%3
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Ercan Uzun

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Ev Hizmetlerinde Çalışanlar


Basım Tarihi
2021-10
Sayfa Sayısı
340
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257467919
Boyut
16x24
Baskı
1250,00 TL 242,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 242 puan kazanacaksınız)
   242

 

 


İÇİNDEKİLER

Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri 52
Genel Olarak 52
189 Sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Hakkında ILO Sözleşmesi 54
Ev Hizmetlerine İlişkin Ulusal Düzenlemeler 57
4857 Sayılı İş Kanunu Uygulaması Kapsamında Değerlendirme 58
Genel Olarak 58
Ev Hizmetinin 4857 Sayılı İş Kanunu m.7 Kapsamında Değerlendirilmesi 59
Genel Anlamda Geçici İş İlişkisi 59
Geçici İş İlişkisinin Ev Hizmetlerinde Kurulması 64
Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Değerlendirme 66
Genel Olarak 66
Tarafların Sözleşme ile Uygulanacak Kanunu
Değiştirebilmesi 68
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Değerlendirme 70
Genel Anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği 70
Ev Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 72
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Değerlendirme 75
Sosyal Sigorta Düzenlemelerinde Ev Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi 75
5510 Sayılı Kanun’a Getirilen Ek 9.Madde Öncesinde Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı 77
Genel Olarak 77
Ücretli ve Sürekli Çalışma 78
5510 Sayılı Kanun’a Getirilen Ek 9.Madde Sonrasında Ev Hizmetlerinin Sigortalılığı 81
Yargılama Hukuku Kapsamında Değerlendirme 85
Görev. 85
Yetki 87
Zorunlu Arabuluculuk 89
Ev Hizmetine İlişkin İspat Sorunları 90

İKİNCİ BÖLÜM
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ İLİŞKİSİ
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE KURULMASI 95
EV HİZMETİ İLİŞKİSİNDE SÖZLEŞME TÜRLERİ 98
Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 98
Kısmi Süreli-Tam Süreli İş Sözleşmesi 102
Azami-Asgari Süreli İş Sözleşmesi 106
Deneme Süreli İş Sözleşmesi. 107
TARAFLARIN BORÇLARI VE SORUMLULUĞU 109
Ev Hizmetinde Çalışanların Borçları 109
Ev Hizmetinde Çalışanların İş Görme Borcu 110
Bizzat Çalışma Borcu ve İstisnaları 110
İşin Özenle Yapılması 112
Ev Hizmetinde Çalışanların Sadakat ve Sır Saklama Borcu 114
Ev Hizmetinde Çalışanların Teslim ve Hesap Verme Borcu 119
Ev Hizmetinde Çalışanların Fazla Çalışma Borcu 120
Ev Hizmetinde Çalışanların Düzenlemelere ve Talimatlara
Uyma Borcu 125
Ev Hizmetinde Çalışanların Sorumluluğu 128
İşverenin Borçları ve Sorumluluğu 130
Ücret Ödeme Borcu 130
Genel Olarak Ücret ve Ücret Türleri 130
Ücretin Miktarı 134
Ücretin Ödenmesi ve Korunması 137
İşçinin Çalışmadan Ücrete Hak Kazandığı Durumlar 139
Gözetme Borcu 140
İşverenin Ev Hizmetinde Çalışanların Kişiliğini Koruma Borcu 141
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması 146
Kişisel Verilerin Korunması 150
İşverenin Ev Düzeni İçinde Çalışanlara Karşı Özel
Yükümlülükleri 153
Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu 154
İşverenin Giderlerden Sorumluluğu 156

Tatil, İzin ve Dinlenme Sürelerini Düzenleme ve Uyma Borcu 157
Hafta Tatili 157
Ara Dinlenmesi 160
Yıllık Ücretli İzin 161
Hizmet Belgesi Verme Borcu 164
İŞ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR 165
İş Sözleşmesinde Öngörülen Ceza Koşulu 165
İbraname 167
İşyeri Devri 169
İş Sözleşmesinin Devri 171
İş Akdinin Askıya Alınması 174
EV HİZMETLERİNDE İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 177
Fesih Dışında Sona Erme Halleri 177
Ölüm 177
İşçinin Ölümü 177
İşverenin Ölümü 179
İkale 181
Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Bitimi 184
Fesih Yoluyla Sona Erme Halleri 186
Bildirimli (Süreli) Fesih 186
Bildirim Süreleri. 186
Yeni İş Arama İzni 187
Bildirimsiz Fesih Yoluyla İş Sözleşmesinin Feshi 189
Derhal Fesih Nedenleri 189
Ev Hizmetinde Çalışanlar Bakımından Haklı Nedenle
Fesih Halleri 191
İşveren Bakımından Haklı Nedenle Fesih Halleri 193
Derhal Feshin Usulü 196
Derhal Feshin Sonuçları 197
Haklı Nedenle Feshin Sonuçları 198
Haksız Feshe Bağlanan Sonuçlar 199
İşçinin İşe Başlamaması veya İşi Bırakması 200
Kötü Niyetli Fesih 201

Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 203
Borçların Muaccel Olması ve Geri Verme Yükümlülüğü 204
Rekabet Yasağı ve Sır Saklama Borcu 205
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINDA TEMEL KAVRAMLAR 209
Sigortalı Sayılanlar-Sigortalı Sayılmayanlar 209
Çalıştıran- İşveren 211
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 213
Genel Olarak 213
Ay İçerisinde 10 Gün ve Daha Fazla Süre ile Çalışanlar Açısından 214
Ay İçerisinde 10 Günden Az Çalışanlar Açısından 216
SİGORTALILIK STATÜLERİNİN BİRLEŞME HALİ 217
Genel Olarak 217
Ay İçerisinde 10 Gün ve Daha Fazla Süre ile Çalışanlar Açısından 218
Ay İçerisinde 10 Günden Az Çalışanlar Açısından 220
SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI 221
Genel Olarak Prim, Prim Oranı, Günlük Kazanç Kavramları 221
Ay İçerisinde 10 Gün ve Daha Fazla Süre ile Çalışanlar Açısından 223
Ay İçerisinde 10 Günden Az Çalışanlar Açısından 226
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLARIN TABİ OLDUĞU KISA VADELİ SİGORTA
KOLLARI 228
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası 228
İş Kazası ve Bildirimi 228
Meslek Hastalığı ve Bildirimi 235
Ev Hizmeti Çalışanları Açısından Koronavirüsün İş Kazası veya
Meslek Hastalığı Olarak Değerlendirilebilmesi 238
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılacak Yardımlar 241
Ev Hizmeti Çalışanına Sağlanan Yardımlar 241
Sağlık Yardımları 241
Parasal Yardımlar 242
Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar 246

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından Kuruma
Karşı Sorumluluk 247
İşverenin Kuruma Karşı Sorumluluğu 248
Üçüncü Kişilerin Kuruma Karşı Sorumluluğu 250
Hastalık Sigortası 251
Hastalık Sigortası ve Sağlanan Yardımlar 251
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Açısından Hastalık Sigortası 251
Hastalık Sigortası Bakımından Kuruma Karşı Sorumluluk 253
Analık Sigortası 254
Analık Sigortası ve Sağlanan Yardımlar 254
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Açısından Analık Sigortası 257
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLARIN TABİ OLDUĞU UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI, GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE İŞSİZLİK SİGORTASI 259
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Uzun Vadeli Sigorta Kollarından
Yararlanma Durumu 259
Malullük Sigortası 261
Malullük Sigortası ve Sağlanan Yardımlar 261
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Açısından Malullük Sigortası 264
Malullük Aylığı Başlangıcı ve Hesabı 267
Yaşlılık Sigortası 268
Yaşlılık Sigortası ve Sağlanan Yardımlar 268
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Açısından Yaşlılık Sigortası 270
Genel Olarak 270
08.09.1999 Öncesi Sigortalı Olan Ev Hizmeti Çalışanları 271
08.09.1999-30.04.2008 Tarihleri Arasında Sigortalı Olan Ev Hizmeti Çalışanları 274
30.04.2008 Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Ev Hizmeti Çalışanları 274
Yaşlılık Aylığının Hesabı 276
Yaşlılık Aylığın Başlangıcı 278
Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamama Hali: Toptan Ödeme 280
Ölüm Sigortası 282
Ölüm Sigortası ve Sağlanan Yardımlar 282
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Açısından Ölüm Sigortası 283

Ölüm Aylığı ve Diğer Katkılar 284
Ölüm Aylığı 284
Evlenme ödeneği 286
Cenaze ödeneği 286
Toptan ödeme 287
Genel Sağlık Sigortası 288
Genel Sağlık Sigortası ve Sunduğu Hizmetler 288
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Açısından Genel Sağlık Sigortası 290
Genel Sağlık Sigortasının Başlangıcı 294
Genel Sağlık Sigortası Bakımından Kuruma Karşı Sorumluluk 296
İşsizlik Sigortası 297
İşsizlik Sigortası ve Sağlanan Yardımlar 297
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Açısından İşsizlik Sigortası 302
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 307
SONUÇ 309
KAYNAKÇA 317

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
242,50   
242,50   
2
121,25   
242,50   
3
80,83   
242,50   
Kapat