Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Mahmut Koca

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2019-10
Sayfa Sayısı
1040
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053008583
Boyut
16x24
Baskı
6115,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 115 puan kazanacaksınız)
   115

Prof. Dr. Mahmut KOCA

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

 

 

İÇİNDEKİLER
ALTINCI BASIYA ÖNSÖZ 5
ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 41
BİRİNCİ KISIM
ULUSLARARASI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR
§ 1- GENEL AÇIKLAMALAR 43
§ 2- SOYKIRIM SUÇU 46
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 46
B- Korunan Hukuki Değer 48
C- Suçun Unsurları 49
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 49
a- Fail 49
b- Mağdur 50
c- Suçun Konusu 51
d- Fiil 51
aa- Kasten öldürme 52
bb- Kişilerin Bedensel veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır
Zarar Verme 53
cc- Grubun Tamamen veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması 53
dd- Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik
Tedbirlerin Alınması 54
ee- Gruba Ait Çocukların Başka Bir Gruba Zorla Nakledilmesi 54
e- Fiillerin Bir Planın İcrası Suretiyle İşlenmesi 55
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 56
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 60
D- Teşebbüs 60
E- İçtima 61
F- İştirak 62
G- Yaptırım 62
H- Yurtdışında İşlenen Soykırım Suçunun Türkiye’de Soruşturulması
ve Kovuşturulması 62

İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
HAYATA KARŞI SUÇLAR
§ 3- GENEL AÇIKLAMALAR 65
§ 4- KASTEN ÖLDÜRME SUÇU 66
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 66
B- Korunan Hukuki Değer 67
C- Suçun Unsurları 68
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 68
a- Fail 68
b- Mağdur 69
c- Suçun Konusu 69
d- Fiil 72
e- Netice 75
f- Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 76
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 83
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 89
D- Nitelikli Haller. 95
1- Kasten Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi (m. 82/1-a). 95
2- Kasten Öldürme Suçunun Canavarca Hisle veya Eziyet
Çektirerek İşlenmesi (m. 82/1-b) 99
3- Kasten Öldürme Suçunun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama Ya Da Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah
Kullanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 82/1-c) 102
4- Kasten Öldürme Suçunun Üstsoy Veya Altsoydan Birine Ya Da
Eş Veya Kardeşe Karşı İşlenmiş Olması (m. 82/1-d) 103
5- Kasten Öldürme Suçunun Çocuğa Ya Da Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye
Karşı İşlenmesi (m. 82/1-e) 105
6- Kasten Öldürme Suçunun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı
İşlenmesi (m. 82/1-f) 107
7- Kasten Öldürme Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (m. 82/1-g) 108
8- Kasten Öldürme Suçunun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da
Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi (m. 82/1-h) 109
9- Kasten Öldürme Suçunun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı
Duyulan İnfialle İşlenmesi (m. 82/1-i) 112
10- Kasten Öldürme Suçunun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi (m. 82/1-j) 113
11- Kasten Öldürme Suçunun Töre Saikiyle İşlenmesi (m. 82/1-k) 116

E- Kusurluluk 125
F- Teşebbüs 126
G- İştirak 129
H- İçtima 132
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 133
§ 5- İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENEN KASTEN ÖLDÜRME SUÇU 134
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 134
B- Suçla Korunan Hukuki Değer 136
C- Suçun Unsurları 136
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 136
a- Fail 136
b- Mağdur 136
c- Suçun Konusu 137
d- Ölüm Neticesinin Meydana Gelmesi 137
e- Kişinin Hukuken Yükümlü Olduğu İcrai Davranışı Gerçekleştirmemesi 137
f- Nedensellik ve Objektif İsnat Edilebilirlik 141
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 142
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 143
D- Nitelikli Haller 143
E- Kusurluluk 144
F- Teşebbüs 145
G- İştirak 146
H- İçtima (83. Madde ile 98. ve 97. Maddeler Arasındaki İlişki) 147
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 150
§ 6- İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU 151
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 151
B- Korunan Hukuki Değer 154
D- Suçun Unsurları 155
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 155
a- Fail 155
b- Mağdur 155
c- Suçun Konusu 156
d- Fiil 157
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 165
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 165
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İntihara Yönlendirme (İntiharın Gerçekleşmesi) 165
F- Teşebbüs 166
G- İştirak 167

H- İçtima 168
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 168
§ 7- TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU 169
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 169
B- Suçun Unsurları 170
1- Genel Olarak 170
2- Fail 172
3- Mağdur 172
4- Suçun Konusu 172
5- Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Bulunması 172
6- Mağdurun Ölmesi 176
7- Gerçekleşen Ölüm Neticesi İle Failin Özene Aykırı Davranışı Arasında Nedensellik Bağının Varlığı ve Neticenin Failin Özene
Aykırı Davranışına Objektif Olarak İsnat Edilebilirliği 177
8- Hukuka Aykırılık Unsuru 185
C- Cezanın Artırılmasını Gerektiren Haller ve İçtima 186
1- Bilinçli Taksir 186
2- Taksirli Davranışın Birden Çok Kişinin Ölümüne veya Ölümle
Birlikte Yaralanmalara Neden Olması 188
3- Diğer Suçlarla İçtima İlişkisi 190
D- Kusurluluk 190
E- Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirimi Gerektiren Şahsi Sebep 192
F- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 193
İKİNCİ BÖLÜM
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§ 8- GENEL AÇIKLAMALAR 195
§ 9- KASTEN YARALAMA SUÇU 196
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 196
B- Korunan Hukuki Değer 196
C- Suçun Unsurları 197
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 197
a- Fail 197
b- Mağdur 197
c- Suçun Konusu 198
d- Fiil 199
e- Netice 199
aa- Vücuda Acı Verilmesi 199
bb- Sağlığın Bozulmasına Neden Olmak 202
cc- Algılama Yeteneğinin Bozulmasına Neden Olmak 204
f- Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 205

2- Tipikliğin Manevi Unsurları 206
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 208
a- Genel Olarak 208
b- Tedip Hakkı 208
c- Görevin İfası 209
d- İlgilinin Rızası 210
aa- Genel Olarak 210
bb- Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları 211
e- Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 215
D- Nitelikli Haller 216
1- Genel Olarak 216
2- Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal Olarak Basit Tıbbi
Müdahale İle Giderilebilecek Kasten Yaralama 216
3- Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 217
a- Kasten Yaralamanın Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe
Karşı İşlenmesi 217
b- Kasten Yaralama Suçunun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı
İşlenmesi 218
c- Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle 219
d- Kasten Yaralamanın Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu
Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 219
e- Silahla İşlenmesi 220
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama 220
1- Genel Açıklamalar 220
2- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralamanın Yapısı 222
3- TCK’nın 87. Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Sayılan
Ağır Neticeler. 223
a- Kasten Yaralama Filinin Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına (m. 87/1-a) veya İşlevinin Yitirilmesine (m. 87/2-b) Neden
Olması 223
b- Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa (m. 87/1-b) veya Konuşma Yeteneğinin
Kaybolmasına (m. 87/2-c) Neden Olması 226
c- Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Yüzünde Sabit İze (m.
87/1-c) veya Yüzünün Sürekli Değişikliğine (m. 87/2-d)
Neden Olması 227
d- Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Duruma (m. 87/1-d), İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine
Neden Olması (m. 87/2-a) 228

e- Kasten Yaralama Fiilinin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına (m. 87/1-e) veya Çocuğunun Düşmesine (m. 87/2-e) Neden Olması 230
f- Kasten Yaralama Fiilinin Mağdurun Çocuk Yapma
Yeteneğinin Kaybolmasına Neden Olması (m. 87/2-c) 231
4- Kasten Yaralama Sonucunda Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Sebebiyet Verilmesi (m. 87/3). 232
5- Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma 233
a- Genel Açıklamalar 233
b- Tipikliğin Unsuları 234
F- Kasten Yaralamanın İhmali Hareketle İşlenmesi 249
G- Kusurluluk 250
H- Teşebbüs 251
I- İştirak 254
İ- İçtima 256
J- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 258
§ 10- TAKSİRLE YARALAMA SUÇU 261
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 261
B- Suçun Unsurları 262
1- Fail 262
2- Mağdur 262
3- Suçun Konusu 262
4- Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Bulunması 262
5- Mağdurun Yaralanması 263
6- Gerçekleşen Yaralama Neticesi İle Failin Özene Aykırı Davranışı Arasında Nedensellik Bağının Varlığı ve Neticenin Failin Özene
Aykırı Davranışına Objektif Olarak İsnat Edilebilirliği 263
7- Hukuka Aykırılık Unsuru 265
C- Cezanın Artırılmasını Gerektiren Haller ve İçtima 265
1- Bilinçli Taksir 265
2- Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri 265
3- İçtima 265
D- Kusurluluk 266
E- Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren
Şahsi Sebep 266
G- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 267
§ 11- İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU 268
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 268
B- Suçun Unsurları 270
C- Hasta Olan İnsan Üzerinde Rızası Hilafına Tedavi Amaçlı Deneme
Yapma Suçunun Unsurları 273

§ 12- ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU 274
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 274
B- Rızası Hilafına Yaşayan Kişiden Organ ve Doku Alınması Suçu. 275
C- Ölüden Organ ve Doku Alınması Suçu 278
D- Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilmiş Olan Organ veya Dokunun Saklanması, Nakledilmesi veya Aşılanması Suçu 281
E- Organ veya Doku Teminine Yönelik Olarak İlan veya Reklam
Verilmesi veya Yayınlanması Suçu 281
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞKENCE VE EZİYET
§ 13- İŞKENCE SUÇU 283
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 283
B- Korunan Hukuki Değer 286
C- Suçun Unsurları 286
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 286
a- Fail 286
b- Mağdur 287
c- Suçun Konusu 288
d- Fiil 288
d- Netice 292
e- Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 292
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 293
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 294
D- Nitelikli Haller 294
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence 295
F- Teşebbüs 297
G- İştirak 297
H- İçtima 298
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 299
§ 14- EZİYET SUÇU 299
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 299
B- Korunan Hukuki Değer 300
C- Suçun Unsurları 300
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 300
a- Fail 300
b- Mağdur 301
c- Suçun Konusu 301
d- Fiil 301
e- Netice, Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 302

2- Tipikliğin Manevi Unsurları 302
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 302
D- Nitelikli Haller. 302
E- Teşebbüs 303
F- İştirak 303
G- İçtima 303
H- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 303
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
§ 15- KISIRLAŞTIRMA 305
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 305
B- Korunan Hukuki Değer 306
C- Suçun Unsurları 307
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 307
a- Fail 307
b- Mağdur 309
c- Suçun Konusu 309
d- Fiil ve Netice 309
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 311
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 312
D- Nitelikli Hal 316
E- Teşebbüs 316
F- İştirak 316
G- İçtima 316
H- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 317
BEŞİNCİ BÖLÜM
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
§ 16- GENEL AÇIKLAMALAR 319
§ 17- CİNSEL SALDIRI SUÇU 322
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 322
B- Korunan Hukuki Değer 324
C- Suçun Unsurları 324
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 324
a- Fail 324
b- Mağdur 325
c- Suçun Konusu 327
d- Fiil 328

2- Tipikliğin Manevi Unsurları 331
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 333
D- Nitelikli Haller 334
1- Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 334
a- Suçun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması Suretiyle
İşlenmesi 334
b- Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini
Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmesi. 336
c- Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin
Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 337
d- Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi ya da Fiilin Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık
Tarafından İşlenmesi 338
e- Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte
İşlenmesi 339
f- Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı
Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 340
2- Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 340
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Saldırı 342
F- Teşebbüs 343
G- İştirak 345
H- İçtima 347
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 349
§ 18- ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU 350
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 350
B- Suçun Unsurları 353
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 353
a- Fail 353
b- Mağdur 353
c- Suçun Konusu 355
d- Fiil 355
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 359
C- Nitelikli Haller 361
1- Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 361
a- Suçun Vücuda Organ ve Sair Bir Cisim Sokmak Suretiyle
İşlenmesi 361
b- Cezanın Artırılmasını Gerektiren Diğer Nitelikli Haller 362
2- Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 364
D- Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar 364

E- Kusurluluk 364
F- Teşebbüs 366
G- İştirak 367
H- İçtima 367
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 369
§ 19- REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 371
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 371
B- Suçun Unsurları 372
1- Tipikliğin Maddi Unsuları 372
a- Fail 372
b- Mağdur 373
c- Suçun konusu 373
d- Fiil 373
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 374
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 375
C- Nitelikli Haller. 375
D- Teşebbüs 376
E- İştirak 376
F- İçtima 376
G- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 377
§ 20- CİNSEL TACİZ SUÇU 377
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 377
B- Korunan Hukuki Değer 378
C- Suçun Unsurları 378
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 378
a- Fail 378
b- Mağdur 379
c- Suçun Konusu 379
d- Fiil 379
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 381
D- Nitelikli Haller. 381
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinse Taciz 382
F- Teşebbüs 382
G- İştirak 383
H- İçtima 383
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 384

ALTINCI BÖLÜM
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
§ 21- GENEL AÇIKLAMALAR 385
§ 22- TÜRK CEZA KANUNUNUN HÜRRİYETE KARŞI SUÇLARA İLİŞKİN SİSTEMİ 387
§ 23- TEHDİT SUÇU 388
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 388
B- Korunan Hukuki Değer 390
C- Suçun Unsurları 391
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 391
a- Fail 391
b- Mağdur 391
c- Suçun Konusu 392
d- Fiil 393
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 401
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 401
D- Nitelikli Haller 402
1- Genel Olarak 402
2- Suçun Silahla İşlenmesi. 402
3- Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması
Suretiyle İşlemesi. 404
4- Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi 405
5- Tehdidin Özel İşaretlerle Gerçekleştirilmesi 407
6- Tehdidin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Gerçekleştirilmesi 408
7- Tehdidin Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin
Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak Gerçekleştirilmesi 408
E- Kusurluluk 409
F- Teşebbüs 409
G- İştirak 410
H- İçtima 411
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 413
§ 24- ŞANTAJ SUÇU 414
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 414
B- Korunan Hukuki Değer 416
C- Suçun Unsurları 417
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 417
a- Fail 417
b- Mağdur 417
c- Suçun Konusu 417

d- Fiil 418
aa- Şantajın Maddenin İlk Fıkrasında Düzenlenen Şekli Bakımından 418
bb- Şantajın Maddenin İkinci Fıkrada Düzenlenen Şekli Bakımından 420
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 423
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 424
D- Kusurluluk 424
E- Teşebbüs 425
F- İştirak 425
G- İçtima 426
H- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 427
§ 25- CEBİR KULLANMA SUÇU 428
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 428
B- Korunan Hukuki Değer 429
C- Suçun Unsurları 430
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 430
a- Fail 430
b- Mağdur 431
c- Suçun Konusu 432
d- Fiil 432
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 435
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 437
D- Kusurluluk 438
E- Teşebbüs 439
F- İştirak 439
G- İçtima 440
H- Yaptırım Ve Kovuşturma Usulü 441
§ 26- KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU 441
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 441
B- Korunan Hukuki Değer 443
C- Suçun Unsurları 443
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 443
a- Fail 443
b- Mağdur 444
c- Suçun Konusu 446
d- Fiil 446
e- Netice 446
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 448

3- Hukuka Aykırılık Unsuru 448
a- Genel Olarak 448
b- Meşru Savunma 450
c- Görevin İfası (m. 24/1) ve Hakkın Kullanılması (m. 26/1) 450
d- İlgilinin Rızası 451
D- Nitelikli Haller 454
1- Genel Olarak 454
2- Fiili İşlemek İçin veya İşlendiği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması 454
3- Suçun Silahla İşlenmesi. 455
4- Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 456
5- Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi 457
6- Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle
İşlenmesi 457
7- Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak
Suretiyle İşlenmesi 458
8- Suçun Çocuğa, Beden veya Ruh Bakımından Kendini
Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 458
9- Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi 459
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma 459
F- Kusurluluk 460
G- Cezayı Etkileyen Şahsi Sebep 460
H- Teşebbüs 461
I- İştirak 462
İ- İçtima 463
J- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 465
YEDİNCİ BÖLÜM
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
§ 27- GENEL AÇIKLAMALAR 467
§ 28- HAKARET SUÇU 468
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 468
B- Korunan Hukuki Değer 469
C- Suçun Unsurları 470
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 470
a- Fail 470
b- Mağdur 471
c- Suçun Konusu 474
d- Fiil 474
aa- Genel Olarak 474

bb- İsnadın ve Sövmenin Şeref ve Saygınlığı Rencide Edici Nitelikte Olması 475
cc- Somut Bir Fiil veya Olgu İsnat Etmek 476
dd- Sövmek 478
ee- Huzurda ve Gıyapta Hakaret 479
aaa- Genel Olarak 479
bbb- Huzurda Hakaret 480
ccc- Gıyapta Hakaret 481
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 483
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 483
D- Nitelikli Haller. 493
1- Genel Olarak 493
2- Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı İşlenmesi 494
3- Suçun Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına
Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi 494
4- Suçun Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan
Değerlerden Bahisle İşlenmesi 495
5- Suçun Alenen İşlenmesi 495
E- Kusurluluk 496
1- Genel Olarak 496
2- Hakaretin Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (m. 129/1) 497
3- Hakaretin Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (m. 129/2) 498
4- Karşılıklı Hakaret (m. 129/3) 498
F- Teşebbüs 500
G- İştirak 501
I- İçtima 501
İ- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 502
§ 29- KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU 503
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 503
B- Korunan Hukuki Değer 504
C- Suçun Unsurları 504
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 504
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 505
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 505
D- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 506
E- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 506

§ 30- ÖLÜLERİN CESET VE KEMİKLERİNİ TAHKİR SUÇU 506
A- Korunan Hukuki Değer 506
B- Suçun Unsurları 506
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 506
2- Tipikliğin Manevi Unsuları 508
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 508
C- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 509
D- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 509
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
§ 31- GENEL AÇIKLAMALAR 511
§ 32- HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU 512
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 512
B- Korunan Hukuki Değer 515
C- Suçun Unsurları 515
1- Suçun Maddi Unsurları 515
a- Fail 515
b- Mağdur 516
c- Suçun Konusu 516
d- Fiiller 518
aa- Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek
(m. 132/1) 518
bb- Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa Etmek
(m. 132/2) 519
cc- Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini Diğer Tarafın Rızası Olmaksızın Hukuka Aykırı Olarak Alenen İfşa
Etmek (m. 132/3) 520
2- Suçun Manevi Unsurları 521
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 522
a- İlgilinin Rızası 522
b- Görevin İfası 523
D- Nitelikli Haller 523
1- Gizliliğin İhlalinin Haberleşme İçeriklerinin Kaydı Suretiyle Gerçekleşmesi (m. 132/1, cümle 2) 523
2- Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki
Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1-a) 524
3- Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan
Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m. 137/1-b) 525
E- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 526

§ 33- KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA
ALINMASI SUÇU 526
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 526
B- Korunan Hukuki Değer 527
C- Suçun Unsurları 528
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 528
a- Fail 528
b- Mağdur 529
c- Suçun Konusu 529
d- Fiiller 533
aa- Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Taraflardan Herhangi Birisinin Rızası Olmaksızın Bir Aletle Dinleme
Veya Bunları Bir Ses Alma Cihazı İle Kaydetme (m. 133/1) 534
bb- Katıldığı Aleni Olmayan Bir Söyleşiyi, Diğer Konuşanların Rızası Olmadan Ses Alma Cihazı İle Kayda
Alma (m. 133/2). 535
cc- Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaların Kaydedilmesi Suretiyle Elde Edilen Verileri Hukuka
Aykırı Olarak İfşa Etme (m. 133/3) 536
2- Suçun Manevi Unsurları 537
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 537
D- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 540
§ 34- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU 541
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 541
B- Korunan Hukuki Değer 542
C- Suçun Unsurları 543
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 543
a- Fail 543
b- Mağdur 543
c- Suçun Konusu 544
d- Fiiller 547
aa- Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 547
bb- Görüntü ve Seslerin İfşası 547
2- Suçun Manevi Unsurları 548
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 548
a- Görevin İfası 548
b- İlgilinin Rızası 548
c- Hakkın Kullanılması 549
aa- Savunma Hakkı 549
bb- Haber Verme Hakkı 549

D- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 550
E- Kovuşturma Usulü 550
DOKUZUNCU BÖLÜM
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§ 35- GENEL AÇIKLAMALAR 551
§ 36- HIRSIZLIK SUÇU 553
A- Suç Tipine İlişkin Genel Açıklamalar 553
B- Korunan Hukuki Değer 554
C- Suçun Unsurları 555
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 555
a- Fail 555
b- Mağdur 555
c- Suçun Konusu 557
aa- Mal (Eşya) 557
bb- Malın Taşınır Olması 565
cc- Malın Başkasına Ait Olması 566
d- Fiil 571
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 586
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 588
D- Nitelikli Haller 589
1- Genel Olarak 589
2- Cezanın Artırılmasını Nitelikli Haller 589
a- 142. Maddenin 1. Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Haller 590
aa- Hırsızlık Suçunun, Kime Ait Olursa Olsun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis
Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-a) 590
bb- Hırsızlık Suçunun, Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli Varış veya Kalkış
Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-c) 592
cc- Hırsızlık Suçunun, Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında
İşlenmesi (m. 142/1-d) 594
dd- Hırsızlık Suçunun, Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (m.
142/1-e) 595
b- 142. Maddenin 2. Fıkrasında Sayılan Nitelikli Haller 597
aa- Hırsızlık Suçunun, Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak
İşlenmesi (m. 142/2-a) 597

bb- Hırsızlık Suçunun, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi
(m. 142/2-b) 598
cc- Hırsızlık Suçunun Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku veya Kargaşadan
Yararlanarak İşlenmesi (m. 142/2-c) 599
dd- Hırsızlık Suçunun, Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (m.
142/2-d) 600
ee- Hırsızlık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması
Suretiyle İşlenmesi (m. 142/2-e) 602
ff- Hırsızlık Suçunun, Tanınmamak İçin Tedbir Alarak Veya Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak
İşlenmesi (m. 142/2-f) 603
gg- Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında İşlenmesi (m.
142/2-g) 604
hh- Hırsızlık Suçunun Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan
Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/2-h) 604
c- 142. Maddenin 3. Fıkrasında Sayılan Nitelikli Hal 608
d- 143. Maddede Düzenlenen Nitelikli Hal 609
3- Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 609
a- Hırsızlık Suçunun, Paydaş veya Elbirliği İle Malik Olunan
Mal Üzerinde İşlenmesi (m. 144/1-a). 610
b- Hırsızlık Suçunun, Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı
Tahsil Amacıyla İşlenmesi (m. 144/1-b) 610
c- Hırsızlık Suçunun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Az
Olması (m. 145/1) 611
d- Hırsızlık Suçunun, Malın Geçici Bir Süre Kullanılıp Zilyedine
İade Edilmek Üzere İşlenmesi - Kullanma Hırsızlığı (m. 146/1) 613
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmş Hırsızlık 615
F- Kusurluluk 615
G- Teşebbüs 617
H- İştirak 619
I- İçtima 619
İ- Şahsi Cezasızlık Sebebi, Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren
Şahsi Sebep 621
1- Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını
Gerektiren Şahsi Sebep (m. 167) 621
2- Cezayı Azaltan Şahsi Sebep: Etkin Pişmanlık (m. 168) 622
J- Yaptırım 622

§ 37- YAĞMA SUÇU 623
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 623
B- Korunan Hukuki Değer 624
C- Yağma Suçunun Unsurları 625
1- Genel Olarak 625
2- Tipikliğin Maddi Unsurları 626
a- Fail 626
b- Mağdur 626
c- Suçun Konusu 627
d- Fiil 629
aa- Genel Olarak 629
bb- Cebir ve Tehdit 630
cc- Malın Alınması 640
dd- Cebir ve Tehdit ile Malın Alınması Arasında Amaçsal
İlişkinin Varlığı 643
ee- Cebir ve Tehdit ile Alma Arasında Yer ve Zaman Bağlantısı 645
3- Tipikliğin Manevi Unsurları 647
4- Hukuka Aykırılık Unsuru 648
D- Senedin Yağması Suçu. 650
1- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 650
2- Suçun Unsurları 650
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 650
aa- Suçun Konusu 650
bb- Fiil 652
E- Nitelikli Haller 654
1- Genel Olarak 654
2- Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (m. 149) 656
a- Suçun Silahla İşlenmesi 656
b- Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle
İşlenmesi 657
c- Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 658
d- Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya
Bunların Eklentilerinde İşlenmesi 659
e- Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi 660
f- Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 661
g- Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi 662
h- Gece Vakti İşlenmesi 662

3- Yağma Suçunun Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri (m.
150)................................................................................................. 662
a- Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla
Suçun İşlenmesi 662
b- Suçun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Az Olması 665
F- Teşebbüs 666
G- İştirak 666
H- İçtima 667
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 668
§ 38- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 670
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgileri 670
B- Korunan Hukuki Değer 671
C- Suçun Unsurları 671
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 671
a- Fail 671
b- Mağdur 672
c- Suçun Konusu 673
d- Zilyetliğin Devri 674
e- Fiil 678
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 680
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 681
D- Nitelikli Haller. 681
E- Teşebbüs 683
F- İçtima 684
G- Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren
Şahsi Sebep 686
H- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 686
§ 39- DOLANDIRICILIK SUÇU 686
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 686
B- Korunan Hukuki Değer 687
C- Suçun Unsurları 688
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 688
a- Faili 688
b- Mağduru 688
c- Hileli Davranışların Gerçekleştirilmesi 689
d- Muhatabın Aldatılmış Olması 695
e- Aldatılan Kişinin, Malvarlığı Üzerinde Belli Bir Yönde
Tasarrufta Bulunmuş Olması 695
f- Bir Zararın Meydana Gelmesi ve Buna Karşılık Olarak Bir
Yararın Sağlanmış Olması 697
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 698

D- Nitelikli Haller 698
1- Cezada Artırım Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Haller 698
a- Suçun Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle
İşlenmesi 698
b- Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor
Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 699
c- Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak
Suretiyle İşlenmesi 700
d- Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel
Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi 701
e- Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak
İşlenmesi 702
f- Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç
Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi. 702
g- Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan
Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 704
h- Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif
Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi 705
ı- Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması
Suretiyle İşlenmesi 706
i- Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla
İşlenmesi 706
j- Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi 707
k- Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum
ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi 707
l- Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği
Vaadiyle Aldatarak İşlenmesi 708
m- Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 708
n- Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 709
2- Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal 709
E- Teşebbüs 709
F- İştirak 710
G- İçtima 710
H- Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını
Gerektiren Şahsi Sebep 711
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 711

ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 40- GENEL AÇIKLAMALAR 713
§ 41- BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI 713
A- Korunan Hukuki Değer 713
B- Belgede Sahtecilik Suçlarının Ortak Konusu Olarak Belge 714
C- Belge Türleri 719
1- Resmi Belge 719
2- Resmi Belge Hükmünde Belge 720
3- Özel Belge 722
D- Resmi Belgede Sahtecilik Suçu 722
1- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 722
2- Suçun Unsurları 723
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 723
aa- Fail 723
bb- Mağdur 723
cc- Suçun Konusu 724
dd- Fiil. 724
aaa- Genel Olarak 724
bbb- Resmi Bir Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 726
ccc- Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak
Surette Değiştirmek 730
ddd- Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak 732
eee- Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek 733
b- Tipikliğin Manevi Unsuru. 734
c- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 737
3- Nitelikli Haller 738
a- Resmi Belgede Sahteciliğin Kamu Görevlisi Tarafından
İşlenmesi 738
b- Sahteciliğe Konu Resmi Belgenin Kanun Hükmü Gereği
Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olması 738
c- Resmi Belgede Sahteciliğin Terör Amacıyla İşlenmesi 738
d- Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla İşlenen Resmi Belgede
Sahtecilik 738
4- Kusurluluk 739

5- Teşebbüs 740
6- İştirak 741
7- İçtima. 742
8- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 747
E- Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu 748
1- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 748
2- Suçun Unsurları 748
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 748
aa- Fail 748
bb- Mağdur 748
cc- Suçun Konusu 748
dd- Fiil 749
b- Tipikliğin Manevi Unsurları 751
3- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 752
4- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 753
F- Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu 753
1- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 753
2- Suçun Unsurları 754
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 754
aa- Faili, Mağduru ve Konusu 754
bb- Fiil 754
b- Tipikliğin Manevi Unsurları 757
c- Hukuka Aykırılık Unsuru 757
3- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 757
4- Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 758
G- Özel Belgede Sahtecilik Suçu 758
1- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 758
2- Suçun Unsurları 759
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 759
aa- Faili ve Mağduru. 759
bb- Suçun Konusu 759
cc- Fiil 760
b- Tipikliğin Manevi Unsuru 763
3- Nitelikli Haller 764
4- Teşebbüs 764
5- İştirak ve İçtima 766
6- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 766
7- Özel Belgede Sahteciliğin Özel Görünüm Şekilleri 767
a- Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge
Düzenlemesi 767

b- Vergi Usul Kanundaki Düzenleme 768
c- Elektronik Haberleşme Kanunundaki Düzenleme 769
H- Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu. 770
I- Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu 771
1- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 771
2- Suçun Unsurları 772
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 772
aa- Fail, Mağdur ve Konu 772
bb- Fiil. 772
b- Tipikliğin Manevi Unsuru. 774
3- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 774
4- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 774
İKİNCİ BÖLÜM
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 42- GENEL AÇIKLAMALAR 775
§ 43- ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU 776
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 776
B- Korunan Hukuki Değer 778
C- Suçun Unsurları 779
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 779
a- Fail 779
b- Mağdur 780
c- Suçun Konusu 781
d- Fiil 783
aa- Genel Olarak 783
bb- Soybağının Değiştirilmesi 784
cc- Soybağının Gizlenmesi 789
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 791
a- Kast 791
b- Taksir 792
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 794
D- Teşebbüs 794
E- İştirak 795
F- İçtima 795
G- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 796

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
§ 44- İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU 797
A- İhale Kavramı ve Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 797
B- Korunan Hukuki Değer 799
C- Suçun Unsurları 800
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 800
a- Suçun Konusu 800
b- Fail 803
c- Mağdur 805
d- Fiil 805
aa- Genel Olarak 805
bb- Hileli Davranışlarla Gerçekleştirilen İhaleye Fesat
Karıştırma Fiilleri 809
cc- Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak Suretiyle İhaleye
Fesat Karıştırma 813
dd- Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliği Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale
Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek 815
ee- İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında
Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları 818
e- Kamu Kurumu Veya Kuruluşu Açısından Bir Zararın
Meydana Gelmesi 820
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 823
D- Nitelikli Hal 824
E- Teşebbüs 825
F- İştirak 826
G- İçtima 828
H- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 832
§ 45- EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA. 834
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 834
B- Suçla Korunan Hukuki Değer 835
C- Suçun Unsurları 835
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 835
a- Suçun Konusu 835
b- Fail 836

c- Mağdur 837
d- Fiil 837
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 840
D- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 841
E- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 841
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
§ 46- GENEL AÇIKLAMALAR 843
§ 47- BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU 847
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 847
B- Korunan Hukuki Değer 849
C- Suçun Unsurları 850
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 850
a- Fail 850
b- Mağdur 851
c- Suçun Konusu 851
d- Fiil 853
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 856
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 857
D- Nitelikli Hali 857
E- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Bilişim Sistemine Girme 859
F- Teşebbüs 859
G- İştirak 860
H- İçtima 860
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 861
§ 48- VERİ NAKİLLERİNİ TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME SUÇU 862
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 862
B- Korunan Hukuki Değer 863
C- Suçun Unsurları 863
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 863
a- Fail 863
b- Mağdur 863
c- Suçun Konusu 863
d- Fiil 864
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 864
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 864
D- Teşebbüs 865
E- İştirak 865

F- İçtima 865
G- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 865
§ 49- SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA
DEĞİŞTİRME SUÇU 865
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 865
B- Korunan Hukuki Değer 867
C- Suçun Unsurları 867
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 867
a- Fail 867
b- Mağdur 868
c- Suçun Konusu 868
d- Fiil ve Netice 869
aa- Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi veya Bozulması 869
bb- Bilişim Sistemindeki Verilerin Bozulması, Yok Edilmesi, Değiştirilmesi, Erişilmez Kılınması, Sisteme Veri Yerleştirilmesi veya Mevcut Verilerin Başka Yere Gönderilmesi 871
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 873
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 873
D- Nitelikli Halleri 874
E- Teşebbüs 874
F- İştirak 874
G- İçtima 874
I- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 875
§ 50- BİLİŞİM SİSTEMİ ARACILIĞIYLA HAKSIZ YARAR SAĞLAMA SUÇU 875
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 875
B- Korunan Hukuki Değer 881
C- Suçun Unsurları 881
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 881
a- Fail 881
b- Mağdur 881
c- Suçun Konusu 881
d- Fiil 882
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 883
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 883
D- Teşebbüs 883
E- İştirak 884
F- İçtima 884
G- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 885

§ 51- BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU 885
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 885
B- Başkasına Ait (Gerçek) Banka veya Kredi Kartlarını Kullanarak Yarar Sağlama Suçu ( m. 245/1) 887
1- Korunan Hukuki Değer 887
2- Suçun Unsurları 889
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 889
aa- Fail 889
bb- Mağdur 889
cc- Suçun Konusu 891
dd- Fiil. 891
b- Tipikliğin Manevi Unsurları 896
c- Hukuka Aykırılık Unsuru 897
3- Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 897
a- Şahsi Cezasızlık Sebepleri 897
b- Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler (Etkin Pişmanlık) 897
4- Teşebbüs 898
5- İştirak 899
6- İçtima 899
7- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 903
C- Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın
Almak veya Kabul Etmek Suçu (m. 245/2) 904
1- Korunan Hukuki Değer 904
2- Suçun Unsurları 904
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 904
aa- Fail 904
bb- Mağdur 904
cc- Suçun Konusu 905
dd- Fiil. 905
b- Tipikliğin Manevi Unsurları 907
c- Hukuka Aykırılık Unsuru 907
3- Teşebbüs 907
4- İştirak 907
5- İçtima 907
6- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 908
D- Sahte Banka veya Kredi Kartını Kullanarak Yarar Sağlama Suçu (m.
245/3) .................................................................................................... 908
1- Korunan Hukuki Değer 908
2- Suçun Unsurları 909
a- Tipikliğin Maddi Unsurları 909
aa- Fail 909
bb- Mağdur 909

cc- Suçun Konusu 909
dd- Fiil 910
b- Tipikliğin Manevi Unsurları 910
c- Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 911
3- Teşebbüs 911
4- İştirak 911
5- İçtima. 911
6- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 911
§ 52- YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLARIN ÜRETİLMESİ VE TİCARETİ SUÇU 912
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 912
B- Korunan Hukuki Değer 913
C- Suçun Unsurları 913
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 913
a- Fail 913
b- Mağdur 913
c- Suçun Konusu 913
d- Fiil 914
2- Tipikliğin Manevi Unsurları 915
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 915
D- Teşebbüs 915
E- İştirak 916
F- İçtima 916
G- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 916
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
§ 53- GENEL AÇIKLAMALAR 917
§ 54- ZİMMET SUÇU 919
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 919
B- Korunan Hukuki Değer 919
C- Suçun Unsurları 920
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 920
a- Fail 920
b- Mağdur 922
c- Suçun Konusu 923
d- Fiil 927
e- Kullanma Zimmeti 930

2- Tipikliğin Manevi Unsuru 932
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 933
D- Nitelikli Haller. 933
1- Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 933
2- Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Nitelikli Hal 936
E- Teşebbüs 936
F- İştirak ve İçtima 937
G- Etkin Pişmanlık 938
H- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 941
§ 55- İRTİKÂP SUÇU 943
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 943
B- Korunan Hukuki Değer 944
C- İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu 945
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 945
a- Fail 945
b- Mağdur 945
c- Fiil: Bir Kimseyi İcbar Etmek 946
d- Yarar Sağlanması, Yarar Sağlama Vaadinde Bulunulması 951
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 953
D- İkna Suretiyle İrtikâp 953
E- Nitelikli Hal 957
F- Teşebbüs 958
G- İştirak ve İçtima 958
H- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 960
§ 56- ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI SUÇU 961
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 961
B- Korunan Hukuki Değer 962
C- Suçun Unsurları 962
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 962
a- Fail 962
b- Mağdur 964
c- Fiil 964
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 965
D- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 965
E- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 965
§ 57- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 966
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 966
B- Korunan Hukuki Değer 967
C- Suçun Unsurları 968

1- Tipikliğin Maddi Unsurları 968
a- Fail 968
b- Mağdur 969
c- Suçun Konusu 969
d- Fiil 969
aa- Görevi Kötüye Kullanmanın İcrai Hareketle İşlenmesi 969
bb- Görevi Kötüye Kullanmanın İhmali Hareketle İşlenmesi 971
e- Görevin Gereklerine Aykırı Davranışın Kamunun Zararına, Kişilerin Mağduriyetine veya Kişilerin Haksız Çıkar
Sağlamasına Neden Olması 974
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 978
D- Teşebbüs 978
E- İştirak 979
F- İçtima 980
G- Yaptırım 982
İKİNCİ BÖLÜM
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
§ 58- GENEL AÇIKLAMALAR 983
§ 59- SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU 983
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 983
B- Korunan Hukuki Değer 985
C- Suçun Unsurları 986
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 986
a- Fail 986
b- Mağdur 986
c- Suçun Konusu 986
d- Fiil 986
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 993
D- Kusurluluk 993
E- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 995
F- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 995
§ 60- SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU 997
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 997
B- Korunan Hukuki Değer 997
C- Suçun Unsurları 997
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 997
a- Fail 997
b- Mağdur 998
c- Suçun Konusu 998
d- Fiil 1001

2- Tipikliğin Manevi Unsuru 1003
3- Aykırılık Unsuru 1004
D- Nitelikli Halleri. 1004
E- Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezayı Azaltan Şahsi Sebepler 1005
F- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 1006
G- Yaptırım 1008
§ 61- SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU 1008
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 1008
B- Korunan Hukuki Değer 1009
B- Suçun Unsurları 1009
1- Tipikliğin Maddi Unsurları 1009
a- Fail 1009
b- Mağdur 1010
c- Suçun Konusu 1010
d- Fiil 1011
2- Tipikliğin Manevi Unsuru 1014
3- Hukuka Aykırılık Unsuru 1014
D- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 1015
E- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 1016
§ 62- TUTUKLU, HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME SUÇLARI 1016
A- Suç Tipi Hakkında Genel Bilgiler 1016
B- Korunan Hukuki Değer 1017
C- Maddede Düzenlenen Suçlar 1017
1- Hakkında Tutuklama Kararı Verilmiş Olan veya Hükümlü Bir Kişinin Bulunduğu Yeri Bildiği Halde Yetkili Makamlara
Bildirmemek Suçu 1017
2- İşlenmiş Olan Bir Suça İlişkin Delil ve Eserlerin Başkaları Tarafından Saklandığı Yeri Bildiği Hâlde Yetkili Makamlara
Bildirmemek Suçu 1020
D- Teşebbüs, İştirak ve İçtima 1021
E- Şahsi Cezasızlık Sebebi 1022
F- Yaptırım ve Kovuşturma Usulü 1022
KAYNAKLAR 1023

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
57,50   
115,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
115,00   
115,00   
2
   
   
Kapat