler 316
D. Patente Tecavüz Halinde Tazminat Davaları 321
1. Maddi Tazminat Davası 322
2. Manevi Tazminat 328
3. İtibar Tazminatı 330
E. Gasp Davaları 332
1. Patent İsteme Hakkının Gaspı 332
2. Patentin Gaspı 334
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 335
V. PATENT HAKKININ SONA ERMESİ 338
A. Giriş 338
B. Patent Hakkının Sona Ermesi 340
1. Patent Hakkının Sona Ermesi Sebepleri 341
a. Koruma Süresinin Dolması 341
b. Patent Sahibinin Patent Hakkından Vazgeçmesi 342
c. Yıllık Ücretlerin ve Ek Ücretlerin Öngörülen Sürelerde Ödenmemesi 342
aa. Mücbir Sebep Başvurusu 343
VI. PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI 344
A. Hükümsüzlük Davalarının Pratik Etkileri ve Sonuçları 346
1. Açılmış Davalara Etkisi 346
2. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller 347
3. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi 348
B. Hükümsüzlük Kavramı 350
C. Hükümsüzlük Sebepleri 351
1. Ulusal Patentler Bakımından 352
a. İncelemeli Patentlerin Hükümsüzlüğü 352
aa. Patentin SMK 82 ve 83 maddelerinde Yazılı Olan Patentlenebilirlik (patentability) Koşullarına Uygun Olmadığının Kanıtlanması 354
bb. Buluşun İlgili Teknik Alandaki Uzman Kişinin (skilled person in the art) Anlayabileceği Açıklık ve Yeterlilikte Açıklanmamış (disclosure) Olması 357
cc. Patent Konusunun Başvuru Kapsamının Dışına Çıkması 358
dd. Patentin Bütünlüğü İlkesinin İhlali 358
ee. Patentin Gaspı Nedeniyle Hükümsüzlük 359
b. İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü 360
c. Faydalı Modellerin Hükümsüzlüğü 363
aa. Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Kararının Etkisi 369
bb. Patent Hükümsüzlüğü Davasından Farkları 370
2. Avrupa Patentleri Bakımından Hükümsüzlük 371
D. Patent Hükümsüzlük Davalarında Usul 376
1. Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlüğü Davalarında Görev ve Yetki 382
2. Hükümsüzlük Davasında Taraflar 384
3. Hükümsüzlük Davasında İzlenecek Yöntem ve Uygulama 385
4. Hükümsüzlük Davalarında Yargılama Gideri, Vekalet Ücreti ve Kararların İcrası 390
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 392
VII. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN PATENT TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZ KILINMASI: İTİRAZ SÜRECİ 423
VIII. PATENT VEYA FAYDALI MODELİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ HALİNDE ZARAR GÖRENLERİN DAVA HAKKI 429
A. Faydalı Model Başvurusuna İtiraz Edenlerin Haklı Çıkması 430
B. Patent veya Faydalı Modele Tecavüz Nedeniyle Verilmiş Tazminata İlişkin Kararların İnfazı ve Sözleşmelerin Uygulanması 430
C. Haksız İhtiyati Tedbir Kararlarından Doğan Zararlar 431
D. Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri 434
7. Bölüm
FAYDALI MODEL HAKKI, TESCİL ŞARTLARI,
KORUMA KAPSAMI, İHLAL VE HAKKIN SONA ERMESİ, HÜKÜMSÜZLÜK VE KONUYLA İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. FAYDALI MODEL KAVRAMI VE GENEL BİLGİLER 439
II. FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ 442
A. Faydalı Model Tescil Şartları 444
1. Faydalı Modelde Yenilik 445
2. Faydalı Modelde Sanayiye Elverişlilik 449
B. Araştırma Raporu ve Faydalı Model Tescili 450
III. FAYDALI MODEL HAKKININ SONA ERMESİ 453
IV. FAYDALI MODEL HAKKININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 454
A. Hükümsüzlük Kararının Etkisi 458
B. Hükümsüzlüğün Geçmişe Etkili Olmasının İstisnaları 459
V. FAYDALI MODELE TECAVÜZ VE KORUMA 459
KONUYLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 462
EKLER
SINAİ MÜLKİYET KANUNU 501
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 611
ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR YÖNETMELİK 695
Kaynakça 7

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat