İcra ve İflas Hukuku Murat Atalı

İcra ve İflas Hukuku


Basım Tarihi
2018-10
Sayfa Sayısı
378
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750251498
Boyut
13,5x19,5
Baskı
131,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 31 puan kazanacaksınız)
   31

Prof. Dr. Murat ATALI

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

 

Konu Başlıkları
- İcra Hukuku
- İhtiyati Haciz
- Tasarrufun İptali Davaları
- İcra Suç ve Cezaları
- İflâs Hukuku
Konkordato

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 23
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Ünite
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ
GİRİŞ 27
Birinci Kısım
İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
İcra ve İflâs Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 29
İcra ve İflâs Hukukunun Alt Ayrımları 30
İcra Takibinin (Cüzi İcranın) Türleri 32
İlamlı icra 32
İlamsız icra 33
Cebri İcra Hukukunda Alacaklı ve Borçlu Kavramları 34
İcra Takibinin Tarafları 34
Taraf ehliyeti 34
Takip ehliyeti 35
Takip arkadaşlığı 35
Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı 35
Borçlular arasında takip arkadaşlığı 35
İcra Hukukunun Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi 36
İcra ve İflâs Organları 38
İcra dairesi 39
İcra dairelerinin yetki ve yükümlülükleri 40
İcra dairesi çalışanlarının sorumluluğu 41
İcra mahkemesi 42
İkinci Kısım
ŞİKÂYET
Şikâyet Hakkında Genel Bilgiler 44
Şikâyetin Tarafları 44
Şikâyet Sebepleri 45
Şikâyetin İnceleme Usulü 46
Şikâyet Süresi 47
Şikâyetin Sonuçları 48
İcra Mahkemesi Kararına Kaşı Kanun Yolları 48
Tatil ve Talik (Erteleme) Halleri 50
İcra Hukukunda Süreler ve Tebligatın Gösterdiği Temel Özellikler 53
Süreler 53
Tebligat 53
Takip Giderleri 55
Ünite Özeti 56
Ünite Değerlendirme Soruları 58
İkinci Ünite
İLAMSIZ İCRA VE GENEL HACİZ YOLU
GİRİŞ 61
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA VE İLAMSIZ İCRADA YETKİ
Genel Olarak İlamsız İcra 63
İlamsız İcrada Yetki 64
Yetki sözleşmesi 65
Yetki itirazı 66
Mahkemelerin yetkisi 68
İkinci Kısım
GENEL HACİZ YOLU VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ
Genel Haciz Yolu Hakkında Temel Bilgiler 69
Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu 70
Genel Haciz Yolu İle Takibin Safhaları 71
Takip Talebi 71
Takip talebinde bulunulmasının sonuçları 73
Borçluya Ödeme Emri Gönderilmesi 73
Ödeme emrinin içeriği 74
Ödeme emrine karşı borçlunun savunma imkânları 75
Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi ve itirazın sonuçları 76
Gecikmiş İtiraz 77
İtiraz ve Şikâyet Müesseselerinin Karşılaştırılması 79
Üçüncü Kısım
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ
İmzaya İtiraz ve İtirazın Giderilmesi 81
İmzaya itiraz 81
İmzaya itirazın giderilmesi 82
İtirazın geçici kaldırılması 82
Borçtan kurtulma davası 84
Borca İtiraz ve İtirazın Giderilmesi 85
Borca itiraz 85
Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması 86
Kısmî itiraz 87
Borca itirazın giderilmesi 88
İtirazın (kesin) kaldırılması 88
İtirazın kesin Kaldırılmasına yarayan belgeler 89
İtirazın kesin kaldırılması talebinin incelenmesi 92
İtirazın kaldırılması talebi hakkında icra mahkemesi kararı ve bu kararın sonuçları 93
İtirazın iptali davasının sonuçları 96
İcra Tazminatı ve İcra Tazminatının Koşulları 98
İcra Takibinin İptali ve Taliki (Ertelenmesi) 100
İcra takibinin iptali 101
İcra takibinin taliki (ertelenmesi) 103
Dördüncü Kısım
MAL BEYANINDA BULUNULMASI
Mal Beyanı 104
Mal beyanında bulunma süresi 105
Süresi içerisinde mal beyanında bulunmamanın yaptırımı 105
Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmanın yaptırımı 105
Mal Beyanından sonra kazanılan mallardaki ve gelirlerdeki artışları bildirme zorunluluğu 106
Ünite Özeti 107
Ünite Değerlendirme Soruları 110
Üçüncü Ünite
HACİZ AŞAMASI
GİRİŞ 113
Haciz Kavramı 114
Haciz Talebi ve Haciz Talebinin Şartları 114
Haciz İsteme Süresi 116
Haczin Yapılması 116
Haciz Tutanağı 119
Haczin Konusu 120
Taşınır malların haczi 120
Taşınmaz malların haczi 121
İntifa hakkı haczi 122
Hisse haczi 122
Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan mal ve alacaklarının haczi 123
Hacizde İstihkak Davaları 127
İstihkak iddia edilen malın borçlunun elinde olması halinde istihkak davası 129
İstihkak iddia edilen malın borçlu ve üçüncü kişinin birlikte elinde bulundurması halinde istihkak davaları 132
İstihkak iddia edilen malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası 133
Haczedilemeyen Mal ve Haklar 134
Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar 134
İcra ve İflâs Kanunu’na göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar 135
Özel Kanunlara göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar 138
Bir kısmı haczedilemeyen mal ve haklar 138
Haczedilmezliğin İleri Sürülmesi ve Haczedilmezlikten Feragat 139
Hacze İştirak 140
Hacze adi iştirak (Takipli iştirak) 141
Hacze imtiyazlı iştirak (Takipsiz iştirak) 142
Borcun Taksitle Ödenmesi 144
Hacizden önce taksitle ödeme 144
Hacizden sonra taksitle ödeme 145
Ünite Özeti 146
Ünite Değerlendirme Soruları 148
Dördüncü Ünite
PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
GİRİŞ 151
Birinci Kısım
PARAYA ÇEVİRME
Paraya Çevirme Hakkında Genel Bilgiler 152
Satış Talebi 152
Satış Talep Etme Süresi 153
Taşınır Malların Satılması 154
Açık artırma ile satış 154
Hazırlık aşaması 154
Açık arttırmanın (ihalenin) yapılması 155
Ödeme yerine alacakların devri 158
Paraya çevirmenin diğer tarzı 158
Taşınmaz Malların Satılması 158
Artırmanın yapılması 161
Satış bedelinin ödenmesi 163
İhalenin Feshi 163
İhalenin feshi sebepleri 165
İhalenin feshinin sonuçları 166
İkinci Kısım
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
Paraların Paylaştırılması Hakkında Genel Bilgiler 167
Paylaştırmanın Yapılması 167
Sıra Cetveli 169
Alacaklıların sıra cetveline karşı çıkması 171
Teminat karşılığı ödeme 173
Borç Ödemeden Aciz Belgesi (Kesin Aciz belgesi) 173
Borç ödemeden aciz belgesinin hüküm ve sonuçları 174
Üçüncü Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
Menfi Tespit ve İstirdat Davası Hakkında Genel Bilgiler 176
Menfi Tespit Davası 176
İstirdat Davası 178
Ünite Özeti 180
Ünite Değerlendirme Soruları 182
Beşinci Ünite
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU VE
İLAMSIZ TAHLİYE
GİRİŞ 185
Birinci Kısım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Hakkında Genel Bilgiler 186
Takip Talebi 187
Ödeme Emri 188
Borçlunun Savunma İmkânları 190
İtiraz 191
İmzaya itiraz ve imzaya itirazın giderilmesi 191
Borca itiraz ve borca itirazın giderilmesi 192
Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda Şikâyet 194
İkinci Kısım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi Hakkında Genel Bilgiler 195
Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde İlamsız Tahliye 196
Takip talebi 196
Ödeme emri 197
Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi 197
Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi 198
Borçlunun kira sözleşmesine itiraz etmesi 198
Borçlunun kira sözleşmesi dışındaki itirazları 199
İtirazın kaldırılması ve tahliye kararının icrası 200
Kira Süresinin Sona Ermesi Halinde İlamsız Tahliye 200
Genel olarak 200
Takip talebi 201
Tahliye emri 201
Borçlunun tahliye emrine itiraz etmemesi 202
Borçlunun tahliye emrine itiraz etmesi 202
Tahliye Kararının İcrası 203
Ünite Özeti 205
Ünite Değerlendirme Soruları 206
Altıncı Ünite
İLAMLI İCRA
GİRİŞ 209
Genel Olarak İlamlı İcra 210
İlamlı İcranın Dayanakları 211
İlamlı İcrada Yetki 213
Para (ve Teminat) Alacaklarının İcrası 213
Takip Talebi 214
İcra emri gönderilmesi 214
İcra emrine karşı konulması 215
İcranın Geri Bırakılması 216
İcranın İadesi 217
İlamlı İcrada İcranın İptal ve Taliki 218
Diğer Alacakların İcrası 220
Ünite Özeti 223
Ünite Değerlendirme Soruları 224
Yedinci Ünite
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP,
İHTİYATİ HACİZ VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
GİRİŞ 227
Birinci Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
Rehin Kavramının Kapsamı 229
Öncelikle Rehnin Paraya Çevrilmesi Zorunluluğu 230
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yolları 232
Rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip 232
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip 232
İpoteğin (taşınmaz rehninin) paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip 233
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip 235
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip 235
İpoteğin (Taşınmaz rehninin) paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip 235
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Hakkında Ortak Hükümler 238
Satış isteme süresi 238
Paraların paylaştırılması 238
Rehin açığı belgesi 239
İpotek halinde adres bildirme zorunluluğu 240
İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtina etmesi 240
İkinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
İhtiyati Haciz Hakkında Genel Bilgiler 242
İhtiyati Haciz Talebi ve İhtiyati Haciz Kararı 243
İhtiyati Haciz Talebi Hakkındaki Karara Karşı Başvuru Yolları 243
İhtiyati haciz kararına itiraz 244
İhtiyati haciz kararına karşı istinaf 245
İhtiyati Haciz Kararının İcrası 245
İhtiyati Haczin Etkisi 246
İhtiyati Haczin Kesinleşmesi 246
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
Tasarrufun İptali Davası Hakkında Genel Bilgiler 248
İptale Tâbi Tasarruflar 249
İvazsız tasarruflar 249
Acz halinde yapılan tasarruflar 250
Alacaklılara zarar verme kastı ile yapılan işlemler 250
İptal Davasının Açılması 252
Davası açma süresi 252
Görevli ve yetkili mahkeme 252
Davanın tarafları 252
Davanın konusu ve yargılama usulü 253
Dördüncü Kısım
İCRA SUÇ VE CEZALARI
İcra Suç ve Cezaları 255
Ünite Özeti 257
Ünite Değerlendirme Soruları 259
İkinci Kitap
İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU
Sekizinci Ünite
GENEL OLARAK İFLÂS VE İFLÂS YOLLARI
GİRİŞ 265
İflâs Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 265
İflâsa Tâbi Kişiler 267
İflâs Sebepleri 269
İflâs Organları 269
Resmi İflâs Organları 270
Özel İflâs Organları 270
İflâs Yolları 271
İflâsta Yetki 271
İflâs Yolları 272
İflâs Yolları Hakkında Genel Bilgiler 272
Genel iflâs yolu 273
Takip talebi 273
İflâs ödeme emri 274
Borçlunun savunma imkânları 274
Kambiyo senetlerine özgü iflâs yolu 275
Takipli İflâs Yolunda Şikâyet 277
Doğrudan Doğruya İflâs 278
Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs 278
Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs 279
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflâsı 280
İflâs Davası ve İflâs Talebi 280
İflâs davası 280
İflâs talebi 282
Kanun yolları 284
Muhafaza tedbirleri 284
Ünite Özeti 286
Ünite Değerlendirme Soruları 288
Dokuzuncu Ünite
İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
GİRİŞ 291
Birinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
İflâsın Borçlunun Malvarlığı Bakımından Sonuçları ve İflâs Masasının Oluşumu 292
İflâsın Müflisin Tasarruf Yetkisine Etkisi 293
Müflisin masa malları üzerindeki tasarruflarının hükümsüz olması 293
Üçüncü kişilerin iyi niyetlerinin korunması 294
İflâsın Açılmasının Dava ve Takiplere Etkisi 295
İflâsın açılmasının takiplere etkisi 295
İflâsın açılmasının müflisin taraf olduğu hukuk davalarına etkisi 296
İkinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI
Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi 298
Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi 298
Faizli Alacakların Durumu 299
Şarta Bağlı Alacaklar 299
Müflisin Kefil Olduğu Borçların Durumu 300
Üçüncü Kısım
İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
Adi İflâs 301
Taksiratlı İflâs 301
Hileli İflâs 302
İtibarın İadesi 303
İflâsa İlişkin Diğer Suç ve Cezalar 303
Ünite Özeti 305
Ünite Değerlendirme Soruları 306
Onuncu Ünite
İFLÂS TASFİYESİ
GİRİŞ 309
Tasfiyenin Tatili 310
Basit Tasfiye 310
Adi Tasfiye ve İflâsın Özel Organlarının Oluşumu 311
Birinci alacaklılar toplantısı 312
İflâs bürosu 313
İflâs idaresi 313
İflâs idaresi toplantıları 314
Alacakların masaya bildirilmesi ve incelenmesi 314
Masa alacağı – İflâs alacağı 315
Sıra cetveli 316
Sıra cetveline karşı şikâyet 316
Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 317
İstihkak davası 317
İkinci alacaklılar toplantısı 318
Paraya Çevirme 319
Paraların Paylaştırılması 319
Borç Ödemeden Aciz Belgesi 320
İflâsın Kaldırılması 321
İflâsın Kapanması 322
Ünite Özeti 323
Ünite Değerlendirme Soruları 325
Onbirinci Ünite
KONKORDATO
GİRİŞ 329
Birinci Kısım
KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
ADİ KONKORDATO
Konkordato Hakkında Genel Bilgiler 330
Konkordato Çeşitleri 331
Konkordato Talep Edebilecek Kişiler 332
Konkordato Sebepleri 333
Konkordato Teklifi 335
Geçici Mühlet Kararı Verilmesi 337
Geçici konkordato komiseri atanması 337
Diğer muhafaza tedbirleri 339
Geçici mühlet süresi 339
Geçici mühlet kararının sonuçları 341
Kesin Mühlet 342
Kesin mühlet süresi 342
Alacaklılar kurulu oluşturulması ve alacaklılar kurulunun görevleri 343
Kesin mühlet kararının kaldırılması 344
Kanun yolları 344
Kesin mühlet verilmesinin sonuçları 345
Alacaklı bakımından sonuçları 346
Borçlu bakımından sonuçları 347
Sözleşmeler bakımından sonuçları 348
Konkordato komiserinin görevleri 349
Alacaklıları toplantıya davet 350
Alacaklılarla müzakere 350
Rehinli alacaklılarla müzakere 352
Konkordato projesini tasdik için mahkemeye sunma 353
Konkordatonun İncelenmesi ve Tasdiki 353
Kanun yolları 355
Konkordatonun tasdikinin etkileri 355
Alacaklılar bakımından etkileri 355
Sonuçlanmayan takiplere etkileri 356
Konkordato haricinde yapılan vaatlere etkileri 356
Çekişmeli alacaklar hakkında etkileri 356
Rehinli mallar ile finansal kiralama konusu mallara ilişkin özel tedbirler 357
Borçtan birlikte sorumlu olanlara etkisi 358
Konkordatonun Feshi 359
İkinci Kısım
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Hakkında Genel Bilgiler 361
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato – İflâs Kıyaslaması 361
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikinin Sonuçları 363
Alacakların Sıra Cetveline Yazılması 364
Malvarlığının Tasfiyesi (Paraya Çevirme) 364
Rehin Açığı Belgesi Düzenlenmesi 365
Paraların Paylaştırılması 365
Tasfiyenin Sona Ermesi ve Faaliyet Raporu 366
Üçüncü Kısım
UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN
YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Hakkında Genel Bilgiler 367
Yeniden Yapılandırma Projesinin İçeriği 368
Yeniden Yapılandırma Başvurusuna Eklenecek Belgeler 369
Başvuru Üzerine ve Ara Dönemde Mahkemece Yapılacak İşlem ve Alınacak Tedbirler 370
Başvurunun Mahkemece İncelenmesi ve Kanun Yolları 371
Kararın Sonuçları 372
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Feshi 372
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili 372
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlâli ve Muhtelif Hükümler 373
Ünite Özeti 374
Ünite Değerlendirme Soruları 376
Yararlanılan Kaynaklar 379
Kavramlar Dizini 381

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
15,75   
31,50   
3
10,50   
31,50   
4
7,88   
31,50   
5
6,62   
33,08   
6
5,57   
33,39   
7
4,82   
33,71   
8
4,25   
34,02   
9
3,82   
34,34   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
31,50   
31,50   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat