İcra ve İflas Hukuku Murat Atalı

İcra ve İflas HukukuTakip Hukuku I - Takip Hukuku II


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
375
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Kitap
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750261763
Boyut
13,5x19,5
Baskı
335,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 35 puan kazanacaksınız)
   35

Prof. Dr. Murat ATALI

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

 

Konu Başlıkları
- İcra Hukuku
- İhtiyati Haciz
- Tasarrufun İptali Davaları
- İcra Suç ve Cezaları
- İflâs Hukuku
Konkordato

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Kısaltmalar 23
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Ünite
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ
GİRİŞ 27
Birinci Kısım
İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 29
II. İCRA VE İFLÂS HUKUKUNUN ALT AYRIMLARI 30
III. İCRA TAKİBİNİN (CÜZİ İCRANIN) TÜRLERİ 32
A. İlamlı İcra 32
B. İlamsız İcra 33
IV. CEBRİ İCRA HUKUKUNDA ALACAKLI VE BORÇLU KAVRAMLARI 33
V. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI 34
A. Taraf Ehliyeti 34
B. Takip Ehliyeti 35
C. Takip Arkadaşlığı 35
1. Alacaklılar Arasında Takip Arkadaşlığı 35
2. Borçlular Arasında Takip Arkadaşlığı 35
VI. İCRA HUKUKUNUN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ 36
VII. İCRA VE İFLÂS ORGANLARI 38
A. İcra Dairesi 39
1. İcra Dairelerinin Yetki ve Yükümlülükleri 39
2. İcra Dairesi Çalışanlarının Sorumluluğu 41
B. İcra Mahkemesi 42
İkinci Kısım
ŞİKÂYET
I. ŞİKÂYET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 43
II. ŞİKÂYETİN TARAFLARI 43
III. ŞİKÂYET SEBEPLERİ 44
IV. ŞİKÂYETİN İNCELEME USULÜ 45
V. ŞİKÂYET SÜRESİ 46
VI. ŞİKÂYETİN SONUÇLARI 47
VII. İCRA MAHKEMESİ KARARINA KAŞI KANUN YOLLARI 47
VIII. TATİL VE TALİK (ERTELEME) HALLERİ 49
IX. İCRA HUKUKUNDA SÜRELER VE TEBLİGATIN GÖSTERDİĞİ TEMEL ÖZELLİKLER 51
A. Süreler 51
B. Tebligat 52
C. Takip Giderleri 53
ÜNİTE ÖZETİ 55
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 57
İkinci Ünite
İLAMSIZ İCRA VE GENEL HACİZ YOLU
GİRİŞ 61
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA VE İLAMSIZ İCRADA YETKİ
I. GENEL OLARAK İLAMSIZ İCRA 62
II. İLAMSIZ İCRADA YETKİ 63
A. Yetki Sözleşmesi 64
B. Yetki İtirazı 65
C. Mahkemelerin Yetkisi 67
İkinci Kısım
GENEL HACİZ YOLU VE ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ
I. GENEL HACİZ YOLU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 68
II. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU 69
III. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN SAFHALARI 69
IV. TAKİP TALEBİ 70
A. Genel Olarak Takip Talebi ve Takip Talebinin İçeriği 70
B. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Takip Talebi 71
C. Takip Talebinde Bulunulmasının Sonuçları 72
VI. BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ 73
A. Ödeme Emrinin İçeriği 74
B. Ödeme Emrine Karşı Borçlunun Savunma İmkânları 75
C. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi ve İtirazın Sonuçları 75
D. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Hakkında Ödeme Emri Gönderilmesi ve Ödeme Emrine İtiraz 76
VIII. GECİKMİŞ İTİRAZ 77
IX. İTİRAZ VE ŞİKÂYET MÜESSESELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 78
Üçüncü Kısım
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ
I. İMZAYA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ 80
A. İmzaya İtiraz 80
B. İmzaya İtirazın Giderilmesi 81
1. İtirazın Geçici Kaldırılması 81
2. Borçtan Kurtulma Davası 83
II. BORCA İTİRAZ VE İTİRAZIN GİDERİLMESİ 84
A. Borca İtiraz 84
B. Borçlunun İtiraz Sebepleri ile Bağlı Olması 85
C. Kısmî İtiraz 86
D. Borca İtirazın Giderilmesi 86
1. İtirazın (Kesin) Kaldırılması 87
a. İtirazın Kesin Kaldırılmasına Yarayan Belgeler 88
b. İtirazın Kesin Kaldırılması Talebinin İncelenmesi 90
c. İtirazın Kaldırılması Talebi Hakkında İcra Mahkemesi Kararı ve Bu Kararın Sonuçları 91
2. İtirazın İptali Davası 93
a. İtirazın İptali Davasının Koşulları ve Dava Açılması 93
b. İtirazın İptali Davasının Sonuçları 94
III. İCRA TAZMİNATI VE İCRA TAZMİNATININ KOŞULLARI 96
IV. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE TALİKİ (ERTELENMESİ) 98
A. İcra Takibinin İptali 99
B. İcra Takibinin Taliki (Ertelenmesi) 101
Dördüncü Kısım
MAL BEYANINDA BULUNULMASI
I. MAL BEYANI 102
A. Mal Beyanında Bulunma Süresi 102
B. Süresi İçerisinde Mal Beyanında Bulunmamanın Yaptırımı 103
C. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmanın Yaptırımı 103
D. Mal Beyanından Sonra Kazanılan Mallardaki ve Gelirlerdeki Artışları Bildirme Zorunluluğu 104
ÜNİTE ÖZETİ 105
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 108
Üçüncü Ünite
HACİZ AŞAMASI
GİRİŞ 111
I. HACİZ KAVRAMI 112
II. HACİZ TALEBİ VE HACİZ TALEBİNİN ŞARTLARI 112
III. HACİZ İSTEME SÜRESİ 114
IV. HACZİN YAPILMASI 114
V. HACİZ TUTANAĞI 117
VI. HACZİN KONUSU 118
A. Taşınır Malların Haczi 118
B. Taşınmaz Malların Haczi 119
C. İntifa Hakkı Haczi 119
D. Hisse Haczi 120
E. Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi 121
VII. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 125
A. İstihkak İddia Edilen Malın Borçlunun Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 126
B. İstihkak İddia Edilen Malı Borçlu ve Üçüncü Kişinin Birlikte Elinde Bulundurması Halinde İstihkak Davaları 129
C. İstihkak İddia Edilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası 130
VIII. HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR 131
A. Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 131
1. İcra ve İflâs Kanunu’na Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 132
2. Özel Kanunlara Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 135
B. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 135
IX. HACZEDİLMEZLİĞİN İLERİ SÜRÜLMESİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT 136
X. HACZE İŞTİRAK 136
A. Hacze Adi İştirak (Takipli İştirak) 137
B. Hacze İmtiyazlı İştirak (Takipsiz İştirak) 139
XI. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 140
A. Hacizden Önce Taksitle Ödeme 140
B. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme 141
ÜNİTE ÖZETİ 143
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 145
Dördüncü Ünite
PARAYA ÇEVİRME VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
GİRİŞ 149
Birinci Kısım
PARAYA ÇEVİRME
I. PARAYA ÇEVİRME HAKKINDA GENEL BİLGİLER 150
II. SATIŞ TALEBİ 150
III. SATIŞ TALEP ETME SÜRESİ 151
IV. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI 151
A. Açık Artırma ile Satış 152
1. Hazırlık Aşaması 152
2. Açık Arttırmanın (İhalenin) Yapılması 153
B. Ödeme Yerine Alacakların Devri 155
C. Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı 156
V. TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI 156
A. Artırmanın Yapılması 159
B. Satış Bedelinin Ödenmesi 160
VI. İHALENİN FESHİ 161
A. İhalenin Feshi Sebepleri 162
B. İhalenin Feshinin Sonuçları 163
İkinci Kısım
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI
I. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 165
II. PAYLAŞTIRMANIN YAPILMASI 165
III. SIRA CETVELİ 167
A. Alacaklıların Sıra Cetveline Karşı Çıkması 169
B. Teminat Karşılığı Ödeme 170
IV. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (KESİN ACİZ BELGESİ) 171
A. Borç Ödemeden Aciz Belgesi Hakkında Genel Bilgiler 171
B. Borç Ödemeden Aciz Belgesinin Hüküm ve Sonuçları 172
Üçüncü Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
I. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 173
II. MENFİ TESPİT DAVASI 173
III. İSTİRDAT DAVASI 175
ÜNİTE ÖZETİ 177
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 179
Beşinci Ünite
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU VE
İLAMSIZ TAHLİYE
GİRİŞ 183
Birinci Kısım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 184
II. TAKİP TALEBİ 185
III. ÖDEME EMRİ 186
IV. BORÇLUNUN SAVUNMA İMKÂNLARI 188
A. İtiraz 188
1. İmzaya İtiraz ve İmzaya İtirazın Giderilmesi 189
2. Borca İtiraz ve Borca İtirazın Giderilmesi 190
B. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunda Şikayet 191
İkinci Kısım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
I. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 193
II. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE 194
A. Takip Talebi 194
B. Ödeme Emri 195
1. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmemesi 195
2. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Etmesi 196
a. Borçlunun Kira Sözleşmesine İtiraz Etmesi 196
b. Borçlunun Kira Sözleşmesi Dışındaki İtirazları 197
C. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Kararının İcrası 197
III. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE İLAMSIZ TAHLİYE 198
A. Genel Olarak 198
B. Takip Talebi 199
C. Tahliye Emri 199
1. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmemesi 199
2. Borçlunun Tahliye Emrine İtiraz Etmesi 200
D. Tahliye Kararının İcrası 200
ÜNİTE ÖZETİ 202
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 203
Altıncı Ünite
İLAMLI İCRA
GİRİŞ 207
I. GENEL OLARAK İLAMLI İCRA 208
II. İLAMLI İCRANIN DAYANAKLARI 209
III. İLAMLI İCRADA YETKİ 210
IV. PARA (VE TEMİNAT) ALACAKLARININ İCRASI 211
V. TAKİP TALEBİ 212
A. İcra Emri Gönderilmesi 212
B. İcra Emrine Karşı Konulması 213
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 213
VII. İCRANIN İADESİ 215
VIII. İLAMLI İCRADA İCRANIN İPTAL VE TALİKİ 215
IX. DİĞER ALACAKLARIN İCRASI 217
ÜNİTE ÖZETİ 220
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 221
Yedinci Ünite
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP,
İHTİYATİ HACİZ VE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
GİRİŞ 225
Birinci Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP
I. REHİN KAVRAMININ KAPSAMI 227
II. ÖNCELİKLE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU 228
III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YOLLARI 230
A. Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 230
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 230
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip 231
B. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 233
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 233
2. İpoteğin (Taşınmaz Rehninin) Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip 233
IV. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP HAKKINDA ORTAK HÜKÜMLER 235
A. Satış İsteme Süresi 236
B. Paraların Paylaştırılması 236
C. Rehin Açığı Belgesi 236
D. İpotek Halinde Adres Bildirme Zorunluluğu 237
E. İpotekli Alacakta Alacaklının Gaip Bulunması veya Borcu Almaktan İmtina Etmesi 238
İkinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. İHTİYATİ HACİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 239
II. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI 240
III. İHTİYATİ HACİZ TALEBİ HAKKINDAKİ KARARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI 240
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 241
B. İhtiyati Haciz Kararına Karşı İstinaf 242
IV. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI 242
V. İHTİYATİ HACZİN ETKİSİ 243
VI. İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ 243
VII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 244
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 246
II. İPTALE TÂBİ TASARRUFLAR 247
A. İvazsız Tasarruflar 247
B. Acz Halinde Yapılan Tasarruflar 248
C. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan İşlemler 248
III. İPTAL DAVASININ AÇILMASI 250
A. Davası Açma Süresi 250
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 250
C. Davanın Tarafları 250
D. Davanın Konusu ve Yargılama Usulü 251
Dördüncü Kısım
İCRA SUÇ VE CEZALARI
I. İCRA SUÇ VE CEZALARI 253
ÜNİTE ÖZETİ 255
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 257
İkinci Kitap
İFLÂS VE KONKORDATO HUKUKU
Sekizinci Ünite
GENEL OLARAK İFLÂS VE İFLÂS YOLLARI
GİRİŞ 263
I. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 263
II. İFLÂSA TÂBİ KİŞİLER 265
III. İFLÂS SEBEPLERİ 266
IV. İFLÂS ORGANLARI 267
V. RESMİ İFLÂS ORGANLARI 268
VI. ÖZEL İFLÂS ORGANLARI 268
VII. İFLÂSTA YETKİ 269
VIII. İFLÂS YOLLARI 269
A.Takipli İflas Yolu 270
1. Genel İflâs Yolu 270
a. Takip Talebi 271
b. İflâs Ödeme Emri 271
c. Borçlunun Savunma İmkânları 271
2. Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yolu 272
C. Takipli İflas Yolunda Şikâyet 274
B. Doğrudan Doğruya İflas 275
1. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 275
2. Borçlunun Talebi ile Doğrudan Doğruya İflâs 276
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflâsı 276
IX. İFLÂS DAVASI VE İFLÂS TALEBİ 277
A. İflâs Davası 277
B. İflâs Talebi 279
C. Kanun Yolları 280
D. Muhafaza Tedbirleri 281
ÜNİTE ÖZETİ 282
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 284
Dokuzuncu Ünite
İFLÂSIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
GİRİŞ 287
Birinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN SONUÇLARI VE İFLÂS MASASININ OLUŞUMU 288
II. İFLÂSIN MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ 289
A. Müflisin Masa Malları Üzerindeki Tasarruflarının Hükümsüz Olması 289
B. Üçüncü Kişilerin İyi Niyetlerinin Korunması 290
III. İFLÂSIN AÇILMASININ DAVA VE TAKİPLERE ETKİSİ 291
A. İflâsın Açılmasının Takiplere Etkisi 291
B. İflâsın Açılmasının Müflisin Taraf Olduğu Hukuk Davalarına Etkisi 292
İkinci Kısım
İFLÂSIN AÇILMASININ ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI
I. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ 294
II. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ 294
III. FAİZLİ ALACAKLARIN DURUMU 295
IV. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR 295
V. MÜFLİSİN KEFİL OLDUĞU BORÇLARIN DURUMU 296
Üçüncü Kısım
İFLÂSIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. ADİ İFLÂS 297
II. TAKSİRATLI İFLÂS 297
III. HİLELİ İFLÂS 298
IV. İTİBARIN İADESİ 299
V. İFLÂSA İLİŞKİN DİĞER SUÇ VE CEZALAR 299
ÜNİTE ÖZETİ 301
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 302
Onuncu Ünite
İFLÂS TASFİYESİ
GİRİŞ 305
I. TASFİYENİN TATİLİ 306
II. BASİT TASFİYE 306
III. ADİ TASFİYE VE İFLÂSIN ÖZEL ORGANLARININ OLUŞUMU 307
A. Birinci Alacaklılar Toplantısı 308
B. İflâs Bürosu 309
C. İflâs İdaresi 309
1. İflâs İdaresi Toplantıları 310
2. Alacakların Masaya Bildirilmesi ve İncelenmesi 310
3. Masa Alacağı – İflâs Alacağı 311
4. Sıra Cetveli 311
a. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet 312
b. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 312
D. İstihkak Davası 313
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı 313
IV. PARAYA ÇEVİRME 314
V. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 315
VI. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ 315
VII. İFLÂSIN KALDIRILMASI 316
VIII. İFLÂSIN KAPANMASI 317
ÜNİTE ÖZETİ 318
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 320
Onbirinci Ünite
KONKORDATO
GİRİŞ 323
Birinci Kısım
KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
ADİ KONKORDATO
I. KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER 324
II. KONKORDATO ÇEŞİTLERİ 325
III. KONKORDATO TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER 326
IV. KONKORDATO SEBEPLERİ 326
V. KONKORDATO TEKLİFİ 329
VI. GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİ 331
A. Geçici Konkordato Komiseri Atanması 331
B. Diğer Muhafaza Tedbirleri 333
C. Geçici Mühlet Süresi 333
D. Geçici Mühlet Kararının Sonuçları 335
VII. KESİN MÜHLET 336
A. Kesin Mühlet Süresi 336
B. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Alacaklılar Kurulunun Görevleri 337
C. Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması 338
D. Kanun Yolları 338
E. Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları 339
1. Alacaklı Bakımından Sonuçları 339
2. Borçlu Bakımından Sonuçları 340
3. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 341
F. Konkordato Komiserinin Görevleri 342
1. Alacaklıları Toplantıya Davet 343
2. Alacaklılarla Müzakere 344
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere 345
4. Konkordato Projesini Tasdik İçin Mahkemeye Sunma 346
VIII. KONKORDATONUN İNCELENMESİ VE TASDİKİ 346
A. Kanun Yolları 348
B. Konkordatonun Tasdikinin Etkileri 348
1. Alacaklılar Bakımından Etkileri 348
2. Sonuçlanmayan Takiplere Etkileri 349
3. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatlere Etkileri 349
4. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Etkileri 350
5. Rehinli Mallar ile Finansal Kiralama Konusu Mallara İlişkin Özel Tedbirler 350
6. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Etkisi 351
IX. KONKORDATONUN FESHİ 352
İkinci Kısım
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER 353
II. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO – İFLÂS KIYASLAMASI 353
III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİNİN SONUÇLARI 355
IV. ALACAKLARIN SIRA CETVELİNE YAZILMASI 355
V. MALVARLIĞININ TASFİYESİ (PARAYA ÇEVİRME) 356
VI. REHİN AÇIĞI BELGESİ DÜZENLENMESİ 357
VII. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 357
VIII. TASFİYENİN SONA ERMESİ VE FAALİYET RAPORU 358
Üçüncü Kısım
UZLAŞMA SURETİYLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
I. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 359
II. YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İÇERİĞİ 360
III. YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNA EKLENECEK BELGELER 361
IV. BAŞVURU ÜZERİNE VE ARA DÖNEMDE MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM VE ALINACAK TEDBİRLER 362
V. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ VE KANUN YOLLARI 363
VI. KARARIN SONUÇLARI 364
VII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ 364
VIII. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN TADİLİ 364
IX. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN İHLÂLİ VE MUHTELİF HÜKÜMLER 365
ÜNİTE ÖZETİ 366
ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 368
Yararlanılan Kaynaklar 371
Kavramlar Dizini 373

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
17,50   
35,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
35,00   
35,00   
2
   
   
Kapat