Ceza Hukuku Özel Hükümler Mehmet Emin Artuk
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Ceza Hukuku Özel Hükümler

Ceza Hukuku Özel Hükümler


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
1150
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006022
Boyut
16x24
Baskı
17Prof. Dr. Emin ARTUK

Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN

Yrdm. Doç. Dr. Emin ALŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇAKIR

 

İÇİNDEKİLER
ONYEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ5
ONALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ 7
BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.9
İÇİNDEKİLER11
CEZA HUKUKU
ÖZEL HÜKÜMLER
GİRİŞ .53
BİRİNCİ KISIM
ULUSLARARASI SUÇLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ
§ 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (m. 79) 57
I. GENEL BİLGİLER.57
II. İNSAN TİCARETİ SUÇU İLE MUKAYESESİ61
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER63
IV. SUÇUN UNSURLARI64
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.64
A. Fiil .64
a. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollardan Ülkeye Sokmak .65
b. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkân Sağlamak 67
c. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Yurt Dışına
Çıkmasına İmkân Sağlamak68
B. Fail70
C. Mağdur70
D. Konu .70
E. Suçun Nitelikli Unsurları .72
a. Suçun Mağdurun Hayatı Bakımından Tehlike Oluşturması 72
b. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakılarak İşlenmesi.73
c. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi.73
2. Tipikliğin Manevi Unsurları .78
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 79
1. Teşebbüs79
ϭϮ İçiŶdekiler
2. İştirak. 81
3. İçtima. 82
VI. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM. 84
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
HAYATA KARŞI SUÇLAR
§ 1. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (m. 81) 87
I. GENEL BİLGİLER 87
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 89
III. BENZER SUÇLARDAN FARKI 90
1. Soykırım Suçu (m. 76). 90
2. İnsanlığa Karşı Suçlar (m. 77). 90
3. İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçu (m.83). 91
4. Taksirle Öldürme Suçu (m.85) 91
IV. SUÇUN UNSURLARI. 91
1. Tipikliğin Maddi Unsurları . 91
A. Fiil 91
B. Netice. 92
C. İlliyet Bağı 94
D. Fail . 96
E. Mağdur. 96
F. Konu. 97
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 98
A. Genel Bilgiler . 98
B. Fiilin Nitelendirilmesi: Kişinin Kastının Öldürmeye Yönelik Olup Olmadığının
Tespiti 98
C. Yargıtay’ın Fiilin Nitelendirilmesi ile İlgili Geliştirdiği Kriterler 98
a. Mağdur ile Fail Arasındaki Husumet Sebebi ve Mahiyeti . 99
b. Suçta Kullanılan Saldırı Aleti, Kuvveti ve Tesir Mesafesi . 99
c. Bulundukları Yerin Durumu. 100
d. Mağdurun Vücudunda Meydana Gelen Yara Yeri ve Mahiyeti 100
e. Failin Fiiline Kendiliğinden mi, Yoksa Engel Bir Nedenden Dolayı mı Son
Verdiği Hususu . 101
f. Hadisenin Sebebine Göre, Başlangıç, Devam ve Sona Ermesini Kapsayan
Oluşu. 102
D. Olası Kastla Öldürme. 102
E. Kasten Yaralama Neticesinde Ölüm Meydana Gelmesi (m.87/4) . 103
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 104
A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme. 104
B. Meşru Savunma. 106
İçiŶdekiler ϭϯ
C. İlgilinin Rızası .107
D. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması.108
a. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Kast Olmaksızın Aşılması (m. 27/1)108
b. Meşru Müdafaada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya
Telaştan Aşılması (m. 27/2).108
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 109
1. Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme.109
2. İştirak110
3. İçtima111
VI. YAPTIRIM .111
§ 2. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (m. 82).112
I. GENEL BİLGİLER ve NİTELİKLİ HALLERİN TASNİFİ.112
II. FİİLİN İŞLENİŞ TARZIYLA İLGİLİ OLANLAR.113
1. Tasarlayarak Kasten Öldürme (m. 82/1-a).113
2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme (m. 82/1-b) 117
A. Canavarca Hisle Öldürme 117
B. Eziyet Çektirerek Öldürme119
3. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya
Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme (m. 82/1-c) 120
A. Yangın 121
B. Su Baskını 122
C. Tahrip122
D. Batırma .122
E. Bombalama.123
F. Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanma.124
a. Nükleer Silah Kullanma .124
b. Biyolojik Silah Kullanma 125
c. Kimyasal Silah Kullanma .125
III. FAİL İLE MAĞDUR ARASINDAKİ İLİŞKİ BAKIMINDAN NİTELİKLİ UNSUR: FİİLİN
ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNE YA DA EŞ VEYA KARDEŞE KARŞI İŞLENMESİ 126
1. Genel Açıklamalar126
A. Üstsoy - Altsoy127
B. Eş128
C. Kardeş 129
2. Özgü Suç ve Özgü Suça İştirak Bakımından Değerlendirme 130
IV. MAĞDURA İLİŞKİN NİTELİKLİ HALLER132
1. Fiilin Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (m. 82/1-e) .132
A. Çocuk132
B. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişi 133
a. Mağdurun Beden Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olması133
b. Mağdurun Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olması .134
2. Fiilin Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi (m. 82/1-f) .135
ϭϰ İçiŶdekiler
3. Fiilin Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (m. 82/1-g) 136
V. GÜDÜLEN AMAÇ VEYA SAİK İLE İLGİLİ NİTELİKLİ HALLER 138
1. Fiilin Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini
Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi (m. 82/1-h) 138
A. Genel Açıklamalar . 138
B. Suçu Gizleme 139
C. Suç Delillerini Ortadan Kaldırma 139
D. Suçun İşlenmesini Kolaylaştırma. 140
E. Yakalanmamak 141
2. Fiilin Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi (m. 82/1-i). 141
3. Fiilin Kan Gütme Saiki İle İşlenmesi (m. 82/1-j) 142
4. Fiilin Töre Saiki ile İşlenmesi (m. 82/1-k) 144
§ 3. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (m. 83). 148
I. GENEL AÇIKLAMALAR. 148
II. BENZER SUÇLARDAN FARKI 149
1. Terk Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali (m.97/2) 150
2. Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Dolayısıyla Ölüme
Sebebiyet Verme (m. 98/2) . 150
3. Taksirle Öldürme Suçu (m.85) 151
III. SUÇUN UNSURLARI. 151
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 151
A. Fiil 151
a. Kanundan Doğan Yükümlülük 153
b. Sözleşmeden Doğan Yükümlülük. 154
c. Önceden Yapılan Tehlikeli Fiil 155
B. Fail . 155
C. Mağdur. 155
D. Konu. 155
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 155
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 156
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 156
1. Teşebbüs. 156
2. İştirak. 157
3. İçtima. 158
V. YAPTIRIM 158
§ 4. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (m. 84) 159
I. GENEL BİLGİLER 159
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 160
III. SUÇUN UNSURLARI. 161
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 161
A. Fiil 161
a. İntihara Yönlendirme (m.84/1) 162
İçiŶdekiler ϭϱ
aa. İntihara Azmettirme163
bb. İntihara Teşvik Etme 163
cc. İntihar Kararını Kuvvetlendirme .164
dd. İntihara Yardım Etme .164
b. Başkalarını İntihara Alenen Teşvik Etme.165
c. İntihara Sevk ve Mecbur Etme 166
aa. İşlediği Fiilin Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Gelişmemiş
Olan veya Ortadan Kaldırılan Kişilerin İntihara Sevk Edilmesi 166
bb. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Kişilerin İntihara Mecbur
Edilmesi166
B. Fail167
C. Mağdur167
D. Nitelikli Unsurlar167
2. Tipikliğin Manevi Unsurları .167
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 168
1. Teşebbüs168
2. İştirak168
3. İçtima168
V. SORUŞTURMA USULÜ .168
§ 5. TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME (m. 85) .169
I. GENEL BİLGİLER
ϭϲ İçiŶdekiler
3. Hukuka Aykırılık 190
IV. KUSURLULUK . 190
V. ÖZEL İÇTİMA HÜKMÜ: FİİLİN BİRDEN FAZLA İNSANIN ÖLÜMÜNE YA DA BİR VEYA
BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE BİRLİKTE BİR VEYA BİRDEN FAZLA KİŞİNİN
YARALANMASINA SEBEP OLMASI . 192
VI. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN
ŞAHSİ SEBEP 195
1. Genel Bilgiler . 195
2. Şahsi Cezasızlık Sebebi 195
3. Cezadan İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep 199
§4- KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86) 200
I. GENEL AÇIKLAMALAR. 200
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 202
III. SUÇUN UNSURLARI. 202
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 202
A- Fiil 202
a. Genel Açıklamalar 202
aa. Vücuda Acı Verme 203
bb. Sağlığın Bozulmasına Neden Olma 204
cc. Algılama Yeteneğinin Bozulmasına Sebep Olma . 205
b. Fiilin İşleniş Tarzıyla İlgili Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur:
Suçun Silahla İşlenmesi (m.86/3 e) 206
c. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Fiilin Etkisinin Basit Bir Tıbbî
Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olması (m.86/2). 208
B. Netice. 209
C. İlliyet Bağı ve Objektif İsnadiyet. 209
D. Fail . 210
E. Mağdur ve Konu 210
a. Genel Açıklamalar 210
b. Mağdurla İlgili Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar . 211
aa Suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi (m.86/3 a) 211
aaa. Üstsoy- Altsoy 211
bbb. Eş 212
ccc. Kardeş . 214
bb. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda
Bulunan Kişiye Karşı İşlenme (m.86/3 b) 214
cc. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi
(m.86/3 c) 215
dd. Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak
Suretiyle İşlenmesi (m.86/3 d). 216
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 217
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 221
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 223
1. Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme 223
İçiŶdekiler ϭϳ
2. İştirak224
A. Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarına Sirayeti225
3. Suçların İçtimaı226
A. Bileşik (Mürekkep) Suç.226
B. Zincirleme (Müteselsil) Suç 227
C. Fikri İçtima 227
a. Aynı Neviden Fikri İçtima.227
b. Farklı Neviden Fikri İçtima .228
V. KUSURLULUK, KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER.230
1. Genel Bilgiler230
2. Hukuka Aykırı, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi (m.24/2-4) 230
3. Zorunluluk Hali (m.25/2).230
4. Yaş Küçüklüğü .231
5. Sağır ve Dilsizlik.231
6. Akıl Hastalığı 231
7. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi (m.28) 232
8. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu232
9. Haksız Tahrik (m.29)233
10. Hata (m.30) 234
A. Suçun Maddî Unsurlarında Hata (m.30/1)234
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata (m.30/2) 235
C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata (m.30/3)236
D. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Sebeplerinde Hata237
a. Maddi Şartlarında Hata (m.30/3) .237
b Haksızlık Yanılgısı (m. 30/4)237
VI. YAPTIRIM .238
§5- KASTEN YARALAMA SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ
(TCK m. 87) .239
I. GENEL BİLGİLER VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ KAVRAMI .239
II. CEZANIN BİR KAT ARTIRILMASINI GEREKTİREN NETİCESİ SEBEBİYLE
AĞIRLAŞMIŞ HALLER (m. 87/1)243
1. Yaralamanın Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına
Sebep Olması.243
2. Konuşmada Sürekli Zorluğa Sebebiyet Verme 245
3. Yüzde Sabit İz Kalması 246
4. Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokma 248
5. Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce
Doğmasına Sebep Olma249
III. CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINI GEREKTİREN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ
HALLER (m. 87/2).250
1. İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Sokma (87/2-a) 250
2. Duyulardan veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesi (87/2-b).251
3. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolması.252
ϭϴ İçiŶdekiler
4. Yüzün Sürekli Değişikliği . 253
5. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi . 254
lV. VÜCUTTA KEMİK KIRILMASINA VEYA ÇIKIĞINA NEDEN OLMA (m. 87/3) . 255
V. KASTEN YARALAMA SONUCUNDA ÖLÜM MEYDANA GELMESİ (m. 87/4) 256
1. Genel Açıklamalar ve Basit Tıbbi Müdahale Giderilebilir Yaralama Sonucu Ölüm
Meydana Gelmesi . 256
2. Kasten Yaralama Suçunun Temel Şekli (86/1) Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi 260
3. Kasten Yaralamanın Nitelikli Halleri (86/3) Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi. 261
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 261
1. Teşebbüs 261
2. İştirak 262
3. Suçların İçtimaı . 262
VII. YAPTIRIM 263
§6- KASTEN YARALAMA SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK. m. 88) . 265
I. GENEL AÇIKLAMALAR. 265
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 266
III. SUÇUN UNSURLARI. 266
1. Tipikliğin Maddi Unsurları . 266
A. Fiil 266
a. Kanundan Doğan Yükümlülük 268
b. Sözleşmeden Doğan Yükümlülük. 268
c. Önceden Yapılan Tehlikeli Fiil 269
B. Netice, İlliyet Bağı ve Objektif İsnadiyet 269
C. Fail . 270
D. Mağdur. 270
E. Konu. 270
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 270
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 271
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 271
1. Teşebbüs. 271
2. İştirak. 272
3. İçtima. 272
V. YAPTIRIM 272
İKİNCİ BÖLÜM
İŞKENCE
§ 1. İŞKENCE SUÇU (m. 94, 95). 273
I. GENEL BİLGİLER 273
II. TARİHİ GELİŞİM 274
1. Avrupa Hukuku 274
2. Türk Hukuku 278
İçiŶdekiler ϭϵ
III. MUKAYESELİ HUKUK279
1. Fransa 279
2. İspanya.281
IV. KORUNAN HUKUKİ DEĞER281
V. SUÇUN UNSURLARI283
1. Genel Açıklamalar283
2. Tipikliğin Maddi Unsurları.283
A. Fiil .283
B. Netice287
C. Fail287
D. Mağdur288
E. Konu .288
F. Suçun Nitelikli Unsurları .288
a. Mağdurun Özelliği Bakımından Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli
Unsurlar .288
b. Fiilin İşleniş Şekli Bakımından Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli
Unsur .288
3. Tipikliğin Manevi Unsurları 289
4. Hukuka Aykırılık Unsuru289
VI. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ290
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 291
1. Teşebbüs291
2. İştirak291
3. İçtima292
VIII.SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .292
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ
§ 1. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (m. 98) 293
I. GENEL BİLGİLER.293
II. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DURUM .294
1. Alman Ceza Kanunu 294
2. İtalyan Ceza Kanunu294
3. Fransız Ceza Kanunu 294
4. Danimarka Ceza Kanunu .295
5. Rus Ceza Kanunu 295
6. Polonya Ceza Kanunu .296
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER296
IV. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI .297
1. Fiil.297
2. Fail303
3. Mağdur .304
4. Suçun Konusu306
ϮϬ İçiŶdekiler
V. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI 306
VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 306
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 307
1. Teşebbüs 307
2. İştirak 308
3. İçtima 308
VIII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM. 311
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
§ 1. GENEL BİLGİLER 312
§ 2. SARKINTILIK 313
I. GENEL BİLGİLER 313
II. 765 SAYILI TCK’DAKİ DURUM . 314
III. 5237 SAYILI TCK’DAKİ DURUM . 315
1. 6545 sayılı Kanundan Önceki Durum 315
2. 6545 sayılı Kanundan Sonraki Durum. 315
3. 6763 sayılı Kanundan Sonraki Durum. 317
IV. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 317
V. SARKINTILIK FİİLİ . 317
VI. FAİL 322
1. Cinsel Saldırı Suçu Yönünden 322
2. Cinsel istismar suçu yönünden 323
VII. MAĞDUR . 323
1. Cinsel saldırı suçu yönünden 323
2. Cinsel istismar suçu yönünden 323
VIII. MANEVİ UNSURLAR 324
IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 324
1. Teşebbüs. 324
2. İştirak. 324
3. İçtima. 325
X. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 325
§ 3. CİNSEL TACİZ SUÇU (m. 105) 327
I. GENEL BİLGİLER 327
II. MUKAYESELİ HUKUK. 328
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 329
IV. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI. 330
1. Fiil 330
2. Fail. 332
3. Mağdur 332
4. Nitelikli Haller. 332
V. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI 333
İçiŶdekiler Ϯϭ
VI. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL333
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 334
1. Teşebbüs334
2. İştirak334
3. İçtima334
VIII. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM 335
BEŞİNCİ BÖLÜM
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
§ 1. GENEL BİLGİLER .336
§ 2. TEHDİT SUÇU (m. 106) 338
I. GENEL BİLGİLER.338
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER339
III. SUÇUN UNSURLARI340
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.340
A. Fiil .340
B. Fail342
C. Mağdur342
D. Konu .343
E. Nitelikli Unsurlar344
a. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar .344
aa. Tehdidin Silahla İşlenmesi .344
bb. Failin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyarak Tehdit Suçunu İşlemesi 347
cc. Tehdidin İmzasız Mektupla İşlenmesi348
dd. Tehdidin Özel İşaretlerle Yapılması.349
ee. Tehdidin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi.349
ff. Tehdidin Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları
Korkutucu Güçten Yararlanarak Gerçekleştirilmesi .350
b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur350
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 351
3. Hukuka Aykırılık Unsuru351
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 352
1. Teşebbüs352
2. İştirak352
3. İçtima353
V. SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM .355
§ 3. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (m. 109) .356
I. GENEL BİLGİLER.356
II. TARİHİ GELİŞİM.357
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER358
IV. SUÇUN UNSURLARI358
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.358
ϮϮ İçiŶdekiler
A. Fiil 358
B. Fail . 363
C. Mağdur. 363
D. Konu. 364
E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar . 364
a. Genel Bilgiler 364
b. Fiili İşlemek İçin veya İşlendiği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması
(m.109/2). 364
c. Suçun Silahla İşlenmesi (109/3 (a)) 365
d. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m.109/3(b)) . 366
e. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi
(m.109/3(c)) 366
f. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Suçun
İşlenmesi (m.109/3 (d)). 366
g. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (m.109/3 (e)) 367
h. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini
Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (m.109/3 (f)). 367
ı. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (m.109/5). 368
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 368
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 368
V. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL: SUÇUN MAĞDURUN EKONOMİK BAKIMDAN
ÖNEMLİ BİR KAYBINA NEDEN OLMASI (m.109/4) . 372
VI. CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK (m. 110) 372
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 374
1. Teşebbüs. 374
2. İştirak. 374
3. İçtima. 374
VIII.SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM. 375
§ 4. İBADETİN ENGELLENMESİ SUÇU (m. 115/2). 377
I. GENEL BİLGİLER 377
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 380
III. SUÇUN UNSURLARI. 381
1. Tipikliğin Maddi Unsurları . 381
A. Fiil, Netice 381
B. Fail ve Mağdur . 383
C. Konu. 383
D. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar . 384
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 385
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 385
1. Teşebbüs. 385
2. İştirak. 385
3. İçtima. 385
V. SORUŞTURMA USULÜ . 385
İçiŶdekiler Ϯϯ
§ 5. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU (m. 116)386
I. GENEL BİLGİLER.386
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER387
III. SUÇUN UNSURLARI389
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.389
A. Fiil .389
a. Girmek .389
b. Çıkmamak389
c. “Girmek” ve “Çıkmamak” Fiillerinin Hak Sahibinin Rızasına Aykırı Olması.390
d. “Girmek” ve “Çıkmamak” Hareketleri Bakımından Rıza Açıklamaya Yetkili
Olanlar .393
B. Fail ve Mağdur395
C. Konu .397
a. Konut (Mesken) .397
aa. Gece İstirahatına Tahsis Edilip Edilmemesi 398
bb. Devamlı Olarak Bu Mahalde Kalınıp Kalınmaması398
cc. Yerin Tahsis Amacı399
dd. Mahallin Konut Olarak Kullanıldığının Belirlenmiş Olması.399
ee. Söz Konusu Mahalde Fiilen Oturulması.400
ff. Konutun Bir Bina Olması Şart Değildir.400
gg. Mahallin Kullanılmasının Meşru Bir Sebebe Dayanması.400
hh. Resmi Dairelerin Konut Kapsamına Girip Girmedikleri Hususu.401
Ϯϰ İçiŶdekiler
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 416
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 416
1. Teşebbüs. 416
2. İştirak. 416
3. İçtima. 417
V. SORUŞTURMA USULÜ. 417
ALTINCI BÖLÜM
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
§ 1. HAKARET SUÇU (m. 125 vd.). 418
I. GENEL BİLGİLER 418
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 419
III. SUÇUN UNSURLARI. 419
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 419
A. Fiil 419
a. Somut Bir Fiil ya da Olgu İsnat Edilmesi 420
b. Sövmek Suretiyle Onur, Şeref ve Saygınlığa Saldırılması . 421
c. İsnadın Şeref ve Saygınlığı Rencide Edici Olması. 422
d. İsnadın Mağdura İsnat ve İzafesi. 424
e. Fiilin Mağduru Muhatap Alan Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İletiyle
İşlenmesi. 425
B. Fail . 425
C. Mağdur. 426
D. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar . 428
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi . 428
b. Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini
Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup
Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı
İşlenmesi. 429
c. Suçun Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden
Bahisle İşlenmesi 430
d. Suçun Alenen İşlenmesi . 430
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 431
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 432
A. Genel Olarak. 432
B. İhbar ve Şikâyet (Dilekçe) Hakkı 432
C. Basının Haber Verme Hakkı 433
D. Savunma Dokunulmazlığı 435
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 436
1. Teşebbüs. 436
2. İştirak 437
3. İçtima. 437
V. CEZALANDIRILABİLME ŞARTI OLARAK İHTİLATIN BULUNMASI. 438
İçiŶdekiler Ϯϱ
VI. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER .440
1. Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi 440
2. Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi .441
3. Suçun Karşılıklı Olarak İşlenmesi 442
a. Karşılıklı Olarak İşlenen Suçların Sadece Hakaret Suçu Olması442
b. İlk Hakaret Eden Kişinin Haksız Olması443
c. Hakaretlerin Karşılıklı Olması443
VII. HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI (m.127) 443
VIII.SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM445
§ 2. KİŞİLERİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (m.130).447
I. GENEL BİLGİLER.447
II. ÖLÜLERİN HATIRASINA HAKARET447
III. ÖLÜLERİ TAHKİR.448
YEDİNCİ BÖLÜM
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§ 1 HIRSIZLIK SUÇU (m. 141)451
I. GENEL AÇIKLAMALAR451
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER451
III. SUÇUN UNSURLARI453
1. TİPİKLİK.453
A. Tipikliğin Maddi Unsurları .453
a. Fiil 453
b. Fail .458
c. Mağdur.458
d. Konu 459
aa. Mal .459
bb. Malın Taşınır Olması461
cc. Malın Başkasına Ait Olması.462
B. Tipikliğin Manevi Unsurları .463
2. HUKUKA AYKIRILIK .465
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 467
1. Teşebbüs467
2. İştirak468
3. İçtima468
V. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN
ŞAHSİ SEBEP 472
VI. ETKİN PİŞMANLIK .473
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ-YAPTIRIM.474
§ 2. HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (m. 142-147).476
I. HIRSIZLIĞIN DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLERİ476
Ϯϲ İçiŶdekiler
1. TCK’nın 142 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Haller 476
A. Hırsızlığın Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya İbadete
Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya Hizmetine Tahsis Edilen
Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-a) 476
B. Hırsızlığın Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların Belli
Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1- c) . 478
C. Hırsızlığın Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği Zararları
Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında İşlenmesi (m.
142/1- d). 479
D. Hırsızlığın Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya
Hakkında İşlenmesi (m. 142/1- e) 480
2. TCK’nın 142 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Haller 481
A. Hırsızlığın Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya
Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (m. 142/2- a) 481
B. Hırsızlığın Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da Özel
Beceriyle İşlenmesi (m. 142/2- b) 482
C. Hırsızlığın Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getir- diği Korku
veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (m. 142/2- c) . 483
D. Hırsızlığın Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da Diğer Bir
Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek Suretiyle İşlenmesi (m. 142/2- d) .484
E. Hırsızlığın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (m. 142/2- e). 485
F. Hırsızlığın Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Halde Resmi
Sıfat Takınarak İşlenmesi (m. 142/2- f) . 485
G. Hırsızlığın Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (m. 142/2- g) . 486
H. Hırsızlığın Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek
Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya
Hakkında İşlenmesi (m. 142/2- h) 487
3. TCK’nın 142 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Hal: Suçun, Sıvı
veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya
Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi . 488
4. Hırsızlığın Gece Vakti İşlenmesi (m. 143) 489
5. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (Terörle Mücadele
Kanunu m. 4-5) . 489
II. HIRSIZLIK SUÇUNUN DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLERİ 489
1. Hırsızlık Suçunun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi
(m. 144/1-a). 490
2. Hırsızlık Suçunun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi
(m. 144/1-b). 490
3. Malın Değerinin Az Olması (m. 145) . 490
4. Kullanma Hırsızlığı (m. 146) . 492
III. HIRSIZLIK SUÇUNUN KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HAL OLARAK AĞIR VE ACİL BİR
İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN İŞLENMESİ (m. 147) . 496
IV. HIRSIZLIK SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALİ (m. 142/5) 497
§ 3. YAĞMA SUÇU (m. 148-150). 498
I. GENEL AÇIKLAMALAR. 498
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 500
İçiŶdekiler Ϯϳ
III. SUÇUN UNSURLARI501
1. TİPİKLİK.501
A. Tipikliğin Maddi Unsurları .501
a. Fiil 501
aa. Genel Açıklamalar501
bb. Tehdit Etmek veya Cebir Kullanmak503
aaa. Tehdit Etmek 503
bbb. Cebir Kullanmak.508
aaaa. Genel Açıklamalar.508
bbbb. Cebir Karinesi511
ccc. Tehdit veya Cebrin Gerçekleştiriliş Amacı ve Zamanı .512
cc. Malın Alınması .514
b. Netice.518
c. Nedensellik Bağı518
d. Fail .518
e. Mağdur.519
f. Konu 520
aa. Mal .520
aaa. Malın Taşınır Olması521
bbb. Malın Başkasına Ait Olması .521
bb. Senet522
g. Suçun Nitelikli Halleri.523
aa. Genel Açıklamalar523
bb. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller523
aaa. Suçun Silahla İşlenmesi .523
bbb. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması
Suretiyle İşlenmesi .524
ccc. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 526
ddd. Suçun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya
Bunların Eklentilerinde İşlenmesi .527
eee. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak
Kişiye Karşı İşlenmesi 529
fff. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin
Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi .531
ggg. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi .531
hhh. Suçun Gece Vakti İşlenmesi 532
cc. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller 532
aaa. Suçun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla
İşlenmesi 532
bbb. Suçun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı.535
B. Tipikliğin Manevi Unsurları .536
2. Hukuka Aykırılık.538
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 539
Ϯϴ İçiŶdekiler
1. Teşebbüs. 539
2. İştirak. 541
3. İçtima. 542
V. CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK. 545
VI. SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA USULÜ ve YAPTIRIM 546
§ 4. KISMEN VEYA TAMAMEN BEDELSİZ KALMIŞ SENEDİ KULLANMA SUÇU (m. 156) . 548
I. GENEL BİLGİLER 548
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 549
III. SUÇUN UNSURLARI. 549
1. Tipiklik 549
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 549
a. Fail 549
b. Mağdur 549
c. Suçun Konusu 550
d. Fiil . 551
e. Netice 552
f. Nedensellik Bağı. 552
B. Tipikliğin Manevi Unsurları. 552
2. Hukuka Aykırılık Unsuru . 552
IV. KUSURLULUK . 553
V. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEPLER. 554
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 554
1. Teşebbüs. 554
2. İştirak. 554
3. İçtima. 555
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM . 556
§ 5. DOLANDIRICILIK SUÇU (m. 157-159). 558
I. GENEL AÇIKLAMALAR. 558
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 559
III. DOLANDIRICILIĞIN BENZER SUÇLARDAN AYRIMI 560
1. Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma 560
2. Dolandırıcılık ve İkna Suretiyle İrtikap Suçu 561
3. Dolandırıcılık ve Hırsızlık. 561
İçiŶdekiler Ϯϵ
A. Mağdurun Aldatılmış Olması 571
B. Mağdurun Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlama.572
6. İlliyet Bağı 572
7. Maddi Unsurlarla İlgili Nitelikli Haller .573
A. Suçun dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi (m. 158/1-a).573
B. Suçun, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak
suretiyle işlenmesi (m. 158/1-b)573
C. Suçun, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle
işlenmesi (m. 158/1-c) 574
D. Suçun kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti,
vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi
(m. 158/1-d) 575
E. Suçun, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına işlenmesi (m. 158/1-e) .576
F. Suçun bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak
kullanılması suretiyle işlenmesi (m. 158/1-f) 576
G. Suçun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle
işlenmesi (m. 158/1-g) 578
H. Suçun tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin
ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti
kapsamında işlenmesi (m. 158/1-h) .578
İ. Suçun serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı
kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi (m. 158/1-i) 579
J. Suçun kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi
kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili
olduğunu söylemesi suretiyle işlenmesi (m. 158/1-l)581
K. Suçun kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından
bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak işlenmesi (m. 158/2). 581
a. Failin kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğu veya onlar nezdinde hatırı
sayıldığını açıklaması 582
b. Belli bir işin gördürüleceği vaadinde bulunması 583
L. Suçun üç veya daha fazla kişiyle birlikte veya suç işlemek için teşkil edilmiş bir
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi (m. 158/3) 583
V. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI .584
1. Genel Açıklamalar584
2. Manevi Unsurlarla İlgili Nitelikli Haller 584
A. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir
Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK.m. 158/1-j) 584
B. Suçun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi (m. 158/1-k)586
C. Daha az cezayı gerektiren nitelikli hal: Dolandırıcılığın, bir hukukî ilişkiye
dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi (m. 159)587
VI. HUKUKA AYKIRILIK .588
VII. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN
ŞAHSİ SEBEP (M. 167)588
1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 588
2. CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER589
ϯϬ İçiŶdekiler
VIII. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK (m. 168).589
1. Suçun Tamamlanmış Olması 590
2. Fail, Suça Azmettiren Veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek, Mağdurun
Uğradığı Zararı Aynen Geri Verme Veya Tazmin Suretiyle Gidermesi. 591
3. Hüküm Verilmeden Önce Aynen İade Veya Tazminin Sağlanması 591
IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 592
1. Teşebbüs. 592
2. İştirak. 592
3. İçtima. 592
X. MÜEYYİDE VE MUHAKEME USULÜ 593
§ 6. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (m. 165). 594
I. GENEL BİLGİLER 594
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 595
III. BENZER SUÇLARLA MUKAYESE 597
IV. SUÇUN UNSURLARI. 600
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 600
A. Fiil 600
B. Fail . 601
C. Mağdur. 602
D. Konu. 602
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 604
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 606
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 606
1. Teşebbüs. 606
2. İştirak. 606
3. İçtima. 606
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM . 607
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
§ 1. GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI (m. 170) 609
I. GENEL BİLGİLER 609
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 610
III. SOMUT TEHLİKE MEYDANA GETİRECEK ŞEKİLDE GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN
İHLAL EDİLMESİ SUÇU (m.170/1) 610
1. Suçun Unsurları. 610
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 610
a. Fiil . 610
aa. Yangın Çıkarmak 611
İçiŶdekiler ϯϭ
bb. Bina Çökmesine, Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel veya
Taşkına Neden Olma .613
cc. Silahla Ateş Etmek veya Patlayıcı Madde Kullanmak .614
b. Fail ve Mağdur.615
c. Konu 615
B. Tipikliğin Manevi Unsurları .616
2. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.617
A. Teşebbüs617
B. İştirak 617
C. İçtima 617
3. Soruşturma Usulü.618
IV. YANGIN, BİNA ÇÖKMESİ, TOPRAK KAYMASI, ÇIĞ DÜŞMESİ, SEL VEYA TAŞKIN
TEHLİKESİNE NEDEN OLMA (m. 170/2) 618
1. Suçun Unsurları618
A. Tipikliğin Maddi Unsurları .618
a. Fiil 618
aa. Yangın Tehlikesine Sebebiyet Vermek618
bb. Bina çökmesi, Toprak Kayması, Çığ Düşmesi, Sel veya Taşkın
Tehlikesine Sebebiyet Vermek 618
b. Fail ve Mağdur.618
c. Konu 619
B. Tipikliğin Manevi Unsurları .619
2. Suçun Özel Görünüş Şekilleri619
A. Teşebbüs619
B. İştirak 619
C. İçtima 619
3. Soruşturma Usulü619
§ 2. GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI (m. 171).620
I. GENEL BİLGİLER.620
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER620
III. SUÇUN UNSURLARI620
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.620
A. Fiil .620
B. Fail ve Mağdur621
C. Konu .621
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 621
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 622
1. Teşebbüs622
2. İştirak622
3. İçtima623
V. SORUŞTURMA USULÜ .623
ϯϮ İçiŶdekiler
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
§ 1. ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (m. 181) 625
I. GENEL BİLGİLER 625
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 626
III. SUÇ TİPİ YÖNÜNDEN ÖNEM ARZ EDEN BAZI KAVRAMLAR . 626
IV. SUÇUN UNSURLARI. 627
1. Tipikliğin Maddi Unsurları . 627
A. Fiil 627
B. Fail . 629
C. Mağdur. 629
D. Konu. 629
E. Nitelikli Haller . 629
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 630
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 630
1. Teşebbüs. 630
2. İştirak. 630
3. İçtima. 630
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 631
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 1. MÜHÜR BOZMA SUÇU (m. 203). 632
I. GENEL BİLGİLER 632
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 633
III. SUÇUN UNSURLARI. 634
1. Tipikliğin Maddi Unsurları . 634
A. Fiil 634
B. Fail ve Mağdur . 636
C. Konu. 637
a. Konulan Şey “Mühür” Olmalıdır 637
b. Mühür Konulmuş Olmalıdır. 637
c. Mühür, Bir Şeyin Saklanmasını veya Varlığının Aynen Korunmasını
Sağlamak İçin Konulmalıdır 638
d. Mühür Kanun veya Yetkili Makamların Emri Uyarınca Konulmalıdır 638
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 640
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 640
1. Teşebbüs. 640
2. İştirak. 640
3. İçtima. 640
V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM. 641
İçiŶdekiler ϯϯ
§2. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI (m.204-212) .642
I. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR VE SAHTECİLİK
TERİMİ 642
1. Belgede Sahtecilik Suçları Hakkında Genel Açıklamalar.642
2. Sahtecilik Terimi.644
II. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA MÜŞTEREK TERİMLER 645
1. Belge 645
A. Genel Açıklamalar 645
B. Belgenin Unsurları 647
a. Yazılı Olma 647
aa. Genel Açıklamalar647
bb. Kopya, Suret (Örnek), Fotokopi, Fotograf, Film, Telefaks ve Benzeri
Nesneler.650
b. Hukuken Anlamı Olan Bir İçeriğinin Bulunması.652
c. Düzenleyicisinin Belli Olması.654
C. Belge Çeşitleri 657
a. Genel Olarak657
b. Resmi Belge 658
aa. Kamu Görevlisi Tarafından Düzenlenme.659
bb. Görev Gereği Düzenlenmiş Olma661
c. Özel Belge .662
d. Resmi Belge Hükmünde Belge663
aa. Emre veya Hamile Yazılı Kambiyo Senedi 664
aaa. Poliçe664
bbb. Bono .665
ccc. Çek .666
bb. Emtiayı Temsil Eden Belge669
cc. Pay Senedi ve Tahvil .669
dd. Vasiyetname 670
ee. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık Mesleği
Mensupları Tarafından Düzenlenen, Kişiye Haksız Bir Menfaat
Sağlayan veya Kamunun veya Kişilerin Zararına Bir Sonuç Doğurucu
Nitelik Taşıyan Gerçeğe Aykırı Belge 671
e. Toplu Belge ve Birleştirilmiş Belge 671
aa. Toplu Belge671
bb. Birleştirilmiş Belge672
2. Aldatma Kabiliyeti 673
3. Zarar İmkan ve İhtimali675
III. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARIYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 675
§ 3. SİVİL KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (m.204/1) 677
I. GENEL AÇIKLAMALAR677
1. Suçun Unsurları678
A. Tipikliğin Maddi Unsurları .678
ϯϰ İçiŶdekiler
a. Genel Açıklamalar 678
b. Fiil . 678
aa. Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 678
bb. Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek 684
cc. Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak. 688
c. Netice 691
d. İlliyet Bağı . 691
e. Fail 691
f. Mağdur 691
g. Konu 691
h. Faydasız Sahtecilik. 698
i. Suçun Konusuyla İlgili Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Resmi
Belgenin Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli
Belge Olması 699
B. Tipikiğin Manevi Unsurları . 701
a. İnceleme Konusu Suç Bakımından Değerlendirme 701
b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye Dayanan
Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla
Sahtecilik (m.211) . 703
c. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Terör Amacıyla
İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5). 704
C. Hukuka Aykırılık Unsuru . 705
2. Kusurluluk, Kusurluluğu Azaltan ve Kaldıran Sebepler Kusurluluğu Kaldıran Bir Hal
Olarak Zorunluluk Hali (m.25/2) 707
3. Suçun Unsurlarının Dışında Kalan Diğer Haller . 707
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri. 707
A. Teşebbüs . 707
B. İştirak . 708
C. Suçların İçtimaı 708
5. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım 710
§ 4. KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU
(m. 204/2) 712
I. Genel Açıklamalar 712
II. Suçun Unsurları 713
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 713
A. Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller . 713
a. Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 713
b. Resmi Belgeyi Değiştirmek. 714
c. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek. 715
d. Resmi Belgeyi Kullanmak . 717
B. Netice, İlliyet Bağı 718
C. Fail . 718
D. Konu. 719
E. Mağdur. 719
İçiŶdekiler ϯϱ
2. Tipikliğin Manevi Unsurları .720
A. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın
İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Yapma.720
B. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Resmi Belgede Sahteciliğin Terör
Amacıyla Yapılması (3713 S.lı K. m. 5)720
3. Hukuka Aykırılık Unsuru.721
III. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .721
1. Teşebbüs721
2. İştirak721
3. İçtima723
IV. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım.724
§5. RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU (m.205) 726
I. Genel Açıklamalar ve 765 Sayılı TCK’nın Hükümleri726
II. Korunan Hukuki Değer726
III. Suçun Unsurları 726
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.726
A. Fiil .726
a. Bozmak727
b. Yok Etmek .728
c. Gizlemek728
B. Netice, İlliyet Bağı.729
C. Fail729
D. Mağdur730
E. Konu .730
F. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Failin Kamu Görevlisi Olması
(m.205/1, c. 2) 730
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 731
3. Hukuka Aykırılık Unsuru731
IV. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .731
1. Teşebbüs731
2. İştirak731
3. Suçların İçtimaı.732
V. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım.733
§6. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU (m.206)734
I. Genel Açıklamalar.734
II. Suçun Unsurları 735
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.735
A. Ceza Normunun Yasakladığı Fiil ve Benzer Suç Tiplerinden Farkı .735
B. Netice, İlliyet Bağı.739
C. Fail740
D. Konu, Mağdur .740
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 740
3. Hukuka Aykırılık Unsuru740
ϯϲ İçiŶdekiler
III. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 741
1. Teşebbüs. 741
2. İştirak. 742
3. İçtima. 743
IV. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım 744
§ 7. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK, ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK, GİZLEMEK VE
BAZI MESLEK MENSUBU KİŞİLERİN GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMESİ
(m. 207, 208, 210/2). 745
I. Özel Belgede Sahtecilik Suçu (m. 207) 745
1. Genel Açıklamalar ve 765 Sayılı TCK’daki Hükümler. 745
2. Suçun Unsurları. 746
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 746
a. Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller 746
aa. Sahte Belge Düzenleme . 746
bb. Gerçek Bir Özel Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirme. 749
cc. Sahte Belgeyi Kullanma 751
dd. Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma (m.207/2) . 755
ee. Gerçeğe Aykırı Özel Belge Düzenleme 755
b. Netice, İlliyet Bağı . 756
c. Fail 756
d. Mağdur 757
e. Konu 757
B. Tipikliğin Manevi Unsurları. 760
a. Genel Olarak. 760
b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye Dayanan
Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla
Sahtecilik Yapma 761
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 762
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri. 764
A. Teşebbüs . 764
B. İştirak . 764
C. İçtima . 765
a. Bileşik Suç 765
b. Zincirleme Suç 767
c. Özel Belgede Sahtecilik Niteliğinde Olan Diğer Kanunlardaki Suç Tipleri ve
Özel Norm-Genel Norm İlişkisi . 769
4. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım. 771
II. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu (m.208) 773
1. Genel Açıklamalar ve 765 Sayılı Kanundaki Hükümler. 773
2. Suçun Unsurları. 773
A. Tipikliğin Maddi Unsurları 773
a. Fiil . 773
b. Netice, İlliyet Bağı . 775
İçiŶdekiler ϯϳ
c. Fail, Konu, Mağdur 775
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 776
C. Hukuka Aykırılık Unsuru.776
3. Kusurluluk, Kusurluluğu Kaldıran ve Azaltan Haller777
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri777
A. Teşebbüs777
B. İştirak 778
C. İçtima 778
a. Zincirleme Suç.778
b. Fikri İçtima .779
5. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım .779
III. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin
Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi (m.210/2)780
1. Genel Açıklamalar780
2. Suçun Unsurları781
A. Tipikliğin Maddi Unsurları .781
a. Fiil 781
b. Fail, Mağdur.783
c. Konu 785
B. Tipikliğin Manevi Unsurları .785
a. Genel Olarak785
b. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Terör Amacıyla
İşlenmesi (3713 s.lı K. m. 5) 785
C. Hukuka Aykırılık Unsuru.785
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.785
A. Teşebbüs785
B. İçtima 785
C. İştirak 786
4. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım .786
§8. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (m.209)787
I. Genel Açıklamalar.787
II. Korunan Hukuki Değer788
III. Suçun Unsurları 788
A. Tipikliğin Maddi Unsurları.788
a. Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller788
aa. Belirli Bir Tarzda Doldurulup Kullanılmak Üzere Kendisine Teslim Olunan
Açığa İmzalı Kağıdı Verilme Nedeninden Farklı Şekilde Doldurma (m.209/1)789
bb. Açığa İmzalı Kâğıdı Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirip veya Elde
Bulundurup Hukuki Sonuç Doğuracak Şekilde Doldurmak (m.209/2).791
b. Fail ve Mağdur792
c. Suçun Konusu 792
B. Tipikliğin Manevi Unsuru 792
III. Hukuka Aykırılık Unsuru792
ϯϴ İçiŶdekiler
IV. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 793
1. Teşebbüs. 793
2. İştirak. 793
3. İçtima. 793
V. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü Yaptırım. 794
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR
§ 1. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU (m. 216/1) . 795
I. GENEL BİLGİLER 795
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 797
III. MUKAYESELİ HUKUK. 797
IV. SUÇUN UNSURLARI. 798
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 798
A. Fiil 798
a. Kin ve Düşmanlığa Tahrik. 798
aa. Kin ve Düşmanlık 798
bb. Tahrik 799
b. Aleniyet . 800
c. Suçun Tamamlanma Anı 801
B. Fail . 801
C. Mağdur. 801
a. Halk. 801
b. Sınıf. 802
aa. İşçi Sınıfı 802
bb. İdare Edenler (Sermaye) Sınıfı . 802
cc. Orta Sınıf 803
dd. Köylü Sınıfı 803
c. Irk 804
aa. Genel Açıklamalar 804
bb. İnsan Irkları 805
cc. Türk Doktrin ve Uygulaması 806
d. Din. 807
e. Mezhep ve Bölge 807
aa. Mezhep 807
aaa. Genel Olarak . 807
bbb. Hıristiyanlığa Ait Mezhepler. 808
ccc. İslam Dininin Mezhepleri . 808
ddd. Yahudiliğe Ait Mezhepler. 808
bb. Bölge . 809
f. Değerlendirme 809
D. Konu. 810
İçiŶdekiler ϯϵ
E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Basın ve Yayın Yoluyla
İşlenmesi.812
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 812
3. Hukuka Aykırılık Unsuru813
A. Genel Olarak 813
B. Hakkın İcrası Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Düşünce Hürriyeti Kavramı ve
Kapsamı813
a. Haber Alma ve Öğrenme Hürriyeti 815
b. Kanaat Hürriyeti.815
c. Düşünceyi Açıklama Hürriyeti816
C. Düşünce Hürriyetinin Sınırlandırılması, Sınırlandırma Sebepleri ve Sınırlandırma
Kriterleri 817
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 822
1. Teşebbüs822
2. İştirak823
3. İçtima823
VI. SORUŞTURMA USULÜ .823
§ 2. DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇU (m.216/3) .824
I. GENEL BİLGİLER.824
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER826
III. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI .827
1. Fiil.827
2. Suçun Konusu829
3. Fail831
4. Mağdur .831
5. Nitelikli Haller832
IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI .833
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU.833
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 835
1. Teşebbüs835
2. İştirak836
3. İçtima836
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM837
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
§ 1. GENEL BİLGİLER, MUKAYESELİ HUKUK .839
I. ERKEKÇİLİK .839
II. SEVİCİLİK .839
III. HAYVANLA İLİŞKİ KURMA 840
IV. FUHUŞ İÇİN ARACILIK 841
V. FAHİŞE DOSTLUĞU 841
VI. FÜCUR841
ϰϬ İçiŶdekiler
§ 2. HAYÂSIZCA HAREKETLER (m. 225) . 844
I. GENEL BİLGİLER 844
II. BENZER SUÇLARDAN FARKI 844
III. MUKAYESELİ HUKUK. 845
IV. SUÇUN UNSURLARI. 845
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 845
A. Fiil 845
B. Fail . 847
C. Mağdur. 847
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 848
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 848
1. Teşebbüs. 848
2. İştirak. 848
3. İçtima. 848
VI. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM. 848
ALTINCI BÖLÜM
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
§ 1. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (m. 234). 849
I. GENEL BİLGİLER 849
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 851
III. SUÇUN UNSURLARI. 851
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 851
A. Fiil 851
B. Fail . 854
C. Mağdur. 854
D. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur 854
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 855
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 855
1. Teşebbüs. 855
2. İştirak. 856
3. İçtima. 856
V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM. 856
YEDİNCİ BÖLÜM
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
§ 1. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (m. 235) 857
I. GENEL BİLGİLER 857
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 859
III. SUÇUN UNSURLARI. 860
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 860
A. Fiil 860
İçiŶdekiler ϰϭ
a. Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Şartlarına Sahip Olan
Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engelleme
(m. 235/2 a -1) .863
b. Hileli Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Şartlarına Sahip
Olmayan Kişilerin Katılmasını Sağlamak (m. 235/2 a- 2)864
c. Hileli Davranışlarla, Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen
Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle
Değerlendirme Dışı Bırakmak yahut Teklif Edilen Malları, Belirtilen
Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle
Değerlendirmeye Almak (m. 235/2 a-3,4) .865
d. Tekliflerle İlgili Olup da, İhale Mevzuatına ya da Şartnamelere Göre Gizli
Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlama (m.235/2 b) .867
e. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla,
İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale
Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engelleme (m. 235/2 c) 868
f. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle
Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Anlaşma Yapmaları (m. 235/2 d)869
g. Kendisine veya Başkasına Vaat Olunan veya Sağlanan Yarar Karşılığında
Artırmadan Çekilme veya Artırmaya Katılmama (İİK. m. 345b) 870
B. Fail, Mağdur871
C. Konu .871
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 874
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 874
1. Teşebbüs874
2. İştirak875
3. İçtima876
V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .877
§ 2. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (m. 236).879
I. GENEL BİLGİLER.879
II. SUÇUN UNSURLARI880
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.880
A. Fiil, Netice.880
B. Fail, Mağdur, Konu .883
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 884
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 885
1. Teşebbüs885
2. İştirak885
3. İçtima885
IV. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .886
ϰϮ İçiŶdekiler
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
§ 1. GENEL BİLGİLER 887
§ 2. MUKAYESELİ HUKUK. 888
§ 3. TÜRK HUKUKU 890
§ 4. CEZA KANUNUNUN TATBİKİNDE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (m. 6/1-c) 891
I. TANIM VE GENEL BİLGİLER 891
II. KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 895
III. KAMU GÖREVLİSİ SIFATI 896
IV. KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI SUÇ İŞLENMESİ. 896
V. KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN SUÇ İŞLENMESİ 897
§ 5. SUÇ İŞLEMEK İÇİN, KAMU GÖREVİ GEREĞİ ELDE BULUNDURULAN ARAÇ VE
GEREÇLERİN KULLANILMASI (m. 266) . 898
I. GENEL BİLGİLER 898
II. NİTELİKLİ HALİN UYGULANMA ŞARTLARI. 898
1. Suçun Failinin “Kamu Görevlisi” Olması 898
2. “Suç” İşlenmesi 898
3. İşlenen Suçta, Failin Kamu Görevlisi Olmasının Bir Unsur Olarak Öngörülmemiş
Bulunması 899
4. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma. 899
§ 6. ZİMMET SUÇU (m. 247-249) 900
I. GENEL BİLGİLER, ESKİ VE YENİ KANUNDAKİ HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI . 900
II. MUKAYESELİ HUKUK. 903
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 903
IV. SUÇUN UNSURLARI. 904
1. Tipikliğin Maddi Unsurları . 904
A. Fiil: Zimmete Geçirme 904
B. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Zimmetin Açığa
Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlenmesi (Nitelikli
Zimmet) (m. 247/2) 906
C. Netice, Nedensellik Bağı 908
D. Fail ve Mağdur . 908
a. Fail 908
b. Mağdur 911
E. Suçun Konusu . 911
a. Suçun Konusu Olarak Mal 911
b. Malın Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturması İçin Sahip Olması Gereken
Özellikler . 913
aa. Zilyetlik Devri. 914
bb. Zilyetlik Devrinin Görev Dolayısıyla Olması 915
İçiŶdekiler ϰϯ
cc. Koruma ve Gözetimle Yükümlü Olma915
c. Zimmete Konu Eşyanın Aidiyeti.916
d. Konu İle İlgili Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Malın Değerinin
Azlığı (m. 249) .916
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 917
A. Genel Açıklamalar 917
B. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Kullanma Zimmeti (m. 247/3) 918
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 919
1. Teşebbüs919
2. İştirak920
3. İçtima .920
VI. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK.921
1. Genel Bilgiler921
2. Zararın Tamamıyla Ödenmesi (m. 248).921
A. Soruşturma Başlamadan Önce 922
B. Kovuşturma Başlamadan Önce922
C. Hükümden Önce.922
VII. SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM .923
§ 7. BANKACILIK KANUNU’NDA DÜZENLENEN ZİMMET SUÇU (5411 s.lı K. m. 160) .924
I. GENEL BİLGİLER.924
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER927
III. SUÇUN UNSURLARI927
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.927
A. Fiil .927
B. Fail928
C. Mağdur930
D. Konu .930
a. Para .930
b. Para Yerine Geçen Evrak veya Senetler.931
c. Diğer Mallar .932
E. Nitelikli Unsurlar932
a. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur .932
aa. Suçun Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli
Davranışlarla İşlenmesi, Nitelikli Zimmet .932
bb. Faaliyet İzni Kaldırılan veya Fona Devredilen Bir Bankanın; Hukuken
veya Fiilen Yönetim ve Denetimini Elinde Bulundurmuş Olan Gerçek
Kişi Ortaklarının, Kredi Kuruluşunun Kaynaklarını, Kredi Kuruluşunun
Emin Bir Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Şekilde Doğrudan
veya Dolaylı Olarak Kendilerinin veya Başkalarının Menfaatlerine
Kullandırmak Suretiyle, Kredi Kuruluşunu Zarara Uğratmaları933
b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Elde Edilen Yararın Değerinin
Azlığı: (5411 s.lı K. m.160/7) .937
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 937
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 938
ϰϰ İçiŶdekiler
1. Teşebbüs. 938
2. İştirak. 938
3. İçtima. 938
V. CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN
PİŞMANLIK (5411 s.lı K. m. 160/5,6). 939
VI. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM. 940
§ 8. İRTİKÂP SUÇU (m. 250) 942
I. GENEL BİLGİLER 942
II. BENZER SUÇLARDAN FARKI 946
1. Yağma (m. 148). 946
2. Dolandırıcılık ile Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçları (m.157,
160) . 947
3. Zimmet (m. 247) 948
4. Rüşvet (m. 252-254) 948
5. Nüfuz Ticareti (m. 255) 950
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 952
IV. SUÇUN UNSURLARI. 952
1. Tipikliğin Maddi Unsurları . 952
A. Fiil, Netice 952
a. İcbar Suretiyle İrtikap: Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması
Suretiyle İcbar Etme . 953
aa. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma. 953
bb. Yarar Sağlanması veya Vaatte Bulunulması 954
aaa. Sağlamak. 954
bbb. Vaatte Bulunmak . 954
cc. İcbar Etmek . 955
b. İcrai Davranışla İşlenen İkna Suretiyle İrtikap: Görevin Sağladığı Güveni
Kötüye Kullanmak Suretiyle İkna Etme 958
aa. Genel Açıklamalar, Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması 958
bb. İkna Etme 960
cc. Yarar Sağlanması veya Vaatte Bulunulması 961
c. İhmali Davranışla İkna Etme: Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap . 961
B. Fail . 963
a. Genel Olarak. 963
b. Fail Açısından Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Trafik
Suç ve Ceza Tutanaklarını Tanzim ile Görevli Olanlar Tarafından İşlemesi 964
C. Mağdur. 964
D. Konu. 965
a. Genel Olarak. 965
b. Konu Bakımından Daha az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Elde Edilen
Yararın Değerinin Azlığı 965
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 966
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 967
İçiŶdekiler ϰϱ
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 967
1. Teşebbüs967
2. İştirak969
3. İçtima969
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USÛLÜ, YAPTIRIM970
§ 9. RÜŞVET (m. 252-254).973
I. GENEL BİLGİLER.973
1. TCK’ndaki Düzenleme ve Rüşvet Kavramı973
2. Rüşvet Suçunun Yapısı979
3. Rüşvet Anlaşması 980
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER982
III. SUÇUN UNSURLARI983
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.983
A. Fiil .983
a. Görevin İfası ile İlgili İş.985
b. Rüşvet Verme986
c. Rüşvet Alma 987
B. Fail989
a. Rüşvet Veren Fail 989
b. Rüşvet Alan Fail 990
aa. Genel Olarak990
bb. Rüşvet Alan Fail Bakımından Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli
Unsurlar990
aaa. Suçun Yargı Görevi Yapan, Hakem, Bilirkişi, Noter veya Yeminli
Mali Müşavir Tarafından İşlenmesi (m. 252/7).990
bbb. Suçun Trafik Suç ve Ceza Tutanaklarını Tanzim ile Görevli
Olanlar Tarafından İşlemesi .992
C. Mağdur993
D. Konu .993
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 994
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 995
1. Teşebbüs995
2. İştirak997
3. İçtima999
V. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK1000
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM1002
§ 10. ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI (m. 256) .1004
I. GENEL BİLGİLER.1004
II. MUKAYESELİ HUKUK1004
III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER1005
IV. SUÇUN UNSURLARI1005
1. Maddi Unsurlar 1005
A. Fiil .1005
ϰϲ İçiŶdekiler
B. Fail . 1006
C. Mağdur, Konu 1009
2. Manevi Unsurlar 1009
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 1009
1. Teşebbüs. 1009
2. İştirak. 1009
3. İçtima. 1010
VI. SORUŞTURMA USULÜ. 1010
§ 11. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (m. 257). 1011
I. GENEL BİLGİLER 1011
II. SUÇUN MAHİYETİ. 1014
III. SUÇUN UNSURLARI. 1015
1. Maddi Unsurlar . 1015
A. Fiil 1015
a. Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle
Görevini Kötüye Kullanması . 1015
b. Kamu Görevlisinin Görevini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstermesi. 1021
B. Fail . 1022
2. Manevi Unsurlar 1023
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 1024
1. Teşebbüs. 1024
2. İştirak. 1024
3. İçtima. 1025
V. SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM. 1025
§ 12. GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI SUÇU (m.258). 1026
I. GENEL BİLGİLER 1026
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 1030
III. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI. 1031
1. Fiil . 1031
A. Genel Olarak. 1031
B. Açıklamak 1032
C. Yayınlama 1034
D. Başkalarının Bilgi Edinmesini Kolaylaştırma . 1035
2. Netice 1035
3. Fail 1036
4. Mağdur 1037
5. Suçun Konusu 1037
IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI 1040
V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 1041
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 1043
1. Teşebbüs. 1043
2. İştirak. 1043
İçiŶdekiler ϰϳ
3. İçtima1044
VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ .1045
VIII. YAPTIRIM.1045
§ 13. KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ SUÇU (m. 262) .1046
I. GENEL BİLGİLER.1046
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER1047
III. SUÇUN UNSURLARI1047
1. Tipikliğin Maddi Unsurları.1047
A. Fiil .1047
a. Kamu Görevini Kanun ve Nizamlara Aykırı Olarak Yerine Getirmeye
Teşebbüs Etmek1047
b. Terk Emri Kendisine Bildirildiği Halde Görevi Sürdürmek .1049
B. Fail1050
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 1050
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1051
1. Teşebbüs1051
2. İştirak1051
3. İçtima1051
§ 14. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (m. 265) .1052
I. GENEL BİLGİLER.1052
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER1052
III. SUÇUN UNSURLARI1053
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 1053
A. Fiil .1053
B. Fail1054
C. Mağdur1054
D. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar.1055
a. Genel Olarak1055
b. Suçun Yargı Görevi Yapan Kimselere Karşı İşlenmesi (m.265/2) 1056
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle
İşlenmesi (m.265/3) .1056
d. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m.265/3).1056
e. Suçun Silahla İşlenmesi (m.265/4)1056
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları
Korkutucu Güçten Yararlanarak Gerçekleştirilmesi (m. 265/4) .1057
2. Tipikliğin Manevi Unsurları 1057
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1058
1. Teşebbüs1058
2. İştirak1058
3. İçtima1058
V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .1059
ϰϴ İçiŶdekiler
İKİNCİ BÖLÜM
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
§ 1. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU (m. 268). 1061
I. GENEL BİLGİLER 1061
II. BENZER SUÇLARDAN FARKI 1062
III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 1065
IV. SUÇUN UNSURLARI. 1066
1. Maddi Unsurlar 1066
A. Fiil 1066
B. Fail . 1068
C. Konu. 1068
D. Mağdur. 1068
E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar . 1068
2. Manevi Unsurlar 1069
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 1069
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 1070
1. Teşebbüs. 1070
2. İştirak. 1070
3. İçtima. 1070
VI. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık . 1071
VII. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM 1072
§ 2. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (m. 282/1) . 1073
I. GENEL BİLGİLER 1073
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 1074
III. SUÇUN UNSURLARI. 1075
1. Maddi Unsurlar 1075
A. Fiil 1075
a. Genel Olarak. 1075
b. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurt Dışına Çıkarma 1076
c. Suç Kaynaklı Malvarlığı Değerlerini Gizlemek veya Aklamak Maksadıyla
Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma . 1077
B. Netice. 1077
C. Fail . 1078
D. Mağdur. 1078
E. Konu. 1078
a. Öncül Suç . 1078
b. Vergi Suçlarının Öncül Suç Olarak Değerlendirilmesi Sorunu . 1079
c. Öncül Suçun Aklama Suçu Üzerindeki Etkileri . 1080
d. Öncül Suç ve Aklama Suçunun Zaman Bakımından Uygulanması . 1082
F. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar . 1083
2. Manevi Unsurlar 1084
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 1085
İçiŶdekiler ϰϵ
1. Teşebbüs1085
2. İştirak1086
3. İçtima1087
V. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK1087
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM1087
§ 3. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİ BİLEREK SATIN ALMA, KABUL
ETME, BULUNDURMA VEYA KULLANMA SUÇU (m. 282/2).1089
I. GENEL BİLGİLER.1089
II. SUÇUN UNSURLARI1089
1. Maddi Unsurlar.1089
A. Fiil .1089
B. Fail1092
C. Mağdur1092
D. Konu .1092
2. Manevi Unsurlar 1093
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1093
1. Teşebbüs1093
2. İştirak1093
3. İçtima1094
§ 4. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (m. 285)1095
I. GENEL BİLGİLER.1095
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.1097
III. SUÇUN UNSURLARI1098
1. Maddi Unsurlar 1098
A. Fiil .1098
a. Genel Olarak1098
b. Suçun Oluşması Açısından Aleniyetin Gerekli Olduğu Haller.1099
c. Suçun Oluşması Açısından Aleniyetin Gerekli Olmadığı Haller1100
B. Fail.1101
C. Konu .1101
D. Mağdur1102
E. Netice1102
F. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur.1102
2. Manevi Unsurlar 1102
3. Hukuka Aykırılık Unsuru1102
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 1103
1. Teşebbüs1103
2. İştirak1103
3. İçtima1103
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM1104
ϱϬ İçiŶdekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE VE
ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§ 1. TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE
ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU (m. 301) . 1105
I. GENEL BİLGİLER 1105
II. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHİ GELİŞİM 1106
III. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DURUM 1109
1. Genel Bilgiler . 1109
2. İtalyan Hukuku. 1110
3. Polonya Ceza Kanunu. 1111
4. Alman Ceza Kanunu . 1111
5. İspanyol Ceza Kanunu 1111
6. Fransız Hukuku . 1112
IV. KORUNAN HUKUKİ DEĞER. 1112
V. SUÇUN UNSURLARI. 1113
1. Maddi Unsurlar . 1113
A. Fiil 1113
B. Fail . 1114
C. Mağdur. 1114
D. Konu. 1114
2. Manevi Unsurlar 1118
3. Hukuka Aykırılık Unsuru . 1118
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ . 1122
1. Teşebbüs. 1122
2. İştirak. 1122
3. İçtima. 1122
VII. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM. 1123
BİBLİYOGRAFYA 1125

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat