Themis - Medeni Usul Hukuku İsmail Ercan

Themis - Medeni Usul Hukuku


Basım Tarihi
2022-02
Sayfa Sayısı
416
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750275517
Boyut
16x24
Baskı
18İsmail ERCAN

 

"Medeni Usul Hukuku" adlı kitap, bu baskıda baştan sona gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir. Güncel içtihadı birleştirme kararları ve parasal sınırlar kitaba işlenmiş, kitaptaki bazı konular kısaltılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

Usul Hukukuna Giriş
Usuli Uyuşmazlıklar
Usuli İşlemler
Dava
İspat
Geçici Hukuksal Koruma
Davaya Son Veren İşlemler
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
Yasa (Kanun) Yolları
Hükmün Açıklanması, Düzeltilmesi ve Kesinleşmesi
Özel Usul ve Mahkemeler
Tahkim
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

İçimizdekiler

Önsöz 5
1. Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK 1
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ 1
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 2
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI 2
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 2
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 3
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 3
A. Tasarruf İlkesi 3
B. Taraflarca Getirilme İlkesi 4
C. İstemle Bağlılık İlkesi 5
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı 5
E. Aleniyet İlkesi 6
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 7
G. Usul Ekonomisi İlkesi 7
H. Teksif İlkesi 7
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi 8
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi 8
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi 9
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI − ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI 9
A. Kavram 9
B. Ayrımın Ölçütleri 9
1. Genel Olarak 9
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu 10
C. Usul 10
1. Görevli Mahkeme 10
2. Yetkili Mahkeme 11
3. Yargılama Usulü 11
2. Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK 13
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER) 13
A. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi 14
1. İlk Derece Mahkemeleri 14
2. İkinci Derece Mahkemeleri − Bölge Adliye Mahkemeleri 15
3. Yargıtay 16
3. Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ
I. YARGIÇLAR (HÂKİMLER) 17
A. Yargıçlık Statüsü 17
B. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi 17
1. Genel Olarak 17
2. Yargıcın Yasaklılığı (Çekinmesi) 17
3. Yargıcın Reddi 19
C. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları 27
1. Genel Olarak 27
2. Sorumluluk Nedenleri 28
3. Sorumluluk Davası 29
II. AVUKATLAR 31
4. Bölüm
YAZI İŞLERİ
I. GENEL OLARAK 33
II. DOSYA VE BELGELER 33
2. Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
1. Bölüm
GÖREV UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 35
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ 36
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 36
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev 36
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev 37
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 37
1. Hukuk Mahkemeleri Yasası’na Göre 38
2. Diğer Yasalara Göre 39
III. GÖREVSİZLİK KARARI 39
A. Genel Olarak 39
B. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 40
2. Bölüm
YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 43
II. YETKİ KURALLARI 43
A. Genel Yetki 43
1. Çekişmeli Yargıda 43
2. Çekişmesiz Yargıda 44
B. Özel Yetki 45
1. Genel Olarak 45
2. Özel Yetki Kuralları 45
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ 50
A. Kesin Yetki Kuralları 50
B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları 50
IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ 51
A. Genel Olarak 51
B. Koşulları 51
V. YETKİ İTİRAZI 52
VI. YETKİSİZLİK KARARI 53
A. Genel Olarak 53
B. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 53
3. Bölüm
İŞ DAĞILIMI
UYUŞMAZLIKLARI
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI 57
4. Bölüm
YARGI YERİ BELİRTİLMESİ
UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK 59
II. USUL 60
3. Kısım
USULİ İŞLEMLER
1. Bölüm
USUL İŞLEMLERİNİN
GENEL KURAMI
I. KAVRAM 61
II. TÜRLERİ 61
A. Taraf Usul İşlemleri 61
1. Kavram 61
2. Özellikleri 62
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları 62
B. Mahkeme Usul İşlemleri 62
2. Bölüm
SÜRELER, ADLİ TATİL VE
ESKİ HALE GETİRME
I. SÜRELER 63
A. Kavram 63
B. Türleri 63
1. Yasal Süreler 63
2. Takdiri Süreler 63
3. Sürelerin Hesaplanması 64
II. ADLİ TATİL 65
III. ESKİ HALE GETİRME 67
A. Genel Olarak 67
B. Usul 68
3. Bölüm
TEBLİGAT
I. TEMEL KAVRAMLAR 69
II. TÜRLERİ 69
III. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER 71
A. Muhatap 71
1. Gerçek Kişiler 71
2. Tüzel Kişiler 72
B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler 72
IV. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER VE ZAMAN 72
V. YABANCI ÜLKEDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT 74
VI. TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ 75
4. Kısım
DAVA
1. Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE
DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ 77
A. Taraf Ehliyeti 77
1. Gerçek Kişiler 77
2. Tüzel Kişiler 79
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 79
B. Dava Ehliyeti 79
1. Genel Olarak 79
2. Gerçek Kişiler 80
3. Tüzel Kişiler 82
4. Sonuçları 82
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti 83
1. Genel Olarak 83
2. Vekâletname 84
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi 86
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı) 87
5. Davaya Vekâletin Son Bulması 90
D. Sıfat (Husumet) 92
1. Genel Olarak 92
2. Husumet İtirazı 93
3. Hasımda Yanılma 93
4. Taraf Değişikliği 93
E. Dava Takip Yetkisi 94
F. Tarafların Temsili 95
1. Genel Olarak 95
2. Temsilde Yanılma 95
II. DAVA ARKADAŞLIĞI 96
A. Genel Olarak 96
B. Türleri 96
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 96
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı 98
III. DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE) 102
A. Genel Olarak 102
B. Türleri 102
1. Fer’i Müdahale 102
2. Asli Müdahale 106
IV. DAVANIN İHBARI 108
A. Kavram 108
B. Koşulları 108
C. Usul 109
D. Sonuçları 110
1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu 110
2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar 110
2. Bölüm
DAVA KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK 111
II. TÜRLERİ 112
A. Genel Dava Koşulları 112
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları 112
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları 112
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları 113
B. Özel Dava Koşulları 115
3. Bölüm
DAVA TÜRLERİ
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE 117
A. Edim Davaları 117
B. Tespit Davaları 118
1. Genel Olarak 118
2. Koşulları 118
3. Sonuçları 118
C. Yenilik Doğuran Davalar 119
1. Genel Olarak 119
2. Koşulları 119
3. Türleri 119
4. Sonuçları 120
D. Belirsiz Alacak Davası 120
1. Tanımı ve Niteliği 120
2. Koşulları 121
4. Sonuçları 121
II. İSTEM (TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE 122
A. Objektif Dava Birleşmesi 122
B. Terditli Davalar 123
C. Seçimlik Davalar 123
D. Kısmi Dava 124
1. Tanım ve Nitelik 124
2. Koşulları 125
3. Sonuçları 125
E. Mütelahik Davalar 126
F. Topluluk Davaları 126
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE 127
4. Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ 129
A. Genel Olarak 129
B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması 129
C. Elektronik Ortamda Dava Açılması 130
II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH 130
III. TENSİP TUTANAĞI 130
IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 130
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar 130
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar 131
C. Davayı Geri Alma Yasağı 132
V. DAVAYA YANIT (CEVAP) 133
A. Genel Olarak 133
B. Savunma Nedenleri 133
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri 133
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri 134
C. Yanıt Süresi 136
1. Genel Olarak 136
2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması 136
D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi 137
E. Sonucu 137
VI. KARŞI DAVA 137
A. Genel Olarak 137
B. Koşulları 137
C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması 138
5. Bölüm
DAVANIN AŞAMALARI
I. DİLEKÇELER AŞAMASI 141
A. Dava Dilekçesi 141
B. Yanıt (Cevap) Dilekçesi 144
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri 146
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 147
1. Davanın (İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 147
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 149
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI 150
A. Genel Olarak 150
B. Duruşmasız Ön İnceleme 151
C. Duruşmalı Ön İnceleme 152
1. Duruşma Hazırlığı 152
2. Ön İnceleme Duruşması 152
3. Süreler Hakkında Karar 154
III. TAHKİKAT (İNCELEME) AŞAMASI 154
A. Kavram 154
B. Duruşma 155
1. Genel Olarak 155
2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 155
3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar 156
4. Duruşma Tutanağı 158
C. Tahkikat Usulü 159
1. Duruşmaya Davet 159
2. Tahkikatın Yürütülmesi 160
D. Tahkikatın Sona Ermesi 161
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI 162
V. KARAR AŞAMASI 162
6. Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
I. DAVANIN ISLAHI 163
A. Kavram 163
B. Islahın Konusu 163
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler 163
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler 164
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler 165
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar 165
C. Koşulları 166
D. Türleri 167
1. Davanın Tamamen Islahı 168
2. Davanın Kısmen Islahı 169
E. Kötü Niyetli Islah 169
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 170
A. Davaların Birleştirilmesi 170
1. Genel Olarak 170
2. Usul 170
3. Sonuçları 172
B. Davaların Ayrılması 172
1. Genel Olarak 172
2. Usul 173
3. Sonuçları 173
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR 173
A. Ön Sorun (Hadise) 173
B. Bekletici Sorun 174
1. Genel Olarak 174
2. Türleri 174
3. Usul ve Sonuçları 175
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (İSTİNABE) 176
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI 177
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 179
5. Kısım
İSPAT
1. Bölüm
GENEL İSPAT KURAMI
I. KAVRAM 183
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR 183
A. İkrar 183
1. Genel Olarak 183
2. Hukuksal Niteliği 184
3. Türleri 184
B. Herkesçe Bilinen veya Çekişmesiz Olaylar, Hukuk Kuralları 187
C. Karine ve Varsayım 187
1. Karine 187
2. Varsayım 189
III. İSPAT YÜKÜ 190
A. Genel Olarak 190
B. İspat Yükü Kuralları 190
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ 191
V. İSPAT TÜRLERİ 191
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat 191
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat 192
2. Bölüm
KANITLAR
I. KAVRAM 193
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ 193
III. TÜRLERİ 194
A. Kesin Kanıtlar 194
1. Senet 194
2. Yemin (Ant) 209
3. Kesin Hüküm 213
B. Takdiri Kanıtlar 214
1. Tanık 214
2. Keşif 222
3. Bilirkişi 224
4. Uzman Görüşü (Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık) 230
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar 231
IV. KANIT SÖZLEŞMESİ 231
A. Genel Olarak 231
B. Türleri 232
1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi 232
2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi 233
V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME) 233
A. Kavram 233
B. İsticvap Edilecek Kişi 234
C. Usul ve Sonuçları 234
VI. YASAK KANITLAR 235
6. Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
1. Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
I. GENEL OLARAK 237
II. KOŞULLARI 238
III. USUL 238
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme 238
B. Yargılama 239
C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 240
D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi 242
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması 242
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma 242
2. Teminat Gösterme 244
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi 244
G. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası 245
2. Bölüm
KANITLARIN TESPİTİ VE
DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
I. KANITLARIN TESPİTİ 247
A. Genel Olarak 247
B. Koşulları 247
C. Usul 248
1. İstem 248
2. İnceleme ve Karar 249
3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar 249
II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR 250
7. Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
1. Bölüm
KARAR
I. KAVRAM 251
II. TÜRLERİ 251
A. Davaya Etkisine Göre 251
B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre 251
1. Ara Kararlar 251
2. Son Kararlar 252
III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ 254
A. Müzakere ve Tefhim 254
B. Gerekçe 255
C. Hükmün Kapsamı 256
D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi 256
E. Hükmün Sonuçları 257
2. Bölüm
HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ
I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 259
A. Davadan Feragat 259
1. Genel Olarak 259
2. Usul 259
3. Sonuçları 260
4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar 261
B. Davayı Kabul 262
1. Genel Olarak 262
2. Usul 263
3. Sonuçları 264
C. Sulh 265
1. Genel Olarak 265
2. Usul 265
3. Sonuçları 266
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI 267
8. Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE
ADLİ YARDIM
1. Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK 269
II. TÜRLERİ 270
A. Harçlar 270
1. Genel Olarak 270
2. Türleri 270
3. Harçtan Bağışık (Muaf) Olan Dava ve Kararlar 273
B. Vekâlet Ücreti 274
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti) 274
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti 275
C. Gider ve Kanıt Avansı 275
1. Gider Avansı 276
2. Kanıt Avansı 276
III. ÖDENMESİ 277
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 277
2. Bölüm
ADLİ YARDIM
I. GENEL OLARAK 279
II. USUL 279
III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ 281
9. Kısım
YASA (KANUN) YOLLARI
1. Bölüm
GİRİŞ
I. KAVRAM 283
2. Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YASA YOLLARI
I. İSTİNAF 285
A. Genel Olarak 285
B. Koşulları 287
C. Başvurunun Sonuçları 290
D. İstinaf Yolunun İşleyişi 290
1. Genel Olarak 290
2. İstinafın Aşamaları 290
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği 296
4. Yapılamayacak İşlemler 297
II. TEMYİZ 297
A. Genel Olarak 297
B. Koşulları 298
C. Temyiz Nedenleri 301
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar 301
E. Usul 302
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi 302
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları 302
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma 303
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar 304
1. Onama Kararı 304
2. Bozma Kararı 304
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği 305
H. Bozmaya Uyma veya Direnme 305
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı 305
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı 306
I. Usuli Kazanılmış Hak 307
1. Genel Olarak 307
2. İstisnaları 308
J. Yasa Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) 308
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 309
A. Genel Olarak 309
B. Nedenleri 310
C. Usul 313
10. Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI,
DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
1. Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLANMASI (TAVZİH),
DÜZELTİLMESİ (TASHİH) VE TAMAMLANMASI
I. TAVZİH 315
A. Genel Olarak 315
B. Usul 316
C. Etkisi 316
II. TASHİH 317
A. Genel Olarak 317
B. Usul 317
III. HÜKMÜN TAMAMLANMASI 317
2. Bölüm
KESİN HÜKÜM
I. KAVRAM 319
II. TÜRLERİ 319
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm 319
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 321
1. Genel Olarak 321
2. Koşulları 321
3. Sona Ermesi 323
11. Kısım
ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
1. Bölüm
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
I. SİSTEM 325
II. BASİT YARGILAMA USULÜ 325
A. Genel Olarak 325
B. Uygulanma Alanı 325
1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler 325
2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler 326
C. Aşamaları 326
1. Dilekçeler Aşaması 326
2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları 327
3. Hüküm Aşaması 328
2. Bölüm
ÖZEL MAHKEMELER
I. AİLE MAHKEMELERİ 331
A. Kuruluşu ve Oluşumu 331
B. Görevleri 331
C. Yargılama Usulü 332
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ 332
A. Kuruluşu ve Oluşumu 332
B. Görevleri 334
C. Yargılama Usulü 334
III. İŞ MAHKEMELERİ 335
A. Kuruluşu ve Oluşumu 335
B. Görevleri 335
1. Genel Olarak 335
2. Özel Düzenlemeler 336
C. Yargılama Usulü 337
1. Genel Olarak 337
2. Yetkili Mahkeme 337
3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk 338
4. Yasa Yolları 340
IV. KADASTRO MAHKEMELERİ 341
A. Kuruluşu ve Oluşumu 341
B. Görevleri 341
C. Yargılama Usulü 342
V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ 344
A. Kuruluşu ve Oluşumu 344
B. Görevleri 344
C. Yargılama Usulü 344
VI. İCRA MAHKEMELERİ 347
A. Kuruluşu ve Oluşumu 347
B. Görevleri 347
C. Yargılama Usulü 347
VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ 348
A. Kuruluşu ve Oluşumu 348
B. Görevleri 348
C. Yargılama Usulü 348
12. Kısım
TAHKİM
1. Bölüm
TAHKİM YARGISINA GİRİŞ
I. KAVRAM 351
II. TAHKİMİN KONUSU 351
III. HAKEM SÖZLEŞMESİ 352
A. Genel Olarak 352
B. Hakemlik Statüsü 352
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi 354
IV. TAHKİM SÖZLEŞMESİ 355
A. Genel Olarak 355
B. Türleri 355
1. Tahkim Koşulu 355
2. Tahkimname 356
C. Koşulları 356
D. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi 357
E. Sona Ermesi 358
2. Bölüm
TAHKİM USULÜ
I. HAKEMLERİN SEÇİMİ 361
II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER 362
III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA 363
IV. KARAR 367
V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ 368
VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI 368
VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI 369
A. İptal Davası 369
B. Yargılamanın Yenilenmesi 371
13. Kısım
MAHKEME KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
1. Bölüm
HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK 373
II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ 373
III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 374
2. Bölüm
YABANCI MAHKEME KARARLARININ
TÜRKİYE’DE ETKİSİ
I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ 375
A. Genel Olarak 375
B. Koşulları 375
C. Usul 376
1. İstem 376
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 376
3. Karar 376
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI 377
14. Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK 379
II. ARABULUCULUK 379
A. Genel Olarak 379
B. Koşulları 379
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 380
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim 380
E. Usul 381
1. Başvuru 381
2. Arabulucunun Seçilmesi 381
3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi 381
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi 383
G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk 384
1. Genel Olarak 384
2. Başvuru 384
3. Arabulucunun İnceleme Yöntemi 385
4. Arabuluculuk Ücreti 385
5. Sonuçları 386
EK–1: Çekişmesiz Yargı İşleri Kataloğu 387
Kaynakça 391

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat