%3
İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Hukuki Sonuçları Recep Makas

İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Hukuki Sonuçları


Basım Tarihi
2023-10
Sayfa Sayısı
233
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645147
Boyut
16x24
Baskı
1300,00 TL 291,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 291 puan kazanacaksınız)
   291

Doç. Dr. Recep MAKAS

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR15

1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI KAVRAMI, HUKUKİ DAYANAĞI VE

İŞ GÜVENCESİYLE İLİŞKİSİ.17

ASKIYA ALINMA KAVRAMI. 17

HUKUKİ DAYANAĞI 19

Genel Hükümlere Göre İfa İmkânsızlığı 19

İş Hukukunda İfa İmkânsızlığı. 23

a) Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde 24

b) Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde 24

III. İŞ GÜVENCESİ İLE İLİŞKİSİ. 25

ASKI SÜRESİ . 27

2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KOŞULLARI 29

İFA VEYA İFAYI KABUL İMKÂNSIZLIĞI. 29

İş Görme Edimini İfa İmkânsızlığı . 29

a) Maddi İmkânsızlık . 29

b) Manevi İmkânsızlık (Beklenilmezlik) . 30

İfayı Kabul İmkânsızlığı . 31

İFA İMKÂNSIZLIĞININ GEÇİCİ OLMASI . 34

III. İFA ETMEMENİN KUSURSUZ OLMASI  35

İFA ZAMANININ ESASLI OLMAMASI 36

3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YASAYLA ASKIYA ALINDIĞI HALLER 37

ZORLAYICI (MÜCBİR) SEBEPLER. 37

Kavram. 37

Unsurları 37

Zorlayıcı Neden-Zorunlu Neden Ayrımı 40

 

10 İçindekiler

Zorlayıcı Nedenlerde İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 42

a) İşçi Üzerinde Etkisini Gösteren Zorlayıcı Nedenler . 42

b) İşveren Üzerinde Etkisini Gösteren Zorlayıcı Nedenler 43

Koronavirüs-Zorlayıcı Sebep 44

Basın İş Kanununda 45

SAĞLIK SEBEPLERİNE DAYALI DEVAMSIZLIK 46

İşçinin Kusurundan Kaynaklanan Hastalık veya Sakatlığı Nedeniyle İşe

Devamsızlığı . 46

İş Kanunu m. 25/I, a Hükmünde Sayılanlar Dışında İşçinin Sağlık Sorunları

Nedeniyle İşe Devamsızlığı. 50

Basın İş Kanununda 51

III. İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLANMASI  51

Yakalama, Gözaltına Alma ve Tutuklama Kavramları. 51

1475 sayılı Kanun Dönemi 53

4857 sayılı Kanun Dönemi 55

Basın İş Kanununda 60

Deniz İş Kanununda . 61

ASKERLİK VEYA KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA . 61

Genel Olarak Askerlik Görevi . 61

Askerliğin İş Sözleşmesine Etkisi 62

a) İşçinin Askerlik veya Kanundan Doğan Bir Görevle İşinden Ayrılması 62

b) Bedelli Askerlik . 64

Basın İş Kanununda 68

KİŞİSEL VEYA AİLEVİ NEDENE DAYALI MAZERET İZNİ. 69

Genel olarak. 69

Yasal Dayanağı . 70

Mazeret İzninin Kullanılması 74

a) İşçinin Talepte-Bildirimde Bulunması . 74

b) İşçinin Mazeretini Belgelemesi. 75

c) İşverence İzin Verilmesi Zorunluluğu 75

Basın İş Kanununda 75

Deniz İş Kanununda . 75

DOĞUM, ANALIK, EVLAT EDİNME VE SÜT İZNİ 76

Genel Olarak 76

 

İçindekiler 11

Doğum İzni . 78

Analık ve Evlat Edinme İzni 81

Süt İzni . 83

Doğum veya Evlat Edinmeye Dayalı Kısmi Süreli Ücretsiz İzin . 83

Analık Haline Bağlı Olarak Kullanılan İzinler ve Sözleşmenin Askıya Alınması 86

Basın İş Kanununda 87

VII. GREV VE LOKAVT SÜRESİNCE  88

Genel Olarak 88

Grev Kavramı, Kanuni Grev ve Kanun Dışı Grev . 89

a) Grev Kavramı 89

b) Kanuni Grev 89

c) Kanun Dışı Grev 91

Lokavt Kavramı, Kanuni Lokavt ve Kanun Dışı Lokavt 94

a) Lokavt Kavramı . 94

b) Kanuni Lokavt . 94

c) Kanun Dışı Lokavt . 95

Kanuni Grev ve Lokavt Süresince İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 96

VIII. İZİNDE GEÇEN SÜRELER. 99

Ücretli İzinler 99

a) Genel Olarak. 99

b) Yıllık Ücretli İzin 99

c) Basın İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin 104

d) Deniz İş Kanununda Yıllık Ücretli İzin 105

e) Türk Borçlar Kanununda Yıllık Ücretli İzin. 106

Ücretsiz İzinler . 106

a) Genel ve Sürekli Nitelikteki Ücretsiz İzin 106

aa) Genel Olarak . 106

bb) Anlaşma ile Ücretsiz İzin . 107

cc) İşverenin İşçiyi Tek Taraflı Ücretsiz İzne Çıkarması . 110

b) Yıllık İzinde Ücretsiz Yol İzni 112

c) Koronavirüs (Covid 19) Salgını Döneminde Geçici Nitelikteki Ücretsiz

İzin  113

Ücretli veya Ücretsiz İzin Süresince İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 116

 

12 İçindekiler

MEVSİMLİK İŞLER. 117

Genel Olarak 117

Mevsimlik İş Sözleşmelerinin Belirli Süreli Yapılıp Yapılamayacağı Sorunu 119

a) Belirli Süreli Yapılması 119

b) Zincirleme Mevsimlik İş Sözleşmeleri . 120

c) Belirsiz Süreli Yapılması ve Sözleşmenin Askıda Kalması 120

KISA ÇALIŞMA 124

Normal Kısa Çalışma 124

Koronavirüs (Covid 19) Salgını Döneminde Geçici Nitelikteki Kısa Çalışmalar . 128

a) Türkiye İş Kurumuna Başvuru ve Uygunluk Denetimi . 128

b) İşverene Fesih Yasağı Getirilmesi . 129

c) Kısa Çalışmadan Yararlanma Koşullarının Hafifletilmesi. 129

Kısa Çalışma Döneminde İş Sözleşmesinin Askıda Kalması 130

SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ 131

Genel Olarak 131

İş Sözleşmesinin Askıda Kalması ve Yöneticilik Görevinin Sürdürülmesi 134

a) Yöneticilik Görevinin Kanunda Belirtilen Sınırlı Hallerde Sona Ermesi . 135

b) Yöneticilik Görevinin Diğer Nedenlerle Sona Ermesi 136

İş Sözleşmesi Sonlandırılarak Yöneticilik Görevinin Sürdürülmesi . 136

XII. YASAL (KAMUSAL) GÖREV İFASI VEYA KURUL ÜYELİĞİ GÖREVİ. 138

XIII. İŞYERİNDE FAALİYETİN DURMASI  140

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Kapsamında Faaliyetin Durdurulması. 140

İşverence Ekonomik Gerekçelerle Faaliyetin Durdurulması. 141

XIV. İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMASI . 141

Ücretin Ödenmemesi Halinde 141

a) Genel Olarak. 141

b) Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Koşulları 142

c) Çalışmaktan Kaçınmanın Ücrete Etkisi . 145

d) Çalışmaktan Kaçınılan Sürede İş Sözleşmesinin Askıda Kalması . 146

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Halinde 147

a) Genel Olarak. 147

b) Koşulları 149

aa) Tehlikenin Ciddi ve Yakın Olması. 149

 

İçindekiler 13

bb) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Tespiti. 150

cc) Tehlikenin Devam Ediyor Olması 151

c) Çalışılmayan Sürede Ücret Ödenmesi. 151

d) İş Sözleşmesinin Askıda Kalması . 152

İş Kazası Sonrası İş Göremezlik Süresince Sözleşmenin Askıda Kalması. 153

4. TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI155

5. ŞARTA BAĞLI ASKIYA ALINMA .157

GENEL OLARAK 157

MAHKEMENİN İŞE İADE YÖNÜNDE KARAR VERMESİ 157

İşverenin İşçiyi İşe Başlatması 158

İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması . 158

İşyeri Sendika Temsilciliği Güvencesinde Durum . 159

6. KENDİLİĞİNDEN ASKI DURUMUNUN ORTAYA ÇIKMASI 161

7. BİRDEN FAZLA ASKI HALİNİN BİR ARAYA GELMESİ .163

8. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ HUKUKİ SONUÇLARI 165

TARAFLARIN BORÇLARINA ETKİSİ 165

İş Görme ve Ücret Ödeme Borcuna Etkisi 165

a) İş Görme Borcunun İfasının İstenememesi. 165

b) İşverenin Ücret Ödemekle Yükümlü Olmaması 165

aa) Ücret Ödenmemesinin Hukuki Dayanağı 167

bb) Ücretin Sosyal Niteliği ve İstisnai Olarak Ücret Ödenmesi 168

cc) Sözleşme ile Ücret Ödenmesinin Kararlaştırılabilmesi 174

Diğer Borçlara Etkisi . 175

TARAFLARIN FESİH HAKKINA ETKİSİ 177

Haklı Nedenle Fesih . 177

Süreli Fesih. 178

III. İŞÇİNİN KIDEMİNE ETKİSİ. 180

Genel Olarak 180

Kıdemin belirleyici olduğu haller 182

a) Kıdem Tazminatına Etkisi 182

b) İhbar Süresine Etkisi . 184

 

14 İçindekiler

c) Yıllık İzne Etkisi . 185

d) İş Güvencesinde Aranan Altı Aylık Kıdeme Etkisi 187

İŞ GÜVENCESİ KURUMUNA ETKİSİ. 188

Genel Olarak 188

İşyerinde En Az 30 İşçinin Çalıştırılması Koşuluna Etkisi. 189

SENDİKAL HAKLARA VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ. 191

Sendika Üyeliğine Etkisi . 191

Aidat Ödeme Yükümlülüğüne Etkisi. 192

Yetki Tespitine Etkisi 193

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaya Etkisi 195

Grev Oylamasına Etkisi. 195

SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINA ETKİSİ. 196

Genel olarak. 196

Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi . 196

a) Sigortalılığın Başlaması . 196

b) Sigortalılığın Sona Ermesi . 197

Bir Yıllık Bekleme Süresine Etkisi 198

Prim Ödeme Gün Sayısına ve Sigortalılık Süresine Etkisi 201

Sosyal Sigorta Yardımlarına Etkisi 204

a) Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar . 204

b) Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar . 205

c) Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 206

Hizmet Borçlanmasına Etkisi . 208

9. ASKI HALİNİN SONA ERMESİ 211

SONA ERME HALLERİ. 211

Kendiliğinden Sona Erme. 211

Taraf İradeleriyle Sona Erme . 212

SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI 214

YARARLANILAN KAYNAKLAR . 21

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
291,00   
291,00   
2
145,50   
291,00   
3
97,00   
291,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
291,00   
291,00   
2
145,50   
291,00   
3
97,00   
291,00   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
291,00   
291,00   
2
145,50   
291,00   
3
97,00   
291,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
291,00   
291,00   
2
145,50   
291,00   
3
97,00   
291,00   
Kapat