%3
Ceza Hukukunda Ön Kusurluluk İsmail Çınar

Ceza Hukukunda Ön Kusurluluk


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
302
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291975
Boyut
16x24
Baskı
1412,00 TL 399,64 TL
(Bu ürünü aldığınızda 399 puan kazanacaksınız)
   399

Dr. İsmail ÇINAR

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
Giriş 
 
17
Birinci Bölüm
 
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE SORUNUN SOMUTLAŞTIRILMASI
 
 
I. SUÇ TEORİSİ 
 
23
A. Kavram 
 
24
B. Çalışmaya Esas Alınan Suç Teorisinin Belirlenmesi 
 
27
1. Klasik Suç Teorisi 
 
29
2. Neoklasik Suç Teorisi 
 
31
3. Finalist Suç Teorisi 
 
34
4. Değerlendirme 
 
35
a. Genel Olarak 
 
35
b. TCK’de Baz Alınan Suç Teorisi 
 
39
aa. Tipiklik 
 
39
bb. Hukuka Aykırılık 
 
40
cc. Kusurluluk 
 
41
c. Çalışmaya Esas Suç Teorisi 
 
43
II. SUÇ TEORİSİNDE ORTAYA ÇIKAN GENEL İSNADİYET PROBLEMLERİ 
 
44
A. Ceza Hukukunda İsnadiyet Kavramı: Cezalandırılabilirliğin Esası Olarak İsnadiyet 
 
44
B. İsnadiyetin Esası Olarak Adalet Duygusu 
 
47
C. Suç Teorisine göre İsnadiyet Türleri ve Genel İsnadiyet Problemleri 
 
52
1. Haksızlık İsnadiyeti (Objektif ve Subjektif İsnadiyet) 
 
52
a. Objektif İsnadiyet Koşulları ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkan Genel İsnadiyet Problemleri 
 
54
aa. İlk Koşul: İcrai ya da İhmali Bir Davranışın Bulunması 
 
54
bb. İkinci Koşul: Neticeli Suçlarda Bir Neticenin Bulunması 
 
56
cc. Üçüncü Koşul: Herhangi Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunmaması 
 
58
b. Subjektif İsnadiyet Koşulları ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkan Genel İsnadiyet Problemleri 
 
59
aa. Birinci Koşul: Manevi Unsurun Bulunması 
 
60
bb. İkinci Koşul: Herhangi Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunmaması (Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Subjektif Unsur Meselesi) 
 
63
2. Kusur İsnadiyeti (Bireysel İsnadiyet) 
 
72
a. Kusur Yeteneğinin Bulunması 
 
73
aa. Algılama Yeteneği 
 
74
bb. Yönlendirme (İrade) Yeteneği 
 
76
b. Kusur Yeteneğini (Kusurluluğu) Etkileyen Hâllerin Bulunmaması 
 
77
D. İsnadiyetin Bulunması Gereken Zaman: Çakışma (Koinzidenzprinzip) ya da Eş Zamanlılık Prensibi (Simultanitätsprinzip) 
 
78
III. BİR ÖZEL İSNADİYET PROBLEMİ OLARAK ÖN KUSURLULUK 
 
89
A. Özel İsnadiyet Problemleri 
 
89
B. Kavram Olarak “Ön Kusurluluk” 
 
89
IV. BİRİNCİ BÖLÜMÜN SONUÇLARI 
 
92
İkinci Bölüm
 
 
SUÇ TEORİSİNDE ÖN KUSURLULUK TÜR VE HÂLLERİ
 
 
I. ÖN KUSURLULUK TÜRLERİ 
 
96
A. Maksatlı Ön Kusurluluk 
 
97
B. Kasıtlı Ön Kusurluluk 
 
100
C. Taksirli Ön Kusurluluk 
 
101
II. ÖN KUSURLULUK BENZERİ OLAYLAR 
 
103
III. ÖN KUSURLULUK HÂLLERİ 
 
110
A. Tipikliğin Maddi Unsurları ve Ön Kusurluluk 
 
110
1. Faillik Sıfatının Yokluğuna Neden Olmak 
 
111
2. Mağdurluk Sıfatının Yokluğuna Neden Olmak 
 
116
3. Suçun Konusunun Yokluğuna Neden Olmak 
 
119
4. Fiilin Yokluğuna Neden Olmak 
 
121
a. İcrai Suçlarda 
 
122
b. İhmali Suçlarda 
 
124
5. Neticenin Yokluğuna Neden Olmak 
 
125
6. Nedensellik Bağı ile Objektif İsnadiyetin Yokluğuna Neden Olmak 
 
127
B. Tipikliğin Manevi Unsurları ve Ön Kusurluluk 
 
128
1. Kastın Yokluğuna Neden Olmak 
 
128
2. Diğer Manevi Unsurların Yokluğuna Neden Olmak 
 
129
3. Kastı Engelleyen Hataya Neden Olmak 
 
130
C. Hukuka Aykırılık ve Ön Kusurluluk 
 
132
1. Meşru Savunmada Saldırıya Neden Olmak (Provokatif Meşru Savunma) 
 
133
2. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebine Neden Olmak 
 
135
3. Yükümlülüklerin Çatışmasına Neden Olmak 
 
136
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarının Varlığında Hataya Neden Olmak 
 
138
D. Kusurluluk ve Ön Kusurluluk 
 
139
1. Kusur Yeteneğinin Yokluğuna veya Azalmasına Neden Olmak 
 
139
2. Zorunluluk Hâlinde Tehlikeye Neden Olmak 
 
140
3. Haksızlık Bilincinin Yokluğuna Neden Olmak (Haksızlık Yanılgısı–Yasak Hatası) 
 
142
E. Taksirli Suçlar ve Ön Kusurluluk 
 
143
1. Subjektif Öngörülebilirliğin Yokluğuna Neden Olmak (Üstlenilmiş Taksir/Kusur) 
 
143
2. Taksirli Suçlarda Kusur Yeteneğinin Yokluğuna Neden Olmak 
 
149
3. Kast için Gerekli Olan Bilginin Yokluğuna (Taksirin Kendisine) Neden Olmak 
 
150
F. İhmali Suçlar ve Ön Kusurluluk 
 
153
1. Yükümlülüğün Yerine Getirilebilmesi için Gerekli Olan Hareket Kabiliyetinin Yokluğuna Neden Olmak (Omissio Libera in Causa) 
 
153
2. Yükümlülüğün Yerine Getirilebilmesi için Gerekli Olan Kusur Yeteneğinin Yokluğuna Neden Olmak (Actio Libera in Causa) 
 
153
3. Görünüşte İhmali Suçlarda Teminat Yükümlülüğünün Varlığına Neden Olmak 
 
154
G. Nitelikli Hâller ve Ön Kusurluluk 
 
157
H. Şahsi Cezasızlık Sebebi ya da Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler ve Ön Kusurluluk 
 
159
J. Suçun Özel Görünüş Biçimleri ve Ön Kusurluluk 
 
161
1. Teşebbüs ve Ön Kusurluluk 
 
161
2. İştirak ve Ön Kusurluluk 
 
163
a. İştirakte Esas Alınacak Davranış Sorunu 
 
163
b. Dolaylı Faillik ve Ön Kusurluluk Arasındaki İlişki 
 
166
c. Azmettirme ve Ön Kusurluluk Arasındaki İlişki 
 
169
3. İçtima ve Ön Kusurluluk 
 
171
K. Ceza Hukukunun Özel Hükümleri ve Ön Kusurluluk 
 
172
IV. İKİNCİ BÖLÜMÜN SONUÇLARI 
 
173
Üçüncü Bölüm
 
 
ÖN KUSURLULUK HÂLLERİNDE OLUŞAN
 
 
İSNADİYET PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA
 
 
ORTAYA ATILAN GÖRÜŞLER VE ELEŞTİRİSİ
 
 
I. TÜM ÖN KUSURLULUK HÂLLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN GÖRÜŞLER 
 
179
II. FİİL UNSURUNUN YOKLUĞUNA NEDEN OLUNMASI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA ORTAYA ATILAN GÖRÜŞLER 
 
181
A. Actio Libera in Causa Görüşü 
 
181
B. Omissio Libera in Causa Görüşü 
 
183
C. Değerlendirme 
 
184
III. KASTIN YOKLUĞUNA NEDEN OLUNMASI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA ORTAYA ATILAN GÖRÜŞ: ACTIO DOLOSA IN CAUSA (SEBEBİNDE KASITLI HAREKET) 
 
185
A. Görüşün Esasları 
 
185
B. Değerlendirme 
 
187
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURUNUN YOKLUĞUNA NEDEN OLUNMASI SORUNUNUN (PROVOKATİF MEŞRU SAVUNMA) ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA ORTAYA ATILAN GÖRÜŞLER 
 
187
A. Provokatör Failin Meşru Savunma Hakkını Reddeden Görüş 
 
188
1. Meşru Savunmanın Şartlarının Oluşmaması Teorisi 
 
189
2. Sebebinde Hukuka Aykırı Hareket (Actio Illicita in Causa) Teorisi 
 
190
3. Meşru Savunmanın Teorik Temeli Teorisi 
 
192
4. Hakkın Kötüye Kullanılması Teorisi 
 
192
5. Rıza Teorisi 
 
193
6. Dolaylı Failliğe Dayalı Zorunluluk Hâli Teorisi 
 
194
B. Provokatör Failin Meşru Savunma Hakkını Kabul Eden Görüş 
 
195
1. Normatif Temelin Bulunmaması Teorisi 
 
195
2. Hukukun Korunması Teorisi 
 
196
3. Kendini Koruma Teorisi 
 
196
C. Değerlendirme 
 
197
V. ZORUNLULUK HÂLİNDE TEHLİKEYE BİLEREK NEDEN OLUNMASI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA ORTAYA ATILAN GÖRÜŞLER 
 
204
A. Psikolojik Baskı Teorisi 
 
206
B. Çifte Kusur Azalması Teorisi 
 
208
C. Sebebinde Serbest Hareket (Actio Libera in Causa) Figürüne Dayanan Teori 
 
209
D. Suç Politikası Teorileri 
 
210
E. Değerlendirme 
 
212
VI. KUSUR YETENEĞİNİN YOKLUĞUNA NEDEN OLUNMASI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA ORTAYA ATILAN GÖRÜŞLER 
 
213
A. Failin Cezalandırılmasını Kabul Eden Görüşler 
 
218
1. Tipiklik Modeli (Tatbestandsmodell) 
 
219
a. Fiilin Öne Çekilmesi Argümanı (Vorverlagerungs– oder Vorverlegungstheorie) 
 
219
b. Şart Teorisi Argümanı (Begründung über die Äquivalenztheorie) 
 
220
2. Dolaylı Faillik Modeli (Begründung über mittelbare Täterschaft) 
 
221
a. Failin Kendisini Araç Olarak Kullanması Argümanı (Werkzeugsmodell) 
 
221
b. Dolaylı Faillik Kurumuna Esas Teşkil Eden Hukuki Düşüncenin Uygulanması Argümanı 
 
222
c. Dolaylı Sorumluluk Argümanı 
 
223
3. Genişletme Modeli (Ausdehnungsmodell) 
 
224
4. İstisna Modeli (Ausnahmemodell) 
 
225
a. Telafi Argümanı (Kompensationsmodell) 
 
226
b. Teamül ve İçtihat Hukuku Argümanı 
 
227
c. İkame Argümanı (Surrogationsmodell) 
 
228
5. Diğer Münferit Modeller 
 
229
a. Teşebbüs Modeli (Versuchsmodell) 
 
229
b. Haksızlık Modeli (Unrechtsmodell) 
 
230
c. Normatif İsnadiyet Modeli 
 
231
B. Failin Cezalandırılmasını Reddeden Görüş – Bağdaşmazlık Teorisi (Unvereinbarkeitstheorie) 
 
231
C. Değerlendirme 
 
233
VII. TAKSİRİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA ORTAYA ATILAN GÖRÜŞ: ÜSTLENİLMİŞ TAKSİR YA DA ÜSTLENİLMİŞ KUSUR TEORİSİ 
 
244
A. Görüşün Esasları 
 
244
B. Değerlendirme 
 
247
VIII. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN SONUÇLARI 
 
250
Dördüncü Bölüm
 
 
ÖN KUSURLULUK HÂLLERİNİN
 
 
KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ VE
 
 
ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK KANUNİ İSTİSNA MODELİ
 
 
I. ÖN KUSURLULUK HÂLLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ 
 
253
A. İsnadiyetin Belirlenmesinde Metot: Kural–İstisna İlişkisi 
 
253
1. Genel Olarak 
 
253
2. Kastın Kural–Taksirin İstisna Oluşu 
 
255
3. Doğrudan Failliğin Kural–Dolaylı Faillik ve Şerikliğin İstisna Oluşu 
 
256
4. Zorunluluk Hâlinden Yararlanmanın Kural–Tehlikeye Bilerek Neden Olmanın İstisna Oluşu 
 
257
5. Yasak Hatasının Kural–Kaçınılabilir Yasak Hatasının İstisna Oluşu 
 
258
6. Kusur Yeteneğinin Bulunmasının Kural–Bulunmadığı Hâlde Cezalandırılmanın Kabul Edilmesinin İstisna Oluşu 
 
258
B. Ön Kusurluluk Hâllerinin İstisnai Özelliği 
 
259
C. Değerlendirme ve Çözüm Önerisi 
 
260
1. Değerlendirme 
 
260
2. Çözüm Önerisi: Kanuni İstisnai Modeli 
 
264
II. KANUNİ İSTİSNA MODELİNE GÖRE ÖN KUSURLULUK HÂLLERİNDE SUÇUN FAİLE İSNAT EDİLEBİLİRLİĞİ 
 
267
A. Tipikliğin Yokluğuna Neden Olma Hâllerinde 
 
267
1. Suçun Maddi Unsurlarının Yokluğuna Neden Olmak 
 
267
2. Suçun Manevi Unsurunun Yokluğuna Neden Olmak 
 
270
B. Hukuka Aykırılığın Yokluğuna Neden Olma Hâllerinde 
 
272
C. Kusurluluğun Yokluğuna Neden Olma Hâllerinde 
 
273
D. Taksirin Yokluğuna Neden Olma Hâllerinde 
 
274
E. Diğer Hâllerde 
 
275
F. Suçun Özel Görünüş Biçimlerinde Ortaya Çıkan Sorunların Kanuni İstisna Modeline göre Çözümü 
 
275
III. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN SONUÇLARI 
 
276
Sonuç 
 
279
Kaynakça 
 
283
Kavram Dizini 
 
299
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
399,64   
399,64   
2
199,82   
399,64   
3
133,21   
399,64   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
399,64   
399,64   
2
199,82   
399,64   
3
133,21   
399,64   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
399,64   
399,64   
2
199,82   
399,64   
3
133,21   
399,64   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
399,64   
399,64   
2
199,82   
399,64   
3
133,21   
399,64   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
399,64   
399,64   
2
199,82   
399,64   
3
133,21   
399,64   
Kapat