Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması Muammer Erol

Türk Hukukunda Arabuluculuk ve Teşkilatlanması


Basım Tarihi
2018-09
Sayfa Sayısı
285
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053005377
Boyut
16x24
Baskı
165,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 65 puan kazanacaksınız)
   65

usu olaŶ alaĐak ďorç ilişkisiŶiŶ
Ŷiteliği gereği ďuluŶŵası gerekeŶ şartlarıŶ dikkate alıŶŵası
zoruŶlu ŵudur? Bu kapsaŵda, aşağıda LJer alaŶ YargıtaLJ KararıŶı
Ŷasıl değerleŶdiriLJorsuŶuz?. ϭϳϴ
ϱ.ϯ.ϲ. TaraflarıŶ ödeŵeleri içiŶ aŶlaşılaŶ ďedeliŶ ďelirtilŵesi araďuluĐuluk
aŶlaşŵasıŶıŶ uŶsur ǀeLJa geçerlilik şartlarıŶdaŶ ŵıdır? . ϭϴϬ
ϱ.ϯ.ϳ. Tek taraflı ǀeLJa taraflarıŶ katılŵadığı ďir araďuluĐuluk aŶlaşŵası
ǀeLJa sulh olaďilir ŵi? . ϭϴϭ
ϱ.ϯ.ϴ. AraďuluĐular sözleşŵe öŶĐesi ǀe/ǀeLJa sözleşŵe süreĐi içerisiŶde
taraflarıŶ hak ǀe fiil ehliLJeti ile ilgili ďir iŶĐeleŵe LJapŵalı ŵıdır?
NiçiŶ? YapaĐak ise; ďu iŶĐeleŵe Ŷasıl ďelgeleŶdirilŵeli ǀe
soŶuçlarıŶa göre haŶgi iş/işleŵler Ŷasıl LJapılŵalıdır? . ϭϴϮ
ϱ.ϯ.ϵ. TaraflardaŶ ďiriŶiŶ, işitŵe, koŶuşŵa ǀeLJa görŵe eŶgelli olŵası,
Türkçe ďilŵeŵesi duruŵuŶda araďuluĐuluk süreĐi ile ilgili olarak
LJapılaĐak işleŵ Ŷelerdir? ϭϴϰ
ϱ.ϯ.ϭϬ. AraďuluĐuluk aŶlaşŵası içiŶ ͞iĐra edileďilirlik” iŶĐeleŵesi,
araďuluĐuluk süreĐi içerisiŶde, aŶlaşŵaŶıŶ göreǀli ǀe LJetkili
ŵahkeŵeLJe şerh ǀerilŵesi taleďi içiŶ götürülŵesiŶdeŶ öŶĐe
LJaptırılaďilir ŵi? Eğer ŵüŵküŶ ise kiŵe, Ŷe zaŵaŶ ǀe Ŷasıl
LJaptırılŵalıdır?. ϭϴϱ
ϱ.ϯ.ϭϭ. GaLJriŵeŶkulleriŶ aLJŶıŶa ilişkiŶ hüküŵler içereŶ ǀe iĐra edileďilirlik
şerhi de alıŶaŶ araďuluĐuluk aŶlaşŵaları ile taraflardaŶ ďiri
tapuda işleŵ LJaptıraďilir ŵi? . ϭϴϲ
ϱ.ϯ.ϭϮ. AraďuluĐuluk süreĐi ďelli ďir süre ile s ıŶırlaŶdırılŵalı ŵıdır? Ceǀap
͚Eǀet͛ ise, ŶiçiŶ? Ne kadar? . ϭϴϴ
ϱ.ϯ.ϭϯ. İĐra edileďilirlik şerhi taleďi üzeriŶe LJapılaĐak iş ǀe işleŵleriŶ
Ŷiteliği Ŷedir? Bu işleŵler ďir çekişŵesiz LJargı işleŵi ŵidir?. ϭϴϵ
ϱ.ϯ.ϭϰ. İĐra edileďilirlik şerhi taleďi ile ŵüraĐaat edileĐek ŵahkeŵe geŶel
göreǀ/LJetki kurallarıŶa göre ďelirleŶŵeLJe deǀaŵ edileĐek ŵidir? . ϭϵϬ
ϱ.ϯ.ϭϱ. AraďuluĐuluk aŶlaşŵası iĐra edileďilirlik şerhi de alıŶdıktaŶ
soŶra taraflarıŶ daǀa hakkıŶı sıŶırlaŶdırŵalı ŵıdır? Ceǀap ͚Eǀet͛
ise, ďu sıŶırlaŵa ŶiçiŶ, Ŷasıl ǀe Ŷe ölçüde LJapılaďilir? ϭϵϮ
ϱ.ϯ.ϭϲ. AraďuluĐuluk aŶlaşŵası, Ŷoterde düzeŶleŵe şekliŶde LJapılaĐak
ďir alaĐak-ďorç sözleşŵesi ǀeLJa şartları gerçekleştiğiŶde
Aǀukatlık KaŶuŶu ϯϱ/A göre Uzlaşŵa AŶlaşŵası olarak ta
LJapılaďilir ŵi?. ϭϵϯ
ϱ.ϯ.ϭϳ. AraďuluĐular resŵi LJazışŵalarda ǀe ďelge tasdiki içiŶ ŵühür
kullaŶŵalı ŵıdır? .
XIV İçindekiler
ϱ.ϯ.Ϯϭ. AraďuluĐuluk hizŵeti ͞ADLİ YARDIM͟ kapsaŵıŶa dahil edileďilir ŵi? .ϭϵϵ
ϱ.ϯ.ϮϮ. AraďuluĐuluk SiĐiliŶe kaLJıtlı araďuluĐularıŶ LJetkili ŵerĐi
tarafıŶdaŶ LJapılaĐak göreǀ teǀdiiŶi red hakları sıŶırlaŶaďilir ǀeLJa
ďir ŵüeLJLJideLJe ďağlaŶaďilir ŵi? ϮϬϬ
ϱ.ϯ.Ϯϯ. AraďuluĐular ďelirleŶeŶ çalışŵa saatleri dışıŶda çalışaďilir ŵi? . ϮϬϭ
ϱ.ϯ.Ϯϰ. AraďuluĐuluk süreĐi ǀe aŶlaşŵasıŶda ďilirkişi, terĐüŵaŶ, taŶık
ďuluŶduraďilir ŵi? Ceǀap ͚EVET͛ ise; saLJısı, Ŷitelikleri ǀe ďuŶlar
içiŶ LJapılaĐak işleŵ Ŷe olŵalıdır?. ϮϬϮ
ϱ.ϯ.Ϯϱ. Veli, ǀasi, kaLJLJuŵ, ŵüŵessil ǀ.ď. sıfatları ile araďuluĐuluk süreĐiŶde
taraf oluŶaďilir ŵi ? Ceǀap ͚Eǀet͛ ise; şartları ǀe usulü Ŷe
olŵalıdır? . ϮϬϯ
ϱ.ϯ.Ϯϲ. MahiLJeti itiďariLJle, taraflarıŶ fotoğrafıŶıŶ aŶlaşŵa ŵetŶi ǀeLJa
ekleriŶde ďuluŶŵasıŶıŶ gerekeĐeği işleŵler olaďilir ŵi? Ceǀap
͚Eǀet͛ ise; örŶekler ǀe usül öŶerileri Ŷelerdir? . ϮϬϰ
ϱ.ϯ.Ϯϳ. AraďuluĐuluk ofisiŶde LJapılŵası zoruŶlu araďuluĐuluk işleŵi
olaďilir ŵi? HaŶgileri, ŶiçiŶ?. ϮϬϲ
ϱ.ϯ.Ϯϴ. WEB üzeriŶde ͚oŶliŶe͛ araďuluĐuluk hizŵeti ǀerileďilir ŵi? ϮϬϴ
ϱ.ϯ.Ϯϵ. AraďuluĐuluk süreĐiŶde düzeŶleŶeŶ eǀraklardaŶ, süreç soŶrasıŶda
talep edilŵesi haliŶde örŶek ǀerileďilir ŵi? Ceǀap ͚Eǀet͛ ise;
kiŵlere, ŶiçiŶ ǀe Ŷasıl ǀerilŵelidir? ϮϭϬ
ϱ.ϯ.ϯϬ. AraďuluĐularıŶ eǀrak kaLJıt ǀe ďelge düzeŶi, saklaŵa ǀe örŶek ǀerŵe
süre ǀe işleŵleri Ŷasıl olŵalıdır? ϲϯϮϱ s. KaŶuŶuŶ ͞araďuluĐuluk
eǀraklarıŶıŶ saklaŶŵası LJüküŵlülüğüŶü düzeŶleLJeŶ hüküŵleri͟
reǀize edileďilir ŵi? NiçiŶ, Ŷasıl ǀe Ŷe olŵalıdır? Ϯϭϭ
ϱ.ϯ.ϯϭ. AraďuluĐularıŶ takip ettikleri araďuluĐuluk işi ile ilgili olarak adli
ǀe idari ŵerĐilerdeŶ eǀrak, kaLJıt talep hakkı olaďilir ŵi? Ϯϭϯ
ϱ.ϯ.ϯϮ. AraďuluĐuluk üĐret tarifesi, ödeŵe zaŵaŶı, şekli aǀaŶs tahsili,
BİRLİK paLJı, ǀ.ď. koŶularda LJeŶi düzeŶleŵe öŶerileri Ŷelerdir? . Ϯϭϰ
ϱ.ϯ.ϯϯ. AraďuluĐuluk süreĐi içerisiŶde düzeŶleŶeĐek eǀrak, ďelgeŶiŶ Ŷiteliği,
saLJısı ǀe saLJfa saLJısı içiŶ tarifeLJe ekleŵe LJapılaďilir ŵi? . Ϯϭϱ
ϱ.ϯ.ϯϰ. YaďaŶĐı araďuluĐularıŶ LJurt içiŶde ǀeLJa keŶdi ülkeleriŶde
düzeŶledikleri araďuluĐuluk aŶlaşŵalarıŶıŶ taŶıŶŵası ǀe teŶfizi
ŵüŵküŶ olaďileĐek ŵi? Ceǀap ͚Eǀet͛ ise Ŷasıl?. Ϯϭϲ
ϱ.ϰ. AraďuluĐularile AraďuluĐularıŶ İş ǀe İşleŵleriŶiŶ DeŶetiŵiŶe İlişkiŶ
Hususlar . Ϯϭϳ
ϱ.ϰ.ϭ. ϲϯϮϱ saLJılı KaŶuŶda LJer alaŶ AraďuluĐularıŶ LJetkileriŶe ilişkiŶ
hüküŵlerde LJapılaďileĐek değişiklikler Ŷelerdir?. Ϯϭϳ
ϱ.ϰ.Ϯ. ϲϯϮϱ saLJılı KaŶuŶda LJer alaŶ AraďuluĐularıŶ haklarıŶa ilişkiŶ
hüküŵlerde LJapılaďileĐek değişiklikler Ŷelerdir?. Ϯϭϵ
ϱ.ϰ.ϯ. ϲϯϮϱ saLJılı KaŶuŶda LJer alaŶ AraďuluĐularıŶ LJüküŵlülükleriŶe
ilişkiŶ hüküŵlerde LJapılaďileĐek değişiklikler Ŷelerdir ? . ϮϮϬ
ϱ.ϰ.ϰ. AraďuluĐuluk sıfat ǀe göreǀi ŶedeŶiLJle gerçekleştirileĐek iş ǀe
işleŵleriŶ deŶetiŵ usulü ile LJetkilileri kiŵ ǀe/ǀeLJa kiŵler
olŵalıdır? . ϮϮϭ
İçindekiler XV
ϱ.ϰ.ϱ. AraďuluĐuluk sıfat ǀe göreǀi ŶedeŶiLJle işleŶdiği iddia edileĐek
disipliŶ suçları ǀe LJapılaĐak disipliŶ soruşturŵasıŶıŶ usulü ile
soruşturŵa ǀe karar LJetkilileri kiŵ ǀe/ǀeLJa kiŵler olŵalıdır? . ϮϮϯ
ϱ.ϰ.ϲ. AraďuluĐuluk sıfat ǀe göreǀi ŶedeŶi ile işleŶdiği iddia edileĐek
disipliŶ suçu dışıŶdaki suçlarıŶ soruşturŵa usulü ǀe LJetkilileri
Ŷasıl ǀe kiŵler olŵalıdır? Adli ŵakaŵlarıŶ koǀuşturŵaLJa
ďaşlaŵaları iziŶ ǀeLJa öŶ iŶĐeleŵe soŶuĐuŶa ďağlaŶaďilir ŵi? ϮϮϱ
ϱ.ϰ.ϳ. AraďuluĐular içiŶ reklaŵ LJasağıŶıŶ kapsaŵı Ŷe olŵalıdır?. ϮϮϳ
ϱ.ϰ.ϴ. AraďuluĐularıŶ ;sağlık, eŵeklilik, ǀď.Ϳ sigortalılığı Ŷasıl
düzeŶleŶŵelidir? . ϮϮϴ
ϱ.ϰ.ϵ. AraďuluĐuluk iş ǀe işleŵleri sigortalılığı Ŷasıl düzeŶleŶŵelidir? . ϮϮϵ
ϱ.ϰ.ϭϬ. AraďuluĐular ǀe taraflar arasıŶda LJapılaĐak sözleşŵelerdeŶ doğaĐak
ihtilaflar içiŶ araďuluĐuLJa gitŵe daǀa şartı olarak düzeŶleŶeďilir ŵi? . ϮϯϬ
ϱ.ϰ.ϭϭ. ALJŶı şekilde, ͞ARABULUCULUK͟ sıfat ǀe göreǀi ŶedeŶiLJle
araďuluĐularıŶ taraf olarak iŵzalaLJaĐakları sözleşŵelerdeŶ
doğaŶ ihtilaflar içiŶ ͞AraďuluĐuLJa Gitŵe͟ daǀa şartı olarak
düzeŶleŶeďilir ŵi? Bu koŶuda, etik kural ǀeLJa disipliŶ
düzeŶleŵesi LJapılaďilir ŵi? Ϯϯϭ
ϱ.ϰ.ϭϮ. AraďuluĐular içiŶ göreǀ ǀe/ǀeLJa uzŵaŶlık alaŶı sıŶırlaŵası
getirileďilir ŵi?. ϮϯϮ
ϱ.ϰ.ϭϯ. Oda ǀe Birlik siĐiliŶe kaLJıt zoruŶluluğu ǀe ďuŶa ďağlı LJetki
sıŶırlaŵaları söz koŶusu olaďilir ŵi? Ϯϯϯ
ϱ.ϰ.ϭϰ. AraďuluĐular ǀe araďuluĐuluk iş ǀe işleŵleriŶiŶ teftiş ǀe deŶetiŵi
Ŷasıl olŵalıdır? Yetkililer, usul, periLJod? . Ϯϯϰ
ϱ.ϰ.ϭϱ. AraďuluĐular ďirlikte, ortak olarak çalışŵak içiŶ şirket kuraďilŵeli ŵidir?.Ϯϯϲ
ϱ.ϰ.ϭϲ. TaraflarıŶ araďuluĐulara LJöŶelik şikaLJet ǀe talep haklarıŶda
zaŵaŶaşıŵı/hak düşürüĐü süreler Ŷe olŵalıdır? Ϯϯϴ
ϱ.ϰ.ϭϳ. Göreǀi ŶedeŶiLJle ǀe göreǀi sırasıŶda araďuluĐulara karşı
işleŶeĐek suçlar içiŶ ϭϭϯϲ s. Aǀukatlık KaŶuŶu ϱϳ. ŵaddedekiŶe
ďeŶzer ďir koruŵa sağlaŶaďilir ŵi? Ϯϯϴ
ϱ.ϱ. AraďuluĐularıŶ EğitiŵiŶe İlişkiŶ Hususlar. Ϯϯϵ
ϱ.ϱ.ϭ. AraďuluĐuluk eğitiŵleriŶi ǀereĐek, kuruŵ ǀe kuruluşlar ile
eğitiĐileriŶ Ŷitelikleri LJeŶideŶ ďelirleŶŵeli ŵidir? . Ϯϯϵ
ϱ.ϱ.Ϯ. İlk etapta Hukuk Fakülteleri ŵüfredatıŶa seçŵeli ders olarak dahil
edileĐek araďuluĐuluk dersleri içiŶ AraďuluĐuluk Daire BaşkaŶlığı ǀe
TürkiLJe AraďuluĐular BirliğiŶe göreǀ ǀerileďilir ŵi? . Ϯϰϭ
ϱ.ϱ.ϯ. AraďuluĐuluk eğitiŵiŶe ͞ARABULUCU YANINDA STAJ͟ dahil
edileďilir ŵi? ϮϰϮ
ϱ.ϱ.ϰ. AraďuluĐuluk LJeŵiŶi LJaptırılaďilir ŵi? . Ϯϰϯ
ϱ.ϲ. AraďuluĐuk ǀe AraďuluĐularıŶ TeşkilatlaŶŵasıŶa İlişkiŶ Hususlar . Ϯϰϰ
ϱ.ϲ.ϭ. TürkiLJe AraďuluĐular Birliği ;TABͿ adıLJla AŶaLJasa ϭϯϱ. Madde
kapsaŵıŶda kaŵu kuruŵu ŶiteliğiŶde ďir ŵeslek teşekkülü olarak
faaliLJet göstereĐek ďir teşkilat LJapılaŶŵasıŶa gidileďilir ŵi? Ceǀap EVET
ise ďu BirliğiŶ; göreǀ, LJetki ǀe soruŵlulukları, ďütçesi, gelir ǀe giderleri,
orgaŶları ǀe ďu orgaŶlarıŶ, teşekkülü, göreǀ LJapaĐaklarıŶ seçilŵe ǀe
ataŶŵa usulleri, göreǀ, LJetki ǀe soruŵlulukları, Ŷeler olŵalıdır?.Ϯϰϰ
XVI İçindekiler
ϱ.ϲ.Ϯ. TürkiLJe AraďuluĐular Birliği ;TABͿ ülke geŶeliŶde Ŷasıl
teşkilatlaŶdırılŵalı, taşra ďiriŵleriŶiŶ; göreǀ, LJetki ǀe
soruŵlulukları, ďütçesi, gelir ǀe giderleri, orgaŶları ǀe ďu
orgaŶlarıŶ, teşekkülü, göreǀ LJapaĐaklarıŶ seçilŵe ǀe ataŶŵa
usulleri, göreǀ, LJetki ǀe soruŵlulukları, Ŷeler olŵalıdır? Ϯϰϲ
ϱ.ϲ.ϯ. Birlik ǀe oda seçiŵleriŶde oLJlaŵalar Ŷe şekilde ;gizli ǀeLJa açık
oLJlaŵaͿ LJapılŵalıdır?. Ϯϰϳ
ϱ.ϲ.ϰ. BakaŶlık-GeŶel Müdürlük, Daire BaşkaŶlığı ile Birlik ǀe OdalarıŶ
ilişkileri, ďuŶlarıŶ LJetki ǀe soruŵlulukları Ŷe olŵalı, Ŷasıl
LJürütülŵelidir? Ϯϰϴ
ϱ.ϲ.ϱ. AraďuluĐuluk Daire BaşkaŶlığı ile TürkiLJe AraďuluĐular Birliği
;TABͿ süreçler ǀe araďuluĐular ile ilgili LJeterlilik, eğitiŵ, deŶetiŵ
ǀe disipliŶ koŶularıŶdaki LJetki sıŶırları ǀe ilişkileri Ŷasıl olŵalıdır? ϮϱϬ
ϱ.ϲ.ϲ. TürkiLJe AraďuluĐular Birliği ;TABͿ teşkilatı ďüŶLJesiŶde Rehďerlik
ǀe DeŶetiŵ Biriŵi oluşturulŵalı ŵı? Ceǀap EVET ise, LJapılaŶŵa
ǀe LJetkilere ilişkiŶ öŶerileriŶiz Ŷelerdir? . Ϯϱϭ
ϱ.ϲ.ϳ. AraďuluĐuluk odaları, araďuluĐu adaLJları içiŶ ilk ŵüraĐaat LJeri
olaďilir ŵi? Odalar, eğitiŵ, sıŶaǀ ǀe staj iş ǀe işleŵleriŶi BakaŶlık,
GeŶel Müdürlük, Daire BaşkaŶlığı ǀe BirliğiŶ rehďerlik, deŶetiŵ
ǀe koordiŶasLJoŶu ile LJürüteďilir ŵi? . Ϯϱϯ
ϱ.ϲ.ϴ. AraďuluĐuluk Odaları Birliği ŶezdiŶde SosLJal Yardıŵ ǀe
DaLJaŶışŵa FoŶu oluşturulaďilir ŵi? Ϯϱϰ
ϱ.ϲ.ϵ. YapılaĐak kaŶuŶ değişikliğiŶi ŵüteakiďeŶ haŶgi koŶular
LJöŶetŵelikle düzeŶleŶŵelidir? Ϯϱϰ
ALTINCI BÖLÜM
TARTIŞMA VE YORUM
ϲ.ϭ. SoŶuç ǀe Tartışŵa Ϯϱϳ
ϲ.Ϯ. ÖŶeriler Ϯϲϭ
ϲ.Ϯ.ϭ. AraďuluĐuluk TaŶıŵı Ϯϲϭ
ϲ.Ϯ.Ϯ. İĐra Edileďilirlik Şerhi Ϯϲϲ
ϲ.Ϯ.ϯ. İdari AraďuluĐuluk Ϯϲϴ
ϲ.Ϯ.ϰ. AraďuluĐuluğuŶ KaLJıt ǀe Belge DüzeŶi. ϮϳϮ
ϲ.Ϯ.ϱ. AraďuluĐular İçiŶ DisipliŶ Hukuku Ϯϳϯ
ϲ.Ϯ.ϲ. AraďuluĐularıŶ Eğitiŵi Ϯϳϱ
ϲ.Ϯ.ϳ. AraďuluĐuk ǀe AraďuluĐularıŶ TeşkilatlaŶŵası Ϯϳϲ
KAYNAKÇA .Ϯϴϭ

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,00   
65,00   
6
10,83   
65,00   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,00   
65,00   
6
10,83   
65,00   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
65,00   
65,00   
2
32,50   
65,00   
3
21,67   
65,00   
4
16,25   
65,00   
5
13,65   
68,25   
6
11,48   
68,90   
7
9,94   
69,55   
8
8,78   
70,20   
9
7,87   
70,85   
Kapat