Ceza Muhakemesi Hukuku İsmail Ercan

ThemisCeza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
448
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267581
Boyut
16x24
Baskı
1775,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 75 puan kazanacaksınız)
   75

Konu Başlıkları
- Giriş
- Ceza Muhakemesinin Özneleri
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Evreleri
- Yasa Yolları
- Muhakeme Giderleri
Özel Muhakeme Usulleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz vii
1. Kısım
GİRİŞ
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI
I. GENEL OLARAK 1
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 2
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 3
A. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 3
B. Yer Bakımından Uygulama Alanı 4
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı 5
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
I. DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ 6
II. CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ 7
III. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 8
IV. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 9
V. DOĞRUDANLIK İLKESİ 11
VI. SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ 11
VII. ALENİLİK İLKESİ 12
VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ 13
3. Bölüm
CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ
I. GENEL OLARAK 14
II. TÜRLERİ 14
A. Madde Bakımından Yetki 14
1. Genel Olarak 14
2. Yüksek Yetkili (Görevli) Mahkeme 14
3. Özellikleri 15
4. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 15
5. Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 19
6. Madde Bakımından Yetki Kurallarının İstisnaları 20
7. Madde Bakımından Yetkisizlik (Görevsizlik) İddiası 21
B. Yer Bakımından Yetki 23
1. Genel Olarak 23
2. Özellikleri 23
3. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 24
4. Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası 28
5. Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 28
6. Yetkisiz Yargıç veya Mahkemece Yapılan İşlemler 29
7. Yer Bakımından Yetki Kurallarının İstisnaları 29
C. Kişi Bakımından Yetki 32
1. Anlam ve Kapsamı 32
2. Kişi Bakımından Özel Hükümlere Tabi Olanlar 33
3. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 38
D. Görev (İş Bölümü) Bakımından Yetki 39
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU
I. GENEL OLARAK 41
II. CEZA DAVASI 41
III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR 42
A. Genel Olarak 42
B. Türleri 42
1. Sübjektif – Objektif Bağlantı 42
2. Dar Anlamda – Geniş Anlamda Bağlantı 42
3. Tek Çeşit – Karışık Bağlantı 43
C. Sonuçları 43
1. Bağlantılı Uyuşmazlıkların Birleştirilmesi 43
2. Bekletici Sorun (Mesele) Sayma 47
3. Nisbi Muhakeme Yapma 48
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (ŞARTLARI)
I. GENEL OLARAK 49
II. TÜRLERİ 49
A. Dava Koşulları 49
1. İzin 49
2. İstem 51
3. Mütalaa 51
4. Başvuru 52
5. Seçim Dokunulmazlığının Bulunmaması 53
6. Şikâyet 53
7. Dava Süresi 61
8. Kesin Hüküm ve Derdest Dava Bulunmaması 62
9. Ön ödeme ve Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 62
10. Yeni Kanıt Bulunması 62
B. Yargılama Koşulları 62
1. Sanığın Hazır Bulunması 62
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 67
3. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 68
4. Bekletici Sorunun Çözümü 68
III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 69
IV. MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI 69
A. Soruşturma Evresi 70
B. Kovuşturma Evresi 70
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER
I. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 72
A. Genel Olarak 72
B. Türleri 73
1. Yargıç İşlemleri 73
2. Savcı İşlemleri 74
3. Savunma İşlemleri 74
C. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar 75
1. Genel Olarak 75
2. Hukuka Aykırılıkların Düzeltilmesi Yolları 76
II. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER 77
A. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması 77
B. Eski Hale Getirme 79
C. Adli Tatil 79
D. Tebligat 80
2. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ
1. Bölüm
MUHAKEME MAKAMLARI
I. GENEL OLARAK 83
A. İtham Sistemi 83
B. Tahkik Sistemi 84
C. İş Birliği Sistemi 85
II. İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA) 85
A. Genel Olarak 85
B. Savcı 86
1. Genel Olarak 86
2. Savcının Hukuksal Durumu 88
C. Katılan 94
1. Genel Olarak 94
2. Koşulları 94
3. Usul 96
4. Katılanın Hakları 97
5. Katılmanın Davaya Etkisi 97
III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA) 98
A. Genel Olarak 98
B. Bireysel Savunma 98
1. Genel Olarak 98
2. Sanık 99
C. Kamusal (Teknik) Savunma: Müdafi 103
1. Genel Olarak 103
2. Koşulları 105
3. Müdafilik Sistemleri 106
4. Müdafi Seçimi ve Sayısı 108
5. Müdafinin Yetkileri 109
6. Müdafinin Ödevleri 112
7. Müdafilikten Yasaklanma 113
IV. YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME) 115
A. Yargıç 116
1. Genel Olarak 116
2. Yargıcın Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 116
3. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi 116
4. Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi 123
B. Mahkeme 123
1. Genel Olarak 123
2. Genel Ceza Mahkemeleri 124
3. Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 124
4. Anayasa Mahkemesi 125
2. Bölüm
DİĞER ÖZNELER (SÜJELER)
I. KOLLUK (ZABITA) 127
A. Genel Olarak 127
B. Görevleri 127
1. Suçları Araştırma 127
2. Bazı Muhakeme Tedbirlerine Başvurma 128
3. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Etme 129
4. Sulh Yargıcı Tarafından Verilen Emirleri Yerine Getirme 129
II. MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ 129
A. Genel Olarak 129
B. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları 130
C. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi 131
3. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
1. Bölüm
İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI
I. GENEL OLARAK 135
II. KANIT TÜRLERİ 137
A. Beyan Kanıtları 137
1. Şüpheli ve Sanık Beyanı 137
2. Tanık Beyanı 139
B. Belge Kanıtları 148
1. Yazılı Belgeler 148
2. Görüntü ve Ses Kayıtları 150
C. Belirtiler 150
2. Bölüm
KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME
I. KANITLARIN TOPLANMASI 151
A. Genel Olarak 151
B. Zorla Getirme 151
C. Gözlem Altına Alma 152
D. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 153
1. Şüpheli veya Sanık 153
2. Diğer Kişiler 154
E. Moleküler Genetik İnceleme 155
F. Fizik Kimliğin Tespiti 156
G. Keşif 157
H. Yer Gösterme 158
I. Teşhis 159
J. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayene 159
K. Otopsi 160
L. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem 161
II. KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI 161
III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 163
A. Genel Olarak 163
B. Bilirkişi Mütalaası 163
1. Genel Olarak 163
2. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar 164
3. Bilirkişi Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi 165
4. Bilirkişinin Tabi Olduğu Hukuksal Rejim 165
5. Bilirkişi Raporu 168
6. Uzman Mütalaası 168
7. Bilirkişinin Reddi 169
3. Bölüm
KANIT YASAKLARI
I. GENEL OLARAK 170
II. TÜRLERİ 171
A. Kanıt Elde Etme Yasakları 172
B. Kanıt Değerlendirme Yasakları 173
III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ 175
IV. HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI 177
V. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 177
4. Kısım
KORUMA TEDBİRLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. ORTAK ÖZELLİKLERİ 179
II. ÖN KOŞULLARI 180
A. Şüphenin Belli Bir Yoğunlukta Olması 180
B. Yasayla Düzenlenmesi 181
C. Zorunluluk Olması 181
D. Kural Olarak Yargıcın Yetkili Olması 181
E. Ölçülülük İlkesine Uygunluk 183
2. Bölüm
YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA
I. GENEL OLARAK 184
II. KOŞULLARI 184
A. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi 184
B. Kolluğun Yakalama Yetkisi 185
III. SONUÇLARI 187
IV. GÖZALTINA ALMA 190
A. Genel Olarak 190
B. Gözaltı Süreleri 193
C. Sonuçları 194
V. DURDURMA VE KİMLİK SORMA 197
VI. İDARİ GÖZETİM 200
3. Bölüm
TUTUKLAMA
I. GENEL OLARAK 201
II. KOŞULLARI 202
A. Maddi Koşullar 202
1. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Kanıtların Bulunması 202
2. Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması 203
3. Ölçülülük İlkesine Uyulması ve Tutuklama Yasağı Bulunmaması 206
B. Biçimsel Koşullar 207
1. Yargıç ya da Mahkeme Kararı 207
2. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Bulunması 207
3. Müdafinin Sorguda Bulunması 208
4. Ceza Muhakemesi Koşullarının Gerçekleşmesi 208
5. Gerekçe 210
III. TUTUKLAMA KARARI 210
IV. TUTUKLULUK SÜRELERİ 212
V. TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ 215
VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ 216
VII. TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ 217
VIII. ADLİ KONTROL 218
A. Genel Olarak 218
B. Koşulları 218
C. Karar 219
D. İçeriği 220
4. Bölüm
ARAMA
I. GENEL OLARAK 222
II. KOŞULLARI 224
A. Makul Suç Şüphesi 224
B. Yargıç Kararı ya da Yetkili Merciin Yazılı Emri 225
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 228
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 229
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 229
III. ARAMA KARARI VEYA EMRİ 231
IV. ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER 232
V. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA 233
VI. ARAMANIN YAPILMASI 234
VII. ARAMANIN SONA ERMESİ 235
5. Bölüm
ELKOYMA VE ALIKOYMA
I. GENEL OLARAK 236
II. KOŞULLARI 237
A. Makul Suç Şüphesi 237
B. Yargıç Kararı ya da Yetkili Merciin Yazılı Emri 237
C. Elkonulacak Bir Eşya Bulunması 238
III. ELKOYMA İŞLEMİ 238
IV. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ 239
V. ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ 240
VI. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI 240
VII. ÖZEL ELKOYMA 240
A. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 240
B. Postada Elkoyma 243
C. Avukat Bürolarında Elkoyma 245
D. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 245
1. Genel Olarak 245
2. Koşulları 245
3. Sonuçları 246
E. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma 246
F. Basılmış Eserlere Elkoyma 247
G. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma 248
H. Alıkoyma 249
6. Bölüm
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
I. GENEL OLARAK 251
II. KOŞULLARI 252
III. USUL VE SONUÇLARI 255
IV. TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR 256
V. ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ 256
7. Bölüm
DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ
I. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 258
A. Genel Olarak 258
B. Koşulları 258
C. Sonuçları 260
II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 261
A. Genel Olarak 261
B. Koşulları 261
C. Sonuçları 262
III. TANIK KORUMA TEDBİRİ 263
A. Genel Olarak 263
B. Koşulları 264
1. Suç 264
2. Kişi 265
3. Zorunluluk Bulunması 265
4. Yetkili Makamın Kararı 265
C. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması 266
IV. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRİ 267
A. Genel Olarak 267
B. Koşulları 269
C. Sonuçları 271
D. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya İçeriğe Erişimin Engellenmesi 272
E. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 273
F. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Yükümlülükleri 274
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. GENEL OLARAK 276
II. KOŞULLARI 276
III. USUL 279
IV. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 280
5. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ
1. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ
I. GENEL OLARAK 281
II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 283
A. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi 284
1. İhbar (Suç Duyurusu) 284
2. Şikâyet 284
3. Doğrudan Öğrenme 285
B. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler 285
C. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma 287
III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 288
A. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı 288
1. Genel Olarak 288
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Ek Karar (Ek Takipsizlik Kararı) 290
3. Sonuçları 291
4. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz 292
B. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı 294
1. İddianame 294
2. Takdir Yetkisi 300
3. İddianamenin İadesi 301
C. Kamu Davasının Ertelenmesi 306
1. Genel Olarak 306
2. Koşulları 307
3. Sonuçları 308
D. Madde Bakımından Yetkisizlik (Görevsizlik) Kararı 309
E. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı 309
2. Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ
I. DURUŞMA HAZIRLIĞI 311
II. DURUŞMA 313
A. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 313
1. Genel Olarak 313
2. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu 314
3. Duruşmada Çevirmen Bulundurulması Zorunluluğu 315
B. Duruşmanın Başlaması 316
C. Duruşma Tutanağı 320
D. Duruşmanın Açıklığı (Aleniyeti) 322
1. Genel Olarak 322
2. Duruşmanın Kapalı Yapılması Gereken Durumlar 322
E. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 323
1. Genel Olarak 323
2. Duruşmada Suç İşlenmesi 324
F. Doğrudan Soru Yöneltme 324
G. Ek Savunma Hakkı 325
III. SON KARAR 326
A. Genel Olarak 326
B. Hüküm 327
1. Genel Olarak 327
2. Türleri 328
C. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü 333
D. Hükmün Açıklanması 334
E. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 337
1. Genel Olarak 337
2. Koşulları 338
3. Yargılama 345
4. Sonuçları 346
5. Yasa Yolu 349
6. Kısım
YASA YOLLARI
1. Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 353
II. YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 354
A. Genel Olarak 354
B. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı 354
C. Avukatın Başvurma Hakkı 355
D. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı 355
E. Katılanın Başvurma Hakkı 356
F. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı 356
III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ 356
A. Süre 356
B. Başvuru Usulü 357
C. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi 358
IV. YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI 358
A. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma 358
B. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı 359
2. Bölüm
OLAĞAN YASA YOLLARI
I. İTİRAZ 360
A. Genel Olarak 360
B. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar 361
C. İtiraz Süresi 362
D. Usul 363
E. Etkisi 365
II. İSTİNAF 365
A. Genel Olarak 365
B. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar 365
C. İstinaf Nedeni 366
D. İstinaf Süresi 366
E. Usul 367
1. Genel Olarak 367
2. İstinaf İsteminin İncelenmesi 367
3. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi 368
4. Ön İnceleme Aşaması 368
5. İnceleme ve Kovuşturma Aşaması 370
F. Etkisi 373
III. TEMYİZ 373
A. Genel Olarak 373
B. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar 374
C. Temyiz Nedenleri 377
1. Mutlak Temyiz Nedenleri 378
2. Nispi Temyiz Nedenleri 378
D. Temyiz Süresi 379
E. Usul 379
1. Başvuru 379
2. Kabul Edilebilirlik İncelemesi 379
3. Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda İncelenmesi 380
4. Dosyanın İlgili Dairede İncelenmesi 380
5. Karar 381
F. Etkisi 387
3. Bölüm
OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI
I. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI 388
A. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 388
B. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 390
II. YASA YARARINA BOZMA 391
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 394
A. Genel Olarak 394
B. Başvuru Nedenleri 395
1. Hükümlü Lehine Olan Nedenler 395
2. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Olan Nedenler 396
C. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi 397
D. Usul 397
1. Başvuru 397
2. Kabul Edilebilirlik İncelemesi 398
3. İstemin Kabule Değer Görülmesi Üzerine Yapılacak İşlemler 398
4. Karar 399
7. Kısım
MUHAKEME GİDERLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 401
II. ÖZEL DURUMLAR 402
8. Kısım
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
1. Bölüm
SUÇLAR HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
I. SERİ MUHAKEME USULÜ 405
A. Genel Olarak 405
B. Koşulları 406
C. Usul 407
II. BASİT YARGILAMA USULÜ 409
A. Genel Olarak 409
B. Koşulları 409
C. Usul 410
D. İtiraz 410
2. Bölüm
KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
I. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME 412
A. Genel Olarak 412
1. Kural 412
2. İstisnalar 413
B. İzin Vermeye Yetkili Merciler 416
C. İzin Usulü 417
1. Genel Olarak 417
2. Ön inceleme 418
3. Karar 419
4. İtiraz 420
5. Soruşturma İzni Kararının Kesinleşmesi 421
6. Madde ve Yer Bakımından Yetkili Mahkeme 421
II. ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME 422
3. Bölüm
DİĞER MUHAKEME USULLERİ
I. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME 423
II. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 424
A. Genel Olarak 424
B. Koşulları 425
C. Usul 427
1. Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi 427
2. Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi 428
3. Uzlaştırma Teklifi 428
4. Uzlaştırma Görüşmeleri 429
D. Sonuçları 430
III. MÜSADERE MUHAKEMESİ 431
A. Genel Olarak 431
B. Muhakeme Usulü 432
C. Geri Alma (İade) Davası 434
EKLER
I. HUKUKUMUZDA EK İDDİANAME DÜZENLENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 435
II. YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE, İDDİANAMENİN İADESİ NEDENİ SAYILAN DURUMLAR 436
III. CEZA MUHAKEMESİ YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 439
Kaynakça 445

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
37,50   
75,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
75,00   
75,00   
2
   
   
Kapat