İcra ve İflas Hukuku İsmail Ercan

Themisİcra ve İflas Hukuku


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
477
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750272080
Boyut
16x24
Baskı
1885,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 85 puan kazanacaksınız)
   85

Konu Başlıkları
- İcra Hukuku
- İflas Hukuku
- Yeni Konkordato Hukuku
- Yeniden Yapılandırma Hukuku
Alacaklıları Koruyucu Diğer Kurumlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz vii
Kısaltmalar xxv
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM 1
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR 3
A. Taraf Ehliyeti 3
1. Genel Olarak 3
2. Gerçek Kişiler 3
3. Tüzel Kişiler 5
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 6
B. Takip Ehliyeti 6
C. Sıfat (Husumet) 7
D. Temsil 7
E. Takip Arkadaşlığı 7
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi 8
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 8
A. Genel Kurallar 8
B. Tatil ve Talikler (Erteleme) 9
1. Genel Olarak 9
2. Tatil Saat ve Günleri 11
3. Talik (Erteleme) Durumları 12
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT 15
1. Kitap
İCRA HUKUKU
1. Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ) 19
A. Asıl İcra Organları 19
1. İcra Dairesi 19
2. İcra Mahkemesi 28
3. Bölge Adliye Mahkemeleri 34
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri 35
B. Yardımcı İcra Organları 35
1. Genel Mahkemeler 35
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri 36
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET 36
A. Genel Olarak 36
B. Şikâyet Nedenleri 38
C. Şikâyetin Tarafları 39
D. Şikâyet Süresi 40
1. Kural 40
2. İstisna (Süresiz Şikâyet) 41
E. Başvuru Makamı 42
F. Usul 43
G. Sonuçları 45
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 46
A. İcra Harçları 46
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar 47
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar 49
3. Harçtan Bağışık (Muaf) İcra İşlemleri 50
B. İcra Giderleri 51
IV. TAKİP YOLLARI 51
2. Kısım
HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. Bölüm
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 53
II. GÖREV 54
III. YETKİ 54
A. Yetkili İcra Dairesi 54
1. Yetki Kuralları 55
2. Yetki İtirazı 58
B. Yetkili İcra Mahkemesi 62
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi 62
1. Ayrım
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. Kesim
GİRİŞ
I. KAVRAM 63
II. KOŞULLARI 63
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması 63
1. Para Alacakları 64
2. Teminat Alacağı 64
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması 65
2. Kesim
TAKİBİN AŞAMALARI
I. TAKİP TALEBİ 66
A. Genel Olarak 66
B. İçeriği 66
C. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi 68
D. Sonuçları 69
II. ÖDEME EMRİ 70
A. Genel Olarak 70
B. İçeriği 71
C. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 72
D. Ödeme Emrine İtiraz 73
1. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri 74
2. Ödeme Emrine İtiraz Usulü 77
3. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık 81
4. İtirazın Sonucu 81
E. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması 82
III. TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 83
A. Genel Olarak 83
B. İtirazın İptali Davası 83
1. Genel Olarak 83
2. Koşulları 84
3. Usul 85
4. Sonuçları 86
C. İtirazın Kaldırılması 91
1. İtirazın Kesin Kaldırılması 92
2. İtirazın Geçici Kaldırılması 97
D. Olumsuz Tespit Davası 102
1. Genel Olarak 102
2. Koşulları 103
3. Davanın Açılma Zamanı 104
4. Usul 104
5. Karar 106
E. Geri Alma (İstirdat) Davası 108
F. Mal Beyanı 110
1. Genel Olarak 110
2. Mal Beyanında Bulunma Süresi 111
G. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 112
1. Takibin İptali 112
2. Takibin Ertelenmesi (Taliki) 114
IV. HACİZ 114
A. Genel Olarak 114
B. Haciz İsteminin Koşulları 116
C. Haciz İsteminin Geri Alınması 118
D. Usul 119
1. Yetkili İcra Dairesi 119
2. Şekli 120
3. Yerine Getirilmesi 120
E. Haczin Konusu 122
1. Genel Olarak 122
2. Hacizde Tertip Kuralı 122
3. Haczedilemeyen Mal ve Haklar 123
4. Haczedilmezlikten Feragat 132
5. Haczedilmezliğin Belirlenmesi 133
6. Haczin Yapılması 133
7. Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi 141
E. Haczin Sonuçları 145
F. Hacze Katılma (İştirak) 146
1. Adi Katılma 146
2. İmtiyazlı Katılma 148
3. Usul 149
G. Haczin Düşmesi 149
H. Hacizde İstihkak İddiası 150
1. Kavram 150
2. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması 152
3. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması 153
I. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları 153
1. Hacizden Doğan İstihkak Davası 153
2. İstihkak İddiasının Reddi Davası 160
İ. Borcun Taksitle Ödenmesi 163
1. Hacizden Önce 163
2. Hacizden Sonra 164
V. SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME) 165
A. Genel Olarak 165
B. Satış İsteme Süreleri 167
C. Taşınır Malların Satılması 169
1. Genel Özellikler 169
2. Artırmaya Hazırlık 169
3. Artırmanın Yapılması 170
D. Taşınmaz Malların Satılması 173
1. Genel Özellikler 173
2. Artırmaya Hazırlık 174
3. Artırmanın Yapılması 181
E. Alacakların Paraya Çevrilmesi 185
1. Genel Olarak 185
2. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri 186
3. Haczedilen Alacağın Tahsil Edilmek Üzere Devri 186
F. Diğer Hak ve Payların Paraya Çevrilmesi 187
G. İhalenin Feshi 187
1. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 187
2. Başvuru Nedenleri 188
3. Usul 189
4. Karar 190
VI. PARALARIN ÖDENMESİ VEYA PAYLAŞTIRILMASI 192
A. Genel Olarak 192
B. Sıra Cetveli 193
1. Genel Olarak 193
2. Sıra Cetveline Karşı Konulması 194
C. Aciz Belgesi 197
1. Genel Olarak 197
2. Türleri 197
D. Gemilere İlişkin Hükümler 199
2. Ayrım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK 200
II. YETKİ 201
III. TAKİBİN AŞAMALARI 201
A. Takip Talebi 201
1. Genel Olarak 201
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 202
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 202
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü 202
B. Ödeme Emri 203
C. Takibin Kesinleşmesi 204
1. Ödeme Emrine İtiraz 204
2. Kambiyo Şikâyeti 210
3. Ayrım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 214
II. TÜRLERİ 214
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 214
1. Genel Olarak 214
2. Takibin Aşamaları 214
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 218
1. Genel Olarak 218
2. Takibin Aşamaları 219
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 220
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 220
4. Ayrım
ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 222
II. KAPSAMI VE KOŞULLARI 222
III. MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN AŞAMALARI 223
A. Takip Talebi 223
B. Ödeme Emri 224
C. Takibin Kesinleşmesi 226
D. Haciz 226
2. Bölüm
İLAMLI TAKİP
1. Ayrım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 228
II. KOŞULLARI 229
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması 229
1. İlam 229
2. İlam Niteliğinde Belgeler 230
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi 232
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması 233
III. YETKİ 236
IV. TAKİBİN AŞAMALARI 236
A. Takip Talebi 236
B. İcra Emri 237
V. İCRANIN DURDURULMASI 238
A. Genel Olarak 238
B. Koşulları 238
C. İşleyiş Süreci 240
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 242
A. Genel Olarak 242
B. Türleri 242
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma 242
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma 244
VII. İCRANIN İADESİ 244
A. Genel Olarak 244
B. İşleyiş Süreci 245
2. Ayrım
İLAMLARIN İCRASI
I. İLAMLARIN İCRASINDA ANA İLKE 247
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI 247
III. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI 248
3. Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 251
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 251
III. TAKİP TÜRLERİ 253
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 253
1. Genel Olarak 253
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 253
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 254
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi 255
1. Genel Olarak 255
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 256
3. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 258
IV. ORTAK HÜKÜMLER 262
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 262
B. Rehin Açığı Belgesi 264
1. Genel Olarak 264
2. Türleri 264
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI 266
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 266
2. Kitap
İFLAS HUKUKU
1. Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 271
II. İFLAS ORGANLARI 272
A. Resmî İflas Organları 273
1. Asıl İflas Organları 273
2. Yardımcı İflas Organları 276
B. Özel İflas Organları 276
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 276
2. İflas Bürosu 278
3. İflas İdaresi 278
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı 281
III. İFLASTA YETKİ 283
A. İcra Dairesi 283
B. Ticaret Mahkemesi 283
C. İflas Dairesi 284
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 284
A. İflas Harçları 284
B. İflas Giderleri 284
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 285
2. Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
1. Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME 288
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ 288
A. Tacirler 289
1. Gerçek Kişi Tacirler 289
2. Tüzel Kişi Tacirler 290
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 291
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler 291
1. Ticareti Terk Edenler 291
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları 292
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları 293
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu 293
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 293
6. Miras Ortaklığı (Tereke) 293
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ 294
A. Genel İflas Nedeni 294
B. Özel İflas Nedenleri 295
2. Bölüm
İFLAS YOLLARI
1. Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU 296
A. Takip Talebi 297
B. Ödeme Emri 297
C. Takibin Kesinleşmesi 297
D. İflas Davası 298
1. Genel Olarak 298
2. İflas Davasının İşleyişi 298
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU 302
A. Takip Talebi 302
B. Ödeme Emri 303
C. Takibin Kesinleşmesi 303
D. İflas Davası 303
2. Ayrım
TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS 305
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177) 305
B. İşleyiş Usulü 309
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS 309
A. İflas Nedenleri 309
1. İhtiyari İflas Nedeni 309
2. Zorunlu İflas Nedeni 310
B. İşleyiş Usulü 311
3. Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE
GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 312
3. Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI 314
A. Özel Hukuk Bakımından 314
1. Ehliyet 314
2. İyi Niyet 315
3. Takipler 316
B. Kamu Hukuku Bakımından 319
1. Adi İflas 319
2. Taksirli İflas 320
3. Dolanlı (Hileli) İflas 321
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI 323
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi 323
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi 323
C. Sözleşmelere Etkisi 324
D. Takas Hakkına Etkisi 325
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi 326
4. Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI 328
A. Masa Nedir? 328
B. İflas Masasının Mevcudu 328
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar 328
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar 330
3. Masadan Çıkarma Hakkı 331
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi 331
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI 333
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 334
IV. BASİT TASFİYE 335
V. ADİ TASFİYE 336
A. İlan 336
B. Masaya Alacak Kaydı Yapılması 337
1. Süresinde Kayıt 337
2. Geç Kayıt 337
3. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar 337
C. Birinci Alacaklılar Toplantısı 338
D. İflas İdaresi 339
E. İflasta İstihkak Davaları 340
F. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış 343
G. İflas Alacaklarının İncelenmesi 343
H. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 344
1. Genel Olarak 344
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası 345
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları 349
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 352
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı 352
İ. Masa Mallarının Satışı 353
J. Paraların Paylaştırılması 353
1. Pay Cetveli ve Son Hesap 353
2. Paraların Dağıtılması 355
K. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 356
1. Genel Olarak 356
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması 356
L. İflasın Kapanması 357
5. Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN
KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI 359
A. Genel Olarak 359
B. Koşulları 359
C. Usul ve Sonuçları 361
D. Yasa Yolları 361
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ 362
A. Genel Olarak 362
B. Koşulları 362
1. Genel Koşullar 362
2. Özel Koşullar 362
C. Karar 363
3. Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
1. Kısım
KONKORDATO HUKUKU
1. Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM 367
II. TÜRLERİ 369
A. Oluşum Biçimine Göre 369
1. Mahkeme Dışı Konkordato 369
2. Mahkeme İçi Konkordato 370
B. Etkisine Göre 370
1. Adi Konkordato 370
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 371
2. Bölüm
ADİ KONKORDATO
1. Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 372
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ 372
A. Konkordato Teklifi 372
1. Başvurabilecek Kişiler 372
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 373
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler 374
4. Usul 376
B. Konkordato Mühleti 377
1. Genel Olarak 377
2. Geçici Mühlet 377
3. Kesin Mühlet 381
4. Yasa Yolları 397
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü 398
1. Genel Olarak 398
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk 398
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma 399
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 401
E. Konkordatonun Onaylanması (Tasdiki) 402
1. Koşulları 402
2. Usul 403
3. Karar 403
4. Yasa Yolları 405
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları 405
1. Alacaklılara Etkisi 405
2. Takiplere Etkisi 407
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 407
4. Borçluya Etkisi 408
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi 408
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi 410
G. Konkordatonun Feshi 410
1. Kısmi Fesih 410
2. Tamamen Fesih 412
2. Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA)
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 415
II. İŞLEYİŞ USULÜ 416
3. Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 418
II. YETKİLİ ORGANLAR 418
A. Tasfiye Memurları 419
B. Alacaklılar Kurulu 420
III. İŞLEYİŞ USULÜ 420
A. Konkordato Masasının Oluşması 420
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması 420
C. Paraya Çevirme 421
D. Paraların Paylaştırılması 421
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi 422
2. Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK 423
II. KOŞULLARI 424
III. USUL 426
IV. SONUÇLARI 429
V. FESİH VE TADİL 430
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS 430
4. Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
1. Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL ÖZELLİKLERİ 435
II. KOŞULLARI 437
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR 438
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 440
V. SONUÇLARI 441
VI. ORTADAN KALDIRILMASI 442
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 442
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 444
VII. KESİNLEŞMESİ (TAMAMLAYICI MERASİM) 445
A. Genel Olarak 445
B. İhtiyati Haczin Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An 446
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 447
A. Genel Olarak 447
B. Yargılama Usulü 447
2. Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 449
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 450
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması 450
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması 450
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 451
A. Butlan Davası 451
B. İstihkak Davası 452
IV. KONUSU 452
A. Genel Olarak 452
B. İptale Tabi İşlemler 454
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar) 454
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler 455
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler 455
V. KOŞULLARI 456
VI. USUL 457
A. Genel Olarak 457
B. Taraflar 458
1. Davacı 458
2. Davalı 458
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 460
1. Görevli Mahkeme 460
2. Yetkili Mahkeme 460
D. Dava Açma Süresi 460
VII. SONUÇLARI 461
A. Hacizdeki İptal Davası 461
B. İflastaki İptal Davası 461
C. Ortak Hükümler 462
EK TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 463
Kaynakça 471

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
42,50   
85,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
85,00   
85,00   
2
   
   
Kapat