İcra ve İflas Hukuku Murat Atalı

İcra ve İflas Hukuku


Basım Tarihi
2022-09
Sayfa Sayısı
408
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750279461
Boyut
13,5 x 19,5
Baskı
598,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 98 puan kazanacaksınız)
   98

Prof. Dr. Murat ATALI

Prof. Dr. İbrahim ERMENEK

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 25
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Ünite
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ
GİRİŞ 29
Birinci Kısım
İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 31
II. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN ALT AYRIMLARI 32
III. İCRA TAKİBİNİN (CÜZİ İCRANIN) TÜRLERİ 34
A. İlamlı İcra 34
B. İlamsız İcra 35
IV. CEBRİ İCRA HUKUKUNDA ALACAKLI VE BORÇLU KAVRAMLARI 35
V. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 36
A. Taraf Ehliyeti 36
B. Takip Ehliyeti 37
C. Takip Arkadaşlığı 37
1. Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı 37
2. Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı 37
VI. İCRA HUKUKUNUN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ 38
VII. İCRA VE İFLÂS ORGANLARI 40
A. İcra Dairesi 41
1. İcra Dairelerinin Yetki ve Yükümlülükleri 42
2. İcra Dairesi Çalışanlarının Sorumluluğu 43
B. İcra Daireleri Başkanlığı 44
C. İcra Mahkemesi 45
İkinci Kısım
ŞİKÂYET
I. ŞİKÂYET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 46
II. ŞİKÂYETİN TARAFLARI 46
III. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 47
IV. ŞİKÂYETİN İNCELEME USULÜ 48
V. ŞİKÂYET SÜRESİ 49
VI. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 50
VII. İCRA MAHKEMESİ KARARINA KAŞI KANUN YOLLARI 50
VIII. TATİL VE TALİK (ERTELEME) HALLERİ 52
IX. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER VE TEBLİGATIN GÖSTERDİĞİ TEMEL ÖZELLİKLER 54
A. Süreler 54
B. Tebligat 55
C. Takip Giderleri 56
ÜNİTE ÖZETİ 58
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 60
İkinci Ünite
İLAMSIZ İCRA VE GENEL HACİZ YOLU
GİRİŞ 63
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA VE İLAMSIZ İCRADA YETKİ
I. GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA 64
II. İLAMSIZ İCRADA YETKİ 65
A. Yetki Sözleşmesi 66
B. Yetki İtirazı 67
C. Mahkemelerin Yetkisi 69
İkinci Kısım
GENEL HACİZ YOLU VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ
I. GENEL HACİZ YOLU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 70
II. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU 71
III. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN SAFHALARI 71
IV. TAKİP TALEBİ 72
A. Genel Olarak Takip Talebi ve Takip Talebinin İçeriği 72
B. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Takip Talebi 73
C. Takip Talebinde Bulunulmasının Sonuçları 74
VI. BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ 75
A. Ödeme Emrinin İçeriği 76
B. Ödeme Emrine Karşı Borçlunun Savunma İmkânları 77
C. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi ve İtirazın Sonuçları 77
D. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Ödeme Emri Gönderilmesi ve Ödeme Emrine İtiraz 78
VIII. GECİKMİŞ İTİRAZ 79
IX. İTİRAZ VE ŞİKÂYET MÜESSESELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 80
Üçüncü Kısım
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ
I. İMZAYA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ 82
A. İmzaya İtiraz 82
B. İmzaya İtirazın Giderilmesi 83
1. İtirazın Geçici Kaldırılması 83
2. Borçtan Kurtulma Davası 85
II. BORCA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ 86
A. Borca İtiraz 86
B. Borçlunun İtiraz Sebepleri ile Bağlı Olması 87
C. Kısmî İtiraz 88
D. Borca İtirazın Giderilmesi 88
1. İtirazın (Kesin) Kaldırılması 89
a. İtirazın Kesin Kaldırılmasına Yarayan Belgeler 90
b. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin İncelenmesi 92
c. İtirazın Kaldırılması Talebi Hakkında İcra Mahkemesi Kararı ve Bu Kararın Sonuçları 93
2. İtirazın İptali Davası 95
a. İtirazın İptali Davasının Koşulları ve Dava Açılması 95
b. İtirazın İptali Davasının Sonuçları 97
III. İCRA TAZMİNATI VE İCRA TAZMİNATININ KOŞULLARI 98
IV. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TALİKİ (ERTELENMESİ) 100
A. İcra Takibinin İptali 101
B. İcra Takibinin Taliki (Ertelenmesi) 103
Dördüncü Kısım
MAL BEYANINDA BULUNULMASI
I. MAL BEYANI 104
A. Mal Beyanında Bulunma Süresi 104
B. Süresi İçerisinde Mal Beyanında Bulunmamanın Yaptırımı 105
C. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Yaptırımı 105
D. Mal Beyanından Sonra Kazanılan Mallardaki ve Gelirlerdeki Artışları Bildirme Zorunluluğu 106
ÜNİTE ÖZETİ 107
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 110
Üçüncü Ünite
HACİZ AŞAMASI
GİRİŞ 113
I. HACİZ KAVRAMI 114
II. HACİZ TALEBİ VE HACİZ TALEBİNİN ŞARTLARI 114
III. HACİZ İSTEME SÜRESİ 116
IV. HACZİN YAPILMASI 116
V. HACİZ TUTANAĞI 119
VI. HACZİN KONUSU 120
A. Taşınır Malların Haczi 120
B. Taşınmaz Malların Haczi 121
C. İntifa Hakkı Haczi 122
D. Hisse Haczi 122
E. Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi 123
VII. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 127
A. İstihkak İddia Edilen Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 128
B. İstihkak İddia Edilen Malı Borçlu ve Üçüncü Kişinin Birlikte Elinde Bulundurması Halinde İstihkak Davaları 131
C. İstihkak İddia Edilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 132
VIII. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 133
A. Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 133
1. İcra ve İflâs Kanunu’na Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 134
2. Özel Kanunlara Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 137
B. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 137
IX. HACZEDİLMEZLİĞİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT 138
X. HACZE İŞTİRAK 138
A. Hacze Adi İştirak (Takipli İştirak) 139
B. Hacze İmtiyazlı İştirak (Takipsiz İştirak) 141
XI. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 142
A. Hacizden Önce Taksitle Ödeme 142
B. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme 143
ÜNİTE ÖZETİ 145
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 147
Dördüncü Ünite
PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
GİRİŞ 151
Birinci Kısım
PARAYA ÇEVİRME
I. KONUNUN GENEL ÇERÇEVESİ 152
II. SATIŞ TALEBİ 152
III. SATIŞ İSTEME SÜRESİ 153
IV. SATIŞ GİDERLERİ 156
V. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ (RIZAİ SATIŞ) 157
A. Genel Olarak 157
B. Rızai Satış Yetkisinin Kullanılması 158
C. Rızai Satışın Yapılabilmesinin Şartları 160
D. Satış Bedelinin Dosyaya Ödenmesi ve Satışın Onaylanması 161
E. Onaylanan Rızai Satışın Hükmü 162
VI. ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ 162
VII. TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 164
A. Genel Olarak 164
B. Açık Arttırma 166
1. Açık Arttırmaya Hazırlık 166
a. Açık Artırmanın İlân Edilmesi 166
b. Artırma Şartnamesi 167
2. İhalenin Yapılması 169
3. Satış Bedelinin Ödenmesi ve Mülkiyetin Nakli 172
VIII. TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 173
A. Açık Artırmaya Hazırlık 173
1. Artırmaya Hazırlık Tedbirleri 174
2. Artırma Şartnamesi 174
3. Mükellefiyetler Listesi 175
4. Kıymet Takdiri 176
B. Artırmanın Yapılması 177
C. Satış Bedelinin Ödenmesi 178
IX. ALACAKLARIN, İNTİFA HAKLARININ VE HİSSE SENETLERİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 180
A. Alacakların Paraya Çevrilmesi 180
1. Alacakların Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri 180
2. Alacakların Tahsil İçin Devri 181
B. İntifa Hakkı ve Haczedilen Hisselerin Paraya Çevrilmesi 182
X. İHALENİN FESHİ 183
A. Genel Olarak 183
B. İhalenin Feshi Sebepleri 184
C. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 185
D. İhalenin Feshini İsteme Süresi 187
E. İhalenin Feshi Yargılaması 188
İkinci Kısım
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
I. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 194
II. PAYLAŞTIRMANIN YAPILMASI 194
III. SIRA CETVELİ 196
A. Alacaklıların Sıra Cetveline Karşı Çıkması 198
B. Teminat Karşılığı Ödeme 199
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (KESİN ACİZ BELGESİ) 200
A. Borç Ödemeden Aciz Belgesi Hakkında Genel Bilgiler 200
B. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hüküm ve Sonuçları 201
Üçüncü Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
I. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 202
II. MENFİ TESPİT DAVASI 202
III. İSTİRDAT DAVASI 204
ÜNİTE ÖZETİ 206
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 208
Beşinci Ünite
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU VE
İLAMSIZ TAHLİYE
GİRİŞ 211
Birinci Kısım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 212
II. TAKİP TALEBİ 213
III. ÖDEME EMRİ 214
IV. BORÇLUNUN SAVUNMA İMKÂNLARI 216
A. İtiraz 216
1. İmzaya İtiraz ve İmzaya İtirazın Giderilmesi 217
2. Borca İtiraz ve Borca İtirazın Giderilmesi 218
B. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda Şikayet 219
İkinci Kısım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
I. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 221
II. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE 222
A. Takip Talebi 222
B. Ödeme Emri 223
1. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmemesi 223
2. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi 224
a. Borçlunun Kira Sözleşmesine İtiraz Etmesi 224
b. Borçlunun Kira Sözleşmesi Dışındaki İtirazları 225
C. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Kararının İcrası 225
III. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE 226
A. Genel Olarak 226
B. Takip Talebi 227
C. Tahliye Emri 227
1. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmemesi 227
2. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmesi 228
D. Tahliye Kararının İcrası 228
ÜNİTE ÖZETİ 230
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 231
Altıncı Ünite
İLAMLI İCRA
GİRİŞ 235
I. GENEL OLARAK İLAMLI İCRA 236
II. İLAMLI İCRANIN DAYANAKLARI 237
III. İLAMLI İCRADA YETKİ 238
IV. PARA (VE TEMİNAT) ALACAKLARININ İCRASI 239
V. TAKİP TALEBİ 240
A. İcra Emri Gönderilmesi 240
B. İcra Emrine Karşı Konulması 241
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 241
VII. İCRANIN İADESİ 242
VIII. İLAMLI İCRADA İCRANIN İPTAL VE TALİKİ 243
IX. DİĞER ALACAKLARIN İCRASI 245
X.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR İLÂMLARIN İCRASI 246
A. Konunun Genel Çerçevesi 246
B. Çocuk Teslimi 248
C. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması 249
D. Ortak Hükümler 251
ÜNİTE ÖZETİ 253
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 254
Yedinci Ünite
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP, İHTİYATİ HACİZ VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
GİRİŞ 257
Birinci Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
I. REHİN KAVRAMININ KAPSAMI 259
II. ÖNCELİKLE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU 260
III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YOLLARI 262
A. Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 262
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 262
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 263
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 265
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 265
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 265
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP HAKKINDA ORTAK HÜKÜMLER 267
A. Satış İsteme Süresi 268
B. Paraların Paylaştırılması 268
C. Rehin Açığı Belgesi 268
D. İpotek Halinde Adres Bildirme Zorunluluğu 269
E. İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi 270
İkinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. İHTİYATİ HACİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 271
II. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI 272
III. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ HAKKINDAKİ KARARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 272
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 273
B. İhtiyati Haciz Kararına Karşı İstinaf 274
IV. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI 274
V. İHTİYATİ HACZİN ETKİSİ 275
VI. İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ 275
VII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 276
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 277
II. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR 278
A. İvazsız Tasarruflar 278
B. Acz Halinde Yapılan Tasarruflar 279
C. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan İşlemler 279
III. İPTAL DAVASININ AÇILMASI 281
A. Davası Açma Süresi 281
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 281
C. Davanın Tarafları 281
D. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü 282
Dördüncü Kısım
İCRA SUÇ VE CEZALARI
I. İCRA SUÇ VE CEZALARI 284
ÜNİTE ÖZETİ 286
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 288
İkinci Kitap
İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU
Sekizinci Ünite
GENEL OLARAK İFLÂS VE İFLÂS YOLLARI
GİRİŞ 293
I. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 293
II. İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER 295
III. İFLÂS SEBEPLERİ 296
IV. İFLÂS ORGANLARI 297
V. RESMİ İFLÂS ORGANLARI 298
VI. ÖZEL İFLÂS ORGANLARI 298
VII. İFLÂSTA YETKİ 299
VIII. İFLÂS YOLLARI 299
A.Takipli İflas Yolu 300
1. Genel İflâs Yolu 300
a. Takip Talebi 301
b. İflâs Ödeme Emri 301
c. Borçlunun Savunma İmkânları 301
2. Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yolu 302
C. Takipli İflas Yolunda Şikâyet 304
B. Doğrudan Doğruya İflas 305
1. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 305
2. Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 306
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflâsı 306
IX. İFLÂS DAVASI VE İFLÂS TALEBİ 307
A. İflâs Davası 307
B. İflâs Talebi 309
C. Kanun Yolları 310
D. Muhafaza Tedbirleri 311
ÜNİTE ÖZETİ 312
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 314
Dokuzuncu Ünite
İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
GİRİŞ 317
Birinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN SONUÇLARI VE İFLÂS MASASININ OLUŞUMU 318
II. İFLÂSIN MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ 319
A. Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarruflarının Hükümsüz Olması 319
B. Üçüncü Kişilerin İyi Niyetlerinin Korunması 320
III. İFLÂSIN AÇILMASININ DAVA VE TAKİPLERE ETKİSİ 321
A. İflâsın Açılmasının Takiplere Etkisi 321
B. İflâsın Açılmasının Müflisin Taraf Olduğu Hukuk Davalarına Etkisi 322
İkinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ ALACAKLILAR
BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ 324
II. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ 324
III. FAİZLİ ALACAKLARIN DURUMU 325
IV. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR 325
V. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLARIN DURUMU 326
Üçüncü Kısım
İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. ADİ İFLÂS 327
II. TAKSİRATLI İFLÂS 327
III. HİLELİ İFLÂS 328
IV. İTİBARIN İADESİ 329
V. İFLÂSA İLİŞKİN DİĞER SUÇ VE CEZALAR 329
ÜNİTE ÖZETİ 331
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 332
Onuncu Ünite
İFLÂS TASFİYESİ
GİRİŞ 335
I. TASFİYENİN TATİLİ 336
II. BASİT TASFİYE 336
III. ADİ TASFİYE VE İFLÂSIN ÖZEL ORGANLARININ OLUŞUMU 337
A. Birinci Alacaklılar Toplantısı 338
B. İflâs Bürosu 339
C. İflâs İdaresi 339
1. İflâs İdaresi Toplantıları 340
2. Alacakların Masaya Bildirilmesi ve İncelenmesi 341
3. Masa Alacağı – İflâs Alacağı 342
4. Sıra Cetveli 342
a. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 342
b. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 343
D. İstihkak Davası 343
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı 344
IV. PARAYA ÇEVİRME 345
V. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 346
VI. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 346
VII. İFLÂSIN KALDIRILMASI 347
VIII. İFLÂSIN KAPANMASI 348
ÜNİTE ÖZETİ 349
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 351
Onbirinci Ünite
KONKORDATO
GİRİŞ 355
Birinci Kısım
KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
ADİ KONKORDATO
I. KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER 356
II. KONKORDATO ÇEŞİTLERİ 357
III. KONKORDATO TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER 358
IV. KONKORDATO SEBEPLERİ 358
V. KONKORDATO TEKLİFİ 361
VI. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ 363
A. Geçici Konkordato Komiseri Atanması 363
B. Diğer Muhafaza Tedbirleri 365
C. Geçici Mühlet Süresi 366
D. Geçici Mühlet Kararının Sonuçları 367
VII. KESİN MÜHLET 368
A. Kesin Mühlet Süresi 368
B. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Alacaklılar Kurulunun Görevleri 369
C. Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması 370
D. Kanun Yolları 370
E. Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları 371
1. Alacaklı Bakımından Sonuçları 371
2. Borçlu Bakımından Sonuçları 373
3. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 374
F. Konkordato Komiserinin Görevleri 374
1. Alacaklıları Toplantıya Davet 376
2. Alacaklılarla Müzakere 376
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere 377
4. Konkordato Projesini Tasdik İçin Mahkemeye Sunma 378
VIII. KONKORDATONUN İNCELENMESİ VE TASDİKİ 378
A. Kanun Yolları 380
B. Konkordatonun Tasdikinin Etkileri 381
1. Alacaklılar Bakımından Etkileri 381
2. Sonuçlanmayan Takiplere Etkileri 382
3. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatlere Etkileri 382
4. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Etkileri 382
5. Rehinli Mallar ile Finansal Kiralama Konusu Mallara İlişkin Özel Tedbirler 382
6. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Etkisi 384
IX. KONKORDATONUN FESHİ 384
İkinci Kısım
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER 386
II. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO – İFLÂS KIYASLAMASI 386
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİNİN SONUÇLARI 388
IV. ALACAKLARIN SIRA CETVELİNE YAZILMASI 388
V. MALVARLIĞININ TASFİYESİ (PARAYA ÇEVİRME) 389
VI. REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENMESİ 390
VII. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 390
VIII. TASFİYENİN SONA ERMESİ VE FAALİYET RAPORU 391
Üçüncü Kısım
UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 392
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İÇERİĞİ 393
III. YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNA EKLENECEK BELGELER 394
IV. BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER 395
V. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN YOLLARI 396
VI. KARARIN SONUÇLARI 397
VII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ 397
VIII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ 397
IX. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLÂLİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER 398
ÜNİTE ÖZETİ 399
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 401
Yararlanılan Kaynaklar 405
Kavramlar Dizini 406

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
49,00   
98,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
98,00   
98,00   
2
   
   
Kapat