İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İsmail Ercan

Uygulamacılar İçinİcra ve İflas Hukuku El Kitabı


Basım Tarihi
2019-02
Sayfa Sayısı
1055
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253201
Boyut
16x24
Baskı
4225,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 225 puan kazanacaksınız)
   225
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İcra ve İflas Hukuku
- Yeni Konkordato Hukuku
- Yeniden Yapılandırma Hukuku
- Alacaklıları Koruyucu Önlemler
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takip Usulü

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 29
TAKİP HUKUKUNA
GİRİŞ
I. KAVRAM 31
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR 33
A. Taraf Ehliyeti 33
1. Genel Olarak 33
2. Gerçek Kişiler 34
3. Tüzel Kişiler 37
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 38
B. Takip Ehliyeti 42
C. Sıfat (Husumet) 43
D. Temsil 43
E. Takip Arkadaşlığı 44
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi 45
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 45
A. Genel Kurallar 45
B. Tatil ve Talikler (Erteleme) 46
1. Genel Olarak 46
2. Tatil Saat ve Günleri 48
3. Talik (Erteleme) Durumları 49
a. Genel Talikler 49
b. Özel Talik Durumları 51
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT 52
A. Genel Olarak 52
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler 52
1. Muhatap 52
a. Gerçek Kişiler 53
b. Tüzel Kişiler 59
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler 60
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer 66
1. Adreste Tebligat 66
a. Gerçek Kişiler 66
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 67
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması 67
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 73
b. Tüzel Kişiler 82
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 82
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması 82
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 84
2. Adres Değişikliği 84
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman 87
E. Tebligatın Yapılması 87
F. İlanen Tebligat 89
H. Yurt Dışı Tebligat 93
1. Genel Olarak 93
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 93
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat 94
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 95
I. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü 95
1. Tebligatın Yokluğu 95
2. Tebligatın Usulsüzlüğü 96
a. Anlamı 96
b. Yaptırımı 97
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi 99
d. Karar 100
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ) 103
A. Asıl İcra Organları 103
1. İcra Dairesi 103
a. Genel Olarak 103
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri 106
aa. Olumlu Yükümlülükler 106
bb. Olumsuz Yükümlülükler 115
c. İcra Müdürünün İşlemlerini Şikâyet 116
aa. Genel Olarak 116
bb. Şikâyet Nedenleri 118
cc. Şikâyetin Tarafları 119
dd. Şikâyet Süresi 121
aaa. Kural 121
bbb. İstisna (Süresiz Şikâyet) 122
ee. Başvuru Makamı 125
ff. Usul 127
gg. Sonuçları 129
d. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu 132
aa. Genel Olarak 132
bb. Usul 132
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu 133
2. İcra Mahkemesi 134
a. Genel Olarak 134
b. Yargılama Usulü 138
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü 140
d. Yasa Yolları 141
aa. İstinaf 141
bb. Yargılamanın Yenilenmesi 144
3. Bölge Adliye Mahkemeleri 144
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri 146
B. Yardımcı İcra Organları 146
1. Genel Mahkemeler 146
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri 147
II. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 147
A. İcra Harçları 148
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar 148
a. İcraya Başvurma Harcı 148
b. Peşin Harç 148
c. Tahsil Harcı 149
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı 155
e. Ceza Evleri Harcı 155
f. Feragat Harcı 156
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı 156
g. Merkezî Takip Sistemi Harcı 156
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar 157
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri 157
B. İcra Giderleri 159
İkinci Kısım
TAKİP YOLLARI
Birinci Bölüm
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Ayrım
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 163
II. GÖREV 164
III. YETKİ 165
A. Yetkili İcra Dairesi 165
1. Yetki Kuralları 165
a. Genel Yetki Kuralı 165
b. Özel Yetki Kuralları 166
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi 166
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi 166
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması 167
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması 167
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları 170
2. Yetki İtirazı 170
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi 172
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi 173
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme 173
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi 173
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi 174
bb. Karar 175
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması 175
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması 175
B. Yetkili İcra Mahkemesi 176
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi 176
Birinci Kesim
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
I. KAVRAM 177
II. KOŞULLARI 177
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması 177
1. Para Alacakları 178
2. Teminat Alacağı 179
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması 180
III. TAKİBİN AŞAMALARI 181
A. Takip Talebi 181
1. Genel Olarak 181
2. İçeriği 182
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi 187
4. Sonuçları 190
B. Ödeme Emri 191
1. Genel Olarak 191
2. Ödeme Emrinin İçeriği 192
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 194
4. Ödeme Emrine İtiraz 196
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri 199
aa. Doğuş Biçimine Göre 199
bb. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından 200
aaa. İmzaya İtiraz 201
bbb. Borca İtiraz 202
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü 205
aa. İtirazın Yapılacağı Yer 205
bb. İtiraz Süresi 206
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural) 206
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre) 207
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık 209
d. İtirazın Sonucu 210
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması 211
C. Takibin Kesinleşmesi 212
1. Genel Olarak 212
2. İtirazın İptali Davası 212
a. Genel Olarak 212
b. Koşulları 214
c. Usul 217
d. Sonuçları 222
aa. Davanın Kabulü 222
aaa. Genel Olarak 222
bbb. İcra İnkâr Tazminatı 223
bb. Davanın Reddi 230
cc. Davanın Konusuz Kalması 231
3. İtirazın Kaldırılması 232
a. İtirazın Kesin Kaldırılması 233
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler 233
bb. Yargılama 240
cc. Karar 241
b. İtirazın Geçici Kaldırılması 245
aa. Genel Olarak 245
bb. Yargılama 245
cc. Karar 247
aaa. Genel Olarak 247
bbb. Borçtan Kurtulma Davası 248
4. Olumsuz Tespit Davası 250
a. Genel Olarak 250
b. Koşulları 252
c. Usul 255
d. Karar 260
aa. Davanın Kabulü 260
bb. Davanın Reddi 262
cc. Davanın Konusuz Kalması 263
5. Geri Alma (İstirdat) Davası 264
6. Mal Beyanı 265
a. Genel Olarak 265
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi 267
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 270
a. Takibin İptali 270
b. Takibin Ertelenmesi (= taliki) 272
D. Haciz 273
1. Genel Olarak 273
2. Haciz İsteminin Koşulları 274
3. Usul 277
a. Genel Olarak 277
b. Haciz Tutanağı 280
4. Haczin Konusu 282
a. Genel Olarak 282
b. Hacizde Tertip Kuralı 283
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar 284
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri 285
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar 285
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 285
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar 304
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 311
d. Haczedilmezlikten Feragat 314
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi 314
f. Haczin Yapılması 315
aa. Taşınır Malların Haczi 315
bb. Taşınmaz Malların Haczi 321
cc. Maaş ve Ücret Haczi 323
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi 327
ee. İntifa Hakkının Haczi 328
ff. Pay Haczi 328
gg. Teminat Mektuplarının Haczi 333
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi 334
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi 337
5. Haczin Sonuçları 347
6. Hacze Katılma 348
a. Adi Katılma 349
b. İmtiyazlı Katılma 351
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma 352
d. Usul 353
7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları 354
a. Genel Olarak 354
b. İstihkak Süreci 357
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması 357
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması 385
8. Borcun Taksitle Ödenmesi 400
a. Hacizden Önce 400
b. Hacizden Sonra 401
E. Satış (= Paraya Çevirme) 402
1. Genel Olarak 402
2. Satış İsteme Süreleri 408
3. Taşınır Malların Satılması 415
4. Taşınmaz Malların Satılması 421
5. İhalenin Feshi 445
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması 472
1. Genel Olarak 472
2. Sıra Cetveli 475
a. Genel Olarak 475
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması 478
aa. Genel Olarak 478
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 479
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 483
3. Aciz Belgesi 488
a. Genel Olarak 488
b. Türleri 489
aa. Kesin Aciz Belgesi 489
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi 492
4. Gemilere İlişkin Hükümler 492
İkinci Kesim
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK 495
II. YETKİ 501
III. TAKİBİN AŞAMALARI 505
A. Takip Talebi 505
1. Genel Olarak 505
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 507
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 509
a. Poliçede 509
b. Bonoda 509
c. Çekte 513
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü 514
B. Ödeme Emri 515
C. Takibin Kesinleşmesi 516
1. Ödeme Emrine İtiraz 516
a. Genel Olarak 516
b. İtiraz Türleri 519
aa. İmzaya İtiraz 519
aaa. İtirazın Kabulü 524
bbb. İtirazın Reddi 527
bb. Borca İtiraz 527
aaa. İtirazın Kabulü 534
bbb. İtirazın Reddi 542
2. Özel Şikâyet Yolu 543
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet 543
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet 550
Üçüncü Kesim
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 551
II. TÜRLERİ 553
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 553
1. Genel Olarak 553
2. Takibin Aşamaları 553
a. Takip Talebi 553
b. Ödeme Emri 553
c. Takibin Kesinleşmesi 556
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 556
aaa. Genel Olarak 556
bbb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye 556
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 565
aaa. İtirazın Konusu 565
bbb. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 570
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 583
1. Genel Olarak 583
2. Takibin Aşamaları 584
a. Takip Talebi 584
b. Tahliye Emri 585
c. Takibin Kesinleşmesi 585
d. Tahliye 586
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 587
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 590
İkinci Ayrım
İLAMLI TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 593
II. KOŞULLARI 597
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması 597
1. İlam 597
2. İlam Niteliğinde Belgeler 600
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 600
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 605
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi 607
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması 612
III. YETKİ 628
IV. TAKİBİN AŞAMALARI 628
A. Takip Talebi 628
B. İcra Emri 632
V. İCRANIN DURDURULMASI 635
A. Genel Olarak 635
B. Koşulları 635
C. İşleyiş Süreci 639
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 644
A. Genel Olarak 644
B. Türleri 644
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma 644
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma 651
VII. İCRANIN İADESİ 652
A. Genel Olarak 652
B. İşleyiş Süreci 653
İkinci Kesim
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI 659
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI 661
İkinci Bölüm
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 681
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 682
III. TAKİP TÜRLERİ 688
A. İlamsız Takip 688
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 688
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 690
B. İlamlı Takip 699
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 699
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 699
a. Genel Olarak 699
aa. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması 700
bb. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi 700
cc. Kredi Kurumları İle İlgili Düzenleme 706
aaa. Genel Olarak 706
bbb. Koşulları 706
ccc. Usul 713
b. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması 719
IV. ORTAK HÜKÜMLER 724
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 724
B. Rehin Açığı Belgesi 727
1. Genel Olarak 727
2. Türleri 727
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi 727
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi 728
V. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 730
Üçüncü Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK 731
II. KOŞULLARI 733
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR 741
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 745
V. SONUÇLARI 747
VI. KARARIN KALDIRILMASI 751
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 751
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 755
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM) 757
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 760
A. Genel Olarak 760
B. Yargılama Usulü 761
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 765
II. İFLAS ORGANLARI 767
A. Resmi İflas Organları 767
1. Asıl İflas Organları 767
a. İcra Dairesi 767
b. Asliye Ticaret Mahkemesi 768
c. İflas Dairesi 770
d. İcra Mahkemesi 770
e. Bölge Adliye Mahkemeleri 772
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 772
2. Yardımcı İflas Organları 772
B. Özel İflas Organları 772
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 772
2. İflas Bürosu 774
3. İflas İdaresi 774
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı 777
III. İFLASTA YETKİ 779
A. İcra Dairesi 779
B. Ticaret Mahkemesi 779
C. İflas Dairesi 780
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 780
A. İflas Harçları 780
B. İflas Giderleri 781
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 781
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME 785
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ 786
A. Tacirler 786
1. Gerçek Kişi Tacirler 787
2. Tüzel Kişi Tacirler 789
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 790
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler 791
1. Ticareti Terk Edenler 791
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları 792
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları 793
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen Borçlu 793
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 793
6. Miras Ortaklığı (= Tereke) 793
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ 794
A. Genel İflas Nedeni 794
B. Özel İflas Nedenleri 795
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU 797
A. Takip Talebi 798
B. Ödeme Emri 798
C. Takibin Kesinleşmesi 799
D. İflas Davası 799
1. Genel Olarak 799
2. İflas Davasının İşleyişi 800
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması 800
b. İnceleme 801
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı 802
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi 802
e. Depo Kararı 802
f. İflas Kararı 803
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları 804
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU 805
A. Takip Talebi 805
B. Ödeme Emri 805
C. Takibin Kesinleşmesi 806
D. İflas Davası 806
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS 809
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177) 809
B. İşleyiş Usulü 813
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS 814
A. İflas Nedenleri 814
1. İhtiyari İflas Nedeni 814
2. Zorunlu İflas Nedeni 815
B. İşleyiş Usulü 816
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 817
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI 819
A. Özel Hukuk Bakımından 819
1. Ehliyet 819
2. İyi Niyet 820
3. Takipler 821
4. Davalar 823
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar 824
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar 824
B. Kamu Hukuku Bakımından 826
1. Adi İflas 826
2. Taksirli İflas 826
3. Dolanlı (Hileli) İflas 832
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI 837
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi 837
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi 837
C. Sözleşmelere Etkisi 838
D. Takas Hakkına Etkisi 839
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi 840
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI 843
A. Masa Nedir? 843
B. İflas Masasının Mevcudu 844
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar 844
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar 845
a. Müflisin Ücreti 845
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler 845
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli 846
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar 846
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup Da Devri Mümkün Olmayan Mallar İle Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar 846
3. Masadan Çıkarma Hakkı 846
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi 847
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI 848
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 850
IV. BASİT TASFİYE 850
V. ADİ TASFİYE 852
A. İlan 852
B. Birinci Alacaklılar Toplantısı 853
C. İflas İdaresi 853
D. İflasta İstihkak Davaları 854
E. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış 856
F. İflas Alacaklarının İncelenmesi 856
G. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 856
1. Genel Olarak 856
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası 859
a. Rehinli Alacaklar 859
b. Bir Kısım Kamu Alacakları 859
c. Masa Alacakları 861
d. Adi Alacaklar 861
aa. Genel Olarak 861
bb. İmtiyazlı Alacaklar 861
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra) 863
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları 864
a. Şikâyet Yolu 864
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası 866
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 868
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması 868
H. Geç Bildirilen Alacaklar 870
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı 870
J. Masa Mallarının Satışı 871
K. Paraların Paylaştırılması 872
1. Pay Cetveli ve Son Hesap 872
2. Paraların Dağıtılması 873
L. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 874
1. Genel Olarak 874
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması 875
M. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar 876
N. İflasın Kapanması 877
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI 879
A. Genel Olarak 879
B. Koşulları 879
C. Usul ve Sonuçları 881
D. Yasa Yolları 882
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ 882
A. Genel Olarak 882
B. Koşulları 882
1. Genel Koşullar 882
2. Özel Koşullar 883
C. Karar 883
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM 887
II. TÜRLERİ 890
A. Oluşum Biçimine Göre 890
1. Mahkeme Dışı Konkordato 890
2. Mahkeme İçi Konkordato 890
B. Etkisine Göre 891
1. Adi Konkordato 891
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 892
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 893
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ 893
A. Konkordato Teklifi 893
1. Başvurabilecek Kişiler 893
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 895
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler 897
4. Usul 901
B. Konkordato Mühleti 901
