Suç Örgütleri İzzet Özgenç

Suç Örgütleri


Basım Tarihi
2020-01
Sayfa Sayısı
396
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750258541
Boyut
16x24
Baskı
1399,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Konu Başlıkları
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
- Terör Örgütü
- Suç Gelirlerini (Karapara) Aklama Suçu ve Benzer Suçlar
- "Terörizmin Finansmanı" Suçu
- Anayasal Düzeni İhlal Suçları
Devlet Sırları ve Ceza Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ 13
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI 13
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 14
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU 16
A. Suçun Maddî Unsurları 16
B. Suçun Manevî Unsurları 23
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU 24
A. Suçun Maddi Unsurları 24
B. Suçun Manevî Unsurları 25
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu 25
Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkumiyet Sorunu ve Türk Uygulaması 25
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ 26
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ 30
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK 35
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME 39
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI 46
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI 50
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ 52
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 61
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 65
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ 67
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ 77
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU 83
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU 86
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 95
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ 98
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 104
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 119
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE 126
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE 127
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 129
EKSKURS 15: HUKUK UYGULAMAMIZDA ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARININ MÜSADERESİ SORUNU ÜZERİNE 134
EKSKURS 16: MALUM “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 138
§2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMA SUÇU 145
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 145
II. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK MİLLETLERARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 146
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ (“KARAPARA”) AKLAMASI SUÇUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 155
IV. İNCELEME YÖNTEMİ 156
V. 4208 SAYILI KANUNUN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI 156
A. Suçun Maddî Unsurları 156
1) Suçun Konusu Olarak, “Karapara” 156
2) Fiil Olarak, “Karapara” Aklama 159
3) Fail ve Mağdur 164
a) Fail 164
b) Mağdur 165
B. Suçun Manevi Unsurları 166
C. “Karapara” Aklama Suçunun Müeyyidesi 167
VI. 4208 SAYILI KANUNDA YER ALAN “KARAPARA” AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 168
VII. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI 171
A. Suçun Maddî Unsurları 171
1) Suçun Konusu: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri 171
2) Fiil: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 181
3) Fail ve Mağdur 185
a) Fail 185
b) Mağdur 186
B. Suçun Manevi Unsurları 186
C. Suçun Nitelikli Unsurları 190
Ç. Suçun Müeyyidesi 191
D. Etkin Pişmanlık 194
VIII. YENİ BİR SUÇ TANIMI OLARAK, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİN SATIN ALINMASI, KABUL EDİLMESİ, BULUNDURULMASI VEYA KULLANILMASI SUÇUNA İLİŞKİN 282. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN AÇIKLAMASI 195
§ 3. ARALARINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR BAKIMINDAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN DİĞER SUÇLARLA OLAN İLİŞKİSİ 199
§ 4. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU 201
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 201
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 201
A. Suçun Konusu 201
B. Fiil: Seçimlik Hareketli Suç 206
C. Fail 207
Ç. Mağdur 208
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU 209
IV. YAPTIRIM 211
V. BİLGİ VERMEME SUÇU 212
§ 5. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU 215
I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 215
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 216
A. Suçun Konusu 216
B. Fiil 217
C. Fail 221
Ç. Mağdur 222
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI 222
IV. YAPTIRIM VE ETKİN PİŞMANLIK 223
§ 6. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU 225
§ 7. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” SUÇU 237
I. “KARAPARA İLE “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” ARASINDAKİ İLİŞKİ 237
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ 239
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU 251
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN” 268
§ 8. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 273
GİRİŞ 273
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309) 274
A. Korunan Hukukî Değer 274
B. Suçun Maddi Unsurları 275
1) Suçun Konusu 275
2) Fiil 275
3) Fail ve Mağdur 288
C. Suçun Manevi Unsurları 288
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu 289
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu 289
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu 290
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311) 290
A. Korunan Hukuki Değer 290
B. Suçun Maddi Unsurları 291
1) Suçun Konusu 291
2) Fiil 292
3) Fail ve Mağdur 293
C. Suçun Manevi Unsurları 293
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu 293
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu 293
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç” 293
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312) 294
A. Korunan Hukukî Değer 294
B. Suçun Maddi Unsurları 294
1) Suçun Konusu 294
2) Fiil 294
3) Fail ve Mağdur 296
C. Suçun Manevi Unsurları 296
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu 296
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu 296
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç” 296
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316) 296
SONUÇ 299
EKSKURS 17: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ 303
EKSKURS 18: MALUM “ERGENEKON DAVASI”SÜRECİNDE YAPILAN BAZI YANLIŞLAR ÜZERİNE 339
EKSKURS 19: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II 341
EKSKURS 20: “DARBE TEŞEBBÜSÜ” SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 349
EKSKURS 21: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER 352
EKSKURS 22: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUİYETİ 356
§ 9. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU 359
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ 359
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ 359
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ 361
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI 363
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER 366
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU 384

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat