Geçici Hukuki Korumalar Mehmet Özdemir

Yargıtay ve İstinaf UygulamasındaGeçici Hukuki Korumalar


Basım Tarihi
2018-04
Sayfa Sayısı
591
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053004646
Boyut
16x24
Baskı
1124,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 124 puan kazanacaksınız)
   124

Mehmet ÖZDEMİR

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak Geçici Hukuki Koruma
- İhtiyati Tedbir
- İhtiyati Haciz
- Delil Tespiti
Yargısal İçtihatlar

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ VII
İÇİNDEKİLER . XI
KISALTMALAR CETVELİXXV
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA
ϭ. TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ . ϭ
ϭ.ϭ. TaŶıŵı ϭ
ϭ.Ϯ. GeçiĐi Hukuki Koruŵa TedďirleriŶiŶ Teŵel Özellikleri ϰ
ϭ.Ϯ.ϭ. Her İki Tarafça İsteŶeďilŵesi. ϰ
ϭ.Ϯ.Ϯ. Tedďir TaleďiŶiŶ Soŵutlaştırılŵası Gerekliliği. ϱ
ϭ.Ϯ.ϯ. Kural Olarak Talep ÜzeriŶe Verileďilŵesi ϭϬ
ϭ.Ϯ.ϰ. Basit Yargılaŵa UsulüŶe Taďi Olarak DeğerleŶdirilŵesi . ϭϭ
ϭ.Ϯ.ϱ. Yaklaşık İspat Kuralı ϭϮ
ϭ.Ϯ.ϲ. Karşı Taraf DiŶleŶŵedeŶ Karar Verileďilŵesi ǀe KaŶuŶ Yolu ϭϯ
ϭ.Ϯ.ϳ. VerileĐek KararıŶ Tarafları BağlaLJıĐı Nitelikte Olŵası . ϭϰ
ϭ.Ϯ.ϴ. GeçiĐi Hukuki Koruŵa KararlarıŶıŶ Daǀa ǀe İĐra Takip İşleŵi Olŵaŵası ϭϰ
Ϯ. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA İHTİYACI ϭϲ
Ϯ.ϭ. GeçiĐi Hukuki KoruŵaŶıŶ Doğuş NedeŶleri. ϭϲ
Ϯ.ϭ.ϭ. Meǀzuatıŵızdaki Duruŵ. ϭϲ
Ϯ.ϭ.Ϯ. AlŵaŶ Ve İsǀiçre Hukuku’Ŷdaki Duruŵ. ϭϳ
Ϯ.ϭ.ϯ. Yargı KararlarıŶdaki Duruŵ. ϭϳ
Ϯ.Ϯ. GeçiĐi Hukuki KoruŵaLJa DuLJulaŶ İhtiLJaĐıŶ Teŵelleri . ϭϴ
Ϯ.Ϯ.ϭ. SosLJolojik AçıdaŶ GeçiĐi Hukuki Koruŵa İhtiLJaĐı ϭϵ
Ϯ.Ϯ.Ϯ. Hukuki AçıdaŶ GeçiĐi Hukuki Koruŵa İhtiLJaĐı. ϭϵ
Ϯ.ϯ. GeçiĐi Hukuki Koruŵa KararlarıŶıŶ Seďepleri ϮϬ
Ϯ.ϯ.ϭ. Mahkeŵe KararıŶıŶ Etkisiz Hale Getirilŵe İhtiŵali ϮϬ
Ϯ.ϯ.Ϯ. TaraflarıŶ Yasadışı FaaliLJetlere Teǀessül Etŵe İhtiŵali Ϯϭ
Ϯ.ϯ.ϯ. ParaŶıŶ Değer KaLJďı NedeŶiLJle Hukuki KoruŵaŶıŶ Etkisiz Hale Gelŵesi . ϮϮ
ϯ. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMANIN AMACI VE ÖNEMİ . Ϯϯ
ϯ.ϭ. Asıl Hukuki KoruŵaŶıŶ Etkisizliği Meselesi Ϯϰ
ϯ.ϭ.ϭ. Teoride Hukuki KoruŵaLJı EtkiŶ Kılŵa Ödeǀi Ϯϰ
ϯ.ϭ.Ϯ. İHAS KapsaŵıŶda Hukuki KoruŵaŶıŶ Etkisizliği Meselesi. Ϯϱ
ϯ.ϭ.ϯ. İHAM ǀe AYM KararlarıŶda Hukuki KoruŵaŶıŶ EtkisizliğiŶiŶ SoŶuçları Ϯϲ
XII İçiŶdekiler
ϯ.Ϯ. GeçiĐi Hukuki Koruŵada AŵaçϮϳ
ϯ.Ϯ.ϭ. GeçiĐi Hukuki KoruŵaŶıŶ AŵaĐıŶa YöŶelik DüzeŶleŵelere Bakış.Ϯϴ
ϯ.Ϯ.Ϯ. Yargı KararlarıŶda GeçiĐi Hukuki KoruŵaŶıŶ AŵaĐı Ϯϴ
ϯ.Ϯ.ϯ. GeçiĐi Hukuki KoruŵaŶıŶ Etkisizleşŵesi .Ϯϵ
ϯ.ϯ. GeçiĐi Hukuki KoruŵaŶıŶ ÖŶeŵi .ϯϬ
ϯ.ϯ.ϭ. GeçiĐi Hukuki KoruŵaŶıŶ ÖzüŶdeŶ KaLJŶaklaŶaŶ ÖŶeŵi ϯϬ
ϯ.ϯ.Ϯ. GeçiĐi Hukuki KoruŵaŶıŶ Sağladığı Psikolojik Faktörlerϯϭ
ϯ.ϰ. GeçiĐi Hukuki Koruŵa TedďirleriŶde MeŶfaatler DeŶgesi.ϯϭ
ϯ.ϰ.ϭ. Hukuk SiLJaseti BakıŵıŶdaŶ MeŶfaatler DeŶgesi.ϯϭ
ϯ.ϰ.Ϯ. HâkiŵiŶ GözeteĐeği MeŶfaatler DeŶgesi ϯϮ
ϰ. YARGI KOLLARINA GÖRE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA .ϯϰ
ϰ.ϭ. AŶaLJasa Yargısı AlaŶıŶda GeçiĐi Hukuki Koruŵa Tedďirleri.ϯϱ
ϰ.Ϯ. İdari Yargılaŵa Hukuku’Ŷda GeçiĐi Hukuki Koruŵa Tedďirleri ϯϲ
ϰ.ϯ. Ceza Yargılaŵa Hukuku’Ŷda GeçiĐi Hukuki Koruŵa Tedďirleri ϯϳ
ϰ.ϰ. MedeŶi Yargılaŵa Hukuku’Ŷda GeçiĐi Hukuki Koruŵa Tedďirleri .ϯϴ
ϰ.ϰ.ϭ. İhtiLJati Tedďir ϯϴ
ϰ.ϰ.Ϯ. İhtiLJati HaĐizϯϵ
ϰ.ϰ.ϯ. Delil Tespitiϯϵ
ϰ.ϰ.ϰ. HMK’da GösterileŶ Diğer Tedďirler .ϰϬ
ϰ.ϰ.ϱ. ϲϮϴϰ SaLJılı KaŶuŶ’daŶ DoğaŶ Tedďirler.ϰϬ
ϰ.ϰ.ϲ. Diğer Özel KaŶuŶlarda Yer AlaŶ Tedďirler .ϰϭ
İKİNCİ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİR
ϭ. GENEL OLARAKϰϯ
ϭ.ϭ. İhtiLJati Tedďir Kaǀraŵı ǀe Özellikleri .ϰϯ
ϭ.Ϯ. İhtiLJati TedďirleriŶ AŵaĐı ǀe İşleǀsel Olarak ÖŶeŵi ϰϰ
ϭ.ϯ. İhtiLJati Tedďir Türleri .ϰϲ
ϭ.ϯ.ϭ. TeŵiŶat Aŵaçlı İhtiLJati Tedďirlerϰϳ
ϭ.ϯ.Ϯ. DüzeŶleŵe Aŵaçlı İhtiLJati Tedďirler .ϰϳ
ϭ.ϯ.ϯ. İfa ;EdaͿ Aŵaçlı İhtiLJati Tedďirlerϰϳ
ϭ.ϰ. Talep Hakkı ǀe ZaŵaŶı .ϰϴ
ϭ.ϰ.ϭ. İhtiLJati Tedďir İsteŵe Hakkı ϰϵ
ϭ.ϰ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir İsteŵe ZaŵaŶıϱϬ
ϭ.ϱ. Tedďir KararıŶıŶ Muhataďı.ϱϭ
ϭ.ϱ.ϭ. Muhatap Olarak Gerçek Kişiler ǀe Özel Hukuk Tüzel Kişileri .ϱϭ
ϭ.ϱ.Ϯ. Muhatap Olarak Kaŵu Kuruŵ Ve Kuruluşları ;İdari BiriŵlerͿ .ϱϭ
ϭ.ϱ.ϯ. ÜçüŶĐü KişileriŶ Hukuki Duruŵu.ϱϮ
İçiŶdekiler XIII
ϭ.ϲ. Meǀzuatıŵızda İhtiLJati Tedďirler ϱϱ
ϭ.ϲ.ϭ. HMK’da Yer AlaŶ DüzeŶleŵeler ϱϱ
ϭ.ϲ.Ϯ. Özel KaŶuŶlarda Yer AlaŶ DüzeŶleŵeler ϱϲ
ϭ.ϲ.ϯ. GeŶel Hüküŵ – Özel Hüküŵ İlişkisiŶiŶ DeğerleŶdirilŵesi ϲϬ
Ϯ. ŞARTLARI ϲϭ
Ϯ.ϭ. Talep Şartı . ϲϭ
Ϯ.ϭ.ϭ. İhtiLJati Tedďirde Tasarruf İlkesi ϲϮ
Ϯ.ϭ.Ϯ. İhtiLJati Tedďirde Taleple Bağlılık İlkesi ϲϰ
Ϯ.ϭ.ϯ. Talep ZaŵaŶı Ve BuŶa Bağlı Olarak Göreǀli ǀe Yetkili Mahkeŵe ϲϳ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϭ. Daǀa AçılŵadaŶ ÖŶĐe İhtiLJati Tedďir Taleďi . ϲϳ
Ϯ.ϭ.ϯ.Ϯ. Daǀa AçıldıktaŶ SoŶra İhtiLJati Tedďir Taleďi . ϳϮ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ. İstiŶaf İŶĐeleŵesi SırasıŶda İhtiLJati Tedďir Taleďi. ϳϯ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϭ İstiŶaf İŶĐeleŵesi AşaŵasıŶda İhtiLJati Tedďire
GeŶel Bakış ϳϯ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.Ϯ. İstiŶaf İŶĐeleŵesiŶiŶ AŵaĐı Ve Kapsaŵı
AçısıŶdaŶ İŶĐeleŵe ϳϰ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϯ. BAM Kararları AleLJhiŶe KaŶuŶ Yolları
BakıŵıŶdaŶ DeğerleŶdirŵe . ϳϱ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϰ. İstiŶaf İŶĐeleŵesiŶde YapılaŵaLJaĐak İşleŵler
YöŶüŶdeŶ İŶĐeleŵe . ϳϳ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϱ. İstiŶaf DilekçesiŶiŶ Muhteǀası BakıŵıŶdaŶ
DeğerleŶdirŵe. ϳϴ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϲ. İstiŶaf YargılaŵasıŶda Duruşŵa YöŶüŶdeŶ
DeğerleŶdirŵe. ϳϵ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϳ. Göreǀli Ve Yetkili Mahkeŵe BakıŵıŶdaŶ
YapılaĐak DeğerleŶdirŵe . ϳϵ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϴ. KararıŶ İŶfazı BakıŵıŶdaŶ DeğerleŶdirŵe . ϴϬ
Ϯ.ϭ.ϯ.ϯ.ϵ. Özet Ve Bölge AdliLJe Mahkeŵeleri ULJgulaŵası ϴϬ
Ϯ.Ϯ. Bir HakkıŶ BuluŶŵası ;Yaklaşık İspat KuralıͿ ϴϵ
Ϯ.Ϯ.ϭ. GeŶel Olarak Yaklaşık İspat. ϴϵ
Ϯ.Ϯ.Ϯ. Yaklaşık İspatta Usul . ϵϬ
Ϯ.Ϯ.ϯ. Yaklaşık İspatıŶ MahkeŵeĐe GerekçeleŶdirilŵesi ϵϯ
Ϯ.ϯ. İhtilafıŶ KoŶusuŶuŶ İhtiLJati Tedďire ULJguŶ Olŵası. ϵϲ
Ϯ.ϯ.ϭ. İhtilafıŶ KoŶusuŶuŶ Para AlaĐağı Olŵası Hali . ϵϲ
Ϯ.ϯ.ϭ.ϭ. GeŶel Olarak İhtilafıŶ KoŶusu ǀe Para AlaĐaklarıŶdaki
Duruŵ. ϵϳ
Ϯ.ϯ.ϭ.Ϯ. İhtilaf KoŶusu Para AlaĐağıŶı DoğuraŶ Malǀarlığı
DeğerleriŶdeki Duruŵ ϭϬϭ
Ϯ.ϯ.ϭ.ϯ. Trafik KazasıŶa KarışaŶ Araçlarda OluşaŶ Hukuki Duruŵ . ϭϬϰ
Ϯ.ϯ.Ϯ. İhtilafıŶ KoŶusuŶuŶ Para AlaĐağı DışıŶda Değerler Olŵası. ϭϬϲ
Ϯ.ϰ. İhtiLJati Tedďir SeďeďiŶiŶ BuluŶŵası ϭϬϳ
XIV İçiŶdekiler
Ϯ.ϰ.ϭ. HakkıŶ Elde EdilŵesiŶiŶ Zorlaşŵası ǀeLJa İŵkâŶsız Hâle Gelŵesi
İhtiŵali ϭϬϴ
Ϯ.ϰ.ϭ.ϭ. MeǀĐut DuruŵuŶ Değişŵe İhtiŵali ϭϬϵ
Ϯ.ϰ.ϭ.Ϯ. MeǀĐut Duruŵdaki DeğişiŵiŶ Bir Risk Doğurŵası İhtiŵali.ϭϭϬ
Ϯ.ϰ.Ϯ. GeĐikŵeŶiŶ SakıŶĐa Yaratŵası ǀeLJa ÖŶeŵli Bir Zarar Riski DoğurŵasıϭϭϬ
Ϯ.ϰ.Ϯ.ϭ. Nihai Hukuki KoruŵaŶıŶ GeĐikŵesi ϭϭϬ
Ϯ.ϰ.Ϯ.Ϯ. GeĐikŵe SeďeďiLJle Bir SakıŶĐa ǀeLJa Zarar İhtiŵaliŶiŶ
BuluŶŵası .ϭϭϭ
Ϯ.ϱ. TeŵiŶat Şartı .ϭϭϮ
Ϯ.ϱ.ϭ. Hukuki Niteliği .ϭϭϮ
Ϯ.ϱ.ϭ.ϭ. GaraŶti Sağlaŵa Niteliğiϭϭϯ
Ϯ.ϱ.ϭ.Ϯ. Tedďire Karşı Tedďir Niteliğiϭϭϯ
Ϯ.ϱ.ϭ.ϯ. MeŶfaatler DeŶgesi BakıŵıŶdaŶ TeŵiŶat.ϭϭϯ
Ϯ.ϱ.Ϯ. Aŵaçları ǀe ÖŶeŵi ϭϭϰ
Ϯ.ϱ.Ϯ.ϭ. Muhteŵel Zararları Karşılaŵa AŵaĐıϭϭϱ
Ϯ.ϱ.Ϯ.Ϯ. Taleplere CiddiLJet KazaŶdırŵası AŵaĐı ϭϭϲ
Ϯ.ϱ.Ϯ.ϯ. Aŵaç Ve FoŶksiLJoŶuŶa Bağlı Olarak ÖŶeŵiϭϭϲ
Ϯ.ϱ.ϯ. TeŵiŶatsız İhtiLJati Tedďir Kararı Verilŵesiϭϭϲ
Ϯ.ϱ.ϯ.ϭ. Adli YardıŵdaŶ YararlaŶaŶ Kişiler LehiŶe TeŵiŶat
AraŶŵaŵasıϭϭϳ
Ϯ.ϱ.ϯ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir TaleďiŶiŶ Resŵi Bir BelgeLJe DaLJaŶŵası ϭϭϳ
Ϯ.ϱ.ϯ.ϯ. İhtiLJati Tedďir TaleďiŶiŶ KesiŶ Delile DaLJaŶŵası ϭϭϴ
Ϯ.ϱ.ϯ.ϰ. Duruŵ Ve KoşullarıŶ TeŵiŶat Gerektirŵeŵesi ϭϭϵ
Ϯ.ϱ.ϯ.ϱ. Milletlerarası Özel Hukuk’taŶ KaLJŶaklaŶaŶ TeŵiŶatlar ϭϮϬ
Ϯ.ϱ.ϰ. TeŵiŶat Karşılığı TedďiriŶ Değiştirilŵesi ǀeLJa Kaldırılŵası .ϭϮϮ
Ϯ.ϱ.ϰ.ϭ. Talepte BuluŶŵa Hakkı .ϭϮϮ
Ϯ.ϱ.ϰ.Ϯ. BelirleŶeĐek TeŵiŶatıŶ Tutarı Ve TürüϭϮϯ
Ϯ.ϱ.ϰ.ϯ. MahkeŵeĐe VerileĐek Karar Şekli .ϭϮϰ
Ϯ.ϱ.ϰ.ϰ. Göreǀli MahkeŵeϭϮϱ
Ϯ.ϱ.ϰ.ϱ. Karara Karşı KaŶuŶ Yolları .ϭϮϲ
Ϯ.ϱ.ϱ. TeŵiŶatıŶ İadesiϭϮϳ
Ϯ.ϱ.ϱ.ϭ. Asıl DaǀaLJa İlişkiŶ HükŵüŶ KesiŶleşŵesi ϭϮϳ
Ϯ.ϱ.ϱ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ Kaldırılŵası .ϭϮϴ
Ϯ.ϱ.ϱ.ϯ. SüreŶiŶ BaşlaŶgıĐıŶıŶ BelirleŶŵesiϭϮϵ
Ϯ.ϱ.ϱ.ϰ. Haksız İhtiLJati Tedďir NedeŶli TazŵiŶat Daǀası Açılŵası Hali .ϭϯϬ
ϯ. İHTİYATİ TEDBİR KARARINDA USUL .ϭϯϭ
ϯ.ϭ. Karşı TarafıŶ DiŶleŶip DiŶleŶŵeLJeĐeği Meselesi .ϭϯϭ
ϯ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir Şekilleri .ϭϯϭ
ϯ.ϯ. Kararda BuluŶŵası GerekeŶ Hususlar .ϭϯϮ
ϰ. İHTİYATİ TEDBİRİN KARARININ İNFAZI .ϭϯϲ
İçiŶdekiler XV
ϰ.ϭ. İŶfazı Talep Süresi Ve Talep EtŵeŵeŶiŶ SoŶuçları ϭϯϲ
ϰ.ϭ.ϭ. İhtiLJati TedďiriŶ İŶfazıŶı Talep Etŵe Gerekliliği ϭϯϲ
ϰ.ϭ.ϭ.ϭ. İfa Ve TeŵiŶat Aŵaçlı İhtiLJati Tedďirler BakıŵıŶdaŶ . ϭϯϳ
ϰ.ϭ.ϭ.Ϯ. DüzeŶleŵe Tedďirleri BakıŵıŶdaŶ ϭϯϳ
ϰ.ϭ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ İŶfazıŶı Talep Süresi . ϭϯϵ
ϰ.ϭ.Ϯ.ϭ. İŶfazı Talep SüresiŶiŶ Hukuki Niteliği ϭϰϬ
ϰ.ϭ.Ϯ.Ϯ. İŶfazı Talep SüresiŶiŶ BaşlaŶgıç Tarihi ϭϰϬ
ϰ.ϭ.Ϯ.ϯ. BaşlaŶgıç TarihiŶiŶ AŶaLJasaLJa ALJkırılığı ǀe SakıŶĐaları. ϭϰϭ
ϰ.ϭ.Ϯ.ϰ. KararıŶ Verildiği TarihiŶ BelirleŶŵesi . ϭϰϱ
ϰ.ϭ.ϯ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ İŶfazıŶıŶ Talep Edilŵeŵesi ϭϰϳ
ϰ.ϭ.ϯ.ϭ. Süresi İçerisiŶde İŶfazıŶ Talep Edilŵeŵesi . ϭϰϳ
ϰ.ϭ.ϯ.Ϯ. Süresi GeçtikteŶ SoŶra İŶfazıŶ Talep Edilŵesi ϭϰϳ
ϰ.ϭ.ϯ.ϯ. Süresi GeçtikteŶ SoŶra MahkeŵeĐe TedďiriŶ İŶfazıŶıŶ
Kaďulü. ϭϰϴ
ϰ.ϭ.ϯ.ϰ. HükŵüŶü YitireŶ İhtiLJati TedďiriŶ YeŶideŶ Talep Edilŵesi. ϭϰϴ
ϰ.Ϯ. İŶfaz MerĐii ǀe Kararı ULJgulaŵa Şekli . ϭϰϵ
ϰ.Ϯ.ϭ. İhtiLJati Tedďir KararıŶı İŶfaz EdeĐek MerĐii ϭϰϵ
ϰ.Ϯ.ϭ.ϭ. İŶfaz MerĐiiŶiŶ MahkeŵeĐe BelirleŶŵiş Olŵası. ϭϰϵ
ϰ.Ϯ.ϭ.Ϯ. İŶfaz MerĐiiŶiŶ MahkeŵeĐe BelirleŶŵeŵiş Olŵası . ϭϱϬ
ϰ.Ϯ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ ULJgulaŵa Şekli. ϭϱϭ
ϰ.Ϯ.Ϯ.ϭ. İŶfaz MerĐiiŶiŶ Zor KullaŶŵa Yetkisi. ϭϱϭ
ϰ.Ϯ.Ϯ.Ϯ. İŶfaz MerĐiiŶiŶ TutaŶak DüzeŶleŵe ZoruŶluluğu. ϭϱϮ
ϰ.Ϯ.Ϯ.ϯ. İŶfaz MerĐiiŶiŶ TutaŶağı Teďliğ ZoruŶluluğu ϭϱϮ
ϰ.ϯ. İŶfaz SırasıŶda Karara Karşı KaŶuŶ YoluŶa Başǀurulŵası ϭϱϮ
ϱ. İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ ϭϱϮ
ϱ.ϭ. İhtiLJati TedďiriŶ MahkeŵeĐe Kaldırılŵası ǀeLJa Değiştirilŵesi ϭϱϯ
ϱ.ϭ.ϭ. TeŵiŶat Karşılığı TedďiriŶ Değiştirilŵesi ǀeLJa Kaldırılŵası
;HMK ŵ. ϯϵϱͿ ϭϱϯ
ϱ.ϭ.ϭ.ϭ. Talepte BuluŶŵa Hakkı. ϭϱϯ
ϱ.ϭ.ϭ.Ϯ. BelirleŶeĐek TeŵiŶatıŶ Tutarı Ve Türü . ϭϱϰ
ϱ.ϭ.ϭ.ϯ. MahkeŵeĐe VerileĐek Karar Şekli. ϭϱϰ
ϱ.ϭ.ϭ.ϰ. Göreǀli Mahkeŵe . ϭϱϲ
ϱ.ϭ.ϭ.ϱ. Karara Karşı KaŶuŶ Yolları. ϭϱϳ
ϱ.ϭ.Ϯ. İtiraz ÜzeriŶe TedďiriŶ Değiştirilŵesi VeLJa Kaldırılŵası
;HMK ŵ. ϯϵϰ/ϰ-ϱͿ . ϭϱϴ
ϱ.ϭ.Ϯ.ϭ. Talepte BuluŶŵa Hakkı. ϭϱϴ
ϱ.ϭ.Ϯ.Ϯ. TeŵiŶat Meselesi ϭϱϵ
ϱ.ϭ.Ϯ.ϯ. MahkeŵeĐe VerileĐek Karar Şekli. ϭϲϬ
ϱ.ϭ.Ϯ.ϰ. Göreǀli Mahkeŵe Ve İŶĐeleŵe Usulü ϭϲϭ
ϱ.ϭ.Ϯ.ϱ. İstiŶaf İŶĐeleŵesi ǀe VerileĐek Karar ϭϲϭ
XVI İçiŶdekiler
ϱ.ϭ.ϯ. HMK’ŶıŶ ϯϵϲ. Maddesi ULJarıŶĐa TedďiriŶ Değiştirilŵesi ǀeLJa
Kaldırılŵasıϭϲϯ
ϱ.ϭ.ϯ.ϭ. Talepte BuluŶŵa Hakkı .ϭϲϯ
ϱ.ϭ.ϯ.Ϯ. TeŵiŶat Meselesi ϭϲϯ
ϱ.ϭ.ϯ.ϯ. MahkeŵeĐe VerileĐek Karar Şekli .ϭϲϰ
ϱ.ϭ.ϯ.ϰ. Göreǀli Mahkeŵeϭϲϱ
ϱ.ϭ.ϯ.ϱ. Karara Karşı KaŶuŶ Yolları .ϭϲϲ
ϱ.Ϯ. İhtiLJati TedďiriŶ KeŶdiliğiŶdeŶ Kalkŵasıϭϲϳ
ϱ.Ϯ.ϭ. Nihai Hukuki Koruŵa KararıŶıŶ KesiŶleşŵesi ;HMK ŵ. ϯϵϳ/ϮͿ .ϭϲϳ
ϱ.Ϯ.ϭ.ϭ. Nihai Hukuki Koruŵa KararıŶıŶ KesiŶleşŵesi ǀe
İhtiLJati Tedďirϭϲϴ
ϱ.Ϯ.ϭ.Ϯ. MahkeŵeŶiŶ Tedďir KararıLJla İlgili Bildiriŵ Yüküŵlülüğü ϭϳϬ
ϱ.Ϯ.ϭ.ϯ. MeŶfi Tespit DaǀalarıŶdaki Duruŵ ;İstisŶaͿϭϳϬ
ϱ.Ϯ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ İŶfazıŶıŶ Talep Edilŵeŵiş Olŵası
;HMK ŵ. ϯϵϯ/ϭͿ.ϭϳϭ
ϱ.Ϯ.Ϯ.ϭ. İŶfazı Talep Süresi ǀe Hukuki Niteliği.ϭϳϮ
ϱ.Ϯ.Ϯ.Ϯ. İŶfazı Talep SüresiŶiŶ BaşlaŶgıç Tarihi.ϭϳϮ
ϱ.Ϯ.Ϯ.ϯ. BaşlaŶgıç TarihiŶiŶ AŶaLJasaLJa ALJkırılığı ǀe SakıŶĐaları .ϭϳϯ
ϱ.Ϯ.Ϯ.ϰ. KararıŶ Verildiği TarihiŶ BelirleŶŵesiϭϳϰ
ϱ.Ϯ.Ϯ.ϱ. Süresi İçerisiŶde İŶfazıŶ Talep Edilŵeŵesiϭϴϭ
ϱ.Ϯ.Ϯ.ϲ. Süresi GeçtikteŶ SoŶra İŶfazıŶ Talep Edilŵesi.ϭϴϮ
ϱ.Ϯ.Ϯ.ϳ. Süresi GeçtikteŶ SoŶra MahkeŵeĐe TedďiriŶ İŶfazıŶıŶ
Kaďulü .ϭϴϮ
ϱ.Ϯ.Ϯ.ϴ. İŶfaz İsteŶŵeŵesiŶe RağŵeŶ Daǀa Açılŵış Olŵası Hali .ϭϴϮ
ϱ.Ϯ.ϯ. Asıl DaǀaŶıŶ Açılŵaŵış Olŵası ;HMK ŵ. ϯϵϳ/ϭͿ .ϭϴϯ
ϱ.Ϯ.ϯ.ϭ. Daǀa AçılŵadaŶ ÖŶĐe İhtiLJati Tedďir Kararı Verilŵesiϭϴϯ
ϱ.Ϯ.ϯ.Ϯ. İhtiLJati TedďiriŶ İŶfazıŶıŶ Talep Edilŵesi ϭϴϰ
ϱ.Ϯ.ϯ.ϯ. Süresi İçerisiŶde Asıl DaǀaŶıŶ Açılŵasıϭϴϰ
ϱ.Ϯ.ϯ.ϰ. Daǀa AçıldığıŶa İlişkiŶ Eǀrak İďrazı.ϭϴϰ
ϱ.Ϯ.ϯ.ϱ. İŶfaz MeŵuruŶĐa EǀrakıŶ İďraz EdildiğiŶe İlişkiŶ Belge
Verilŵesi .ϭϴϱ
ϲ. KANUN YOLLARI ϭϴϲ
ϲ.ϭ. İtiraz KaŶuŶ Yolu .ϭϴϲ
ϲ.ϭ.ϭ. İtiraz KaŶuŶ Yolu Açık OlaŶ Kararlarϭϴϲ
ϲ.ϭ.ϭ.ϭ. Karşı Taraf DiŶleŶŵedeŶ VerileŶ İhtiLJati Tedďir Kararları.ϭϴϲ
ϲ.ϭ.ϭ.Ϯ. TeŵiŶat Karşılığı TedďiriŶ Değiştirilŵesi Ve Kaldırılŵası
Kararları ϭϴϳ
ϲ.ϭ.ϭ.ϯ. HMK’ŶıŶ ϯϵϲ/ϭ Maddesi KapsaŵıŶda VerileŶ Kararlar.ϭϴϳ
ϲ.ϭ.Ϯ. İtiraz KaŶuŶ Yolu Kapalı OlaŶ Kararlar.ϭϴϴ
ϲ.ϭ.Ϯ.ϭ. İhtiLJati Tedďir TaleďiŶiŶ Reddi Hali .ϭϴϴ
ϲ.ϭ.Ϯ.Ϯ. Karşı Taraf DiŶleŶerek VerileŶ İhtiLJati Tedďir Kararları.ϭϴϴ
İçiŶdekiler XVII
ϲ.ϭ.Ϯ.ϯ. İĐra Ve İflas KaŶuŶu KapsaŵıŶda VerileŶ Tedďir Kararları ϭϴϵ
ϲ.ϭ.Ϯ.ϰ. Aile Hukuku’ŶdaŶ KaLJŶaklaŶaŶ Tedďir ;GeçiĐi ÖŶleŵͿ
Kararları ϭϵϭ
ϲ.ϭ.ϯ. İtiraz KaŶuŶ YoluŶa Başǀuru ǀe İŶĐeleŵe Usulü . ϭϵϮ
ϲ.ϭ.ϯ.ϭ. Talepte BuluŶŵa Hakkı. ϭϵϮ
ϲ.ϭ.ϯ.Ϯ. İtiraz Süresi . ϭϵϯ
ϲ.ϭ.ϯ.ϯ. İtiraz Seďepleri ϭϵϰ
ϲ.ϭ.ϯ.ϰ. Göreǀli Mahkeŵe ǀe İŶĐeleŵe Usulü. ϭϵϰ
ϲ.ϭ.ϯ.ϱ. TeŵiŶat Meselesi ϭϵϱ
ϲ.ϭ.ϯ.ϲ. MahkeŵeĐe VerileĐek Karar Şekli. ϭϵϲ
ϲ.Ϯ. İstiŶaf KaŶuŶ Yolu . ϭϵϳ
ϲ.Ϯ.ϭ. İstiŶaf KaŶuŶ Yolu Açık OlaŶ Kararlar . ϭϵϳ
ϲ.Ϯ.ϭ.ϭ. İhtiLJati Tedďir TaleďiŶiŶ Reddi Hali. ϭϵϳ
ϲ.Ϯ.ϭ.Ϯ. HMK’ŶıŶ ϯϵϱ ǀe ϯϵϲ. Maddeleri Hariç İtiraz ÜzeriŶe
VerileŶ Kararlar. ϭϵϴ
ϲ.Ϯ.Ϯ. İstiŶaf KaŶuŶ Yolu Kapalı OlaŶ Kararlar ϭϵϴ
ϲ.Ϯ.Ϯ.ϭ. Karşı Taraf DiŶleŶerek VerileŶ İhtiLJati Tedďir Kararları ϭϵϴ
ϲ.Ϯ.Ϯ.Ϯ. TeŵiŶat Karşılığı TedďiriŶ Değiştirilŵesi Ve Kaldırılŵası
Kararları ϭϵϵ
ϲ.Ϯ.Ϯ.ϯ. HMK’ŶıŶ ϯϵϲ/ϭ Maddesi KapsaŵıŶda VerileŶ Kararlar ϭϵϵ
ϲ.Ϯ.ϯ. İstiŶaf KaŶuŶ YoluŶa Başǀuru ǀe İŶĐeleŵe Usulü . ϭϵϵ
ϳ. İHTİYATİ TEDBİRE MUHALEFET . ϮϬϬ
ϳ.ϭ. Kaďahat Olarak İhtiLJati Tedďire Muhalefet. ϮϬϬ
ϳ.ϭ.ϭ. ŞikâLJet Meselesi Ve Yargılaŵa Usulü ϮϬϭ
ϳ.ϭ.Ϯ. KaďahatiŶ Faili ϮϬϭ
ϳ.ϭ.ϯ. KaďahatiŶ Yaptırıŵ . ϮϬϯ
ϳ.Ϯ. Göreǀli ǀe Yetkili Mahkeŵe ϮϬϯ
ϳ.Ϯ.ϭ. Esas HakkıŶda DaǀaŶıŶ Açılŵaŵış Olŵası ϮϬϯ
ϳ.Ϯ.Ϯ. Esas HakkıŶda DaǀaŶıŶ Açılŵış Olŵası . ϮϬϰ
ϳ.Ϯ.ϯ. İstiŶaf İŶĐeleŵesiŶde Göreǀli Daire ϮϬϰ
ϴ. HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI . ϮϬϰ
ϴ.ϭ. İhtiLJati TedďiriŶ Haksızlığı Meselesi ϮϬϰ
ϴ.Ϯ. Yetkili ǀe Göreǀli Mahkeŵe ϮϬϲ
ϴ.ϯ. ZaŵaŶaşıŵı Süresi. ϮϬϲ
ϵ. İHTİYATİ TEDBİRİN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ. ϮϬϲ
ϵ.ϭ. ϱϴϰϲ SaLJılı KaŶuŶ KapsaŵıŶda İhtiLJati Tedďirler ϮϬϳ
ϵ.ϭ.ϭ. GeŶel Hüküŵ – Özel Hüküŵ İlişkisi ϮϬϴ
ϵ.ϭ.Ϯ. Kapsaŵ Meselesi ǀe ULJgulaŵa AlaŶı ϮϬϵ
ϵ.ϭ.ϯ. Talepte BuluŶŵa Hakkı. ϮϭϬ
ϵ.ϭ.ϰ. İhtiLJati Tedďir Şartları . Ϯϭϭ
XVIII İçiŶdekiler
ϵ.ϭ.ϰ.ϭ. Özel Hüküŵ Olarak İhtiLJati Tedďir NedeŶleri .ϮϭϮ
ϵ.ϭ.ϰ.Ϯ. Özel Tedďir SeďepleriŶiŶ HMK İle MukaLJesesiϮϭϮ
ϵ.ϭ.ϰ.ϯ. FSEK KapsaŵıŶda Yaklaşık İspat Meselesi.Ϯϭϯ
ϵ.ϭ.ϱ. FSEK KapsaŵıŶda İhtiLJati Tedďir TürleriϮϭϯ
ϵ.ϭ.ϱ.ϭ. ÖrŶekseŵe YoluLJla İhtiLJati TedďirleriŶ Tür Ve Şekilleri Ϯϭϯ
ϵ.ϭ.ϱ.Ϯ. FSEK KapsaŵıŶda Taleple Bağlılık İlkesiŶiŶ EsŶetilŵesi Ϯϭϰ
ϵ.Ϯ. ϱϱϲ SaLJılı KHK KapsaŵıŶda İhtiLJati Tedďirler Ϯϭϱ
ϵ.Ϯ.ϭ. GeŶel Hüküŵ – Özel Hüküŵ İlişkisi.Ϯϭϱ
ϵ.Ϯ.Ϯ. Kapsaŵ Meselesi ǀe ULJgulaŵa AlaŶı Ϯϭϲ
ϵ.Ϯ.ϯ. Talepte BuluŶŵa Hakkı .Ϯϭϳ
ϵ.Ϯ.ϰ. İhtiLJati Tedďir ŞartlarıϮϭϳ
ϵ.Ϯ.ϰ.ϭ. Kural Olarak Karşı TarafıŶ SaǀuŶŵasıŶıŶ AlıŶŵası Ϯϭϴ
ϵ.Ϯ.ϰ.Ϯ. Marka HakkıŶa İhlaliŶ İspatı ǀe SaǀuŶŵaϮϭϵ
ϵ.Ϯ.ϰ.ϯ. İhtiLJati Tedďir TaleďiŶiŶ CiddiLJeti ǀe AĐiliLJeti .ϮϮϬ
ϵ.Ϯ.ϱ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ Niteliği ǀe Şekilleri ϮϮϭ
ϵ.Ϯ.ϱ.ϭ. KararıŶ Niteliği.ϮϮϭ
ϵ.Ϯ.ϱ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir Şekilleri ϮϮϭ
ϵ.Ϯ.ϲ. TeŵiŶat Meselesi ǀe Ters TeŵiŶat TedďiriϮϮϮ
ϵ.Ϯ.ϲ.ϭ. TeŵiŶata İlişkiŶ Teŵel Kural .ϮϮϮ
ϵ.Ϯ.ϲ.Ϯ. Özel Bir İhtiLJati Tedďir Şekli Olarak Ters TeŵiŶat Tedďiri .ϮϮϯ
ϵ.Ϯ.ϳ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ ULJgulaŶŵası .ϮϮϰ
ϵ.ϯ. ϱϱϰ SaLJılı KHK KapsaŵıŶda İhtiLJati Tedďirler ϮϮϰ
ϵ.ϯ.ϭ. GeŶel Hüküŵ – Özel Hüküŵ İlişkisi.ϮϮϱ
ϵ.ϯ.Ϯ. Kapsaŵ Meselesi ǀe ULJgulaŵa AlaŶı ϮϮϲ
ϵ.ϯ.ϯ. Talepte BuluŶŵa Hakkı .ϮϮϳ
ϵ.ϯ.ϰ. İhtiLJati Tedďir ŞartlarıϮϮϳ
ϵ.ϯ.ϰ.ϭ. Kural Olarak Karşı TarafıŶ SaǀuŶŵasıŶıŶ AlıŶŵası ϮϮϴ
ϵ.ϯ.ϰ.Ϯ. EŶdüstriLJel Tasarıŵ HakkıŶı İhlaliŶ İspatı ǀe SaǀuŶŵaϮϮϴ
ϵ.ϯ.ϰ.ϯ. İhtiLJati Tedďir TaleďiŶiŶ CiddiLJeti ǀe AĐiliLJeti .ϮϮϵ
ϵ.ϯ.ϱ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ Niteliği ǀe Şekilleri ϮϯϬ
ϵ.ϯ.ϱ.ϭ. KararıŶ Niteliği.ϮϯϬ
ϵ.ϯ.ϱ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir Şekilleri ϮϯϬ
ϵ.ϯ.ϲ. TeŵiŶat Meselesi ǀe Ters TeŵiŶat TedďiriϮϯϭ
ϵ.ϯ.ϲ.ϭ. TeŵiŶata İlişkiŶ Teŵel Kural .ϮϯϮ
ϵ.ϯ.ϲ.Ϯ. Özel Bir İhtiLJati Tedďir Şekli Olarak Ters TeŵiŶat Tedďiri .ϮϯϮ
ϵ.ϰ. ϱϱϭ SaLJılı KHK KapsaŵıŶda İhtiLJati Tedďirler Ϯϯϯ
ϵ.ϰ.ϭ. GeŶel Hüküŵ – Özel Hüküŵ İlişkisi.Ϯϯϰ
ϵ.ϰ.Ϯ. Kapsaŵ Meselesi Ve ULJgulaŵa AlaŶıϮϯϱ
ϵ.ϰ.ϯ. Talepte BuluŶŵa Hakkı .Ϯϯϲ
İçiŶdekiler XIX
ϵ.ϰ.ϰ. İhtiLJati Tedďir Şartları . Ϯϯϲ
ϵ.ϰ.ϰ.ϭ. Kural Olarak Karşı TarafıŶ SaǀuŶŵasıŶıŶ AlıŶŵası Ϯϯϲ
ϵ.ϰ.ϰ.Ϯ. PateŶt HakkıŶı İhlaliŶ İspatı Ve SaǀuŶŵa Ϯϯϳ
ϵ.ϰ.ϰ.ϯ. İhtiLJati Tedďir TaleďiŶiŶ CiddiLJeti Ve AĐiliLJeti Ϯϯϴ
ϵ.ϰ.ϱ. İhtiLJati Tedďir KararıŶıŶ Niteliği ǀe Şekilleri Ϯϯϵ
ϵ.ϰ.ϱ.ϭ. KararıŶ Niteliği Ϯϯϵ
ϵ.ϰ.ϱ.Ϯ. İhtiLJati Tedďir Şekilleri Ϯϯϵ
ϵ.ϰ.ϲ. TeŵiŶat Meselesi Ve Ters TeŵiŶat Tedďiri. ϮϰϬ
ϵ.ϰ.ϲ.ϭ. TeŵiŶata İlişkiŶ Teŵel Kural. ϮϰϬ
ϵ.ϰ.ϲ.Ϯ. Özel Bir İhtiLJati Tedďir Şekli Olarak Ters TeŵiŶat Tedďiri. Ϯϰϭ
ϵ.ϱ. ϲϳϲϵ SaLJılı KaŶuŶ KapsaŵıŶda İhtiLJati Tedďirler ϮϰϮ
ϵ.ϱ.ϭ. SıŶai MülkiLJet KaŶuŶu’ŶuŶ Kapsaŵı. ϮϰϮ
ϵ.ϱ.Ϯ. İhtiLJati Tedďirlere İlişkiŶ DüzeŶleŵe ϮϰϮ
ϵ.ϲ. MeŶfi Tespit DaǀalarıŶda İhtiLJati Tedďirler. Ϯϰϯ
ϵ.ϲ.ϭ. İĐra TakiďiŶdeŶ ÖŶĐe AçılaŶ MeŶfi Tespit Daǀaları. Ϯϰϰ
ϵ.ϲ.ϭ.ϭ. İĐra Takip TarihiŶiŶ BelirleŶŵesi. Ϯϰϰ
ϵ.ϲ.ϭ.Ϯ. Daǀa TarihiŶiŶ BelirleŶŵesi Ϯϰϰ
ϵ.ϲ.ϭ.ϯ. İhtiLJati HaĐiz KararıŶıŶ Takip ǀe Daǀa TarihiŶe Etkisi . Ϯϰϱ
ϵ.ϲ.ϭ.ϰ. TakipteŶ ÖŶĐe AçılaŶ Daǀada İhtiLJati TedďiriŶ Özellikleri Ϯϰϲ
ϵ.ϲ.ϭ.ϱ. İhtiLJati Tedďir Kararı VerilŵesiŶe ÖrŶek Duruŵlar Ϯϰϲ
ϵ.ϲ.ϭ.ϲ. TeŵiŶat Meselesi Ϯϰϳ
ϵ.ϲ.Ϯ. İĐra TakiďiŶdeŶ SoŶra AçılaŶ MeŶfi Tespit Daǀaları Ϯϰϵ
ϵ.ϲ.Ϯ.ϭ. Takip ǀe Daǀa TarihiŶiŶ BelirleŶŵesi Ϯϰϵ
ϵ.ϲ.Ϯ.Ϯ. TakipteŶ SoŶra AçılaŶ Daǀada İhtiLJati TedďiriŶ Özellikleri . Ϯϰϵ
ϵ.ϲ.ϯ. MeŶfi Tespit DaǀasıŶda İhtiLJati Tedďir – İhtiLJati HaĐiz Bağı . ϮϱϬ
ϵ.ϲ.ϰ. KaŵďiLJo SeŶediŶdeŶ KaLJŶaklaŶaŶ Daǀalarda İleri SürüleŶ Def’iler . Ϯϱϭ
ϵ.ϲ.ϱ. MeŶfi Tespit DaǀalarıŶda SeŶediŶ Sahteliği İddiası ǀe Tedďir ϮϱϮ
ϵ.ϲ.ϱ.ϭ. MeseleLJe GeŶel Bakış. Ϯϱϯ
ϵ.ϲ.ϱ.Ϯ. HMK’ŶıŶ ϮϬϵ/ϭ Maddesi İle OluşaŶ YeŶi Duruŵ ǀe Süreç Ϯϱϯ
ϵ.ϲ.ϱ.ϯ. Yüksek Mahkeŵe ULJgulaŵaları Ϯϱϰ
ϵ.ϲ.ϱ.ϰ. Görüş Ve KaŶaatiŵiz. Ϯϱϵ
ϵ.ϲ.ϲ. DaǀaŶıŶ AlaĐaklı LehiŶe SoŶuçlaŶŵası Hali ϮϲϮ
ϵ.ϲ.ϳ. DaǀaŶıŶ Borçlu LehiŶe SoŶuçlaŶŵası Hali ϮϲϮ
ϵ.ϳ. ϲϮϴϰ SaLJılı KaŶuŶ KapsaŵıŶda İhtiLJati Tedďirler ϮϲϮ
ϵ.ϳ.ϭ. Mülki AŵirĐe VerileŶ KoruLJuĐu Tedďir Kararları ϮϲϮ
ϵ.ϳ.Ϯ. Hâkiŵ TarafıŶdaŶ VerileŶ KoruLJuĐu Tedďir Kararları . Ϯϲϯ
ϵ.ϳ.ϯ. Hâkiŵ TarafıŶdaŶ VerileŶ ÖŶleLJiĐi Tedďir Kararları Ϯϲϰ
ϵ.ϳ.ϰ. Tedďir KararlarıŶda Usul ǀe İtiraz Yolu Ϯϲϱ
ϵ.ϳ.ϰ.ϭ. Tedďir Talep Etŵe Hakkı. Ϯϲϱ
ϵ.ϳ.ϰ.Ϯ. Karar MerĐii, KararıŶ Teďliği Ve Tedďir Süresi Ϯϲϱ
XX İçiŶdekiler
ϵ.ϳ.ϰ.ϯ. ŞiddetiŶ İspatıϮϲϲ
ϵ.ϳ.ϰ.ϰ. İtiraz Prosedürü.Ϯϲϲ
ϵ.ϴ. TMK’ŶıŶ ϭϬϭϬ ǀe ϭϬϭϭ. Maddesi KapsaŵıŶda VerileŶ Tedďirler .Ϯϲϳ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYATİ HACİZ
ϭ. GENEL OLARAKϮϳϭ
ϭ.ϭ. Kaǀraŵsal Olarak İhtiLJati HaĐizϮϳϭ
ϭ.ϭ.ϭ. TaŶıŵıϮϳϭ
ϭ.ϭ.Ϯ. Özellikleri.ϮϳϮ
ϭ.ϭ.Ϯ.ϭ. SadeĐe Para AlaĐakları İçiŶ KullaŶılaďileŶ Bir YöŶteŵ Oluşu.ϮϳϮ
ϭ.ϭ.Ϯ.Ϯ. AlaĐağa TeŵiŶat SağlaLJaŶ Bir YöŶteŵ OluşuϮϳϮ
ϭ.ϭ.Ϯ.ϯ. Mahkeŵe KararıLJla BorçluŶuŶ MalǀarlığıŶa El KoŶulŵasıϮϳϯ
ϭ.ϭ.Ϯ.ϰ. GeçiĐi Nitelikte BuluŶŵası Ϯϳϯ
ϭ.Ϯ. İhtiLJati HaĐziŶ AŵaĐı ǀe ÖŶeŵi .Ϯϳϯ
ϭ.Ϯ.ϭ. İhtiLJati HaĐziŶ AŵaĐı .Ϯϳϯ
ϭ.Ϯ.Ϯ. İhtiLJati HaĐziŶ ÖŶeŵi Ϯϳϰ
ϭ.ϯ. İhtiLJati Tedďir İle MukaLJesesiϮϳϰ
ϭ.ϯ.ϭ. Aŵaçları BakıŵıŶdaŶ Karşılaştırŵa.Ϯϳϰ
ϭ.ϯ.Ϯ. KoŶuları BakıŵıŶdaŶ KarşılaştırŵaϮϳϱ
ϭ.ϯ.ϯ. Seďep ǀe Şartlar BakıŵıŶdaŶ Karşılaştırŵa .Ϯϳϳ
ϭ.ϯ.ϰ. Prosedür BakıŵıŶdaŶ Karşılaştırŵa Ϯϳϳ
ϭ.ϯ.ϱ. TaŵaŵlaLJıĐı Merasiŵ BakıŵıŶdaŶ KarşılaştırŵaϮϳϳ
ϭ.ϯ.ϲ. ULJgulaŵa ǀe SoŶuçları BakıŵıŶdaŶ Karşılaştırŵa.Ϯϳϴ
ϭ.ϯ.ϳ. Değer Muhteǀası BakıŵıŶdaŶ KarşılaştırŵaϮϳϵ
ϭ.ϰ. İhtiLJati HaĐiz İsteŵe Hakkı, ZaŵaŶı ǀe MuhataďıϮϴϬ
ϭ.ϰ.ϭ. İhtiLJati HaĐiz İsteŵe Hakkı ϮϴϬ
ϭ.ϰ.Ϯ. İhtiLJati HaĐiz İsteŵe ZaŵaŶı .ϮϴϬ
ϭ.ϰ.ϯ. İhtiLJati HaĐiz KararıŶıŶ MuhataďıϮϴϭ
Ϯ. ŞARTLARI.ϮϴϮ
Ϯ.ϭ. İhtiLJati HaĐziŶ GeŶel ŞartlarıϮϴϯ
Ϯ.ϭ.ϭ. TalepϮϴϯ
Ϯ.ϭ.ϭ.ϭ. İhtiLJati HaĐizde Tasarruf İlkesi Ϯϴϯ
Ϯ.ϭ.ϭ.Ϯ. İhtiLJati HaĐizde Taleple Bağlılık İlkesiϮϴϰ
Ϯ.ϭ.Ϯ. AlaĐağıŶ Varlığı KoŶusuŶda Yaklaşık İspat.Ϯϴϱ
Ϯ.ϭ.Ϯ.ϭ. GeŶel Olarak Yaklaşık İspat .Ϯϴϲ
Ϯ.ϭ.Ϯ.Ϯ. Yaklaşık İspatta UsulϮϵϮ
Ϯ.ϭ.Ϯ.ϯ. Yaklaşık İspatıŶ MahkeŵeĐe GerekçeleŶdirilŵesi Ϯϵϲ
Ϯ.ϭ.ϯ. Talep KoŶusuŶuŶ İhtiLJati HaĐze ULJguŶ Olŵası .Ϯϵϴ
İçiŶdekiler XXI
Ϯ.ϭ.ϰ. TeŵiŶat Şartı. ϯϬϬ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϭ. Hukuki Niteliği ϯϬϬ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϭ.ϭ. GaraŶti Sağlaŵa FoŶksiLJoŶu ϯϬϬ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϭ.Ϯ. İhtiLJati HaĐze Karşı Tedďir FoŶksiLJoŶu ϯϬϭ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϭ.ϯ. MeŶfaatler DeŶgesi BakıŵıŶdaŶ TeŵiŶat . ϯϬϭ
Ϯ.ϭ.ϰ.Ϯ. Aŵaçları ǀe ÖŶeŵi . ϯϬϮ
Ϯ.ϭ.ϰ.Ϯ.ϭ. Muhteŵel Zararları Karşılaŵa AŵaĐı ϯϬϮ
Ϯ.ϭ.ϰ.Ϯ.Ϯ. Taleplere CiddiLJet KazaŶdırŵası AŵaĐı. ϯϬϯ
Ϯ.ϭ.ϰ.Ϯ.ϯ. Aŵaç ǀe FoŶksiLJoŶuŶa Bağlı Olarak ÖŶeŵi. ϯϬϯ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϯ. TeŵiŶatsız İhtiLJati Tedďir Kararı Verilŵesi . ϯϬϰ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϯ.ϭ. AlaĐağıŶ İlaŵa DaLJaŶŵası Hâli ϯϬϰ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϯ.Ϯ. AlaĐağıŶ İlaŵ MahiLJetiŶde Bir BelgeLJe
DaLJaŶŵası . ϯϬϰ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϯ.ϯ. Adli YardıŵdaŶ YararlaŶaŶ KişileriŶ Duruŵu. ϯϬϱ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϯ.ϰ. Milletlerarası Özel Hukuk’taŶ KaLJŶaklaŶaŶ
TeŵiŶatlar ϯϬϱ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϰ. BorçluŶuŶ VereĐeği TeŵiŶatlar ϯϬϲ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϰ.ϭ. İİK’ŶıŶ Ϯϲϯ. Maddesi KapsaŵıŶda TeŵiŶat ϯϬϲ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϰ.Ϯ. İİK’ŶıŶ Ϯϲϲ. Maddesi KapsaŵıŶda TeŵiŶat ϯϬϳ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϱ. BelirleŶeĐek TeŵiŶatıŶ Tutarı ǀe Türü ϯϬϴ
Ϯ.ϭ.ϰ.ϲ. TeŵiŶatıŶ İadesi . ϯϬϵ
Ϯ.Ϯ. İhtiLJati HaĐziŶ Özel Şartları . ϯϭϬ
Ϯ.Ϯ.ϭ. Vadesi Gelŵiş AlaĐaktaŶ DolaLJı İhtiLJati HaĐiz İsteŶŵesi ϯϭϬ
Ϯ.Ϯ.Ϯ. Vadesi Gelŵeŵiş AlaĐaktaŶ DolaLJı İhtiLJati HaĐiz İsteŶŵesi . ϯϭϭ
Ϯ.Ϯ.Ϯ.ϭ. BorçluŶuŶ Belirli Yerleşiŵ YeriŶiŶ BuluŶŵaŵası ϯϭϭ
Ϯ.Ϯ.Ϯ.Ϯ. BorçluŶuŶ TaahhütleriŶdeŶ KurtulŵaLJa YöŶelik
DaǀraŶışları. ϯϭϮ
Ϯ.Ϯ.Ϯ.ϯ. BorçluŶuŶ Kaçŵası VeLJa KaçŵaLJa HazırlaŶŵası ϯϭϮ
Ϯ.Ϯ.Ϯ.ϰ. BorçluŶuŶ Hileli DaǀraŶışlarda BuluŶŵası ϯϭϯ
ϯ. İHTİYATİ HACİZDE GÖREV, YETKİ, USUL VE KARAR ϯϭϯ
ϯ.ϭ. İhtiLJati HaĐizde Göreǀ Ve Yetki . ϯϭϯ
ϯ.ϭ.ϭ. Göreǀli Mahkeŵe . ϯϭϯ
ϯ.ϭ.Ϯ. Yetkili Mahkeŵe . ϯϭϰ
ϯ.Ϯ. İhtiLJati HaĐiz KararıŶda Usul . ϯϭϰ
ϯ.Ϯ.ϭ. TaleďiŶ İŶĐeleŶŵesi ϯϭϱ
ϯ.Ϯ.Ϯ. Karar . ϯϭϲ
ϰ. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM VE KARARIN İNFAZI . ϯϭϲ
ϰ.ϭ. İhtiLJati HaĐiz KararıŶıŶ İĐrasıŶı İsteŵe ZoruŶluluğu ϯϭϳ
ϰ.Ϯ. İhtiLJati HaĐiz KararıŶıŶ İŶfazı. ϯϭϳ
ϰ.ϯ. İhtiLJati HaĐzi TaŵaŵlaLJaŶ Merasiŵ . ϯϭϳ
XXII İçiŶdekiler
ϰ.ϯ.ϭ. İhtiLJati HaĐziŶ İŶfazı SoŶrasıŶda Takip VeLJa Daǀa Açŵa ZoruŶluluğu ϯϭϳ
ϰ.ϯ.Ϯ. BorçluŶuŶ Ödeŵe EŵriŶe İtiraz Etŵesi Hali .ϯϭϴ
ϰ.ϯ.ϯ. İhtiLJati HaĐiz KararıŶdaŶ SoŶra Daǀa Açılŵası ϯϭϵ
ϰ.ϯ.ϰ. Görülŵekte OlaŶ Daǀa SırasıŶda İhtiLJati HaĐiz Kararı AlıŶŵası ϯϭϵ
ϰ.ϯ.ϱ. Gerçekleşŵesi Muhteŵel SoŶuçlar.ϯϭϵ
ϱ. KANUN YOLLARI ϯϮϬ
ϱ.ϭ. İhtiLJati HaĐiz TaleďiŶiŶ Reddi.ϯϮϬ
ϱ.ϭ.ϭ. İstiŶaf Başǀurusu .ϯϮϬ
ϱ.ϭ.Ϯ. BaşǀuruŶuŶ İŶĐeleŶŵesi Ve VerileĐek Karar.ϯϮϬ
ϱ.Ϯ. İhtiLJati HaĐiz TaleďiŶiŶ Kaďulü.ϯϮϭ
ϱ.Ϯ.ϭ. BorçluŶuŶ BaşǀuraďileĐeği İtiraz Yolu .ϯϮϭ
ϱ.Ϯ.Ϯ. ÜçüŶĐü KişileriŶ BaşǀuraďileĐekleri İtiraz Yolu ϯϮϭ
ϱ.Ϯ.ϯ. İtiraz İŶĐeleŵesiŶde Usul ϯϮϮ
ϱ.Ϯ.ϰ. İtiraz ÜzeriŶe VerileŶ Karara Karşı İstiŶaf KaŶuŶ Yolu .ϯϮϮ
ϲ. İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLUYLA TAKİP .ϯϮϯ
ϳ. İHTİYATİ HACİZDE İCRAİ HACZE İŞTİRAK ϯϮϯ
ϴ. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN DAVALAR ϯϮϰ
ϴ.ϭ. Haksız İhtiLJati HaĐiz NedeŶiLJle TazŵiŶat DaǀasıŶıŶ ŞartlarıϯϮϰ
ϴ.Ϯ. Yetkili Ve Göreǀli Mahkeŵe.ϯϮϳ
ϴ.ϯ. ZaŵaŶaşıŵı Süresi .ϯϮϳ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DELİL TESPİTİ
ϭ. GENEL OLARAKϯϮϵ
ϭ.ϭ. TaŶıŵı ϯϮϵ
ϭ.Ϯ. Meǀzuatıŵızda Yeri .ϯϯϬ
Ϯ. ŞARTLARI.ϯϯϬ
Ϯ.ϭ. Hukuki Yarar ϯϯϭ
Ϯ.Ϯ. DaǀaŶıŶ Açılŵaŵış ǀeLJa DeliliŶ İŶĐeleŵe SırasıŶıŶ Gelŵeŵiş Olŵası ϯϯϮ
Ϯ.Ϯ.ϭ. Daǀa AçıldıktaŶ SoŶra Daǀa Açılŵaŵış Giďi Delil Tespiti Yapılŵası ϯϯϮ
Ϯ.Ϯ.Ϯ. Farklı MahkeŵelerdeŶ AlıŶŵış BirdeŶ Fazla Delil Tespiti BuluŶŵası ϯϯϰ
Ϯ.ϯ. Harç ǀe MasraflarıŶ Yatırılŵış Olŵasıϯϯϱ
ϯ. BAŞVURU VE DİLEKÇEϯϯϱ
ϯ.ϭ. Başǀuru HakkıŶıŶ Sahiďi ;Talep EdeŶͿϯϯϱ
ϯ.Ϯ. Başǀuru ZaŵaŶı ;Talep TarihiͿ .ϯϯϲ
ϯ.Ϯ.ϭ. Daǀa AçılŵadaŶ ÖŶĐe Delil Tespiti Taleďi .ϯϯϲ
ϯ.Ϯ.Ϯ. Daǀa AçıldıktaŶ SoŶra Delil Tespiti Taleďi .ϯϯϳ
ϯ.ϯ. Başǀuru Dilekçesi.ϯϯϳ
İçiŶdekiler XXIII
ϰ. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ϯϯϴ
ϰ.ϭ. Daǀa AçılŵadaŶ ÖŶĐeki Taleplerde Göreǀli ǀe Yetkili Mahkeŵe ϯϯϵ
ϰ.Ϯ. Daǀa AçıldıktaŶ SoŶraki Taleplerde Göreǀli ǀe Yetkili Mahkeŵe ϯϰϬ
ϰ.ϯ. Noterlik KaŶuŶu KapsaŵıŶda Delil TespitiŶiŶ Hukuki Niteliği . ϯϰϭ
ϱ. UYGULANACAK USUL, KARAR VE İTİRAZ YOLU ϯϰϯ
ϱ.ϭ. Delil Tespiti TalepleriŶde ULJgulaŶaĐak Usul ϯϰϯ
ϱ.ϭ.ϭ. Yargılaŵa Usulü ϯϰϯ
ϱ.ϭ.Ϯ. Duruşŵa Açılŵası Meselesi ϯϰϯ
ϱ.ϭ.ϯ. ŞartlarıŶ DeğerleŶdirilŵesi . ϯϰϰ
ϱ.ϭ.ϰ. Adli Tatil ǀe Resŵî Tatilde GerçekleşeŶ TalepleriŶ Duruŵu . ϯϰϰ
ϱ.ϭ.ϱ. Karşı Tarafa Teďliğ Meselesi ϯϰϱ
ϱ.Ϯ. KararıŶ Verilŵesi, ULJgulaŶŵası Ve SoŶuçları ϯϰϱ
ϱ.Ϯ.ϭ. Karar . ϯϰϱ
ϱ.Ϯ.Ϯ. Delil Tespiti KararıŶıŶ İŶfazı ϯϰϳ
ϱ.Ϯ.ϯ. Delil TespitiŶiŶ SoŶuçları. ϯϰϴ
ϱ.ϯ. İtiraz Yolu ϯϱϬ
ϱ.ϯ.ϭ. Delil TespitiŶiŶ Karşı Tarafa Teďliğ Edilerek Yapılŵası HaliŶde İtiraz ϯϱϭ
ϱ.ϯ.Ϯ. Karşı TarafıŶ YokluğuŶda YapılaŶ Delil TespitiŶe İtiraz . ϯϱϭ
ϱ.ϯ.ϯ. İtiraz DışıŶda KaŶuŶ YoluŶuŶ BuluŶŵaŵası . ϯϱϮ
ϲ. DELİL TESPİTİ DOSYASININ HUKUKİ NİTELİĞİ. ϯϱϯ
ϲ.ϭ. Tespit DosLJasıŶıŶ Asıl DosLJaŶıŶ Eki SaLJılŵası . ϯϱϰ
ϲ.Ϯ. Delil TespitiŶe İtiraz EdilŵeŵesiŶiŶ Tespiti KesiŶ Delil HaliŶe Getirŵeŵesi. ϯϱϰ
ϲ.ϯ. Tespit DosLJasıŶda YapılaŶ MasraflarıŶ Ve Vekâlet ÜĐretiŶiŶ Duruŵu ϯϱϱ
BEŞİNCİ BÖLÜM
YARGISAL İÇTİHATLAR
ϭ. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. ϯϱϳ
Ϯ. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI ϯϳϳ
ϯ. YARGITAY DAİRE KARARLARI. ϰϬϵ
ϰ. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI . ϰϰϱ
KAYNAKÇA 593

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
124,20   
124,20   
2
62,10   
124,20   
3
41,40   
124,20   
4
31,05   
124,20   
5
26,08   
130,41   
6
21,94   
131,65   
7
18,98   
132,89   
8
16,77   
134,14   
9
15,04   
135,38   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
124,20   
124,20   
2
62,10   
124,20   
3
41,40   
124,20   
4
31,05   
124,20   
5
24,84   
124,20   
6
20,70   
124,20   
7
18,98   
132,89   
8
16,77   
134,14   
9
15,04   
135,38   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
124,20   
124,20   
2
62,10   
124,20   
3
41,40   
124,20   
4
31,05   
124,20   
5
26,08   
130,41   
6
21,94   
131,65   
7
18,98   
132,89   
8
16,77   
134,14   
9
15,04   
135,38   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
124,20   
124,20   
2
62,10   
124,20   
3
41,40   
124,20   
4
31,05   
124,20   
5
24,84   
124,20   
6
20,70   
124,20   
7
18,98   
132,89   
8
16,77   
134,14   
9
15,04   
135,38   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
124,20   
124,20   
2
62,10   
124,20   
3
41,40   
124,20   
4
31,05   
124,20   
5
26,08   
130,41   
6
21,94   
131,65   
7
18,98   
132,89   
8
16,77   
134,14   
9
15,04   
135,38   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
124,20   
124,20   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat