İş Kazalarında ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi

İş Kazalarında ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları El Kitabı


Basım Tarihi
2022-08
Sayfa Sayısı
588
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050512687
Boyut
16x24
Baskı
1300,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
KARGO BEDAVA

Mesut BALCI ( Yargıtay Onursal Üyesi )

Birol SONER ( Yargıtay Üyesi )

Bahri AYDOĞAN  ( Yargıtay Üyesi )

Ahmet YENER ( Yargıtay Üyesi )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

1- GÖREV 25

2- YETKİ 35

3- İŞ KAZASI KAVRAMI - ÖN SORUN - BEKLETİCİ

MESELE 41

A- İş Kazasının Tanım 41

B- İş Kazasının Unsurları 44

aa- Vücut Bütünlüğünün İhlali veya Ölüm 44

bb- Dışarıdan Gelen Olay 44

cc- İstenilmeyen Olay 44

dd- Ani Olay 45

ee- Uygun İlliyet Bağı 45

C- Sorumluluk Hukuku Yönünden İş Kazası Kavramı 46

4- BİREYSEL İŞ HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASI 47

A- Genel Olarak 47

B- Bireysel İş Hukuku Anlamında İş Kazasının Unsurları 47

aa- Kazalının Sigortalı Olması 48

bb- Sigortalının Kazaya Uğraması 56

aaa- Dış Etken 56

bbb- İstenilmeyen Olay 56

ccc- Aniden Meydana Gelme 57

ddd- Bedensel Veya Ruhsal Zarara Uğrama 57

cc- Kaza İle Olay Arasında İlliyet Bağı Olmalı 58

aaa- Kaza İle Zarar Arasındaki İlliyet Bağı 60

bbb- Kaza İle İşverence Yürütülen İş Arasındaki İlliyet

Bağı 60

C- Karineler  60

aa- Kazanın İşin Yürütülmesi Sonucunda Meydana Gelmesi 60

bb- Olay İş Süresi İçinde Veya İş Süresinde Sayılan

Durumlarda Gerçekleşmesi 61

cc- İşyerinin Ve Yürütülen İşin Tehlikeli Olması 61

İçindekiler

10

dd- İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerini Almaması 61

D- İlliyet Bağının Kesilmesi 61

aa- Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden) 62

bb- Zarar Gören İşçinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) 62

cc- Üçüncü Kişinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) 63

dd- Zarar Gören İşçi İle Üçüncü Kişinin Birlikte Kusuru 64

5- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KANUNU ANLAMINDA İŞ KAZASI 67

A- Tanımı 67

B- Hizmet Sözleşmesi Yönünden 70

Unsurları 70

aa- Sigortalı Olma 70

bb- Bağımlılık Unsuru 71

cc- Zaman Unsuru 72

dd- Ücret Unsuru 72

ee- İşyerinin Bulunması  72

ff- Eylemli Çalışma 73

gg- Sigortalının Kazaya Uğraması 77

D- İş Kazasının Koşulları 79

aa- Dıştan Gelen Bir Etken 79

bb- İstenilmeyen Bir Olay 82

cc- Ani Olması 82

dd- Kazanın İşyerinde Meydana Gelmiş Olması 86

aaa- Kazanın Geçici Görevli Olunduğu Esnada Meydana

Gelmesi 92

bbb- Emziren Kadın Yönünden İş Kazası 95

ccc- Taşıt Aracında veya Yolda Geçirilen İş Kazası 98

ee- Sigortalının Bedence Veya Ruhça Zarara Uğraması 102

ff- Kaza İle Uğranılan Zarar Arasında İlliyet Bağı Olmalı 104

D- Bağımsız Çalışanlar Yönünden İş Kazası 106

E- Unsurları 111

aa- Sigortalı Olma 111

bb- Sigortalının Kazaya Uğraması 111

cc- Sigortalının Zarara Uğraması 112

İçindekiler

11

dd- Kaza İle Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması 112

E- Mülga 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa

Tabi Sigortalılar Yönünden İş Kazası 113

F- Mülga 2926 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar Yönünden İş

Kazası 120

6- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINA

GÖRE İŞ KAZASI 127

A- Genel olarak 127

B- Tanımı 127

7- İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLMESİ VE

SORUŞTURULMASI 131

8- İŞ KAZASININ TESPİTİ DAVASI 135

A- Genel Olarak 135

B- Görev 138

C- Yetki 138

D- Davacı Sıfatı 139

E- Davalı Sıfatı 139

9- OLAYIN İŞ KAZASININ OLMADIĞININ TESPİTİ

DAVASI 141

A- Genel Olarak 141

B- Görev 141

C- Yetki 141

D- Davacı Sıfatı 142

E- Davalı Sıfatı 142

10-İŞ GÖREMEZLİK ORANININ SAPTANMASI 145

A- Genel Olarak 145

B- Görev 147

C- Yetki 147

D- Dava Şartı 147

E- İşgöremezlik Oranına İşverence İtiraz Edilmesi 148

F- Bekletici Mesele 149

G- Taraf Sıfatı 150

11-MESLEK HASTALIĞI 151

A- Tanımı 151

İçindekiler

12

B- Koşulları 157

aa- Sigortalı Olunması 157

bb- İlliyet Bağı 158

cc- Zamanla Ortaya Çıkması 158

dd- Hastalığın Meslek Hastalıkları Listesinde Yer Alması 159

ee- Kurum Sağlık Raporuyla Saptanması 161

ff- Zararın Ortaya Çıkması 162

gg- Yönetmelikte Yer Alması 162

hh- Meslek Hastalığının Bildirilmesi 164

ıı- Yükümlülük Süresi 165

C- Sorumluluk 166

D- Dava Yoluyla Tespiti 167

E- Meslek Hastalığının Kuruma Bildirilmesi 168

aa- Genel olarak 168

bb- 5510 SK'nun m 4/1-a Kapsamında Bulunan Sigortalılar

Yönünden 169

cc- 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Ödünç Verilen İşçiler

Yönünden 171

dd- 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında

Çalışanlar Yönünden 172

ee- 5510 Sayılı Kanunun m 4/1 - b Kapsamında Bulunan

Sigortalılar Yönünden 173

12-MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ DAVASI

(ÖN SORUN) 175

A- Genel Olarak 175

B- Meslek Hastalığının Tespiti Davası Açılması 175

aa- Hastalık Kuruma Bildirilmeden Tazminat Davası

Açılması 175

bb- Sigortalının Meslek Hastalığına Tutulduğunun Kurum

Sağlık Kurulunca Saptanması 176

cc- Kurum Sağlık Kurulunun Sigortalıdaki Hastalığın Mesleki

Olmadığına Karar Vermesi Durumunda İzlenecek Yol 176

dd- Yüksek Sağlık Kuruluna İtirazda Bulunulması 176

İçindekiler

13

ee- Kurum Ve İşveren Aleyhine Doğrudan Tespit Davası

Açılması 177

ff- SS Yüksek Sağlık Kurulu Tarafından Hastalığın Meslek

Hastalığı Olmadığına Karar Verilmesi Durumunda Tespit

Davası Açma Hakkı 177

gg- Sigortalıdaki Hastalığın Mesleki Olduğuna YSK Tarafından

Karar Verilmesi Halinde İşverenin Dava Hakkı 178

hh- Mahkemece Sigortalıdaki Hastalığın Meslek Hastalığı

Kabul Edildiği Takdirde İzlenecek Yol 178

ıı- İş Göremezlik Oranı Artışından Doğan Zarar Nedeniyle

Dava Hakkı 179

C- Görev 180

D- Yetki 180

E- Dava Şartı 182

F- İşverenin Kurum Kararına karşı İtiraz Yolu 183

aa- Görev 183

bb- Yetki 183

G- 5510 sayılı Kanunun 4/1 - b Kapsamında hizmet Sözleşmesine

Bağlı Olmaksızın Kendi ad ve Hesabına Bağımsız Çalışan

Sigortalı yönünden 184

aa- Davalı Sıfatı 184

bb- Görev 184

cc- Yetkili Mahkeme 184

H- Meslek Hastalığından Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğunun

Koşulları 184

1- Meslek hastalığına uğrayan kimsenin sigortalı olması

gerekmektedir 185

2- Sigortalı, 5510 sayılı Yasanın 14maddesinin 1fıkrasında

yazılı şekilde yükümlülük süresi içinde meslek hastalığına

tutulmuş olmalıdır 185

3- Sigortalı bu hastalık nedeniyle maddi bir zarara

uğramalıdır 186

4- Meslek hastalığı ile oluşan zarar ve ayrıca hastalık ile

işçinin gördüğü iş veya iş yeri koşulları arasında uygun bir

illiyet bağı bulunmalıdır 186

İçindekiler

14

5- Meslek hastalığının meydana gelmesinde işverenin kusuru

bulunmalıdır 187

6- İşçinin hastalık nedeniyle zarara uğraması hukuka aykırı

olmalıdır 187

13-YURT DIŞINDA TÜRK İŞVERENLERCE ÇALIŞTIRILAN

TÜRK İŞÇİLERİNİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

SİGORTA KOLUNDAN YARARLANMALARI 189

A- 506 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem 189

B- 5510 Sayılı Yasanın Yürürlükte Olduğu Dönem 193

14-MADDİ TAZMİNAT 197

A- Genel Olarak 197

B- Tedavi Giderleri 198

C- Çalışma Gücünün Azalmasından Ya da Yitirilmesinden

Doğan Kayıplar 214

aa- Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar: 214

bb- Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar: 224

aaa- Çalışma Süresi 228

bbb- İşçinin Geliri 229

ccc- Sürekli iş göremezlik oranı 229

D- Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar 230

15-DAVACI SIFATI - AKTİF HUSUMET 233

A- Genel Olarak 233

B- İşçi 233

C- İşçi memur ayrımı 235

aa- Deniz İş Hukuku açısından gemi adamı (işçi): 236

bb- Basın İş Kanununda İşçi kavramı - Gazeteci Kavramı 239

D- Sözleşmeli personel 241

E- Çıraklar 244

F- Stajyerler 248

G- Hükümlü ve Tutuklular 249

H- Yargılama Sırasında Davacı İşçinin Veya Davalı İşçinin Veya

İşveren Gerçek Şahıs İse Davalı İşverenin Ölümü Halinde

Mirasçıların Durumu 251

aa- Külli Halefiyet 251

İçindekiler

15

bb- Mirasçılar 255

I- HMK Madde 125 (Dava Konusunun Davacı Tarafından Devri

Durumunda) 256

16-DAVALI SIFATI 261

aa- HMK Madde 125 (Dava Konusunun Davalı Tarafından

Devri Durumda) 261

bb- Davalı Sıfatında Değişiklik 263

cc- İşveren 266

dd- İşveren Vekili 268

ee- Asıl İşveren - Alt İşveren 271

aaa- Genel Olarak 271

bbb- Koşulları 272

ccc- Kamu Kuruluşlarında Alt İşveren İlişkisi 275

ddd- Belediyelerde Alt İşveren İlişkisi 277

eee- Rödovans Sözleşmesinin Niteliği 279

ff- Ödünç İşçi (Geçici İş İlişkisi) 282

gg- Yapı Denetim Şirketlerinin Sorumluluğu 283

17-TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 289

A- Genel Olarak 289

B- Şirketlerin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesi 289

aa- Birleşme 289

bb- Bölünme 295

cc- Nevi Değiştirme 296

C- Devreden - Devralan 299

aa- Mal Varlığı veya İşletmenin Devri 299

bb- Sözleşmenin Devri (Yüklenilmesi) 303

18-MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ 307

A- Genel Olarak 307

B- Aktif Dönem 309

aa- Bilinen Dönem Zararı 309

bb- Bilinmeyen Dönem (İskontolu ) Zararı 312

cc- Yer Altı Maden İşçilerinin Aktif Dönem Zarar Hesabı 312

C- Pasif Dönem 314

D- Maddi Tazminat Hesabında Göz Önüne Alınacak Veriler 314

İçindekiler

16

aa- Yaşam Süresi 314

bb- Çalışma Süresi 315

cc- İşçinin Ücreti 316

dd- İş Göremezlik Oranının Saptanması 321

ee- Kusurun Belirlenmesi 323

E- Tazminatın Hesaplanmasında Zarardan ve Tazminattan

Yapılacak İndirimler 324

aa- Denkleştirme Yasağı 324

bb- İş Göremezlik Oranı 330

cc- Müterafik Kusur 330

aaa– Kusurun Belirlenmesi Yönünde Bilirkişi İncelemesi

Yapılması 331

bbb–Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine

Etkisi 333

dd- İlliyet Bağının Kesilmesi 335

aaa- Mücbir Sebep (Zorlayıcı Neden) 335

bbb- Zarar Gören İşçinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) 336

ccc- Üçüncü Kişinin Tam Kusuru (Ağır Kusur) 336

ddd- Zarar Gören İşçi İle Üçüncü Kişinin Birlikte

Kusuru 338

ee- Kaçınılmazlıkta Maddi Zarar Hesabı 340

ff- İşverenin Müzayaka (Yoksulluk ) Durumuna Düşmesi 342

gg- Zarar Görenin Rızası 343

hh- 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 51/1 Maddesine

Göre İndirim ve Tazminatın Çokluğu Sorunu 345

ıı- Bünyenin Zarar Görmeye Elverişli Olması 347

ii- Hatır Taşıması 348

jj- Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Parasal

Yardımlar 350

aaa- Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu Hükümleri

Yönünden 350

bbb- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri

Yönünden 350

kk- Geçici İş Göremezlik Ödeneği 351

İçindekiler

17

ll- Sürekli İş Göremezlik Ödeneği 353

aaa- Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlanmasının

Koşulları 354

bbb- Sürekli Tam İşgöremezlik Geliri 355

ccc- Sürekli Kısmi İşgöremezlik Geliri 355

ddd- Sürekli İşgöremezlik Gelirinin Arttırılması,

Azaltılması 355

mm- Kurumca Ödenen Peşin Sermaye Değerinin Zarardan

İndirilmesi 356

nn- Özel Sigorta Ödemeleri 357

oo- Sosyal Yardım Zammı 359

öö- Geçici Ödemeler 359

pp- İşverence Yapılan Ödemeler 361

rr- Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler 362

ss- Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri 363

F– Değişiklik Davası 364

19-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 367

A- Destek Kavramının Tanımı 367

B- Tazminatın Niteliği 369

C- Zarar Çeşitleri 370

aa- Cenaze Giderleri 370

bb- Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri 371

cc- Çalışma Gücünün Azalmasından Ya da Yitirilmesinden

Doğan Kayıplar 372

dd- Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin, Bu Sebeple

Uğradıkları Zararlar 373

aaa- Destek Tazminatının Koşulları 373

bbb- Destek 374

aaaa- Gerçek Destek 374

bbbb-Farazi Destek 374

ccc- Süreklilik ve Düzenlilik 376

ddd- Bakım Gücü 377

eee- Bakım İhtiyacı 378

D- Görev 380

İçindekiler

18

aa- Genel Olarak 380

bb- Sonuç 382

E- Yetki 383

aa- Genel Olarak 383

bb- Sonuç 385

F- TARAF SIFATI 386

aa- Davacı Sıfatı 386

aaa- Eş 387

bbb- Nikâhsız Birlikte Yaşayanlar 389

ccc- Çocuklar 391

ddd- Ceninin Mirasçılık Sıfatı 393

eee- Evlatlık 394

fff- Ana ve Baba 395

aaaa- Yargıtay 22062018 tarih ve Esas: 2016/5,

Karar: 2018/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı

Öncesindeki Tartışma ve Uygulamalar 395

bbbb-Yargıtay 22062018 tarih ve Esas: 2016/5,

Karar: 2018/6 Sayılı İçtihadı Birleştirme

Kararı 399

cccc- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararından Sonra

Yargıtay 21 Hukuk Dairesinin Yeni

Uygulaması (İlke Kararı) 400

ggg- Kardeşler 402

hhh- Nişanlı 403

ııı- Mirasçılar 404

aaaa- Mirasçılıktan Çıkarma 404

bbbb-Mirastan Feragat 407

cccc- Mirası Ret 408

iii- Temlik Alacaklısı 410

bb- Davalı Sıfatı 410

cc- Zararın Belirlenmesi 410

aaa- Aktif Dönem 412

aaaa- Bilinen Dönem 412

bbbb-Bilinmeyen Dönem 413

İçindekiler

19

bbb- Pasif Dönem 414

dd- Gelirin Paylaştırılması 414

aaaa- Eş 415

bbbb-Dul Kadın Yönünden Evlenme Şansı 416

cccc- Nikâhsız Eşin Evlenme Şansı 416

dddd-Koca Yönünden Evlenme Şansı 417

eeee- Çocuklar 417

ffff- Anne - Baba 417

gggg-Nişanlı 418

hhhh-Kardeşler 419

ıııı- Diğer Yakınlar 419

ee- Tazminat Hesabında İndirimler ve Gözetilecek Süre 420

aaa- Genel Olarak 420

bbb- Miras Geliri 421

ccc- Desteğin Kendi Kusuru 421

ddd- Kaçınılmazlık 421

eee- İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi 422

fff- Sosyal Güvenlik Kurumunca Bağlanan Gelirlerin

İndirilmesi 423

ggg- Özel Sigortalarca Ödenen Tazminatlar 425

hhh- İşverence Yapılan Ödemeler 426

ııı- Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler 427

20-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 429

aa- Genel olarak 429

bb- Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi 431

cc- Islahla Manevi Tazminat Talebi 437

dd- Manevi Tazminat Davasında İbra 438

aaa- Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde ibra: 438

bbb- 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununda ibra 439

ccc- Manevi tazminatın uzlaşma ile ödenmesi 440

ee- Davacı Sıfatı – Aktif Husumet 442

aaa- İşçi 443

bbb- İşçi memur ayrımı 443

ccc- Deniz İş Hukuku açısından gemi adamı (işçi): 443

İçindekiler

20

ddd- Basın İş Kanununda İşçi kavramı 443

eee- Gazeteci Kavramı 443

fff- Sözleşmeli personel 444

ggg- Çıraklar 444

hhh- Stajyerler 444

ııı- Hükümlü ve tutuklular 444

ff- Külli Halefiyet 444

gg- Manevi Tazminat Talebinin Mirasçılara Geçmesi

Sorunu 445

hh- Manevi Tazminat Alacağının Devredilip

Devredilemeyeceği Sorunu 447

ıı- HMK Madde 125 (Dava konusunun davacı

tarafından devri durumunda) 448

ii- Manevi Tazminatın Haczedilip Edilemeyeceği

Sorunu 450

jj- Manevi Tazminat Talebinin Takas Edilmesi Sorunu 451

kk- Mirasçılar 453

ll- Ağır Bedensel Zarar Kavramı 454

mm- Ölüm Halinde Davacı Sıfatı 458

aaa- Ana - Baba 459

bbb- Eş 460

ccc- Nikâhsız Eş 460

ddd- Çocuklar 460

eee- Cenin 461

fff- Ceninin Mirasçılık Sıfatı 462

ggg- Dede - Torun 463

hhh- Kardeşler 463

ııı- Nişanlı 464

iii- Evlatlık 464

jjj- Diğer Yakınlar 465

nn- Davalı Sıfatı 466

oo- HMK Madde 125 (Dava Konusunun Davalı Tarafından

devri Durumunda) 466

öö- Davalı Sıfatında Değişiklik 467

İçindekiler

21

pp- İşveren 467

rr- İşveren Vekili 467

ss- Asıl İşveren - Alt İşveren 468

şş- Alt işverenin Tanımı 468

tt- Kamu Kuruluşlarında Alt İşveren İlişkisi 468

uu- Belediyelerde Alt işveren İlişkisi 468

üü- Rödövans Sözleşmesinin Niteliği 469

vv- Ödünç İşçi İlişkisi (Geçici İşçi İlişkisi) 469

yy- Yapı Denetim Şirketlerinin Sorumluluğu 470

zz- Ticari İşletmenin Devri 470

aaa- Genel Olarak 470

bbb- Mal Varlığı Veya İşletmenin Devri 471

ccc- Sözleşmenin Devri (Yüklenilmesi) 472

21-MANEVİ ZARARIN TAKDİRİNDE GÖZ ÖNÜNDE

TUTULACAK HUSUSLAR 475

A- Manevi Zararın Objektif Ağırlığı 475

B- İşçinin Kendi Kusuru (Müterafik Kusur) 476

C- Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Oluşması 477

D- İş Göremezlik Oranı 477

E- Paranın Satın Alma Gücü 478

F- Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları 478

aa- Zarar Görenin Ekonomik Durumu 478

bb- Zarar Verenin Ekonomik Durumu 479

G- Tazminatın Tatmin Duygusu Sağlayacak Tutarda Olması 480

H- Tazminatın Caydırıcılık Uyandıran Tutarda Olması 480

I- Manevi Tazminat Talebinin Dava Tarihi 481

İ- İş Kazasının veya Meslek Hastalığının Oluş Şekli 481

J- İşçinin Olay Tarihindeki Yaşı 482

K- Ölen İşçinin Sağlığında Davacı İle Olan İlişkisinin Niteliği 483

L- Zarar Görenin Bedensel Yatkınlığı 484

M- Zarar Görenin Üçüncü Kişilerin Bakım ve Yardımına Muhtaç

Hale Gelmesi 485

İçindekiler

22

22-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA

HUKUKİ SORUMLULUĞUN DAYANAĞI - HUKUKİ

NİTELİĞİ VE KOŞULLARI 487

A- Genel Olarak 487

B- Bir Kişi İçin Birden Çok Sorumluluk Sebebinin Olması

(Hakların Yarışması) 491

C- Kaçınılmazlık Kavramı 493

23-MÜTESELSİL SORUMLULUK 497

A- Genel Olarak 497

B- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda Müteselsil

Sorumluluk 498

C- Müteselsil Sorumlular Hakkında Davada İstek Koşulu 501

D- Üçüncü Kişiler 501

E- İşveren Vekilinin Müteselsil Sorumluluğu 502

F- Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu 502

24-İBRA 505

A- Genel Olarak 505

B- Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu Döneminde İbra 506

C- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununda İbra: 508

D- Koşulları 511

25-ZAMANAŞIMI 515

A- Genel Olarak 515

B- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Uygulama

Tarihinden Sonra Meydana Gelen İş Kazalarında Uygulanacak

Hükümler Yönünden Zamanaşımı 515

C- 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunda Zamanaşımı

İtirazı 519

D- İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan

Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süreleri 519

aa- İşveren Yönünden Zamanaşımı 519

bb- Üçüncü Kişiler ve Sigortacı Yönünden Zamanaşımı 522

E- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun Getirdiği

Değişiklikler 526

İçindekiler

23

F- 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununa Göre Müteselsil

Sorumluların Rücu Davalarında Zamanaşımı 526

G- Ceza Zamanaşımının Uygulanması 528

H- Müteselsil Sorumlulukta Zamanaşımı 531

I- Islahta Zamanaşımı 532

26-TAZMİNAT DAVALARINDA USUL PROBLEMLERİ 535

A- Belirsiz Alacak Davası 535

B- Islah 538

C- 6100 Sayılı Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununda Islah; 539

D- Ek Dava 541

E- Fazlaya Dair Hakkın Saklı Tutulması 542

F- Usuli Kazanılmış Hak İlkesi ve Uygulaması 542

G- 6100 Sayılı HMK Döneminde Dosyanın İşlemden

Kaldırılması 545

H- Tazminata Uygulanacak Faiz 546

I- Yargılama Giderleri 550

İ- Harç 550

J- Taraflar Tarafından Yapılan Giderler 551

K- Avukatlık Ücreti 556

L- Kanun Yolları 560

aa- İstinaf Kanun Yolu 560

aaa- Tatil Günlerinin Etkisi 562

bbb- İstinaf Kanun Yolunda Kesinlik Sınırları 562

bb- Temyiz Kanun Yolu 564

M- Ceza Yargılamasında Uzlaşma 569

aa- İşgöremezlik Nedeniyle Maddi Zararın Giderilmesi İçin

Uzlaşma 571

bb- Uzlaşmanın Diğer Faillere ve Müteselsil Sorumlulara

Etkisi 573

27-KAYNAKLAR 577

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
   
   
Kapat