1. Genel Olarak 901
2. Geçici Mühlet 901
a. Genel Olarak 901
b. Koşul 902
c. Usul 902
d. Karar 903
e. Süre 904
f. İlanı ve Bildirimi 904
g. Sonuçları 905
3. Kesin Mühlet 908
a. Genel Olarak 908
b. Koşul 908
c. Usul 909
d. Süre 910
e. İlan ve Bildirim 910
f. Sonuçları 911
aa. Konkordato Komiserinin Atanması 911
aaa. Genel Olarak 911
bbb. Hukuksal Statüsü 912
ccc. Görevleri 913
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme 915
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları 916
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi 917
bbb. Mühletin Davalara Etkisi 920
ccc. Mühletin Diğer Etkileri 921
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 922
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları 923
g. Kesin Mühletin Kaldırılması 924
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 924
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması 925
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından 925
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından 926
ccc. Usul 926
4. Yasa Yolları 926
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü 927
1. Genel Olarak 927
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk 928
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma 930
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 932
E. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki) 934
1. Koşulları 934
2. Usul 939
3. Karar 939
a. İstemin Kabulü 939
b. İstemin Reddi 941
4. Yasa Yolları 941
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları 942
1. Alacaklılara Etkisi 942
2. Takiplere Etkisi 943
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 944
4. Borçluya Etkisi 944
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi 944
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi 947
G. Konkordatonun Feshi 947
1. Kısmi Fesih 947
2. Tamamen Fesih 952
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 957
II. İŞLEYİŞ USULÜ 958
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 961
II. YETKİLİ ORGANLAR 962
A. Tasfiye Memurları 963
B. Alacaklılar Kurulu 964
III. İŞLEYİŞ USULÜ 964
A. Konkordato Masasının Oluşması 964
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması 964
C. Paraya Çevirme 965
D. Paraların Paylaştırılması 966
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi 967
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK 969
II. KOŞULLARI 970
III. USUL 972
IV. SONUÇLARI 975
V. FESİH VE TADİL 976
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS 977
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 981
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 982
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması 982
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması 983
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 984
A. Butlan Davası 984
B. Muvazaa Davası 984
C. İstihkak Davası 985
IV. KONUSU 987
A. Genel Olarak 987
B. İptale Tabi İşlemler 988
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar) 988
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler 989
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler 989
V. KOŞULLARI 990
VI. USUL 992
A. Genel Olarak 992
B. Taraflar 995
1. Davacı 995
2. Davalı 995
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme 997
D. Dava Açma Süresi 997
VII. SONUÇLARI 998
A. Hacizdeki İptal Davası 998
B. İflastaki İptal Davası 1001
C. Ortak Hükümler 1002
EKLER
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 1005
EK – 2: ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ 1015
EK – 3: TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS VEYA MAHSUP İDDİASI 1021
EK – 4: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ 1028
EK – 5: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU 1034
EK – 6: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME] 1036
Kaynakça 1039
Kavram Dizini 1045

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
3
75,00   
225,00   
4
56,25   
225,00   
5
47,25   
236,25   
6
39,75   
238,50   
7
34,39   
240,75   
8
30,38   
243,00   
9
27,25   
245,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
3
75,00   
225,00   
4
56,25   
225,00   
5
47,25   
236,25   
6
39,75   
238,50   
7
34,39   
240,75   
8
30,38   
243,00   
9
27,25   
245,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
3
75,00   
225,00   
4
56,25   
225,00   
5
47,25   
236,25   
6
39,75   
238,50   
7
34,39   
240,75   
8
30,38   
243,00   
9
27,25   
245,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
3
75,00   
225,00   
4
56,25   
225,00   
5
47,25   
236,25   
6
39,75   
238,50   
7
34,39   
240,75   
8
30,38   
243,00   
9
27,25   
245,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
112,50   
225,00   
3
75,00   
225,00   
4
56,25   
225,00   
5
47,25   
236,25   
6
39,75   
238,50   
7
34,39   
240,75   
8
30,38   
243,00   
9
27,25   
245,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
225,00   
225,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat