Ceza Muhakemesi Hukuku İsmail Ercan

ThemisCeza Muhakemesi Hukuku7331 sayılı Yasayla Yapılan Değişikliklere Göre Yenilenmiş


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
371
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750277092
Boyut
16x24
Baskı
19115,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 115 puan kazanacaksınız)
   115

İsmail Ercan

 

Konu Başlıkları
- Giriş
- Ceza Muhakemesinin Özneleri
- Ceza Muhakemesinde İspat
- Koruma Tedbirleri
- Ceza Muhakemesinin Evreleri
- Yasa Yolları
- Muhakeme Giderleri
Özel Muhakeme Usulleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz vii
1. Kısım
GİRİŞ
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI
I. GENEL OLARAK 1
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 2
A. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 2
B. Yer Bakımından Uygulama Alanı 3
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı 3
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
I. DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ 5
II. CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ 6
III. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 7
IV. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 7
V. DOĞRUDANLIK İLKESİ 9
VI. SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ 9
VII. ALENİLİK İLKESİ 10
VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ 10
3. Bölüm
CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ
I. MADDE BAKIMINDAN YETKİ 12
A. Tanımı ve Özellikleri 12
B. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 13
C. Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası 16
D. Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 17
E. İstisnaları 17
II. YER BAKIMINDAN YETKİ 19
A. Tanımı ve Özellikleri 19
B. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 20
C. Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası 24
D. Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 25
E. İstisnaları 25
III. KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ 28
A. Tanımı ve Özellikleri 28
B. Kişi Bakımından Özel Hükümlere Tabi Olanlar 29
C. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 33
IV. GÖREV (İŞ BÖLÜMÜ) BAKIMINDAN YETKİ 33
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU
I. GENEL OLARAK 35
II. CEZA DAVASI 35
III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR 36
A. Tanımı ve Türleri 36
B. Sonuçları 37
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI
(ŞARTLARI)
I. DAVA KOŞULLARI 42
A. İzin 42
B. İstem 43
C. Mütalaa 44
D. Başvuru 44
E. Seçim Dokunulmazlığının Bulunmaması 45
F. Şikâyet 45
G. Diğer Dava Koşulları 52
II. YARGILAMA KOŞULLARI 53
A. Sanığın Hazır Bulunması 53
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 58
C. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 58
D. Bekletici Sorunun Çözümü 59
III. MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI 60
A. Soruşturma Evresi 60
B. Kovuşturma Evresi 60
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER
I. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 62
A. Genel Olarak 62
B. Türleri 63
C. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar 64
II. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER 66
A. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması 66
B. Eski Hale Getirme 68
C. Adli Tatil 68
D. Tebligat 69
2. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ
1. Bölüm
MUHAKEME MAKAMLARI
I. GENEL OLARAK 71
A. İtham Sistemi 71
B. Tahkik Sistemi 72
C. İş Birliği Sistemi 72
II. İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA) 72
A. Genel Olarak 72
B. Savcı 73
C. Katılan 80
III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA) 84
A. Genel Olarak 84
B. Bireysel Savunma 84
C. Kamusal (Teknik) Savunma: Müdafi 89
IV. YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME) 99
A. Yargıç 99
B. Mahkeme 106
2. Bölüm
DİĞER ÖZNELER
(SÜJELER)
I. KOLLUK (ZABITA) 110
A. Genel Olarak 110
B. Görevleri 110
II. MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ 112
A. Genel Olarak 112
B. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları 112
C. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi 114
3. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
1. Bölüm
İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI
I. GENEL OLARAK 117
II. KANIT TÜRLERİ 119
A. Beyan Kanıtları 119
B. Belge Kanıtları 128
C. Belirtiler 130
2. Bölüm
KANITLARA ULAŞMA VE
ONLARI İNCELEME
I. KANITLARIN TOPLANMASI 131
A. Genel Olarak 131
B. Zorla Getirme 131
C. Gözlem Altına Alma 132
D. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 133
E. Moleküler Genetik İnceleme 134
F. Fizik Kimliğin Tespiti 135
G. Keşif 136
H. Yer Gösterme 137
I. Teşhis 137
J. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayene 138
K. Otopsi 138
L. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem 139
II. KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI 139
III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 141
A. Genel Olarak 141
B. Bilirkişi Mütalaası 141
3. Bölüm
KANIT YASAKLARI
I. GENEL OLARAK 147
II. TÜRLERİ 148
A. Kanıt Elde Etme Yasakları 148
B. Kanıt Değerlendirme Yasakları 149
III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ 151
IV. HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI 152
V. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 153
4. Kısım
KORUMA TEDBİRLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. ORTAK ÖZELLİKLERİ 155
II. ÖN KOŞULLARI 155
D. Kural Olarak Yargıcın Yetkili Olması 157
E. Ölçülülük İlkesine Uygunluk 158
2. Bölüm
YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA
I. GENEL OLARAK 159
II. KOŞULLARI 159
A. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi 159
B. Kolluğun Yakalama Yetkisi 160
III. SONUÇLARI 162
IV. GÖZALTINA ALMA 164
A. Genel Olarak 164
B. Gözaltı Süreleri 167
C. Sonuçları 168
V. DURDURMA VE KİMLİK SORMA 169
VI. İDARİ GÖZETİM 171
3. Bölüm
TUTUKLAMA
I. GENEL OLARAK 173
II. KOŞULLARI 174
A. Maddi Koşullar 174
B. Biçimsel Koşullar 178
III. TUTUKLAMA KARARI 181
IV. TUTUKLULUK SÜRELERİ 182
V. TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ 183
VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ 184
VII. TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ 185
VIII. ADLİ KONTROL 185
A. Tanımı ve Koşulları 185
B. Karar ve İçeriği 186
C. Adli Kontrol Altında Geçecek Süre 189
4. Bölüm
ARAMA
I. GENEL OLARAK 190
II. KOŞULLARI 191
A. Makul Suç Şüphesi 191
B. Yargıç Kararı ya da Yetkili Merciin Yazılı Emri 192
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 194
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 195
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 196
III. ARAMA KARARI VEYA EMRİ 197
IV. ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER 197
V. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA 198
VI. ARAMANIN YAPILMASI 199
VII. ARAMANIN SONA ERMESİ 199
5. Bölüm
ELKOYMA VE ALIKOYMA
I. GENEL OLARAK 201
II. KOŞULLARI 201
A. Makul Suç Şüphesi 201
B. Yargıç Kararı ya da Yetkili Merciin Yazılı Emri 202
C. Elkonulacak Bir Eşya Bulunması 202
III. ELKOYMA İŞLEMİ 203
IV. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ 204
V. ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ 204
VI. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI 204
VII. ÖZEL ELKOYMA 205
A. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 205
B. Postada Elkoyma 207
C. Avukat Bürolarında Elkoyma 208
D. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 209
E. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma 210
F. Basılmış Eserlere Elkoyma 211
G. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma 211
H. Alıkoyma 212
6. Bölüm
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
I. GENEL OLARAK 214
II. KOŞULLARI 215
III. USUL VE SONUÇLARI 216
IV. TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR 217
V. ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ 218
7. Bölüm
DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ
I. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 219
A. Genel Olarak 219
B. Koşulları 219
C. Sonuçları 220
II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 221
A. Genel Olarak 221
B. Koşulları 221
C. Sonuçları 222
III. TANIK KORUMA TEDBİRİ 222
A. Genel Olarak 222
B. Koşulları 224
C. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması 225
IV. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
TEDBİRİ 226
A. Genel Olarak 226
B. Koşulları 227
C. Sonuçları 228
D. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya İçeriğe Erişimin Engellenmesi 229
E. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 230
F. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Yükümlülükleri 231
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE
TAZMİNAT
I. GENEL OLARAK 232
II. KOŞULLARI 232
III. USUL 235
IV. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 235
5. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ
1. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ
I. GENEL OLARAK 237
II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 239
A. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi 239
B. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler 240
C. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma 242
III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 243
A. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı 243
B. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı 248
C. Kamu Davasının Ertelenmesi 259
D. Madde Bakımından Yetkisizlik (Görevsizlik) Kararı 261
E. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı 261
2. Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ
I. DURUŞMA HAZIRLIĞI 263
II. DURUŞMA 265
A. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 265
B. Duruşmanın Başlaması 267
C. Duruşma Tutanağı 270
D. Duruşmanın Açıklığı (Aleniyeti) 271
E. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 272
F. Doğrudan Soru Yöneltme 273
G. Ek Savunma Hakkı 274
III. SON KARAR 275
A. Genel Olarak 275
B. Hüküm 276
C. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü 281
D. Hükmün Açıklanması 281
E. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 284
6. Kısım
YASA YOLLARI
1. Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 295
II. YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 295
A. Genel Olarak 295
III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ 297
A. Süre 297
B. Başvuru Usulü 298
C. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi 299
IV. YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI 299
A. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma 299
B. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı 300
2. Bölüm
OLAĞAN YASA YOLLARI
I. İTİRAZ 301
A. Genel Olarak 301
B. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar 301
C. İtiraz Süresi 303
D. Usul 303
E. Etkisi 306
II. İSTİNAF 306
A. Genel Olarak 306
B. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar 306
C. İstinaf Nedeni 307
D. İstinaf Süresi 307
E. Usul 307
F. Etkisi 312
III. TEMYİZ 313
A. Genel Olarak 313
B. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar 313
C. Temyiz Nedenleri 315
D. Temyiz Süresi 317
E. Usul 317
F. Etkisi 324
3. Bölüm
OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI
I. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI 325
A. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 325
B. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 326
II. YASA YARARINA BOZMA 327
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 330
A. Genel Olarak 330
B. Başvuru Nedenleri 330
C. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi 332
D. Usul 333
7. Kısım
MUHAKEME GİDERLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 337
II. ÖZEL DURUMLAR 338
8. Kısım
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
1. Bölüm
SUÇLAR HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
I. SERİ MUHAKEME USULÜ 341
A. Genel Olarak 341
B. Koşulları 341
C. Usul 342
II. BASİT YARGILAMA USULÜ 345
A. Genel Olarak 345
B. Koşulları 346
C. Usul 347
D. İtiraz 347
2. Bölüm
KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
I. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME 349
A. Genel Olarak 349
B. İzin Vermeye Yetkili Merciler 352
C. İzin Usulü 353
II. ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME 357
3. Bölüm
DİĞER MUHAKEME USULLERİ
I. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME 359
II. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 359
A. Genel Olarak 359
B. Koşulları 360
C. Usul 362
D. Sonuçları 364
III. MÜSADERE MUHAKEMESİ 365
A. Genel Olarak 365
B. Usul 366
C. Geri Alma (İade) Davası 367
Kaynakça 369

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
   
   
Kapat