İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İsmail Ercan

Uygulamacılar İçinİcra ve İflas Hukuku El Kitabı


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
1143
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750257629
Boyut
16x24
Baskı
5Konu Başlıkları
- İcra ve İflas Hukuku
- Yeni Konkordato Hukuku
- Yeniden Yapılandırma Hukuku
- Alacaklıları Koruyucu Önlemler
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takip Usulü

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 29
TAKİP HUKUKUNA
GİRİŞ
I. KAVRAM 31
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR 33
A. Taraf Ehliyeti 33
1. Genel Olarak 33
2. Gerçek Kişiler 35
3. Tüzel Kişiler 41
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 43
B. Takip Ehliyeti 49
C. Sıfat (Husumet) 52
D. Temsil 53
E. Takip Arkadaşlığı 53
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi 54
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 55
A. Genel Kurallar 55
B. Tatil ve Talikler (Erteleme) 56
1. Genel Olarak 56
2. Tatil Saat ve Günleri 57
3. Talik (Erteleme) Durumları 58
a. Genel Talikler 58
b. Özel Talik Durumları 61
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT 62
A. Genel Olarak 62
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler 62
1. Muhatap 62
a. Gerçek Kişiler 63
b. Tüzel Kişiler 69
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler 69
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer 76
1. Adreste Tebligat 76
a. Gerçek Kişiler 76
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 77
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması 77
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 82
b. Tüzel Kişiler 92
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 92
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması 92
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 94
2. Adres Değişikliği 95
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman 97
E. Tebligatın Yapılması 97
F. İlanen Tebligat 100
H. Yurt Dışı Tebligat 103
1. Genel Olarak 103
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 104
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat 105
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 105
I. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü 105
1. Tebligatın Yokluğu 105
2. Tebligatın Usulsüzlüğü 106
a. Anlamı 106
b. Yaptırımı 107
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi 109
d. Karar 110
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ) 115
A. Asıl İcra Organları 115
1. İcra Dairesi 115
a. Genel Olarak 115
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri 118
aa. Olumlu Yükümlülükler 118
bb. Olumsuz Yükümlülükler 127
c. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu 128
aa. Genel Olarak 128
bb. Usul 129
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu 130
2. İcra Mahkemesi 131
a. Genel Olarak 131
b. Yargılama Usulü 135
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü 137
d. Yasa Yolları 138
aa. İstinaf 139
bb. Yargılamanın Yenilenmesi 141
3. Bölge Adliye Mahkemeleri 142
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri 144
B. Yardımcı İcra Organları 144
1. Genel Mahkemeler 144
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri 145
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET 145
A. Genel Olarak 145
B. Şikâyet Nedenleri 148
C. Şikâyetin Tarafları 149
D. Şikâyet Süresi 151
1. Kural 151
2. İstisna (Süresiz Şikâyet) 152
E. Başvuru Makamı 155
F. Usul 157
G. Sonuçları 160
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 163
A. İcra Harçları 163
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar 163
a. İcraya Başvurma Harcı 163
b. Peşin Harç 164
c. Tahsil Harcı 164
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı 170
e. Ceza Evleri Harcı 170
f. Feragat Harcı 171
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı 171
g. Merkezî Takip Sistemi Harcı 171
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar 172
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri 172
B. İcra Giderleri 174
İkinci Kısım
TAKİP YOLLARI
Birinci Bölüm
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Ayrım
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 177
II. GÖREV 178
III. YETKİ 179
A. Yetkili İcra Dairesi 179
1. Yetki Kuralları 179
a. Genel Yetki Kuralı 179
b. Özel Yetki Kuralları 180
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi 180
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi 180
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması 181
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması 181
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları 184
2. Yetki İtirazı 184
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi 187
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi 187
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme 187
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi 187
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi 188
bb. Karar 189
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması 189
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması 190
B. Yetkili İcra Mahkemesi 190
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi 190
Birinci Kesim
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
I. KAVRAM 193
II. KOŞULLARI 193
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması 193
1. Para Alacakları 194
2. Teminat Alacağı 195
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması 196
III. TAKİBİN AŞAMALARI 197
A. Takip Talebi 197
1. Genel Olarak 197
2. İçeriği 198
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi 204
4. Sonuçları 207
B. Ödeme Emri 209
1. Genel Olarak 209
2. Ödeme Emrinin İçeriği 210
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 212
4. Ödeme Emrine İtiraz 215
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri 220
aa. Doğuş Biçimine Göre 220
bb. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından 222
aaa. İmzaya İtiraz 222
bbb. Borca İtiraz 224
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü 226
aa. İtirazın Yapılacağı Yer 226
bb. İtiraz Süresi 228
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural) 228
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre) 228
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık 231
d. İtirazın Sonucu 232
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması 232
C. Takibin Kesinleşmesi 233
1. Genel Olarak 233
2. İtirazın İptali Davası 234
a. Genel Olarak 234
b. Koşulları 236
c. Usul 239
d. Sonuçları 243
aa. Davanın Kabulü 243
aaa. Genel Olarak 243
bbb. İcra İnkâr Tazminatı 244
bb. Davanın Reddi 251
cc. Davanın Konusuz Kalması 252
3. İtirazın Kaldırılması 253
a. İtirazın Kesin Kaldırılması 254
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler 254
bb. Yargılama 263
cc. Karar 264
b. İtirazın Geçici Kaldırılması 268
aa. Genel Olarak 268
bb. Yargılama 268
cc. Karar 270
aaa. Genel Olarak 270
bbb. Borçtan Kurtulma Davası 271
4. Olumsuz Tespit Davası 273
a. Genel Olarak 273
b. Koşulları 275
c. Davanın Açılma Zamanı 276
aa. Takipten Önce Olumsuz Tespit Davası 277
bb. Takipten Sonra Olumsuz Tespit Davası 277
d. Usul 278
e. Karar 283
aa. Davanın Kabulü 283
bb. Davanın Reddi 285
cc. Davanın Konusuz Kalması 287
5. Geri Alma (İstirdat) Davası 287
6. Mal Beyanı 291
a. Genel Olarak 291
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi 292
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 294
a. Takibin İptali 295
b. Takibin Ertelenmesi (= Taliki) 296
D. Haciz 297
1. Genel Olarak 297
2. Haciz İsteminin Koşulları 299
3. Usul 302
a. Genel Olarak 302
b. Haciz Tutanağı 304
4. Haczin Konusu 307
a. Genel Olarak 307
b. Hacizde Tertip Kuralı 307
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar 309
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri 309
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar 309
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 310
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar 328
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 338
d. Haczedilmezlikten Feragat 341
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi 342
f. Haczin Yapılması 342
aa. Taşınır Malların Haczi 342
bb. Taşınmaz Malların Haczi 348
cc. Maaş ve Ücret Haczi 350
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi 354
ee. İntifa Hakkının Haczi 355
ff. Pay Haczi 355
gg. Teminat Mektuplarının Haczi 360
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi 361
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi 367
5. Haczin Sonuçları 383
6. Hacze Katılma 384
a. Adi Katılma 384
b. İmtiyazlı Katılma 386
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma 387
d. Usul 389
7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları 391
a. Genel Olarak 391
b. İstihkak Süreci 394
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması 394
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması 422
8. Borcun Taksitle Ödenmesi 438
a. Hacizden Önce 438
b. Hacizden Sonra 438
E. Satış (= Paraya Çevirme) 440
1. Genel Olarak 440
2. Satış İsteme Süreleri 446
3. Taşınır Malların Satılması 453
4. Taşınmaz Malların Satılması 460
5. İhalenin Feshi 484
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması 512
1. Genel Olarak 512
2. Sıra Cetveli 515
a. Genel Olarak 515
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması 518
aa. Genel Olarak 518
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 519
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 522
3. Aciz Belgesi 528
a. Genel Olarak 528
b. Türleri 528
aa. Kesin Aciz Belgesi 528
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi 532
4. Gemilere İlişkin Hükümler 532
İkinci Kesim
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK 533
II. YETKİ 544
III. TAKİBİN AŞAMALARI 548
A. Takip Talebi 548
1. Genel Olarak 548
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 551
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 552
a. Poliçede 553
b. Bonoda 553
c. Çekte 557
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü 558
B. Ödeme Emri 559
C. Takibin Kesinleşmesi 560
1. Ödeme Emrine İtiraz 561
a. Genel Olarak 561
b. İtiraz Türleri 563
aa. İmzaya İtiraz 563
aaa. İtirazın Kabulü 569
bbb. İtirazın Reddi 571
bb. Borca İtiraz 572
aaa. İtirazın Kabulü 584
bbb. İtirazın Reddi 593
2. Özel Şikâyet Yolu 593
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet 594
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet 605
Üçüncü Kesim
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 607
II. TÜRLERİ 609
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 609
1. Genel Olarak 609
2. Takibin Aşamaları 609
a. Takip Talebi 609
b. Ödeme Emri 611
c. Takibin Kesinleşmesi 615
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 615
aaa. Genel Olarak 615
bbb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye 615
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 627
aaa. İtirazın Konusu 629
bbb. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 635
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 653
1. Genel Olarak 653
2. Takibin Aşamaları 654
a. Takip Talebi 654
b. Tahliye Emri 655
c. Takibin Kesinleşmesi 655
d. Tahliye 657
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 657
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 660
İkinci Ayrım
İLAMLI TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 663
II. KOŞULLARI 667
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması 667
1. İlam 667
2. İlam Niteliğinde Belgeler 670
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 670
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 675
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi 679
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması 685
D. İcra Edilebilmesi Takip Koşuluna Bağlanan İlamlarda Bu Koşulun Yerine Getirilmesi 704
III. YETKİ 705
IV. TAKİBİN AŞAMALARI 705
A. Takip Talebi 705
B. İcra Emri 711
V. İCRANIN DURDURULMASI 714
A. Genel Olarak 714
B. Koşulları 714
C. İşleyiş Süreci 719
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 723
A. Genel Olarak 723
B. Türleri 724
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma 724
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma 731
VII. İCRANIN İADESİ 732
A. Genel Olarak 732
B. İşleyiş Süreci 732
İkinci Kesim
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI 739
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI 741
İkinci Bölüm
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 761
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 762
III. TAKİP TÜRLERİ 768
A. İlamsız Takip 768
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 768
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 771
B. İlamlı Takip 779
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 779
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 780
a. Genel Olarak 780
aa. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması 780
bb. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi 780
cc. Kredi Kurumları İle İlgili Düzenleme 787
aaa. Genel Olarak 787
bbb. Koşulları 787
ccc. Usul 794
b. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması 801
IV. ORTAK HÜKÜMLER 808
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 808
B. Rehin Açığı Belgesi 810
1. Genel Olarak 810
2. Türleri 811
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi 811
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi 811
V. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 814
Üçüncü Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK 815
II. KOŞULLARI 817
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR 826
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 829
V. SONUÇLARI 831
VI. KARARIN KALDIRILMASI 835
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 835
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 840
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM) 841
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 844
A. Genel Olarak 844
B. Yargılama Usulü 845
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 849
II. İFLAS ORGANLARI 851
A. Resmî İflas Organları 851
1. Asıl İflas Organları 851
a. İcra Dairesi 851
b. Asliye Ticaret Mahkemesi 852
c. İflas Dairesi 853
d. İcra Mahkemesi 854
e. Bölge Adliye Mahkemeleri 855
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 855
2. Yardımcı İflas Organları 855
B. Özel İflas Organları 856
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 856
2. İflas Bürosu 857
3. İflas İdaresi 858
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı 861
III. İFLASTA YETKİ 862
A. İcra Dairesi 862
B. Ticaret Mahkemesi 863
C. İflas Dairesi 863
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 863
A. İflas Harçları 863
B. İflas Giderleri 864
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 865
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME 869
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ 870
A. Tacirler 870
1. Gerçek Kişi Tacirler 871
2. Tüzel Kişi Tacirler 873
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 874
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler 875
1. Ticareti Terk Edenler 875
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları 876
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları 876
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu 876
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 877
6. Miras Ortaklığı (= Tereke) 877
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ 878
A. Genel İflas Nedeni 878
B. Özel İflas Nedenleri 879
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU 881
A. Takip Talebi 882
B. Ödeme Emri 882
C. Takibin Kesinleşmesi 883
D. İflas Davası 883
1. Genel Olarak 883
2. İflas Davasının İşleyişi 884
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması 884
b. İnceleme 885
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı 886
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi 886
e. Depo Kararı 886
f. İflas Kararı 888
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları 889
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU 890
A. Takip Talebi 890
B. Ödeme Emri 890
C. Takibin Kesinleşmesi 891
D. İflas Davası 891
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS 893
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177) 893
B. İşleyiş Usulü 897
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS 898
A. İflas Nedenleri 898
1. İhtiyari İflas Nedeni 898
2. Zorunlu İflas Nedeni 899
B. İşleyiş Usulü 900
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 901
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI 903
A. Özel Hukuk Bakımından 903
1. Ehliyet 903
2. İyi Niyet 904
3. Takipler 905
4. Davalar 907
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar 908
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar 908
B. Kamu Hukuku Bakımından 910
1. Adi İflas 910
2. Taksirli İflas 911
3. Dolanlı (Hileli) İflas 916
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI 921
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi 921
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi 922
C. Sözleşmelere Etkisi 922
D. Takas Hakkına Etkisi 923
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi 925
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI 927
A. Masa Nedir? 927
B. İflas Masasının Mevcudu 928
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar 928
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar 929
a. Müflisin Ücreti 929
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler 929
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli 930
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar 930
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup Da Devri Mümkün Olmayan Mallar İle Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar 930
3. Masadan Çıkarma Hakkı 930
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi 931
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI 932
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 934
IV. BASİT TASFİYE 934
V. ADİ TASFİYE 936
A. İlan 936
B. Birinci Alacaklılar Toplantısı 937
C. İflas İdaresi 937
D. İflasta İstihkak Davaları 938
E. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış 940
F. İflas Alacaklarının İncelenmesi 940
G. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 940
1. Genel Olarak 940
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası 943
a. Rehinli Alacaklar 943
b. Bir Kısım Kamu Alacakları 943
c. Masa Alacakları 944
d. Adi Alacaklar 944
aa. Genel Olarak 944
bb. İmtiyazlı Alacaklar 945
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra) 947
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları 947
a. Şikâyet Yolu 948
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası 949
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 951
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması 951
H. Geç Bildirilen Alacaklar 953
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı 954
J. Masa Mallarının Satışı 954
K. Paraların Paylaştırılması 955
1. Pay Cetveli ve Son Hesap 955
2. Paraların Dağıtılması 956
L. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 958
1. Genel Olarak 958
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması 958
M. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar 960
N. İflasın Kapanması 960
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI 963
A. Genel Olarak 963
B. Koşulları 963
C. Usul ve Sonuçları 965
D. Yasa Yolları 966
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ 966
A. Genel Olarak 966
B. Koşulları 966
1. Genel Koşullar 966
2. Özel Koşullar 967
C. Karar 967
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM 971
II. TÜRLERİ 974
A. Oluşum Biçimine Göre 974
1. Mahkeme Dışı Konkordato 974
2. Mahkeme İçi Konkordato 974
B. Etkisine Göre 975
1. Adi Konkordato 975
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 976
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 977
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ 977
A. Konkordato Teklifi 977
1. Başvurabilecek Kişiler 977
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 979
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler 980
4. Usul 984
B. Konkordato Mühleti 985
1. Genel Olarak 985
2. Geçici Mühlet 985
a. Genel Olarak 985
b. Koşul 986
c. Usul 986
d. Karar 986
e. Süre 988
f. İlanı ve Bildirimi 988
g. Sonuçları 988
3. Kesin Mühlet 992
a. Genel Olarak 992
b. Koşul 992
c. Usul 992
d. Süre 993
e. İlan ve Bildirim 994
f. Sonuçları 994
aa. Konkordato Komiserinin Atanması 994
aaa. Genel Olarak 994
bbb. Hukuksal Statüsü 996
ccc. Görevleri 997
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme 999
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları 1001
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi 1001
bbb. Mühletin Davalara Etkisi 1004
ccc. Mühletin Diğer Etkileri 1005
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 1006
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları 1007
g. Kesin Mühletin Kaldırılması 1008
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 1009
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması 1009
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından 1009
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından 1010
ccc. Usul 1011
4. Yasa Yolları 1011
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü 1012
1. Genel Olarak 1012
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk 1012
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma 1014
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 1016
E. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki) 1018
1. Koşulları 1018
2. Usul 1024
3. Karar 1024
a. İstemin Kabulü 1024
b. İstemin Reddi 1025
4. Yasa Yolları 1026
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları 1026
1. Alacaklılara Etkisi 1026
2. Takiplere Etkisi 1028
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 1028
4. Borçluya Etkisi 1029
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi 1029
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi 1031
G. Konkordatonun Feshi 1032
1. Kısmi Fesih 1032
2. Tamamen Fesih 1036
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 1041
II. İŞLEYİŞ USULÜ 1042
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 1045
II. YETKİLİ ORGANLAR 1046
A. Tasfiye Memurları 1047
B. Alacaklılar Kurulu 1048
III. İŞLEYİŞ USULÜ 1048
A. Konkordato Masasının Oluşması 1048
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması 1048
C. Paraya Çevirme 1049
D. Paraların Paylaştırılması 1050
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi 1051
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK 1053
II. KOŞULLARI 1054
III. USUL 1056
IV. SONUÇLARI 1059
V. FESİH VE TADİL 1060
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS 1061
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 1065
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 1066
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması 1066
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması 1067
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 1068
A. Butlan Davası 1068
B. Muvazaa Davası 1068
C. İstihkak Davası 1069
IV. KONUSU 1071
A. Genel Olarak 1071
B. İptale Tabi İşlemler 1072
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar) 1072
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler 1073
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler 1073
V. KOŞULLARI 1074
VI. USUL 1076
A. Genel Olarak 1076
B. Taraflar 1079
1. Davacı 1079
2. Davalı 1079
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme 1081
D. Dava Açma Süresi 1081
VII. SONUÇLARI 1082
A. Hacizdeki İptal Davası 1082
B. İflastaki İptal Davası 1086
C. Ortak Hükümler 1086
EKLER
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 1091
EK – 2: ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ 1100
EK – 3: TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS VEYA MAHSUP İDDİASI 1106
EK – 4: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ 1114
EK – 5: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU 1120
EK – 6: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME] 1122
Kaynakça 1125
Kavram Dizini 1131

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat