İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İsmail Ercan

Uygulamacılar İçinİcra ve İflas Hukuku El Kitabı


Basım Tarihi
2021-03
Sayfa Sayısı
1566
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750267512
Boyut
16x24
Baskı
7
Çeviren
0000-00-00340,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 340 puan kazanacaksınız)
   340
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- İcra Hukuku
- İflas Hukuku
- Yeni Konkordato Hukuku
- Yeniden Yapılandırma Hukuku
Alacaklıları Koruyucu Diğer Kurumlar

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz V
Kısaltmalar XXXIII
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM 1
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR 3
A. Taraf Ehliyeti 3
1. Genel Olarak 3
2. Gerçek Kişiler 6
3. Tüzel Kişiler 12
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 14
B. Takip Ehliyeti 20
C. Sıfat (Husumet) 23
D. Temsil 24
E. Takip Arkadaşlığı 25
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi 26
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 26
A. Genel Kurallar 26
B. Tatil ve Talikler (Erteleme) 29
1. Genel Olarak 29
2. Tatil Saat ve Günleri 31
3. Talik (Erteleme) Durumları 33
a. Genel Talikler 33
b. Özel Talik Durumları 37
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT 41
A. Genel Olarak 41
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler 42
1. Muhatap 42
a. Gerçek Kişiler 42
b. Tüzel Kişiler 48
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler 49
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer 55
1. Adreste Tebligat 55
a. Gerçek Kişiler 56
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 57
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması 58
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 65
b. Tüzel Kişiler 73
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 73
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması 73
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 77
2. Adres Değişikliği 78
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman 83
E. Tebligatın Yapılması 83
F. İlanen Tebligat 86
G. Yurt Dışı Tebligat 89
1. Genel Olarak 89
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 90
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat 91
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 91
H. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü 91
1. Tebligatın Yokluğu 91
2. Tebligatın Usulsüzlüğü 92
a. Anlamı 92
b. İleri Sürülmesi 93
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi 95
c. Yaptırımı 97
e. Karar 99
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ) 105
A. Asıl İcra Organları 106
1. İcra Dairesi 106
a. Genel Olarak 106
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri 109
aa. Olumlu Yükümlülükler 109
bb. Olumsuz Yükümlülükler 118
c. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu 119
aa. Genel Olarak 119
bb. Usul 120
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu 121
2. İcra Mahkemesi 122
a. Genel Olarak 122
b. Yargılama Usulü 127
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü 132
d. Yasa Yolları 133
aa. İstinaf 134
bb. Yargılamanın Yenilenmesi 142
3. Bölge Adliye Mahkemeleri 143
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri 146
B. Yardımcı İcra Organları 146
1. Genel Mahkemeler 146
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri 147
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET 147
A. Genel Olarak 147
B. Şikâyet Nedenleri 151
C. Şikâyetin Tarafları 152
D. Şikâyet Süresi 157
1. Kural 157
2. İstisna (Süresiz Şikâyet) 159
E. Başvuru Makamı 164
F. Usul 166
G. Sonuçları 168
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 172
A. İcra Harçları 172
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar 173
a. İcraya Başvurma Harcı 173
b. Peşin Harç 173
c. Tahsil Harcı 174
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı 185
e. Ceza Evleri Harcı 185
f. Feragat Harcı 186
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı 188
h. Merkezî Takip Sistemi Harcı 188
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar 188
3. Harçtan Bağışık (Muaf) İcra İşlemleri 189
B. İcra Giderleri 191
IV. TAKİP YOLLARI 193
İkinci Kısım
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 195
II. GÖREV 196
III. YETKİ 197
A. Yetkili İcra Dairesi 197
1. Yetki Kuralları 197
a. Genel Yetki Kuralı 197
b. Özel Yetki Kuralları 198
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi 198
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi 198
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması 199
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması 199
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları 202
2. Yetki İtirazı 202
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi 205
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi 207
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme 207
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi 207
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi 209
bb. Karar 209
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması 209
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması 212
B. Yetkili İcra Mahkemesi 212
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi 212
Birinci Ayrım
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. KAVRAM 215
II. KOŞULLARI 215
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması 215
1. Para Alacakları 216
2. Teminat Alacağı 217
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması 220
İkinci Kesim
TAKİBİN AŞAMALARI
I. TAKİP TALEBİ 221
A. Genel Olarak 221
B. İçeriği 222
C. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi 228
D. Sonuçları 231
II. ÖDEME EMRİ 232
A. Genel Olarak 232
B. İçeriği 233
C. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 237
D. Ödeme Emrine İtiraz 241
1. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri 247
a. Doğuş Biçimine Göre 247
b. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından 249
aa. İmzaya İtiraz 249
bb. Borca İtiraz 250
2. Ödeme Emrine İtiraz Usulü 253
a. İtirazın Yapılacağı Yer 253
b. İtiraz Süresi 255
aa. Genel İtiraz Süresi (Kural) 255
bb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre) 255
3. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık 261
4. İtirazın Sonucu 262
E. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması 262
III. TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 264
A. Genel Olarak 264
B. İtirazın İptali Davası 265
1. Genel Olarak 265
2. Koşulları 266
3. Usul 270
4. Sonuçları 282
a. Davanın Kabulü 282
aa. Genel Olarak 282
bb. Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü 285
cc. İcra İnkâr Tazminatı 285
b. Davanın Reddi 295
c. Davanın Konusuz Kalması 297
C. İtirazın Kaldırılması 297
1. İtirazın Kesin Kaldırılması 299
a. Genel Olarak 299
b. Usul 317
c. Karar 319
2. İtirazın Geçici Kaldırılması 324
a. Genel Olarak 324
b. Usul 325
c. Karar 327
aa. Genel Olarak 327
bb. Borçtan Kurtulma Davası 329
D. Olumsuz Tespit Davası 331
1. Genel Olarak 331
2. Koşulları 333
3. Davanın Açılma Zamanı 334
a. Takipten Önce Olumsuz Tespit Davası 334
b. Takipten Sonra Olumsuz Tespit Davası 335
4. Usul 337
5. Karar 353
a. Davanın Kabulü 353
b. Davanın Reddi 357
c. Davanın Konusuz Kalması 362
E. Geri Alma (İstirdat) Davası 362
F. Mal Beyanı 365
1. Genel Olarak 365
2. Mal Beyanında Bulunma Süresi 367
G. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 368
1. Takibin İptali 369
2. Takibin Ertelenmesi (Taliki) 371
IV. HACİZ 372
A. Genel Olarak 372
B. Haciz İsteminin Koşulları 373
C. Haciz İsteminin Geri Alınması 378
D. Usul 379
1. Yetkili İcra Dairesi 379
2. Şekli 381
3. Yerine Getirilmesi 381
E. Haczin Konusu 387
1. Genel Olarak 387
2. Hacizde Tertip Kuralı 387
3. Haczedilemeyen Mal ve Haklar 389
a. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri 389
aa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar 389
bb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 390
aaa. Devlet Malları 390
bbb. Ekonomik Faaliyeti, Bedeni Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya 396
ccc. Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Gerekli Eşya 397
ddd. Çiftçinin Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zorunlu Olan Eşyalar, Çiftçi Olmayanların Meslek ve Sanatı İçin Gerekli Olan Araç ve Gereçleri İle Kitapları ve Ayrıca Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Sağlayan Nakil Araçları 398
eee. Borçlu ve Ailesinin İdaresi İçin Gerekli Olan Hayvanlar İle Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 400
fff. Borçlunun ve Ailesinin Yiyecek ve Yakacakları ile Borçlu Çiftçi İse Tohumluğu 400
ggg. Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Zorunlu Olan Bağ, Bahçe ile Gerekli Olan Araç ve Gereç 401
hhh. Haczolunmamak Üzere Kurulmuş Olan Ömür Boyu Gelirler 401
ııı. Ordu ve Kolluk (Zabıta) Hizmetlerinden Malul Olanlara Bağlanan Emekli Maaşları ile Bir Kısım Maaş, Tazminat ve İkramiyeler 401
iii. Bir Yardımlaşma Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Durumlarda Bağlanan Maaşlar 401
jjj. Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar 402
kkk. Borçlunun Haline Münasip Evi 402
lll. Öğrenci Bursları 419
cc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar 422
b. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 435
4. Haczedilmezlikten Feragat 438
5. Haczedilmezliğin Belirlenmesi 439
6. Haczin Yapılması 439
a. Taşınır Malların Haczi 439
b. Taşınmaz Malların Haczi 446
c. Maaş ve Ücret Haczi 455
d. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi 460
e. İntifa Hakkının Haczi 461
f. Pay Haczi 461
g. Kollektif Ortaklık Ortaklarının Mal ve Haklarının Haczi 465
h. Teminat Mektuplarının Haczi 467
ı. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi 468
7. Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi 473
a. Birinci Haciz İhbarnamesi 474
b. İkinci Haciz İhbarnamesi 479
c. Üçüncü Haciz İhbarnamesi 480
d. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanların Sorumluluğu 482
E. Haczin Sonuçları 490
F. Hacze Katılma (İştirak) 491
1. Adi Katılma 491
2. İmtiyazlı Katılma 493
3. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma 494
4. Usul 496
G. Haczin Düşmesi 498
H. Hacizde İstihkak İddiası 500
1. Kavram 500
2. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması 502
3. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması 518
I. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları 519
1. Hacizden Doğan İstihkak Davası 519
a. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 519
b. Konusu 521
c. İspat Yükü 524
d. Usul 542
aa. Genel olarak 542
bb. Tarafları 546
cc. Görevli ve Yetkili Mahkeme 548
dd. Dava Süresi 551
ee. Dava Koşulları 558
e. Karar 561
2. İstihkak İddiasının Reddi Davası 567
a. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 567
b. Konusu 568
c. İspat Yükü 568
d. Usul 574
aa. Genel Olarak 574
bb. Tarafları 577
cc. Görevli ve Yetkili Mahkeme 579
dd. Dava Süresi 579
ee. Dava Koşulları 580
e. Karar 585
İ. Borcun Taksitle Ödenmesi 587
1. Hacizden Önce 588
2. Hacizden Sonra 588
V. SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME) 590
A. Genel Olarak 590
B. Satış İsteme Süreleri 594
C. Taşınır Malların Satılması 604
1. Genel Özellikler 604
2. Artırmaya Hazırlık 605
a. Satış İlanı 605
b. Artırma şartnamesi 606
2. Artırmanın Yapılması 607
D. Taşınmaz Malların Satılması 612
1. Genel Özellikler 612
2. Artırmaya Hazırlık 614
a. Satış İlanı 614
aa. İlanın Hazırlanması 614
bb. İlanın Tebliği 617
b. Artırma Şartnamesi 620
c. Mükellefiyetler Listesi 627
d. Kıymet Takdiri 628
aa. Genel Olarak 628
bb. Raporun Tebliği 630
cc. Kıymet Takdirine İtiraz 632
aaa. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 632
bbb. Usul 632
aaaa. Genel Olarak 632
bbbb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 633
cccc. Süre 635
dddd. Taraflar 635
eeee. İnceleme Yöntemi 636
ccc. Karar 637
dd. Kesinleşmesi 638
2. Artırmanın Yapılması 641
E. Alacakların Paraya Çevrilmesi 664
1. Genel Olarak 664
2. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri 666
3. Haczedilen Alacağın Tahsil Edilmek Üzere Devri 667
F. Diğer Hak ve Payların Paraya Çevrilmesi 668
1. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 669
2. Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi 669
3. Elbirliği Mülkiyetindeki Katılma Hakkının (Tasfiye Payının) Paraya Çevrilmesi 670
G. İhalenin Feshi 674
1. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 674
2. Başvuru Nedenleri 675
a. İhaleye Hazırlık Dönemindeki Usulsüzlükler 680
b. İhalenin Yapılması Sürecindeki Usulsüzlükler 692
c. İhaleye Fesat Karıştırılması 695
d. Alıcının Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılgıya Düşürülmesi 697
3. Usul 698
a. Görevli ve Yetkili Mahkeme 698
c. Süre 700
c. Taraflar 701
4. Karar 707
a. Şikâyetin Kabulü 710
b. Şikâyetin Reddi 713
VI. PARALARIN ÖDENMESİ VEYA PAYLAŞTIRILMASI 718
A. Genel Olarak 718
B. Sıra Cetveli 723
1. Genel Olarak 723
2. Sıra Cetveline Karşı Konulması 726
a. Genel Olarak 726
b. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 727
c. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 731
C. Aciz Belgesi 738
1. Genel Olarak 738
2. Türleri 738
a. Kesin Aciz Belgesi 738
b. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi 741
D. Gemilere İlişkin Hükümler 742
İkinci Ayrım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK 743
II. YETKİ 764
III. TAKİBİN AŞAMALARI 774
A. Takip Talebi 774
1. Genel Olarak 774
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 778
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 780
a. Poliçede 780
b. Bonoda 781
c. Çekte 785
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü 790
B. Ödeme Emri 791
C. Takibin Kesinleşmesi 792
1. Ödeme Emrine İtiraz 793
a. Genel Olarak 793
b. İmzaya İtiraz 796
aa. Tanımı ve Özellikleri 796
bb. Usul 796
cc. Karar 805
aaa. İtirazın Kabulü 805
bbb. İtirazın Reddi 811
c. Borca İtiraz 812
aa. Tanımı ve Özellikleri 812
bb. Usul 827
cc. Karar 831
aaa. İtirazın Kabulü 831
aaaa. Genel Olarak 831
bbbb. Sonuçları 844
bbb. İtirazın Reddi 845
2. Kambiyo Şikâyeti 846
a. Genel Şikâyet Yolu 846
b. Özel Şikâyet Yolu 847
aa. Kapsam 847
bb. Özel Şikâyet Nedenleri 849
aaa. Alacaklının Takip Hakkının Bulunmaması 849
bbb. Senedin Kambiyo Senedi Niteliği Taşımaması 858
Üçüncü Ayrım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 877
II. TÜRLERİ 879
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 879
1. Genel Olarak 879
2. Takibin Aşamaları 879
a. Takip Talebi 879
b. Ödeme Emri 881
c. Takibin Kesinleşmesi 885
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 885
aaa. Genel Olarak 885
bbb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye 885
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 897
aaa. İtirazın Konusu 899
aaaa. Kira Sözleşmesine İtiraz 899
bbbb. Kira Sözleşmesi Dışındaki Konulara İtiraz 900
cccc. Kefalete Yönelik İtiraz 903
bbb. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 905
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 924
1. Genel Olarak 924
2. Takibin Aşamaları 925
a. Takip Talebi 925
b. Tahliye Emri 926
c. Takibin Kesinleşmesi 927
d. Tahliye 928
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 929
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 932
Dördüncü Ayrım
ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 935
II. KAPSAMI VE KOŞULLARI 935
III. MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN AŞAMALARI 936
A. Takip Talebi 936
B. Ödeme Emri 937
C. Takibin Kesinleşmesi 939
D. Haciz 940
İkinci Bölüm
İLAMLI TAKİP
Birinci Ayrım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 943
II. KOŞULLARI 947
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması 947
1. İlam 947
2. İlam Niteliğinde Belgeler 950
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 951
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 956
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi 960
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması 967
D. İcra Edilebilmesi Takip Koşuluna Bağlanan İlamlarda Bu Koşulun Yerine Getirilmesi 990
III. YETKİ 992
IV. TAKİBİN AŞAMALARI 992
A. Takip Talebi 992
B. İcra Emri 999
V. İCRANIN DURDURULMASI 1004
A. Genel Olarak 1004
B. Koşulları 1005
C. İşleyiş Süreci 1009
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 1015
A. Genel Olarak 1015
B. Türleri 1016
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma 1016
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma 1024
VII. İCRANIN İADESİ 1024
A. Genel Olarak 1024
B. İşleyiş Süreci 1025
İkinci Ayrım
İLAMLARIN İCRASI
I. İLAMLARIN İCRASINDA ANA İLKE 1031
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI 1035
III. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI 1038
Üçüncü Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 1057
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 1057
III. TAKİP TÜRLERİ 1067
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 1067
1. Genel Olarak 1067
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 1067
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 1072
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi 1076
1. Genel Olarak 1076
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 1085
3. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 1097
a. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması 1097
b. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi 1098
c. Kredi Kurumlarının İpoteğe Dayalı Alacaklarının Tahsili İçin İlamlı Takip 1110
aa. Genel Olarak 1110
bb. Koşulları 1110
cc. Usul 1133
IV. ORTAK HÜKÜMLER 1148
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 1148
B. Rehin Açığı Belgesi 1157
1. Genel Olarak 1157
2. Türleri 1157
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi 1157
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi 1159
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI 1161
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 1168
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 1175
II. İFLAS ORGANLARI 1177
A. Resmî İflas Organları 1177
1. Asıl İflas Organları 1177
a. İcra Dairesi 1177
b. Asliye Ticaret Mahkemesi 1178
c. İflas Dairesi 1179
d. İcra Mahkemesi 1180
e. Bölge Adliye Mahkemelerinin İlgili Hukuk Daireleri 1181
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 1181
2. Yardımcı İflas Organları 1181
B. Özel İflas Organları 1182
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 1182
2. İflas Bürosu 1183
3. İflas İdaresi 1184
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı 1188
III. İFLASTA YETKİ 1189
A. İcra Dairesi 1189
B. Ticaret Mahkemesi 1190
C. İflas Dairesi 1190
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 1190
A. İflas Harçları 1190
B. İflas Giderleri 1191
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 1192
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME 1195
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ 1196
A. Tacirler 1196
1. Gerçek Kişi Tacirler 1197
2. Tüzel Kişi Tacirler 1199
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 1200
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler 1201
1. Ticareti Terk Edenler 1201
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları 1202
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları 1202
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu 1202
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 1203
6. Miras Ortaklığı (Tereke) 1203
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ 1204
A. Genel İflas Nedeni 1204
B. Özel İflas Nedenleri 1205
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU 1207
A. Takip Talebi 1208
B. Ödeme Emri 1208
C. Takibin Kesinleşmesi 1209
D. İflas Davası 1209
1. Genel Olarak 1209
2. İflas Davasının İşleyişi 1210
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması 1210
b. İnceleme 1211
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı 1212
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi 1213
e. Depo Kararı 1213
f. İflas Kararı 1215
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları 1219
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU 1219
A. Takip Talebi 1219
B. Ödeme Emri 1220
C. Takibin Kesinleşmesi 1220
D. İflas Davası 1221
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS 1223
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177) 1223
B. İşleyiş Usulü 1227
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS 1228
A. İflas Nedenleri 1228
1. İhtiyari İflas Nedeni 1228
2. Zorunlu İflas Nedeni 1229
B. İşleyiş Usulü 1230
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ 1231
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI 1235
A. Özel Hukuk Bakımından 1235
1. Ehliyet 1235
2. İyi Niyet 1236
3. Takipler 1237
4. Davalar 1239
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar 1240
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar 1240
B. Kamu Hukuku Bakımından 1244
1. Adi İflas 1244
2. Taksirli İflas 1244
3. Dolanlı (Hileli) İflas 1250
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI 1254
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi 1254
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi 1255
C. Sözleşmelere Etkisi 1256
D. Takas Hakkına Etkisi 1258
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi 1259
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI 1261
A. Masa Nedir? 1261
B. İflas Masasının Mevcudu 1262
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar 1262
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar 1263
a. Müflisin Ücreti 1263
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler 1264
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli 1264
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar 1264
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup da Devri Mümkün Olmayan Mallar ile Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar 1264
3. Masadan Çıkarma Hakkı 1264
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi 1265
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI 1267
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 1269
IV. BASİT TASFİYE 1269
V. ADİ TASFİYE 1271
A. İlan 1271
B. Masaya Alacak Kaydı Yapılması 1272
1. Süresinde Kayıt 1272
2. Geç Kayıt 1273
3. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar 1273
C. Birinci Alacaklılar Toplantısı 1274
D. İflas İdaresi 1275
E. İflasta İstihkak Davaları 1276
F. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış 1282
G. İflas Alacaklarının İncelenmesi 1283
H. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 1283
1. Genel Olarak 1283
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası 1286
a. En Önce Ödenecek Alacaklar 1289
aa. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Giderleri (İİY m. 248) 1289
bb. Türk Medeni Yasası’nın 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar İçin Kurulan Rehin Hakları 1290
b. Rehinli Alacaklar 1290
c. Bir Kısım Kamu Alacakları 1290
d. Masa Alacakları 1291
e. Adi Alacaklar 1292
aa. Genel Olarak 1292
bb. İmtiyazlı Alacaklar 1292
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra) 1297
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları 1298
a. Şikâyet Yolu 1298
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası 1301
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 1309
5. Kamu (Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması 1309
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı 1311
İ. Masa Mallarının Satışı 1311
J. Paraların Paylaştırılması 1312
1. Pay Cetveli ve Son Hesap 1312
2. Paraların Dağıtılması 1313
K. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 1314
1. Genel Olarak 1314
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması 1315
L. İflasın Kapanması 1316
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI 1319
A. Genel Olarak 1319
B. Koşulları 1319
C. Usul ve Sonuçları 1321
D. Yasa Yolları 1322
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ 1322
A. Genel Olarak 1322
B. Koşulları 1323
1. Genel Koşullar 1323
2. Özel Koşullar 1323
C. Karar 1324
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM 1327
II. TÜRLERİ 1330
A. Oluşum Biçimine Göre 1330
1. Mahkeme Dışı Konkordato 1330
2. Mahkeme İçi Konkordato 1330
B. Etkisine Göre 1331
1. Adi Konkordato 1331
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 1332
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 1333
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ 1333
A. Konkordato Teklifi 1333
1. Başvurabilecek Kişiler 1333
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1335
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler 1336
4. Usul 1340
B. Konkordato Mühleti 1341
1. Genel Olarak 1341
2. Geçici Mühlet 1341
a. Genel Olarak 1341
b. Koşul 1342
c. Usul 1342
d. Karar 1342
e. Süre 1344
f. İlanı ve Bildirimi 1344
g. Sonuçları 1344
3. Kesin Mühlet 1347
a. Genel Olarak 1347
b. Koşul 1348
c. Usul 1348
d. Süre 1349
e. İlan ve Bildirim 1350
f. Sonuçları 1350
aa. Konkordato Komiserinin Atanması 1350
aaa. Genel Olarak 1350
bbb. Hukuksal Statüsü 1352
ccc. Görevleri 1353
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme 1356
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları 1357
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi 1357
bbb. Mühletin Davalara Etkisi 1368
ccc. Mühletin Diğer Etkileri 1370
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 1371
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları 1372
g. Kesin Mühletin Kaldırılması 1374
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 1374
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması 1375
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından 1375
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından 1375
ccc. Usul 1376
4. Yasa Yolları 1377
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü 1378
1. Genel Olarak 1378
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk 1379
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma 1380
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 1382
E. Konkordatonun Onaylanması (Tasdiki) 1384
1. Koşulları 1384
2. Usul 1392
3. Karar 1392
a. İstemin Kabulü 1392
b. İstemin Reddi 1394
4. Yasa Yolları 1394
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları 1395
1. Alacaklılara Etkisi 1395
2. Takiplere Etkisi 1398
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 1399
4. Borçluya Etkisi 1399
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi 1399
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi 1402
G. Konkordatonun Feshi 1402
1. Kısmi Fesih 1402
2. Tamamen Fesih 1406
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 1411
II. İŞLEYİŞ USULÜ 1412
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 1415
II. YETKİLİ ORGANLAR 1416
A. Tasfiye Memurları 1416
B. Alacaklılar Kurulu 1418
III. İŞLEYİŞ USULÜ 1418
A. Konkordato Masasının Oluşması 1418
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması 1418
C. Paraya Çevirme 1419
D. Paraların Paylaştırılması 1420
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi 1421
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK 1423
II. KOŞULLARI 1424
III. USUL 1426
IV. SONUÇLARI 1429
V. FESİH VE TADİL 1430
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS 1431
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER KURUMLAR
Birinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL ÖZELLİKLERİ 1435
II. KOŞULLARI 1437
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR 1450
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 1453
V. SONUÇLARI 1456
VI. ORTADAN KALDIRILMASI 1459
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 1459
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 1464
VII. KESİNLEŞMESİ (TAMAMLAYICI MERASİM) 1468
A. Genel Olarak 1468
B. İhtiyati Haczin Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An 1471
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 1473
A. Genel Olarak 1473
B. Yargılama Usulü 1474
İkinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 1475
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 1476
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması 1476
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması 1477
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 1478
A. Butlan Davası 1478
B. İstihkak Davası 1478
IV. KONUSU 1479
A. Genel Olarak 1479
B. İptale Tabi İşlemler 1484
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar) 1484
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler 1485
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler 1486
V. KOŞULLARI 1490
VI. USUL 1496
A. Genel Olarak 1496
B. Taraflar 1500
1. Davacı 1500
2. Davalı 1501
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1502
1. Görevli Mahkeme 1502
2. Yetkili Mahkeme 1502
D. Dava Açma Süresi 1504
VII. SONUÇLARI 1505
A. Hacizdeki İptal Davası 1505
B. İflastaki İptal Davası 1511
C. Ortak Hükümler 1511
VIII. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASA’YA GÖRE AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 1513
EKLER
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 1519
EK – 2: TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS VEYA MAHSUP İDDİASI 1528
EK – 3: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ 1536
EK – 4: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU 1542
EK – 5: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME] 1544
Kaynakça 1547
Kavram Dizini 1555

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
340,00   
340,00   
2
170,00   
340,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
340,00   
340,00   
2
170,00   
340,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
340,00   
340,00   
2
170,00   
340,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
340,00   
340,00   
2
170,00   
340,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
340,00   
340,00   
2
170,00   
340,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
340,00   
340,00   
2
   
   
Kapat