Medeni Hukuk İsmail Ercan

ThemisMedeni Hukuk


Basım Tarihi
2022-04
Sayfa Sayısı
805
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750277016
Boyut
16x24
Baskı
7297,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 297 puan kazanacaksınız)
   297

İsmail ERCAN

 

Konu Başlıkları
- Giriş ve Başlangıç Hükümleri
- Kişiler Hukuku
- Aile Hukuku
- Eşya Hukuku
Miras Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz v
1. Kitap
GİRİŞ VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. HUKUK KAVRAMI 1
A. Genel Olarak 1
B. Türleri 2
C. Hukuk Kurallarının Özellikleri 4
II. MEDENİ HUKUK 5
2. Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
I. YASA 6
A. Genel Olarak 6
B. Yasaların Uygulanması 7
C. Yasaların Yorumlanması 12
D. Yasalarda Boşluk Bulunması 14
II. ÖRF VE ÂDET HUKUKU 20
III. YARGICIN YARATTIĞI HUKUK 22
IV. YARDIMCI KAYNAKLAR 24
3. Bölüm
HUKUKSAL OLGULAR
(HUKUKSAL OLAY, EYLEM VE İŞLEMLER)
I. HUKUKSAL OLAYLAR 25
II. HUKUKSAL EYLEMLER 25
A. Hukuka Uygun Eylemler 25
B. Hukuka Aykırı Eylemler 27
III. HUKUKSAL İŞLEMLER 27
A. Genel Olarak 27
B. Ögeleri 28
C. Türleri 30
D. Geçerlilik Koşulları 41
E. Yokluk ve Geçersizlik 43
4. Bölüm
HAK
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 48
A. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından 49
B. Parayla Ölçülebilen Bir Değeri Olup Olmaması Açısından 52
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından 55
D. Kullanma Yetkisi Açısından 57
E. Diğer Ayrımlar 59
II. HAKLARIN KAZANILMASI 60
A. Kavram 60
B. Hakların Kazanılmasının Şekilleri 61
III. HAKLARIN KORUNMASI 62
A. Hakların Devlet Gücüyle Korunması 62
B. Cebri İcra 67
C. Hak Sahibinin Hakkını Kendiliğinden Koruması 67
IV. HAKLARIN YİTİRİLMESİ 68
5. Bölüm
TEMEL HUKUK İLKELERİ
I. İYİ NİYET 69
A. Kavram 69
B. İyi Niyetin Aranacağı Kişi ve Zaman 71
C. İyi Niyetin İspatı 72
II. DÜRÜSTLÜK KURALI 72
A. Genel Olarak 72
B. Hakkın Kötüye Kullanılması (Dürüstlük Kuralına Aykırılık) 75
2. Kitap
KİŞİLER HUKUKU
Giriş 79
1. Bölüm
GERÇEK KİŞİLER
1. Ayrım
KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 80
A. Doğum 80
B. Ceninin Durumu 81
C. Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Durumu 81
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 82
A. Ölüm 82
B. Gaiplik 84
2. Ayrım
HAK VE EYLEM (FİİL) EHLİYETİ
I. HAK EHLİYETİ 89
A. Genel Olarak 89
B. Hak Ehliyetinin Sınırlanması 89
II. EYLEM (FİİL) EHLİYETİ 91
A. Kavram 91
B. Koşulları 91
C. Eylem Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayrımı 97
3. Ayrım
KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI
I. KİŞİLİK HAKKI 110
A. Tanım ve Özellikleri 110
B. Konusu 111
C. Cesedin Durumu 114
II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 115
A. Hukuksal İşlemle Yapılan Saldırılara Karşı 115
B. Hukuka Aykırı Eylemle Yapılan Saldırılara Karşı 115
4. Ayrım
KİŞİSEL DURUMLAR
I. AD VE ADIN KORUNMASI 126
A. Kavram 126
B. Türleri 126
C. Adın Kazanılması 127
D. Adın Değiştirilmesi 130
E. Ad Üzerindeki Hakkın Korunması 131
II. HISIMLIK 133
A. Tanım 133
B. Türleri 133
III. YERLEŞİM YERİ 137
A. Genel Olarak 137
B. Türleri 138
IV. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ (SİCİLLERİ) 140
A. Genel Olarak 140
B. Düzeltmeler ve Değişiklikler 141
D. Sorumluluk 143
2. Bölüm
TÜZEL KİŞİLER
1. Ayrım
GENEL HÜKÜMLER
I. TANIMI VE UNSURLARI 144
II. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI 145
III. TÜRLERİ 145
IV. KURULUŞU 146
V. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETİ 147
A. Hak Ehliyeti 147
B. Eylem Ehliyeti 148
VI. TÜZEL KİŞİLERİN TARAF VE DAVA EHLİYETİ, YERLEŞİM YERİ VE UYRUKLUĞU 152
VII. SONA ERMESİ 153
A. Mal Varlığının Tasfiyesi 153
B. Mal Varlığının Özgülenmesi 153
2. Ayrım
DERNEKLER
I. TANIM 154
II. UNSURLARI 154
A. Kişi Unsuru 154
B. Amaç Unsuru 154
III. TÜRLERİ 155
IV. DERNEKLERİN KURULUŞU 156
A. Genel Olarak 156
B. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 157
V. DERNEKLERDE ÜYELİK 157
A. Koşulları 158
B. Üyeliğin Kazanılması 159
C. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 160
D. Üyeliğin Sona Ermesi 161
VI. DERNEĞİN ORGANLARI 163
A. Genel Olarak 163
B. Genel Kurul 163
C. Yönetim Kurulu 167
D. Denetim Kurulu 168
VII. DERNEĞİN FAALİYETLERİ VE GELİRLERİ 168
VIII. DERNEKLERİN ÖRGÜTLENMESİ 169
IX. DERNEKLERİN DENETLENMESİ 171
X. DERNEKLERİN SONA ERMESİ 171
A. Sona Erme Nedenleri 171
B. Sonuçları 172
3. Ayrım
VAKIFLAR
I. TANIMI 173
II. UNSURLARI 173
A. Mal Unsuru 173
B. Amaç Unsuru 174
III. TÜRLERİ 175
A. Olağan Vakıflar – Kamuya Yararlı Vakıflar 175
B. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları 175
C. Aile Vakıfları 176
D. Yeni Vakıflar – Eski Vakıflar 176
IV. VAKFIN KURULUŞU 177
A. Vakıf Kurma İşlemi 177
B. Vakıf Kurma İşleminde Ehliyet 179
V. VAKFIN ORGANLARI 180
A. Genel Olarak 180
B. Yönetim Organı 180
VI. VAKFIN İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ 180
VII. VAKFIN DENETİMİ 181
VIII. VAKFIN SONA ERMESİ 182
A. Sona Erme Nedenleri 182
B. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları 183
3. Kitap
AİLE HUKUKU
Giriş 185
I. KAVRAM VE TEMEL İLKELER 185
II. ÖZELLİKLERİ 185
1. Bölüm
NİŞANLILIK
I. KAVRAM VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 187
II. NİŞANLANMANIN GERÇEKLEŞMESİ 187
A. Nişanlanma İradesi 187
B. Nişanlanma Ehliyeti 189
C. Nişanlanma Engelleri 190
III. NİŞANLANMANIN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 191
IV. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 192
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 193
A. Kavram ve Nedenleri 193
B. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 195
2. Bölüm
EVLENME
I. TANIMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 201
II. KOŞULLARI 201
A. Esasa İlişkin (Maddi) Koşullar 201
B. Şekle İlişkin Koşullar 206
III. EVLENMENİN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 208
A. Yokluk 208
B. Butlan 209
3. Bölüm
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 218
II. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ 220
A. Zina 220
B. Cana Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış 222
C. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme 223
D. Terk 225
E. Akıl Hastalığı 228
III. GENEL BOŞANMA NEDENLERİ 228
A. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 229
B. Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaları 230
C. Ortak Yaşamın Yeniden Kurulamaması (Eylemli Ayrılık) 232
IV. BOŞANMA DAVASI 233
A. Usul 233
B. Karar 235
4. Bölüm
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 244
II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 245
A. Genel Olarak 245
B. Türleri 245
C. Sorumluluk 247
D. Temsil Yetkisinin Kaldırılması, Sınırlanması veya Geri Alınması 247
IV. AİLE KONUTU 248
A. Tanımı, Koşulları ve Özellikleri 248
B. Aile Konutuyla İlgili Hukuksal İşlemler 249
V. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 252
VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 252
A. Genel Olarak 252
B. Ayrı Yaşama Hakkı 253
C. Mal Varlığı Değerleri Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması 254
D. Aile İçi Şiddete Karşı Koruma 256
5. Bölüm
MAL REJİMLERİ
I. GENEL OLARAK 258
II. TÜRLERİ 259
A. Yasal Mal Rejimi – Seçimlik Mal Rejimi Ayırımı 259
B. Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimi Ayrımı 260
III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 261
A. Genel Olarak 261
B. Ehliyet 261
C. Şekli ve Etkisi 262
IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 262
A. Tanımı ve Genel Özellikleri 262
B. Edinilmiş Mallar 264
C. Kişisel Mallar 266
D. Mal Rejiminin Başlaması ve Sona Ermesi 268
E. Tasfiye 270
V. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 278
A. Mal Ayrılığı 278
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığı 279
C. Mal Ortaklığı 280
6. Bölüm
NAFAKA
I. GENEL OLARAK 281
II. TÜRLERİ 282
A. Bakım Nafakası 282
B. Tedbir Nafakası 283
C. Yoksulluk Nafakası 284
D. İştirak Nafakası 287
E. Yardım Nafakası 288
7. Bölüm
SOYBAĞI
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 292
II. SOYBAĞININ KURULMASI 292
A. Çocuk ile Ana Arasında Soybağının Kurulması 292
B. Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması 293
C. Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması 306
III. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 312
A. Soybağının Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümleri 312
B. Velayet 313
8. Bölüm
AİLE TOPLULUĞU
I. EV DÜZENİ 318
A. Genel Olarak 318
B. Ev Başkanlığı 318
C. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 320
II. AİLE MALLARI 320
A. Aile Vakfı 320
B. Aile Malları Ortaklığı 321
C. Aile Yurdu 322
9. Bölüm
VESAYET
I. KAVRAM 324
II. TÜRLERİ 325
A. Kamu Vesayeti 325
B. Özel Vesayet (Aile Vesayeti) 325
III. VESAYET ORGANLARI 326
A. Genel Olarak 326
B. Vesayet Dairelerinin Görevleri 327
IV. VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 329
A. Yaş Küçüklüğü 329
B. Kısıtlama 329
V. VASİ ATANMASI 332
A. Genel Olarak 332
B. Usul 333
VI. VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ 334
A. Vasinin Hakları 334
B. Vasinin Görevleri 335
VII. VESAYETİN SONA ERMESİ 337
A. Vesayetin Sona Erdiren Nedenler 337
B. Vasilik Görevini Sona Erdiren Nedenler 338
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 339
VIII. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK 340
A. Kayyımlık 340
B. Yasal Danışmanlık 342
IX. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 345
A. Genel Olarak 345
B. Koşulları 345
C. Karar 346
X. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 347
A. Genel Olarak 347
B. Sorumluluk Davası 347
4. Kitap
EŞYA HUKUKU
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. GİRİŞ 351
II. EŞYA KAVRAMI 351
A. Tanım 351
B. Unsurları 352
C. Türleri 356
III. AYNİ HAK KAVRAMI 364
2. Bölüm
ZİLYETLİK
I. KAVRAM 370
II. UNSURLARI 371
A. Fiili Egemenlik (Corpus) 371
B. Zilyetlik İradesi (Animus) 372
III. TÜRLERİ 374
A. Hakka Dayanan Zilyetlik − Hakka Dayanmayan Zilyetlik 374
B. Yalın Zilyetlik – Dereceli Zilyetlik 374
IV. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 380
V. ZİLYETLİĞİN DEVRİ 381
A. Genel Olarak 381
B. Türleri 382
VI. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 385
A. Zilyetliğin Kuvvet Kullanma Yoluyla Korunması 386
B. Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması 388
C. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması 392
VII. EŞYA HUKUKUNDA HAK KARİNELERİ 394
A. Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Hak Karineleri 394
B. Taşınmazlarda Hak Karinesi 396
C. Karinenin İşlevi 396
VIII. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 400
A. İyi Niyetli Zilyet 401
B. Kötü Niyetli Zilyet 402
IX. ZİLYETLİK SÜRELERİNİN BİRBİRİNE EKLENMESİ 404
X. ZİLYETLİĞİN YİTİRİLMESİ 404
3. Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. GENEL OLARAK 406
II. UNSURLARI 406
A. Ana Siciller 406
B. Yardımcı Siciller 408
C. Kadastro Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler 408
III. TEMEL İLKELER 408
IV. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ 409
A. Arazi 409
B. Bağımsız ve Sürekli Haklar 410
C. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler 411
V. TAPULU TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ 411
VI. TAPU SİCİLİNDE TAŞINMAZA İLİŞKİN KAYITLAR 411
A. Taşınmaza Yönelik Ayırt Edici Kayıtlar 411
B. Ayni Hakların Tescili, Terkini, Tadili 411
C. Şerhler 416
D. Beyanlar 420
E. Taşınmaz Rehni Kayıtlarına Ait Düşünceler 421
VII. TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ 421
A. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi 421
B. Yolsuz Şerhlerin ve Beyanların Düzeltilmesi 424
C. Taşınmazın Niteliklerini Gösteren Bilgilere İlişkin Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi 425
VIII. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU 425
4. Bölüm
MÜLKİYET
1. Ayrım
MÜLKİYETİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. KAVRAM 427
II. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ 427
A. Aktif Yetki (Mülkiyetin Olumlu İçeriği, İçsel İçeriği) 427
B. Koruyucu Yetki (Mülkiyetin Olumsuz İçeriği, Dışsal İçeriği) 427
III. MÜLKİYETİN KONUSU VE İÇERİĞİ 433
A. Bütünleyici Parça 434
B. Eklenti (Teferruat) 438
IV. MÜLKİYET TÜRLERİ 442
A. Genel Olarak 442
B. Paylı Mülkiyet 442
C. Elbirliği Mülkiyeti 458
2. Ayrım
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 462
A. Türleri 462
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması 463
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilsiz Kazanılması 472
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ (KAPSAMI) 484
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı 484
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı 486
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Maddi Kapsamı 486
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 499
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yasal Kısıtlamaları 499
B. Taşınmaz Mülkiyetinin İradi Kısıtlamaları 507
IV. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU 510
A. Genel Olarak 510
B. Koşulları 510
C. Davalar 511
3. Ayrım
KAT MÜLKİYETİ
I. TEMEL KAVRAMLAR 513
II. KURULMASI 515
A. Genel Kural 515
B. Kat Mülkiyetinin Kurulması 515
C. Kat İrtifakının Kurulması 516
III. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI 516
A. Kat Maliklerinin Hakları 516
B. Kat Maliklerinin Borçları 517
IV. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BAĞLI OLDUĞU REJİM 520
V. ANA TAŞINMAZIN YÖNETİMİ 520
A. Genel Kurul 520
B. Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı ve Kararları 521
C. Yönetici 522
D. Yenilik ve Eklemeler 525
VI. SONA ERMESİ 526
A. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 526
B. Kat İrtifakının Sona Ermesi 527
VII. DEVRE MÜLK HAKKI 527
VIII. TOPLU YAPILAR 528
A. Kapsam 528
B. Yönetim 529
4. Ayrım
TAŞINIR MÜLKİYETİ
I. KONUSU 531
A. Taşınır Eşya 531
B. Doğal Güçler 531
II. KAZANILMASI 532
A. Devren Kazanma 532
B. Aslen Kazanma 539
III. SONA ERMESİ 546
5. Bölüm
SINIRLI AYNİ HAKLAR
1. Ayrım
GENEL BAKIŞ
I. KAVRAM 547
A. Genel Olarak 547
B. Malikin Kendi Taşınmazı Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması 548
II. SINIRLI AYNİ HAKLARIN SIRASI 549
2. Ayrım
İRTİFAK HAKLARI
1. Kesim
GENEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK 552
II. TÜRLERİ 553
2. Kesim
EŞYAYA BAĞLI (TAŞINMAZ LEHİNE) İRTİFAK HAKLARI
I. KAVRAM 555
II. KAZANILMASI 556
A. Tescille Kazanma 556
B. Tescil (Sicil) Dışı Kazanma 556
III. HÜKÜMLERİ 557
A. İrtifak Hakkının Kapsamının Belirlenmesi 557
B. İrtifak Hakkının Korunması 558
C. Yüklü Taşınmazın Gereksinimlerinin Değişmesi 558
D. Bakım Giderleri 559
E. İrtifak Yükünün Değişmesi 559
IV. SONA ERMESİ 560
3. Kesim
KİŞİYE BAĞLI (KİŞİ LEHİNE) İRTİFAKLAR
I. KAVRAM 562
II. İNTİFA HAKKI 562
A. Kavram 562
B. Konusu 563
C. Kurulması 565
D. İntifa Hakkının Hükümleri 567
E. Sona Ermesi 572
III. OTURMA HAKKI 574
4. Kesim
KARMA İRTİFAKLAR
I. ÜST HAKKI 577
A. Genel Olarak 577
B. Türleri 578
C. Kazanılması 578
D. Hükümleri 579
E. Sona Ermesi 581
II. KAYNAK HAKKI 582
III. DİĞER İRTİFAK HAKLARI 583
3. Ayrım
TAŞINMAZ YÜKÜ
I. GENEL OLARAK 585
II. KURULMASI 586
III. HÜKÜMLERİ 586
IV. SONA ERMESİ 586
A. Genel Olarak 586
B. Yükten Kurtarma 587
4. Ayrım
REHİN HAKLARI
1. Kesim
GENEL ÖZELLİKLERİ
I. KAVRAM 588
II. ÖZELLİKLERİ 588
2. Kesim
TAŞINMAZ REHNİ
I. GENEL OLARAK 590
II. TEMEL İLKELER 590
A. Belirlilik İlkesi 590
B. Kamuya Açıklık İlkesi 593
C. Sabit Dereceler Sistemi 597
D. Güvence İlkesi 603
III. LEX COMMİSSORİA YASAĞI 605
IV. TÜRLERİ 605
A. İpotek 605
B. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 610
3. Kesim
TAŞINIR REHNİ
I. GENEL OLARAK 615
II. TEMEL İLKELER 615
A. Alacağa Bağlılık (Ferîlik) İlkesi 615
B. Belirlilik İlkesi 616
III. TÜRLERİ 619
A. Teslime Bağlı Rehin 619
B. Hapis Hakkı 621
C. Hayvan Rehni 624
D. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 625
E. Bir Sicile Tescili Zorunlu Taşınırın Rehni 626
F. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlarla Yapılan Rehin 627
H. Rehinli Tahvil 627
5. Kitap
MİRAS HUKUKU
1. Bölüm
GİRİŞ
1. Ayrım
GENEL ÖZELLİKLER
I. KAVRAM 629
A. Tanımı, Özellikleri ve Kaynakları 629
C. Konusu 630
II. TEMEL KAVRAMLAR 633
A. Miras 633
B. Miras Bırakan 633
C. Mirasçı 633
D. Vasiyet Alacaklısı 634
E. Ölüme Bağlı Tasarruf 634
2. Ayrım
MİRAS HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER
I. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 636
II. KÜLLİ HALEFİYET 636
III. ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ 637
IV. KİŞİSEL VE MÜTESELSİL SORUMLULUK 637
2. Bölüm
MİRASÇILAR
1. Ayrım
YASAL MİRASÇILIK
I. KAN HISIMLARI 639
A. Genel Olarak 639
B. Birinci Zümre 642
C. İkinci Zümre 643
D. Üçüncü Zümre 643
II. EVLÂTLIK 644
III. SAĞ KALAN EŞ 645
A. Genel Olarak 645
B. Mal Rejiminin Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Etkisi 647
C. Sağ Kalan Eşin Miras Payı 647
IV. DEVLET 649
2. Ayrım
İRADİ MİRASÇILIK (ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR)
I. KAVRAM 651
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF EHLİYETİ 652
A. Vasiyetname Yapma Ehliyeti 652
B. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 653
III. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 654
A. Vasiyetname 655
B. Miras Sözleşmesi 666
IV. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 672
A. Genel Açıklama 672
B. Türleri 673
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMLANMASI 708
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE SONUÇLARI 710
A. Genel Açıklama 710
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptaline Yol Açan Nedenler 712
C. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası 716
3. Ayrım
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI
I. KAVRAM 721
II. SAKLI PAY SAHİBİ MİRASÇILAR 721
III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESAPLANMASI 723
A. Tereke Mevcudunun Belirlenmesi 723
B. Tereke Mevcudundan Çıkarılacak Değerler 723
C. Terekeye Eklenecek Değerler 725
D. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Durumların Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi 725
IV. TENKİS DAVASI 727
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 727
B. Konusu 728
C. Koşulları 731
D. Usul 732
E. Tenkiste Sıra 736
F. Özel Tenkis Kuralları 739
G. Sonuçları 740
3. Bölüm
MİRASIN GEÇMESİ
1. Ayrım
MİRASIN AÇILMASI, HAK SAHİPLİĞİ VE
MİRASÇILIĞIN BELGELENMESİ
I. MİRASIN AÇILMASI 742
A. Mirasın Açıldığı Zaman 742
B. Hazinenin Mirasçı Olması 745
II. MİRASIN AÇILDIĞI YER 745
III. MİRASTA HAK SAHİBİ OLMANIN KOŞULLARI 746
A. Hak Ehliyetine Sahip Olmak 746
B. Miras Bırakanın Ölümü Anında Sağ olmak 747
C. Mirasçı Sıfatını Yitirmemiş Olmak 748
IV. KORUMA ÖNLEMLERİ 751
A. Genel Önlemler 751
B. Özel Önlemler 752
V. MİRASÇILIĞIN BELGELENMESİ 756
2. Ayrım
MİRASIN KAZANILMASI
I. MİRASIN KAZANILMASINA EGEMEN OLAN İLKELER 758
A. Mirasçıların Kazanması 758
B. Vasiyet Alacaklılarının Kazanması 759
C. İntifa, İrat ve Diğer Edim Vasiyetlerinin Kazanılması 761
II. MİRASIN REDDİ 761
A. Kavram 761
B. Türleri 761
C. Sonuçları 766
III. RESMİ DEFTER TUTULMASI 769
A. Kavram ve Koşulları 769
B. Usul 770
C. Sonuçları 771
IV. MİRASIN RESMÎ TASFİYESİ 772
A. Kavram 772
B. İstem 772
C. Süresi 773
D. Usul 773
E. Sonuçları 774
V. MİRAS NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI 774
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 774
B. Konusu 776
C. Usul 776
D. Sonuçları 778
3. Ayrım
MİRASIN PAYLAŞILMASI
I. MİRAS ORTAKLIĞI 780
A. Kavram 780
B. Konusu ve Özellikleri 780
C. Mirasçıların Durumları 781
D. Miras Ortaklığının Sona Ermesi 784
II. MİRASTA DENKLEŞTİRME 785
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 785
B. Konusu (Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar) 786
C. Koşulları 788
D. Gerçekleştirilmesi 789
III. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 791
A. Genel Açıklama 791
B. İradi Paylaşma 792
C. Yargısal Paylaşma 796
IV. PAYLAŞMADAN SONRAKİ DURUM 799
A. Mirasçıların Miras Bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumlulukları 799
B. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu 800
Kaynakça 801

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
4
74,25   
297,00   
5
59,40   
297,00   
6
49,50   
297,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
4
74,25   
297,00   
5
59,40   
297,00   
6
49,50   
297,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
4
74,25   
297,00   
5
59,40   
297,00   
6
49,50   
297,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
4
74,25   
297,00   
5
59,40   
297,00   
6
49,50   
297,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
297,00   
297,00   
2
148,50   
297,00   
3
99,00   
297,00   
4
74,25   
297,00   
5
59,40   
297,00   
6
49,50   
297,00   
Kapat