Suç Örgütleri İzzet Özgenç

Suç Örgütleri


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
376
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750252891
Boyut
16x24
Baskı
12Konu Başlıkları
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
- Terör Örgütü
- Suç Gelirlerini (Karapara) Aklama Suçu ve Benzer Suçlar
- "Terörizmin Finansmanı" Suçu
- Anayasal Düzeni İhlal Suçları
Devlet Sırları ve Ceza Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ 13
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI 13
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 14
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU 16
A. Suçun Maddî Unsurları 16
B. Suçun Manevî Unsurları 23
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU 24
A. Suçun Maddi Unsurları 24
B. Suçun Manevî Unsurları 25
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu 25
Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkumiyet Sorunu ve Türk Uygulaması 25
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ 26
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ 30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK 35
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME 39
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI 46
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI 50
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ 52
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 60
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 64
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ 66
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ 76
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU 82
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU 85
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 95
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ 98
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 104
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 119
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE 121
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE 122
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 124
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU 129
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 129
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 130
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 140
IV. İNCELEME YÖNTEMİ 141
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI 141
A. Suçun Maddî Unsurları 141
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara” 141
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama 144
3) Fail ve Mağdur 148
a) Fail 148
b) Mağdur 150
B. Suçun Manevi Unsurları 150
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi 151
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 152
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI 155
A. Suçun Maddî Unsurları 156
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri 156
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 166
3) Fail ve Mağdur 169
a) Fail 169
b) Mağdur 170
B. Suçun Manevi Unsurları 171
C. Suçun Nitelikli Unsurları 175
Ç. Suçun Müeyyidesi 175
D. Etkin Pişmanlık 179
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI 180
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ 183
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU 185
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 185
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 185
A. Suçun Konusu 185
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç 190
C. Fail 191
Ç. Mağdur 192
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU 193
IV. YAPTIRIM 195
V. BİLGİ VERMEME SUÇU 196
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU 199
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 199
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 200
A. Suçun Konusu 200
B. Fiil 201
C. Fail 205
Ç. Mağdur 206
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI 206
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK 207
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU 209
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU 223
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ 223
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 225
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU 237
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN” 254
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 259
GİRİŞ 259
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309) 260
A. Korunan Hukukî Değer 260
B. Suçun Maddi Unsurları 261
1) Suçun Konusu 261
2) Fiil 261
3) Fail ve Mağdur 274
C. Suçun Manevi Unsurları 274
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu 275
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu 275
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu 276
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311) 277
A. Korunan Hukuki Değer 277
B. Suçun Maddi Unsurları 278
1) Suçun Konusu 278
2) Fiil 278
3) Fail ve Mağdur 279
C. Suçun Manevi Unsurları 279
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu 279
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu 280
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç” 280
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312) 280
A. Korunan Hukukî Değer 280
B. Suçun Maddi Unsurları 280
1) Suçun Konusu 280
2) Fiil 281
3) Fail ve Mağdur 282
C. Suçun Manevi Unsurları 282
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu 282
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu 282
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç” 282
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316) 283
SONUÇ 285
EKSKURS 15: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ 289
EKSKURS 16: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II 326
EKSKURS 17: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 334
EKSKURS 18: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUİYETİ 338
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU 341
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ 341
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ 341
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ 343
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI 345
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER 348
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU 366
Kaynakça 373

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat