Hacizden Doğan İstihkak Davaları İsmail Ercan İsmail Ercan

Hacizden Doğan İstihkak Davaları İsmail Ercan


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
560
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282089
Boyut
16x24
Baskı
1425,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 425 puan kazanacaksınız)
   425

İsmail ERCAN ( İstanbul Hakimi )

 

İÇİNDEKİLER
 
Ön Söz 
 
5
Kısaltmalar 
 
17
BİRİNCİ KISIM
 
 
İSTİHKAK PROSEDÜRÜ
 
 
I. GENEL OLARAK 
 
19
A. Kavram 
 
19
B. İstihkak İddiası 
 
20
1. Genel Olarak 
 
20
2. Başvuru Şekli 
 
23
3. Başvurulacak Yer 
 
24
4. Süre 
 
24
a. Kural 
 
24
b. Öğrenme Karinesi 
 
25
aa. Yasal Karine 
 
25
bb. Fiili Karine 
 
27
c. Sürenin Kaçırılmasının Sonucu 
 
28
5. Yetkili Kişi 
 
29
C. Haczedilen Malın ya da Hakkın Kimin Elinde Olduğunun Belirlenmesi 
 
37
1. Kavram 
 
37
2. Ölçüt 
 
37
a. Taşınırlarda 
 
38
b. Taşınmazlarda 
 
51
c. Haklarda 
 
52
3. Sonuçları 
 
54
4. İstihkak Prosedüründe Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurulması 
 
57
a. Konusu 
 
57
b. Usul 
 
58
c. İnceleme Yöntemi 
 
61
d. Terditli Olarak Hem Şikâyet Başvurusu Yapılması ve İstihkak Davası Açılması 
 
66
D. Malın Yalnızca Borçlunun ya da Üçüncü Kişiyle Birlikte Borçlunun Elinde Olması Durumunda Yapılacak İşlemler 
 
74
1. İcra Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 
 
74
a. İstihkak İddiasının Tutanağa Geçirilmesi ve İşleme Alınması 
 
74
b. İstihkak İddiasının Taraflara Bildirilmesi ve Onlara Diyeceklerini Bildirmek Üzere Süre Verilmesi 
 
74
2. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmemesi 
 
76
3. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi 
 
77
a. Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi 
 
77
b. İcra Mahkemesince Yapılacak İşlemler 
 
78
aa. Duruşma Açılıp Açılmayacağına Karar verilmesi 
 
78
bb. Takibin Devamı veya Ertelenmesi Hakkında Karar Verilmesi 
 
78
aaa. Takibin Devamı Kararı 
 
83
bbb. Takibin Ertelenmesi Kararı 
 
84
E. Malın veya Hakkın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması Durumunda Yapılacak İşlemler 
 
86
İKİNCİ KISIM
 
 
İSTİHKAK DAVASI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
DAVANIN GENEL ÖZELLİKLERİ
 
 
I. TANIMI VE AMACI 
 
89
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 
 
92
III. KONUSU (MÜDDEABİH) 
 
94
A. Mallar 
 
94
1. Taşınırlar 
 
94
a. Genel Olarak 
 
94
b. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satılan Mallar 
 
96
aa. Genel Olarak 
 
96
bb. Alıcının Alacaklıları Tarafından Haciz Uygulanması 
 
98
cc. Satıcının Alacaklıları Tarafından Haciz Uygulanması 
 
102
dd. Satıcı Tarafından Haciz Uygulanması 
 
102
ee. Devir Üzerine İkinci Alıcının Alacaklıları Tarafından Haciz Uygulanması 
 
103
2. Taşınmazlar 
 
103
a. Genel Olarak 
 
103
b. Bütünleyici Parça 
 
106
c. Eklenti 
 
108
3. Finansal Kiralama Sözleşmesi Konusu Mallar 
 
116
a. Malın Kiracının Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi 
 
119
b. Malın Kiralayanın Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi 
 
124
4. Tarihi Eser ve Kültür Varlıkları 
 
126
B. Haklar 
 
129
IV. BENZER DAVALARDAN FARKI 
 
131
A. Eşya Hukukundaki İstihkak Davası (Rei Vindicatio) 
 
131
B. Miras Nedeniyle İstihkak Davası 
 
132
İkinci Bölüm
 
 
DAVANIN DİNLENEBİLİRLİK VE
 
 
KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI
 
 
I. ESASA İLİŞKİN KOŞUL (ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÜSTÜN BİR HAKKA DAYANMASI) 
 
135
A. Genel İlke 
 
135
B. Ayni Haklar 
 
137
1. Mülkiyet Hakkı 
 
137
2. Sınırlı Ayni Haklar 
 
139
a. İrtifak Hakları 
 
139
b. Rehin Hakkı 
 
140
aa. Taşınmaz Rehni 
 
141
bb. Taşınır Rehni 
 
141
cc. Ticari İşletme Rehni 
 
142
dd. Hapis Hakkı 
 
144
ee. Gemi İpoteği 
 
145
c. Taşınmaz Yükü 
 
146
C. Kişisel Haklar 
 
146
1. Salt Kişisel Nitelikli Haklar 
 
146
2. Etkisi Güçlendirilmiş Kişisel Haklar 
 
149
a. Önalım, Alım ve Geri Alım Hakları 
 
149
b. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Haklar 
 
151
II. USULE İLİŞKİN KOŞULLAR 
 
155
A. Dava (Dinlenebilirlik) Koşulları 
 
155
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları 
 
156
a. Yargı Hakkı 
 
156
b. Yargı Yolu 
 
158
c. Görev 
 
158
d. Kesin Yetki 
 
158
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları 
 
159
a. İki Tarafın Bulunması 
 
159
b. Taraf ve Dava Ehliyeti 
 
159
c. Davaya Vekâlet Ehliyeti ve Geçerli Vekâletname 
 
162
d. Dava Takip Yetkisi 
 
163
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları 
 
163
a. Hukuksal Yararın Varlığı 
 
163
aa. Genel Olarak 
 
163
bb. Gerçek Bir Alacağa Dayanan Geçerli Bir İcra Takibinin Bulunması 
 
163
cc. Geçerli Bir Haciz İşleminin Bulunması 
 
164
b. Derdestlik Bulunmaması 
 
179
c. Kesin Hüküm Bulunmaması 
 
180
d. Gider Avansının Yatırılmış Olması 
 
181
e. Teminat Gösterilmesi 
 
182
aa. Türk Vatandaşları Yönünden 
 
182
bb. Yabancılar Yönünden 
 
183
B. Süre 
 
185
1. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İcra Müdürlüğüne Bildirdikten Sonra Dava açması 
 
185
a. İcra Mahkemesinin Takibin Ertelenmesi veya Devamı Kararından Sonra Dava Açılması 
 
185
b. İstihkak Prosedürü Tamamlanmadan Dava Açılması 
 
188
2. Üçüncü Kişinin Doğrudan Dava Açması 
 
191
Üçüncü Bölüm
 
 
DAVANIN AÇILMASI
 
 
I. YARGILAMA USULÜ 
 
199
II. HARCA ESAS DEĞER 
 
199
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
208
A. Görevli Mahkeme 
 
208
B. Yetkili Mahkeme 
 
211
IV. TARAFLAR 
 
216
A. Davacı 
 
216
B. Davalı 
 
217
1. Alacaklı 
 
217
2. Borçlu 
 
218
C. Dava Arkadaşlığı 
 
222
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 
 
222
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı 
 
223
Dördüncü Bölüm
 
 
DAVANIN AŞAMALARI VE ÖZEL DURUMLAR
 
 
I. DAVANIN AŞAMALARI 
 
225
A. Dilekçeler Aşaması 
 
225
1. Genel Olarak 
 
225
2. Karşı Dava 
 
229
a. Genel Olarak 
 
229
b. Konusu 
 
229
c. Koşulları 
 
232
aa. Esasa İlişkin Koşullar 
 
232
aaa. Davacının Gerçek ve Kesinleşmiş Bir Alacağının Bulunması 
 
232
bbb. İptale Tabi Bir İşlemin Bulunması 
 
232
aaaa. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar) 
 
232
bbbb. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler 
 
234
cccc. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler 
 
235
ccc. İşlemin Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması 
 
236
dd. Usule İlişkin Koşullar 
 
236
aaa. Dava Koşulları 
 
236
bbb. Süre 
 
237
ccc. Takibin Kesinleşmiş Olması 
 
237
d. Usul 
 
237
aa. Taraflar 
 
237
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
238
cc. Davanın Aşamaları 
 
240
dd. Karar 
 
240
B. Ön İnceleme 
 
244
C. Tahkikat, Sözlü Yargılama ve Hüküm 
 
247
II. DAVAYA MÜDAHALE VE DAVANIN İHBARI 
 
251
A. Asli Müdahale 
 
251
B. Fer’î Müdahale 
 
251
C. Davanın İhbarı 
 
253
III. ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN 
 
253
A. Ön Sorun 
 
253
B. Bekletici Sorun 
 
254
IV. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 
 
259
A. Davaların Birleştirilmesi 
 
259
B. Davaların Ayrılması 
 
261
V. DAVANIN ISLAHI 
 
262
Beşinci Bölüm
 
 
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
 
 
I. İHTİYATİ TEDBİR 
 
275
II. KANITLARIN TESPİTİ 
 
278
Altıncı Bölüm
 
 
İSPAT VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
 
 
I. İSPAT YÜKÜ 
 
281
A. Genel Olarak 
 
281
B. Karineler 
 
283
1. Taşınır Malı Elinde Bulunduran Kimsenin Onun Maliki Sayılması 
 
284
2. Borçlu ile Üçüncü Kişilerin Taşınır Malı Birlikte Ellerinde Bulundurmaları Durumunda Bile Malın Borçlunun Elinde Kabul Edilmesi 
 
285
3. Birlikte Oturulan Yerlerdeki Mallardan Nitelikleri Bakımından Kadın, Erkek ve Çocuklara Aidiyetleri Açıkça Anlaşılanlar ile Böyle Oldukları Örf ve Âdet, Sanat, Meslek veya Uğraşı (Meşgale) Gereği Kabul Edilenlerin Üçüncü Kişiye Ait Sayılması 
 
286
C. Karinelerin Çürütülmesi 
 
297
1. Üçüncü Kişinin Malı Ne Şekilde Edindiğini İspatlaması 
 
297
2. Üçüncü Kişinin Malın Borçlunun Elinde Bulunmasını Gerektiren Neden ve Olayları İspatlaması 
 
298
II. KANITLAR 
 
302
A. Somutlaştırma Yükü 
 
302
B. Kanıt Türleri 
 
303
1. Belge ve Senet 
 
303
2. Yemin 
 
306
3. Tanık 
 
307
4. Bilirkişi İncelemesi 
 
308
5. Keşif 
 
314
6. Uzman Görüşü 
 
315
III. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
315
A. Ticari Defterlerin Usulüne Uygunluğunun ve Kanıt İşlevinin Araştırılması 
 
319
1. Genel Olarak 
 
319
2. Koşulları 
 
324
3. Sonuçları 
 
328
B. Faturaların Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
 
331
C. Kira İlişkisinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
 
341
D. İşletme ve İş Yeri Devrinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
 
344
E. Organik Bağ İddiasının Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
 
351
1. Tanımı ve Unsurları 
 
351
2. Ölçütler 
 
352
a. Üçüncü Kişi Şirketin Borcun Doğumundan Sonra Kurulması 
 
352
b. Şirketlerin Mal Varlıklarının Karışması 
 
352
c. Şirketler Arasında Faaliyet Adresi, Konusu, Çalışanlar ve Unvanlar Bakımından Özdeşlik ve Yakınlık Bulunması 
 
355
d. Şirketlerin Yönetim Organlarının ya da Hâkim Ortaklarının Aynı Kişilerden Oluşması 
 
358
3. İnceleme 
 
360
4. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 
 
362
F. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
 
376
G. Adi Ortaklık İlişkisinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
 
379
H. Franchising Sözleşmesinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
 
380
Yedinci Bölüm
 
 
KARAR
 
 
I. SON KARAR 
 
383
A. Davanın Kabulü 
 
386
1. Hüküm Sonucu 
 
386
2. Harç 
 
397
3. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
 
398
B. Davanın Reddi 
 
402
1. Hüküm Sonucu 
 
402
2. Harç 
 
408
3. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
 
408
C. Davanın Konusuz Kalması 
 
409
1. Hüküm Sonucu 
 
409
2. Harç 
 
418
II. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
 
419
1. Feragat 
 
419
2. Kabul 
 
423
3. Sulh 
 
424
III. KESİN HÜKÜM SORUNU 
 
425
IV. İLAMIN İCRAYA KONULMASI 
 
428
Sekizinci Bölüm
 
 
YASA YOLLARI
 
 
I. OLAĞAN YASA YOLLARI 
 
431
A. İstinaf 
 
432
B. Temyiz 
 
439
C. İcranın Durdurulması 
 
442
II. OLAĞANÜSTÜ YASA YOLU: YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
 
443
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
 
İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI
 
 
Birinci Bölüm
 
 
DAVANIN GENEL ÖZELLİKLERİ
 
 
I. TANIMI VE AMACI 
 
449
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 
 
449
III. KONUSU (MÜDDEABİH) 
 
449
IV. BENZER DAVALARDAN FARKI 
 
450
A. İstihkak Davası 
 
450
B. Eşya Hukukundaki İstihkak Davası (Rei Vindicatio) 
 
450
C. Miras Nedeniyle İstihkak Davası 
 
451
İkinci Bölüm
 
 
DAVANIN DİNLENEBİLİRLİK VE
 
 
KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI
 
 
I. ESASA İLİŞKİN KOŞUL (MADDİ HUKUK BAKIMINDAN GEÇERLİ BİR ALACAK HAKKININ BULUNMASI) 
 
453
II. USULE İLİŞKİN KOŞULLAR 
 
454
A. Dava Koşulları 
 
454
B. Süre 
 
464
Üçüncü Bölüm
 
 
DAVANIN AÇILMASI
 
 
I. YARGILAMA USULÜ 
 
467
II. HARCA ESAS DEĞER 
 
467
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
468
A. Görevli Mahkeme 
 
468
B. Yetkili Mahkeme 
 
469
IV. TARAFLAR 
 
470
A. Davacı 
 
470
B. Davalı 
 
470
C. Dava Arkadaşlığı 
 
473
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 
 
473
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı 
 
474
Dördüncü Bölüm
 
 
DAVANIN AŞAMALARI VE ÖZEL DURUMLAR
 
 
DAVANIN AŞAMALARI VE ÖZEL DURUMLAR 
 
475
Beşinci Bölüm
 
 
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
 
 
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR 
 
477
Altıncı Bölüm
 
 
İSPAT VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
 
 
İSPAT VE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
 
479
Yedinci Bölüm
 
 
KARAR
 
 
I. SON KARAR 
 
487
A. Davanın Kabulü 
 
487
1. Hüküm Sonucu 
 
487
2. Harç 
 
488
3. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
 
489
B. Davanın Reddi 
 
490
1. Hüküm Sonucu 
 
490
2. Harç 
 
491
3. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
 
492
C. Davanın Konusuz Kalması 
 
492
1. Hüküm Sonucu 
 
492
2. Harç 
 
495
3. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
 
495
II. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
 
497
III. KESİN HÜKÜM SORUNU 
 
497
IV. İLAMIN İCRAYA KONULMASI 
 
497
Sekizinci Bölüm
 
 
YASA YOLLARI
 
 
YASA YOLLARI 
 
499
Kaynakça 
 
501
UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 
505
EK – 1: DAVA DİLEKÇESİ (İSTİHKAK DAVASI) 
 
505
EK – 2: DAVA DİLEKÇESİ (İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI) 
 
509
EK – 3: DAVA DİLEKÇESİ (KARŞI DAVA) 
 
513
EK – 4: TENSİP TUTANAĞI (İSTİHKAK DAVASI) 
 
518
EK – 5: TENSİP TUTANAĞI (İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI) 
 
523
EK – 6: ÖN İNCELEME TUTANAĞI 
 
528
EK – 7: KEŞİF TUTANAĞI 
 
531
EK – 7: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ (TAKİBİN DEVAMI) 
 
534
EK – 8: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ (TAKİBİN ERTELENMESİ) 
 
536
EK – 9: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ (GERİ GÖNDERME) 
 
538
EK – 10: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ (ESAS – İSTİHKAK DAVASI – KABUL) 
 
540
EK – 11: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ (ESAS – İSTİHKAK DAVASI – RET) 
 
544
EK – 12: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ (ESAS – İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVASI – KABUL) 
 
548
EK – 13: GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ (KONUSUZ KALMA) 
 
552
Kavram Dizini 
 
555
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
425,00   
425,00   
2
212,50   
425,00   
3
141,67   
425,00   
4
106,25   
425,00   
5
85,00   
425,00   
6
70,83   
425,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
425,00   
425,00   
2
212,50   
425,00   
3
141,67   
425,00   
4
106,25   
425,00   
5
85,00   
425,00   
6
70,83   
425,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
425,00   
425,00   
2
212,50   
425,00   
3
141,67   
425,00   
4
106,25   
425,00   
5
85,00   
425,00   
6
70,83   
425,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
425,00   
425,00   
2
212,50   
425,00   
3
141,67   
425,00   
4
106,25   
425,00   
5
85,00   
425,00   
6
70,83   
425,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
425,00   
425,00   
2
212,50   
425,00   
3
141,67   
425,00   
4
106,25   
425,00   
5
85,00   
425,00   
6
70,83   
425,00   
Kapat