Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler İzzet Özgenç

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
1232
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750279775
Boyut
16x24
Baskı
18325,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 325 puan kazanacaksınız)
   325
KARGO BEDAVA

İzzet ÖZGENÇ

 


İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onsekizinci Basıya İlişkin Önsöz 7
Birinci Basıya İlişkin Önsöz 9
Kısaltmalar 21
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§1. Suç ve Ceza Kavramları 23
Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk 37
§2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu 51
§3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku 53
§4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi 56
§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları 60
I. Doğrudan Kaynaklar 60
A. Anayasa 60
B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar 63
C. Milletlerarası Sözleşmeler 67
II. Dolayısıyla Kaynaklar 75
A. Yüksek Mahkeme Kararları 75
B. Doktrin 77
§6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci 78
§7. Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri 83
§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi 106
§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması 111
§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu 118
I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 118
II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu 121
III. Belirlilik İlkesi 129
IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı 131
A. Yorum 131
B. Kıyas Yasağı 133
V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi 137
VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 137
A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri 137
B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem 142
C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 146
D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 150
E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 150
F. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Etki Alanı ve Uygulaması 153
G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 154
H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları 155
§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı 157
I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması 157
II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması 157
İkinci Bölüm
SUÇ TEORİSİ
§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler 159
I. Klasik Suç Teorisi 159
II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi 163
III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi 168
IV. Sentezci Yaklaşım 171
§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç 174
§14. Suçun Maddi Unsurları 179
I. Bir Haksızlık Olarak Fiil 179
A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar 183
B. Serbest Hareketli Suçlar 184
C. Bağlı Hareketli Suçlar 185
D. Seçimlik Hareketli Suçlar 185
E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar 189
II. Netice 190
III. Nedensellik (İlliyet) Bağlantısı 191
IV. Fail 211
A. “Özgü (Mahsus) Suç” Kavramı 211
B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu 213
C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu 214
D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu 217
V. Suçun Konusu 219
A. Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayırımı 220
B. Soyut Tehlike Suçu – Somut Tehlike Suçu Ayırımı 221
VI. Mağdur 223
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı 223
B. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Ayırımı 223
VII. Suçun Nitelikli Unsurları 226
§15. Suçun Manevi Unsuru 231
I. Kast 231
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi 231
1) Doğrudan Kast 242
2) Olası (Muhtemel) Kast 243
B. Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi 250
II. Taksir 256
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 256
B. Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi 269
C. Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk 274
D. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 275
E. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması 282
F. “Bilinçli Taksir” Kavramı 287
III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 295
IV. Amaç veya Saik 299
V. Kabahatlerde Manevi Unsur 301
§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 302
I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı 302
II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu 310
III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri 312
A. Hakkın Kullanılması 312
B. Görevin Yerine Getirilmesi 319
Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 320
Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları 340
Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu 345
Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları 349
C. Meşru Savunma 355
D. İlgilinin Rızası 364
Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler 377
Ekskurs 6. Sünnet Uygulamasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 388
IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması 390
§17. İhmalî Suçlar 391
§18. Kusurluluk 454
I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk 454
II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk 457
A. Algılama Yeteneği 458
1) Haksızlık Bilinci 458
2) Teorik Gelişim 459
B. İrade Yeteneği 461
1) Muaheze Yargısı ve İrade 461
2) İrade Hürriyeti 462
3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması 464
III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk 465
A. Algılama Yeteneği 465
B. İrade Yeteneği 466
IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler 466
A. Yaş Küçüklüğü 467
1) Birinci Grup Yaş Küçükleri 468
2) İkinci Grup Yaş Küçükleri 469
3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 473
B. Akıl Hastalığı 475
C. Sağır ve Dilsizlik 480
D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 481
1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı 481
2) İstemeyerek Sarhoşluk 483
3) İsteyerek Sarhoşluk 484
4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu 486
E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 486
F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 489
G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi 497
H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 504
İ. Haksız Tahrik 519
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 530
V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk 530
§19. Hata 532
I. Kastı Kaldıran Hata Halleri 532
A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 532
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata 535
C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata 536
II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 543
A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 543
B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 545
III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması 554
§20. Suça Teşebbüs 555
I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 555
II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı 557
III. Hazırlık ve İcra Hareketleri 560
IV. Elverişlilik Sorunu 570
V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 574
VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 579
VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu 579
VIII. İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 580
IX. Gönüllü Vazgeçme 582
X. Kabahate Teşebbüs 591
§21. Suça İştirak 592
I. Faillik 592
A. Çok Failli Suçlar 592
B. Suça İştirakin Hukuki Esası 594
C. Müşterek Faillik 598
1) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması 598
2) Birlikte Suç İşleme Kararı 611
3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik 621
4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik 623
5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik 623
D. Dolaylı Faillik 624
II. Şeriklik 627
A. Azmettirme 627
B. Yardım Etme 633
III. Bağlılık Kuralı 641
Ekskurs 7. Bağlılık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu 649
IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 662
V. Kabahate İştirak 665
§22. Suçların İçtimaı 666
I. Kural: Gerçek İçtima 666
II. Bileşik Suç 670
III. Zincirleme Suç 675
IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima 693
Ekskurs 8: Yağma Suçu İle İlgili İçtima Sorunu ve Yargıtay Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleler 705
V. Farklı Neviden Fikrî İçtima 709
VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı 737
§23. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları 744
I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 744
II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 759
III. Ortak Özellikleri 763
IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları 765
§24. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları 770
I. Genel Olarak 770
II. Şikâyet 771
III. İzin, Talep ve Karar 777
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIM TEORİSİ
§25. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri 781
I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri 781
II. Kusur ve Ceza İlişkisi: nulla poena sine culpa 782
III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi 788
Ekskurs 1. Kur’an’daki Ceza İle İlgili Hükümlerin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması 790
IV. Ölüm Cezası 795
V. Hapis Cezası 798
VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 801
A. Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar 803
1) Uzlaşma 803
2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 803
3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 803
4) Adli Para Cezasına Hükmetme 816
5) Önödeme 816
a) Tanımı ve Hukuki Niteliği 816
b) Önödemenin Koşulları 818
B. Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı 827
1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma 828
2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma 829
3) Zararın Tazmini 829
VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 834
VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi 845
A. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği 845
B. Koşulları 846
1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul 846
2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul 850
3) Ertelemeye Liyakat Koşulu 853
C. Erteleme Kararı 854
D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri 858
1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmış Olması 860
2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmamış Olması 861
IX. Koşullu Salıverilme 862
A. Amacı ve Hukuki Niteliği 862
B. Koşulları 864
1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar 864
2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar 877
C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması 878
D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi 879
E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi 880
F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi 882
G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi 883
X. Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı 889
XI. Özel İnfaz Şekilleri 893
A. Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz 893
B. Konutta İnfaz 894
C. Ortak Hükümler 895
XII. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi 896
XIII. Adli Para Cezası 900
XIV. Cezaların İnfazı 909
A. Genel Olarak 909
B. Hapis Cezasının İnfazı 911
C. Hükümlülerin Tasnifi 913
Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 914
D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 915
E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 918
F. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 919
G. Müebbet Hapis ve Süreli Hapis Cezasının İnfazı 920
H. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi 921
1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi 922
2) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi 923
3) Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması 924
I. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi ve Haberleşmesi 926
1) Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi 926
2) Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi 931
J. Hükümlülerin Çalıştırılması 933
K. Hükümlünün İnfaz Kurumunda Hastalanması 934
L. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması 937
M. Adli Para Cezasının İnfazı 940
Ekskurs 2. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi 943
XV. Güvenlik Tedbiri 948
XVI. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 953
XVII. Eşya Müsaderesi 971
XVIII. Kazanç Müsaderesi 975
Ekskurs 3. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 989
XIX. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 991
XX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 992
XXI. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 994
A. Tekerrürün Hukuki Niteliği 994
B. Tekerrürün Koşulları 994
C. Tekerrürün Sonuçları 998
D. Diğer Tehlikeli Suçlulara İlişkin İnfaz Rejimi 1004
E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür 1005
Ekskurs 4. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu 1007
XXII. Sınır Dışı Edilme 1009
XXIII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 1010
XXIV. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri 1014
XXV. Denetimli Serbestlik Tedbiri 1018
§26. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 1022
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 1022
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 1032
A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 1032
B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 1035
III. Suçun Nitelikli Halleri 1036
IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 1039
V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler 1040
VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler 1042
VII. Takdiri İndirim Nedenleri 1043
VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama 1046
IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler 1046
Ekskurs 5. Seri Muhakeme Usulünde Hükmolunacak Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerisi 1051
X. Mahsup 1052
§27. Davanın veya Cezanın Düşmesi 1059
I. Dava Zamanaşımı 1059
II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi 1065
III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi 1070
IV. Ceza Zamanaşımı 1071
V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması 1073
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler 1074
VII. Kabahatlerde Zamanaşımı 1075
VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı 1076
IX. Şikâyetten Vazgeçme 1077
X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 1078
XI. Af 1079
XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 1081
Dördüncü Bölüm
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§28. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı 1083
I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural 1083
II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler 1092
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi 1092
1) Görev Suçlarına İlişkin İlke 1092
2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 1094
B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi 1101
C. Evrensellik ve Koruma İlkesi 1104
D. Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları 1122
III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması 1123
§29. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 1124
§30. İade 1126
I. Giriş 1126
II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi 1126
A. Genel Olarak 1126
B. Sığınma ve İade İlişkisi 1128
C. İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları 1130
D. İade ve “Takas” İlişkisi 1133
E. İade Kurumunun Tarihi Gelişimi 1138
III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi 1139
A. İade Hukukunun Kaynakları 1139
B. Kaynaklar Arasındaki İlişki 1152
IV. İadenin Koşulları 1154
V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu 1158
A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu 1158
B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu 1159
C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu 1159
VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu 1161
A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 1161
B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu 1165
C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 1169
D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi 1169
E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları 1170
F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 1171
G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu 1172
H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 1173
İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 1173
J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade 1174
VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması 1176
A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması 1176
B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması 1176
VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması 1178
IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı 1179
X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu 1181
XI. İade Usulü 1181
A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi) 1181
B. Talepnamenin İncelenmesi 1183
C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri 1185
1) Geçici Tutuklama 1185
2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri 1187
D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi 1188
E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi 1188
F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi 1189
G. Teslimin Ertelenmesi 1190
H. Geçici İade 1191
İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi 1191
J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşılanması 1191
XII. İadenin Sonuçları 1192
A. İadede Özellik Kuralı 1192
B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi 1193
C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller 1193
1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi 1193
2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi 1194
3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi 1194
4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade 1194
D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi 1195
XIII. Milletlerarası Ceza Hukuku Sorunu Olarak, İade Alanında “Male Captus, Bene Detentus” Prensibi 1195
Yararlanılan Kaynaklar 1199
Dizin 1225

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
162,50   
325,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
325,00   
325,00   
2
   
   
Kapat