Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler

Türk Anayasa Hukuku


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
1362
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Bursa
Stok Kodu
9786053278078
Boyut
16x24
Baskı
3125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 125 puan kazanacaksınız)
   125
KARGO BEDAVA

Kemal GÖZLER

 

Bölüm 1
TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN
BİLGİ KAYNAKLARI
I. Mevzuat 
II. İçtihat 
III. Bilimsel Eserler 
IV. İnternet Kaynakları 
V. Kaynak Tarama
Bölüm 2
OSMANLI ANAYASAL GELİŞMEL ERİ
I. Sened-i İttifak (1808
II. Tanzimat Fermanı: Gülhane Hatt-ı Hümayunu (1839) 
III. Islahat Fermanı (1856) 
IV. Kanun-u Esasî (1876
V. 1909 Kanun-u Esasî Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) 
VI. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Hakkında Bir Genel Değerlendirme
Bölüm 3
1921 TEŞKİLÂT-I ESASÎYE KANUNU
I. Olaylar 
II. Hazırlanışı
III. Hukukî Niteliği 
IV. 1876 Kanun-u Esasîsinin Yürürlüğü Sorunu 
V. 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Üstünlüğü ve Katılığı Sorunu
VI. “Türk Devleti” mi, “Türkiye Devleti” mi? 
VII. Millî Egemenlik İlkesi 
VIII. Hükûmet Sistemi: Meclis Hükûmeti
IX. Devlet Başkanlığının Yokluğu
X. İcra Vekilleri Heyetinin Meclis Tarafından Seçilmesi 
XI. Milletlerarası Andlaşma Yapma Yetkisi
XII. Yargı Organının Durumu 
XIII. Yerinden Yönetim
XIV. Saltanatın Kaldırılması 
XV. Birinci Meclisin Sonu
XVI. Cumhuriyetin İlânı 
XVII. Hilâfetin Kaldırılması
Bölüm 4
1924 TEŞKİLÂT-I ESASÎYE KANUNU
I. Hazırlanışı
II. Anayasanın Üstünlüğü
III. Anayasanın Katılığı
IV. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Anayasal Niteliği
V. Genel Hükümler
VI. Yasama: TBMM
VII. Yürütme
VIII. Hükûmet Sistemi: Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı Sistemi 
IX. Yargı 
X. Temel Hak ve Hürriyetler 
XI. Çok Partili Döneme Geçiş 
XII. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun Demokrasi Anlayışı
XIII. “1945 Anayasası
XIV. 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununda Yapılan Değişikliklerin Listesi 
Bölüm 5
1961 ANAYASASI
I. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi 
II. Yeni Anayasanın Hazırlanması 
III. 1961 Anayasasının İçeriği 
IV. 1961 Anayasasının Uygulanması 
Bölüm 6
1982 ANAYASASININ HAZIRLANMASI
VE GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİKL İKL ER
I. 12 Eylül Askerî Müdahalesi 
II. Anayasa Düzeni Hakkında Kanun
IV. 1961 ve 1982 Anayasalarının Hazırlanışları Bakımından Karşılaştırılması 
V. 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri 
V. 1982 Anayasasında Yapılan Değişiklikler 
Bölüm 7
TEMEL İ LKELER
I. Cumhuriyetçilik İlkesi 
II. Üniter Devlet ilkesi 
III. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 
IV. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
V. Demokratik Devlet İlkesi
VI. Lâik Devlet ilkesi
VII. Sosyal Devlet İlkesi 
VIII. Hukuk Devleti
IX. Toplumun Huzuru, Millî Dayanışma ve Adalet İlkeleri 
X. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkeler 
XI. Millî Egemenlik İlkesi
XII. Eşitlik İlkesi 
XIII. Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü
XIV. Devletin Resmî Dili, Bayrağı, Millî Marşı, Başkenti (m.3)
XV. Devletin Temel Amaç ve Görevleri (m.5)
XVI. Değiştirilebilecek ve Değiştirilemeyecek İlkeler (m.4)
XVII. Atatürk İlke ve İnkılâpları Üzerine Bir Not 
XVII. Temel İlkeler Hakkında Genel Bir Değerlendirme
Bölüm 8
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
I. Kavramlar 
II. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması 
III. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Konusundaki Temel Yaklaşımı 
IV. Temel Hak ve Hürriyetlerin Süjeleri 
V. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması 
VI. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlılığı ve Sınırlanması 
VII. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sistemi 
VIII. Olağanüstü Hâllerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması (Temel Hak ve
Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması) 
X. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasında Sistemler 
IX. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
Bölüm 9
SİYASÎ PARTİL ER
I. Genel Olarak 
II. Siyasî Partilerin Hukukî Niteliği 
III. Siyasî Partilerin Kurulması ve Parti Üyeliği 
IV. Siyasî Partilerin Finansmanı ve Malî Denetim
V. Siyasî Partilere İlişkin Yasaklar ve Sınırlamalar 
VI. Siyasî Partilerin Kapatılması 
VII. Siyasî Partilere İhtar 
VIII. Devlet Yardımından Yoksun Bıraktırma Davası 
VIII. Partilerin Kapatılmasında AİHM’nin Denetimi
İÇİNDEKİLER XXIII
Bölüm 10
TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİ
I. Ön Bilgiler 
II. Milletvekili Seçilme Yeterliliği 
III. Seçimlerin Başlangıcı ve Seçim Takvimi 
IV. Seçimlerin Geriye Bırakılması
V. Ara Seçimler
VI. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi: Yüksek Seçim Kurulu
VII. Seçmen Olabilmenin Şartları (Seçme Yeterliliği) 
VIII. Seçim İlkeleri
IX. Seçim Çevreleri 
X. Adaylık
XI. Siyasî Partilerin Seçime Katılması 
XII. Seçim İttifakları
XIII. Seçim Sistemi 
XIV. Seçim Kanunlarının Uygulanma Tarihi 
XV. Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
Bölüm 11
TBMM ÜYELERİNİN HUKUKÎ STATÜSÜ
I. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması 
II. Milletvekilliğinin Sona Ermesi: Seçimlerle
III. Milletvekilliğinin Düşmesi 
IV. Milletin Temsili İlkesi
V. Andiçme
VI. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler
VII. Yasama Sorumsuzluğu
VIII. Yasama Dokunulmazlığı
IX. Milletvekillerinin Malî Statüsü
Bölüm 12
TBMM'NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZ ENİ
I. İçtüzük
II. TBMM'nin iç Yapısı
III. TBMM'nin Çalışma Düzeni
Bölüm 13
YASAMA FONKSİYONU, YASAMA YETKİSİ
VE YASAMA İŞLEML ERİ
I. Yasama Fonksiyonu
II. Yasama Yetkisi 
III. Yasama İşlemleri: Parlâmento Kararı ve Kanun 
IV. Parlâmento Kararları 
V. Kanun
Bölüm 14
TBMM'NİN GÖREV VE YETKİL ERİ
I. Kanun Koymak 
II. Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve Bakanları Denetlemek
III. Bütçe ve Kesinhesap Kanun Tekliflerini Görüşmek ve Kabul Etmek 
IV. Para Basılmasına Karar Vermek 
V. Savaş İlânına Karar Vermek, Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına, Türk Silahlı
VI. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasını Uygun Bulmak
VII. Genel ve Özel Af İlânına Karar Vermek 
VII. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Diğer Görev ve Yetkileri
IX. Anayasada Belirtilenler Dışında Türkiye Büyük Millet Meclisine Kanunla Başka Görev
ve Yetki Verilebilir mi
Bölüm 15
YÜRÜTME
I. Yürütmeyi Hangi Hukuk Dalı İnceler? Anayasa Hukuku-İdare Hukuku Ayrımı
II. Yürütme Organı 
III. Yürütme Fonksiyonu
IV. 1982 Anayasasının Kurduğu Hükûmet Sisteminin Niteliği 
V. 1982 Anayasasında yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğilimi
EK: 9 Temmuz 2018’den Önceki Sistemde Yürütme Organı: Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar Kurulu (Tarihsel Bilgi) 
I. Cumhurbaşkanı 
II. Bakanlar Kurulu (Başbakan ve Bakanlar
Bö lüm 16
CUMHUR BAŞ KA NI
I. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığını Düzenleyen Mevzuat: Yürürlüğe Giriş ve Uyum
Sorunları
II. Cumhurbaşkanının Seçimi 
III. Cumhurbaşkanının Görev Süresi
IV. Cumhurbaşkanına Vekâlet
V. Cumhurbaşkanının Tarafsızlığı 
VI. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 
VII. Cumhurbaşkanının İşlemleri 
VIII. Cumhurbaşkanının Sorumluluğu
IX. Cumhurbaşkanlığı İdarî Teşkilatı
X. Cumhurbaşkanı Yardımcıları 
XI. Bakanlar 
XII. Devlet Denetleme Kurulu
XIII. Millî Güvenlik ve Ulusal Savunma (Millî Güvenlik Kurulu ve Türk Silahlı Kuvvetleri)
Bölüm 17
YÜRÜTME ORGANININ
DÜZ ENL EYİCİ İŞLEMLERİ
I. Genel Olarak Yürütme İşlemleri
II. Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi
III. Yürütme Organının Düzenleme Alanı
IV. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem) 
V. Olağanüstü Hâllerde Çıkarılacak Kanun Hükmünde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
VI. Yönetmelikler
VII. Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler
VIII. Eski Dönemden Kalan Düzenleyici İşlemler
IX. Yürütmenin Organının Düzenleyici İşlemleri Arasında Hiyerarşi Sorunu
Bölüm 18
OLAĞANÜSTÜ HÂL YÖNETİM USÛLÜ
I. Olağanüstü Hâl İlân Kararı
II. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları
III. Olağanüstü Hâlin Uygulanması 
IV. Olağanüstü Hâlin Sona Ermesi 
V. Seferberlik ve Savaş Hâlleri
IV. Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlünde Yargısal Denetim
Bölüm 19
Y A R G I
I. Yargı Organı ve Yargı Fonksiyonu Kavramları
II. Türkiye’de Yargı Kolları 
III. Yargı Organına Hâkim Olan Temel İlkeler
IV. Hâkimlerin Özlük İşleri: Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
V. Bir Örnek: Yüksek Yargıya Egemen Olma Aracı Olarak Yüksek Mahkemelerin Üye
Sayılarıyla Oynanması 
Bölüm 20
ANAYASA YARGISI
I. Genel Olarak 
II. Anayasa Yargısının Türkiye’de Tarihsel Gelişimi
III. Anayasa Mahkemesini Düzenleyen Mevzuat
IV. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu (Üyeler
V. Anayasa Mahkemesinin görev ve Yetkileri
VI. Anayasa Mahkemesinin Denetimine Tâbi Norm ve İŞlemler 
VII. Anayasa Mahkemesinin Denetimine tâbi Olmayan Norm ve İşlemler 
VIII. Denetiminin Ölçüsü: anayasa
IX. Anayasa Mahkemesinin Denetiminin Kapsamı 
X. Anayasaya Uygunluk Denetimi Şekilleri (Denetim Yolları) 
XI. Anayasa Mahkemesinin İç Yapısı
XII. Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usûlü (Soyut ve Somut Norm
Denetiminde) 
XIII. Anayasa Mahkemesi Kararları (Norm Denetimi Kararları
XIV. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı 
XV. Anayasa Mahkemesi “Yokluk” Kararı Verebilir mi
XVI. Anayasa Mahkemesi “Yorumlu Ret Kararı” Verebilir mi
XVIII. Anayasa Yargısında “İhmal” Sorunu Veya Anayasa Hükümleri Doğrudan Doğruya
Uygulanabilir mi? 
XIX. Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm
Tesis Etme Yasağı
XX. Yargılamanın Yenilenmesi
Bölüm 21
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
I. Teklif 
II. Görüşme 
III. Karar 
IV. Onay 
V. Anayasa Değişikliği Sürecinde Cumhurbaşkanının Yetkileri
VI. Anayasa Değişikliği Kanunlarının Cumhurbaşkanı Tarafından Halkoylamasına
Sunulması
VII. Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarıyla İlgili Bazı Sorunlar 
VIII. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri 
IX. Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi Sorunu
X. Halkoylamasına Sunulmak Üzere Resmî Gazetede Yayımlanan Bir Anayasa
Değişikliği Kanununa Karşı Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılabilir mi?

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
26,25   
131,25   
6
22,08   
132,50   
7
19,11   
133,75   
8
16,88   
135,00   
9
15,14   
136,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat