%3
Taksirli Suç Muhammed Demirel

Taksirli Suç


Basım Tarihi
2024-02
Sayfa Sayısı
816
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750290404
Boyut
16x24
Baskı
2910,00 TL 882,70 TL
(Bu ürünü aldığınızda 882 puan kazanacaksınız)
   882

Doç. Dr. Muhammed DEMİREL

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Birinci Basının Önsözü 
 
9
Kısaltmalar 
 
19
GİRİŞ 
 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
GENEL OLARAK TAKSİR, TAKSİRİN YAPISI VE ESASI
 
 
§ I. GENEL OLARAK TAKSİR 
 
33
A. Terim ve Kanuni Tanım Sorunu 
 
33
1. Terim 
 
33
2. Kanuni Tanım Sorunu 
 
35
B. Taksirli Suçun İstisnai Niteliği ve Ultima–Ratio Prensibi Çerçevesinde Taksirin Fiilin Cezalandırılabilirliği 
 
44
1. Taksirli Suçun İstisnai Niteliği 
 
44
2. Ultima–Ratio Prensibi Çerçevesinde Taksirin Fiilin Cezalandırılabilirliği 
 
54
C. Taksirin Türleri, Kast–Taksir İlişkisi ve Tarihsel Gelişim Süreci 
 
59
1. Taksirin Türleri 
 
59
2. Kast–Taksir İlişkisi 
 
64
3. Tarihsel Gelişim Süreci 
 
78
§ II. TAKSİRİN YAPISI VE ESASI 
 
84
A. Genel Olarak 
 
84
B. Taksirin Yapısına İlişkin Yaklaşımlar 
 
86
1. Klasik Öğreti Bağlamında Bir Kusur Şekli Olarak Taksir Yaklaşımı 
 
86
2. Amaçsal Öğreti Bağlamında Geliştirilen Modern Yaklaşımlar 
 
97
a. Genel Olarak 
 
97
b. Çift Katmanlı Taksir Yaklaşımı: Çifte Özen Anlayışı 
 
110
c. Tek Katmanlı Taksir Yaklaşımı: Bireyselleştirilmiş Özen Anlayışı 
 
112
C. Taksirin Unsurlarına İlişkin Yaklaşımlar Bağlamında Özen Yükümlülüğüne Karşı Bilişsel Taksir Anlayışı 
 
115
1. “Özen Yükümlülüğüne Aykırılık” Olarak Taksir 
 
116
2. Bilişsel Taksir Yaklaşımı 
 
126
D. Taksirli Suçta Sübjektif Tipiklik (Manevi Unsur) Sorunu 
 
134
E. Değerlendirme 
 
141
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
TİPİKLİK UNSURU OLARAK ÖZENE AYKIRI HAREKET VE
 
 
ÖZENE AYKIRILIĞA YARDIMCI KRİTERLER: ÖLÇÜT FİGÜR VE
 
 
İZİN VERİLEN RİSK BAĞLAMINDA GÜVEN PRENSİBİ
 
 
§ I. ÖZENE AYKIRI HAREKET 
 
161
A. Hareket 
 
161
1. Genel Olarak 
 
161
2. Taksirli İcrai ve İhmali Hareketli Suç 
 
164
3. Taksirli Sırf Hareket Suçları ve Neticeli Suçlar 
 
169
B. Özene Aykırılık 
 
172
1. Genel Olarak 
 
172
2. Özenin İçeriğinin Belirlenmesi 
 
176
a. Özenin Kaynağı Olarak Özen Normları 
 
177
b. Özenin Kaynağı Olarak Teamüller 
 
189
3. Özen Kurallarının Karine Olma Özelliği 
 
196
§ II. ÖZENE AYKIRILIĞA YARDIMCI KRİTERLER: ÖLÇÜT FİGÜR VE İZİN VERİLEN RİSK BAĞLAMINDA GÜVEN PRENSİBİ 
 
201
A. Ölçüt Figür 
 
201
1. Esası 
 
201
2. Farklılaştırılmış Ölçüt Figür Yoluyla Özen Kapsamının Somutlaştırılması 
 
204
3. “Özel Yetenek” ve “Özel Bilgi”nin Dikkate Alınması Suretiyle Somutlaştırma 
 
214
4. Değerlendirme 
 
229
5. Görüşümüz 
 
242
B. İzin Verilen Risk Bağlamında Güven Prensibi 
 
252
1. Esası 
 
252
a. Trafikte Güven Prensibi 
 
259
b. İş Bölümü İçerisinde Yapılan Faaliyetlerde Güven Prensibi 
 
264
aa. Genel Olarak 
 
264
bb. Yatay İş Bölümünde 
 
268
cc. Dikey İş Bölümünde 
 
273
c. Başkasının Kasıtlı Hareketleri Bakımından Güven Prensibi 
 
280
2. Güven Prensinin İstisnaları: Güvensizlik Durumları 
 
282
a. Genel Olarak 
 
282
b. Kişilerin Özene Uygun Hareket Etmeyeceğine Dair Ciddi Şüphe ya da Nedenlerin Mevcut Olması 
 
283
c. Failin Kendi Özene Aykırı Hareketleri 
 
291
d. Özel Gözetim Yükümlülüğünün Bulunduğu Durumlar 
 
300
aa. Tıbbi Müdahalelerde 
 
301
bb. İş Yerlerinde 
 
307
cc. İnşaat ve Yapı Çalışmalarında 
 
335
e. Mesleki Hareketlerin İşlenen Suça Katkı Olarak Görünmesi 
 
349
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
TİPİKLİK UNSURU OLARAK NEDEN OLUNAN,
 
 
ÖNGÖRÜLEBİLİR VE OBJEKTİF OLARAK İSNAT EDİLEBİLİR NETİCE
 
 
§ I. “NEDEN OLUNAN” NETİCE 
 
355
A. Taksirli Neticeli Suç ve Teşebbüs 
 
355
B. Neticenin Niteliği 
 
361
C. Nedensellik Bağı 
 
369
§ II. ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK 
 
374
A. Öngörülebilirlik ve Özene Aykırılık İlişkisi 
 
374
B. Öngörülebilirliğin Konumu 
 
378
C. Öngörülebilirliğin Tespiti 
 
388
1. Türk ve Alman Öğretisinde 
 
388
2. Yargı Kararlarında 
 
391
a. Alman Federal Yüksek Mahkemesi Kararları 
 
391
b. Yargıtay Kararları 
 
394
D. Öngörülebilirliğin Konusu 
 
398
§ III. OBJEKTİF ANLAMDA İSNAT EDİLEBİLİR NETİCE 
 
408
A. Genel Olarak 
 
408
B. Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı 
 
412
1. Esası 
 
412
2. Yükümlülüğe Aykırılık (Kaçınılabilirlik) Öğretisi 
 
413
3. Riskin Artırılması Öğretisi 
 
423
4. Görüşümüz 
 
427
C. Normun Koruma Amacı Bağlantısı 
 
456
1. Esası 
 
456
2. Olayın Zamansal/Mekânsal Açıdan Ertelenmesine Etki Eden Varsayımsal Bakış 
 
464
3. Tehlikenin Normun Koruma Amacı Kapsamında Yer Alan Netice Olarak Gerçekleşmediği Haller (Üçüncü Kişi Tarafından Oluşturulan ve Arada Kalan Tehlike) 
 
470
4. “Şahsi Sorumluluk Prensibi” Bağlamında Kendini Tehlikeye Düşüren Kişinin Hareketlerine Nedensel Katkıda Bulunma 
 
485
a. Genel Olarak 
 
485
b. Şahsi Sorumluluk Altında Mağdurun Kendini Tehlikeye Düşüren Hareketinin Birleşmesi 
 
493
c. Kaçma ve Kurtarma Hareketleri 
 
497
d. Takip Olayları 
 
508
e. İzinsiz Motor Yarışları 
 
513
f. İntihar Olayları 
 
516
g. Uyuşturucu Madde Kullanma Durumları 
 
521
h. Hatalı Tavsiye ve Öneriler 
 
527
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
TAKSİRLİ SUÇTA SÜBJEKTİF TİPİKLİK, OLASI KAST–BİLİNÇLİ TAKSİR–BİLİNÇSİZ TAKSİR AYRIMI, HUKUKA AYKIRILIK UNSURU, TAKSİRE DAYALI KUSUR, KUSURLULUK DIŞINDA KALAN HALLER
 
 
§ I. TAKSİRLİ SUÇTA SÜBJEKTİF TİPİKLİK 
 
529
A. Genel Olarak 
 
529
B. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı 
 
533
1. Genel Olarak 
 
533
2. Teorik Yaklaşımlar 
 
537
a. “Bilme Unsuru” Bağlamında Ortaya Çıkan Görüşler: Tasavvur Teorileri 
 
540
aa. Olasılık Teorisi (Wahrscheinlichkeitstheorie) 
 
540
bb. İmkân Teorisi (Möglichkeitstheorie) 
 
542
cc. Risk Teorileri 
 
546
b. “İrade Unsuru” Bağlamında Ortaya Çıkan Görüşler: İrade Teorileri 
 
552
aa. Rıza Gösterme ve Uygun Görme veya Kabullenme Teorileri 
 
552
bb. Ciddiye Alma (Karar Verme) Teorisi 
 
556
cc. Önemsizlik (Kayıtsızlık) Teorisi 
 
559
dd. Kaçınma Teorisi 
 
561
4. Türk Hukukunda Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı 
 
564
C. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir Ayrımı 
 
586
§ II. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
 
602
A. Genel Olarak 
 
602
B. Özellik Arz Eden Hukuka Uygunluk Nedenleri 
 
606
1. Meşru Savunma 
 
606
2. İlgilinin Rızası 
 
615
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sübjektif Unsurları 
 
631
§ III. TAKSİRE DAYALI KUSUR 
 
636
A. Genel Olarak 
 
636
B. Kusur Yeteneği 
 
641
C. Özellik Arz Eden Kusuru Azaltan veya Kaldıran Nedenler 
 
643
1. Haksız Tahrik 
 
643
2. (Potansiyel) Haksızlık Bilinci: Yasak (Haksızlık) Hatası 
 
646
D. Sübjektif (Bireysel) Öngörülebilirlik ve Kaçınılabilirlik 
 
652
E. Norma Uygun Davranışın Beklenebilirliği 
 
665
F. Üstlenilmiş Taksir Sorumluluğu 
 
675
G. Suça Nedensel Katkısı Bulunan Kişilerin Kusurunun Tespiti 
 
686
1. Taksirli Suçlarda İştirak 
 
686
2. Kusurun Belirlenmesi 
 
696
§ IV. TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP (TCK 22/6) 
 
703
A. Genel Olarak 
 
703
B. TCK md. 22/6 Hükmünün Uygulanmasının Koşulları 
 
706
C. TCK md. 22/6 Hükmünün Cezaya Etkisi 
 
714
EKSKURS 1
 
 
VAN DEPREMİNDE YIKILAN OTELE İLİŞKİN
 
 
YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
A. Genel Bilgi 
 
719
B. Değerlendirme 
 
723
1. Giriş 
 
723
2. Taksirli Suçun Esası 
 
723
3. Özen Yükümlülüğünün Kaynağı 
 
726
4. Depreme Konu Olan Yapılar Bakımından Temel Özen Normları 
 
728
5. Yapı Sahibi ve Yapı Müteahhidi 
 
730
6. Mimar ve Mühendis 
 
733
7. Şantiye Şefi 
 
735
8. Somut Olayda Otel İşletmecisinin Sorumluluğu 
 
736
10. Güven Prensibi 
 
743
11. Güven Prensibinin İstisnaları: “Güvensizlik Durumları” 
 
746
12. Sonuç 
 
748
EKSKURS 2
 
 
YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN “KUYUYA DÜŞEN ÇOCUĞUNU KURTARMAYA ÇALIŞAN BABA” OLAYINA İLİŞKİN
 
 
KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
A. Genel Bilgi 
 
751
B. Değerlendirme 
 
752
EKSKURS 3
 
 
KEÇİ DÜŞMESİ SONUCU ÖLÜME İLİŞKİN
 
 
YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
A. Genel Bilgi 
 
761
B. Değerlendirme 
 
761
Sonuç 
 
767
Kaynakça 
 
789
Kavram Dizini 
 
811
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
882,70   
882,70   
2
441,35   
882,70   
3
294,23   
882,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
882,70   
882,70   
2
441,35   
882,70   
3
294,23   
882,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
882,70   
882,70   
2
441,35   
882,70   
3
294,23   
882,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
882,70   
882,70   
2
441,35   
882,70   
3
294,23   
882,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
882,70   
882,70   
2
441,35   
882,70   
3
294,23   
882,70   
Kapat