İcra ve İflas Hukuku İsmail Ercan

Themisİcra ve İflas Hukuku


Basım Tarihi
2021-04
Sayfa Sayısı
487
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267796
Boyut
16x24
Baskı
1785,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Konu Başlıkları
- İcra Hukuku
- İflas Hukuku
- Yeni Konkordato Hukuku
- Yeniden Yapılandırma Hukuku
Alacaklıları Koruyucu Diğer Kurumlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz v
Kısaltmalar xxiii
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM 1
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR 3
A. Taraf Ehliyeti 3
1. Genel Olarak 3
2. Gerçek Kişiler 3
3. Tüzel Kişiler 6
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 6
B. Takip Ehliyeti 6
C. Sıfat (Husumet) 7
D. Temsil 7
E. Takip Arkadaşlığı 7
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi 8
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 9
A. Genel Kurallar 9
B. Tatil ve Talikler (Erteleme) 10
1. Genel Olarak 10
2. Tatil Saat ve Günleri 11
3. Talik (Erteleme) Durumları 12
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT 15
1. Kitap
İCRA HUKUKU
1. Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ) 19
A. Asıl İcra Organları 19
1. İcra Dairesi 20
2. İcra Mahkemesi 28
3. Bölge Adliye Mahkemeleri 35
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri 36
B. Yardımcı İcra Organları 36
1. Genel Mahkemeler 36
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri 37
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET 37
A. Genel Olarak 37
B. Şikâyet Nedenleri 38
C. Şikâyetin Tarafları 39
D. Şikâyet Süresi 41
1. Kural 41
2. İstisna (Süresiz Şikâyet) 42
E. Başvuru Makamı 43
F. Usul 44
G. Sonuçları 46
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 47
A. İcra Harçları 47
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar 48
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar 51
3. Harçtan Bağışık (Muaf) İcra İşlemleri 51
B. İcra Giderleri 52
IV. TAKİP YOLLARI 53
2. Kısım
HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. Bölüm
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 55
II. GÖREV 56
III. YETKİ 56
A. Yetkili İcra Dairesi 56
1. Yetki Kuralları 56
2. Yetki İtirazı 60
B. Yetkili İcra Mahkemesi 64
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi 64
1. Ayrım
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. Kesim
GİRİŞ
I. KAVRAM 65
II. KOŞULLARI 65
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması 65
1. Para Alacakları 66
2. Teminat Alacağı 66
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması 67
2. Kesim
TAKİBİN AŞAMALARI
I. TAKİP TALEBİ 67
A. Genel Olarak 67
B. İçeriği 68
C. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi 70
D. Sonuçları 70
II. ÖDEME EMRİ 72
A. Genel Olarak 72
B. İçeriği 72
C. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 73
D. Ödeme Emrine İtiraz 74
1. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri 76
2. Ödeme Emrine İtiraz Usulü 79
3. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık 82
4. İtirazın Sonucu 83
E. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması 83
III. TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 85
A. Genel Olarak 85
B. İtirazın İptali Davası 85
1. Genel Olarak 85
2. Koşulları 86
3. Usul 87
4. Sonuçları 88
C. İtirazın Kaldırılması 93
1. İtirazın Kesin Kaldırılması 94
2. İtirazın Geçici Kaldırılması 99
D. Olumsuz Tespit Davası 104
1. Genel Olarak 104
2. Koşulları 105
3. Davanın Açılma Zamanı 106
4. Usul 107
5. Karar 108
E. Geri Alma (İstirdat) Davası 110
F. Mal Beyanı 112
1. Genel Olarak 112
2. Mal Beyanında Bulunma Süresi 113
G. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 114
1. Takibin İptali 115
2. Takibin Ertelenmesi (Taliki) 116
IV. HACİZ 117
A. Genel Olarak 117
B. Haciz İsteminin Koşulları 118
C. Haciz İsteminin Geri Alınması 121
D. Usul 122
1. Yetkili İcra Dairesi 122
2. Şekli 122
3. Yerine Getirilmesi 123
E. Haczin Konusu 124
1. Genel Olarak 124
2. Hacizde Tertip Kuralı 125
3. Haczedilemeyen Mal ve Haklar 126
4. Haczedilmezlikten Feragat 135
5. Haczedilmezliğin Belirlenmesi 136
6. Haczin Yapılması 136
7. Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi 144
E. Haczin Sonuçları 148
F. Hacze Katılma (İştirak) 149
1. Adi Katılma 150
2. İmtiyazlı Katılma 151
3. Usul 152
G. Haczin Düşmesi 153
H. Hacizde İstihkak İddiası 154
1. Kavram 154
2. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması 155
3. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması 156
I. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları 157
1. Hacizden Doğan İstihkak Davası 157
2. İstihkak İddiasının Reddi Davası 164
İ. Borcun Taksitle Ödenmesi 166
1. Hacizden Önce 166
2. Hacizden Sonra 167
V. SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME) 168
A. Genel Olarak 168
B. Satış İsteme Süreleri 170
C. Taşınır Malların Satılması 172
1. Genel Özellikler 172
2. Artırmaya Hazırlık 172
3. Artırmanın Yapılması 173
D. Taşınmaz Malların Satılması 176
1. Genel Özellikler 176
2. Artırmaya Hazırlık 177
3. Artırmanın Yapılması 185
E. Alacakların Paraya Çevrilmesi 189
1. Genel Olarak 189
2. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri 189
3. Haczedilen Alacağın Tahsil Edilmek Üzere Devri 190
F. Diğer Hak ve Payların Paraya Çevrilmesi 191
G. İhalenin Feshi 191
1. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 191
2. Başvuru Nedenleri 191
3. Usul 192
4. Karar 194
VI. PARALARIN ÖDENMESİ VEYA PAYLAŞTIRILMASI 196
A. Genel Olarak 196
B. Sıra Cetveli 197
1. Genel Olarak 197
2. Sıra Cetveline Karşı Konulması 198
C. Aciz Belgesi 201
1. Genel Olarak 201
2. Türleri 201
D. Gemilere İlişkin Hükümler 203
2. Ayrım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK 204
II. YETKİ 205
III. TAKİBİN AŞAMALARI 205
A. Takip Talebi 205
1. Genel Olarak 205
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 206
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 206
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü 206
B. Ödeme Emri 207
C. Takibin Kesinleşmesi 208
1. Ödeme Emrine İtiraz 208
2. Kambiyo Şikâyeti 214
3. Ayrım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 218
II. TÜRLERİ 218
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 218
1. Genel Olarak 218
2. Takibin Aşamaları 218
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 222
1. Genel Olarak 222
2. Takibin Aşamaları 222
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 224
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 224
4. Ayrım
ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 226
II. KAPSAMI VE KOŞULLARI 226
III. MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN AŞAMALARI 227
A. Takip Talebi 227
B. Ödeme Emri 228
C. Takibin Kesinleşmesi 230
D. Haciz 231
2. Bölüm
İLAMLI TAKİP
1. Ayrım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 233
II. KOŞULLARI 234
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması 234
1. İlam 234
2. İlam Niteliğinde Belgeler 235
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi 237
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması 238
III. YETKİ 241
IV. TAKİBİN AŞAMALARI 241
A. Takip Talebi 241
B. İcra Emri 242
V. İCRANIN DURDURULMASI 243
A. Genel Olarak 243
B. Koşulları 244
C. İşleyiş Süreci 245
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 247
A. Genel Olarak 247
B. Türleri 248
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma 248
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma 249
VII. İCRANIN İADESİ 250
A. Genel Olarak 250
B. İşleyiş Süreci 250
2. Ayrım
İLAMLARIN İCRASI
I. İLAMLARIN İCRASINDA ANA İLKE 253
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI 253
III. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI 254
3. Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 259
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 259
III. TAKİP TÜRLERİ 261
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 261
1. Genel Olarak 261
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 261
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 262
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi 263
1. Genel Olarak 263
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 264
3. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 266
IV. ORTAK HÜKÜMLER 270
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 270
B. Rehin Açığı Belgesi 272
1. Genel Olarak 272
2. Türleri 272
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI 274
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 274
2. Kitap
İFLAS HUKUKU
1. Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 277
II. İFLAS ORGANLARI 279
A. Resmî İflas Organları 279
1. Asıl İflas Organları 279
2. Yardımcı İflas Organları 282
B. Özel İflas Organları 283
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 283
2. İflas Bürosu 284
3. İflas İdaresi 285
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı 288
III. İFLASTA YETKİ 289
A. İcra Dairesi 289
B. Ticaret Mahkemesi 289
C. İflas Dairesi 290
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 290
A. İflas Harçları 290
B. İflas Giderleri 291
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 291
2. Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
1. Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME 294
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ 294
A. Tacirler 295
1. Gerçek Kişi Tacirler 295
2. Tüzel Kişi Tacirler 296
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 297
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler 298
1. Ticareti Terk Edenler 298
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları 298
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları 299
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu 299
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 299
6. Miras Ortaklığı (Tereke) 300
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ 301
A. Genel İflas Nedeni 301
B. Özel İflas Nedenleri 301
2. Bölüm
İFLAS YOLLARI
1. Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU 303
A. Takip Talebi 304
B. Ödeme Emri 304
C. Takibin Kesinleşmesi 304
D. İflas Davası 305
1. Genel Olarak 305
2. İflas Davasının İşleyişi 305
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU 309
A. Takip Talebi 309
B. Ödeme Emri 310
C. Takibin Kesinleşmesi 310
D. İflas Davası 310
2. Ayrım
TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS 312
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177) 312
B. İşleyiş Usulü 316
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS 316
A. İflas Nedenleri 316
1. İhtiyari İflas Nedeni 316
2. Zorunlu İflas Nedeni 317
B. İşleyiş Usulü 318
3. Ayrım: TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 319
3. Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI 321
A. Özel Hukuk Bakımından 321
1. Ehliyet 321
2. İyi Niyet 322
3. Takipler 323
B. Kamu Hukuku Bakımından 326
1. Adi İflas 326
2. Taksirli İflas 327
3. Dolanlı (Hileli) İflas 328
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI 330
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi 330
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi 330
C. Sözleşmelere Etkisi 331
D. Takas Hakkına Etkisi 332
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi 334
4. Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI 335
A. Masa Nedir? 335
B. İflas Masasının Mevcudu 335
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar 335
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar 337
3. Masadan Çıkarma Hakkı 338
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi 338
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI 340
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 341
IV. BASİT TASFİYE 342
V. ADİ TASFİYE 343
A. İlan 343
B. Masaya Alacak Kaydı Yapılması 344
1. Süresinde Kayıt 344
2. Geç Kayıt 344
3. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar 345
C. Birinci Alacaklılar Toplantısı 345
D. İflas İdaresi 346
E. İflasta İstihkak Davaları 347
F. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış 350
G. İflas Alacaklarının İncelenmesi 350
H. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 351
1. Genel Olarak 351
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası 352
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları 357
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 359
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı 360
İ. Masa Mallarının Satışı 360
J. Paraların Paylaştırılması 361
1. Pay Cetveli ve Son Hesap 361
2. Paraların Dağıtılması 362
K. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 363
1. Genel Olarak 363
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması 363
L. İflasın Kapanması 365
5. Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN
KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI 367
A. Genel Olarak 367
B. Koşulları 367
C. Usul ve Sonuçları 369
D. Yasa Yolları 369
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ 370
A. Genel Olarak 370
B. Koşulları 370
1. Genel Koşullar 370
2. Özel Koşullar 370
C. Karar 371
3. Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
1. Kısım
KONKORDATO HUKUKU
1. Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM 373
II. TÜRLERİ 375
A. Oluşum Biçimine Göre 375
1. Mahkeme Dışı Konkordato 375
2. Mahkeme İçi Konkordato 376
B. Etkisine Göre 377
1. Adi Konkordato 377
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 377
2. Bölüm
ADİ KONKORDATO
1. Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 379
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ 379
A. Konkordato Teklifi 379
1. Başvurabilecek Kişiler 379
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 380
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler 381
4. Usul 383
B. Konkordato Mühleti 384
1. Genel Olarak 384
2. Geçici Mühlet 384
3. Kesin Mühlet 388
4. Yasa Yolları 404
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü 404
1. Genel Olarak 404
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk 405
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma 406
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 408
E. Konkordatonun Onaylanması (Tasdiki) 408
1. Koşulları 408
2. Usul 410
3. Karar 410
4. Yasa Yolları 412
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları 412
1. Alacaklılara Etkisi 412
2. Takiplere Etkisi 414
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 414
4. Borçluya Etkisi 415
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi 415
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi 416
G. Konkordatonun Feshi 417
1. Kısmi Fesih 417
2. Tamamen Fesih 419
2. Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA)
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 422
II. İŞLEYİŞ USULÜ 423
3. Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 425
II. YETKİLİ ORGANLAR 425
A. Tasfiye Memurları 426
B. Alacaklılar Kurulu 427
III. İŞLEYİŞ USULÜ 427
A. Konkordato Masasının Oluşması 427
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması 427
C. Paraya Çevirme 428
D. Paraların Paylaştırılması 429
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi 429
2. Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA
HUKUKU
I. GENEL OLARAK 431
II. KOŞULLARI 432
III. USUL 434
IV. SONUÇLARI 436
V. FESİH VE TADİL 438
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS 438
4. Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER KURUMLAR
1. Kısım İHTİYATİ HACİZ 441
I. GENEL ÖZELLİKLERİ 441
II. KOŞULLARI 443
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR 444
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 446
V. SONUÇLARI 447
VI. ORTADAN KALDIRILMASI 448
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 448
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 450
VII. KESİNLEŞMESİ (TAMAMLAYICI MERASİM) 451
A. Genel Olarak 451
B. İhtiyati Haczin Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An 452
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 453
A. Genel Olarak 453
B. Yargılama Usulü 453
2. Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 455
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 455
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması 455
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması 456
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 457
A. Butlan Davası 457
B. İstihkak Davası 458
IV. KONUSU 458
A. Genel Olarak 458
B. İptale Tabi İşlemler 460
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar) 460
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler 461
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler 461
V. KOŞULLARI 462
VI. USUL 464
A. Genel Olarak 464
B. Taraflar 464
1. Davacı 464
2. Davalı 465
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 466
1. Görevli Mahkeme 466
2. Yetkili Mahkeme 466
D. Dava Açma Süresi 467
VII. SONUÇLARI 467
A. Hacizdeki İptal Davası 467
B. İflastaki İptal Davası 468
C. Ortak Hükümler 468
Ek: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 469
Kaynakça 481

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
Kapat