Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması Muammer Erol
Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması
Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması

Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
285
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005377
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ V
ÖZET VII
İÇİNDEKİLER IX
KISALTMALAR LİSTESİ XVII
BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ
1.1. Problem 1
1.2. Amaç ve Kapsam 2
1.3. Önem 2
1.4. Sınırlılıklar 3
1.5. Yöntem 4
İKİNCİBÖLÜM ARABULUCULUK KAVRAMI, GELİŞİMİ,
TÜRLERİ VE YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI
2.1. Arabuluculuk Kavramı 5
2.2. Arabulucuğun Gelişimi 18
2.3. Arabulucuğun Türleri 21
2.4. Yabancı Ülkelerde Arabuluculuk Uygulamaları 27
2.4.1. Anglo-Sakson Ülkeleri 27
2.4.1.1. Amerika Birleşik Devletleri 28
2.4.1.2. İngiltere 31
2.4.2. Kara Avrupası Ülkeleri 35
2.4.2.1. Almanya 36
2.4.2.2. Hollanda 43
2.4.3. Asya - Pasifik Ülkeleri 49
2.4.3.1. Çin 50
2.4.3.2. Japonya 53
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ALTERNATİF (HAKİM KARARSIZ) UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
3.1. Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR - Alternative Dispute Resolution) Uygulamaları 55
3.1.1. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü 55
3.1.2. Tahkim (Arbitration) 62
3.1.3. Müzakere (Neogation - Doğrudan Görüşme) 66

X İçindekiler

3.1.4. Uzlaşma - Uzlaştırma (Conciliation) 69
3.1.5. Ombudsman – Kamu Denetçisi 79
3.2. Mevzuatımızda Yer Alan Tahkim, Sulh, Uzlaşma, Uzlaştırma ve Arabuluculuk ile İlgili Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Uygulamalarına İlişkin
Hükümler 83
3.2.1. Köy Kanunu 84
3.2.2. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 84
3.2.3. Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların
Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanun 88
3.2.4. Maliye Vekâleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişikliklerin Yapılmasına
Dair Kanunda 89
3.2.5. 30.01.1950 tarih ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 90
3.2.6. 07.03.1954 tarih ve 6326 sayılı Türk Petrol Kanunu 90
3.2.7. Kat Mülkiyeti Kanunununda 91
3.2.8. Noterlik Kanunu 92
3.2.9. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 92
3.2.10. 04.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 93
3.2.11. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
Hakkında Kanunda 94
3.2.12. 04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Torba Kanun ile 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’na yapılanan eklemede 95
3.2.13. Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması
HalindeUyulması Gereken İlkelere Dair Kanunda 96
3.2.14. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A Maddesinde 96
3.2.15. Milletlerarası Tahkim Kanununda 97
3.2.16. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda 98
3.2.17. 22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunununda 98
3.2.18. Genel İdari Usul Kanunu Taslağında 99
3.2.19. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanunda 99
3.2.20 . Ceza Muhakemesi Kanununun “Uzlaşma” Kısım Başlığı Altında 100
3.2.21. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 102
3.2.22. Sigortacılık Kanununda “Sigortacılıkta Tahkim” Başlığı Altında 103
3.2.23. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair
Kanunda 104
3.2.24. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunda 104

3.2.25. 12/09/2010 tarih ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma
Hakkı ile ilgili olarak 105
3.2.26. 17.03.2011 tarih ve 6214 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan
değişiklikte 107
3.2.27. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 108
3.2.28. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 111
3.2.29. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 49. Maddeye Göre Tesbit Edilecek Uyuşmazlık Üzerine, Arabuluculuğa, Yüksek Hakem
Kuruluna ve Özel Hakeme Başvurulmasına İlişkin Olarak 112
3.2.30. Sermaye Piyasası Kanununda 114
3.2.31. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda. 115
3.2.32. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte; “Uzlaşma” başlığı altında 116
3.2.33. 12/10/2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda 117
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU UYGULAMASI
4.1. Uygulamaya İlişkin Sayısal Verilerin Değerlendirilmesi 119
4.2. Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının
Geliştirilmesi Projesi Çalıştayları 125
BEŞİNCİ BÖLÜM ARABULUCULUK MEVZUAT VE
UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANKET
5.1. Genel İlke, Tanım ve Kavramlar 135
5.1.1. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda yer
alan, arabuluculuk tanımı değiştirilemez midir? 135
5.1.2. Arabuluculuk Kamu Hizmeti midir? 136
5.1.3. Arabulucu kamu görevlisi midir? 139
5.1.4. Arabuluculuk ofisi resmi daire midir? 141
5.1.5. Arabulucu sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre
“Hizmet / Eser / Vekalet Sözleşmesi” midir? 143
5.1.6. Arabuluculuk süreci başlatabilmek için çatışma olmazsa olmaz
mıdır? Arabulucu ile anlaşma süreci gerçekleştirilebilir mi ? 145
5.1.7. Arabuluculuk anlaşması kamu düzeninin korunması gerekçeleriyle
içerik olarak bir sınırlamaya tabi tutulabilir mi? Niçin? Nasıl ? 147
5.1.8. Arabuluculuk anlaşmasını hükümsüz kılan, taraflara fesih ve dava hakkı veren haller nelerdir? Kamu düzenine aykırılık
hükümsüzlük sebebi olabilir mi? 149

5.1.9. Arabuluculuk anlaşmalarında kamu düzenine aykırılık nasıl denetlenecek, aykırılık tespitinde nasıl bir işlem yapılacak,
uygunluğun sağlanmasından kim sorumlu olacaktır? 151
5.1.10. Kamu düzeninin korunması gerekleri arabuluculara işin reddi görev, yetki ve sorumluluğunu verir mi? Konusu gayrimeşru olan
bir alacak için arabuluculuk yapmak zorunlu olacak mıdır? 153
5.1.11. Mahkeme içi arabuluculuk süreçleri, mahkeme dışı gönüllü arabuluculuktan ayrı düzenlenebilir mi? 155
5.2. Arabulucu ve Taraflara İlişkin Hususlar 156
5.2.1. Arabuluculuğu, sadece, Kanunda belirtilen şartları taşıyan hukuk fakültesi mezunlarının yapabilmesi durumu devam ettirilmeli
midir? Niçin? 156
5.2.2. Anayasa 135. madde çerçevesinde kurulmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerinin başkanlıklarına, bir arabulucudan destek alarak, birliğe odaya kayıtlı meslek mensuplarının uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisi
verilebilir mi? 159
5.2.3. Aynı zamanda serbest avukatlık yapmayan arabulucular için büro edinme zorunluluğu olacak mıdır? 161
5.2.4. Arabulucular arasında rekabeti ve haksız rekabeti düzenleme ve engellemek için neler yapılmalıdır? Ortak cari hesap olabilir mi? 162
5.2.5. Arabulucular ve arabuluculuk teşkilatlarına ticaret ve siyaset
yasağı getirilebilir mi? 164
5.2.6. Arabuluculuk ünvanının kullanılması ile ilgili olarak 6325 s.
Kanunun 10.maddesi ile 1136 s.Kanunun 55/1 fıkrasının uyumu
nasıl sağlanmalıdır? 165
5.2.7. Avukatlık mesleği ile birleşmeyen işler için arabuluculuğun durumu
nedir? (1136 s.K 5/d, 11. ve 12. Madde) istisna getirilebilir mi? 167
5.2.8. Kamu ve özel sektör personeli arabulucular, personeli oldukları kurum veya şirketin taraf olduğu işlerde arabuluculuk
yapabilecekler mi? 169
5.2.9. Arabulucular için yaş haddi tanımlanabilir mi? Cevap EVET ise
önerilen yaş haddi nedir? 170
5.3. Arabuluculuk Süreci ve İşleyişe İlişkin Hususlar 171
5.3.1. Arabuluculuk sürecindeki evraklar, işlemler “RESMİ EVRAK” ve “RESMİ İŞLEM” sayılır mı? Cevap “evet” ise; hangileri, hangi
aşamada resmi işlem sayılmalıdır? 171
5.3.2. Arabuluculuk sürecinde düzenlenen evrakların geçerlik açısından niteliği (aksi iddia veya aksi ispat edilinceye kadar geçerli) ne
olmalıdır? 173
5.3.3. Arabulucu ve taraflarca imzalanan anlaşma tutanağının niteliği
(maddi ve şekli manada kesin hüküm etkisi) nedir? 174
5.3.4. Arabuluculuk anlaşmasının unsurları ve geçerlilik şartları nelerdir? 176

5.3.5. Arabuluculuk anlaşmasının konusu olan alacak borç ilişkisinin niteliği gereği bulunması gereken şartların dikkate alınması zorunlu mudur? Bu kapsamda, aşağıda yer alan Yargıtay Kararını
nasıl değerlendiriyorsunuz? 178
5.3.6. Tarafların ödemeleri için anlaşılan bedelin belirtilmesi arabuluculuk anlaşmasının unsur veya geçerlilik şartlarından mıdır? 180
5.3.7. Tek taraflı veya tarafların katılmadığı bir arabuluculuk anlaşması
veya sulh olabilir mi? 181
5.3.8. Arabulucular sözleşme öncesi ve/veya sözleşme süreci içerisinde tarafların hak ve fiil ehliyeti ile ilgili bir inceleme yapmalı mıdır?
Niçin? Yapacak ise; bu inceleme nasıl belgelendirilmeli ve
sonuçlarına göre hangi iş/işlemler nasıl yapılmalıdır? 182
5.3.9. Taraflardan birinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması,
Türkçe bilmemesi durumunda arabuluculuk süreci ile ilgili olarak yapılacak işlem nelerdir?. 184
5.3.10. Arabuluculuk anlaşması için “icra edilebilirlik” incelemesi, arabuluculuk süreci içerisinde, anlaşmanın görevli ve yetkili mahkemeye şerh verilmesi talebi için götürülmesinden önce yaptırılabilir mi? Eğer mümkün ise kime, ne zaman ve nasıl
yaptırılmalıdır? 185
5.3.11. Gayrimenkullerin aynına ilişkin hükümler içeren ve icra edilebilirlik şerhi de alınan arabuluculuk anlaşmaları ile taraflardan biri
tapuda işlem yaptırabilir mi? 186
5.3.12. Arabuluculuk süreci belli bir süre ile s ınırlandırılmalı mıdır? Cevap
‘Evet’ ise, niçin? Ne kadar? 188
5.3.13. İcra edilebilirlik şerhi talebi üzerine yapılacak iş ve işlemlerin
niteliği nedir? Bu işlemler bir çekişmesiz yargı işlemi midir? 189
5.3.14. İcra edilebilirlik şerhi talebi ile müracaat edilecek mahkeme genel
görev/yetki kurallarına göre belirlenmeye devam edilecek midir? 190
5.3.15. Arabuluculuk anlaşması icra edilebilirlik şerhi de alındıktan sonra tarafların dava hakkını sınırlandırmalı mıdır? Cevap ‘Evet’
ise, bu sınırlama niçin, nasıl ve ne ölçüde yapılabilir? 192
5.3.16. Arabuluculuk anlaşması, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir alacak-borç sözleşmesi veya şartları gerçekleştiğinde Avukatlık Kanunu 35/A göre Uzlaşma Anlaşması olarak ta
yapılabilir mi? 193
5.3.17. Arabulucular resmi yazışmalarda ve belge tasdiki için mühür
kullanmalı mıdır? 194
5.3.18. Arabulucuların imza-mühür örneklerini belli bir birim veya
makama vermeleri gerekir mi? 195
5.3.19. Arabuluculuk gelirleri için arabuluculara gelir vergisinde herhangi bir indirim veya muafiyet tanımlanabilir mi? Cevap ‘Evet’ ise
öneriniz nedir? 196
5.3.20. Arabulucuların istihdam edecekleri yardımcı personel için nitelik ve sayı tanımlama veya sınırlaması yapılabilir mi? Cevap ‘Evet’
ise öneriniz nedir? 198

5.3.21. Arabuluculuk hizmeti “ADLİ YARDIM” kapsamına dahil edilebilir mi? 199
5.3.22. Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucuların yetkili merci tarafından yapılacak görev tevdiini red hakları sınırlanabilir veya
bir müeyyideye bağlanabilir mi? 200
5.3.23. Arabulucular belirlenen çalışma saatleri dışında çalışabilir mi? 201
5.3.24. Arabuluculuk süreci ve anlaşmasında bilirkişi, tercüman, tanık bulundurabilir mi? Cevap ‘EVET’ ise; sayısı, nitelikleri ve bunlar
için yapılacak işlem ne olmalıdır? 202
5.3.25. Veli, vasi, kayyum, mümessil v.b. sıfatları ile arabuluculuk sürecinde taraf olunabilir mi ? Cevap ‘Evet’ ise; şartları ve usulü ne
olmalıdır? 203
5.3.26. Mahiyeti itibariyle, tarafların fotoğrafının anlaşma metni veya eklerinde bulunmasının gerekeceği işlemler olabilir mi? Cevap
‘Evet’ ise; örnekler ve usül önerileri nelerdir? 204
5.3.27. Arabuluculuk ofisinde yapılması zorunlu arabuluculuk işlemi
olabilir mi? Hangileri, niçin? 206
5.3.28. WEB üzerinde ‘online’ arabuluculuk hizmeti verilebilir mi?. 208
5.3.29. Arabuluculuk sürecinde düzenlenen evraklardan, süreç sonrasında talep edilmesi halinde örnek verilebilir mi? Cevap ‘Evet’ ise;
kimlere, niçin ve nasıl verilmelidir? 210
5.3.30. Arabulucuların evrak kayıt ve belge düzeni, saklama ve örnek verme süre ve işlemleri nasıl olmalıdır? 6325 s. Kanunun “arabuluculuk evraklarının saklanması yükümlülüğünü düzenleyen hükümleri”
revize edilebilir mi? Niçin, nasıl ve ne olmalıdır? 211
5.3.31. Arabulucuların takip ettikleri arabuluculuk işi ile ilgili olarak adli
ve idari mercilerden evrak, kayıt talep hakkı olabilir mi? 213
5.3.32. Arabuluculuk ücret tarifesi, ödeme zamanı, şekli avans tahsili,
BİRLİK payı, v.b. konularda yeni düzenleme önerileri nelerdir? 214
5.3.33. Arabuluculuk süreci içerisinde düzenlenecek evrak, belgenin niteliği,
sayısı ve sayfa sayısı için tarifeye ekleme yapılabilir mi? 215
5.3.34. Yabancı arabulucuların yurt içinde veya kendi ülkelerinde düzenledikleri arabuluculuk anlaşmalarının tanınması ve tenfizi
mümkün olabilecek mi? Cevap ‘Evet’ ise nasıl? 216
5.4. Arabulucularile Arabulucuların İş ve İşlemlerinin Denetimine İlişkin
Hususlar 217
5.4.1. 6325 sayılı Kanunda yer alan Arabulucuların yetkilerine ilişkin hükümlerde yapılabilecek değişiklikler nelerdir? 217
5.4.2. 6325 sayılı Kanunda yer alan Arabulucuların haklarına ilişkin
hükümlerde yapılabilecek değişiklikler nelerdir? 219
5.4.3. 6325 sayılı Kanunda yer alan Arabulucuların yükümlülüklerine
ilişkin hükümlerde yapılabilecek değişiklikler nelerdir ? 220
5.4.4. Arabuluculuk sıfat ve görevi nedeniyle gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin denetim usulü ile yetkilileri kim ve/veya kimler
olmalıdır? 221

5.4.5. Arabuluculuk sıfat ve görevi nedeniyle işlendiği iddia edilecek disiplin suçları ve yapılacak disiplin soruşturmasının usulü ile
soruşturma ve karar yetkilileri kim ve/veya kimler olmalıdır? 223
5.4.6. Arabuluculuk sıfat ve görevi nedeni ile işlendiği iddia edilecek disiplin suçu dışındaki suçların soruşturma usulü ve yetkilileri nasıl ve kimler olmalıdır? Adli makamların kovuşturmaya
başlamaları izin veya ön inceleme sonucuna bağlanabilir mi? 225
5.4.7. Arabulucular için reklam yasağının kapsamı ne olmalıdır? 227
5.4.8. Arabulucuların (sağlık, emeklilik, vb.) sigortalılığı nasıl
düzenlenmelidir? 228
5.4.9. Arabuluculuk iş ve işlemleri sigortalılığı nasıl düzenlenmelidir? 229
5.4.10. Arabulucular ve taraflar arasında yapılacak sözleşmelerden doğacak
ihtilaflar için arabulucuya gitme dava şartı olarak düzenlenebilir mi? 230
5.4.11. Aynı şekilde, “ARABULUCULUK” sıfat ve görevi nedeniyle arabulucuların taraf olarak imzalayacakları sözleşmelerden doğan ihtilaflar için “Arabulucuya Gitme” dava şartı olarak düzenlenebilir mi? Bu konuda, etik kural veya disiplin
düzenlemesi yapılabilir mi? 231
5.4.12. Arabulucular için görev ve/veya uzmanlık alanı sınırlaması
getirilebilir mi? 232
5.4.13. Oda ve Birlik siciline kayıt zorunluluğu ve buna bağlı yetki
sınırlamaları söz konusu olabilir mi? 233
5.4.14. Arabulucular ve arabuluculuk iş ve işlemlerinin teftiş ve denetimi
nasıl olmalıdır? Yetkililer, usul, periyod? 234
5.4.15. Arabulucular birlikte, ortak olarak çalışmak için şirket kurabilmeli midir? 236
5.4.16. Tarafların arabuluculara yönelik şikayet ve talep haklarında zamanaşımı/hak düşürücü süreler ne olmalıdır? 238
5.4.17. Görevi nedeniyle ve görevi sırasında arabuluculara karşı işlenecek suçlar için 1136 s. Avukatlık Kanunu 57. maddedekine
benzer bir koruma sağlanabilir mi? 238
5.5. Arabulucuların Eğitimine İlişkin Hususlar 239
5.5.1. Arabuluculuk eğitimlerini verecek, kurum ve kuruluşlar ile
eğiticilerin nitelikleri yeniden belirlenmeli midir? 239
5.5.2. İlk etapta Hukuk Fakülteleri müfredatına seçmeli ders olarak dahil edilecek arabuluculuk dersleri için Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve
Türkiye Arabulucular Birliğine görev verilebilir mi? 241
5.5.3. Arabuluculuk eğitimine “ARABULUCU YANINDA STAJ” dahil
edilebilir mi? 242
5.5.4. Arabuluculuk yemini yaptırılabilir mi? 243
5.6. Arabulucuk ve Arabulucuların Teşkilatlanmasına İlişkin Hususlar 244
5.6.1. Türkiye Arabulucular Birliği (TAB) adıyla Anayasa 135. Madde kapsamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek teşekkülü olarak faaliyet gösterecek bir teşkilat yapılanmasına gidilebilir mi? Cevap EVET ise bu Birliğin; görev, yetki ve sorumlulukları, bütçesi, gelir ve giderleri, organları ve bu organların, teşekkülü, görev yapacakların seçilme ve
atanma usulleri, görev, yetki ve sorumlulukları, neler olmalıdır? 244

5.6.2. Türkiye Arabulucular Birliği (TAB) ülke genelinde nasıl teşkilatlandırılmalı, taşra birimlerinin; görev, yetki ve sorumlulukları, bütçesi, gelir ve giderleri, organları ve bu organların, teşekkülü, görev yapacakların seçilme ve atanma
usulleri, görev, yetki ve sorumlulukları, neler olmalıdır? 246
5.6.3. Birlik ve oda seçimlerinde oylamalar ne şekilde (gizli veya açık
oylama) yapılmalıdır? 247
5.6.4. Bakanlık-Genel Müdürlük, Daire Başkanlığı ile Birlik ve Odaların ilişkileri, bunların yetki ve sorumlulukları ne olmalı, nasıl
yürütülmelidir? 248
5.6.5. Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile Türkiye Arabulucular Birliği (TAB) süreçler ve arabulucular ile ilgili yeterlilik, eğitim, denetim
ve disiplin konularındaki yetki sınırları ve ilişkileri nasıl olmalıdır? 250
5.6.6. Türkiye Arabulucular Birliği (TAB) teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Denetim Birimi oluşturulmalı mı? Cevap EVET ise, yapılanma
ve yetkilere ilişkin önerileriniz nelerdir? 251
5.6.7. Arabuluculuk odaları, arabulucu adayları için ilk müracaat yeri olabilir mi? Odalar, eğitim, sınav ve staj iş ve işlemlerini Bakanlık,
Genel Müdürlük, Daire Başkanlığı ve Birliğin rehberlik, denetim
ve koordinasyonu ile yürütebilir mi? 253
5.6.8. Arabuluculuk Odaları Birliği nezdinde Sosyal Yardım ve
Dayanışma Fonu oluşturulabilir mi? 254
5.6.9. Yapılacak kanun değişikliğini müteakiben hangi konular
yönetmelikle düzenlenmelidir? 254
ALTINCI BÖLÜM TARTIŞMA VE YORUM
6.1. Sonuç ve Tartışma 257
6.2. Öneriler 261
6.2.1. Arabuluculuk Tanımı 261
6.2.2. İcra Edilebilirlik Şerhi 266
6.2.3. İdari Arabuluculuk 268
6.2.4. Arabuluculuğun Kayıt ve Belge Düzeni 272
6.2.5. Arabulucular İçin Disiplin Hukuku 273
6.2.6. Arabulucuların Eğitimi 275
6.2.7. Arabulucuk ve Arabulucuların Teşkilatlanması 276
KAYNAKÇA 281

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat