Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Mahmut Koca

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2016-09
Sayfa Sayısı
1000
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053000174
Boyut
16,5X24
Baskı
3Prof. Dr. Mahmut KOCA

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

 

 • ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ-V
 • ÖNSÖZ-VII
 • İÇİNDEKİLER-IX
 • KISALTMALAR-XLV
 • BİRİNCİ KISIM
 • ULUSLARARASI SUÇLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
 • 1-GENEL AÇIKLAMALAR-1
 • 2-SOYKIRIM SUÇU-4
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-4
 • B-Korunan Hukuki Değer-6
 • C-Suçun Unsurları-7
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-7
 • a-Fail-7
 • b-Mağdur-8
 • c-Suçun Konusu-9
 • d-Fiil-9
 • aa-Kasten öldürme-10
 • bb-Kişilerin Bedensel veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme-11
 • cc-Grubun Tamamen veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması-11
 • dd-Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması-12
 • ee-Gruba Ait Çocukların Başka Bir Gruba Zorla Nakledilmesi-12
 • e-Fiillerin Bir Planın İcrası Suretiyle İşlenmesi-13
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-14
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-18
 • D-Teşebbüs-18
 • E-İçtima-19
 • F-İştirak-20
 • G-Yaptırım-20
 • H-Yurtdışında İşlenen Soykırım Suçunun Türkiye’de Soruşturulması ve Kovuşturulması-20
 • İKİNCİ KISIM
 • KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • HAYATA KARŞI SUÇLAR
 • 3-GENEL AÇIKLAMALAR-23
 • 4-KASTEN ÖLDÜRME SUÇU-24
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-24
 • B-Korunan Hukuki Değer-25
 • C-Suçun Unsurları-26
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-26
 • a-Fail-26
 • b-Mağdur-27
 • c-Suçun Konusu-27
 • d-Fiil-30
 • e-Netice-33
 • f-Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet-34
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-41
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-47
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-53
 • 1-Kasten Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi (m. 82/1-a). -53
 • 2-Kasten Öldürme Suçunun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi (m. 82/1-b)-57
 • 3-Kasten Öldürme Suçunun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 82/1-c)-60
 • 4-Kasten Öldürme Suçunun Üstsoy Veya Altsoydan Birine Ya Da Eş Veya Kardeşe Karşı İşlenmiş Olması (m. 82/1-d)-61
 • 5-Kasten Öldürme Suçunun Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (m. 82/1-e)-63
 • 6-Kasten Öldürme Suçunun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi (m. 82/1-f)-65
 • 7-Kasten Öldürme Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (m. 82/1-g)-66
 • 8-Kasten Öldürme Suçunun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi (m. 82/1-h)-67
 • 9-Kasten Öldürme Suçunun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi (m. 82/1-i)-70
 • 10-Kasten Öldürme Suçunun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi (m. 82/1-j)-71
 • 11-Kasten Öldürme Suçunun Töre Saikiyle İşlenmesi (m. 82/1-k)-74
 • E-Kusurluluk-83
 • F-Teşebbüs-84
 • G-İştirak-87
 • H-İçtima-90
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-91
 • 5-İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇU-92
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-92
 • B-Suçla Korunan Hukuki Değer-94
 • C-Suçun Unsurları-94
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurlar-94
 • a-Fail-94
 • b-Mağdur-94
 • c-Suçun Konusu-95
 • d-Ölüm Neticesinin Meydana Gelmesi-95
 • e-Kişinin Hukuken Yükümlü Olduğu İcrai Davranışı Gerçekleştirmemesi-95
 • f-Nedensellik ve Objektif İsnat Edilebilirlik-99
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-100
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-101
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-101
 • E-Kusur-102
 • F-Teşebbüs-103
 • G-İştirak-104
 • H-İçtima (83. Madde ile 98. ve 97. Maddeler Arasındaki İlişki)-105
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-108
 • 6-İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU-109
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-109
 • B-Korunan Hukuki Değer-112
 • D-Suçun Unsurları-113
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-113
 • a-Fail-113
 • b-Mağdur-113
 • c-Suçun Konusu-114
 • d-Fiil-115
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-123
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-123
 • E-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali (İntiharın Gerçekleşmesi)-123
 • F-Teşebbüs-124
 • G-İştirak-125
 • H-İçtima-126
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-126
 • 7-TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU-127
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-127
 • B-Suçun Unsurları-128
 • 1-Genel Olarak-128
 • 2-Fail-130
 • 3-Mağdur-130
 • 4-Suçun Konusu-130
 • 5-Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Bulunması-130
 • 6-Mağdurun Ölmesi-134
 • 7-Gerçekleşen Ölüm Neticesi İle Failin Özene Aykırı Davranışı Arasında Nedensellik Bağının Varlığı ve Neticenin Failin Özene Aykırı Davranışına Objektif Olarak İsnat Edilebilirliği-135
 • 8-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-143
 • C-Kusurluluk-144
 • D-Taksirle Öldürme Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Haller ve İçtima-145
 • 1-Bilinçli Taksir-145
 • 2-Taksirli Davranışın Birden Çok Kişinin Ölümüne veya Ölümle Birlikte Yaralanmalara Neden Olması-148
 • 3-Taksirle Öldürme Suçunun Başka Suçlarla İçtima İlişkisi-149
 • E-Taksirle Öldürme Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirimi Gerektiren Şahsi Sebep-150
 • F-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-151
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
 • 8-GENEL AÇIKLAMALAR-153
 • 9-KASTEN YARALAMA SUÇU-154
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-154
 • B-Korunan Hukuki Değer-154
 • C-Suçun Unsurları-155
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-155
 • a-Fail-155
 • b-Mağdur-155
 • c-Suçun Konusu-156
 • d-Fiil-157
 • e-Netice-157
 • aa-Vücuda Acı Verilmesi-157
 • bb-Sağlığın Bozulmasına Neden Olmak-160
 • cc-Algılama Yeteneğinin Bozulmasına Neden Olmak-162
 • f-Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet-163
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-164
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-166
 • a-Genel Olarak-166
 • b-Tedip Hakkı-166
 • c-Görevin İfası-167
 • d-İlgilinin Rızası-168
 • aa-Genel Olarak-168
 • bb-Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları-169
 • e-Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması-173
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-174
 • 1-Genel Olarak-174
 • 2-Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal Olarak Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Kasten Yaralama-174
 • 3-Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller-175
 • a-Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi-175
 • b-Kasten Yaralama Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi-176
 • c-Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle-177
 • d-Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi-177
 • e-Silahla İşlenmesi-178
 • E-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri-178
 • 1-Genel Açıklamalar-178
 • 2-Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralamanın Yapısı-180
 • 3-TCK’nın 87. Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Sayılan Ağır Neticeler-181
 • a-Kasten Yaralama Filinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına (m. 87/1-a) veya İşlevinin Yitirilmesine (m. 87/2-b) Neden Olması-181
 • b-Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa (m. 87/1-b) veya Konuşma Yeteneğinin Kaybolmasına (m. 87/2-c) Neden Olması-184
 • c-Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Yüzünde Sabit İze (m. 87/1-c) veya Yüzünün Sürekli Değişikliğine (m. 87/2-d) Neden Olması-185
 • d-Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma (m. 87/1-d), İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması (m. 87/2-a)-186
 • e-Kasten Yaralama Fiilinin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına (m. 87/1-e) veya Çocuğunun Düşmesine (m. 87/2-e) Neden Olması-188
 • f-Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (m. 87/2-c)-189
 • 4-Kasten Yaralama Sonucunda Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Sebebiyet Verilmesi (m. 87/3)-190
 • 5-Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma-191
 • a-Genel Açıklamalar-191
 • b-Tipikliğin Unsuları-192
 • F-Kasten Yaralamanın İhmali Hareketle İşlenmesi-207
 • G-Kusurluluğu Etkileyen Haller-208
 • H-Teşebbüs-209
 • I-İştirak-212
 • İ-İçtima-214
 • J-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-216
 • 10-TAKSİRLE YARALAMA SUÇU-219
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-219
 • B-Suçun Unsurları-220
 • 1-Fail-220
 • 2-Mağdur-220
 • 3-Suçun Konusu-220
 • 4-Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Bulunması-220
 • 5-Mağdurun Yaralanması-221
 • 6-Gerçekleşen Yaralama Neticesi İle Failin Özene Aykırı Davranışı Arasında Nedensellik Bağının Varlığı ve Neticenin Failin Özene Aykırı Davranışına Objektif Olarak İsnat Edilebilirliği-221
 • 7-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-223
 • C-Kusurluluk-223
 • D-Taksirle Öldürme Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Haller ve İçtima-223
 • 1-Bilinçli Taksir-223
 • 2-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri-223
 • E-İçtima-223
 • F-Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep-224
 • G-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-225
 • 11-İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU-226
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-226
 • B-Suçun Unsurları-228
 • C-Hasta Olan İnsan Üzerinde Rızası Hilafına Tedavi Amaçlı Deneme Yapma Suçunun Unsurları-231
 • 12-ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU-232
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-232
 • B-Rızası Hilafına Yaşayan Kişiden Organ ve Doku Alınması Suçu-233
 • C-Ölüden Organ ve Doku Alınması Suçu-236
 • D-Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Olan Organ veya Dokunun Saklanması, Nakledilmesi veya Aşılanması Suçu-238
 • E-Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam Verilmesi veya Yayınlanması Suçu-239
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İŞKENCE VE EZİYET
 • 13-İŞKENCE SUÇU-241
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-241
 • B-Korunan Hukuki Değer-244
 • C-Suçun Unsurları-244
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-244
 • a-Fail-244
 • b-Mağdur-245
 • c-Suçun Konusu-246
 • d-Fiil-246
 • d-Netice-250
 • e-Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet-250
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-251
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-252
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-252
 • E-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri-253
 • F-Teşebbüs-255
 • G-İştirak-255
 • H-İçtima-256
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-257
 • 14-EZİYET SUÇU-257
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-257
 • B-Korunan Hukuki Değer-258
 • C-Suçun Unsurları-258
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-258
 • a-Fail-258
 • b-Mağdur-259
 • c-Suçun Konusu-259
 • d-Fiil-259
 • e-Netice, Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet-260
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-260
 • 3-Hukuka Aykırılık Unsuru-260
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-260
 • E-Teşebbüs-261
 • F-İştirak-261
 • G-İçtima-261
 • H-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-261
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME
 • VEYA KISIRLAŞTIRMA
 • 15-KISIRLAŞTIRMA-263
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-263
 • B-Korunan Hukuki Değer-264
 • C-Suçun Unsurları-265
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-265
 • a-Fail-265
 • b-Mağdur-267
 • c-Suçun Konusu-267
 • d-Fiil ve Netice-267
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-269
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-270
 • D-Suçun Nitelikli Hali-274
 • E-Teşebbüs-274
 • F-İştirak-274
 • G-İçtima-274
 • H-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-275
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
 • 16-GENEL AÇIKLAMALAR-277
 • 17-CİNSEL SALDIRI SUÇU-280
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-280
 • B-Korunan Hukuki Değer-282
 • C-Suçun Unsurları-282
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-282
 • a-Fail-282
 • b-Mağdur-283
 • c-Suçun Konusu-285
 • d-Fiil-286
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-289
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-291
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-292
 • 1-Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller-292
 • a-Suçun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi-292
 • b-Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmesi-294
 • c-Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi-295
 • d-Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi ya da Fiilin Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi-296
 • e-Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi-297
 • f-Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi-298
 • 2-Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Hal-298
 • E-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri-300
 • F-Teşebbüs-301
 • G-İştirak-303
 • H-İçtima-305
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-307
 • 18-ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU-308
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-308
 • B-Suçun Unsurları-311
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-311
 • a-Fail-311
 • b-Mağdur-311
 • c-Suçun Konusu-313
 • d-Fiil-313
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-316
 • C-Kusurluluk-318
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-320
 • 1-Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller-320
 • a-Suçun Vücuda Organ ve Sair Bir Cisim Sokmak Suretiyle İşlenmesi-320
 • b-Cezanın Artırılmasını Gerektiren Diğer Nitelikli Haller-322
 • 2-Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller-324
 • E-Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar-324
 • F-Teşebbüs-324
 • G-İştirak-325
 • H-İçtima-325
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-327
 • 19-REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU-328
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-328
 • B-Suçun Unsurları-329
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsuları-329
 • a-Fail-329
 • b-Mağdur-330
 • c-Suçun konusu-331
 • d-Fiil-331
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-332
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-332
 • C-Suçun Nitelikli Halleri-332
 • D-Teşebbüs-333
 • E-İştirak-334
 • F-İçtima-334
 • G-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-334
 • 20-CİNSEL TACİZ SUÇU-335
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-335
 • B-Korunan Hukuki Değer-336
 • C-Suçun Unsurları-336
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-336
 • a-Fail-336
 • b-Mağdur-336
 • c-Suçun Konusu-336
 • d-Fiil-337
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-338
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-339
 • E-Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal-340
 • F-Teşebbüs-340
 • G-İştirak-340
 • H-İçtima-340
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-341
 • ALTINCI BÖLÜM
 • HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
 • 21-GENEL AÇIKLAMALAR-343
 • 22-TÜRK CEZA KANUNUNUN HÜRRİYETE KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN SİSTEMİ-345
 • 23-TEHDİT SUÇU-346
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-346
 • B-Korunan Hukuki Değer-348
 • C-Suçun Unsurları-349
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-349
 • a-Fail-349
 • b-Mağdur-349
 • c-Suçun Konusu-350
 • d-Fiil-351
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-359
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-359
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-360
 • 1-Genel Olarak-360
 • 2-Suçun Silahla İşlenmesi-360
 • 3-Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlemesi-362
 • 4-Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi-363
 • 5-Tehdidin Özel İşaretlerle Gerçekleştirilmesi-365
 • 6-Tehdidin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi-366
 • 7-Tehdidin Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak Gerçekleştirilmesi-366
 • E-Kusurluluk-367
 • F-Teşebbüs-367
 • G-İştirak-368
 • H-İçtima-369
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-371
 • 24-ŞANTAJ SUÇU-372
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-372
 • B-Korunan Hukuki Değer-374
 • C-Suçun Unsurları-375
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-375
 • a-Fail-375
 • b-Mağdur-375
 • c-Suçun Konusu-375
 • d-Fiil-376
 • aa-Şantajın Maddenin İlk Fıkrasında Düzenlenen Şekli Bakımından-376
 • bb-Şantajın Maddenin İkinci Fıkrada Düzenlenen Şekli Bakımından-378
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-381
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-382
 • D-Kusurluluk-382
 • E-Teşebbüs-383
 • F-İştirak-383
 • G-İçtima-384
 • H-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-385
 • 25-CEBİR KULLANMA SUÇU-386
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-386
 • B-Korunan Hukuki Değer-387
 • C-Suçun Unsurları-388
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-388
 • a-Fail-388
 • b-Mağdur-389
 • c-Suçun Konusu-390
 • d-Fiil-390
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-393
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-395
 • D-Kusurluluk-396
 • E-Teşebbüs-397
 • F-İştirak-397
 • G-İçtima-398
 • H-Yaptırım Ve Kovuşturma Usulü-399
 • 26-KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU-399
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-399
 • B-Korunan Hukuki Değer-401
 • C-Suçun Unsurları-401
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-401
 • a-Fail-401
 • b-Mağdur-402
 • c-Suçun Konusu-404
 • d-Fiil-404
 • e-Netice-404
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-406
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-406
 • a-Genel Olarak-406
 • b-Meşru Savunma-408
 • c-Görevin İfası (m. 24/1) ve Hakkın Kullanılması (m. 26/1)-408
 • d-İlgilinin Rızası-409
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-412
 • 1-Genel Olarak-412
 • 2-Fiili İşlemek İçin veya İşlendiği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması-412
 • 3-Suçun Silahla İşlenmesi-413
 • 4-Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi-414
 • 5-Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi-415
 • 6-Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi-415
 • 7-Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi-416
 • 8-Suçun Çocuğa, Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi-416
 • 9-Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi-417
 • E-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali-417
 • F-Kusurluluk-418
 • G-Cezayı Etkileyen Şahsi Sebep-418
 • H-Teşebbüs-419
 • I-İştirak-420
 • İ-İçtima-421
 • J-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-423
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
 • 27-GENEL AÇIKLAMALAR-425
 • 28-HAKARET SUÇU-426
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-426
 • B-Korunan Hukuki Değer-427
 • C-Suçun Unsurları-428
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-428
 • a-Fail-428
 • b-Mağdur-429
 • c-Suçun Konusu-432
 • d-Fiil-432
 • aa-Genel Olarak-432
 • bb-İsnadın ve Sövmenin Şeref ve Saygınlığı Rencide Edici Nitelikte Olması-433
 • cc-Somut Bir Fiil veya Olgu İsnat Etmek-434
 • dd-Sövmek-436
 • ee-Huzurda ve Gıyapta Hakaret-437
 • aaa-Genel Olarak-437
 • bbb-Huzurda Hakaret-438
 • ccc-Gıyapta Hakaret-439
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-441
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-441
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-451
 • 1-Genel Olarak-451
 • 2-Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı İşlenmesi-452
 • 3-Suçun Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi-452
 • 4-Suçun Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi-453
 • 5-Suçun Alenen İşlenmesi-453
 • E-Kusurluluk-454
 • 1-Genel Olarak-454
 • 2-Hakaretin Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (m. 129/1)-455
 • 3-Hakaretin Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (m. 129/2)-456
 • 4-Karşılıklı Hakaret-456
 • F-Teşebbüs-458
 • G-İştirak-459
 • I-İçtima-459
 • İ-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-460
 • 29-KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU-461
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-461
 • B-Korunan Hukuki Değer-462
 • C-Suçun Unsurları-463
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-463
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-463
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-464
 • D-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-464
 • E-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-464
 • 30-ÖLÜLERİN CESET VE KEMİKLERİNİ TAHKİR SUÇU-464
 • A-Korunan Hukuki Değer-464
 • B-Suçun Unsurları-465
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-465
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuları-466
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-467
 • C-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-467
 • D-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-467
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA
 • KARŞI SUÇLAR
 • 31-GENEL AÇIKLAMALAR-469
 • 32-HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU-470
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-470
 • B-Korunan Hukuki Değer-473
 • C-Suçun Unsurları-473
 • 1-Suçun Maddi Unsurları-473
 • a-Fail-473
 • b-Mağdur-474
 • c-Suçun Konusu-474
 • d-Fiiller-476
 • aa-Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek (m. 132/1)-476
 • bb-Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa Etmek (m. 132/2)-477
 • cc-Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini Diğer Tarafın Rızası Olmaksızın Hukuka Aykırı Olarak Alenen İfşa Etmek (m. 132/3)-478
 • 2-Suçun Manevi Unsurları-479
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-480
 • a-İlgilinin Rızası-480
 • b-Görevin İfası-481
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-481
 • 1-Gizliliğin İhlalinin Haberleşme İçeriklerinin Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi (m. 132/1, cümle 2)-481
 • 2-Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1-a)-482
 • 3-Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1-b)-483
 • E-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-484
 • 33-KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU-484
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-484
 • B-Korunan Hukuki Değer-485
 • C-Suçun Unsurları-486
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-486
 • a-Fail-486
 • b-Mağdur-487
 • c-Suçun Konusu-487
 • d-Fiiller-491
 • aa-Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Taraflardan Herhangi Birisinin Rızası Olmaksızın Bir Aletle Dinleme Veya Bunları Bir Ses Alma Cihazı İle Kaydetme (m. 133/1)-492
 • bb-Katıldığı Aleni Olmayan Bir Söyleşiyi, Diğer Konuşanların Rızası Olmadan Ses Alma Cihazı İle Kayda Alma (m. 133/2)-493
 • cc-Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaların Kaydedilmesi Suretiyle Elde Edilen Verileri Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etme (m. 133/3)-494
 • 2-Suçun Manevi Unsurları-495
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-495
 • D-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-498
 • 34-ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU-499
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-499
 • B-Korunan Hukuki Değer-500
 • C-Suçun Unsurları-501
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-501
 • a-Fail-501
 • b-Mağdur-501
 • c-Suçun Konusu-502
 • d-Fiiller-505
 • aa-Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali-505
 • bb-Görüntü Ve Seslerin İfşası-505
 • 2-Suçun Manevi Unsurları-506
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-506
 • a-Görevin İfası-506
 • b-İlgilinin Rızası-506
 • c-Hakkın Kullanılması-507
 • aa-Savunma Hakkı-507
 • bb-Haber Verme Hakkı-507
 • D-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-508
 • E-Kovuşturma Usulü-508
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
 • 35-GENEL AÇIKLAMALAR-509
 • 36-HIRSIZLIK SUÇU-511
 • A-Suç Tipine İlişkin Genel Açıklamalar-511
 • B-Korunan Hukuki Değer-512
 • C-Suçun Unsurları-513
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-513
 • a-Fail-513
 • b-Mağdur-513
 • c-Suçun Konusu-515
 • aa-Mal (Eşya)-515
 • bb-Malın Taşınır Olması-523
 • cc-Malın Başkasına Ait Olması-524
 • d-Fiil-529
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-544
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-546
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-547
 • 1-Genel Olarak-547
 • 2-Cezayı Artırılmasını Nitelikli Haller-547
 • a-142. Maddenin 1. Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Haller-548
 • aa-Hırsızlık Suçunun, Kime Ait Olursa Olsun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-a)-548
 • bb-Hırsızlık Suçunun, Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-c)-550
 • cc-Hırsızlık Suçunun, Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-d)-552
 • dd-Hırsızlık Suçunun, Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-e)-553
 • b-142. Maddenin 2. Fıkrasında Sayılan Nitelikli Haller-555
 • aa-Hırsızlık Suçunun, Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (m. 142/2-a)-555
 • bb-Hırsızlık Suçunun, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (m. 142/2-b)-556
 • cc-Hırsızlık Suçunun Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (m. 142/2-c)-557
 • dd-Hırsızlık Suçunun, Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (m. 142/2-d)-558
 • ee-Hırsızlık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (m. 142/2-e)-560
 • ff-Hırsızlık Suçunun, Tanınmamak İçin Tedbir Alarak Veya Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi (m. 142/2-f)-561
 • gg-Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında İşlenmesi (m. 142/2-g)-562
 • hh-Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/2-h)-562
 • c-142. Maddenin 3. Fıkrasında Sayılan Nitelikli Hal-566
 • d-143. Maddede Düzenlenen Nitelikli Hal-567
 • 3-Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller-567
 • a-Hırsızlık Suçunun, Paydaş veya Elbirliği İle Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi (m. 144/1-a)-568
 • b-Hırsızlık Suçunun, Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi (m. 144/1-b)-568
 • c-Hırsızlık Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Az Olması (m. 145/1)-569
 • d-Hırsızlık Suçunun, Malın Geçici Bir Süre Kullanılıp Zilyedine İade Edilmek Üzere İşlenmesi - Kullanma Hırsızlığı (m. 146/1)-571
 • E-Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmş Hırsızlık-573
 • F-Kusurluluk-573
 • G-Teşebbüs-575
 • H-İştirak-577
 • I-İçtima-577
 • İ-Hırsızlık Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi, Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep-579
 • 1-Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep (m. 167)-579
 • 2-Cezayı Azaltan Şahsi Sebep: Etkin Pişmanlık (m. 168)-580
 • J-Yaptırım-580
 • 37-YAĞMA SUÇU-581
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-581
 • B-Korunan Hukuki Değer-582
 • C-Yağma Suçunun Unsurları-583
 • 1-Genel Olarak-583
 • 2-Tipikliğin Maddi Unsurları-584
 • a-Fail-584
 • b-Mağdur-584
 • c-Suçun Konusu-585
 • d-Fiil-587
 • aa-Genel Olarak-587
 • bb-Cebir ve Tehdit-588
 • cc-Malın Alınması-598
 • dd-Cebir ve Tehdit ile Malın Alınması Arasında Amaçsal İlişkinin Varlığı-601
 • ee-Cebir ve Tehdit ile Alma Arasında Yer ve Zaman Bağlantısı-603
 • 3-Tipikliğin Manevi Unsurları-605
 • 4-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-607
 • D-Senedin Yağması Suçu-608
 • 1-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-608
 • 2-Suçun Unsurları-608
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-608
 • aa-Suçun Konusu-608
 • bb-Fiil-610
 • E-Suçunun Nitelikli Halleri-612
 • 1-Genel Olarak-612
 • 2-Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (m. 149)-614
 • a-Suçun Silahla İşlenmesi-614
 • b-Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi-615
 • c-Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi-616
 • d-Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi-617
 • e-Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi-618
 • f-Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi-620
 • g-Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi-620
 • h-Gece Vakti İşlenmesi-620
 • 3-Yağma Suçunun Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri (m. 150)-621
 • a-Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Suçun İşlenmesi-621
 • b-Suçun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Az Olması-623
 • F-Teşebbüs-624
 • G-İştirak-625
 • H-İçtima-625
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-627
 • 38-GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU-629
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgileri-629
 • B-Korunan Hukuki Değer-629
 • C-Suçun Unsurları-630
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-630
 • a-Fail-630
 • b-Mağdur-630
 • c-Suçun Konusu-631
 • d-Zilyetliğin Devri-633
 • e-Fiil-636
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-639
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-639
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-640
 • E-Teşebbüs-642
 • F-İçtima-643
 • G-Şahsi Cezasızlık Sebebi, Cezada İndirim Yapılmasın Gerektiren Şahsi Sebep-644
 • H-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-645
 • 39-DOLANDIRICILIK SUÇU-645
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-645
 • B-Korunan Hukuki Değer-646
 • C-Suçun Unsurları-646
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-646
 • a-Faili-646
 • b-Mağduru-647
 • c-Hileli Davranışların Gerçekleştirilmesi-648
 • d-Muhatabın Aldatılmış Olması-653
 • e-Aldatılan Kişinin, Malvarlığı Üzerinde Belli Bir Yönde Tasarrufta Bulunmuş Olması-654
 • f-Bir Zararın Meydana Gelmesi ve Buna Karşılık Olarak Bir Yararın Sağlanmış Olması-656
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-657
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-657
 • 1-Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller-657
 • a-Suçun Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi-657
 • b-Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi-658
 • c-Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi-659
 • d-Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi-660
 • e-Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi-661
 • f-Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi-661
 • g-Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi-663
 • h-Dolandırıcılığın Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi-664
 • ı-Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi-665
 • i-Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi-665
 • j-Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi-666
 • k-Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Aldatarak İşlenmesi-666
 • 2-Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal-667
 • E-Teşebbüs-667
 • F-İştirak-668
 • G-İçtima-668
 • H-Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep-669
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-669
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
 • 40-GENEL AÇIKLAMALAR-671
 • 41-BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI-672
 • A-Korunan Hukuki Değer-672
 • B-Belgede Sahtecilik Suçlarının Ortak Konusu Olarak Belge-672
 • C-Belge Türleri-677
 • 1-Resmi Belge-677
 • 2-Resmi Belge Hükmünde Belge-678
 • 3-Özel Belge-680
 • D-Resmi Belgede Sahtecilik Suçu-680
 • 1-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-680
 • 2-Suçun Unsurları-681
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-681
 • aa-Fail-681
 • bb-Mağdur-681
 • cc-Suçun Konusu-682
 • dd-Fiil-682
 • aaa-Genel Olarak-682
 • bbb-Resmi Bir Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek-684
 • ccc-Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Surette Değiştirmek-688
 • ddd-Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak-690
 • eee-Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek-691
 • b-Tipikliğin Manevi Unsuru-692
 • c-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-695
 • 3-Suçun Nitelikli Halleri-696
 • a-Resmi Belgede Sahteciliğin Kamu Görevlisi Tarafından İşlenmesi-696
 • b-Sahteciliğe Konu Resmi Belgenin Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olması-696
 • c-Resmi Belgede Sahteciliğin Terör Amacıyla İşlenmesi-696
 • d-Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik-696
 • 4-Kusurluluk-697
 • 5-Teşebbüs-698
 • 6-İştirak-699
 • 7-İçtima-700
 • 8-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-705
 • E-Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu-706
 • 1-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-706
 • 2-Suçun Unsurları-706
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-706
 • aa-Fail-706
 • bb-Mağdur-706
 • cc-Suçun Konusu-706
 • dd-Fiil-707
 • b-Tipikliğin Manevi Unsurları-709
 • 3-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-710
 • 4-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-711
 • F-Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu-711
 • 1-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-711
 • 2-Suçun Unsurları-712
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-712
 • aa-Faili, Mağduru ve Konusu-712
 • bb-Fiil-712
 • b-Tipikliğin Manevi Unsurları-715
 • c-Hukuka Aykırılık Unsuru-715
 • 3-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-715
 • 4-Soruşturma ve Kovuşturma Usulü-716
 • G-Özel Belgede Sahtecilik Suçu-716
 • 1-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-716
 • 2-Suçun Unsurları-717
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-717
 • aa-Faili ve Mağduru-717
 • bb-Suçun Konusu-717
 • cc-Fiil-718
 • b-Tipikliğin Manevi Unsuru-721
 • 3-Suçun Nitelikli Halleri-722
 • 4-Teşebbüs-722
 • 5-İştirak ve İçtima-724
 • 6-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-724
 • 7-Özel Belgede Sahteciliğin Özel Görünüm Şekilleri-725
 • a-Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi-725
 • b-Vergi Usul Kanundaki Düzenleme-726
 • c-Elektronik Haberleşme Kanunundaki Düzenleme-727
 • H-Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu-728
 • I-Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu-729
 • 1-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-729
 • 2-Suçun Unsurları-730
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-730
 • aa-Fail, Mağdur ve Konu-730
 • bb-Fiil-730
 • b-Tipikliğin Manevi Unsuru-732
 • 3-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-732
 • 4-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-732
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
 • 42-GENEL AÇIKLAMALAR-733
 • 43-ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU-734
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-734
 • B-Korunan Hukuki Değer-736
 • C-Suçun Unsurları-737
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-737
 • a-Fail-737
 • b-Mağdur-738
 • c-Suçun Konusu-739
 • d-Fiil-741
 • aa-Genel Olarak-741
 • bb-Soybağının Değiştirilmesi-742
 • cc-Soybağının Gizlenmesi-747
 • 2-Suçun Manevi Unsurları-749
 • a-Kast-749
 • b-Taksir-750
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-752
 • D-Teşebbüs-752
 • E-İştirak-753
 • F-İçtima-753
 • G-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-754
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE
 • İLİŞKİN SUÇLAR
 • 44-İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU-755
 • A-İhale Kavramı Ve Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-755
 • B-Korunan Hukuki Değer-757
 • C-Suçun Unsurları-758
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-758
 • a-Suçun Konusu-758
 • b-Fail-761
 • c-Mağdur-763
 • d-Fiil-763
 • aa-Genel Olarak-763
 • bb-Hileli Davranışlarla Gerçekleştirilen İhaleye Fesat Karıştırma Fiilleri-767
 • cc-Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak Suretiyle İhaleye Fesat Karıştırma-771
 • dd-Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliği Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek-773
 • ee-İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları-776
 • e-Kamu Kurumu Veya Kuruluşu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi-778
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-781
 • D-Nitelikli Hal-782
 • E-Teşebbüs-783
 • F-İştirak-784
 • G-İçtima-786
 • H-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-790
 • 45-EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA-792
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-792
 • B-Suçla Korunan Hukuki Değer-793
 • C-Suçun Unsurları-793
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-793
 • a-Suçun Konusu-793
 • b-Fail-794
 • c-Mağdur-795
 • d-Fiil-795
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-798
 • D-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-799
 • E-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-799
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
 • 46-GENEL AÇIKLAMALAR-801
 • 47-BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU-805
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-805
 • B-Korunan Hukuki Değer-807
 • C-Suçun Unsurları-808
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-808
 • a-Fail-808
 • b-Mağdur-809
 • c-Suçun Konusu-809
 • d-Fiil-811
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-814
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-815
 • D-Suçun Nitelikli Hali-815
 • E-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali-817
 • F-Teşebbüs-817
 • G-İştirak-818
 • H-İçtima-818
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-819
 • 48-VERİ NAKİLLERİNİ TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME SUÇU-820
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-820
 • B-Korunan Hukuki Değer-821
 • C-Suçun Unsurları-821
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-821
 • a-Fail-821
 • b-Mağdur-821
 • c-Suçun Konusu-821
 • d-Fiil-822
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-822
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-822
 • D-Teşebbüs-823
 • E-İştirak-823
 • F-İçtima-823
 • G-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-823
 • 49-SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU-823
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-823
 • B-Korunan Hukuki Değer-825
 • C-Suçun Unsurları-825
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-825
 • a-Fail-825
 • b-Mağdur-826
 • c-Suçun Konusu-826
 • d-Fiil ve Netice-827
 • aa-Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi Veya Bozulması-827
 • bb-Bilişim Sistemindeki Verilerin Bozulması, Yok Edilmesi, Değiştirilmesi, Erişilmez Kılınması, Sisteme Veri Yerleştirilmesi veya Mevcut Verilerin Başka Yere Gönderilmesi-829
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-831
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-831
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-832
 • E-Teşebbüs-832
 • F-İştirak-832
 • G-İçtima-832
 • I-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-833
 • 50-BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA HAKSIZ YARAR SAĞLAMA SUÇU-833
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-833
 • B-Korunan Hukuki Değer-839
 • C-Suçun Unsurları-839
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-839
 • a-Fail-839
 • b-Mağdur-839
 • c-Suçun Konusu-839
 • d-Fiil-840
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-841
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-841
 • D-Teşebbüs-841
 • E-İştirak-842
 • F-İçtima-842
 • G-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-843
 • 51-BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU-843
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-843
 • B-Başkasına Ait (Gerçek) Banka veya Kredi Kartlarını Kullanarak Yarar Sağlama Suçu ( m. 245/1)-845
 • 1-Korunan Hukuki Değer-845
 • 2-Suçun Unsurları-847
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-847
 • aa-Fail-847
 • bb-Mağdur-847
 • cc-Suçun Konusu-849
 • dd-Fiil-849
 • b-Tipikliğin Manevi Unsurları-854
 • c-Hukuka Aykırılık Unsuru-855
 • 3-Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler-855
 • a-Şahsi Cezasızlık Sebepleri-855
 • b-Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler (Etkin Pişmanlık)-855
 • 4-Teşebbüs-856
 • 5-İştirak-857
 • 6-İçtima-857
 • 7-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-861
 • C-Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek Suçu (m. 245/2)-862
 • 1-Korunan Hukuki Değer-862
 • 2-Suçun Unsurları-862
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-862
 • aa-Fail-862
 • bb-Mağdur-862
 • cc-Suçun Konusu-863
 • dd-Fiil-863
 • b-Tipikliğin Manevi Unsurları-865
 • c-Hukuka Aykırılık Unsuru-865
 • 3-Teşebbüs-865
 • 4-İştirak-865
 • 5-İçtima-866
 • 6-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-866
 • D-Sahte Banka veya Kredi Kartını Kullanarak Yarar Sağlama Suçu (m. 245/3)-867
 • 1-Korunan Hukuki Değer-867
 • 2-Suçun Unsurları-867
 • a-Tipikliğin Maddi Unsurları-867
 • aa-Fail-867
 • bb-Mağdur-868
 • cc-Suçun konusu-868
 • dd-Fiil-868
 • b-Tipikliğin Manevi Unsurları-869
 • c-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-869
 • 3-Teşebbüs-869
 • 4-İştirak-869
 • 5-İçtima-869
 • 6-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-870
 • 52-YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLARIN ÜRETİLMESİ VE TİCARETİ SUÇU-870
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-870
 • B-Korunan Hukuki Değer-871
 • C-Suçun Unsurları-872
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-872
 • a-Fail-872
 • b-Mağdur-872
 • c-Suçun Konusu-872
 • d-Fiil-873
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsurları-873
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-874
 • D-Teşebbüs-874
 • E-İştirak-874
 • F-İçtima-874
 • G-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-875
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
 • MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE
 • VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
 • 53-GENEL AÇIKLAMALAR-877
 • 54-ZİMMET SUÇU-879
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-879
 • B-Korunan Hukuki Değer-879
 • C-Suçun Unsurları-880
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-880
 • a-Fail-880
 • b-Mağdur-882
 • c-Suçun Konusu-883
 • d-Fiil-887
 • e-Kullanma Zimmeti-890
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-892
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-893
 • D-Nitelikli Halleri-893
 • 1-Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal-893
 • 2-Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Hal-896
 • E-Teşebbüs-896
 • F-İştirak ve İçtima-897
 • G-Etkin Pişmanlık-898
 • H-Yaptırım Ve Kovuşturma Usulü-901
 • 55-İRTİKÂP SUÇU-903
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-903
 • B-Korunan Hukuki Değer-904
 • C-İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu-905
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-905
 • a-Fail-905
 • b-Mağdur-905
 • c-Fiil: Bir Kimseyi İcbar Etmek-906
 • d-Yarar Sağlanması, Yarar Sağlama Vaadinde Bulunulması-911
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-913
 • D-İkna Suretiyle İrtikâp-913
 • E-Nitelikli hal-917
 • F-Teşebbüs-918
 • G-İştirak ve İçtima-918
 • H-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-920
 • 56-ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI SUÇU-921
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-921
 • B-Korunan Hukuki Değer-922
 • C-Suçun Unsurları-922
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-922
 • a-Fail-922
 • b-Mağdur-924
 • c-Fiil-924
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-925
 • D-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-925
 • E-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-925
 • 57-GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU-926
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-926
 • B-Korunan Hukuki Değer-927
 • C-Suçun Unsurları-928
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-928
 • a-Fail-928
 • b-Mağdur-929
 • c-Suçun Konusu-929
 • d-Fiil-929
 • aa-Görevi Kötüye Kullanmanın İcrai Hareketle İşlenmesi-929
 • bb-Görevi Kötüye Kullanmanın İhmali Hareketle İşlenmesi-931
 • e-Görevin Gereklerine Aykırı Davranışın Kamunun Zararına, Kişilerin Mağduriyetine veya Kişilerin Haksız Çıkar Sağlamasına Neden Olması-934
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-938
 • D-Teşebbüs-938
 • E-İştirak-939
 • F-İçtima-940
 • G-Yaptırım-942
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
 • 58-GENEL AÇIKLAMALAR-943
 • 59-SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU-943
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-943
 • B-Korunan Hukuki Değer-945
 • C-Suçun Unsurları-946
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-946
 • a-Fail-946
 • b-Mağdur-946
 • c-Suçun Konusu-946
 • d-Fiil-946
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-953
 • D-Kusurluluk-953
 • E-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-955
 • F-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-955
 • 60-SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU-957
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-957
 • B-Korunan Hukuki Değer-957
 • C-Suçun Unsurları-957
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-957
 • a-Fail-957
 • b-Mağdur-958
 • c-Suçun Konusu-958
 • d-Fiil-961
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-963
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-964
 • D-Suçun Nitelikli Halleri-964
 • E-Şahsi Cezasızlık Sebebi ile Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler-965
 • F-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-966
 • G-Yaptırım-968
 • 61-SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU-968
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-968
 • B-Korunan Hukuki Değer-969
 • B-Suçun Unsurları-969
 • 1-Tipikliğin Maddi Unsurları-969
 • a-Fail-969
 • b-Mağdur-970
 • c-Suçun Konusu-970
 • d-Fiil-971
 • 2-Tipikliğin Manevi Unsuru-974
 • 3-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru-974
 • D-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-975
 • E-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-976
 • 62-TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME SUÇLARI-976
 • A-Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler-976
 • B-Korunan Hukuki Değer-977
 • C-Maddede Düzenlenen Suçlar-977
 • 1-Hakkında Tutuklama Kararı Verilmiş Olan veya Hükümlü Bir Kişinin Bulunduğu Yeri Bildiği Halde Yetkili Makamlara Bildirmemek Suçu-977
 • 2-İşlenmiş Olan Bir Suça İlişkin Delil ve Eserlerin Başkaları Tarafından Saklandığı Yeri Bildiği Hâlde Yetkili Makamlara Bildirmemek Suçu-980
 • D-Teşebbüs, İştirak ve İçtima-981
 • E-Şahsi Cezasızlık Sebebi-982
 • F-Yaptırım ve Kovuşturma Usulü-982
 • KAYNAKLAR-983
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat