Medeni Usul Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2021 Murat At

Medeni Usul Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları 2021


Basım Tarihi
2022-12
Sayfa Sayısı
525
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258385571
Boyut
16x24
Baskı
1300,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300

Prof. Dr. Murat ATALI

Av. Aydan DÜZGÜNKAYA

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.i

ÖZETLİ İNDEKS.1

GÖREV, YETKİ, YERGI YERİNİN BELİRLENMESİ

KARAR NO 1: HMK M.46'ya Dayanılarak Açılan Tazminat Davası, Dava

Dayanağının Ceza Yargılamasındaki İşlemlerden

Kaynaklanması, Görevli ve Yetkili Mahkeme.18

KARAR NO 2: Banka Kredi Kartı Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme 22

KARAR NO 3: Boşanma Davası, Yetki İtirazında Yetkili Mahkemenin

Gösterilmemesi, Yetkisizlik Kararı Verilip Verilemeyeceği.30

KARAR NO 4: Kambiyo Takibine İtirazın İptali Davası, Bononun Hizmet İlişkisi

Nedeniyle Verildiği İddiası, Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi

Olup Olmadığı 36

KARAR NO 5: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Taşınmaz

Tescil Davasında Görevli Yargı Yolu 40

KARAR NO 6: İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası, Yetkili Mahkeme.47

KARAR NO 7: Anne Tarafından Açılan Nüfus Kayıtlarında Üzerine Kayıtlı

Çocuğun Kendi Çocuğu Olmadığının Tespiti Davası, Davanın

Niteliği ve Görevli Mahkeme, Merci Tayini Kararı Üzerine

Görevsiz Mahkemece Yapılması Gereken İnceleme .53

KARAR NO 8: Babadan Dolayı Alınan Yetim Aylığının Boşanılan Eşle Birlikte

Yaşandığı Gerekçesiyle Geri Alımına İlişkin İcra Takibine İtirazın

İptali Davası, Görevli Mahkeme .64

KARAR NO 9: Ayıp Nedeniyle Bedel İadesi Talebi, Modacıdan Kürk Satın

Alınması, Görevli Mahkeme.73

KARAR NO 10: Vakıf Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Uzman

Doktorun Kıdem Tazminatı Talebinde Görevli Yargı Yolu 77

KARAR NO 11: Elektrik Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklı Kayıp Kaçak

Bedelinin İstirdadı Davası, Görevli Yargı Yeri.86

KARAR NO 12: Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklı İhtilaf, Görevli Mahkeme .90

KARAR NO 13: İmar Uygulamasından Kaynaklı Hukuki Elatmaya Dayalı

Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davası,

Taşınmaza Fiilen de El Atılmış Olması, Görevli Yargı Yeri.95

KARAR NO 14: Para Alacağına İlişkin Takiplerde Yetkili İcra Dairesinin Tespiti,

Hadise Şeklinde İnceleme 101

İçindekiler

vi

KARAR NO 15: Türk Telekom Çalışanının Denge Tazminatından Kaynaklanan

Fark Ücret Alacağı Davası, Görevli Yargı Yeri .106

YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER

KARAR NO 16: Kamulaştırma Bedeli Davası, Mahkeme Kararında Açıkça

Hüküm Altına Alınmayan Bir Konunun Usulü Müktesep Hakka

Konu Olamayacağı.116

KARAR NO 17: Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası, Basit Yargılama

Usulü, Duruşma Açılmadan Dosya Üzerinden Karar Verilip

Verilemeyeceği .122

KARAR NO 18: Tespit Davası, Bir Kere Bozmaya Uyma Kararı Verildikten Sonra

Bu Karardan Dönülerek Direnme Kararı Verilip Verilemeyeceği,

Usuli Müktesep Hak129

KARAR NO 19: Tazminat Davası, Tarafların Bozmaya Uyulmasını Talep

Etmeleri Halinde Mahkemece Direnme Kararı Verilip

Verilemeyeceği, Tasarruf İlkesi.134

HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

KARAR NO 20: Hakimlerin Yargılama Faaliyetinden Dolayı Tazminat Davasının

Şartları140

TARAFLAR

KARAR NO 21: İşçilik Alacağı Davası, Dosya Kapsamında Daha Önce Tebligat

Yapılan Ancak Sonradan Tebligatların İade Olduğu Şirkete TK

M.35'e Göre Tebligatın Ne Şekilde Yapılacağı.146

KARAR NO 22: Alacak Davası, Bozma Sonrası Celseye Mazeret Sunan Vekil

Dinlenmeden Verilen Kararın Usule Uygun Olup Olmadığı149

KARAR NO 23: İtirazın İptali Davası, Hükmün Yetki Belgesi ile Tevkil Olunan

Avukata Tebliğ Edilmesi, Tebliğin Geçerli Olup Olmadığı.154

KARAR NO 24: Alacak Davası, Vekile Yapılan Tebligatta Vekilin Tebligat

Saatlerinde Adreste Bulunmama Nedeninin Yazılmaması,

Tebligatın Usule Uygun Olup Olmadığı155

KARAR NO 25: Gazete Haberi Nedeniyle Tazminat Talebi, Davalı Gazetenin

OHAL Kapsamında Kapatılan Bir Gazete Olması, Taraf Sıfatı,

Mahkemece Verilmesi Gereken Karar162

KARAR NO 26: Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklı Bedel Tahsili Talebi,

Vekalet Tarihinden Sonra Vekil Edenin Ölmesi, Ölü Kişi Adına

Dava Açılıp Açılamayacağı.168

KARAR NO 27: Tespit Davası, Mazeret Dilekçesinde Yeni Duruşma Gününün

UYAP'tan Öğrenileceği Beyanı, Bu Yönde Kurulan Ara Kararın

Tebliğ Yerine Geçip Geçmeyeceği.171

İçindekiler

vii

KARAR NO 28: Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Davası,

Yargılamada Görev Almış Bütün Hakimlere Davanın İhbarının

Gerekip Gerekmediği. 179

KARAR NO 29: İşçilik Alacağı, Aynı İşi Yapan İşçilerin Bakiye Ücret Alacağı

Davasını Birlikte Açması, İhtiyari Dava Arkadaşlığı 184

KARAR NO 30: İşçilik Alacağı Davası, Ertelenen Duruşma Sebebiyle Kalem

Personelince Hazırlanan ve Altında Yeni Duruşma Gününün

Yazıldığı Tutanağın İmzalanmasının Tebliğ Yerine Geçip

Geçmeyeceği 188

KARAR NO 31: Çalıştırılan İşçiler İçin Sigorta Teşvik Priminden Geçmiş

Dönemler Bakımından Yararlanılmasına İlişkin Davada Kuruma

Husumet Yöneltilip Yöneltilmeyeceği 197

KARAR NO 32: Prime Esas Kazancın Tespiti Davası, Yargılama Sırasında Davalı

Şirketin Tüzel Kişiliğinin Son Bulması Halinde Mahkemece

Yapılması Gereken İşlem . 202

KARAR NO 33: İşçilik Alacağı, Hüküm Kesinleşmeden Davalı İşverenin İflasına

Karar Verilmiş Olması Halinde Yapılması Gereken İşlem. 206

KARAR NO 34: Kasko Sigortası, Alacak Davasının Sigorta Acentesinin Şahsi

Kusurundan Doğmuş Olması, Husumetin Doğrudan Acenteye

Yöneltilip Yöneltilemeyeceği 210

KARAR NO 35: Hazine'ye Ait Arazide Kaçak Kum Ocağı İşletmek, Belediye ile

Sözleşme Yapıldığı Savunması, Hazine'nin Zararını hem

Belediyeden hem Şirketten İsteyip İsteyemeyeceği, Husumet214

KARAR NO 36: İşçilik Alacağı Davası, Davanın Tüzel Kişiliği Bulunmayan

Kuruma Karşı Açılmış Olması, Yapılması Gereken İşlem  224

KARAR NO 37: Tazminat Davası, Davaya Müdahale Talebi, Hukuki Yarar . 230

KARAR NO 38: Tazminat Davası, Yargılama Devam Ederken Taraflardan Birinin

Ölmesi Halinde Mahkemece Yapılması Gereken İşlem  232

DAVA ÇEŞİTLERİ VE ŞARTLARI

KARAR NO 39: Maddi Tazminat, Aynı Konuda Daha Önce Fazlaya İlişkin Haklar

Saklı Tutulmadan Açılan Davanın Kısmi Dava Olup Olmadığı 240

KARAR NO 40: Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fark Ücret, İlave Tediye,

Akdi İkramiye vb. Alacak (İşçilik Alacağı) Talebi, Belirsiz Dava

Olarak Açılıp Açılamayacağı. 245

KARAR NO 41: Alacak Davası, Dava Değerinin Tüketici Hakem Heyetine

Başvuru Sınırında Kalması, Mahkemece Verilmesi Gereken

Karar . 251

İçindekiler

viii

DAVANIN AÇILMASI

KARAR NO 42: Ziynet Eşyası Alacağı Talebi, Davanın Usule Uygun Açılıp

Açılmadığı .258

ISLAH

KARAR NO 43: Menfi Tespit Davası, Dava Dayanağının Islah Yoluyla Değiştirilip

Değiştirilemeyeceği 264

KARAR NO 44: İşçilik Alacakları Davası, Islah Harcının Islah da Dikkate Alınarak

Hüküm Verilmesinden Sonra Yatırılması, Islahın Geçerli Olup

Olmadığı.270

KARAR NO 45: Kira Bedelinin Tespiti Davalarında Islahın Mümkün Olup

Olmadığı.276

KARAR NO 46: Hazine Arazisine Müdahale Edilerek Çıkarılan Mermer

Nedeniyle Hazine'nin Tazminat Talebi, HUMK Döneminde

Açılan Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmamış Olması,

HMK'dan Sonra Talep Sonucunun Artırılması282

KARAR NO 47: Alacak Davası, Bozmadan Sonra Islahın Mümkün Olup

Olmadığı.288

KARAR NO 48: İşçilik Alacağı Talebi, Belirsiz Alacak Davası, Bozma Sonrası

Talep Artırımı Yapılıp Yapılamayacağı 292

İSPAT VE DELİLLER

KARAR NO 49: Boşanma Davası, Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesi,

Sonradan Sunulan Delillerin Karşı İspat Kapsamında

Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği.300

KARAR NO 50: Alacak Davası, Keşif Hususunda Tesis Edilen Ara Kararın Usule

Uygun Olup Olmadığı, Verilen Kesin Sürenin Sonuç Doğurup

Doğurmayacağı.308

KARAR NO 51: İtirazın İptali Davası, HUMK'nun Yürürlükte Olduğu Dönemde

Verilen Dava Dilekçesinde "Ve Sair Kanuni Deliller" İfadesinin

Kullanılmış Olması Halinde Yemin Deliline Dayanılıp

Dayanılamayacağı315

KARAR NO 52: İşçilik Alacakları Davası, Basit Yargılama Usulü, Tensiple Delil

Gösterilmesi İçin Kesin Süre Verilmesine Rağmen Ön İnceleme

Duruşmasında Tanık Bilgilerinin Sunulması İçin Süre İstenmesi,

Talebin Reddinin Gerekip Gerekmediği 319

KARAR NO 53: Alacak Davası, Davaya Cevap Verilmemesine Rağmen Temyiz

Dilekçesi Ekinde Delil Sunulması, Delilin İncelenip

İncelenemeyeceği, Savunmanın Genişletilmesi Yasağı.330

İçindekiler

ix

KARAR NO 54: İşçilik Alacağı Davası, Tarafların Delilleri Arasında Yer Alıp

Dosyaya Sunulmamış Olan İşyeri Kayıtlarının Mahkemece Resen

Celp Edilip Edilemeyeceği, Hakimin Davayı Aydınlatma

Yükümlülüğü, Taraflarca Getirilme İlkesi  334

KARAR NO 55: Bilirkişi İncelemesi İçin Gereken Gider Avansının Verilen Kesin

Süreden Sonra ve Fakat Talik Edilen Duruşmadan Önce

Yatırılması, Verilen Kesin Sürenin Usule Uygun Olup

Olmadığı  340

KARAR NO 56: Boşanma Davası, Tanık Deliline Dayanma Usulü 349

KARAR NO 57: Rücuen Tazminat Davası, Tanık Deliline Dayanılması Halinde

Tanık Bilgilerinin Sunulması İçin Usule Uygun Kesin Süre

Verilmesi Gerektiği. 356

HÜKÜM VE DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

KARAR NO 58: İşçilik Alacakları Davası, Bozma Gerekleri Yerine Getirilerek

Direnme Kararı Verilmesi, Bozmaya Eylemli Uyma  366

KARAR NO 59: İlk Derece Mahkemesi Kararında Önceki Kararlara Atıf

Yapılarak Sadece "Direnildiği" Şeklinde Açıklama Yapılmasının

Usule Aykırı Olduğu, Kararların Gerekçe İçermesi Gerektiği  370

KARAR NO 60: İşçilik Alacağı Davası, Bozma Sonrası Yeni Delil/Olgu/Gerekçeye

Dayanılarak Verilen Kararın Yeni Hüküm Olduğu . 377

KARAR NO 61: YİDK Kararının İptali Davası, Nihai Karardan Sonra Dosya

Temyiz Aşamasındayken Sulh Olunması Halinde Yapılması

Gereken İşlem . 381

KARAR NO 62: Davanın Geri Alındığı Beyanından Sonra Feragat Edildiği

Yönünde Yapılan Açıklama Nedeniyle İşlemin Geri Alma

Olarak mı Feragat Olarak mı Değerlendirilmesi Gerektiği . 383

KARAR NO 63: Ecrimisil Davası, Dosya Temyiz Aşamasındayken Davanın

Kabul Edilmesi/Davadan Feragat Edilmesi, Yapılması Gereken

İşlem 390

KARAR NO 64: İşçilik Alacakları Davası, Karar Verilen Alacakların Net mi

Brüt mü Olduğunun Hüküm Kısmında Yazılmasının Gerekip

Gerekmediği  391

KARAR NO 65: İşçilik Alacakları Davası, Hükmedilen Miktarın Gerekçede

Net Olarak Gösterilmesine Rağmen Hüküm Fıkrasında Bu

Konuda Belirsizlik Olması, Hükümle Gerekçe Arasında Çelişki

Olması. 398

KARAR NO 66: Derdestlik İtirazını Bertaraf Etmek İçin Yapılan Davadan

Feragat Beyanının Boşanma Hakkından Feragat Sayılıp

Sayılamayacağı. 405

İçindekiler

x

KARAR NO 67: İşçilik Alacağı Davası, Bir Kısım Talepler Yönünden Davanın

Müracaata Bırakılması Beyanının Feragat Olarak Nitelendirilip

Nitelendirilemeyeceği .410

HARÇLAR VE YARGILAMA GİDERLERİ

KARAR NO 68: İşçilik Alacakları Davası, Davalının Harçtan Muaf Olduğu Nispi

Karar ve İlam Harcına Tabi Davalarda Dava Açılırken Yatırılan

Maktu Harcın Tamamlatılmasının Gerekip Gerekmediği416

KARAR NO 69: Alacak Davası, Görevli Mahkemede Devam Eden Davada Kabul

Görmüş Bir Görev İtirazının Varlığı Halinde Davalı Lehine

Yargılama Giderlerine Hükmedilip Edilemeyeceği 423

KARAR NO 70: Tapu İptali ve Tescil Davası, Gerçek Kişiye Kayyım Olarak

Atanan Defterdarlığın Harçtan Muaf Olup Olmadığı .429

KARAR NO 71: Tespit Davası, Temyiz Aşamasında Temyiz Giderleri Yönünden

Adli Yardıma Başvurulması, Adli Yardım Talebinin İncelenmesi

ve Şartları435

KARAR NO 72: Tazminat Davası, Temyiz Yoluna Başvuru Sırasında Yapılan Adli

Yardım Talebinin Reddi, HGK Tarafından Verilen Ret Kararına

İtiraz Edilip Edilemeyeceği .442

KARAR NO 73: Menfi Tespit Davası, Davanın Maktu Harca Tabi Olmasının

Vekalet Ücretinin de Maktu Olacağı Anlamına Gelip

Gelmediği 446

KARAR NO 74: Tazminat Davası, Nispi Harca Tabi Bir Davada Eksik Harç

Tamamlatılmadan Hüküm Tesis Edilemeyeceği .451

KARAR NO 75: Alacak Davası, Tüketici Mahkemesinde Harçsız Olarak Açılan

Davada Görevsizlik Kararı Verilmesi Halinde Görevli

Mahkemede Önce Harç İkmali Yapılması Gerektiği.458

KANUNYOLLARI

KARAR NO 76: Manevi Tazminat Davası, Talep Edilen 10.000 TL'nin Temyiz

Kesinlik Sınırının Altında Kalması .466

KARAR NO 77: HGK Tarafından Verilen Bozma Kararına Uyularak Verilen İlk

Derece Mahkemesi Kararının Temyiz Merciinin Özel Daire

Olduğu 469

KARAR NO 78: Tazminat Davası, Temyiz Yoluna Doğrudan Posta Marifetiyle

Başvurulup Başvurulamayacağı, Bu Durumda Temyizin Hangi

Tarihte Yapılmış Sayılacağı.471

KARAR NO 79: Boşanma Davası, Gerekçede Yer Alan Kusur Belirlemesinin

Boşanma Kararından Bağımsız Olarak Temyize Konu Olup

Olamayacağı.475

İçindekiler

xi

KARAR NO 80: Tefhimden Sonra Süre Tutum Dilekçesi ile İstinaf Yoluna

Başvurulmasına Rağmen Tebliğden Sonraki 8 Gün İçinde

Gerekçeli İstinaf Dilekçesi Verilmemesi 483

KARAR NO 81: Sözleşmenin Uyarlanması Davası, Pandemi Sürecine Gelen Karar

Düzeltme Talebinin Süresinde Yapılıp Yapılmadığı  495

KARAR NO 82: Temyiz Harcının Eksik Ödenmiş ya da Hiç Ödenmemiş

Olduğunun Sonradan Anlaşılması Durumunda Mahkemece

Yapılması Gereken İşlem . 498

KARAR NO 83: Manevi Tazminat, İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunan Davada

Temyiz Kesinlik Sınırının Her Bir İhtiyari Dava Arkadaşına Göre

mi Toplam Meblağ Dikkate Alınarak mı Belirleneceği . 500

KARAR NO 84: Sözleşmenin İptali Davası, Yargıtay Özel Daire ve HGK

Tarafından Verilen Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Kararların

Kesin Olup Olmadığı  507

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
3
100,00   
300,00   
4
75,00   
300,00   
5
60,00   
300,00   
6
50,00   
300,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
3
100,00   
300,00   
4
75,00   
300,00   
5
60,00   
300,00   
6
50,00   
300,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
3
100,00   
300,00   
4
75,00   
300,00   
5
60,00   
300,00   
6
50,00   
300,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
3
100,00   
300,00   
4
75,00   
300,00   
5
60,00   
300,00   
6
50,00   
300,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
300,00   
300,00   
2
150,00   
300,00   
3
100,00   
300,00   
4
75,00   
300,00   
5
60,00   
300,00   
6
50,00   
300,00   
Kapat